ΔG o ' = πρότυπη μεταβολή ελέυθερης ενέργειας (ph 7, 1M αντιδρ.& προιόντων ); R = στ. αερίων; T = θερμοκρ. 2 ΔG o ' >0, ΔG<0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔG o ' = πρότυπη μεταβολή ελέυθερης ενέργειας (ph 7, 1M αντιδρ.& προιόντων ); R = στ. αερίων; T = θερμοκρ. 2 ΔG o ' >0, ΔG<0"

Transcript

1 Στοιχεία Βιοενεργητικής 1

2 Ελεύθερη ενέργεια αντίδρασης Μια αντίδραση είναι αυθόρμητη εάν η μεταβολή ελεύθερης ενέργειας [free energy change (ΔG)] είναι αρνητική, δηλ. εάν η ελεύθερη ενέργεια των προϊόντων είναι μικρότερη αυτής των αντιδρώντων. Έστω A+ B C + D o ΔG = ΔG o ' + RT ln [C] [D] [A] [B] ΔG o ' = πρότυπη μεταβολή ελέυθερης ενέργειας (p 7, 1M αντιδρ.& προιόντων ); R = στ. αερίων; T = θερμοκρ. 2 ΔG o ' >0, ΔG<0

3 A + B C + D [C] [D] ΔG = ΔGº' + RT ln [A] [B] Η ΔG o ' μιας αντίδρασης μπορεί να είναι θετική, ενώ η πραγματική ΔG να είναι τελικά αρνητική, ανάλογα με τις ενδοκυττάριες συγκεντρώσεις αντιδρώντων και προϊόντων. Πολλές αντιδράσεις με θετική ΔG o ' γίνονται αυθόρμητα ΕΑΝ άλλες αντιδράσεις είτε καταναλώνουν τα προϊόντα τους, είτε διατηρούν σε υψηλές συγκεντρώσεις τα αντιδρώντα. 3 ΔG o ' Κeq

4 Σχέση πρότυπης Ελεύθερη ενέργειας και σταθεράς ισορροπίας Σε κατάσταση ισορροπίας, είναι DG = 0. [C] [D] ΔG = ΔGº' + RT ln [A] [B] Ο λόγος [C][D]/[A][B] σε κατάσταση ισορροπίας είναι η [C] [D] 0 = ΔGº' + RT ln σταθερά ισορροπίας της [A] [B] αντίδρασης K' eq. [C] [D] Εάν η σταθερά ισορροπίας ΔGº' = - RTln K' eq >1 τότε η αντίδραση είναι [A] [B] αυθόρμητη (DG <0). [C] [D] K' eq = [A] [B] Παραδειγμα ΔG o ' >0, ΔG<0 ΔGº' = - RT ln K' eq 4

5 DG o '= -RT ln K' eq Μεταβολές της σταθεράς ισορροπίας K' eq σε σχέση με DG o (25 o C) K' eq ΔG º' kj/mol Θέτοντας 1 M αντιδρώντα & προϊόντα, η αντίδραση κινείται: αυθόρμητα προς ρςπροϊόντα αυθόρμητα προς προϊόντα 10 0 = 1 0 Ισορροπεί αντίστροφα προς τα αντιδρώντα δώ αντίστροφα προς τα αντιδρώντα 5 Συζευξη

6 Eνεργειακή σύζευξη Μια αυθόρμητη αντίδραση μπορεί να ωθεί μια μη αυθόρμητη αντίδραση. Πολλές αντιδράσεις μπορούν να περιγραφούν μόνον σαν άθροισμα δυο επι μέρους αντιδράσεων, μιας αυθόρμητης και μιας μη αυθόρμητης. Οι μεταβολές ελεύθ. ενέργειας συζευγμένων επιμέρους μρ αντιδράσεων προστίθενται με άθροισμα την συνολική μεταβολή ελεύθ. ενέργειας 6 1 παραδειγμα

7 Α. Για παράδειγμα,, για την αντίδραση εξοκινάσης, οι δύο επί μέρους αντιδράσεις είναι : ATP + 2 ADP + P i P i + glucose glucose-6-p + 2 ΔG o ' = 31 kj/mol ΔG o ' = +14 kj/mol Συζευγμένη αντίδραση: ATP + glucose ADP + glucose-6-p ΔG o ' = 17 kj/mol * Στην πραγματικότητα, το ένζυμο δεν καταλύει τις πιο πάνω επιμέρους μρ υδρολύσεις, δεν επιτρέπει καν την ύπαρξη 2 στο ενεργό κέντρο του. Το ένζυμο καταλύει την τελική συζευγμένη αντίδραση. *Αθροισμα ΔG o ', αλλά γινόμενο K' eq 7 2 παραδ. ΡΡ

8 B. Δύο διαδοχικές αντιδράσεις, μια αυθόρμητη και μια μη αυθόρμητη, η, συζευγνύονται από το κοινό τους ενδιάμεσο μόριο. Ένα υποθετικό, αλλά τυπικό παράδειγμα είναι το PP i : Enzyme 1: A + ATP B + AMP + PP i Enzyme 2: PP i P i DG o ' = + 15 kj/mol DG o ' = 33 kj/mol Συνολική αυθόρμητη αντίδραση: A+ATP+ ATP + B+AMP+2P 2 + P i DG o ' = 18 kj/mol Η αυθόρμητη υδρόλυση πυροφωσφωρικού (PP i ) από την πυροφωσφατάση ωθεί προς τα δεξιά την αντίδραση που παράγει PP i 8

9 Δεσμοί υψηλής ενέργειας ATP adenosine triphosphate h t 2 - P P P ester linkage C 2 adenine phosphoanhydride bonds (~) ribose Οι Φωσφο-ανυδριτικοί δεσμοί (προιόντα α συμπήκνωσης, δηλ. αφαίρεσης 2 ) μεταξύ φωσφορικών οξέων έχουν μεγάλη αρνητική ΔG υδρόλυσης. 9

10 ATP adenosine triphosphate h t 2 - P P P C phosphoanhydride bonds (~) ribose adenine Οι Φωσφο-ανυδριτικοί δεσμοί ονομάζονται δεσμοί «υψηλής ενέργειας» και συμβολίζονται με "~". Στην πραγματικότητα, η ενέργεια των δεσμών δεν είναι υψηλή. Μεγάλη (και αρνητική) ΕΙΝΑΙ η ΔG υδρόλυσής τους. «~P» P συμβολίζει μια φωσφορική ομάδα με μεγάλη αρνητική ΔG υδρόλυσης. 10 Γιατι μεγαλη ΔG

11 Γιατί η υδρόλυση φωσφο-ανυδριτικών δεσμών έχει μεγάλη αρνητική ΔG?? Οι δυνατές δομές συντονισμού (Resonance stabilization) εξασφαλίζουν σταθερότερα προϊόντα υδρόλυσης. Η ηλεκτροστατική άπωση μεταξύ αρνητικών φωσφορικών ομάδων ευνοεί τον αποχωρισμό τους. 11 group transfer potential AMP

12 Μόρια με δεσμούς «υψηλής ενέργειας» τείνουν να μεταφέρουν χημικές ομάδες σε άλλα μόρια (high h group transfer potential). ti Π.χ. Κατά την αντίδραση εξοκινάσης, το P i υδρολύεται από το ATP και μεταφέρεται στην 6 ΟΗ ομάδα της γλυκόζης (βλ. πιο πριν). Έτσι η αυθόρμητη υδρόλυση ATP συζεύγνυεται και ωθεί μια μη αυθόρμητη αντίδραση. Γενικά,, 2 ~P δεσμοί μπορούν να υδρολυθούν απελευθερώνοντας 2 P i από κάθε μόριο ATP. ATP ADP + P i και ADP AMP + P i ή εναλλακτικά : ATP AMP + PP i και PP i 2P i Το AMP λειτουργεί ώς αισθητήρας ενέργειας και ρυθμίζει τον μεταβολισμό. Π.χ. ενεργοποιώντας την ΑΜΡ-εξαρτώμενη πρωτεινική κινάση. 12 phosphocreatine

13 Επιπλέον μόρια με δεσμούς «υψηλής ενέργειας» C 3 P C C 2 C + 2 phosphocreatine Phosphocreatine + ADP ATP + creatine Η Φωσφοκρεατίνη συντίθεται οταν το ATP βρίσκεται σε περίσσεια. Όταν το ATP εξαντλείται (πχ σε μυική άσκηση) ) η Ρ μεταφέρεται από τη φωσφοκρεατίνη σε ADP αναπληρώνοντας το ATP. PEP 13

14 C C C ADP ATP C P 3 2 C C 2 + C 2 C 3 PEP enolpyruvate pyruvate C Το φωσφοενολοπυροσταφυλικό (PEP), έχει πολύ μεγάλη αρνητική ΔG για υδρόλυση P i και αξιοποιείται στη σύνθεση ATP κατά τη γλυκόλυση. 6P glu, 3P glycerole 14

15 4 6 C 2 P glucose-6-phosphate 1 C 2 C C 2 P glycerol-3-phosphate l h Φωσφορικοί εστέρες μεταξύ φωσφορικού και υδρόξυλ-ομάδων: 6-Ρ γλυκόζη και 3-Ρ γλυκερόλη Χαμηλή, αλλά αρνητική ΔG υδρόλυσης. Intermediate Delta G for ATP 15

16 Η ενδιάμεση τιμή ΔG υδρόλυσης του ATP επιτρέπει να λειτουργεί ως δότης P i αλλά και να συντίθεται από ADP με μεταφορά P i απο μόρια με υψηλότερο ΔG υδρόλυσης (πχ ΡΕΡ) Compound ΔG o ' of phosphate hydrolysis, kj/mol Phosphoenolpyruvate (PEP) 61.9 Phosphocreatine 43.1 Pyrophosphate p 33.5 ATP (to ADP) 30.5 Glucose-6-phosphate p 13.8 Glycerol-3-phosphate 9.2 CoA 16

17 Coenzyme A-S + C R S C 2 C 2 β-mercaptoethylamine C Coenzyme A-S C R + 2 C 2 C 2 pantothenate th t Οι Θειοεστέρες (προιόντα καρβοξυλικών οξέων και θειόλης, πχ CoA-S) έχουν πολύ μεγαλύτερη ΔG υδρόλυσης σε σχέση ημε με φωσφοεστέρες. C C 3C C C 3 2 C Coenzyme A P P ADP-3'-phosphate camp 2 C 2 P 17

18 3',5'-Cyclic AMP (camp) camp 2 Η αδενυλική κυκλάση καταλύει τη σύνθεση camp: ATP camp + PP i. Η αντίδραση ευνοείται λόγω και της αυθόρμητης υδόλυσης του PΡ i. Η φωσφοδιεστεράση υδρολύει τον ένα εσωτερικό εστερικό δεσμό: camp 5'-AMP. Αυτή η αντίδραση είναι απόλυτα αυθόρμητη λόγω της στερεοχημικής δομής και της αστάθειας του camp, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο βραχύβιο σηματοδοτικό μόριο. 2 5' C 4' P - 3' 2' 1' Energy barrier 18

19 Ταχύτητα αυθόρμητης αντίδρασης Το υψηλό ενεργειακό φράγμα (απαιτούμενη ενέργεια ενεργοποίησης) μιας αντίδρασης συνήθως καθιστά την υδρόλυση ενός «δεσμού υψηλής ενέργειας» ιδιαίτερα αργή διεργασία. Ειναι η ενζυμική κατάλυση που επιταγχύνει την υδρόλυση. Αυτή η σταθερότητα απουσία κατάλυσης είναι κρίσημη για το βιολογικό ρόλο του ΑΤΡ, αλλά και των υπολοίπων μορίων που περιέχουν δεσμούς ~. Εαν το ΑΤΡ υδρολύετο ακαριαία χωρίς κατάλυση δεν θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ενεργειακό απόθεμα. Η υδρόλυση είναι συζευγμένη μέσω ενός ενζύμου με μια δεύτερη αντίδραση, χρήσιμη για το κύτταρο, πχ φωσφορυλίωση μεταβολιτών, πρωτεινών κλπ. 19

20 Ασκήσεις Lehninger Kεφ. 13 2, 3, 6, 7, 10, 11, 16.

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός Tα κολύβρια είναι ικανά για θαυμαστά κατορθώματα αντοχής. Παραδείγματος χάριν, το μικροσκοπικό κοκκινόλαιμο κολύβριο archilochus columbris μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού Ï Îfi Ë KΕΦΑΛΑΙΟ 30 ATP Αλληλεπίδραση µεταβολικών πορειών για την παραγωγή ενέργειας. Στα αριστερά, η φωτογραφία δείχνει λεπτοµέρεια από έναν ελληνικό αµφορέα του 6ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMEIA, TOMOΣ II ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ!!! 1

BIOXHMEIA, TOMOΣ II ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ!!! 1 BIOXHMEIA, TOMOΣ II ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ!!! 1 Kwashiorkor 2 Ο μεταβολισμός αποτελείται από εξαιρετικά διασυνδεόμενες πορείες λίπη πολυσακχαρίτες πρωτείνες λιπαρά οξέα γλυκερόλη

Διαβάστε περισσότερα

Ένζυµα: Bασικές αρχές και κινητική. O 2, Ca 2+ N H

Ένζυµα: Bασικές αρχές και κινητική. O 2, Ca 2+ N H Ένζυµα: Bασικές αρχές και κινητική 2, a 2+ AÎÔ ÔÚ ÓË KEΦAΛAI 8 + 2 + ºø (466 nm) Η δραστικότητα ενός ενζύµου είναι υπεύθυνη για τη λάµψη της φωταυγούς µέδουσας (αριστερά). Το ένζυµο ακουορίνη καταλύει

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ 2013 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ Η Ενέργεια είναι δύσκολο να ορισθεί, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα Ο κύκλος του Krebs Ο κύκλος του κιτρικού οξέος είναι µια κυκλική αλληλουχία αντιδράσεων, στην οποία το τελικό προϊόν είναι αντιδρόν του αρχικού σταδίου. Στον κύκλο αυτό συµµετέχουν πολλά ένζυµα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Systems Biology): Μια δυναμική βιολογική προσέγγιση!!!

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Systems Biology): Μια δυναμική βιολογική προσέγγιση!!! BIOXHMEIA, TOMOΣ II ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Systems Biology): Μια δυναμική βιολογική προσέγγιση!!! 1 Kwashiorkor Kwashiorkor 2 Ο μεταβολισμός αποτελείται από εξαιρετικά διασυνδεόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες των µεµβρανών

Λειτουργίες των µεµβρανών Λειτουργίες των µεµβρανών Οιµεµβράνεςδεναπoτελoύvµόνοπαθητικάπεριβλήµατα, τα οποία οριοθετούν προστατεύουν και µονώνουν τα κύτταρα και τα οργανίδιά τους συµµετέχουν στη διατήρηση του σχήµατος και στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο μεταβολισμός Φωσφολιπιδίων Σφιγγολιπιδίων Χοληστερόλης

Ο μεταβολισμός Φωσφολιπιδίων Σφιγγολιπιδίων Χοληστερόλης Ο μεταβολισμός Φωσφολιπιδίων Σφιγγολιπιδίων Χοληστερόλης 1 Φωσφατιδικό Το μεγαλύτερο μέρος των λιπαρών οξέων βρίσκεται εστεροποιημένο είτε σε τριακυλγλυκερόλες, είτε σε γλυκερο-φωσφολιπίδια. Το Φωσφατιδικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Συστήµατα ενέργειας για την άσκηση Το ανθρώπινο σώµα έχει δοµηθεί ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μεταβολισμός ονομάζεται η αξιοποίηση της ενέργειας και των στοιχείων του περιβάλλοντος για την εκτέλεση βιοχημικών διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα ενός ζωικού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πέρα από τις εξειδικεύσεις που παρουσιάζει στο µεταβολισµό κάθε όργανο, όλα µπορούν να πραγµατοποιούν σε κάποιο βαθµό τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 3: Μεμβράνες - Ηλεκτρικά δυναμικά, Νευρικό & μυϊκό σύστημα Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων 1. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Γενικά, εξετάζουμε το είδος της αντίδρασης και τον τρόπο που αυτές συντελούνται Γενικοί τύποι αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Φεβρουαρίου 2008 Διάρκεια: 2,5 ώρες... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνδρομο Lesch-Nyhan

Το σύνδρομο Lesch-Nyhan 1 Lesch-yhan Το σύνδρομο Lesch-yhan Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, νοητική καθυστέρηση, σπαστικότητα. Mutilation of the lips, tongue and nose. Scars on his left arm following self-biting. 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβρανικοί μεταφορείς, δίαυλοι και αντλίες

Μεμβρανικοί μεταφορείς, δίαυλοι και αντλίες Mεμβρανική μεταφορά Μεμβρανικοί μεταφορείς, δίαυλοι και αντλίες 1 Η λιπιδική διπλοστιβάδα των βιολογικών μεμβρανών είναι εγγενώς αδιαπέραστη από πολικά μόρια και ιόντα (Α). Ειδικές πρωτείνες (μεταφορείς,

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Αναγνώριση. 5.1. Εισαγωγή. 5.2. Σταθερές σύνδεσης και αποχωρισµού. [A][B] k d = ----------- [AB] [ΑΒ] k i = ---------- [Α][Β] Κεφάλαιο

Μοριακή Αναγνώριση. 5.1. Εισαγωγή. 5.2. Σταθερές σύνδεσης και αποχωρισµού. [A][B] k d = ----------- [AB] [ΑΒ] k i = ---------- [Α][Β] Κεφάλαιο Κεφάλαιο 5-1 5 Μοριακή Αναγνώριση 5.1. Εισαγωγή Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισµών είναι ότι τα µακροµόρια που περιέχουν κάνουν πολύ εξειδικευµένες αλληλεπιδράσεις µε άλλα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη ενζυμική κινητική

Εφαρμοσμένη ενζυμική κινητική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εφαρμοσμένη ενζυμική κινητική 2.1 Kινητικη της Eνζυμικης AντιδρασΕΩσ Tα ένζυμα, ως καταλύτες, ελαττώνουν δραστικά τον απαιτούμενο χρόνο για την επίτευξη του σημείου ισορροπίας της αντιδράσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ 1. Να εξηγήσετε γιατί πολλές βιταμίνες, παρά τη μικρή συγκέντρωσή τους στον οργανισμό, είναι πολύ σημαντικές για

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαστηριακή ημέρα

1 η Εργαστηριακή ημέρα Περιεχόμενα 1 η Εργαστηριακή ημέρα... 2 ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ... 2 ΠΕΙΡΑΜΑ 1: ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ... 7 ΠΕΙΡΑΜΑ 2: ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΝΙΤΡΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ... 10 ΠΕΙΡΑΜΑ 3: ΕΝΖΥΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις Κεφάλαιο 6 ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Αποικοδόμηση (διάσπαση) πολύπλοκων μορίων σε απλούστερες ενώσεις πχ στην κυτταρική αναπνοή η διάσπαση της γλυκόζης σε CO 2 και Η 2 Ο Η ενέργεια που απελευθερώνεται χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα είναι μια έκφραση της διατήρησης της ενέργειας για θερμοδυναμικά συστήματα. Εάν ένα κλειστό σύστημα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον μπορεί να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα