Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 28/03/2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 26/03/2014. Θέμα 25 o Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ αριθμ. 14/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 1/2014) για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Δημοσθένης Μπαρούτας Ιωάννης Αξαρλής Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ.: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Πανταλάκη Ανδριανοπούλου Ιωάννα Ιάκωβος Προμπονάς Θάλεια Καραΐνδρου Απόντες: Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: Βασίλειος Κόκκαλης Γεώργιος Καστρινάκης Άννα Μεθυμάκη Σπυρίδων Σπυρίδων Χαράλαμπος Καραθάνος Χρήστος Κουρούσης Ελένη Ζαφειρίου Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Κοντόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ 1 εδ. γ και 6 παρ Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ..118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/ (ΦΕΚ 238/τ.Α/ ) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/τ.Β/ ) 6. Την υπ αρίθμ 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/τ.Β/ ) περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προιόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» - 1 -

2 7. Την υπ αριθμ. 90/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. 8. Την ανάγκη για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για την εύρυθμη λειτουργία τους. 9. Την υπ αριθμ. 2241/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. 10. Την υπ αριθμ / απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7Λ7-ΥΗ5). 11. Την υπ αριθμ. 40/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης των όρων και του σχετικού τεύχους της παρούσας Διακήρυξης. 12. Την υπ αριθμ. 1/2014 Διακήρυξη της Π.Ε.Α.Α. 13. Το υπ αριθμ. οικ.10288/ έγγραφό μας προς την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 14. Τις προσφορές των κάτωθι εταιρειών: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ ΕΠΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ, Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Α. & Μ.ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 15. Το από πρακτικό αποσφράγισης της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 16. Την υπ αριθμ. 188/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης του υπ αριθμ. 50/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις γνωμοδότησε ομόφωνα, όπως οι προσφορές των ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και αποσφραγιστεί η οικονομική τους προσφορά, ενώ αντίθετα να απορριφθεί η προσφορά της Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 17. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό, με το οποίο ενημερώθηκαν αναλυτικά ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την 188/2014 απόφασή της, ενέκρινε το υπ αριθμ. 50/2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 18. Το ότι στις παρήλθε η προθεσμία των τριών(3) εργασίμων ημερών για τυχόν άσκηση Διοικητικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 1/2014 Διακήρυξης της Π.Ε.Α.Α. 19. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό των οποίων τελικώς έγιναν δεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά, με το οποίο ενημερώθηκαν για την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών. 20. Την υπ αριθμ. 230/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των κάτωθι τελικώς προκριθέντων συμμετεχόντων, ήτοι: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE, DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ, RETHINK ΑΕΒΕ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE & διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 21. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάστηκαν επτά(7) οικονομικές προσφορές των ανωτέρω εταιρειών, προκειμένου να ελεγχθούν και να συνταχθεί το σχετικό πρακτικό. 22. Το υπ αριθμ. 5/ 2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., περί ανάδειξης μειοδοτών για τα είδη στα οποία προσφέρθηκε από τη μεριά τους η χαμηλότερη τιμή. 23. Την υπ αριθμ. 374/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης του υπ αριθμ. 5/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σχετικά με την ανάδειξη μειοδοτών στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού(διακήρυξη 1/2014), για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. 24. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τους εν λόγω μειοδότες, με το οποίο εστάλη φωτοαντίγραφο της υπ αριθμ. 374/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για ενημέρωσή τους. 25. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τους μειοδότες του εν λόγω διαγωνισμού, προκειμένου να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, εντός είκοσι(20) ημερών από της λήψεως - 2 -

