Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 28/03/2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 26/03/2014. Θέμα 25 o Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ αριθμ. 14/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 1/2014) για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Δημοσθένης Μπαρούτας Ιωάννης Αξαρλής Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ.: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Πανταλάκη Ανδριανοπούλου Ιωάννα Ιάκωβος Προμπονάς Θάλεια Καραΐνδρου Απόντες: Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: Βασίλειος Κόκκαλης Γεώργιος Καστρινάκης Άννα Μεθυμάκη Σπυρίδων Σπυρίδων Χαράλαμπος Καραθάνος Χρήστος Κουρούσης Ελένη Ζαφειρίου Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Κοντόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ 1 εδ. γ και 6 παρ Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ..118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/ (ΦΕΚ 238/τ.Α/ ) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/τ.Β/ ) 6. Την υπ αρίθμ 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/τ.Β/ ) περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προιόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» - 1 -

2 7. Την υπ αριθμ. 90/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 8. Την ανάγκη για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για την εύρυθμη λειτουργία τους. 9. Την υπ αριθμ. 2241/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. 10. Την υπ αριθμ / απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7Λ7-ΥΗ5). 11. Την υπ αριθμ. 40/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης των όρων και του σχετικού τεύχους της παρούσας Διακήρυξης. 12. Την υπ αριθμ. 1/2014 Διακήρυξη της Π.Ε.Α.Α. 13. Το υπ αριθμ. οικ.10288/ έγγραφό μας προς την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 14. Τις προσφορές των κάτωθι εταιρειών: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ ΕΠΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ, Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Α. & Μ.ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 15. Το από πρακτικό αποσφράγισης της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 16. Την υπ αριθμ. 188/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης του υπ αριθμ. 50/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις γνωμοδότησε ομόφωνα, όπως οι προσφορές των ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και αποσφραγιστεί η οικονομική τους προσφορά, ενώ αντίθετα να απορριφθεί η προσφορά της Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 17. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό, με το οποίο ενημερώθηκαν αναλυτικά ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την 188/2014 απόφασή της, ενέκρινε το υπ αριθμ. 50/2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 18. Το ότι στις παρήλθε η προθεσμία των τριών(3) εργασίμων ημερών για τυχόν άσκηση Διοικητικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 1/2014 Διακήρυξης της Π.Ε.Α.Α. 19. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό των οποίων τελικώς έγιναν δεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά, με το οποίο ενημερώθηκαν για την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών. 20. Την υπ αριθμ. 230/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των κάτωθι τελικώς προκριθέντων συμμετεχόντων, ήτοι: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE & διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 21. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάστηκαν επτά(7) οικονομικές προσφορές των ανωτέρω εταιρειών, προκειμένου να ελεγχθούν και να συνταχθεί το σχετικό πρακτικό. 22. Το υπ αριθμ. 5/ 2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., περί ανάδειξης μειοδοτών για τα είδη στα οποία προσφέρθηκε από τη μεριά τους η χαμηλότερη τιμή. 23. Την υπ αριθμ. 374/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης του υπ αριθμ. 5/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σχετικά με την ανάδειξη μειοδοτών στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού(διακήρυξη 1/2014), για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. 24. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τους εν λόγω μειοδότες, με το οποίο εστάλη φωτοαντίγραφο της υπ αριθμ. 374/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για ενημέρωσή τους. 25. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τους μειοδότες του εν λόγω διαγωνισμού, προκειμένου να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, εντός είκοσι(20) ημερών από της λήψεως - 2 -

3 του εγγράφου, τα απαιτούμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 δικαιολογητικά κατακύρωσης. 26. Το από έγγραφο του Προέδρου της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ορθή επανάληψη του υπ αριθμ. 5/ πρακτικού της ανωτέρω επιτροπής, καθώς και φωτοαντίγραφο της από από ενημερωτικής επιστολής της εταιρείας Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο πληροφορηθήκαμε τα εξής: [Κατόπιν επικοινωνίας με τις εταιρίες ΠΛΑΙΣΙΟ Computers ΑΕΒΕ και A & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. EUROSUPPLIES διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραλείψεις: Στην καταχώρηση των πεδίων στον πίνακα με τις Συνολικές σε ευρώ προσφορές ανά είδος για την εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE (κωδικοί προϊόντων -24, 48, 49, 50, 89, 135) καθώς επίσης στην τελική λίστα με τα προϊόντα που μειοδότησε η εταιρία είχαν προστεθεί εκ παραδρομής τα προϊόντα με τους κωδικούς 28 και 93. Η εταιρία A & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. EUROSUPPLIES με έγγραφο που μας απέστειλε και το οποίο επισυνάπτεται δίνεται διορθωμένη η λίστα με τα προϊόντα για τα οποία μειοδότησε στα οποία όμως είχαν καταγραφεί λάθος τα ποσά των Συνόλων σε Ευρώ για κάποια από τα προϊόντα ( κωδικοί προϊόντων 116, 117, 127, 145, 146, 147, 148, 155, 158, 164, 165, 178, 185, 188, 190, 193). Επισημαίνουμε ότι, δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στην ανάδειξη των συμμετεχόντων εταιρειών ως μειοδότες για τα είδη στα οποία προσφέρθηκε από τη μεριά τους η χαμηλότερη τιμή.] 27. Την υπ αριθμ. 665/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης της υπ αριθμ. 374/ απόφασής της, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 5/2014(ορθή επανάληψη) πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 28. Τους φακέλους με τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας από τους μειοδότες, ήτοι: α) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ(αριθ. πρωτ.: 54829/ ) β) RETHINK ΑΕΒΕ(αριθ. πρωτ.: 49042/ ) γ) COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE(αριθ. πρωτ.: 51360/ ) δ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE(αριθ. πρωτ.: 51576/ ) ε) A & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. EUROSUPPLIES(αριθ. πρωτ.: 56477/ ) στ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε(αριθ. πρωτ.: 56111/ ) ζ) DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ(αριθ. πρωτ.: 55895/ ). 29. Το υπ αριθμ. οικ.59993/ έγγραφό μας προς τους μειοδότες του εν λόγω διαγωνισμού, με το οποίο τους εστάλη φωτοαντίγραφο της υπ αριθμ. 665/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για ενημέρωσή τους. 30. Την υπ αριθμ. 732/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού & διαβίβασής τους στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 31. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάστηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης, προκειμένου να ελεγχθούν & να συνταχθεί το σχετικό πρακτικό. 32. Το υπ αριθμ. 14/2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις γνωμοδότησε τα εξής: [Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της το αριθ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α., το οποίο αναφέρεται στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών κατακύρωσης αποσφραγίστηκαν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/03/2014. Αφού διαπιστώθηκε η ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (άρθρο 6 παράγραφος 2), η επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της κατακύρωσης, στις μειοδότριες εταιρίες των παρακάτω προϊόντων για την κάθε μια αντιστοίχως: 1) ΠΛΑΙΣΙΟ Α. ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 1. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΦΗΣ Α4 ΓΙΑ LASER-INK 80GR, ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΥ Α ΔΕΣΜΙΔΑ 500 ΦΥΛΛΩΝ 17822,7

4 7. 9. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 100 ΦΥΛΛΑ 15 ΤΕΜ. 9,41 40 ΤΕΜ. 34,93 Β. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 8/30/34 ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 8CM ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 123 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23,5) ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 133 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (12,5Χ29) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (23Χ32) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ35) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (30Χ40) ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23) ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (29,5Χ11,5) ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ16) ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ14) ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ8) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ10) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ16) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ10) TEM. 82,14 20 ΤΕΜ. 21, ΤΕΜ. 693, ΤΕΜ. 92,25 20 ΤΕΜ. 36,9 150 ΤΕΜ. 204, ΤΕΜ. 83, ΤΕΜ. 35, ΤΕΜ. 262, ΤΕΜ. 224, ΤΕΜ. 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ. 409,34 138,5 800 ΤΕΜ. 35,42 50 ΤΕΜ. 2, ΤΕΜ , ΤΕΜ. 75, ΤΕΜ ,2 400 ΤΕΜ. 565,8 400 ΤΕΜ. 664, ΤΕΜ. 947,1

5 ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ16) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 25Χ35 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΙ ΑΥΤΙΑ 200 ΤΕΜ. 29, ΤΕΜ. 137, ΤΕΜ ,35 Γ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ34 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 104Χ146 (Νο32) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 70Χ100 (Νο29) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 40mm X 72mm (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Δ. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΕΜ. 9, ΤΕΜ. 28,15 10 ΤΕΜ. 93,85 25 ΠΑΚΕΤΟ 40Φ 39,36 15 ΠΑΚΕΤΟ 40Φ 23,62 15 ΠΑΚΕΤΟ 93,36 10 ΠΑΚΕΤΟ 62, ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ 8 ΤΕΜ. 8, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο3 70 ΚΟΥΤΑΚΙ 7, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο4 600 ΚΟΥΤΑΚΙ 66, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο ΚΟΥΤΑΚΙ 418,2 62. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/ ΚΟΥΤΑΚΙ 103, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/6 100 ΚΟΥΤΑΚΙ 64, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΥΤΑΚΙ 110,7 65. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA ΤΕΜ. 335, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PRIMULA ΤΕΜ. 283, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ 30 ΤΕΜ. 28,41 Ε. ΕΙΔΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 70. ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο2 ΣΤ. ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ 50 ΤΕΜ. 56,58

6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΠΛΕ 50 ΤΕΜ. 8, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΑΥΡΟΣ 50 ΤΕΜ. 8, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ CD/DVD MARKER 5 ΤΕΜ. 0, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, 150 ΤΕΜ. 33,21 ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 75. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, 150 ΤΕΜ. 33,21 ΜΠΛΕ ΧΟΝΔΡΟΣ 76. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 250 ΤΕΜ. 52,28 ΚΙΤΡΙΝΟΣ 77. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΜΠΛΕ 120 ΤΕΜ. 25, ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ 250 ΤΕΜ. 12,3 79. ΣΤΥΛΟ No 0,7 ΜΠΛΕ ΤΕΜ. 154,98 Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 83. ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΑΣ 10 ΤΕΜ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 3 ΤΕΜ. 113, ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 5 ΤΕΜ. 7, ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΠΛΗ (ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΗ) 50 ΤΕΜ. 10, ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ Ή ΑΣΠΡΗ 100 ΤΕΜ. 8, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 100 ΤΕΜ. 237, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ) 300 ΤΕΜ. 169, ΚΟΛΛΑ STICK ΜΙΚΡΗ 250 ΤΕΜ. 92, ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΗ 35 ΓΡ. 60 ΤΕΜ. 29, ΜΕΜΟΘΗΚΗ 9Χ9 ΑΠΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10 ΤΕΜ. 4, ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΚΟΥΤΙ 40 ΤΕΜ. 11, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΓΑΣ 2 ΤΕΜ. 148, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 12 ΤΕΜ. 175, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 15 ΤΕΜ. 33, ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 30 CM 40 ΤΕΜ. 5, ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 75,Χ7,5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΕΣΜΙΔΑ ΔΕΣΜΙΔΑ 184, ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 9Χ9 ΛΕΥΚΑ 300 ΔΕΣΜΙΔΑ 154, ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ 200 ΤΕΜ. 24, ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 20 ΤΕΜ. 8,86

7 Η. ΕΙΔΗ Η/Υ 107. CD-R ΚΕΝΑ 80/700 MB32X 500 TEM. 53, TONER EPSON ACCULASER M2000DN C13S ,28 1)BUSINESS INKJET 1200, 121. INK HP 2)DESIGNJET 110 HP10 BLACK PLUS, (C4844A) 8 41,62 3)BUSINESS INKJET INK HP 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET 110 HP11 CYAN PLUS, (C4836A 4 15,99 3)BUSINESS INKJET INK HP 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET 110 HP11 MAGENTA PLUS, (C4837A) 4 15,99 3)BUSINESS INKJET INK HP 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET 110 HP11 YELLOW PLUS, (C4838A) 4 15,99 3)BUSINESS INKJET TONER HP 1300/1300TN 13X Q2613X 3 46, TONER HP P A CE505A 4 75, INK HP OFFICEJET PRO K XL BLACK 2 12,62 1)PHOTOSMART 135. INK HP 7660, HP57 COLOR 2 19,07 2)DESKJET TONER HP COLOR CE741A CYAN 1 58,41 CP TONER HP COLOR CE742A YELLOW CP , TONER HP COLOR CP5225 CE743A MAGENTA 1 58, INK HP DESKJET 9800 HP339 BLACK 6 32, INK HP 1)DESKJET 1280, 2)DESKJET 1220/1220c HP45 BLACK 6 18, INK HP 1)DESKJET 1280, 2)DESKJET 1220/1220c HP78 COLOR 3 30, TONER HP X C7115X 1 19, TONER LEXMARK E SE 2 46,59-7 -

8 Κ. FAX 186. TONER CANON L360 FX A , TONER PANASONIC UF-4100 UG , INK SAMSUNG 1)SF 340, 2)SF 360 M , INK SAMSUNG SF 370 M ,37 2) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ Β. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 11. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 500 ΤΕΜ. 15, ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΓΙΑ LEIZ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ. 1008,6 13. ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 23Χ32 Γ ΤΕΜ. 110, ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΚΛΑΣΕΡ ΧΟΝΤΡΗ ΣΧΗΜΑ Π (ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ) ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 2,5Χ24,5Χ32 ΔΙΑΦΑΝΗ Γ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 56. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 70mm X 37mm (24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) ΤΕΜ. 332,1 20 ΤΕΜ. 32,47 10 ΠΑΚΕΤΟ 38,87 Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 88. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΗ 150 ΤΕΜ. 226, ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ No 120/10 20 ΚΙΛΟ 127, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ Νο57 (57Χ60) 100 ΤΕΜ. 19,68 Η. ΕΙΔΗ Η/Υ 108. DVD-R ΚΕΝΑ 4,7GB 300 ΤΕΜ. 55, MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗ SERIAL 5 ΤΕΜ. 276, USB STICK 8 GB 50 ΤΕΜ. 257, USB STICK 4 GB 100 ΤΕΜ. 466, ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD ΧΑΡΤΙΝΕΣ 400 ΤΕΜ. 7, ΗΧΕΙΑ Η/Υ 4 ΖΕΥΓΗ 18,84 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,25 Σύνολο σε ευρώ - 8 -

9 με 160. TONER LEXMARK CS310n 702K BLACK 4 162, TONER LEXMARK CS310n 702C CYAN 2 106, TONER LEXMARK CS310n 702M MAGENTA 2 106, TONER LEXMARK CS310n 702Y YELLOW 2 106,84 Ι. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - DRUM ΤΕΜ TONER CANON IMAGE RUNNER C-EXV33 TONER 2 78,18 C-EXV14 TONER TONER CANON IR ,23 C-EXV23 DRUM DRUM CANON IR , TONER GESTETNER DSm627/DSm D ,06 TONER 170. DIALTA ,59 WORKIO DP- DQ-TU10C TONER PANASONIC E TONER , TONER TOSHIBA e-studio 280 T-2320 TONER 4 144,99 1)WORKCENTRE 181. DRUM XEROX 5225, 101R00434 DRUM 2)WORKCENTRE , DRUM XEROX 183. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 416 WORKCENTRE R00629 DRUM R01409 TONER , ,45 Κ. FAX ευρώ με THERMAL FO-20PR6 THERMAL SHARP UX PAPER PAPER (30 m roll) 4 3, TONER XEROX F R00654/013R ,62 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.251,45 3) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 118. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝ ΙΑ BULL COMPUPRI NT 125. PRINTHEAD HP 132. INK HP 133. INK HP SP40 PLUS WITH TRACTOR 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET 110 PLUS, 3)BUSINESS INKJET 2800 OFFICEJET PRO K5400 OFFICEJET PRO K5400 COMPUPRINT SP40 PLUS- PRK6287 HP11 BLACK C4810A (24.000) , ,13 88XL CYAN 1 6,43 88XL MAGENTA 1 6,43

10 134. INK HP OFFICEJET PRO K XL YELLOW 1 6, TONER HP COLOR CE740A BLACK 1 61,33 CP DRUM LEXMARK W840 W84030H (DRUM) , INK LEXMARK X /34XL BLACK 4 112,23 Ι. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - DRUM ΤΕΜ TONER 172. TONER 173. TONER 174. TONER 176. DRUM bizhub C280 bizhub C280 bizhub C280 bizhub C TONER SHARP AR-M207 A11G131 BLACK (26.000) A11G231 YELLOW (26.000) A11G331 MAGENTA (26.000) A11G431 CYAN (26.000) 2 75,7 1 77, , ,49 bizhub C280 CMY (90.000) 1 236,71 AR-202LT TONER ,63 Κ. FAX 189. TONER PANASONIC UF-6100 UG ,24 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.535,04 4) Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε Η. ΕΙΔΗ Η/Υ MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ OPTICAL USB/PS2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 104 ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗ PS/2 20 ΤΕΜ. 61,01 15 ΤΕΜ. 83, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 117. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ BULL COMPUPRI NT BULL COMPUPRI NT 4/43 MDP30 FB COMPUPRINT 4-43/51 PRK4402 COMPUPRINT PRK , , TONER HP M5035 MPF 70A Q7570A TONER HP 2600N 124A TONER 2 58, TONER HP X TONER HP 1000 SERIES 15A C7115A 1 18,38

11 155. TONER LEXMARK W840 W84020H (TONER) 2 131, INK LEXMARK X /35XL COLOR 2 60, TONER OKI B410D TONER 2 34, DRUM OKI B410D DRUM 1 59,84 Ι. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - DRUM ΤΕΜ DRUM 178. TONER REX- ROTARY 184. DRUM XEROX bizhub C280 MP1500 AFICIO WORKCENTRE 4260 DRUM: BLACK ( ) DT42BLK EDP TONER 113R00755 DRUM , , ,56 Κ. FAX 185. TONER BROTHER 2820 TN , TONER PANASONIC 1)KX-FL421, 2)KX-FL401 KX-FAT88X 2 17, TONER RICOH SP1000 SP1000E / , TONER SAMSUNG SF 560 SCX-4216D3 3 73,65 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.339,74 5) DIGICULT Α. ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 5. ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 19Χ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ 10 ΤΕΜ. 86,1 6. ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 36Χ ΦΥΛΛΑ 10 ΤΕΜ. 113,65 Β. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 23. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛ. 37Χ ΤΕΜ. 344,4 27. ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ30) 600 ΤΕΜ. 44, ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ31) ΤΕΜ. 442,8 30. ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (28Χ38) ΤΕΜ. 307,5 Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 100. ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ. 98,4 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.437,13 6) RETHINK

12 α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - INK ΤΕΜ TONER EPSON EPL6200L S ,13 1) 1319F MFP, ) TONER HP 1022, 12A Q2612A 9 131,62 3) M1005 MPF 130. TONER HP P A CB436A 4 60, INK HP DESKJET 9800 HP344 COLOR 3 32, TONER HP P1005/P A CB435A 5 76, TONER Page Pro K 2 53, TONER LEXMARK E352DN 352H11E 2 54, DRUM LEXMARK E352DN E250X22G Photoconductor 1 22,76 Kit 159. TONER LEXMARK E A11E 1 39,73 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 580,69 7) COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE 149. TONER HP 150. TONER HP P DTN X Q5949X 5 108,25 Q1338A 2 78,22 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 186,47 Για τα παρακάτω είδη δεν υπήρξε προσφορά από καμιά εκ των επτά εταιρειών. 2-ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟ(8,5Χ2,5) 3-ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 200 ΦΥΛΛΑ (Η100) 4-ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 300 ΦΥΛΛΑ (25Χ25) 8-ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 200 ΦΥΛΛΑ 17-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. ΠΛΑΣΤΙΚΟ LEIZ Διαφάνεια 18-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/30/40 (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ 37- ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (27Χ37Χ14) 40- ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (27Χ37Χ10) 41- ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (27Χ37Χ8) 45-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ ΣΕΛΙΛΟΖΑ 52-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 36Χ50 (Νο26) 53-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 53Χ82 (Νο65) 69-ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο1 80-FRAMA ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 81-FRAMA ΜΕΛΑΝΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 82-FRAMA ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΜΕΙΟΥ 104-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2014 Το συνολικό ποσό δαπάνης της Π.Ε.Α.Α για την προμήθεια των προσφερόμενων ειδών που κατακυρώνονται στις επτά εταιρείες που μειοδότησαν ανέρχεται στα ,77 με Φ.Π.Α] εισηγείται Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ αριθμ. 14/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια του

13 στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 1/2014) για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α & ως εκ τούτου την κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας ως εξής: 1) ΠΛΑΙΣΙΟ Α. ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΦΗΣ Α4 ΓΙΑ LASER-INK 80GR, ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΥ Α ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 100 ΦΥΛΛΑ ΔΕΣΜΙΔΑ 500 ΦΥΛΛΩΝ 17822,7 15 ΤΕΜ. 9,41 40 ΤΕΜ. 34,93 Β. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 8/30/34 ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 8CM ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 123 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23,5) ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 133 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (12,5Χ29) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (23Χ32) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ35) 900 TEM. 82,14 20 ΤΕΜ. 21, ΤΕΜ. 693, ΤΕΜ. 92,25 20 ΤΕΜ. 36,9 150 ΤΕΜ. 204, ΤΕΜ. 83, ΤΕΜ. 35, ΤΕΜ. 262, ΤΕΜ. 224, ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (30Χ40) ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23) ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (29,5Χ11,5) ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ16) ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ14) ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ. 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ. 409,34 138,5 800 ΤΕΜ. 35,42 50 ΤΕΜ. 2, ΤΕΜ , ΤΕΜ. 75,03

14 (25Χ35Χ8) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ10) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ16) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ10) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ16) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 25Χ35 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΙ ΑΥΤΙΑ 800 ΤΕΜ ,2 400 ΤΕΜ. 565,8 400 ΤΕΜ. 664,2 500 ΤΕΜ. 947,1 200 ΤΕΜ. 29, ΤΕΜ. 137, ΤΕΜ ,35 Γ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ34 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 104Χ146 (Νο32) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 70Χ100 (Νο29) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 40mm X 72mm (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Δ. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΕΜ. 9, ΤΕΜ. 28,15 10 ΤΕΜ. 93,85 25 ΠΑΚΕΤΟ 40Φ 39,36 15 ΠΑΚΕΤΟ 40Φ 23,62 15 ΠΑΚΕΤΟ 93,36 10 ΠΑΚΕΤΟ 62, ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ 8 ΤΕΜ. 8, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο3 70 ΚΟΥΤΑΚΙ 7, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο4 600 ΚΟΥΤΑΚΙ 66, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο ΚΟΥΤΑΚΙ 418,2 62. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/ ΚΟΥΤΑΚΙ 103, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/6 100 ΚΟΥΤΑΚΙ 64, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΥΤΑΚΙ 110,7 65. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA ΤΕΜ. 335, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PRIMULA ΤΕΜ. 283,76

15 67. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ 30 ΤΕΜ. 28,41 Ε. ΕΙΔΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 70. ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο2 ΣΤ. ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜ. 56, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΠΛΕ 50 ΤΕΜ. 8, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΑΥΡΟΣ 50 ΤΕΜ. 8, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ CD/DVD MARKER 5 ΤΕΜ. 0, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΑΥΡΟΣ 150 ΤΕΜ. 33,21 ΧΟΝΔΡΟΣ 75. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΠΛΕ ΧΟΝΔΡΟΣ 150 ΤΕΜ. 33, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 250 ΤΕΜ. 52, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΜΠΛΕ 120 ΤΕΜ. 25, ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ 250 ΤΕΜ. 12,3 79. ΣΤΥΛΟ No 0,7 ΜΠΛΕ ΤΕΜ. 154,98 Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 83. ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΑΣ 10 ΤΕΜ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 3 ΤΕΜ. 113, ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 5 ΤΕΜ. 7, ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΠΛΗ (ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΗ) 50 ΤΕΜ. 10, ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ Ή ΑΣΠΡΗ 100 ΤΕΜ. 8, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 100 ΤΕΜ. 237, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ) 300 ΤΕΜ. 169, ΚΟΛΛΑ STICK ΜΙΚΡΗ 250 ΤΕΜ. 92, ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΗ 35 ΓΡ. 60 ΤΕΜ. 29, ΜΕΜΟΘΗΚΗ 9Χ9 ΑΠΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10 ΤΕΜ. 4, ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΚΟΥΤΙ 40 ΤΕΜ. 11, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΓΑΣ 2 ΤΕΜ. 148, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 12 ΤΕΜ. 175, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 30 CM 15 ΤΕΜ. 33,39 40 ΤΕΜ. 5,9

16 101. ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 75,Χ7,5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΕΣΜΙΔΑ ΔΕΣΜΙΔΑ 184, ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 9Χ9 ΛΕΥΚΑ 300 ΔΕΣΜΙΔΑ 154, ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ 200 ΤΕΜ. 24, ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 20 ΤΕΜ. 8,86 Η. ΕΙΔΗ Η/Υ 107. CD-R ΚΕΝΑ 80/700 MB32X 500 TEM. 53, TONER EPSON ACCULASER M2000DN C13S ,28 1)BUSINESS INKJET 121. INK HP 1200, 2)DESIGNJET HP10 BLACK 110 PLUS, (C4844A) 3)BUSINESS INKJET 8 41, INK HP 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET HP11 CYAN 110 PLUS, (C4836A 3)BUSINESS INKJET 4 15, INK HP 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET HP11 MAGENTA 110 PLUS, (C4837A) 3)BUSINESS INKJET 4 15, INK HP 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET HP11 YELLOW 110 PLUS, (C4838A) 3)BUSINESS INKJET 4 15, TONER HP 1300/1300TN 13X Q2613X 3 46, TONER HP P A CE505A 4 75, INK HP OFFICEJET PRO K XL BLACK 2 12,62 1)PHOTOSMART 135. INK HP 7660, HP57 COLOR 2 19,07 2)DESKJET TONER HP COLOR CP5225 CE741A CYAN 1 58, TONER HP COLOR CP5225 CE742A YELLOW 1 58, TONER HP COLOR CE743A CP5225 MAGENTA 1 58, INK HP DESKJET 9800 HP339 BLACK 6 32, INK HP 1)DESKJET 1280, 2)DESKJET HP45 BLACK 6 18,3 1220/1220c 143. INK HP 1)DESKJET 1280, 2)DESKJET HP78 COLOR 3 30, /1220c 148. TONER HP X C7115X 1 19, TONER LEXMARK E SE 2 46,

17 2) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ Β. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 11. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 500 ΤΕΜ. 15, ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΓΙΑ LEIZ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ. 1008,6 13. ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 23Χ32 Γ ΤΕΜ. 110, ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΚΛΑΣΕΡ ΧΟΝΤΡΗ ΣΧΗΜΑ Π (ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ) ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 2,5Χ24,5Χ32 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ. 332,1 20 ΤΕΜ. 32,47 Κ. FAX 186. TONER CANON L360 FX A , TONER PANASONIC UF-4100 UG , INK SAMSUNG 1)SF 340, 2)SF 360 M , INK SAMSUNG SF 370 M ,37 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,25 Γ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 56. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 70mm X 37mm (24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) 10 ΠΑΚΕΤΟ 38,87 Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 88. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΗ 150 ΤΕΜ. 226, ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ No 120/10 20 ΚΙΛΟ 127, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ Νο57 (57Χ60) 100 ΤΕΜ. 19,68 Η. ΕΙΔΗ Η/Υ 108. DVD-R ΚΕΝΑ 4,7GB 300 ΤΕΜ. 55, MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗ SERIAL 5 ΤΕΜ. 276, USB STICK 8 GB 50 ΤΕΜ. 257, USB STICK 4 GB 100 ΤΕΜ. 466, ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD ΧΑΡΤΙΝΕΣ 400 ΤΕΜ. 7, ΗΧΕΙΑ Η/Υ 4 ΖΕΥΓΗ 18,84 Σύνολο σε ευρώ με

18 160. TONER LEXMARK CS310n 702K BLACK 4 162, TONER LEXMARK CS310n 702C CYAN 2 106, TONER LEXMARK CS310n 702M MAGENTA 2 106, TONER LEXMARK CS310n 702Y YELLOW 2 106,84 Ι. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - DRUM ΤΕΜ TONER CANON IMAGE RUNNER 2520 C-EXV33 TONER 2 78,18 C-EXV14 TONER TONER CANON IR ,23 C-EXV23 DRUM DRUM CANON IR , TONER GESTETNER DSm627/DSm D ,06 TONER 170. DIALTA ,59 WORKIO DP- DQ-TU10C TONER TONER PANASONIC E , TONER TOSHIBA e-studio 280 T-2320 TONER 4 144,99 1)WORKCENTRE 181. DRUM XEROX 5225, 101R00434 DRUM 2)WORKCENTRE , DRUM XEROX 183. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 416 WORKCENTRE R00629 DRUM R01409 TONER , ,45 Κ. FAX ευρώ με FO-20PR6 THERMAL THERMAL PAPER SHARP UX PAPER (30 m roll) 4 3, TONER XEROX F R00654/013R ,62 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.251,45 3) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 118. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙ Α BULL COMPUPRIN T 125. PRINTHEAD HP 132. INK HP 133. INK HP 134. INK HP SP40 PLUS WITH TRACTOR 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET 110 PLUS, 3)BUSINESS INKJET 2800 OFFICEJET PRO K5400 OFFICEJET PRO K5400 OFFICEJET PRO K COMPUPRINT SP40 PLUS- PRK6287 HP11 BLACK C4810A (24.000) , ,13 88XL CYAN 1 6,43 88XL MAGENTA 1 6,43 88XL YELLOW 1 6,43

19 136. TONER HP COLOR CE740A BLACK 1 61,33 CP DRUM LEXMARK W840 W84030H (DRUM) , INK LEXMARK X /34XL BLACK 4 112,23 Ι. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - DRUM ΤΕΜ TONER 172. TONER 173. TONER 174. TONER 176. DRUM bizhub C280 bizhub C280 bizhub C280 bizhub C TONER SHARP AR-M207 A11G131 BLACK (26.000) A11G231 YELLOW (26.000) A11G331 MAGENTA (26.000) A11G431 CYAN (26.000) 2 75,7 1 77, , ,49 bizhub C280 CMY (90.000) 1 236,71 AR-202LT TONER ,63 Κ. FAX 189. TONER PANASONIC UF-6100 UG ,24 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.535,04 4) Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε Η. ΕΙΔΗ Η/Υ MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ OPTICAL USB/PS2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 104 ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗ PS/2 20 ΤΕΜ. 61,01 15 ΤΕΜ. 83, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 117. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ BULL COMPUPRIN T BULL COMPUPRIN T 4/43 MDP30 FB COMPUPRINT 4-43/51 PRK4402 COMPUPRINT PRK , , TONER HP M5035 MPF 70A Q7570A TONER HP 2600N 124A TONER 2 58, TONER HP X TONER HP 1000 SERIES 15A C7115A 1 18, TONER LEXMARK W840 W84020H (TONER) 2 131,26

20 158. INK LEXMARK X /35XL COLOR 2 60, TONER OKI B410D TONER 2 34, DRUM OKI B410D DRUM 1 59,84 Ι. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - DRUM ΤΕΜ DRUM 178. TONER REX- ROTARY 184. DRUM XEROX bizhub C280 MP1500 AFICIO WORKCENTRE 4260 DRUM: BLACK ( ) DT42BLK EDP TONER 113R00755 DRUM , , ,56 Κ. FAX 185. TONER BROTHER 2820 TN , TONER PANASONIC 1)KX-FL421, 2)KX-FL401 KX-FAT88X 2 17, TONER RICOH SP1000 SP1000E / , TONER SAMSUNG SF 560 SCX-4216D3 3 73,65 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.339,74 5) DIGICULT Α. ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 5. ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 19Χ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ 10 ΤΕΜ. 86,1 6. ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 36Χ ΦΥΛΛΑ 10 ΤΕΜ. 113,65 Β. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 23. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛ. 37Χ ΤΕΜ. 344,4 27. ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ30) 600 ΤΕΜ. 44, ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ31) ΤΕΜ. 442,8 30. ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (28Χ38) ΤΕΜ. 307,5 Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 100. ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ. 98,4 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.437,13 6) RETHINK

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθμ. 2427/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.718,25

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.718,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.718,25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ ΜΕΤΡΑ Χωρίς ΦΠΑ 1 ΧΑΡΤΙ Α3 80 ΓΡ 500 φύλλων 130 7,50 975,00 2 ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/m2 500 φύλλων 1878 2,85 5.352,30 3 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ στρογγυλές 20 9.76 195,20 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 482/03-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 482/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Θεσσαλονίκη, 02-06 - 2015 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 482/03-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 215-12/15-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τ Α Χ Υ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- Φ. 800/29/15 Σ. 1497 ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα