ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ Η επιβίωση των ζώντων οργανισµών οφείλεται εκτός των άλλων και στην ικανότητά τους να ρυθµίζουν την αποθήκευση και την κινητοποίηση της ενέργειας για το µεταβολισµότους. Tα ζώα αποθηκεύουν ενέργεια µε µορφή λίπους (9 Kcal/g). Tα φυτά - που δεν έχουν πρόβληµα µετακίνησης - µε µορφή υδατανθράκων (4 Kcal/g). όθηκε µεγάλη προτεραιότητα στη ρύθµιση του µεταβολισµούτωνλιπαρώνοξέωνεπειδήταλιπαράοξέα, σα συστατικά των τριγλυκεριδίων, χρησιµεύουν γιατηναποθήκευσηενέργειας, πηγές παροχής ενέργειας, µέσω της β-οξείδωσης αλλά και αποτελούν πρόδροµες ενώσεις των λιποειδών των µεµβρανών, στο σχηµατισµό των µεµβρανών.

2 Ηβασικήαρχή, όπωςκαιστηρύθµισησεκάθεάλληπερίπτωση στο µεταβολισµό, είναι ότι συγχρόνως δε γίνεται και βιοσύνθεσηαλλάκαιαποικοδόµησητωνλιπαρώνοξέων, δηλαδή δε γίvεται σπατάλη εvέργειας µε σύγχρovη λειτoυργία και της βιoσυvθετικής και τηςαπoικoδoµητικήςπoρείαςτωvλιπαρώv oξέωv.

3 Άλλη γενική παρατήρηση είναι ότι η ρύθµιση είναι δύο ειδών: Μια που πραγµατοποιείται σε µικρό χρονικό διάστηµα (της τάξης των min) και περιλαµβάνει την επίδραση της συγκέντρωσης του υποστρώµατος ή τηνεπίδρασητηςσυγκέντρωσηςτωναναστολέων, τοναλλοστερισµό, την οµοιοπολική µεταβολή στην πρωτοταγή δοµή του ενζύµου (µε ή χωρίς την επίδραση ορµονών) και Μια που πραγµατοποιείται σε µεγαλύτερο διάστηµα (της τάξης των ωρών ή και ηµερών) και περιλαµβάνει επίδραση στη βιοσύνθεση των καθοριστικών ενζύµων στις διάφορες επιµέρους πορείες ή των ενζύµων που σχετίζονται µε την αποθήκευση και κινητοποίηση της ενέργειας και προκαλείται από τις διατροφικές συνθήκες (λήψη τροφής πείνα), από ορµόνες κ.λπ.

4 Κεντρικό ρόλο στη ρύθµιση της βιοσυνθετικής και αποικοδοµητικής πορείας των λιπαρών οξέων κατέχουνδύοένζυµακλειδιά. Ησυνθετάση και η καρβοξυλάση του ακετυλο- CoA.

5 Συνθετάση του ακετυλο-coa: 1. Υφίσταται ρύθµιση µε δύο τρόπους: Α) Η αναστολή της συνθετάσης επιτυγχάνεται µε µειωµένη συγκέντρωση του συνενζύµου NADPH (συνυποστρώ- µατος στην αντίδραση αυτή) Tο NADPH παράγεται από τις ακόλουθες αντιδράσεις: Κύκλος των φωσφοπεντοζών (παρέχει το 60-90% του NADPH στην αντίδραση της συνθετάσης) µε τις αντιδράσεις: 6-φωσφογλυκόζη 6-φωσφογλυκονολακτόνη, (µε ένζυµο την αφυδρογονάση της 6-φωσφογλυκόζης) και 6-φωσφογλυκονικό 6-φωσφοριβουλόζη (µε την αφυδρογονάση του 6-φωσφογλυκονικού οξέος).

6 (Tο NADPH παράγεται) Μια από τις αναπληρωµατικές αντιδράσεις του κύκλου του Krebs (παρέχει το 10-40% του NADPH στην αντίδραση της συνθετάσης) Μηλικό οξύ πυροσταφυλικό οξύ (µετοµηλικόένζυµο ) καιτέλος. Απότονκύκλοτου Krebs Ισοκιτρικό οξύ οξαλο-ηλεκτρικό οξύ(µε ένζυµο την ισοκιτρική αφυδρογονάση).

7 Β) τρόπος ρύθµισης της συνθετάση του ακετυλο-coa: Μέσω αvαστoλής τελικoύ πρoϊόvτoς: Για παράδειγµα, τo παλµιτοϋλo-coa αvαστέλλει τηv καρβo ξυλάση τoυ ακετυλo-coa και έτσι, µέσω της µείωσης του υποστρώµατοςτηςσυνθετάσης (µηλονυλο-coa) αναστέλλεται και η βιoσύvθεση τωv λιπαρώv oξέωv. Επίσης το παλµιτοϋλo-coa αναστέλλει την αφυδρογονάση της 6-φωσφογλυκόζης και κατά συνέπεια την παραγωγή NADPH από τον κύκλο των φωσφοπεντοζών. Η αναστολή της συνθετάσης από το παλµιτοϋλo-coa µέσω της αναστολής του NADPH είναι µικρότερη από την αναστολή της συνθετάσης µέσω της αναστολής της καρβοξυλάσης τουακετυλο-coaαπό το παλµιτοϋλo-coa.

8 2. Η συνθετάση ενεργοποιείται από φωσφορυλιωµένα σάκχαρα.

9 Καρβοξυλάση του ακετυλο-coa : Eίναι ένζυµο που όταν βρίσκεται στην πολυµερισµένη του µορφή είναι δραστικό, ενώ όταν δεν είναι πολυµερισµένο δεν είναι δραστικό. Τηµηπολυµερισµένηµορφήτουενζύµου (τηµηενεργή), την ευνοούν τα παλµιτοϋλο-coa και µηλονυλο-coa, που αποτελούν και αρνητικούς αλλοστερικούς τροποποιητές. Ο πολυµερισµός του ευνοείται από τον αλλοστερικό του τροποποιητή το κιτρικό οξύ, αλλά και από κάθε ένωση της γλυκολυτικής πορείας που αυξάνει τα επίπεδα του κιτρικού οξέος

10 Η βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων αυξάνεται: Με αύξηση της ταχύτητας της ενζυµικής αντίδρασης της καρβοξυλάσης του ακετυλο-coa. Όταν αυξάνεται η συγκέντρωση του υποστρώµατος της παραπάνω ενζυµικής αντίδρασης (ακετυλο-coa), το οποίο προέρχεται από το µιτοχονδριακό ακετυλο-coa που µεταφέρεται στο κυτόπλασµα µε τη βοήθεια του κιτρικού οξέος. Όταν αυξάνεται η συγκέντρωση του υποστρώµατος της παραπάνω ενζυµικής αντίδρασης (ακετυλο-coa), το οποίο προέρχεται από το µιτοχονδριακό ακετυλο-coa που µεταφέρεται στο κυτόπλασµα µε τη βοήθεια του κιτρικού οξέος.

11 Το κιτρικό οξύ αποτελεί ένδειξη ότι το κύτταρο έχει ικανοποιητικά ποσά ενέργειας, άρα και υψηλά επίπεδα ΑΤΡ και NADH, τα οποία όµως αναστέλλουν την ισοκιτρική αφυδρο-γονάση, στον κύκλο του Krebs και η περίσσεια του ακετυλο-coa µέσω του κιτρικού οξέος µεταφέρεται στο κυτόπλασµα.

12 Η καρβοξυλάση του ακετυλο-coa, όταν φωσφορυλιωθεί µετατοπίζει την ισορροπία της προς τη δραστική της µορφή (πολυµερισµένη) ήτηµηδραστικήτηςµορφή (µονοµερές), ανάλογαµετηθέσητηςφωσφορυλίωσης.

13 Έτσι όταν φωσφορυλιωθεί: Σεµιαθέσηµετηδράσητηςγλυκαγόνηςκαιτης επινεφρίνης (αδρεναλίνης) καθίσταται µη δραστική και απαιτεί κιτρικό για να αποκτήσει δραστικότητα, ενώ όταν η καρβοξυλάση του ακετυλο-coa φωσφορυλιωθεί Σε µια διαφορετική από την προηγούµενη θέση του µορίου της, µε τη βοήθεια της ινσουλίνης καθίσταται δραστική.

14 Στα προκαρυωτικά: εν υπάρχει τέτοια ρύθµιση για την καρβοξυλάση του ακετυλο-coa, γιατί δεν αποθηκεύουν την ενέργεια µε µορφή τριγλυκεριδίων. Τα λιπαρά οξέα τα χρησιµοποιούν για βιοσύνθεση φωσφολιποειδών που απαιτούνται σε µεγαλύτερα ποσά καθώς αναπτύσσονται τα κύτταρα.

15 Γενικάηρύθµισηµετηβοήθειατωνορµονών, γίνεταιµέσα από την εξισορρόπηση των ορµονών που βοηθούν στην αποθήκευση και τηνκινητοποίησητηςενέργειας. ηλαδή, όταν λόγω δίαιτας ή/και άσκησης, µειωθούνταεπίπεδαγλυκόζηςστοαίµα, αλλάζει η σχέση ορµονών µε αποτέλεσµα να µειωθούν τα επίπεδα των βιοσυνθετικών ενζύµωνγιαταλιπαράοξέακαι συγχρόνως να αυξηθούν τα επίπεδα των ενζύµων τηςβ-οξείδωσης.

16 Για παράδειγµα, η ινσουλίνη προκαλεί αύξηση της βιοσύνθεσης των ενζύµων καρβοξυλάση του ακετυλο-coa (ένζυµο κλειδί στη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων) και της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης (για την είσοδο των λιπαρώνοξέωνστολιπώδηιστό). Ενώηπείναµειώνει τη βιοσύνθεση των ενζύµων καρβοξυλάση του ακετυλο- CoAκαι τηλιποπρωτεϊνικήλιπάση. Τα πολυακόρεστα της τροφής µειώνουν τηβιοσύνθεσητηςκαρβοξυλάσηςτουακετυλο-coa.

17 Στην καρδιά όµως Η ινσουλίνη µειώνει τη βιοσύνθεση της καρδιακής λιποπρωτεϊνικής λιπάσης (δηλαδή παρεµποδίζει την είσοδο των λιπαρών οξέων στην καρδιά και την καύση αυτών προς παραγωγή ενέργειας). Ενώηπείνα αυξάνει τη βιοσύνθεση της καρδιακής λιποπρωτεϊνικής λιπάσης (δηλαδή βοηθά την είσοδο των λιπαρών οξέων στην καρδιά και την καύση αυτών προς παραγωγή ενέργειας).

18 Όπωςθααναφερθείστησυνέχεια, ητιµήτουλόγου γλυκαγόνη/ινσουλίνηέχειµεγάλησηµασία, γιατίαυτήείναιπουκαθορίζειτηνταχύτητακαιτην κατεύθυνση του µεταβολισµού των λιπαρών οξέων.

19 Γενικάηρύθµισηµετηβοήθειατωνορµονών, γίνεται µέσα από την εξισορρόπηση των ορµονών που βοηθούν στην αποθήκευση και τηνκινητοποίησητηςενέργειας. ηλαδή, ότανλόγωδίαιταςή/καιάσκησης, µειωθούνταεπίπεδαγλυκόζηςστοαίµα, αλλάζει η σχέση ορµονών µε αποτέλεσµα να µειωθούν τα επίπεδα των βιοσυνθετικών ενζύµων για τα λιπαρά οξέα και συγχρόνως νααυξηθούνταεπίπεδατωνενζύµωντηςβοξείδωσης.

20 Σηµαντικό επίσης ρόλο στη ρύθµιση του µεταβολισµού των λιπαρών οξέων παίζει και η διαµερισµατοποίηση του κυττάρου, δηλαδή αλλούναγίνεταιηβιοσύνθεσηκαι αλλούηοξείδωση και µάλιστα η κάθε µια ρυθµίζεται ξεχωριστά.

21 Κύριαπηγήτωνλιπαρώνοξέωνείναιολιπώδηςιστός,αν και λιπαρά οξέα υπάρχουν και σε άλλους ιστούς (π.χ. στο ήπαρ). Ότανδενεπαρκείηενέργειααπότηντροφήτότεαυξάνουν τα επίπεδα της γλυκαγόνης και της αδρεναλίνης νοραδρεναλίνης (επινεφρίνης νορεπινεφρίνης). Οι ορµόνες αυτές συνδέονται στους κατάλληλους υποδοχείς της περικυτταρικής µεµβράνης στο λιπώδη ιστό καιµεσειράαντιδράσεωνπουξεκινούναπότονυποδοχέα, µεταφέρουν το σήµα στην αδενυλική κυκλάση την οποία ενεργοποιούν και έτσι αυξάνονται τα επίπεδα του camp.

22 Το camp αλλοστερικά ενεργοποιεί (κάνει δραστική) µια πρωτεϊνική κινάση (εξαρτόµενη από το camp, camp-dependent protein kinase), πουφωσφορυλιώνει (κάνειδραστική) τη λιπάση (της τριακυλογλυκερόλης), ή ευαίσθητη σε ορµόνες λιπάση, (hormon sensitive triacylglycerol lipase).

23 Το ένζυµο αυτό υδρολύει τα τριγλυκερίδια του λιπώδους ιστού, µε τελικά προϊόντα λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. Ηγλυκερόληκαιταλιπαράοξέααποδίδονταιστοαίµαµε παθητική διάχυση. Η µεν γλυκερόλη παραλαµβάνεται από το ήπαρ όπου µεταβολίζεται προς γλυκόζη, ενώ Ταλιπαράοξέασυνδέονταιµετιςαλβουµίνες (κυρίως) τουαίµατοςκαιδιανέµονταιστουςιστούς.

24 Η πρόσληψη από τους διαφόρους ιστούς ρυθµίζεται απότολόγολιπαράοξέαστοαίµα / λιπαράοξέαστα κύτταρατουενλόγωιστού. Για παράδειγµα η καρδιά, η οποία καταναλώνει µε έντονους ρυθµούς τα λιπαρά οξέα για παραγωγή ενέργειας µε τη β-οξείδωση, προσλαµβάνει πολλά λιπαρά οξέα. Αντίθετα ο εγκέφαλος, ο οποίος δεν καταναλώνει λιπαρά οξέα αλλά οξειδώνει µε έντονους ρυθµούς τη γλυκόζη για παραγωγή ενέργειας, προσλαµβάνει λίγα λιπαρά οξέα.

25 Μέσα στον ιστό τα λιπαρά οξέα µετακινούνται δεσµευµένα σε ειδικές πρωτεΐνες (fatty acid binding proteins, acyl-coa binding proteins) και µεταφέρονται στα διάφορα υποκυτταρικά σωµατίδια. Έτσι φθάνουν στα µιτοχόνδρια, όπου παρέχουν πρώτη ύλη στηβ-οξείδωσηγιακαύση. Τότε στο ήπαρ παράγονται κετονοσώµατα που εκκρίνονται στο αίµα για παροχή ενέργειας στους περιφερειακούς ιστούς (αντί για παροχή ενέργειας µε τη µορφή γλυκόζης).

26 Άλλος παράγοντας που συµµετέχει στη ρύθµιση της βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων είναι η αναστολή της ακυλοτρανσφεράσης Ι της καρνιτίνης απότοµηλονυλο-coa.

27 Αυτόγίνεταιµετηλογικήότι, ανταεπίπεδατου µηλονυλο-coaείναιυψηλά, τότε σηµαίνει βιοσύνθεση λιπαρών οξέων καισυνεπώςδενθαπρέπειναγίνεταισυγχρόνωςκαιη β-οξείδωση. Αυτό επιτυγχάνεται µε αποκλεισµό της εισόδου του ακετυλο-coa στο µιτοχόνδριο ήµεάλλαλόγιαµετηναναστολήτουενζύµουπου βοηθά στην είσοδο των λιπαρών οξέων στο µιτοχόνδριο (της ακυλοτρανσφεράσης Ι της καρνιτίνης).

28 Επίσης στη ρύθµιση συµµετέχει το µηλικό οξύ, µετηθετικήτουεπίδρασηστοφορέατων τρικαρβοξυλικών οξέων (µέσα από τον οποίο περνάει το κιτρικόοξύαπότοµιτοχόνδριοστοκυτόπλασµα). Για τη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων απαιτούνται παράλληλα µε τα υψηλά επίπεδα µηλικού οξέος στο κυτόπλασµα (γιαπαραγωγήτουαναγκαίου NADPH) και υψηλά επίπεδα κιτρικού οξέος στο κυτόπλασµα (για µετατροπήτουστουπόστρωµα ακετυλο-coa).

29 ΤαυψηλάεπίπεδαΑΤΡ, NADH και ακετυλο-coa, (δείγµα ότι το κύτταροδιαθέτειενέργεια), αναστέλλουν την αφυδρογονάση του πυροσταφυλικού, µεαποτέλεσµανα σταµατά η περαιτέρω παραγωγήακετυλο-coa. Το ένζυµο κιτρική συνθάση (πρώτο ένζυµο στον κύκλο του Krebs) αναστέλλεται από το ακυλο-coa (δηλαδή ανακόπτει την περαιτέρω µεταφορά του µιτοχονδριακού ακετυλο-coa προς το κυτόπλασµα), µε αποτέλεσµα την αναστολή της βιοσύνθεσης λιπαρών οξέων.

30 Το ακυλο-coa επίσης αναστέλλει και τον πρωτεϊνικό φορέα της ακυλο-καρνιτίνης στην εσωτερική µεµβράνη των µιτοχονδρίων (που βοηθάει στη µεταφοράτουακυλο-coaµέσαστοµιτοχόνδριο), ώστεναµηγίνεταικαιβ-οξείδωση.

31 Τέλος υπάρχει και ρύθµιση στα τελικά στάδια των αντιδράσεων µεταβολισµού των λιπαρών οξέων, που θα δοθούνµεέναπαράδειγµαστονκαρδιακόµυ. Η καρδιά χρησιµοποιεί κυρίως τη β-οξείδωση για παραγωγήενέργειας. Ανµειωθούνοιανάγκεςσεενέργειαστονκαρδικόµυ, τότε αυξάνονται τα επίπεδα του ακετυλο-coa και του NADH.

32 Το µεν ακετυλο-coa αναστέλλει το ένζυµο (της τελευταίας αντίδρασης της β- οξείδωσης) β-κετοθειολάση (ακυλο-τρανσφεράση του ακετυλοcoa). Τα υψηλά επίπεδα NADH (σηµαίνουν χαµηλά επίπεδα NAD+), τοοποίο αναστέλλειτοένζυµο (πουµετατρέπειστηβοξείδωσητουδροξυ-παράγωγοσεκετο-παράγωγο) αφυδρογονάση του L-β-υδροξυ-ακυλο-CoA.

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού Ï Îfi Ë KΕΦΑΛΑΙΟ 30 ATP Αλληλεπίδραση µεταβολικών πορειών για την παραγωγή ενέργειας. Στα αριστερά, η φωτογραφία δείχνει λεπτοµέρεια από έναν ελληνικό αµφορέα του 6ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πέρα από τις εξειδικεύσεις που παρουσιάζει στο µεταβολισµό κάθε όργανο, όλα µπορούν να πραγµατοποιούν σε κάποιο βαθµό τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMEIA, TOMOΣ II ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ!!! 1

BIOXHMEIA, TOMOΣ II ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ!!! 1 BIOXHMEIA, TOMOΣ II ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ!!! 1 Kwashiorkor 2 Ο μεταβολισμός αποτελείται από εξαιρετικά διασυνδεόμενες πορείες λίπη πολυσακχαρίτες πρωτείνες λιπαρά οξέα γλυκερόλη

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα Ο κύκλος του Krebs Ο κύκλος του κιτρικού οξέος είναι µια κυκλική αλληλουχία αντιδράσεων, στην οποία το τελικό προϊόν είναι αντιδρόν του αρχικού σταδίου. Στον κύκλο αυτό συµµετέχουν πολλά ένζυµα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Systems Biology): Μια δυναμική βιολογική προσέγγιση!!!

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Systems Biology): Μια δυναμική βιολογική προσέγγιση!!! BIOXHMEIA, TOMOΣ II ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Systems Biology): Μια δυναμική βιολογική προσέγγιση!!! 1 Kwashiorkor Kwashiorkor 2 Ο μεταβολισμός αποτελείται από εξαιρετικά διασυνδεόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.ΤΕ.Τ.., ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.ΤΕ.Τ.., ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.ΤΕ.Τ.., ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κα ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Το κύτταρο 2 Ρόλος κυτταρικών οργανιδίων Πυρήνας περιέχει τα μόρια DNA μαζί με άλλες συνδεμένες πρωτεΐνες και περιβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου :

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : 1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Εισαγωγή. Ένζυμα. κεφάλαιο

2.1 Εισαγωγή. Ένζυμα. κεφάλαιο κεφάλαιο Ένζυμα 2 2.1 Εισαγωγή Τα ένζυμα είναι πρωτεϊνικά μόρια που αποτελούνται από μία ή περισσότερες πολυπεπτιδικές αλύσους, στις οποίες η αλληλουχία των αμινοξέων καθορίζεται γενετικά, όπως άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακό Μάθημα Ι

Φροντιστηριακό Μάθημα Ι Βιολογική Χημεία Ι Δρ Γεωργία Νταλαγιώργου Βιοχημικός Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Φροντιστηριακό Μάθημα Ι Κλινικοί συσχετισμοί Αρχές Μεταβολισμού Γλυκόλυση Νεογλυκογένεση Οδός Φωσφορικών

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2011 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις διάφορες διεργασίες που γίνονται μέσω των μεμβρανών. Eίναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες των µεµβρανών

Λειτουργίες των µεµβρανών Λειτουργίες των µεµβρανών Οιµεµβράνεςδεναπoτελoύvµόνοπαθητικάπεριβλήµατα, τα οποία οριοθετούν προστατεύουν και µονώνουν τα κύτταρα και τα οργανίδιά τους συµµετέχουν στη διατήρηση του σχήµατος και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Τι είναι η Βιοχηµεία Η επιστήµη που µελετά τη χηµική σύσταση και τις χηµικές αλληλεπιδράσεις στους ζωντανούς οργανισµούς Νόµοι θερµοδυναµικής Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΗΠΑΡ VLDL Ανασκόπηση μεταβολισμού λιπιδίων & λιποπρωτεϊνών ΤΡΟΦΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΗΠΑΡ Κυκλοφορία Χυλομικρά Λιπαρά οξέα HDL LDL VLDL ΗΠΑΡ Τριγλυκερίδια

Διαβάστε περισσότερα

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός Tα κολύβρια είναι ικανά για θαυμαστά κατορθώματα αντοχής. Παραδείγματος χάριν, το μικροσκοπικό κοκκινόλαιμο κολύβριο archilochus columbris μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Φεβρουαρίου 2008 Διάρκεια: 2,5 ώρες... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ιάλεξης ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ. Λίπη. Ταξινόµηση λιπών. Τριακυλογλυκερόλες ή τριγλυκερίδια. Λιπαρά οξέα

Θέµατα ιάλεξης ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ. Λίπη. Ταξινόµηση λιπών. Τριακυλογλυκερόλες ή τριγλυκερίδια. Λιπαρά οξέα MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ Θέµατα ιάλεξης οµή και ρόλος των λιπών στην άσκηση ιαδικασία διάσπασης των ελεύθερων λιπαρών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Άννα Ν. Εισαγωγή Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Ενέργεια υπάρχει στο περιβάλλον μας και η παρουσία της γίνεται φανερή με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες ΔΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Λιπo ειδή Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες δoµικές µovάδες (αµιvoξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2009 Διάρκεια: 3 ώρες.... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΝΟΥ Τόσο η εμπειρία όσο και τα επιστημονικά δεδομένα συνεχώς επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΝΟΥ Τόσο η εμπειρία όσο και τα επιστημονικά δεδομένα συνεχώς επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΝΟΥ Τόσο η εμπειρία όσο και τα επιστημονικά δεδομένα συνεχώς επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η διατροφή σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εμφάνιση ή/και

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ύλη µαθήµατος Βιοχηµεία Ι για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2011 (για πτυχιούχους ΤΕΙ & ΑΕΙ)

Αναλυτική ύλη µαθήµατος Βιοχηµεία Ι για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2011 (για πτυχιούχους ΤΕΙ & ΑΕΙ) Αναλυτική ύλη µαθήµατος Βιοχηµεία Ι για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2011 (για πτυχιούχους ΤΕΙ & ΑΕΙ) Ο υποψήφιος για να επιτύχει στο µάθηµα θα πρέπει να γνωρίζει καλά τα παρακάτω: Ένζυµα: Καταλυτικοί µηχανισµοί

Διαβάστε περισσότερα