3 του εγγράφου, τα απαιτούμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 δικαιολογητικά κατακύρωσης. 26. Το από έγγραφο του Προέδρου της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ορθή επανάληψη του υπ αριθμ. 5/ πρακτικού της ανωτέρω επιτροπής, καθώς και φωτοαντίγραφο της από από ενημερωτικής επιστολής της εταιρείας Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο πληροφορηθήκαμε τα εξής: [Κατόπιν επικοινωνίας με τις εταιρίες ΠΛΑΙΣΙΟ Computers ΑΕΒΕ και A & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. EUROSUPPLIES διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραλείψεις: Στην καταχώρηση των πεδίων στον πίνακα με τις Συνολικές σε ευρώ προσφορές ανά είδος για την εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE (κωδικοί προϊόντων -24, 48, 49, 50, 89, 135) καθώς επίσης στην τελική λίστα με τα προϊόντα που μειοδότησε η εταιρία είχαν προστεθεί εκ παραδρομής τα προϊόντα με τους κωδικούς 28 και 93. Η εταιρία A & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. EUROSUPPLIES με έγγραφο που μας απέστειλε και το οποίο επισυνάπτεται δίνεται διορθωμένη η λίστα με τα προϊόντα για τα οποία μειοδότησε στα οποία όμως είχαν καταγραφεί λάθος τα ποσά των Συνόλων σε Ευρώ για κάποια από τα προϊόντα ( κωδικοί προϊόντων 116, 117, 127, 145, 146, 147, 148, 155, 158, 164, 165, 178, 185, 188, 190, 193). Επισημαίνουμε ότι, δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στην ανάδειξη των συμμετεχόντων εταιρειών ως μειοδότες για τα είδη στα οποία προσφέρθηκε από τη μεριά τους η χαμηλότερη τιμή.] 27. Την υπ αριθμ. 665/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης της υπ αριθμ. 374/ απόφασής της, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 5/2014(ορθή επανάληψη) πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 28. Τους φακέλους με τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας από τους μειοδότες, ήτοι: α) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ ΕΛΛΑΣ Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ(αριθ. πρωτ.: 54829/ ) β) RETHINK ΑΕΒΕ(αριθ. πρωτ.: 49042/ ) γ) COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE(αριθ. πρωτ.: 51360/ ) δ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE(αριθ. πρωτ.: 51576/ ) ε) A & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. EUROSUPPLIES(αριθ. πρωτ.: 56477/ ) στ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε(αριθ. πρωτ.: 56111/ ) ζ) DIGICULT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ(αριθ. πρωτ.: 55895/ ). 29. Το υπ αριθμ. οικ.59993/ έγγραφό μας προς τους μειοδότες του εν λόγω διαγωνισμού, με το οποίο τους εστάλη φωτοαντίγραφο της υπ αριθμ. 665/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για ενημέρωσή τους. 30. Την υπ αριθμ. 732/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού & διαβίβασής τους στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 31. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάστηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης, προκειμένου να ελεγχθούν & να συνταχθεί το σχετικό πρακτικό. 32. Το υπ αριθμ. 14/2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις γνωμοδότησε τα εξής: [Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της το αριθ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α., το οποίο αναφέρεται στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών κατακύρωσης αποσφραγίστηκαν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/03/2014. Αφού διαπιστώθηκε η ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (άρθρο 6 παράγραφος 2), η επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της κατακύρωσης, στις μειοδότριες εταιρίες των παρακάτω προϊόντων για την κάθε μια αντιστοίχως: 1) ΠΛΑΙΣΙΟ Α. ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 1. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΦΗΣ Α4 ΓΙΑ LASER-INK 80GR, ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΥ Α ΔΕΣΜΙΔΑ 500 ΦΥΛΛΩΝ 17822,7

4 7. 9. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 100 ΦΥΛΛΑ 15 ΤΕΜ. 9,41 40 ΤΕΜ. 34,93 Β. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 8/30/34 ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 8CM ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 123 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23,5) ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 133 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (12,5Χ29) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (23Χ32) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ35) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (30Χ40) ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23) ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (29,5Χ11,5) ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ16) ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ14) ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ8) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ10) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ16) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ10) TEM. 82,14 20 ΤΕΜ. 21, ΤΕΜ. 693, ΤΕΜ. 92,25 20 ΤΕΜ. 36,9 150 ΤΕΜ. 204, ΤΕΜ. 83, ΤΕΜ. 35, ΤΕΜ. 262, ΤΕΜ. 224, ΤΕΜ. 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ. 409,34 138,5 800 ΤΕΜ. 35,42 50 ΤΕΜ. 2, ΤΕΜ , ΤΕΜ. 75, ΤΕΜ ,2 400 ΤΕΜ. 565,8 400 ΤΕΜ. 664, ΤΕΜ. 947,1

5 ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ16) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 25Χ35 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΙ ΑΥΤΙΑ 200 ΤΕΜ. 29, ΤΕΜ. 137, ΤΕΜ ,35 Γ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ34 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 104Χ146 (Νο32) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 70Χ100 (Νο29) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 40mm X 72mm (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Δ. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΕΜ. 9, ΤΕΜ. 28,15 10 ΤΕΜ. 93,85 25 ΠΑΚΕΤΟ 40Φ 39,36 15 ΠΑΚΕΤΟ 40Φ 23,62 15 ΠΑΚΕΤΟ 93,36 10 ΠΑΚΕΤΟ 62, ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ 8 ΤΕΜ. 8, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο3 70 ΚΟΥΤΑΚΙ 7, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο4 600 ΚΟΥΤΑΚΙ 66, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο ΚΟΥΤΑΚΙ 418,2 62. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/ ΚΟΥΤΑΚΙ 103, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/6 100 ΚΟΥΤΑΚΙ 64, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΥΤΑΚΙ 110,7 65. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA ΤΕΜ. 335, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PRIMULA ΤΕΜ. 283, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ 30 ΤΕΜ. 28,41 Ε. ΕΙΔΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 70. ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο2 ΣΤ. ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ 50 ΤΕΜ. 56,58

6 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΠΛΕ 50 ΤΕΜ. 8, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΑΥΡΟΣ 50 ΤΕΜ. 8, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ CD/DVD MARKER 5 ΤΕΜ. 0, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, 150 ΤΕΜ. 33,21 ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 75. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, 150 ΤΕΜ. 33,21 ΜΠΛΕ ΧΟΝΔΡΟΣ 76. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 250 ΤΕΜ. 52,28 ΚΙΤΡΙΝΟΣ 77. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΜΠΛΕ 120 ΤΕΜ. 25, ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ 250 ΤΕΜ. 12,3 79. ΣΤΥΛΟ No 0,7 ΜΠΛΕ ΤΕΜ. 154,98 Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 83. ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΑΣ 10 ΤΕΜ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 3 ΤΕΜ. 113, ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 5 ΤΕΜ. 7, ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΠΛΗ (ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΗ) 50 ΤΕΜ. 10, ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ Ή ΑΣΠΡΗ 100 ΤΕΜ. 8, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 100 ΤΕΜ. 237, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ) 300 ΤΕΜ. 169, ΚΟΛΛΑ STICK ΜΙΚΡΗ 250 ΤΕΜ. 92, ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΗ 35 ΓΡ. 60 ΤΕΜ. 29, ΜΕΜΟΘΗΚΗ 9Χ9 ΑΠΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10 ΤΕΜ. 4, ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΚΟΥΤΙ 40 ΤΕΜ. 11, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΓΑΣ 2 ΤΕΜ. 148, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 12 ΤΕΜ. 175, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 15 ΤΕΜ. 33, ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 30 CM 40 ΤΕΜ. 5, ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 75,Χ7,5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΕΣΜΙΔΑ ΔΕΣΜΙΔΑ 184, ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 9Χ9 ΛΕΥΚΑ 300 ΔΕΣΜΙΔΑ 154, ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ 200 ΤΕΜ. 24, ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 20 ΤΕΜ. 8,86

7 Η. ΕΙΔΗ Η/Υ 107. CD-R ΚΕΝΑ 80/700 MB32X 500 TEM. 53, TONER EPSON ACCULASER M2000DN C13S ,28 1)BUSINESS INKJET 1200, 121. INK HP 2)DESIGNJET 110 HP10 BLACK PLUS, (C4844A) 8 41,62 3)BUSINESS INKJET INK HP 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET 110 HP11 CYAN PLUS, (C4836A 4 15,99 3)BUSINESS INKJET INK HP 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET 110 HP11 MAGENTA PLUS, (C4837A) 4 15,99 3)BUSINESS INKJET INK HP 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET 110 HP11 YELLOW PLUS, (C4838A) 4 15,99 3)BUSINESS INKJET TONER HP 1300/1300TN 13X Q2613X 3 46, TONER HP P A CE505A 4 75, INK HP OFFICEJET PRO K XL BLACK 2 12,62 1)PHOTOSMART 135. INK HP 7660, HP57 COLOR 2 19,07 2)DESKJET TONER HP COLOR CE741A CYAN 1 58,41 CP TONER HP COLOR CE742A YELLOW CP , TONER HP COLOR CP5225 CE743A MAGENTA 1 58, INK HP DESKJET 9800 HP339 BLACK 6 32, INK HP 1)DESKJET 1280, 2)DESKJET 1220/1220c HP45 BLACK 6 18, INK HP 1)DESKJET 1280, 2)DESKJET 1220/1220c HP78 COLOR 3 30, TONER HP X C7115X 1 19, TONER LEXMARK E SE 2 46,59-7 -

8 Κ. FAX 186. TONER CANON L360 FX A , TONER PANASONIC UF-4100 UG , INK SAMSUNG 1)SF 340, 2)SF 360 M , INK SAMSUNG SF 370 M ,37 2) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ Β. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 11. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 500 ΤΕΜ. 15, ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΓΙΑ LEIZ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ. 1008,6 13. ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 23Χ32 Γ ΤΕΜ. 110, ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΚΛΑΣΕΡ ΧΟΝΤΡΗ ΣΧΗΜΑ Π (ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ) ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 2,5Χ24,5Χ32 ΔΙΑΦΑΝΗ Γ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 56. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 70mm X 37mm (24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) ΤΕΜ. 332,1 20 ΤΕΜ. 32,47 10 ΠΑΚΕΤΟ 38,87 Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 88. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΗ 150 ΤΕΜ. 226, ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ No 120/10 20 ΚΙΛΟ 127, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ Νο57 (57Χ60) 100 ΤΕΜ. 19,68 Η. ΕΙΔΗ Η/Υ 108. DVD-R ΚΕΝΑ 4,7GB 300 ΤΕΜ. 55, MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗ SERIAL 5 ΤΕΜ. 276, USB STICK 8 GB 50 ΤΕΜ. 257, USB STICK 4 GB 100 ΤΕΜ. 466, ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD ΧΑΡΤΙΝΕΣ 400 ΤΕΜ. 7, ΗΧΕΙΑ Η/Υ 4 ΖΕΥΓΗ 18,84 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,25 Σύνολο σε ευρώ - 8 -

9 με 160. TONER LEXMARK CS310n 702K BLACK 4 162, TONER LEXMARK CS310n 702C CYAN 2 106, TONER LEXMARK CS310n 702M MAGENTA 2 106, TONER LEXMARK CS310n 702Y YELLOW 2 106,84 Ι. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - DRUM ΤΕΜ TONER CANON IMAGE RUNNER C-EXV33 TONER 2 78,18 C-EXV14 TONER TONER CANON IR ,23 C-EXV23 DRUM DRUM CANON IR , TONER GESTETNER DSm627/DSm D ,06 TONER 170. DIALTA ,59 WORKIO DP- DQ-TU10C TONER PANASONIC E TONER , TONER TOSHIBA e-studio 280 T-2320 TONER 4 144,99 1)WORKCENTRE 181. DRUM XEROX 5225, 101R00434 DRUM 2)WORKCENTRE , DRUM XEROX 183. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 416 WORKCENTRE R00629 DRUM R01409 TONER , ,45 Κ. FAX ευρώ με THERMAL FO-20PR6 THERMAL SHARP UX PAPER PAPER (30 m roll) 4 3, TONER XEROX F R00654/013R ,62 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.251,45 3) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 118. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝ ΙΑ BULL COMPUPRI NT 125. PRINTHEAD HP 132. INK HP 133. INK HP SP40 PLUS WITH TRACTOR 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET 110 PLUS, 3)BUSINESS INKJET 2800 OFFICEJET PRO K5400 OFFICEJET PRO K5400 COMPUPRINT SP40 PLUS- PRK6287 HP11 BLACK C4810A (24.000) , ,13 88XL CYAN 1 6,43 88XL MAGENTA 1 6,43

10 134. INK HP OFFICEJET PRO K XL YELLOW 1 6, TONER HP COLOR CE740A BLACK 1 61,33 CP DRUM LEXMARK W840 W84030H (DRUM) , INK LEXMARK X /34XL BLACK 4 112,23 Ι. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - DRUM ΤΕΜ TONER 172. TONER 173. TONER 174. TONER 176. DRUM bizhub C280 bizhub C280 bizhub C280 bizhub C TONER SHARP AR-M207 A11G131 BLACK (26.000) A11G231 YELLOW (26.000) A11G331 MAGENTA (26.000) A11G431 CYAN (26.000) 2 75,7 1 77, , ,49 bizhub C280 CMY (90.000) 1 236,71 AR-202LT TONER ,63 Κ. FAX 189. TONER PANASONIC UF-6100 UG ,24 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.535,04 4) Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε Η. ΕΙΔΗ Η/Υ MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ OPTICAL USB/PS2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 104 ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗ PS/2 20 ΤΕΜ. 61,01 15 ΤΕΜ. 83, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 117. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ BULL COMPUPRI NT BULL COMPUPRI NT 4/43 MDP30 FB COMPUPRINT 4-43/51 PRK4402 COMPUPRINT PRK , , TONER HP M5035 MPF 70A Q7570A TONER HP 2600N 124A TONER 2 58, TONER HP X TONER HP 1000 SERIES 15A C7115A 1 18,38

11 155. TONER LEXMARK W840 W84020H (TONER) 2 131, INK LEXMARK X /35XL COLOR 2 60, TONER OKI B410D TONER 2 34, DRUM OKI B410D DRUM 1 59,84 Ι. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - DRUM ΤΕΜ DRUM 178. TONER REX- ROTARY 184. DRUM XEROX bizhub C280 MP1500 AFICIO WORKCENTRE 4260 DRUM: BLACK ( ) DT42BLK EDP TONER 113R00755 DRUM , , ,56 Κ. FAX 185. TONER BROTHER 2820 TN , TONER PANASONIC 1)KX-FL421, 2)KX-FL401 KX-FAT88X 2 17, TONER RICOH SP1000 SP1000E / , TONER SAMSUNG SF 560 SCX-4216D3 3 73,65 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.339,74 5) DIGICULT Α. ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 5. ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 19Χ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ 10 ΤΕΜ. 86,1 6. ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 36Χ ΦΥΛΛΑ 10 ΤΕΜ. 113,65 Β. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 23. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛ. 37Χ ΤΕΜ. 344,4 27. ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ30) 600 ΤΕΜ. 44, ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ31) ΤΕΜ. 442,8 30. ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (28Χ38) ΤΕΜ. 307,5 Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 100. ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ. 98,4 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.437,13 6) RETHINK

12 α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - INK ΤΕΜ TONER EPSON EPL6200L S ,13 1) 1319F MFP, ) TONER HP 1022, 12A Q2612A 9 131,62 3) M1005 MPF 130. TONER HP P A CB436A 4 60, INK HP DESKJET 9800 HP344 COLOR 3 32, TONER HP P1005/P A CB435A 5 76, TONER Page Pro K 2 53, TONER LEXMARK E352DN 352H11E 2 54, DRUM LEXMARK E352DN E250X22G Photoconductor 1 22,76 Kit 159. TONER LEXMARK E A11E 1 39,73 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 580,69 7) COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE 149. TONER HP 150. TONER HP P DTN X Q5949X 5 108,25 Q1338A 2 78,22 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 186,47 Για τα παρακάτω είδη δεν υπήρξε προσφορά από καμιά εκ των επτά εταιρειών. 2-ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟ(8,5Χ2,5) 3-ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 200 ΦΥΛΛΑ (Η100) 4-ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 300 ΦΥΛΛΑ (25Χ25) 8-ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 200 ΦΥΛΛΑ 17-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. ΠΛΑΣΤΙΚΟ LEIZ Διαφάνεια 18-ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/30/40 (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ 37- ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (27Χ37Χ14) 40- ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (27Χ37Χ10) 41- ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (27Χ37Χ8) 45-ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ ΣΕΛΙΛΟΖΑ 52-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 36Χ50 (Νο26) 53-ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 53Χ82 (Νο65) 69-ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο1 80-FRAMA ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 81-FRAMA ΜΕΛΑΝΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 82-FRAMA ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΑΧ/ΜΕΙΟΥ 104-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2014 Το συνολικό ποσό δαπάνης της Π.Ε.Α.Α για την προμήθεια των προσφερόμενων ειδών που κατακυρώνονται στις επτά εταιρείες που μειοδότησαν ανέρχεται στα ,77 με Φ.Π.Α] εισηγείται Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ αριθμ. 14/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια του

13 στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 1/2014) για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α & ως εκ τούτου την κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας ως εξής: 1) ΠΛΑΙΣΙΟ Α. ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΦΗΣ Α4 ΓΙΑ LASER-INK 80GR, ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΥ Α ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ SPIRAL 100 ΦΥΛΛΑ ΔΕΣΜΙΔΑ 500 ΦΥΛΛΩΝ 17822,7 15 ΤΕΜ. 9,41 40 ΤΕΜ. 34,93 Β. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 8/30/34 ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ ΚΟΦΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΡΑΧΗ 8CM ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 123 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23,5) ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 133 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (12,5Χ29) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (23Χ32) ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ35) 900 TEM. 82,14 20 ΤΕΜ. 21, ΤΕΜ. 693, ΤΕΜ. 92,25 20 ΤΕΜ. 36,9 150 ΤΕΜ. 204, ΤΕΜ. 83, ΤΕΜ. 35, ΤΕΜ. 262, ΤΕΜ. 224, ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (30Χ40) ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (11,5Χ23) ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (29,5Χ11,5) ΛΕΥΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ16) ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ (25Χ35Χ14) ΚΟΡΔΟΝΙ-ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ. 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ. 409,34 138,5 800 ΤΕΜ. 35,42 50 ΤΕΜ. 2, ΤΕΜ , ΤΕΜ. 75,03

14 (25Χ35Χ8) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ10) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (25Χ35Χ16) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ10) ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΡΑΧΗ (30Χ40Χ16) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 25Χ35 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΙ ΑΥΤΙΑ 800 ΤΕΜ ,2 400 ΤΕΜ. 565,8 400 ΤΕΜ. 664,2 500 ΤΕΜ. 947,1 200 ΤΕΜ. 29, ΤΕΜ. 137, ΤΕΜ ,35 Γ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΡΑΧΕΣ ΚΛΑΣΕΡ 8Χ34 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 104Χ146 (Νο32) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ 70Χ100 (Νο29) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 40mm X 72mm (16 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Δ. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΕΜ. 9, ΤΕΜ. 28,15 10 ΤΕΜ. 93,85 25 ΠΑΚΕΤΟ 40Φ 39,36 15 ΠΑΚΕΤΟ 40Φ 23,62 15 ΠΑΚΕΤΟ 93,36 10 ΠΑΚΕΤΟ 62, ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΑΝΑΛΙΑ 8 ΤΕΜ. 8, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο3 70 ΚΟΥΤΑΚΙ 7, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο4 600 ΚΟΥΤΑΚΙ 66, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο ΚΟΥΤΑΚΙ 418,2 62. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/ ΚΟΥΤΑΚΙ 103, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 23/6 100 ΚΟΥΤΑΚΙ 64, ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΟΥΤΑΚΙ 110,7 65. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PARVA ΤΕΜ. 335, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ PRIMULA ΤΕΜ. 283,76

15 67. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΚΡΗ 30 ΤΕΜ. 28,41 Ε. ΕΙΔΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ 70. ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Νο2 ΣΤ. ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜ. 56, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΠΛΕ 50 ΤΕΜ. 8, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FINE 0,4 ΜΑΥΡΟΣ 50 ΤΕΜ. 8, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ CD/DVD MARKER 5 ΤΕΜ. 0, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΑΥΡΟΣ 150 ΤΕΜ. 33,21 ΧΟΝΔΡΟΣ 75. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΠΛΕ ΧΟΝΔΡΟΣ 150 ΤΕΜ. 33, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 250 ΤΕΜ. 52, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΜΠΛΕ 120 ΤΕΜ. 25, ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ 250 ΤΕΜ. 12,3 79. ΣΤΥΛΟ No 0,7 ΜΠΛΕ ΤΕΜ. 154,98 Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 83. ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΑΣ 10 ΤΕΜ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 3 ΤΕΜ. 113, ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 5 ΤΕΜ. 7, ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΔΙΠΛΗ (ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΗ) 50 ΤΕΜ. 10, ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ Ή ΑΣΠΡΗ 100 ΤΕΜ. 8, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 100 ΤΕΜ. 237, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ) 300 ΤΕΜ. 169, ΚΟΛΛΑ STICK ΜΙΚΡΗ 250 ΤΕΜ. 92, ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΗ 35 ΓΡ. 60 ΤΕΜ. 29, ΜΕΜΟΘΗΚΗ 9Χ9 ΑΠΛΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10 ΤΕΜ. 4, ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΚΟΥΤΙ 40 ΤΕΜ. 11, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΓΑΣ 2 ΤΕΜ. 148, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 12 ΤΕΜ. 175, ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΥΠΕΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ 30 CM 15 ΤΕΜ. 33,39 40 ΤΕΜ. 5,9

16 101. ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 75,Χ7,5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΕΣΜΙΔΑ ΔΕΣΜΙΔΑ 184, ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ 9Χ9 ΛΕΥΚΑ 300 ΔΕΣΜΙΔΑ 154, ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ 200 ΤΕΜ. 24, ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 20 ΤΕΜ. 8,86 Η. ΕΙΔΗ Η/Υ 107. CD-R ΚΕΝΑ 80/700 MB32X 500 TEM. 53, TONER EPSON ACCULASER M2000DN C13S ,28 1)BUSINESS INKJET 121. INK HP 1200, 2)DESIGNJET HP10 BLACK 110 PLUS, (C4844A) 3)BUSINESS INKJET 8 41, INK HP 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET HP11 CYAN 110 PLUS, (C4836A 3)BUSINESS INKJET 4 15, INK HP 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET HP11 MAGENTA 110 PLUS, (C4837A) 3)BUSINESS INKJET 4 15, INK HP 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET HP11 YELLOW 110 PLUS, (C4838A) 3)BUSINESS INKJET 4 15, TONER HP 1300/1300TN 13X Q2613X 3 46, TONER HP P A CE505A 4 75, INK HP OFFICEJET PRO K XL BLACK 2 12,62 1)PHOTOSMART 135. INK HP 7660, HP57 COLOR 2 19,07 2)DESKJET TONER HP COLOR CP5225 CE741A CYAN 1 58, TONER HP COLOR CP5225 CE742A YELLOW 1 58, TONER HP COLOR CE743A CP5225 MAGENTA 1 58, INK HP DESKJET 9800 HP339 BLACK 6 32, INK HP 1)DESKJET 1280, 2)DESKJET HP45 BLACK 6 18,3 1220/1220c 143. INK HP 1)DESKJET 1280, 2)DESKJET HP78 COLOR 3 30, /1220c 148. TONER HP X C7115X 1 19, TONER LEXMARK E SE 2 46,

17 2) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ Β. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 11. ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 500 ΤΕΜ. 15, ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΓΙΑ LEIZ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ. 1008,6 13. ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 23Χ32 Γ ΤΕΜ. 110, ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΚΛΑΣΕΡ ΧΟΝΤΡΗ ΣΧΗΜΑ Π (ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ) ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΗΧ. 2,5Χ24,5Χ32 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ. 332,1 20 ΤΕΜ. 32,47 Κ. FAX 186. TONER CANON L360 FX A , TONER PANASONIC UF-4100 UG , INK SAMSUNG 1)SF 340, 2)SF 360 M , INK SAMSUNG SF 370 M ,37 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,25 Γ. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 56. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4 70mm X 37mm (24 ΕΤΙΚΕΤΕΣ) 10 ΠΑΚΕΤΟ 38,87 Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 88. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΗ 150 ΤΕΜ. 226, ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ No 120/10 20 ΚΙΛΟ 127, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ Νο57 (57Χ60) 100 ΤΕΜ. 19,68 Η. ΕΙΔΗ Η/Υ 108. DVD-R ΚΕΝΑ 4,7GB 300 ΤΕΜ. 55, MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗ SERIAL 5 ΤΕΜ. 276, USB STICK 8 GB 50 ΤΕΜ. 257, USB STICK 4 GB 100 ΤΕΜ. 466, ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD ΧΑΡΤΙΝΕΣ 400 ΤΕΜ. 7, ΗΧΕΙΑ Η/Υ 4 ΖΕΥΓΗ 18,84 Σύνολο σε ευρώ με

18 160. TONER LEXMARK CS310n 702K BLACK 4 162, TONER LEXMARK CS310n 702C CYAN 2 106, TONER LEXMARK CS310n 702M MAGENTA 2 106, TONER LEXMARK CS310n 702Y YELLOW 2 106,84 Ι. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - DRUM ΤΕΜ TONER CANON IMAGE RUNNER 2520 C-EXV33 TONER 2 78,18 C-EXV14 TONER TONER CANON IR ,23 C-EXV23 DRUM DRUM CANON IR , TONER GESTETNER DSm627/DSm D ,06 TONER 170. DIALTA ,59 WORKIO DP- DQ-TU10C TONER TONER PANASONIC E , TONER TOSHIBA e-studio 280 T-2320 TONER 4 144,99 1)WORKCENTRE 181. DRUM XEROX 5225, 101R00434 DRUM 2)WORKCENTRE , DRUM XEROX 183. TONER XEROX WORKCENTRE PRO 416 WORKCENTRE R00629 DRUM R01409 TONER , ,45 Κ. FAX ευρώ με FO-20PR6 THERMAL THERMAL PAPER SHARP UX PAPER (30 m roll) 4 3, TONER XEROX F R00654/013R ,62 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.251,45 3) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 118. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙ Α BULL COMPUPRIN T 125. PRINTHEAD HP 132. INK HP 133. INK HP 134. INK HP SP40 PLUS WITH TRACTOR 1)BUSINESS INKJET 1200, 2)DESIGNJET 110 PLUS, 3)BUSINESS INKJET 2800 OFFICEJET PRO K5400 OFFICEJET PRO K5400 OFFICEJET PRO K COMPUPRINT SP40 PLUS- PRK6287 HP11 BLACK C4810A (24.000) , ,13 88XL CYAN 1 6,43 88XL MAGENTA 1 6,43 88XL YELLOW 1 6,43

19 136. TONER HP COLOR CE740A BLACK 1 61,33 CP DRUM LEXMARK W840 W84030H (DRUM) , INK LEXMARK X /34XL BLACK 4 112,23 Ι. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - DRUM ΤΕΜ TONER 172. TONER 173. TONER 174. TONER 176. DRUM bizhub C280 bizhub C280 bizhub C280 bizhub C TONER SHARP AR-M207 A11G131 BLACK (26.000) A11G231 YELLOW (26.000) A11G331 MAGENTA (26.000) A11G431 CYAN (26.000) 2 75,7 1 77, , ,49 bizhub C280 CMY (90.000) 1 236,71 AR-202LT TONER ,63 Κ. FAX 189. TONER PANASONIC UF-6100 UG ,24 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.535,04 4) Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε Η. ΕΙΔΗ Η/Υ MOUSE ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ OPTICAL USB/PS2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 104 ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗ PS/2 20 ΤΕΜ. 61,01 15 ΤΕΜ. 83, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 117. ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ BULL COMPUPRIN T BULL COMPUPRIN T 4/43 MDP30 FB COMPUPRINT 4-43/51 PRK4402 COMPUPRINT PRK , , TONER HP M5035 MPF 70A Q7570A TONER HP 2600N 124A TONER 2 58, TONER HP X TONER HP 1000 SERIES 15A C7115A 1 18, TONER LEXMARK W840 W84020H (TONER) 2 131,26

20 158. INK LEXMARK X /35XL COLOR 2 60, TONER OKI B410D TONER 2 34, DRUM OKI B410D DRUM 1 59,84 Ι. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ TONER - DRUM ΤΕΜ DRUM 178. TONER REX- ROTARY 184. DRUM XEROX bizhub C280 MP1500 AFICIO WORKCENTRE 4260 DRUM: BLACK ( ) DT42BLK EDP TONER 113R00755 DRUM , , ,56 Κ. FAX 185. TONER BROTHER 2820 TN , TONER PANASONIC 1)KX-FL421, 2)KX-FL401 KX-FAT88X 2 17, TONER RICOH SP1000 SP1000E / , TONER SAMSUNG SF 560 SCX-4216D3 3 73,65 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.339,74 5) DIGICULT Α. ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 5. ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 19Χ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ 10 ΤΕΜ. 86,1 6. ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 36Χ ΦΥΛΛΑ 10 ΤΕΜ. 113,65 Β. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 23. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΛΛΗΛ. 37Χ ΤΕΜ. 344,4 27. ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (22Χ30) 600 ΤΕΜ. 44, ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (25Χ31) ΤΕΜ. 442,8 30. ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (28Χ38) ΤΕΜ. 307,5 Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 100. ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ. 98,4 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.437,13 6) RETHINK

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 7 η Απόφαση υπ αριθ. 374/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 28 η Απόφαση υπ αριθ. 1356/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-2ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 1 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 2 η Απόφαση υπ αριθµ. 1064/2013 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7Λ7-Σ3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 7 Τ.Κ.: 7 Αθήνα Τηλ.: 0 6 776 0 6 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 8 η Απόφαση υπ αριθμ. /0 Στην Αθήνα, σήμερα στις 9/07/0,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01/12/2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. :Δ.Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ελ.Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674 Πληροφορίες: Δάγλα Α Τηλέφωνο: 213-2101239

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,- ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ(ΕΚΤΥΠΩΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 8 Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ ΜΕΤΡΑ Χωρίς ΦΠΑ 1 ΧΑΡΤΙ Α3 80 ΓΡ 500 φύλλων 130 7,50 975,00 2 ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/m2 500 φύλλων 1878 2,85 5.352,30 3 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ στρογγυλές 20 9.76 195,20 4

Διαβάστε περισσότερα

Της Επιχείρησης. Έδρα. Δ/νση... Τηλέφωνο. Fax :.. ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α 1 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20

Της Επιχείρησης. Έδρα. Δ/νση... Τηλέφωνο. Fax :.. ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α 1 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού 10.432,86 (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων κλπ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Η συνολική προσφερόμενη αξία της ομάδας/ομάδων στο παρόν έντυπο, θα πρέπει να ταυτίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, με τη συνολική προσφερόμενη αξία της

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθ. 1029/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.03.2014 Αρ. πρωτ. 2357 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 43 η Απόφαση υπ αριθ. 1940/2014

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ Ο ΠΑΓΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡ Α ΝΕΑΠΟΛ Η ΡΕΘΥΜΝΟ A/A Κωδικός είδους Περιγραφή Προδιαγραφές Kωδ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002002203 2014-04-22

14PROC002002203 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7045 6 150,00 900,00 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Κωδικός είδουςγρ. Προμηθειών Περιγραφή είδους Γρ. Προμηθειών Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών Προϋπολογι σμός είδων Ποσότητα Κέντρων Υγείας Προϋπολογι σμός ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.894,43

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 42 η Απόφαση υπ αριθμ. 1708/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002625091 2015-03-09

15PROC002625091 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ87ΛΡ-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011

ΑΔΑ: 4ΑΓ87ΛΡ-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση Πρακτικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Το ποσό των 12.147,11 ευρώ θα βαρύνει τους ακόλουθους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2015:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Το ποσό των 12.147,11 ευρώ θα βαρύνει τους ακόλουθους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2015: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Μελέτης 5/2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.:68617/26904

Κέρκυρα 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.:68617/26904 Κέρκυρα 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.:68617/26904 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ της αριθµ Φ8.12/4684/1-12-2011 προκήρυξης µε Α Α: 456246914Η-ΤΛ3, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ της αριθµ Φ8.12/4684/1-12-2011 προκήρυξης µε Α Α: 456246914Η-ΤΛ3, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών Α Α: 464694Η- ΧΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταχ. /νση: ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 00 Πληροφορίες: ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελενα Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 105

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελενα Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 105 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 105 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 11/4/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.134,76. CPV:30192700-8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Τετάρτη 3/04/2014 έως Παρασκευή 11/04/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡΡΥ-ΟΜΒ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡΡΥ-ΟΜΒ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 14/09/2012 Αρ. Πρωτ: 1566 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΧ6ΣΙ-ΝΘΞ Πειραιάς, 23 Μαΐου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 13/2015 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ α) ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑ ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 34_/ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002562714 2015-02-06

15PROC002562714 2015-02-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος Πληροφορίες : Ψάρρης Πέτρος Τηλ. : 2695361332 Fax : 2695361330 e-mail: dimoszak@otenet.gr Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας»

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-Ρ14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 146/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα