ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 (Τ.Κ ΑΘΗΝΑ) Πληροφορίες: Γιάννης Μυλωνάκης Τηλέφωνο : FAX : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 1/2013 Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων προκειμένου να συμβληθεί με αναδόχους που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων και των συνταξιούχων υπαλλήλων του Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.4169/61 (ΦΕΚ 81/Α/ ) περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (άρθρο 14 και 15). 2. Την αριθ. Φ10034/4744/847/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2198/94 άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 6. Τις διατάξεις της αριθ. Φ40034/6585/841/ απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 7. Την Υπουργική απόφαση αρ. Φ8/397/ με την οποία ορίζεται ότι «Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί υποχρεούνται να συνάπτουν συμβάσεις με τους ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κάθε χρόνο κηρύσσουν οι φορείς». 8. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ αριθμ. 1411/4/ που αναφέρεται στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με παιδικές κατασκηνώσεις 9. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2556/97 ορίζεται ότι «στην περίπτωση που οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αδυνατούν να οργανώσουν δικές τους ή να μισθώνουν παιδικές κατασκηνώσεις μπορούν με έκκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων α)..β) να διαθέτουν ποσά σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις καταβάλλοντας ημερήσιο τροφείο το ύψος του οποίου καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.» 10. Το γεγονός ότι η ημερήσια αμοιβή-τροφείο της Κατασκήνωσης για την παραμονή κάθε παιδιού θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφαλίσης και Πρόνοιας έτους 2013 για το σύνολο των Ασφαλιστικών Οργανισμών. 1

2 11. Την αριθ 681/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Κλάδου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΓΑ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ τις επιχειρήσεις που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον παραθερισμό των ανήλικων (6-15 ετών) παιδιών των υπαλλήλων και των συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΓΑ, με σφραγισμένες προσφορές, προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις με τον ανάδοχο ή τους ανάδοχους και υπό την προϋπόθεση ότι θα παρασχεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το εποπτεύον Υπουργείο. Η διενέργεια της διαδικασίας θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του ΟΓΑ που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στο Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ Πατησίων 30 Αθήνα, 7 ος όροφος γραφείο 703 μέχρι και τις 3/6/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι προσφορές να περιέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με το ταχυδρομείο είτε με courier στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 3/6/2013 και ώρα 10:00 π.μ.. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω προθεσμία δεν παραλαμβάνονται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια. Η δαπάνη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης βαρύνει τον ΟΓΑ. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, κ.λ.π., που ασχολούνται νόμιμα με τη διοργάνωση, εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων στην Ελλάδα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην Επιτροπή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πιο κάτω αναφερόμενα στοιχεία. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α «ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ / 2013 «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων με επιχειρήσεις που διαθέτουν Κατασκηνωτικές Εγκαταστάσεις για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών των υπαλλήλων και των συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΓΑ κατά την θερινή περίοδο έτους 2013» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΓΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 3/6/2013 2

3 Μέσα στον φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της παρούσης. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο που ήθελε προσκομισθεί τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ μέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, η δε Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της πρόσκλησης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή), είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο που έχει αποσταλεί στο Τμήμα Προμηθειών μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου (Επιτροπή). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της πρόσκλησης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την Επιτροπή. 4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 5. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την πρόσκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την πρόσκληση. 7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει απαραιτήτως να δίνουν τιμή ανά ημέρα/ ανά παιδί (τροφείο), η οποία δε θα υπερβαίνει το ποσό που θα ορίζεται στην υπό έκδοση κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έτους 2013 για το σύνολο των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της προσφοράς δεν έχει εκδοθεί η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας για το έτος 2013 οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να αναφέρουν ότι το ποσό 3

4 του ημερήσιου τροφείου δεν θα υπερβαίνει ή θα είναι ίδιο με το ποσό που θα ορισθεί από την εκδοθεισόμενη κοινή Υπουργική απόφαση. Επίσης οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν το χρονικό διάστημα (κατ ανώτατο όριο 20 ημερών) για κάθε κατασκηνωτική περίοδο (Α Β και Γ κατασκηνωτικές περίοδοι) καθώς και τον ανώτατο αριθμό των παιδιών του ΟΓΑ που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει η ενδιαφερόμενη Κατασκήνωση για κάθε μία εκ των τριών κατασκηνωτικών περιόδων αναλυτικώς και για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει πανελλήνια. Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν την Κατασκήνωση για ολόκληρη την κατασκηνωτική περίοδο του έτους 2013 (Α Β και Γ ). Στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων εκτός του ΦΠΑ ο οποίος θα δίνεται χωριστά από την τιμή σε ποσοστό επί τοις εκατό ( % ). ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια. Θα αποσφραγιστεί ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος των δικαιολογητικών και θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά. Θα αποσφραγισθεί ο κύριος φάκελος της τεχνικής προσφοράς και θα αξιολογηθούν τα τεχνικά στοιχεία. Τεχνικές προσφορές που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Θα αποσφραγιστεί και θα αξιολογηθεί ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει : Την υπογραφή σύμβασης με όλους τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν προσφορά, Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης και επανάληψής της με τροποποίηση ή μη των όρων της. Το Δ.Σ. του ΟΓΑ μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του, να μη δεχτεί τη σύναψη σύμβασης με επιχείρηση εφόσον: α) δεν πληροί τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος β) διαπιστωθεί ότι, σε προηγούμενη συνεργασία της με άλλα ασφαλιστικά ταμεία ή σε επίσκεψη στην κατασκήνωση εκπροσώπων άλλων ασφαλιστικών Ταμείων ή αρμόδιας υπηρεσίας της ΓΓΚΑ, δεν λειτούργησε ικανοποιητικά ή διέπραξε σοβαρές παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η απόφαση για τη σύναψη της σύμβασης θα ανακοινωθεί εγγράφως στον νόμιμο εκπρόσωπο της Κατασκήνωσης ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης σε αυτόν για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 4

