ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση ημερών εκτός έδρας, προσωπικού της Ν.Α Λακωνίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγο νότων Ορισμός Αποδέκτη και Όροι Διάθεσης των Υγρών Αποβλήτων στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Πει ραιά Διαπίστωση αυτοδίκαιας μετατροπής δέκα επτά (17) οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Ιατρών του ΙΚΑ και τριών (3) θέσεων του κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων του ΙΚΑ σε θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων πλή ρους και αποκλειστικής απασχόλησης σύμφωνα με το ν.3232/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Αύξηση ημερών εκτός έδρας, προσωπικού της Ν.Α Λακωνίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ». 2. Τις διατάξεις του ν.2685/1999 «Κάλυψη δαπανών με τακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν.2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημό σια Διοίκηση κ.λπ.». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 «Κώ δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 5. Την υπ αριθμ. 8095/ απόφασή μας «Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλ λήλων υπηρετούντων στις Ν.Α. Περιφέρειας Πελ/σου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 6. Το υπ αριθμ. 3175/ έγγραφο του Νομάρχη Λακωνίας με το οποίο ζητάει την αύξηση του ανωτά του ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων του μηχανικού εξοπλισμού της Ν.Α. που πρόκειται να μετακινηθούν, προκειμένου να αντιμετω πισθούν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες (συντήρηση ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2006 Ε.Ο. δικτύου Νομού, αποκαταστάσεις λόγω πυρκαγιών) και έκτακτα γεγονότα λόγω του επερχόμενου χειμώνα (χιονοπτώσεις πλημμύρες), αποφασίζουμε: Αυξάνουμε το ανώτατο όριο του αριθμού ημερών εκτός έδρας πέραν αυτών που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 8095/ απόφασή μας όπως τροποποιήθη κε μεταγενέστερα, για τους πιο κάτω υπαλλήλους της Ν.Α. Λακωνίας, ως εξής: Υπάλληλοι Μηχανικού εξοπλισμού ημέρες 50 Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α. Λακωνίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Τρίπολη, 15 Σεπτεμβρίου 2006 H Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ F Αριθμ. 13/2589 (2) Ορισμός Αποδέκτη και Όροι Διάθεσης των Υγρών Αποβλήτων στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 "περί διοικητικής απο κέντρωσης όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα". 2. Τις διατάξεις των ν. 2218/1994 και του ν.2307/1995 όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει τουργίας των Υπηρεσιών της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης (Νομαρ χιακό Διαμέρισμα Καβάλας) που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 1191/Β / όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ 1638/β/ Τον α.ν. 2520/40 "Περί Υγειονομικών Διατάξεων". 5. Την Ε 1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη "περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων" όπως τροπο ποιήθηκε. 6. Το ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλ λοντος. 7. Την υπ αριθμ /1352/86 (Φ.Ε.Κ 438/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση.

2 19038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Το από 21 Ιουλίου 2006 πρακτικό της επιτροπής διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. 9. Την ανάγκη προστασίας και διασφάλισης της δημό σιας υγείας και του περιβάλλοντος, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε ως τελικό αποδέκτη των λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας το παρακεί μενο στο δυτικό όριο της ΒΙ.ΠΕ Καβάλας και ανατολικά του οικισμού Ποντολίβαδου ρέμα. Η διάθεση των επε ξεργασμένων θα γίνεται αρχικά υπεδάφια με διάτρητο σωλήνα από το σημείο εξόδου του βιολογικού καθαρι σμού και μέχρι 150 μ. κατά μήκος του ρέματος και εν συνεχεία επιφανειακά στην κοίτη του ρέματος. 2. Ορίζουμε ως σημείο εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων την θέση του ρέματος στο σημείο που συναντά το Ν.Α άκρο της ΒΙ.ΠΕ.Κ 3. Καθορίζουμε την ανώτερης τάξης χρήση νερών του ρέματος την άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε είδους χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία. 4. Τα επιτρεπτά ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού των απο βλήτων είναι τα παρακάτω: 1) Κολοβακτηριοειδή K/100ML 500 2) Κολοβακτηρίδια K/100ML 200 3) Θερμοκρασία C 28 4) ΡΗ 6,5 8,5 5) χοντρά στερεά CM άνευ 6) Καθιζάνοντα στερεά MG/LIT άνευ 7) Αιωρούμενα στερεά MG/LIT 25 8) Διαλυμένα στερεά MG/LIT ) Διαλυμένο Οξυγόνο (D.O) MG/LIT >3 10) MG/LIT 25 11) COD MG/LIT 60 12) Λίπη έλαια (ζωικά φυτικά) χρωστικές MG/LIT άνευ 13) Ορυκτά έλαια, υδρογονάνθρακες MG/LIT άνευ 14) Αμμωνιακά (σαν Ν) MG/LIT 2 15) Ολικό άζωτο MG/LIT 15 16) Θειώδη (σαν SO3) MG/LIT 0,2 17) Θειϊκά (σαν SO4) MG/LIT ) Υδρόθειο (σαν H2S) MG/LIT 0,1 19) Αργαίο MG/LIT 5 20) Άργυρος MG/LIT 0,5 21) Αρσενικό MG/LIT 0,1 22) Βάριο MG/LIT 2 23) Βόριο MG/LIT 2 24) Βρώμιο MG/LIT 0,1 25) Βυρίλιο MG/LIT 3 26) Κάδμιο MG/LIT 0,01 27) Κασσίτερος MG/LIT 1 28) Κυανιούχα MG/LIT 0,1 29) Μαγγάνιο MG/LIT 1 30) Μολυβδαίνιο MG/LIT 0,05 31) Μόλυβδος MG/LIT 0,5 32) Νικέλιο MG/LIT 0,2 33) Σελήνιο MG/LIT 0,02 34) Σίδηρος MG/LIT 2 35) Τιτάνιο MG/LIT 2 36) Υδράργυρος MG/LIT 0,002 37) Φαινόλες MG/LIT 0,5 38) Φθόριο φθοριούχα MG/LIT 2 39) Φωσφορικά (σαν Ρ) MG/LΙT 0,2 40) Χαλκός MG/LIT 0,2 41) Υπολειμματικό χλώριο MG/LIT >0,5 42) Χρώμιο τρισθενές MG/LIT 1 43) Χρώμιο εξασθενές MG/LIT 0 44) Ψευδάργυρος MG/LIT 0,5 45) Οσμή Χωρίς ενοχλητικές οσμές 46) Απορρυπαντικά (βιοδιασπάσιμα 80%) MG/LIT 5 47) Χρώμα Να μην προσδιορίζεται χρωματικά, σε αραίωση 6:1 48) Τοξικές ουσίες (σύνολο) (As, Ca, Cr6, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, Cn, C6H5OH) Y1 + Y Υν <3 E1 E2 Εν Υ: Υπάρχουσα συγκέντρωση ουσίας. Ε: Επιτρεπόμενη συγκέντρωση ουσίας. 5. Τα επιτρεπτά όρια διάθεσης ρύπων στο αποχετευ τικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ από βιομηχανίες είναι τα παρα κάτω, εκτός των περιπτώσεων που από τον κανονισμό αποχετέυσης της ΕΤΒΑ προβλέπονται αυστηρότερα όρια, τα οποία υπερισχύουν. 1) Βιοχημικά απαιτού μενο οξυγόνο ( ) MG/LIT 500 2) Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο ( ) Μετά από δίωρη καθίζηση MG/LIT 350 3) Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) MG/LIT ) Αιωρούμενα στερεά MG/LIT 500 5) Καθιζάνοντα στερεά MG/LIT 10 6) Συνολικά στερεά δι εξατμίσεως MG/LIT ) Θειικά (ως SO4) MG/LIT 750 8) Διαλυτά Θειούχα (ως S 2) MG/LIT 10 9) Κυανυούχα και θειοκυανυούχα MG/LIT 5 10) Φαινόλες MG/LIT 5 11) Απορρυπαντικά MG/LIT 50 12) Λίπη και εκχυλιζόμενες ουσίες με πετρελ. αιθέρα MG/LIT 50 13) Υδράργυρος MG/LIT 0 14) Χρώμιο εξασθενές MG/LIT 0 15) Σίδηρος MG/LIT 50 16) Μαγγάνιο MG/LIT 20 17) Νικέλιο MG/LIT 5 18) Κάδμιο MG/LIT 5 19) Ψευδάργυρος MG/LIT 5 20) Χρώμιο τρισθενές MG/LIT 5 21) Χαλκός MG/LIT 5 22) Μόλυβδος MG/LIT 5 23) Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) MG/LIT 24) Θερμοκρασία ο C 35 25) ΡΗ 6,0 9,5 26) Διαλυμένα στερεά MG/LIT ) Χοντρά στερεά MG/LIT 1,5 28) Ορυκτά έλαια, υδρογονάνθρακες MG/LIT 15

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Αμμωνιακά (σαν Ν) MG/LIT 25 30) Νιτρώδη (σαν Ν) MG/LIT 4 31) Νιτρικά (σαν Ν) MG/LIT 20 32) Θειώδη (σαν SO3) MG/LIT 1 33) Υδρόθειο (H2S) MG/LIT 1 34) Αργίλιο MG/LIT 10 35) Άργυρος MG/LIT 5 36) Αρσενικό MG/LIT 0,5 37) Βάριο MG/LIT 20 38) Βόριο MG/LIT 10 39) Βρώμιο MG/LIT 10 40) Διαλύτες αζωτούχοι MG/LIT 41) Διαλύτες αρωματικοί MG/LIT 42) Διαλύτες χλωριούχοι MG/LIT 43) Κασσίτερος MG/LIT 10 44) Κυανιούχα MG/LIT 3 45) Μολυβδαίνιο MG/LIT 10 46) Τιτάνιο MG/LIT 10 47) Φθόριο φθοριούχα MG/LIT 20 48) Φωσφόρος MG/LIT 49) Φωσφορικά (σαν Ρ) MG/LIT 10 50) Χλώριο ελεύθερο MG/LIT 51) Οσμή Χωρίς ενοχλητικές οσμές 52) Χρώμα Καθορίζεται από την ΕΤΒΑ Η συνολική ποσότητα των Νικελίου, Καδμίου, Ψευ δαργύρου, Χρώμιο τρισθενές και Μόλυβδου να μην υπερβαίνει τα 10 mg/ι. Τα μη βιολογικά αποικοδομήσιμα απορρυπαντικά να μην υπερβαίνουν τα 5 mg/ι 6. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ Καβάλας αποβλήτων που περιέχουν: α) Ανθρακασβέστιο ή ουσίες που περιέχουν ανθρα κασβέστιο. β) Υγρά θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 45 ο C συμπε ριλαμβανομένων και των υγρών ψύξεως. γ) Ουσιών με σημείο αναφλέξεως <25 ο C δ) Υγρών με ρη < 6.0 ή ρη >9.5 ε) Ραδιενεργών ουσιών κάθε είδους ζ) Αέρια και ατμούς η) Στέρεες ή κολλοειδείς ουσίες, αδιάλυτες στο νερό σε ποσότητες και μεγέθη που να προκαλέσουν απο φράξεις στα δίκτυα ή να παρεμποδίσουν την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων καθαρισμού, όπως τέ φρα, άνθρακας, ξέσματα μετάλλων και γυαλιού, πίσσα, κοπριά, κυτταρίνη, ίνες κ.τλ. 7. Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ιλύος που προέρ χεται από τις εγκαταστάσεις προ επεξεργασίας των διαφόρων εργοστασίων στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ Καβάλας. 8. Τα ανώτερα επιτρεπτά όρια των ρύπων στα επε ξεργασμένα λύματα της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού της ΒΙ.ΠΕ.Κ θα αναπροσαρμόζονται σύμφω να με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία 9. Οι εργαστηριακές αναλύσεις των αποβλήτων για τον έλεγχο της τήρησης των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων, θα γίνονται σε μέσο συνεχές 24ωρο αντιπρο σωπευτικό δείγμα. Όταν δεν είναι δυνατή η παραπά νω διαδικασία, θα παίρνονται στιγμιαία δείγματα των οποίων η μέση τιμή θα βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των προβλεπομένων αποκλίσεων. 10. Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα από την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και στα αποτελέσματα θα ανα γράφεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε. 11. Η παρακολούθηση της ποιότητας της απορροής των αποβλήτων μετά τον Βιολογικό Καθαρισμό, καθώς και η παρακολούθηση των ορίων αποδοχής των ρύπων των υγρών αποβλήτων στα αποχετευτικά δίκτυα της ΒΙ.ΠΕ Καβάλας θα γίνεται από την ΕΤΒΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 12. Ο τρόπος δειγματοληψίας, το είδος των δειγμά των, ο αριθμός των αναλύσεων και οι παράμετροι που θα εξετάζονται θα ορίζονται κατά περίπτωση από την Δ/νση Υγείας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπη ρεσίες και την ΕΤΒΑ. 13. Η ΕΤΒΑ υποχρεούται: α) Να μεριμνά για την συντήρηση και καλή λειτουργία των έργων και των εγκαταστάσεων καθαρισμού και του αποχετευτικού δικτύου. β) Να συντηρεί τον αποδέκτη, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή ή αποφυγή δημιουρ γίας συλλογών στάσιμων υγρών και η απομάκρυνση οργανικών και άλλων ουσιών που τυχόν μένουν στον πυθμένα ή στις όχθες της τάφρου και οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν οχλήσεις. γ) Να κατασκευάσει κατάλληλο φρεάτιο δειγματολη ψίας, σε θέση επισκέψιμη, μετά τον καθαρισμό και πριν την απολύμανση καινά εγκαταστήσει μετρητή ροής με καταγραφικό. δ) Να τηρεί βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των αποβλήτων, το οποίο πρέπει να είναι στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών και κάθε μήνα να υποβάλλει αντίγραφα των εργαστηριακών αναλύσεων στην Δ/νση Υγείας. ε) Να εφαρμόσει τον Κανονισμό αποχέτευσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπου προβλέπονται όλοι οι όροι για την σύνδεση των Βιομηχανιών με το αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ Καβάλας και την διάθεση των αποβλήτων τους. η) Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων θα πρέ πει να είναι στελεχωμένες και με ανάλογο προσωπικό εμπειρίας για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών καθώς επίσης και ο χώρος των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι περιφραγμένος για την ασφάλεια των διερχομένων. Σε περίπτωση βλάβης των εγκαταστάσεων θα ειδο ποιείται άμεσα με έγγραφο Δ/νσης Υγείας, θα γνω στοποιείται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης και μετά το τέλος της επισκευής θα αναφέρεται η επανέναρξη λειτουργίας εγκαταστάσεων. 14. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει ενδεικτικά τις παρα μέτρους ελέγχου των υγρών αποβλήτων, κατά κλάδο και είδος βιομηχανίας, που είναι σκόπιμο να εξετάζονται, τόσο κατά το στάδιο της μελέτης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, όσο και κατά τον έλεγχο του βαθμού απόδοσης των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας.

4 19040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χαρακτηριστικών ποιοτικών παραμέτρων για τον έλεγχο των υγρών αποβλήτων κατά κλάδο και είδος βιομη χανικών και λοιπών εγκαταστάσεων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΩΝ και ΠΟΤΩΝ ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ Αλαντοποιϊα Σφαγεία Γαλακτοκομία Κονσερβοποιία φρούτων και λαχανικών Βρώσιμα λίπη και έλαια Αλευροποιΐα Αρτοποιία, Μπισκοτοποιία Σοκολατοποιία, Ζαχ/κή, Παραγωγή αμύλου γλυκόζης Παραγωγή μαγιάς κ.τ.λ. Οινοπνευματοποιία, Οινοποιία Ζυθοποιία, Αναψυκτικά Οξέα, βάσεις, άλατα Παραγωγή τεχνητών ινών Λιπάσματα Λιπαρά οξέα, γλυκερίνη και σάπωνες Κόλλες, γεωργικά φάρμακα Φωτογραφικά εργαστήρια Τεχνητό δέρμα, γουνοποιàα, Δερμάτινα είδη, COD, λίπη έλαια, ΡΗ, Ρ, Αμμωνία, θειϊκά, θειούχα, κολοβακτηριοειδή, TOC, COD, ΡΗ, SS, CL, χρώμα, ολικ. διαλ. στερεά, COD, ΡΗ, SS, θερμοκρασία, χρώμα, ολικ. διαλ. στερεά, COD, SS, διαλ. στερεά, λίπη έλαια, ΡΗ, Ν θειϊκά, θειούχα, COD, ΡΗ, SS, TOC ολικ. διαλ. στερεά, COD, PH, SS, N, P θειϊκά, θειούχα, Ph, SS, καθιζ. στερεά, Ν, Ρ, θερμοκρασία, χρώμα, θολερότητα Οξύτης, αλκαλικότης, ΡΗ διαλυτά στερεά, SS, CL, SO 4, NO 3, φαινόλες, φθοριούχα,, COD, TOD, COD, SS, PH θειϊκά, θειούχα SS, διαλυμένα στερεά, Ca, φθοριούχα, ΡΗ, θερμοκοσία, Ρ, οξύτης, ΑΙ, Αs, Fe, Hg, N, SO 4, COD, SS, επιφανειακές, ενεργοί ουσίες, ΡΗ, έλαια και λίπη, θει:iκά, θειούχα, Ρ, χλωριούχα COD, As, Bo, Cd, Cu, φθοριούχα, Pb, Se, Zn, φαινόλες Bo, Cd, Cu, Pb, Ag, θειικά, θειούχα, ΡΗ και άλλες τοξικές ουσίες κατά περίπτωση, COD, SS, διαλυμένα και καθιζάνοντα στερεά, χρώμα, Cu, λίπη έλαια, θειούχα, αλκαλικότητα, Fe, αμίνες. ΥΦΑΝΤ/ΡΓΙΑ Εριουργία, Βαμβακουργία, Μεταξοβιο μηχανία, συνθετικές ίνες, κλωστοβιομη χανία, καλτσοποιία, πλεκτική, παραγωγή σχοινιών σπάγγων, ταπητουργία Βαφεία και φινιστήρια Εφόσον η βιομηχανία συνδυάζεται με βαφεία ή φινιστήρια θα εξετάζονται οι παρακάτω παράμετροι., COD, PH, SS, χρώμα, αλκαλικότητα, Cz, λίπη έλαια, ολικά διαλ. στερεά, θερμοκρασία, Cu, Zn, θειούχα, φαινόλες. ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΕΚΑΝΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ, COD, SS, ΡΗ, ΝΗ 3, χρώμα, διαλυμένα στερεά, φαινόλες Μετασχηματιστές, Ηλεκτροχημικά, Λίπη και έλαια, PBC s βαρέα μέταλλα Συσσωρευτές ξηρά στοιχεία, σύρματα, κατά περίπτωση καλώδια, ηλεκτρικά είδη, φωτιστικά, τηλεπικ/νιακό υλικό, ηλεκτρικές συσκευές, COD, SS, ΡΗ, λίπη και έλαια, CN, SO4, ολικά διαλυμένα στερεά, τοξικά πρόσθετα και ουσίες

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΛΑΙΟΤ/ΒΕΙΑ Προϊόντα ασφάλτου και πίσσας Υαλουργία, Κεραμεική, καθρεπτοποιία, πορσελάνης και φαγεντινιανής, Τσιμεντο βιομηχανία Παραγωγή υαλώματος Παραγωγή σιδήρου και χάλυβα Σωληνουργία, Βιδοποιϊα, Σιδηρικά οικοδομών, κατασκευή εργαλείων, Σώματα, καλοριφέρ, Βληματοποιϊα, Καλυκοποιϊα, χαλκουργία, φαινόλες, θειϊκά, θειούχα, λίπη και έλαια, ΡΗ Θερμοκρασία, καθιζάνοντα στερεά, SS, ΡΗ, Ct 3, Ct 6, Zn, Cu, Fe, Ag, ΝΟ, υλικά διαλυμένα στερεά (όταν έχουν υγρά απόβλητα) Pb, Zn Φαινόλες, αμμωνία, λίπη και έλαια, CN, SS, Cu, Ni, Zn, Sn, διαλυμένα στερεά, οξύτης, θερμο κρασία, COD, PH Cd, Ct 3, Ct 6, Cu, Fe, Ni, Ag, Sn, ΑΙ (Πιθανότητα υπάρ ξεως αποβλήτων που προέρχονται από την επεξεργασία και καθαρισμό της επιφάνειας των μετάλλων., διαλυμένα στερεά, SS, Ν, Νιτρικά, Ρ, ΡΗ, COD, COD, SS, PH, χρώμα, οξύτης 15. Πριν από την χορήγηση της άδειας αποχέτευσης της ΕΤΒΑ, στις βιομηχανίες για τη χρήση του αποχετευτικού δικτύου από αυτές, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ, όλες οι βιομηχανίες και οι λοιπές εγκαταστάσεις πρέπει να εφοδιασθούν με την άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων από τον κ. Νομάρχη, με την διαδικασία που καθορίζεται από την ΕΙβ/221/65 Υγειονομική Διάταξη, έχοντας σαν δεδομένο ότι αποδέκτης των αποβλήτων τους χαρακτηρίζεται με την απόφαση αυτή, το αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ Καβάλας και τα χαρακτηριστικά του καθορίζονται από την παράγραφο 4 της παρούσας και από τον Κανονισμό αποχέτευσης της ΕΤΒΑ. 16. Με βάση την Απόφαση αυτή, πρέπει να υποβληθεί σχετική μελέτη από την ΕΤΒΑ στην Δ/νση Υγείας, για έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Aριθμ (3) Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (T.E.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ Αφού λάβαμε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 1404/1983 «Περί δομής και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.», όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις της με υπ αριθμ. Ε5/1585/1984 από φασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων «Περί εσωτερικής διάρθρωσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. Πειραιά». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 9 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/ τ.α ) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανε πιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 4. Το άρθρο 49 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα τος Ηπείρου. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης και το υπ αριθμ. 31/ έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, σχετικά με τον ορι σμό δικαστικού λειτουργού στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ε.Π του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 6. Το υπ αριθμ. 5278/ πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης ανάδειξης δύο (2) μελών Εκπαι Καβάλα, 5 Σεπτεμβρίου 2006 Ο Νομάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ F δευτικού Προσωπικού, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για την συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 7. Τη πράξη 29/ (θέμα 2 ο ) του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σχετικά με τον ορισμό Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Π. του Ιδρύματος, απο φασίζουμε: ορίζουμε μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου Εκπαιδευ τικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά τους κάτωθι: Αθηνά Φλίνδρη, Πρόεδρο Εφετών διοικητικών Δικα στηρίων Πειραιά, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου, με νό μιμο Αναπληρωτή της τον Παναγιώτη Καρρά, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Πειραιά. Παναγιώτη Κικίλια, Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ως μέλος. Αθανάσιο Ζήσο, Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ως μέλος. Κωνσταντίνο Κάντζο, Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ως μέλος. Δημήτριο Τσελέ, Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογι κών Εφαρμογών, με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του, ως μέλος. Διονύσιο Γιαννακόπουλο, Διευθυντή της Σχολής Δι οίκησης και Οικονομίας, με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του, ως μέλος. Κωνσταντίνο Δημάκο, Καθηγητή τακτικής θέσης, μέλος Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρωτή του

Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985)

Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) ΑΠΟΦΑΣΗ: 96400/1985 Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΓ.179182/656/79 Περί διαθέσεως υγρών αποβλήτων, από τις παραγωγικές διαδικασίες των βιομηχανικών περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης, δια του δικτύου υπονόμων και των ρευμάτων που εκτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι Θαλάσσια Περιοχή Ποταμός Αλιακμ. & λοιποί υδάτινοι αποδέκτες 1. PH σε στιγμιαία δειγ. 6,5-8,5 6-9

Παράμετροι Θαλάσσια Περιοχή Ποταμός Αλιακμ. & λοιποί υδάτινοι αποδέκτες 1. PH σε στιγμιαία δειγ. 6,5-8,5 6-9 ΑΠΟΦΑΣΗ: 5662/88 Τροποποίηση όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες: α) Θαλάσσια περιοχή Νομού Πιερίας, β) Αλιάκμονα ποταμό και καθορισμός των ανωτάτων επιτρεπτών

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12.

Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5/2280/1983 Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12.1983) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(II) 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού. Άρθρο. 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης. Άρθρο. 3 ο : Βασικές έννοιες. Άρθρο

(II) 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού. Άρθρο. 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης. Άρθρο. 3 ο : Βασικές έννοιες. Άρθρο 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 (Ι) Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης 3 ο : Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α Σελ. Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του κανονισµού 3 Άρθρο 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2004 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 40/2004 Στην Κοζάνη σήµερα 17/3/2004 ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευθύµιος Νταρακάς Θεσσαλονίκη 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κουντουριώτη 1-Λαύριο Τ.Κ. 19500, Τηλ. 22920 22109, Fax 22920 22413, e-mail:deyatil@in.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Α 45ΒΧΩΡΣ-Υ99 Άρθρο 1 Αντικείµενο του Κανονισµού Αντικείµενο του Κανονισµού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 719 16 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση στο Δήμο Αλυκών Ν. Ζακύνθου, Νομικών Προσώπων με την επωνυμία «Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Β. Γεράγγελος Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Β. Γεράγγελος Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 57770/6204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Γενικά»...3 Δημογραφικά...4 Ύδρευση...5 Κλιματολογικά...5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ...7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...8 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ...9 ΕΠΙΛΟΓΗ... Απαιτήσεις... Εναλλακτικές... 6... Ενεργός Ιλύς...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως της περιοχής αρµοδιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 354 8 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.145116 Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επα ναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα