ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ENHMΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως ,00 με την έκδοση και διάθεση νέων, κοινών, άυλων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 ανά μετοχή, υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα κοινή για κάθε 1 παλαιά, κοινή ή προνομιούχο, μετοχή Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσο αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Το παρόν πρέπει να θεωρείται συμπλήρωμα του από εγκεκριμένου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας Η ημερομηνία του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 13η Ιουνίου 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ EΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της περιόδου Επενδύσεις σε πάγια περιόδου EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ανάλυση Εσόδων ανά Τομέα Δραστηριότητας ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πληροφορίες για τις Ταμειακές Ροές του Ομίλου περιόδου ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Εταιρίες/Κοινοπραξίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου και η μέθοδος ενοποίησής τους Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων περιόδου ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Διεταιρικές Συναλλαγές της ΑΕΓΕΚ κατά την περίοδο Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ίδια Κεφάλαια και Χρέος Δήλωση για την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εφεξής η «Εταιρία» ή η «ΑΕΓΕΚ»), καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές της. Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελείται από το συμπλήρωμα του Εγγράφου Αναφοράς και το συμπλήρωμα του Σημειώματος του Μετοχικού Τίτλου. Σημειώνεται ότι το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε με την Απόφαση 4/427/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την μορφή χωριστών εγγράφων. Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της ΑΕΓΕΚ καταρτίστηκε και διατέθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε με την από απόφασή του το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αφορά την Εταιρία και την παρούσα έκδοση των νέων μετοχών της Εταιρίας, συνεπεία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την ΑΕΓΕΚ και τον Όμιλό της που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της Εκδότριας της 9 ης Μαϊου 2007 (απόφαση 4/427/ ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3401/2005. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ (α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου και (β) και των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν, ως πλέον πρόσφατες. 1. ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η Εταιρία και τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνοι για το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου και για τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΓΕΚ. Τα υπεύθυνα πρόσωπα από πλευράς ΑΕΓΕΚ, τα οποία επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι οι κ.κ.: Ο κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, τηλ Ο κ. Μιχαήλ Σίμας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, τηλ Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 3

4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα από πλευράς Εκδότριας για τη σύνταξη του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενό του και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης, δηλώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, δεν υπάρχει άλλο νέο σημαντικό στοιχείο σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο ανέκυψε κατά τον χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της 9 ης Μαϊου 2007 και μέχρι την ημερομηνία του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου 13/6/2007, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου. Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου. 1.2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της AEΓΕΚ για την περίοδο που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Δ.Λ.Π. δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτούς ελεγκτέςλογιστές και είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, τηλ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 1.3 EΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της περιόδου Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα Εταιρία βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Η Εταιρία έχει συντάξει έκθεση, η οποία περιλαμβάνει σημειώσεις και πληροφορίες επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου , οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Η εν λόγω έκθεση είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, τηλ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Τα στοιχεία των παραπάνω ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ ) 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006 Κύκλος Εργασιών , ,85 Μικτά Κέρδη 460, ,53 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 6.891, ,45 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.548, ,89 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 164, ,25 Κέρδη (ζημιές) προ φόρων (5.670,58) 262,81 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (4.788,01) 421,42 Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 4

5 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. ) 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (36.373,12) (17.292,98) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες , ,06 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (30.530,88) ,81 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9.676, ,44 Από τη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου κατά την περίοδο 1/1/-31/3/2007 προέκυψαν αρνητικές ροές ύψους ,12 χιλ. σε σύγκριση με τις ροές της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης που ήταν αρνητικές ύψους ,98 χιλ. Η εν λόγω επιβάρυνση οφείλεται στην αποπληρωμή υποχρεώσεων του Ομίλου συνολικού ύψους χιλ. Αναφορικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου την περίοδο 1/1-31/3/2007, προέκυψαν θετικές ροές ύψους ,00 χιλ. σε σύγκριση με τις θετικές ροές ύψους 2.678,06 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων (κτήμα ΜΕΡΛΙΝ, οικόπεδα Αμαρουσίου και οικόπεδα Μυκόνου) συνολικού ύψους χιλ. Οι ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για την περίοδο 1/1/-31/3/2007 ήταν αρνητικές ύψους ,88 χιλ. από θετικές ύψους ,81 χιλ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, κυρίως λόγω αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων. Κύκλος Εργασιών Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΑΕΓΕΚ κατά την περίοδο 1/1/-31/3/2007 διαμορφώθηκε σε ,31 χιλ. έναντι ,85 χιλ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση της τάξης του 24%. Η εν λόγω μείωση συναρτάται αφενός μεν με το γεγονός ότι ορισμένα έργα βρίσκονται στη λήξη τους, αφετέρου δε με το ότι τα νέα έργα του ομίλου, όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης και το Φράγμα Γαδουρά, βρίσκονται στην έναρξή τους και δεν έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Παράλληλα αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για το αυτοχρηματοδοτούμενο έργο Μαλιακός Κλειδί. Αποτελέσματα προ φόρων Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική επιδείνωση και διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 5.670,58 χιλ. το Α τρίμηνο 2007 από κέρδη ύψους 262,81 χιλ. που ήταν το Α τρίμηνο του Η εν λόγω επιδείνωση οφείλεται αφενός στη μείωση του κύκλου εργασιών, που είναι συνάρτηση της ολοκλήρωσης κάποιων συμβάσεων και της μη εισέτι απόδοσης των νέων έργων, και αφετέρου στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους χιλ.ευρώ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) 31/3/ /12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Πάγια στοιχεία Ενεργητικού , ,15 Συμμετοχές προς πώληση 2.224, ,80 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 7.327, ,78 Απαιτήσεις από πελάτες , ,63 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού , ,38 Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 9.676, ,61 Σύνολο Ενεργητικού , ,35 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,39 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,57 Σύνολο υποχρεώσεων , ,96 Μετοχικό Κεφάλαιο , ,75 Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 5

6 Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας 3.386, ,77 Δικαιώματα Μειοψηφίας 2.274, ,41 Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,39 Σύνολο Παθητικού , ,35 Από το σύνολο των υποχρεώσεων ύψους ,08 χιλ. την 31/3/2007, ποσό ,68 χιλ. αφορά σε τραπεζικές υποχρεώσεις, εκ των οποίων ποσό ,06 είναι βραχυπρόθεμες τραπεζικές υποχρεώσεις και ποσό ,62 χιλ. είναι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2006 διαμορφώθηκε σε ,12 χιλ. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ διαμορφώθηκε σε ,54 χιλ. την 31/3/2007 από ,75 χιλ. που ήταν την 31/12/2006, συνεπεία της συνδυασμένης μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12/2/2007 και περιλαμβάνει: (i) αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 σε 1,68 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ,44 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και ταυτόχρονα (ii) μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,68 σε 0,50 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,04 ευρώ (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, ποσού ,73 ευρώ, και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ποσού ,24 ευρώ, και ζημιών λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., ποσού ,07 ευρώ, βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού αυτών της 30ης Ιουνίου 2005, και ταυτόχρονα (iii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ εκάστη και αναλογία συμμετοχής μία (1) νέα κοινή μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής (0,10 ευρώ) και συνολικά ευρώ ,80 θα μεταφερθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Κατά το μέρος της αποφασισθείσας συνδυασμένης μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αφορά στην αύξηση και ταυτοχρόνως στη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με αντίστοιχη αύξηση και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται ενδιαμέσως σε ,00 ευρώ, ενώ ο αριθμός των μετοχών παραμένει σταθερός διαιρούμενου του κεφαλαίου σε ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων κοινές και προνομιούχες), ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. To Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ αριθ. Κ2-2305/ απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του του αρ.5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Το ΔΣ του Χ.Α. στη συνεδρίασή του στις 22 Μαρτίου 2007 ενημερώθηκε για την ως άνω μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας. Με την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων κοινές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, και προνομιούχες άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. Περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσματικών λογαριασμών και των λογαριασμών του ισολογισμού γίνεται στην ενότητα «Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1/-31/3/2007». Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 6

7 1.3.2 Επενδύσεις σε πάγια περιόδου Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά την περίοδο σε πάγια αναλύονται ως ακολούθως: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ (ποσά σε χιλ. ) ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Α) 0,00 Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων Τεχνικές Εγκαταστάσεις 377,29 Μηχανήματα - τεχνικές εγκ. & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 451,10 Μεταφορικά μέσα 28,03 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 66,26 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Β) 922,68 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,00 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Γ) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) 922,68 Πηγή: Η ανάλυση των στοιχείων έχει πραγματοποιηθεί από την Εταιρία και δεν έχει ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. 1.4 EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ανάλυση Εσόδων ανά Τομέα Δραστηριότητας Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ανά κατηγορία δραστηριότητας, για την περίοδο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Κατηγορία (ποσά σε χιλ. ) % επί του συνόλου % επί του συνόλου Οδοποιίας - Συγκοινωνιακά ,46 54,73% ,60 43,01% Έργα Πολιτικού Μηχανικού 4.387,17 12,43% 3.516,39 7,58% Υδραυλικά - Λιμενικά 7.904,21 22,40% ,75 47,56% Γεωτεχνικά 3.096,93 8,77% 404,22 0,87% Κατεδάφιση εγκαταστάσεις κτιρίων - χωματουργικά 0,00 0,00% 2,83 0,01% Μεταφορικές Δραστηριότητες 261,47 0,74% 322,94 0,70% Εκμίσθωση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Κατασκευών 0,00 0,00% 1,04 0,00% Εμπορία ανταλλακτικών και λοιπών υλικών 6,24 0,02% 128,27 0,28% Δραστηριότητες Παροχής Τεχνικών Συμβουλών 321,76 0,91% 0,00% Λοιπά 0,07 0,00% 2,81 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,31 100,00% ,85 100,00% Πηγή: Η ανάλυση των στοιχείων έχει πραγματοποιηθεί από την Εταιρία και δεν έχει ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Η γεωγραφική κατανομή του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Εταιρίας για την περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 7

8 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατηγορία (ποσά σε χιλ. ) 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006 Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού , ,01 Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού 536,29 955,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πληροφορίες για τις Ταμειακές Ροές του Ομίλου περιόδου Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις ταμειακές ροές του Ομίλου την περίοδο και : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. ) 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (36.373,12) (17.292,98) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες , ,06 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (30.530,88) ,81 Καθαρή Αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα (15.109,00) (4.471,11) Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα έναρξης περιόδου , ,55 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9.676, ,44 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π., δεν έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Ρευστότητα Από τη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου κατά την περίοδο 1/1/-31/3/2007 προέκυψαν αρνητικές ροές ύψους ,12 χιλ. σε σύγκριση με τις ροές της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης που ήταν αρνητικές ύψους ,98 χιλ. Η εν λόγω επιβάρυνση οφείλεται στην αποπληρωμή υποχρεώσεων του Ομίλου συνολικού ύψους χιλ. Αναφορικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου την περίοδο 1/1-31/3/2007, προέκυψαν θετικές ροές ύψους ,00 χιλ. σε σύγκριση με τις θετικές ροές ύψους 2.678,06 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων (κτήμα ΜΕΡΛΙΝ, οικόπεδα Αμαρουσίου και οικόπεδα Μυκόνου) συνολικού ύψους χιλ. Οι ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για την περίοδο 1/1/-31/3/2007 ήταν αρνητικές ύψους ,88 χιλ. από θετικές ύψους ,81 χιλ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, κυρίως λόγω αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων. Διαχείριση Διαθεσίμων Την , ο Ομιλος κατείχε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα συνολικού ύψους 9.676,20, εκ των οποίων σε μετρητά 968,45 χιλ., σε καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 3.836,04 χιλ. και σε άλλα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ύψους 4.871,71 χιλ. Σημειώνεται ότι, τα άλλα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ύψους 4.871,71 χιλ. την αφορούν σε προθεσμιακές καταθέσεις. Με τα κατά καιρούς διαθέσιμα μετρητά χρηματοδοτούνται οι ανάγκες του Ομίλου που απορρέουν από τα υπό εκτέλεση έργα. Πηγές κεφαλαίων Οι εισπράξεις από την εκτέλεση των αναληφθέντων έργων, οι οποίες το Α τρίμηνο του 2007 ανήλθαν σε ,31 χιλ., σε συνδυασμό με τα έσοδα από ενδεχόμενες πωλήσεις μη λειτουργικών παγίων στοιχείων, αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων και καλύπτουν τις ανάγκες της Εταιρίας σε κεφάλαια κινήσεως. Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 8

9 Πρόσθετες ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρία καλύπτονται με προσφυγή σε τραπεζικό δανεισμό, ενώ συχνά η Εταιρία προβαίνει στην απόκτηση παγίων υπό το καθεστώς της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ειδικότερα : Την οι τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ,68 χιλ. εκ των οποίων ποσό ,06 χιλ. είναι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις και ,62 χιλ. είναι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, ο Ομιλος έχει υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ύψους 1.777,60 χιλ. εκ των οποίων ποσό 405,79 χιλ. αφορούν βραχυπρόθεσμη υποχρέωση και ποσό 1.371,81 χιλ. μακροπρόθεσμη υποχρέωση. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στις διαμορφώθηκε σε ,18 χιλ. και δεδομένου ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό για την ίδια περίοδο ανήλθε σε ,53 υπάρχει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ποσού ,56 χιλ. Επισημαίνεται ότι ο Ομιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευών με επικέντρωση στα δημόσια έργα, ο οποίος παρουσίασε ύφεση καθώς διένυσε μία μεταβατική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των ολυμπιακών έργων, επηρεάζοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. 1.6 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρίας και του Ομίλου για την περίοδο , παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (*) Διοικητικό Προσωπικό 183 Τεχνικό Προσωπικό 981 ΣΥΝΟΛΟ (*) Συμπεριλαμβανομένων των μελών του Δ.Σ. με εξαρτημένη εργασία ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΕΓΕΚ (*) Διοικητικό Προσωπικό 246 Τεχνικό Προσωπικό ΣΥΝΟΛΟ (*) Συμπεριλαμβανομένων των μελών του Δ.Σ. με εξαρτημένη εργασία Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 9

10 1.7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται πληροφορίες από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της ΑΕΓΕΚ την 25/05/2007 και οι οποίες δεν έχουν επισκοπηθεί από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, τηλ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Εταιρίες/Κοινοπραξίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου και η μέθοδος ενοποίησής τους Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο 1/1-31/3/07 με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΔΡΑ ΑΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡ. ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΕΓΕΚ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ 90% ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ 43% 2006 ΔΙΡΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ 100% AEGEK ROM ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100% ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ 50% ΑEGEF GROUP SRL ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100% ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ 100% ΝΑΒΙΠΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 0% 90% EDAFOS ROM ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0% 43% - Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κοινοπραξίες που συμμετέχει η μητρική και προβαίνουν σε κοινοπρακτική εκτέλεση έργων και που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο 1/1-31/3/07 με την αναλογική μέθοδο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡ. ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΤΡΟ Θεσ/νίκης (*) 28,76% 2006 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΕΓΕΚ - IMPREGILO - SELI (Έργα Πολ. Μηχ/κού 42,50% 2006 ΜΕΤΡΟ Θεσ/νίκης (*) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΕΓΕΚ - SELI (*) 90,00% - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SELI - ΑΕΓΕΚ (*) 40,00% - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΕΓΕΚ - J&P ΑΒΑΞ - SELI (Αγ. Δημήτριος - Ελληνικό (*) 35,00% 2006 Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 10

11 (*) Ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά την 31/12/2006 δεδομένου ότι δραστηριοποιήθηκαν στο τελευταίο τρίμηνο του Από 1/1/07 οι κ/ξίες «ΑΕΓΕΚ - ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΤΕΚΑ ΑΕ» και «ΑΕΓΕΚ - ΕΚΤΕΡ (Έργο Μετρό Φιξ)» δεν ενοποιούνται πια με την αναλογική μέθοδο (όπως ως την 31/12/06) αλλά με την μέθοδο της καθαρής θέσης λόγω της ολοκληρωτικής κάλυψης του συμβατικού αντικειμένου των έργων που εκτελούν. Ο επηρεασμός των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου είναι αμελητέος. Επίσης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενοποιούνται 65 κοινοπραξίες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, λόγω ήσσονος σημασίας καθώς έχουν ολοκληρώσει το σκοπό τους και βρίσκονται στο στάδιο της οριστικής ς των έργων και εκκαθάρισής τους. Παρατίθενται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 1/1-31/3/07 για τις Κοιν/ξίες οι οποίες ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης, με βάση το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρίας σε αυτές: Α/Α ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ % Συμ/χής Σύνολο ενεργητικού Βραχ. Υποχ/σεις Έσοδα Έξοδα Κέρδη (Ζημίες) 1 ΜΕΤΩΝ ΑΕ ΑΕΓΕΚ ΑΕ 100,00% 530,28 524,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ΑΕΓΕΚ ΑΕ ΜΕΤΩΝ ΑΕ 100,00% 655,88 650,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΕΓΕΚ ΑΕ-HIDROGRANJA- ASI RCC 80,00% 666,41 827,14 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΥ 33,33% , ,54 1,81 17,45 0,00-15,64 Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ.ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΗΝΟΥ 98,10% 1.965, ,15 0,00 55,71 0,00-55,71 6 GR.IT.AU EVINOS 60,00% 149,78 144,50 0,00 5,33 0,00-5, ΑΕΓΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (ΕΡΓΟ ΟΣΕ ΤΕΜΠΩΝ) 100,00% 237,67 231,80 0,00 0,25 0,00-0,25 Κ/Ξ ΘΕΜ/ΔΟΜΗ-ΑΕΓΕΚ- ΘΕΣ/ΚΗ (Μαλακάσα) 56,20% 307,55 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΕΓΕΚ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. (4.2.4/979) 70,00% 7,97 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 10 ΑΕΓΕΚ-ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 70,00% 225,81 221,69 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ 41,11% 2.805, ,26 0,00 158,71 0,00-158,71 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΕΓΕΚ-ΑΛΤΕ (ΚSK) 22,18% 454,06 449,66 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΕΓΕΚ ΜΕΤΩΝ «ΕΡΓΑ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ) 100,00% 318,16 312,29 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΕΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΓΡΑΤΙΝΗ) 33,33% 42,82 39,55 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΚΤΩΡ-ΑΕΓΕΚ (Ανάδ.Υποστέγου Ολυμπ.) 33,33% 77,44 71,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 9,50% 95,40 67,52 0,38 0,00 0,00 0,38 Κ/ΞΙΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ Α 31,91% 184,60 184,59 0,00 30,26-30,26 ΑΕΓΕΚ-ΜΕΤΩΝ-ΤΕΡΝΑ (Ανάδοχος ΚΕ-880) 33,33% 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΕΥΗΝΟΥ ΚΕ ,50% 209,98 209,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Στάδιο που βρίσκεται η Κ/ξία Ανέλεγκτ ες της έργου Προσωρινή έργου έργου έργου έργου Προσωρινή Διοικητική Προσωρινή έργου Προσωρινή έργου έργου 2006 έργου 2006 Διοικητική έργου 2006 Προσωρινή Προσωρινή Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 11

12 Α/Α ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ % Συμ/χής Σύνολο ενεργητικού Βραχ. Υποχ/σεις Έσοδα Έξοδα Κέρδη (Ζημίες) ΑΕΓΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (ΕΡΓΟ ΠΑΤΡΩΝ) 70,00% 761,99 757,88 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΕΓΕΚ-ΜΟΧΛΟΣ.- ΕΥΡ.ΤΕΧΝ.-ΕΚΤΕΡ (Ανάδ) 25,00% 214,11 212,65 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΕΓΕΚ-ΕΚΤΕΡ (Κουλούρα- Κλειδί) 50,00% 279,17 274,17 0,00 13,57 0,00-13,57 ΑΕΓΕΚ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (Υ.Ε.Ν.) 50,00% 728,71 714,03 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΕΓΕΚ-ΑΚΤΩΡ-SELI (Μετρό Εθν.άμυνα-Σταυρ.) 43,75% 343,99 626,47 0,00 4,44 0,00-4,44 ΑΕΓΕΚ-ΒΙΟΤΕΡ-ΑΚΤΩΡ- ΕΚΤΕΡ (Γ.Στρ.Νος.Θες) 20,00% 4.593, ,09 314,95 139,27 175,69 0,00 Κ/Ξ ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Κ/Ξ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕΓΕΚ 20,00% 121,26 130,87 0,00 11,12 0,00-11,12 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 ΑΕΓΕΚ HIDROGRADNJA 70,00% , ,20 59,25 174,59 0,00-115,34 ΑΕΓΕΚ CYBARCO 29 ΙΑΚΩΒΟΥ 50,00% 612,20 612,20 34,44 21,52 12,92 0, Κ/Ξ ALPINE BAU-ΑΤΤΙΚΑΤ- ΑΕΓΕΚ 95,00% 1.004,48 973,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΑΕΓΕΚ (Παράκαμψη Αγρινίου) 99,00% 139,75 136,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΚΑΣΤΩΡ κλπ. (Πανεπ.Πατρ.) 30,00% 78,23 75,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΠ.- ΤΑΣΙΝΗΣ κλπ. 27,00% 14,90 14,10 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΚΑΣΤΩΡ 30,00% 73,33 69,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΜΕΤΩΝ 35 (Βόρ.Μέτωπ. Κατερ.) 100,00% 785,00 801,12 0,00 16,76 0,00-16, Κ/Ξ ΕΜΠΕΔΟΣ-ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (Βαρυμπομπη) 50,00% 468,56 468,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΘΕΜ/ΔΟΜΗ-ΑΕΓΕΚ (Ανάδ.Μαλακάσας) 65,00% 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΕΜΠΕΔΟΣ (Σκοτίνα) 100,00% 270,57 211,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΘΕΜ/ΔΟΜΗ-ΑΕΓΕΚ (Τσακώνα) 90,00% 42,96 37,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΘΕΜ/ΔΟΜΗ- ΠΤΕΧ-ΑΕΓΕΚ (Δρίσκος) 25,00% 550,93 543,59 0,00 2,14 0,00-2,14 Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΕΔΡΑΣΗ-ΒΙΟΤΕΡ (Αεροδρ.Κέρκυρας) 33,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝ.-ΕΥΚΛ.- ΑΛΤΕ-ΘΕΣ/ΚΗ (Σπερχ.) 25,00% 172,21 164,87 0,00 4,61 0,00-4,61 Κ/Ξ ΚΑΤ.ΠΕΤΡ/ΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΣΚΟΠΙΩΝ 100,00% 146,24 140,37 0,00 2,00 0,00-2,00 44 Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΤΕΧΝΕΡΓΑ 68,55% 16,20 14,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΜΕΤΩΝ-ΑΦΟΙ 45 ΚΥΡΟΜΥΤΗ 50,00% 5,09 0,09 0,00 0,05 0,00-0,05 Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΜΕΤΩΝ 46 (ΠΑΘΕ, Πελασγία) 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΘΕΜΕΛΗ (Ικόνιο) 70,00% 26,63 26,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΕΤΕΠ-ΜΕΤΩΝ-ΒΕΝΤ 48 (Αγ.Θεόδ.-Αλμυρός) 80,00% 1.962, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΜΕΤΩΝ 49 (Αγ.Θεόδ.-Αλμυρός) 100,00% 26,37 17,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Στάδιο που βρίσκεται η Κ/ξία Προσωρινή Ανέλεγκτ ες της Προσωρινή Προσωρινή έργου Εκκαθάρισ η Προσωρινή έργου έργου Προσωρινή ΑΠΑΛ. έργου ΦΟΡ έργου έργου 2006 Προσωρινή έργου Προσωρινή έργου έργου Προσωρινή έργου Προσωρινή έργου Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 12

13 Α/Α ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ % Συμ/χής Σύνολο ενεργητικού Βραχ. Υποχ/σεις Έσοδα Έξοδα Κέρδη (Ζημίες) Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΜΕΤΩΝ (Κακαβιά-Αργυρόκ.) 100,00% 261,15 217,13 0,00 8,90 0,00-8,90 Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ-ΑΕΓΕΚ (Κτίριο Καλλίνσκη) 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ 3 6,00% 155,18 155,18 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Κ/Ξ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 19,25% 375,90 364,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΑΕΓΕΚ (ΚΟ 54 12/96 Π.ΦΑΛΗΡΟ) 25,00% 826,51 825,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ-ΑΕΓΕΚ (ΕΚ Ν ΓΕΑ ΑΜΦΙΣΑΣ) 30,00% 340,58 340,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ-ΤΕΡΝΑ- 56 ΑΕΓΕΚ (Βαφέικα-Ιασμος) 30,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΕΓΕΚ ΜΕΤΩΝ (Δάφνη Ηλιούπολη) ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΑΕΓΕΚ (5.3.Ρ & 5.4.Ρ Ρουμανία) Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ ΑΕΓΕΚ (Συμπλ.εργ.ΕΓΝΑΤ. 1040) 60,00% 261,21 261,21 0,00 180,99 0,00-180,99 30,00% 386,51 385,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 124,89 123,39 0,00 0,39 0,00-0,39 Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ ΑΕΓΕΚ (ΑΝΔΡΟΣ) 50,00% 133,24 131,74 0,00 0,05 0,00-0,05 ΑΕΓΕΚ-ΕΚΤΕΡ-ΕΜΠΕΔΟΣ (Πολ/λη Ζωγράφου) Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΑΚΤΩΡ (Η/Μ ΤΕΜΠΩΝ) Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ 25,00% 74,45 69,45 0,00 0,59 0,00-0,59 50,00% 138,41 138,41 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00% 727,28 634,91 147,08 58,92 88,16 0,00 Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ ΕΚΤΕΡ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΦΙΞ) 66,70% 2.164, ,15 0,00 43,24-43,24 Κ/Ξ ΜΕΤΩΝ ΑΕ ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΤΕΚΑ ΑΕ 50,00% 1.078, ,39 57,29-57,29 ΣΥΝΟΛΟ , ,59 557, ,14 276,77-727,00 Στάδιο που βρίσκεται η Κ/ξία Ανέλεγκτ ες της έργου Προσωρινή έργου έργου έργου Προσωρινή έργου έργου 2007 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρίες που δεν περιλαμβάνονται της ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο 1/1-31/3/07: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ 1. ΕΚΤΕΡ ΑΕ 13,18% ΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Ποσοστό συμ/χης < 20%. Έχει περιληφθεί στον λογ/μό «συμμετοχές προς πώληση» 2. ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΕ 88,47% Σημείωση 1 3. SMYRNI PARK ΑΕ 20,00% Σημείωση 2 4. POLIS PARK AE 20,00% Σημείωση 2 5. ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ 20,00% Σημείωση 2 6. JV EKAE SRL 65,00% Σημείωση 3 7. FOXFORD TRADING LTD 66,67% Σημείωση 4 8. ΑΛΦΙΝ ΑΕ 38,53% Όχι σημαντική επιρροή 9. ΕΤΕΠΑΛ ΑΕ 12,56% Όχι σημαντική επιρροή 10. Ε.Τ.Π. ΔΙΑΧ. ΕΓΚΑΤ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 40% Σημείωση 5 Σημειώσεις: (1) Η θυγατρική εταιρία ΕΡΓΩΝΗΣ δεν ενοποιείται λόγω α) επουσιωδών οικονομικών μεγεθών και β) βρίσκεται σε στάδιο διακοπής της δραστηριότητάς της. (2) Οι συνδεδεμένες εταιρίες με α/α 3,4 και 5 δεν ενοποιούνται διότι έχουν επουσιώδη επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Εάν ενοποιούντο (μέθοδος καθ.θέσης) ο επηρεασμός της καθ.θέσης και των αποτελεσμάτων του Ομίλου θα ήταν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 13

14 συνολικά κέρδος 3,97 χιλ.. Επίσης το ποσοστό συμ/χής της Εταιρίας στην SMYRNI PARK ΑΕ μειώθηκε την 22/2/07 στο 20% (από 50% που ήταν μέχρι τότε). (3) Η θυγατρική εταιρία JV EKAE SRL δεν έχει δραστηριότητα και επιπλέον δεν έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. (4) Η εταιρία FOXFORD TRADING LTD δεν ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ δεδομένου ότι δεν ασκείται σ αυτήν έλεγχος από την τελευταία. Η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων αυτής ανήκει στους δύο διευθυντές της, οι οποίοι συνδιοικούν και συναποφασίζουν (μία ψήφος έκαστος), με αποτέλεσμα να μην ισχύει σ αυτή την περίπτωση ο τεκμαιρόμενος με βάση το ποσοστό συμμετοχής έλεγχος. Σε κάθε περίπτωση πάντως η εταιρία εμφανίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» στο κόστος απόκτησής της, το οποίο ανέρχεται σε 1,17 χιλ.. (5) Η εταιρία Ε.Τ.Π. ΔΙΑΧ. ΕΓΚΑΤ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. δεν ενοποιείται από 1/1/07 (ως την 31/12/06 ενοποιούταν με την μέθοδο της καθαρής θέσης). Η μη ενοποίησή της από 1/1/07 δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα οικονομικά μεγέθη του. Ομίλου. Εάν ενοποιείτο (μέθοδος καθ.θέσης) ο επηρεασμός της καθ.θέσης και των αποτελεσμάτων του Ομίλου θα ήταν ζημιά 0,35 χιλ.. Ακολουθεί πίνακας που παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για την περίοδο 1/1-31/3/07 των εταιριών που δεν ενοποιούνται: Επωνυμία εταιρίας ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΕ SMYRNI PARK ΑΕ POLIS PARK AE ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ FOXFORD TRADING LTD JV EKAE SRL EΤΕΠΑΛ Α.Ε. ΑΛΦΙΝ Α.Ε. Ε.Τ.Π. ΔΙΑΧ.ΕΓΚΑΤ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (σε χιλ. ) Κύκλος εργασιών Αποτ/τα προ φόρων Σύνολο ενεργητικού Ίδια κεφάλαια 33,82-106, ,87 849,15 0,00 0, , ,00 390,00 11,89 730,45 571, ,20 137, , ,44 0,00 0, ,59-946,44 0,00-1,43 30,38-88,48 556,43-103, , , ,63-129, , ,85 0,00-0,87 146,05 133,52 ΣΥΝΟΛΟ 4.027,08-191, , ,04 Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 14

15 1.7.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων περιόδου Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων αποτελεσμάτων περιόδου Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων του Ομίλου ΑΕΓΕΚ για την περίοδο : Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων (ποσά σε χιλ ) 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006 Κύκλος Εργασιών , ,85 Κόστος Πωληθέντων (34.834,93) (41.547,32) Μικτά Κέρδη 460, ,53 (% στον κύκλο εργασιών) 1,30% 10,49% Άλλα έσοδα 6.891, ,45 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (4.874,02) (3.862,42) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 0,00 0,00 Άλλα Έξοδα (2.312,99) (3.230,31) Αποσβέσεις (συμπεριλαμβανομένων στο κόστος πωληθέντων & στα έξοδα διοίκησης) 2.383, ,64 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.548, ,89 (% στον κύκλο εργασιών) 7,22% 11,22% Αποσβέσεις (2.383,76) (2.870,64) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 164, ,25 (% στον κύκλο εργασιών) 0,47% 5,03% Πλέον: Χρηματοοικονομικά Έσοδα 57,04 504,07 Μείον: Χρηματοοικονομικά Έξοδα (6.297,30) (2.577,51) Πλέον/Μείον: Κέρδη (ζημίες) αποτίμησης συμμετοχών 404,99 0,00 Κέρδη προ φόρων (5.670,58) 262,81 (% στον κύκλο εργασιών) -16,07% 0,57% Μείον: Φόροι 882,57 158,61 Κέρδη μετά από φόρους (4.788,01) 421,42 (% στον κύκλο εργασιών) -13,57% 0,91% Κατανέμονται σε : Μετόχους Εταιρίας (4.404,19) 1.520,96 Δικαιώματα Μειοψηφίας (383,82) (1.099,54) Κύκλος Εργασιών Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΑΕΓΕΚ κατά την περίοδο 1/1/-31/3/2007 διαμορφώθηκε σε ,31 χιλ. έναντι ,85 χιλ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση της τάξης του 24%. Η εν λόγω μείωση συναρτάται αφενός μεν με το γεγονός ότι ορισμένα έργα βρίσκονται στη λήξη τους, αφετέρου δε με το ότι τα νέα έργα του ομίλου όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης και το Φράγμα Γαδουρά βρίσκονται στην έναρξή τους και δεν έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Παράλληλα αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για το αυτοχρηματοδοτούμενο έργο Μαλιακός Κλειδί. Μικτό Κέρδος Μικτό Περιθώριο Κέρδους Κόστος Εκτέλεσης Έργων Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε κατά την περίοδο 1/1/-31/3/2007 σε 460,38 χιλ. από 4.869,53 χιλ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του κύκλου εργασιών. Αντίστοιχα το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 1,30% στο Α τρίμηνο 2007 από 10,49% το αντίστοιχο τρίμηνο της χρήσης Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 15

16 2006. Η εν λόγω μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους οφείλεται στο αυξημένο κόστος εκτέλεσης των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής τους. Επίσης το μικτό περιθώριο επηρέασε και η ανελαστικότητα ορισμένων δαπανών που παρέμειναν σταθερές παρότι ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 24% το Α τρίμηνο του 2007 σε σχέση με το αντίστοιχο του Ειδικότερα, το κόστος εκτέλεσης έργων ύψους ,93 χιλ. την εξεταζόμενη περίοδο αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (σε χιλ. ) Κόστος αποθεμάτων , ,80 Παροχές σε εργαζόμενους 8.158, ,44 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , ,90 Παροχές τρίτων 1.775, ,39 Φόροι-Τέλη 28,59 102,86 Διάφορα έξοδα 817, ,24 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 2.174, ,72 Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0,90 467,97 Σύνολο , ,32 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π., δεν έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Άλλα Έσοδα ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (σε χιλ. ) 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006 Εκμίσθωση ακινήτων 22,50 156,12 Εσοδα συμμετοχών σε κ/ξίες 0, ,43 Λοιπά παρεπόμενα έσοδα 25,57 (171,09) Κέρδη από πώληση ενσώμ.παγίων στοιχείων(*) 6.170,85 339,81 Κέρδη συναλλαγματικών διαφορών 364, ,95 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 41,40 0,00 Λοιπά ανόργανα (έκτακτα) 266, ,23 ΣΥΝΟΛΑ 6.891, ,45 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π., δεν έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. * Το ποσό 6.170,85 χιλ. αφορά κέρδη από πώληση ακινήτων Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Την περίοδο 1/1/-31/3/2007, τα έξοδα διοίκησης σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 4.874,02 χιλ. από 3.862,42 χιλ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 26,2%, η οποία οφείλεται κυρίως στους επιμέρους λογαριασμούς «παροχές σε εργαζομένους» και «φόροι- τέλη» που αυξήθηκαν λόγω του ότι στην τρέχουσα περίοδο (σε αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης) περιλαμβάνονται τα έξοδα των κοινοπραξιών των έργων κατασκευής του Μετρό Θεσ/νίκης και Μετρό Αγ. Δημήτριος Ελληνικό και λόγω της καταβολής φόρων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και των λοιπών τελών. Τα έξοδα διοίκησης του Ομίλου για την εξεταζόμενη περίοδο αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: ποσά σε χιλ Παροχές σε εργαζόμενους 1.126,51 623,55 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 693,62 699,87 Παροχές τρίτων 1.789, ,92 Φόροι-Τέλη 782,73 182,51 Διάφορα έξοδα 273,15 674,48 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 205,05 174,27 Αποσβέσεις άυλων περ. στοιχείων 3,65 3,82 Σύνολο 4.874, ,42 Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 16

17 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π., δεν έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Αποσβέσεις Ο επιμερισμός των αποσβέσεων κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1/1-31/3/2007 έχει ως εξής: ποσά σε χιλ. 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006 Ενσώματων παγίων 2.174, ,72 Άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0,90 467,97 Διοικητικής Λειτουργίας 208,70 178,09 Σύνολο 2.383, ,78 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π., δεν έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Άλλα Έξοδα ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ (σε χιλ. ) 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.076, ,43 Πρόστιμα και προσαυξ.εισφ. ασφαλ.ταμείων 52,00 0,00 Κέρδη / ζημίες κοιν/ξιών ενοπ. με την μέθοδο της καθαρής θέσης 450,23 0,00 Ζημιές από πώληση ενσώμ. παγίων στοιχείων 44,37 473,77 Ζημίες συναλλαγματικών διαφορών 229,16 290,59 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 141,78 0,00 Λοιπά ανόργανα (έκτακτα) 319,22 976,52 Σύνολο 2.312, ,31 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π., δεν έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Χρηματοοικονομικά Έξοδα Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 6.297,30 χιλ. την περίοδο 1/1-31/3/2007 από 2.577,51 χιλ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών εξόδων παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: (σε χιλ. ) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Τόκοι προκαταβολών έργων Προμήθειες εγγυητικών επιστολών Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/ ,96 992,58 317,34 0,00 838,98 869,38 292,04 265,93 Λοιπά έξοδα τραπεζών 170,98 449,61 Σύνολο 6.297, ,50 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π., δεν έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Αποτελέσματα προ φόρων Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική επιδείνωση και διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 5.670,58 χιλ. το Α τρίμηνο 2007 από κέρδη ύψους 262,81 χιλ. που ήταν το Α τρίμηνο του Η εν λόγω επιδείνωση οφείλεται αφενός στη μείωση του κύκλου εργασιών, που είναι συνάρτηση της ολοκλήρωσης κάποιων συμβάσεων και της μη εισέτι απόδοσης των νέων έργων, και αφετέρου στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους χιλ.ευρώ. Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 17

18 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένου ισολογισμού περιόδου Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία ισολογισμού του Ομίλου ΑΕΓΕΚ με ημερομηνία και : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) 31/3/ /12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Πάγια στοιχεία Ενεργητικού , ,15 Συμμετοχές προς πώληση 2.224, ,80 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα 7.327, ,78 Απαιτήσεις από πελάτες , ,63 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού , ,38 Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 9.676, ,61 Σύνολο Ενεργητικού , ,35 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις , ,99 Μακροπρόθεσμες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.964, ,65 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,75 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,39 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις , ,15 Λοιπές βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις , ,42 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,57 Σύνολο υποχρεώσεων , ,96 Μετοχικό Κεφάλαιο , ,75 Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας 3.386, ,77 Δικαιώματα Μειοψηφίας 2.274, ,41 Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,39 Σύνολο Παθητικού , ,35 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π. δεν έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 18

19 Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού Τα στοιχεία που απαρτίζουν τα Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού του Ομίλου την και είναι τα ακόλουθα: (ποσά σε χιλ ) 31/03/ /12/2006 Ακίνητα για επένδυση Οικόπεδα , ,87 Κτίρια 6.847, ,16 Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία- Υπεραξία Επιχείρησης 1.918, ,59 Λειτουργικά Πάγια Γήπεδα-Οικόπεδα , ,62 Κτίρια & Τεχνικά Έργα , ,93 Μηχανήματα (τεχν. εγκατ. & λοιπός εξοπλ.) , ,46 Μεταφορικά Μέσα , ,04 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 2.576, ,44 Συμμετοχές σε επιχειρήσεις Συνδεδεμένες 3.936, ,92* Συμμετοχικού ενδιαφέροντος 81,78 81,78 Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3.597, ,23 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις** , ,88 Σύνολο , ,92 Μείον Αποσβέσεις , ,76 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , ,15 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. *Στον λογ/σμό «Συμμετοχές - Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις» καταχωρείται η αναλογία των αποτελεσμάτων των κερδοφόρων κοινοπραξιών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Το ύψος των αναλογούντων αποτελεσμάτων των εν λόγω κοινοπραξιών ανήλθε σε χιλ. για τη χρήση 2006, εκ των οποίων ποσό κερδών ύψους χιλ. εισπράχθηκε το Φεβρουάριο του ** Στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνεται ποσό ύψους ,00 χιλ. που αφορά απαιτήσεις από πελάτες εξωτερικού μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Ειδικότερα, το ποσό ύψους ,00 χιλ. αφορά απαίτηση της συγχωνευθείσας εταιρίας ΕΤΕΠ ΑΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί ως οφειλόμενη στο πλαίσιο διακρατικής ελληνολιβυκής συμφωνίας (ΦΕΚτ.Α.79/1999).Η Εταιρία εκτιμά ότι η είσπραξη του ανωτέρω ποσού δεν είναι επισφαλής. Αποθέματα Τα υπόλοιπο Αποθέματα διαμορφώθηκε σε 7.327,19 χιλ. στις από 7.168,20 χιλ. στις Αναλυτικά, το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποθέματα» παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ποσά σε χιλ. 31/ /12/2006 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 364,50 358,85 Παραγωγή σε εξέλιξη 1.500, ,00 Πρώτες και βοηθητικές ύλες 3.958, ,17 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 1.504, ,75 Σύνολο 7.327, ,20 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π. δεν έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις ύψους ,27 χιλ την έναντι ,63 χιλ. στις , αναλύονται σε: α) τιμολογημένες απαιτήσεις από πελάτες ύψους ,51 χιλ. στις , β) απαιτήσεις από εκτέλεση έργων ύψους ,97 χιλ. στις και γ) σε επισφαλείς επίδικους πελάτες ύψους 804,79 χιλ. στις Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 19

20 Ειδικότερα, οι απαιτήσεις από την εκτέλεση έργων (κατασκευαστικά συμβόλαια) ύψους ,97 χιλ. την αναλύονται ως εξής: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ποσά σε χιλ. ) Σωρευμένο κόστος έργων , ,00 πλέον: Κέρδος που αναγνωρίσθηκε (σωρευτικά) , ,99 μείον: Ζημιά που αναγνωρίσθηκε (σωρευτικά) , ,55 μείον: Τμηματικές τιμολογήσεις , ,51 Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια (Α) , ,93 Απαίτηση από κατασκευαστικές συμβάσεις (από πελάτες) , ,21 Απαίτηση από κατασκευαστικές συμβάσεις - Κοινοπραξίες 6.025, ,72 Σύνολο (Β) , ,93 Υποχρέωση από κατασκευαστικές συμβάσεις (προς πελάτες) Υποχρέωση από κατασκευαστικές συμβάσεις - Κοινοπραξίες Σύνολο (Β-Α) 0,00 0,00 Σύνολο ληφθεισών προκαταβολών , ,06 Κρατήσεις Πελατών για καλή εκτέλεση 3.021, ,84 -Εισπρακτέες εντός 12 μηνών 2.175, ,29 -Εισπρακτέες άνω των 12 μηνών 846,08 885,55 Οι ακόλουθοι πίνακες παραθέτουν ανάλυση ανά έργο την , που εκτελείται είτε αμιγώς είτε υπό κοινοπρακτική μορφή, σύμφωνα με τις αναλυτικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΛΠ 11: Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 20

21 Α/Α ΕΡΓΑ ΑΕΓΕΚ Σωρευμένο κόστος έργων ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (Αναλυτικές Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με ΔΛΠ 11) (ποσά σε χιλ. ) Κέρδος που αναγνωρίστηκε (σωρευτικά) Ζημία που αναγνωρίστηκε (σωρευτικά) Τμηματικές τιμολογήσεις Απαιτήση από κατασκευαστικές συμβάσεις Υποχρέωση από κατασκευαστικές συμβάσεις Σύνολο ληφθέντων προκαταβολών Κρατήσεις πελατών για καλή εκτέλεση Έσοδα από εκτέλεση συμβάσεων κατασκευής έργων (ανεκτέλεστο) 1 Εγνατία οδός -ΚΑΣΤΟΡΙΆ ,18 3, ,09-71,51 648,34 2 Τετραόροφη αποθήκη -ΥΕΝ , , , ,95 222,72 3 Μον.παραγ.ενεργ.Θεσ/νίκης , , ,23-254,64 5,22 292,94 4 Διυλιστήρια MOTOR OIL ,14 779, ,01 0,00 132,73 0,00 5 Σιάτιστα-Καστράκι (45.1.1) 919,98 7,42-974,09-46,69 0,00 6 Εγνατία οδός Συντήρηση Πολύμυλος-Βέροια-Κλειδί 1.935,36 829, ,79 212,01 480,63 7 Η/Μ Λευκόπετρας 5.2/ ,71 404, ,00 6,21 301,16 8 Πρόδρομες εργ s/ ,66 67,85-624,94 53,57 45,06 9 Λιμάνι Αστακος Τερμιναλ , , , ,83 46,98 Παράκαμψη Καμμένων 10 Βούρλων , , , , ,51 11 Φράγμα Ιλαρίωνα , , , , , , ,78 12 Σήραγγα Παχτουρίου , , ,70 791, ,81 13 Φράγμα Γαδουρά , , ,84 450,06 0,00 Φράγμα Γαδουρά (Υπολοιπόμ.εργασιες) 937,19 26, , , ,03 14 Α/Κ Ιωαννίνων-Αράχθου & Σήραγγα Τ8 (Δρίσκος) , , , , , ,46 15 Γέφυρα Ποταμού Αράχθου , , , , , ,82 ΠΑΘΕ Αγ. Θεόδωροι- 16 Αλμυρός , , , ,61 57,30 17 Σιδηροδρομική Γραμμή Λιμένα Ικονίου , , ,72-791,60 335,08 18 Παράκαμψη Ναυπάκτου- Τμήμα Γ' 9.560, , , ,69 339,89 19 Λεωφόρος Κηφισού , , , ,32 30,27 20 Αρδευτικό Φράγμα Λιβαδίου 4.579,20-323, ,72 0,00 761,54

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2007 31/3/2007 (Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάμεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο µε καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 10.07.2008

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 10.07.2008 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 10.07.2008 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 Νίκης 15, 105 57 Αθήνα (ποσά σε ευρώ) 1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Περιόδου από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ την 28/03/2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 Νίκης 15, 105 57 Αθήνα (ποσά σε ευρώ) 1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Περιόδου από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων βάσει της από 07.11.2006 απόφασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Α) ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3 Συµϖλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ

Διαβάστε περισσότερα