5 ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Η εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ενδιαφερόμενος στον οποίο ανακοινώθηκε ότι θα συνάψει σύμβαση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ορίζεται στο ποσό των 300 Η εγγύηση κατατίθεται πριν από την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή της. Η εγγύηση εκδίδεται όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου) ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Όλες οι διευκρινίσεις γίνονται γνωστές μαζί με τις ερωτήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες. 2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία διευκρίνιση όρου της πρόσκλησης, κάθε δε διευκρίνιση γενόμενη μετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης. 3. Η Επιτροπή εν τούτοις δικαιούται αφού το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στην πρόσκληση διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων προς την Επιτροπή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. 4. Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις λοιπές προδιαγραφές που περιέχονται στην πρόσκληση αυτή και που κατά την εκτίμηση της Επιτροπής κρίνονται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι επιχειρήσεις κατασκηνώσεων που μετέχουν στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να πληρούν τους εξής όρους που αφορούν στη λειτουργία τη θέση την οργάνωση τους και τις υποχρεώσεις των: 1. Να λειτουργούν νόμιμα και να τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία περί κατασκηνώσεων 2. Να βρίσκονται μακριά από κεντρικούς δρόμους και κατοικημένες περιοχές, σε δασώδεις περιοχές και κατά προτίμηση κοντά στη θάλασσα. Να διαθέτουν μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις μαγειρείων, εστιατορίων, αποχωρητηρίων και λουτήρων, σε αριθμό ανάλογο προς τον αριθμό των φιλοξενουμένων κατασκηνωτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις και τις υπουργικές αποφάσεις για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων, καθώς επίσης και ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, σε ισχύ, μιας από τις λειτουργούσες νόμιμα Ασφαλιστικές Εταιρείες δια κάθε κίνδυνο που αφορά τους κατασκηνωτές. 3. Να διαθέτουν καλά εξοπλισμένο κέντρο παιδικής χαράς και γήπεδο αθλοπαιδιών καλά οργανωμένο. 4. Να παρέχουν στους κατασκηνωτές άνετη και ασφαλή διαμονή σε κρεβάτια με στρώματα και μαξιλάρια, μέσα σε οικίσκους ή σκηνές που να έχουν απαραιτήτως διπλό κάλυμμα και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια κατά του κινδύνου της ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ο αριθμός των κρεβατιών και των κατασκηνωτών σε κάθε οικίσκο ή σκηνή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5

6 δεκατέσσερα (14). Τα παιδιά που έχουν αδέλφια στην ίδια ηλικία πρέπει να μένουν στην ίδια σκηνή. 5. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την υγεία και την ψυχαγωγία των κατασκηνωτών. 6. Να διαθέτουν κατάλληλα μέσα μεταφοράς των κατασκηνωτών για να κάνουν τα θαλάσσια λουτρά (τουλάχιστο τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα) αν βέβαια οι κατασκηνώσεις δε βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, η οποία πρέπει να είναι εντελώς καθαρή και κατάλληλη για θαλάσσια λουτρά. Στην περίπτωση που η μετάβαση σε κατάλληλη θάλασσα, λόγω απόστασης δεν είναι δυνατή οι κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν πισίνα, ανάλογη σε μέγεθος προς τον αριθμό των κατασκηνωτών, καθώς επίσης και ανάλογο εξοπλισμό και δάσκαλο κολύμβησης. Τα θαλάσσια λουτρά να γίνονται με την παρουσία ναυαγοσώστη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται κατασκηνώσεις που λειτουργούν σε ορεινές περιοχές. Επίσης, πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής (απολύμανση κ.λ.π.) αποδεικνυομένου τούτου από σχετικά πιστοποιητικά των αρμοδίων αρχών. 7. Να έχουν πλήρεις και ακίνδυνες για τους κατασκηνωτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε όλους τους κατασκηνωτικούς χώρους καθώς επίσης και έτοιμες εναλλακτικές λύσεις (γεννήτριες κ.λ.π.) σε περίπτωση διακοπής εξ οιασδήποτε αιτίας του ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου ν αποφευχθεί η αλλοίωση των φυλασσομένων εις τα ψυγεία τροφίμων και κίνδυνος τροφικών δηλητηριάσεων για τους κατασκηνωτές. 8. Να διαθέτουν άρτια εγκατάσταση παροχής νερού και τηλεφωνική σύνδεση. 9. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι για το έτος 2013 θα είναι τρεις (3) από 20 μέρες η κάθε μια. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η πρώτη περίοδος από 16/6/2013 μέχρι και 8/7/2013, η δεύτερη από 9/7/2013 μέχρι και 31/7/2013 και η τρίτη από 1/8/2013 μέχρι και 23/8/2013. Στις κατασκηνώσεις θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 6-15 ετών με ημερομηνία γεννήσεως 1/1/ /12/ Να διαθέτουν αρχηγό πτυχιούχο Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με πτυχίο νόμιμα αναγνωρισμένο στην Ελλάδα ή καθηγητή ή δάσκαλο ή πτυχιούχο Ανωτέρας Σχολής με ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά. 11. Να διαθέτουν επιμελητή απόφοιτο Λυκείου ή παλαιού τύπου Γυμνασίου, ο οποίος έχει σε κάθε περίπτωση ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά. Επίσης να διαθέτουν ομαδάρχες κατά προτίμηση πτυχιούχους της Σχολής Στελεχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και σε αριθμό ανάλογο με τους κατασκηνωτές σε τρόπο ώστε κάθε ομαδάρχης να αντιστοιχεί σε (10) δέκα κατασκηνωτές. 12. Να διαθέτουν μάγειρα ειδικό, βοηθό μάγειρα και προσωπικό μαγειρείου οι οποίοι θα διαθέτουν βιβλιάρια υγείας θεωρημένα πρόσφατα και τα ανάλογα πιστοποιητικά. Τραπεζαρία ανάλογα προς τον αριθμό των κατασκηνωτών για την καλή εξυπηρέτησή τους, 13. Να διαθέτουν επαρκώς οργανωμένο αναρρωτήριο εξοπλισμένο με πλήρες φαρμακείο στο οποίο θα υπηρετούν καθ όλη την κατασκηνωτική περίοδο και καθ όλον το εικοσιτετράωρο και για όλες τις ημέρες (εργάσιμες, εορτές, αργίες κ.λ.π.) ένας ιατρός που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στην Ελλάδα, τα στοιχεία του οποίου (ονομ/νυμο, δ/νση τηλ/νο ΑΜ Κλάδου Σύνταξης Α.Μ.Κ.Α. κλπ ) θα δηλωθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης και μία αδελφή νοσοκόμος πτυχιούχος τριετούς Φοίτησης. 14. Να τηρούν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών (άδεια εργασίας, ασφάλιση κλπ). Για το σύνολο του προσωπικού οι ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων θα πρέπει να ελέγχουν για το ανεπίληπτο ήθος και την κοινωνική τους παρουσία. 15. Να παρέχουν την κατάλληλη ψυχαγωγία με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στους κατασκηνωτές, με εξειδίκευση στο περιβάλλον, στις επιβλαβείς συνέπειες της τηλεόρασης, των κινητών τηλεφώνων, του αλκοολισμού, των ναρκωτικών κ.λ.π. δυνατόν από ειδικούς επιστήμονες και προβολή καταλλήλων ταινιών, ή κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Οι εκδηλώσεις θα είναι κοινές για όλους τους κατασκηνωτές 6

7 αποκλειόμενης οποιασδήποτε απόκλισης και χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση των κατασκηνωτών σε περίπτωση ειδικών προγραμμάτων. 16. Να ασφαλίζουν υποχρεωτικά τα παιδιά από την παραλαβή τους μέχρι την επιστροφή τους για κίνδυνο ατυχήματος με πλήρη ιατρική και νοσοκομειακή κάλυψη. Για κάθε ατύχημα σε κατασκηνωτή η κατασκήνωση φέρει την αστική και ποινική ευθύνη. 17. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασθένειας ή αδιαθεσίας κατασκηνωτή ή ατυχήματος αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν αμέσως τηλεφωνικώς ή με άλλο πρόσφορο μέσο τους γονείς του ασθενούς κατασκηνωτή και τον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΓΑ. 18. Να δέχονται οποιαδήποτε ώρα του 24 ώρου έλεγχο, ο οποίος γίνεται είτε από το προσωπικό του ΟΓΑ., είτε από την Γ.Γ.Κ.Α. 19. Στην περίπτωση, που κατασκηνωτής μείνει λιγότερες από 20 ημέρες (διανυκτερεύσεις) ή δεν εμφανιστεί καθόλου στην Κατασκήνωση, ο ΟΓΑ έχει την ευχέρεια να στείλει στη θέση του άλλο κατασκηνωτή χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 20. Να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν στο διαιτολόγιο Η κατασκήνωση πρέπει να προσφέρει στους κατασκηνωτές πέντε γεύματα την ημέρα συγκεκριμένα: Πρωινό, πρόγευμα, γεύμα, πρόδειπνο και δείπνο περιεκτικότητας θερμίδων. Κάθε κατασκήνωση πρέπει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά και εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαιτολογίου. Τα τρόφιμα και τα υλικά για την παρασκευή φαγητών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Αποκλείεται η χρησιμοποίηση κατεψυγμένου κρέατος. Τα ψάρια θα είναι Α Κατηγορίας. Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα θα είναι φρέσκα Α ποιότητας. Το βούτυρο του φαγητού θα είναι γάλακτος Α ποιότητας, το δε λάδι φυσικό ελαιόλαδο οξύτητας όχι μεγαλύτερης των τριών βαθμών. Ειδικά για το τηγάνισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαμβακέλαιο απομαργαρισμένο. Τα αυγά θα είναι ημέρας, τα φρούτα θα είναι Α ποιότητας, θα εναλλάσσεται δε το είδος τους. 21. Να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν στην προσέλευση και αποχώρηση των κατασκηνωτών: Η Κατασκήνωση είναι υποχρεωμένη να δέχεται στις εγκαταστάσεις της κάθε κατασκηνωτή ηλικίας από 6 έως 15 ετών, που αναγράφεται στην ειδική κατάσταση την οποία θα του αποστείλει ο ΟΓΑ Στην ανωτέρω κατάσταση που στέλνει ο ΟΓΑ στην Κατασκήνωση αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ηλικία, η ημερομηνία εισόδου και εξόδου του παιδιού στην και από την Κατασκήνωση και υπογράφεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, κατά την είσοδο και αποχώρηση του παιδιού. Ο παραλαβών το παιδί γονέας ή κηδεμόνας αφού υπογράψει στην άνω ειδική κατάσταση και την συμπληρώσει, ιδιοχείρως υπογράφει επιτόπου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που απευθύνεται στον ΟΓΑ και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του η ημερομηνία εισόδου του παιδιού στην κατασκήνωση, η ημερομηνία αποχώρησης του από αυτήν και ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων στην κατασκήνωση. Ο ΟΓΑ. πληρώνει για όσες διανυχτερεύσεις παραμείνει το παιδί στην κατασκήνωση, Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού, ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας υπογράφει ειδικό σημείωμα της κατασκήνωσης, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία παραλαβής και επιστροφής του παιδιού στην Κατασκήνωση καθώς και οι λόγοι της προσωρινής αποχώρησης. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του κατασκηνωτή, που δεν μπορεί να δικαιολογείται πέραν των δύο (2) διανυκτερεύσεων και εφόσον υπάρχουν λόγοι σοβαροί (ασθένεια, εξετάσεις, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.λ.π.), ο παραλαμβάνων γονέας ή κηδεμόνας θα υπογράφει έντυπο άδειας εξόδου, αριθμημένο και θεωρημένο από τη Δ/νση Επιθεώρησης της ΓΓΚΑ, ή από την Υπηρεσία που θα υποδείξει η ΓΓΚΑ, στο οποίο θα 7

8 αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής του και κατά την επιστροφή, η ημερομηνία της επιστροφής. Η αρίθμηση των μπλόκ θα πρέπει να αρχίζει από το Νο 1 και να είναι συνεχής, οι δε άδειες να συμπληρώνονται κατά την έξοδο και όχι μετά. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης πριν τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση αποχώρησης να αναφέρει τους λόγους αποχώρησης (προσωπικούς, οικογενειακούς ή λόγους αναγόμενους σε υπαιτιότητα της κατασκήνωσης). Η Κατασκήνωση υποχρεούται να αναγγείλει την ημέρα έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου και να αποστείλει τηλεγραφικώς ή με Fax στον ΟΓΑ (τηλ φαξ: ) κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά ποια παιδιά της προαναφερόμενης ειδικής κατάστασης εμφανίσθηκαν και ποια δεν εμφανίσθηκαν. Η κατασκήνωση υποχρεούται να αποστείλει ιδία δαπάνη με εταιρεία ταχυμεταφορών (κούριερ), κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά ποια παιδιά από την ειδική κατάσταση που απέστειλε η υπηρεσία αυτή, εμφανίσθηκαν και ποια δεν εμφανίσθηκαν, μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις προσέλευσης, υπογεγραμμένες από τους γονείς των παιδιών. Η μη αποστολή της κατάστασης αυτής, το αργότερο εντός της τρίτης ημέρας ενάρξεως της κατασκηνωτικής περιόδου, δίνει το δικαίωμα στον ΟΓΑ να μην καταβάλει τροφεία παρά μόνον μετά την ως άνω ειδοποίησή του. Ομοίως η Κατασκήνωση υποχρεούται να αναγγέλλει αμέσως τηλεγραφικώς ή με Fax ή με (fax: ) κάθε αποχώρηση κατασκηνωτή από την κατασκήνωση για οποιαδήποτε αιτία. Η Κατασκήνωση κατά την παράδοση του παιδιού παραλαμβάνει το έντυπο της «κάρτας κατασκηνωτή» ως και την Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα από τις οποίες θα προκύπτει η ημερομηνία προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών, καθώς και ο ακριβής χρόνος παραμονής των παιδιών. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα συμπληρώνονται και θα υπογράφονται υποχρεωτικώς από τον γονέα. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα αναγραφόμενα από τον γονέα είναι ψευδή ή βρεθούν Δηλώσεις του γονέα στις Κατασκηνώσεις με κενές ημερομηνίες θα επιβάλλονται όλες οι από τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Η Κάρτα Κατασκηνωτή παραμένει στην κατασκήνωση για τον ενδεχόμενο έλεγχο από τον ΟΓΑ. Για όσες από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν προβλέπεται η προσκόμιση συγκεκριμένου αποδεικτικού στοιχείου στις προσφορές θα προσκομίζεται μία συνολική υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής με τη οποία οι προσφέροντες θα δεσμεύονται στην τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσης. Επισημαίνεται ότι η κατασκήνωση υποχρεούται να ελέγχει τα στοιχεία ταυτότητας των γονέων ή κηδεμόνων. Ο κηδεμόνας θα πρέπει να προσκομίζει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του γονέα προκειμένου να παραδώσει ή να παραλάβει παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα φιλοξενίας στις κατασκηνώσεις. ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά: Α. Εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα: 1. Θεωρημένο αντίγραφο άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας της κατασκήνωσης στην Ελλάδα, τόσο κατά το προηγούμενο έτος, όσο και για το τρέχον έτος Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η άδεια θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν προβεί στις διατυπώσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας για το έτος 2013 όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων Φ220/Γ2β/6249/ ΦΕΚ 94 2Β/ και να υποβάλουν κατά την κατάθεση των 8

9 δικαιολογητικών τους στο Ταμείο υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης.σε κάθε περίπτωση πάντως, η άδεια λειτουργίας θα πρέπει να έχει προσκομισθεί στον ΟΓΑ. (πέντε) ημέρες πριν την έναρξη της Α κατασκηνωτικής περιόδου προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση διαφορετικά η κατασκήνωση θα αποκλείεται χωρίς άλλη ειδοποίηση. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, ότι δεν έχουν καταδικαστεί α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1. του άρθρου 43 του Π.Δ/γματος 60/2007 ήτοι, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό, σύμφωνα με το ειδικό επάγγελμά τους. 4. Πιστοποιητικό ότι δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. 5. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι η κατασκήνωση δεν έχει αποκλειστεί από άλλο διαγωνισμό του Δημοσίου και αν έχει αποκλειστεί, για ποιο λόγο. 7. Πλήρη περιγραφή των εγκαταστάσεων και της υποδομής της κατασκήνωσης 8. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαιτολογίου 9. Τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων. Για τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα τα δικαιολογητικά Α1 και Α6 του άρθρου αυτού εκδίδονται από αρμόδιες Ελληνικές αρχές και Ιδρύματα, τα δε δικαιολογητικά Α2 - Α5 εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασής τους. Β. Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα: Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου απαιτείται για τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. Κατά το στάδιο προ της υπογραφής της σύμβασης, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχει λυθεί το νομικό πρόσωπο, καθώς και όσα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία τυχόν ζητήσει το Ταμείο και οι Τομείς του. Γ. Εάν πρόκειται για Συνεταιρισμούς, εκτός των ανωτέρω: Εγγύηση καλής και πιστής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως. Δ. Οι Ενώσεις συμμετεχόντων υποβάλλουν κοινή προσφορά αλλά κάθε συμμετέχων της Ένωσης πρέπει να υποβάλει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ε. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, μπορούν να αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση του συμμετέχοντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους συμμετέχοντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ Ο ΟΓΑ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ως προς τον αριθμό των παιδιών που θα στείλει στην κατασκήνωση, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο αριθμό, με βάση την άδεια 9

10 λειτουργίας σε συνδυασμό με την προσφορά της κατασκήνωσης, θα είναι δε δυνατό να υπολείπεται τούτου, αν οι ενδιαφερόμενοι κατασκηνωτές για οποιοδήποτε λόγο ήταν λιγότεροι από τις προβλέψεις του. Στις περιπτώσεις αυτές νοείται ότι η κατασκήνωση δε θα έχει καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του ΟΓΑ. Στην περίπτωση, που κατασκηνωτής μείνει λιγότερες από 20 ημέρες (διανυκτερεύσεις) ή δεν εμφανιστεί καθόλου στην Κατασκήνωση, ο ΟΓΑ έχει την ευχέρεια να στείλει στη θέση του άλλο κατασκηνωτή χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μετά τη λήξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, η κατασκήνωση θα υποβάλει στον ΟΓΑ: τα παραστατικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κλπ), όπου θα αναφέρεται το οφειλόμενο ποσό τροφείων και χωριστά ο Φ.Π.Α. την ειδική κατάσταση στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία προσέλευσης και αποχώρησης του κατασκηνωτή από την κατασκήνωση, υπογεγραμμένη από το γονέα ή κηδεμόνα, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του γονέα ή κηδεμόνα για τις μέρες παραμονής του παιδιού στην κατασκήνωση, κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο που προβλέπεται από την παρούσα ή που τυχόν θα ζητήσει ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη θεώρηση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Αν για οποιοδήποτε τυπικό λόγο ο Επίτροπος αρνηθεί να υπογράψει το ένταλμα, ή καθυστερεί την υπογραφή του, ο ΟΓΑ ουδεμία ευθύνη φέρει ως επίσης και δια την περίπτωση που η κατασκήνωση, υπέβαλε καθυστερημένα τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τροφεία για τις πραγματικές ημέρες παραμονής κάθε κατασκηνωτή. Αν ο κατασκηνωτής αποχωρήσει από την κατασκήνωση χωρίς υπαιτιότητα της κατασκήνωσης μετά την 15 η διανυκτέρευση (δηλαδή την 16 η μέρα από την προσέλευση του), ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τα τροφεία για είκοσι (20) ημέρες. Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση που ο κατασκηνωτής δεν εμφανισθεί καθόλου, η κατασκήνωση δεν μπορεί να ζητήσει από τον ΟΓΑ οποιοδήποτε ποσό. Ο Φ.Π.Α. στα τροφεία βαρύνει τον ΟΓΑ. Οι κρατήσεις 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ, 0,10% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ν. 4013/2011) και του αναλογούντος επ αυτών χαρτόσημου βαρύνουν την κατασκήνωση, Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται και ο προβλεπόμενος από την κείμενη νομοθεσία φόρος 8% (Ν.2190/1994), Κάθε φόρος ή τέλος ή άλλη κράτηση για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, βαρύνουν τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ο ανάδοχος (κατασκήνωση) δεν μπορεί να εκχωρεί ή να μεταβιβάζει ή να ενεχυριάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από το οφειλόμενο ποσό τροφείων, που προέρχεται από την πρόσκληση και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιαδήποτε αιτία. ΑΡΘΡΟ 15 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος (κατασκήνωση) παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας, καθώς και της σύμβασης που θα υπογράψει, το Δ.Σ. του ΟΓΑ με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί είτε να τον κηρύξει έκπτωτο οπότε καταπίπτει υπέρ του ΟΓΑ η εγγύηση καλής εκτέλεσης, είτε να διατάξει την μερική κατάπτωση αυτής υπέρ του ΟΓΑ είτε να αποφασίσει τον αποκλεισμό του από επόμενο κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Μπορεί επίσης, να αποφασίσει την μη πληρωμή ποσού στον κατασκηνωτή ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. 10

11 ΑΡΘΡΟ 16 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Ο ανάδοχος (κατασκήνωση) είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος να αποζημιώσει τους συμμετέχοντες δικαιούχους στα προγράμματα φιλοξενίας για τυχόν επελθούσα ζημία σε βάρους τους οφειλόμενη σε υπαιτιότητα αυτού. Σε περίπτωση που ο ΟΓΑ καταδικαστεί να καταβάλει αποζημίωση σε δικαιούχο συμμετέχοντα στα προγράμματα φιλοξενίας σε κατασκηνώσεις, για την ανωτέρω αιτία έχει δικαίωμα αναγωγής σε βάρος του κατασκηνωτή κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις ΑΡΘΡΟ 17 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ΟΓΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ελέγχει με εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του πριν από την υπογραφή και κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων της σύμβασης, τις εγκαταστάσεις και τους λοιπούς χώρους των κατασκηνώσεων, ως επίσης την τήρηση των όρων της σύμβασης. Για όσα θέματα δεν προβλέπονται ρητά παραπάνω, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) και η κείμενη νομοθεσία περί κατασκηνώσεων. Αρμόδια δικαστήρια για επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα την μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: α) Aφενός του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων 30 Τ.Κ και εκπροσωπείται νόμιμα, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4169/61, από τον Διοικητή του κο Δημήτριο Κοντό, κάτοικο Αθηνών και αφετέρου β) Της κατασκήνωσης. συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Προοίμιο 1. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ αριθ...εγκρίθηκε η δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης του ΟΓΑ με επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων 2. Με την αριθ... πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΟΓΑ κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων να υποβάλουν προσφορές 3. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ αριθ...εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης του ΟΓΑ με επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων Ύστερα από τα παραπάνω ο δεύτερος των συμβαλλομένων ο οποίος στο εξής για συντομία θα καλείται ανάδοχος ή κατασκήνωση αναλαμβάνει να φιλοξενεί στην κατασκήνωση του τα τέκνα υπαλλήλων ή συνταξιούχων υπαλλήλων του πρώτου των συμβαλλομένων ο οποίος στο εξής για συντομία θα καλείται ΟΓΑ, με τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται στην κατασκήνωσή του τα τέκνα υπαλλήλων ή συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΓΑ ηλικίας 6-15 ετών. Κάθε κατασκηνωτής θα αναγράφεται σε ειδική κατάσταση, την οποία θα αποστείλει η αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ στον ανάδοχο σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο. Στην πιο πάνω ειδική κατάσταση, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννησης του παιδιού, το ονοματεπώνυμο και ο Α.Μ. του άμεσα ασφαλισμένου. Επίσης, η κατάσταση έχει στήλες για την αναγραφή της ημερομηνίας εισόδου και εξόδου του παιδιού καθώς και στήλη υπογραφής. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Η χρονική διάρκεια για την οποία ο ΟΓΑ θα καταβάλει στον Ανάδοχο τροφεία ορίζεται κατ ανώτατο όριο μέχρι είκοσι (20) ημέρες (διανυκτερεύσεις) για κάθε κατασκηνωτή και για τις προσφερόμενες θέσεις: α. περ β. περ.. γ. περ.. ως εξής: Η πρώτη από μέχρι 12

13 Η δεύτερη από.... μέχρι. και Η τρίτη από μέχρι ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 1. Κατά την παράδοση του παιδιού από τον γονέα ή κηδεμόνα του, η κατασκήνωση θα παραλαμβάνει από αυτόν: α) την «κάρτα κατασκηνωτή» στην οποία πρέπει να είναι επικολλημένη η φωτογραφία του παιδιού και επ αυτής (φωτογραφίας) να υπάρχει σφραγίδα του ΟΓΑ και μονογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου υπαλλήλου και β) την «υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης» του παιδιού. Αμφότερες (κάρτα κατασκηνωτή και υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης) έχει παραλάβει ο γονέας από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή του παιδιού του στην κατασκήνωση, και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες ιδιοχείρως από τον γονέα ή κηδεμόνα και να υπογράφονται από τον ίδιο (γονέα ή κηδεμόνα). 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγγείλει την ημέρα έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου και να αποστείλει τηλεγραφικώς ή με Fax στον ΟΓΑ (τηλ φαξ: ) κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά ποια παιδιά της προαναφερόμενης ειδικής κατάστασης εμφανίσθηκαν και ποια δεν εμφανίσθηκαν 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει, ιδία δαπάνη, με εταιρεία ταχυμεταφορών (κούριερ), κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά ποια παιδιά από την ειδική κατάσταση που απέστειλε η υπηρεσία αυτή, εμφανίσθηκαν και ποια δεν εμφανίσθηκαν, μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις προσέλευσης, υπογεγραμμένες από τους γονείς των παιδιών. Η μη αποστολή της κατάστασης αυτής, το αργότερο εντός της τρίτης ημέρας ενάρξεως της κατασκηνωτικής περιόδου, δίνει το δικαίωμα στον ΟΓΑ να μην καταβάλει τροφεία παρά μόνον μετά την ως άνω ειδοποίησή του. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγγέλλει με FAX στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ κάθε αποχώρηση κατασκηνωτή από την κατασκήνωση για οποιαδήποτε αιτία πριν τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου. Η αναγγελία αυτή, πρέπει να γίνεται πριν το παιδί εξέλθει από τον χώρο της Κατασκήνωσης και όχι στο τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου. 2. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του κατασκηνωτή, που δεν μπορεί να δικαιολογείται πέραν των δύο (2) διανυκτερεύσεων και εφόσον υπάρχουν λόγοι σοβαροί (ασθένεια, εξετάσεις, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.λ.π.), ο παραλαμβάνων γονέας ή κηδεμόνας θα υπογράφει έντυπο άδειας εξόδου, αριθμημένο και θεωρημένο από τη Δ/νση Επιθεώρησης της ΓΓΚΑ, ή από την Υπηρεσία που θα υποδείξει η ΓΓΚΑ, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής του και κατά την επιστροφή, η ημερομηνία της επιστροφής. Η αρίθμηση των μπλόκ θα πρέπει να αρχίζει από το Νο 1 και να είναι συνεχής, οι δε άδειες να συμπληρώνονται κατά την έξοδο και όχι μετά. ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ Κατά την οριστική αποχώρηση του παιδιού (οποτεδήποτε γίνει αυτή) ο γονέας ή κηδεμόνας που το παραλαμβάνει υπογράφει: 13

14 τη σχετική κατάσταση του ΟΓΑ. όπου συμπληρώνει ιδιοχείρως την ημερομηνία άφιξης και αποχώρησης και το συνολικό αριθμό ημερών (διανυκτερεύσεων) που παρέμεινε το παιδί στην Κατασκήνωση και την Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης, την οποία επίσης συμπληρώνει ιδιοχείρως και η οποία θα παραληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, οι ασφαλισμένοι θα είναι συνυπόχρεοι με τους υπευθύνους των Κατασκηνώσεων για τη ζημιά που θα υποστεί ο ΟΓΑ., ενώ θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις τόσο στους ασφαλισμένους όσο και στους υπεύθυνους των Κατασκηνώσεων για ψευδή δήλωση. ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται: i. Να τηρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία περί κατασκηνώσεων και τους όρους της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ii. Να διαθέτει αρχηγό πτυχιούχο Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής ή καθηγητή ή δάσκαλο ή πτυχιούχο ανωτέρας σχολής με ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά iii. Να διαθέτει επιμελητή απόφοιτο Λυκείου ή παλαιού τύπου Γυμνασίου, ο οποίος θα έχει σε κάθε περίπτωση ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά. iv. Να διαθέτει ομαδάρχες κατά προτίμηση πτυχιούχους της Σχολής Στελεχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και σε αριθμό ανάλογο με τους κατασκηνωτές, έτσι ώστε ανά δέκα (10) κατασκηνωτές να αναλογεί ένας ομαδάρχης. v. Να διαθέτει ειδικό μάγειρα, βοηθό μάγειρα, προσωπικό μαγειρείου και τραπεζαρία ανάλογα προς τον αριθμό των κατασκηνωτών για την καλή εξυπηρέτησή τους. vi. Να διαθέτει αναρρωτήριο επαρκώς οργανωμένο και νοσοκόμο/α, πτυχιούχο σχολής τριετούς φοίτησης, που να διαμένει στην κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο. vii. Να παρέχει ιατρική περίθαλψη με γιατρό, ο οποίος θα βρίσκεται στην κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο και είναι ο/ η κ Α.Μ. Τομέα Υγειονομικών Δ/νση...τηλ viii. Να παρέχει την κατάλληλη ψυχαγωγία με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στους κατασκηνωτές, με προβολή κατάλληλων ταινιών ή κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. ix. Να παρέχει στους κατασκηνωτές άνετη και ασφαλή διαμονή σε κρεβάτια με στρώματα και μαξιλάρια, μέσα σε οικίσκους ή σκηνές που να έχουν απαραιτήτως διπλό κάλυμμα και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια κατά του κινδύνου της ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ο αριθμός των κρεβατιών και των κατασκηνωτών σε κάθε οικίσκο ή σκηνή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δεκατέσσερα (14). Τα παιδιά που έχουν αδέλφια στην ίδια ηλικία πρέπει να μένουν στην ίδια σκηνή. x. Να μεριμνά και να φροντίζει για την υγεία και την ψυχαγωγία των κατασκηνωτών. xi. Αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση σοβαρής ασθενείας κατασκηνωτή ή δυστυχήματος, να ειδοποιήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με άλλο πρόσφορο μέσο τους γονείς του ασθενούς κατασκηνωτή και τους αρμοδίους υπαλλήλους του ΟΓΑ. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης υποχρεούται να εισαγάγει τον κατασκηνωτή σε κατάλληλο Νοσοκομείο ή κλινική Για κάθε ατύχημα σε κατασκηνωτή ο Ανάδοχος φέρει αστική και ποινική ευθύνη. Η δαπάνη για φάρμακα πρώτης ανάγκης και το επιδεσμικό υλικό βαρύνει τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 7 14

15 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους κατασκηνωτές πέντε (5) τουλάχιστον γεύματα ημερησίως, δηλαδή πρωινό, πρόγευμα, γεύμα, πρόδειπνο και δείπνο, περιεκτικότητας τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) θερμίδων ημερησίως σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, και του εβδομαδιαίου προγράμματος διαιτολογίου που προσκόμισε κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στον ΟΓΑ, και το οποίο οφείλει να τηρεί. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί για την παρασκευή των φαγητών υλικά αρίστης ποιότητας και συγκεκριμένα: βούτυρο γάλακτος Α ποιότητας, λάδι φυσικό οξύτητας όχι μεγαλύτερης του ενός βαθμού, μόνο για τηγάνισμα μπορεί να χρησιμοποιεί βαμβακέλαιο απομαργαρισμένο. τα αυγά θα είναι φρέσκα (ημέρας) Α μεγέθους. τα φρούτα θα είναι Α ποιότητας, θα εναλλάσσεται δε το είδος τους. αποκλείεται η χρησιμοποίηση κατεψυγμένου κρέατος. τα ψάρια θα είναι Α κατηγορίας. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΡΟΦΕΙΟ) Το ημερήσιο τροφείο για κάθε κατασκηνωτή συμφωνείται στο ποσό των συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.: Φ /ΟΙΚ. /../ (Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας), με την οποία εγκρίθηκε το τροφείο αυτό. Ο ΟΓΑ θα καταβάλει στον ανάδοχο το ημερήσιο τροφείο για όσες μέρες φιλοξενηθεί στην κατασκήνωση κάθε κατασκηνωτής μέχρι 20 ημέρες συνολικά. Αν ο κατασκηνωτής αποχωρήσει από την κατασκήνωση χωρίς υπαιτιότητα της κατασκήνωσης μετά την 15 η διανυκτέρευση (δηλαδή την 16 η μέρα από την προσέλευση του), ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τα τροφεία για είκοσι (20) ημέρες. Στις μέρες φιλοξενίας περιλαμβάνονται και οι δικαιολογημένες απουσίες των φιλοξενουμένων από την κατασκήνωση. Δεν θα καταβάλλεται η σχετική δαπάνη, χωρίς άλλη ενημέρωση εκ μέρους του ΟΓΑ αν δεν προσκομίζονται οι καταστάσεις με τις υπογραφές των γονέων τόσο κατά την προσέλευση του παιδιού, όσο και κατά την αποχώρηση. Τον Ανάδοχο βαρύνουν: Οι κρατήσεις 3%υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., και του χαρτόσημο που αναλογεί σ αυτές Οι κρατήσεις 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ν. 4013/2011), καθώς και κάθε άλλος πόρος, τέλος ή κράτηση για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης κατά την πληρωμή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από την κείμενη νομοθεσία φόρος.. ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μετά τη λήξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Φ.Σ. δικαιολογητικά για την πληρωμή του. Στο σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αναγράφεται χωριστά το ποσό των τροφείων και χωριστά ο Φ.Π.Α.. Το τιμολόγιο θα συνοδεύεται με τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά και συγκεκριμένα: α) την ειδική κατάσταση συμπληρωμένη κατά τα άνω εκτιθέμενα β) τις υπεύθυνες δηλώσεις αποχώρησης, συμπληρωμένες κατά τα άνω εκτιθέμενα ιδιοχείρως από τον γονέα ή κηδεμόνα που παρέλαβε το παιδί γ) το θεωρημένο έντυπο άδειας εξόδου για σοβαρούς λόγους δ) τις «κάρτες κατασκηνωτών» 15

16 ε) την άδεια λειτουργίας, η οποία έχει προσκομισθεί πέντε (5) μέρες πριν από την Α κατασκηνωτική περίοδο και είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης στ) τις πρωτότυπες βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και ζ) το θεωρημένο αντίγραφο της άδειας ίδρυσης Ο Ανάδοχος επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που τυχόν θα ζητήσει ο αρμόδιος για την θεώρηση του σχετικού εντάλματος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ Στην περίπτωση, που κατασκηνωτής μείνει λιγότερες από 20 ημέρες (διανυκτερεύσεις) ή δεν εμφανιστεί καθόλου στην Κατασκήνωση, ο ΟΓΑ έχει την ευχέρεια να στείλει στη θέση του άλλο κατασκηνωτή χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να δέχεται, χωρίς καμία αντίρρηση ή διαμαρτυρία και οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, τον έλεγχο του ΟΓΑ, ο οποίος θα γίνεται από προσωπικό που θα ορίζεται από το Διοικητή του ή από ελεγκτές οριζόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κοινούς για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ο έλεγχος μπορεί να φθάνει μέχρι τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, του παρεχόμενου φαγητού και των χρησιμοποιουμένων υλικών για την παρασκευή του από τα οποία θα δικαιούται να παραλαμβάνει δείγματα για εξέταση από εμπειρογνώμονα ή χημικό. Επίσης θα ασκείται έλεγχος για βεβαίωση του χρόνου παραμονής κάθε κατασκηνωτή στην Κατασκήνωση και για την τήρηση των όρων της συμβάσεως αυτής. Οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα της Κατασκήνωσης γιορτές και ψυχαγωγίες βαρύνουν τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ Ο ΟΓΑ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ως προς τον αριθμό των κατασκηνωτών που θα σταλούν στην Κατασκήνωση του Αναδόχου, Είναι ευνόητο ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία αξίωση κατά του ΟΓΑ για κατασκηνωτές πέραν εκείνων που φιλοξένησε στις κατασκηνώσεις του. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή και πιστή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής του, εγγυητική επιστολή με στοιχεία ποσού ,. Η εγγυητική αυτή επιστολή, θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εξόφληση του. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ο Ανάδοχος προσκόμισε ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης με στοιχεία..της ασφαλιστικής εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ 16

17 Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρεί, να ενεχυριάζει ή να μεταβιβάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από το οφειλόμενο ποσό τροφείων, που προέρχονται από τη σύμβαση αυτή, προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιαδήποτε αιτία. ΑΡΘΡΟ 16 ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΑ. με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί: να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, οπότε καταπίπτει υπέρ του ΟΓΑ. η εγγύηση καλής εκτέλεσης, να διατάξει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΟΓΑ να αποφασίσει τον αποκλεισμό του Αναδόχου από επόμενο κατασκηνωτικό πρόγραμμα. να αποφασίσει την μη πληρωμή ποσού ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. ΑΡΘΡΟ 17 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Ο ανάδοχος (κατασκήνωση) είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος να αποζημιώσει τους συμμετέχοντες δικαιούχους στα προγράμματα φιλοξενίας για τυχόν επελθούσα ζημία σε βάρους τους οφειλόμενη σε υπαιτιότητα αυτού. Σε περίπτωση που ο ΟΓΑ καταδικαστεί να καταβάλει αποζημίωση σε δικαιούχο συμμετέχοντα στα προγράμματα φιλοξενίας σε κατασκηνώσεις, για την ανωτέρω αιτία έχει δικαίωμα αναγωγής σε βάρος του κατασκηνωτή κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 18 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ο Ανάδοχος έχει προσκομίσει την άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης για το έτος 2013 και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΟΓΑ.Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης αποτελούν: η υπ αριθμ. πρωτ. πρόσκληση ενδιαφέροντος Νο 1/2013, οι όροι της οποίας δεσμεύουν τον ανάδοχο καθώς και η από.. προσφορά του αναδόχου. Για όσα θέματα δεν προβλέπονται ρητά ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και η κείμενη νομοθεσία περί κατασκηνώσεων Αρμόδια δικαστήρια για επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίτυπα, εκ των οποίων δυο έλαβε ο ΟΓΑ και ένα ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 20-05- 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 176121 Α.Δ.Α.:ΒΕΝ5ΟΡΕ1-718

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 20-05- 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 176121 Α.Δ.Α.:ΒΕΝ5ΟΡΕ1-718 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 20-05- 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 176121 Α.Δ.Α.:ΒΕΝ5ΟΡΕ1-718 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α..Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πειραιάς, 4-6-2014 O.A.E.E. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 796205 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα, σήμερα την 19 του μήνα Ιουνίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Υπ αρ../π.υ./15 Αρ. Πρωτ: ΓΠοικ..././2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Στην Αθήνα σήμερα στις.. /../2015, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 6-5-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α. 02/2014 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. :210 41 98 411 210 4198 251 telefax : 210 4297 917 210 42 96 166 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α/Α. 02/2014 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. :210 41 98 411 210 4198 251 telefax : 210 4297 917 210 42 96 166 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς 19--05-2014 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 5455 Α/Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 15PROC002698223 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ)

ΑΔΑΜ: 15PROC002698223 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: Β83Ζ469Β7Θ-0ΦΝ ΑΔΑΜ: 15PROC002698223 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχοντας υπόψη:

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19/12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Σ/32097 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ μέχρι 35.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 30 ημέρες από την δημοσίευσή της Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 55/22-5-2009 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε. 1696/22-5-2009

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 20-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 22219/4794 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 2 Απριλίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα