ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ"

Transcript

1 π Àª π Δƒπ ƒã π π ƒ ª Δƒ π Δƒ & à ƒƒ À ƒπ π ƒ Ãƒπ Δπ π ª ƒδàƒπ Εéλογί α τοü Σεβασμιωτ. Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου Î. Δ ƒπ À ƒπ μ ƒπ à ª Σελ.: 113 \Εξώφυλλο - Περιεχόμενα Φλογερή κίνηση καρδιäς 115 Χαρές καί λύπες (ποίημα) ^Ο \Επίσκοπός μας, âξομολογούμενος Ε \Επίσκεψη μοναστικ ν χώρων Β ^Η Σωτηρία διά τéς πίστεως Τά προβλήματα τοü γάμου 122 Στιχηρά τετράχορδα (ποίημα) ^Η Πολιτική Διάσταση τéς ΧριστιανικÉς \Ελευθερίας Γ \Αθωνική πνευματική âμπειρία 125 ^Η δυσκολία (ποίημα) 126 Καταδύσεις ^Ο \Επίσκοπος πού δέν πéρξε ποτέ Δεσπότης ^Η àκτινοβολία τοü παρελθόντος ^Η âσωτερική ±λωση, Β Οî ροι «Πλήρωμα», «Πληρότητα» Γ ^Η \Ακολουθία τοü Ορθρου Β Οî εéλαβικές κόρες τ ν àγρ ν Β 143 Νά ξαναγίνουμε ποιητές ^Ο Διάλογος σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τ ν Πατέρων τéς \Ορθοδόξου \Εκκλησίας, Α. Εγνοια (ποίημα) ^Η âπιθετικότητα στήν κοινωνία, στό σχολεöο, στήν ο κογένεια (Δ τελευταίον) 148 \Απόψεις - Κρίσεις - Πληροφορίες Στό 6 ο öνθετο çκτασέλιδο (σελ ): Γνωριμία μέ τήν \Ορθοδοξία, ΣΤ, Getting to know Orthodoxy, ΣΤ ÁÈÔÛ ÓÈÎÔÏ ÔÛ ÎÚËÙËÛ Δ Û μ Δø ÚÈÔÛ - ªμƒπ 2009 Ù ÔÛ 6

2 114 à πƒ æπ º ƒ π ƒ π ΤοÜ Πρωτ. Εéαγγέλου Παχυγιαννάκη ^Υ πάρχουν ôνθρωποι πού πολλές φορές, ταν τούς ζήσουμε àπό κοντά, τούς θαυμάζομε. Kι âν πρίν τούς πλησιάσουμε, ε χαμε σχηματίσει μιά ôλλη γνώμη γι αéτούς,γιατί δέν ξέραμε τά βάσανά τους, τίς àνημποριές τους, τίς àρρώστιες καί τούς θανάτους συγγενικ ν τους προσώπων, τίς ο κονομικές àδυναμίες τους, τώρα πού τούς πλησιάζομε βλέπομε μιά àκατάβλητη δύναμη νά àναβλύζει μέσα àπό αéτά τά φαινομενικά χαλάσματα καί νά κηδεμονεύει τή ζωή τους äρεμία τéς χαρμολύπης. Oταν τούς àνθρώπους τούς κυκλώνουν τά βάσανα τéς ζωéς, περιμένουμε νά δοüμε ναυάγια καί âρείπια ψυχικά, καί μως συναντäμε πολλές φορές μιά âσωτερική χειμαρρώδη χαρά νά καταλάμπει τό πρόσωπό τους. Οûτε ï χρόνος, οûτε τά γηρατειά, οûτε οî θάνατοι, οûτε οî δυσκολίες κι οî κάθε λογéς àναποδιές μποροüν νά σβήσουν αéτή τή δυναμική φλόγα πού πηγάζει àπό τά βάθη τοü εrναι τους. Αéτή φλογερή κίνηση τéς καρδιäς λέγεται âνθουσιασμός. ^H λέξη âνθουσιασμός σχετίζεται âτυμολογικά μέ τή λέξη Θεός καί συγκεκριμένα μέ τό âπίθετο öνθους=öνθεος (âν+θεός). Σύμφωνα μέ τούς àρχαίους Eλληνες ï âνθουσιασμός προέρχεται àπό θεία κατάληψη. Erναι μιά κατάσταση ψυχικéς διέγερσης καί εéφορίας, κατά τήν ïποία ï ôνθρωπος γίνεται θεόπνευστος καί θεόληπτος, πως ï ΘαλÉς ï Mιλήσιος διετύπωσε àποφθεγματικά: «πάντα θεοü γέμει». ^O Θεός γεμίζει τά πάντα. Kαί ταν γεμίσει ï ôνθρωπος àπό Θεό, τότε γίνεται öνθεος. Δηλαδή γεμίζει àπό âνθουσιασμό. Tότε ψώνεται. \AποκτÄ μιά àσύλληπτη θεϊκή δύναμη, πνευματικά φτερά καί, χωρίς νά àγνοεö τήν πραγματικότητα καί τήν περιπετειώδη συνήθως καθημερινότητα, πού εrναι τίς περισσότερες φορές γεμάτη θλίψεις καί στενοχώριες, àνυψώνεται πάνω àπό τήν παγερότητα αéτ ν τ ν δυσμεν ν καταστάσεων μέ τή δύναμη καί τή θερμότητα τοü âνθουσιασμοü. Μοιάζει σάν τό πουλί πού κάθεται àτάραχο πάνω στό σπασμένο κλαδί τοü δέντρου καί τραγουδä τόν μνο τéς εéχαριστίας του στόν Θεό. ^O âνθουσιασμός εrναι îερό πάθος. Mιά σφοδρή καί àπεριόριστη δύναμη τéς ψυχéς, πού στηρίζεται στήν πίστη πρός τόν Θεό. \Aναπνέει καί ζεö μέσα στήν àτμόσφαιρα καί τή χάρη τοü ΘεοÜ, α σθάνεται στό κάθε του βéμα τήν παρουσία τοü ΘεοÜ καί πορεύεται μαζί Tου. Mέσα στόν ôνθρωπο ï Θεός καί μέσα στόν Θεό ï ôνθρωπος! Mιά êρμονική συνύπαρξη καί συμπόρευση ΘεοÜ καί àνθρώπου, πού σχέση της δέν διαταράσσεται àπό κανένα καί μέ τίποτα. Erναι κατάσταση πού ζοüνε δυό âρωτευμένοι, πως τή ζεö καί τήν περιγράφει ï àπόστολος ΠαÜλος, στήν πρός Pωμαίους âπιστολή του (8.38): «öχω àπόλυτη πεποίθηση καί βεβαιότητα, τι οûτε ï θάνατος, οûτε οî χαρές καί οî àπολαύσεις τéς ζωéς...,οûτε οî περιστάσεις καί τά γεγονότα τοü παρόντος κόσμου...,οûτε ψωμα, οûτε βάθος, οûτε καμιά ôλλη κτίση διαφορετική àπό αéτήν πού βλέπομε, θά μπορέσει ποτέ νά μäς χωρίσει àπό τήν àγάπη τοü ΘεοÜ». Aéτή σταθερή καί àταλάντευτη πίστη στόν Xριστό παρέχει στόν ôνθρω-

3 à πƒ æπ 115 πο λη τή δύναμη καί τή σιγουριά, παρά τίς àντιξοότητες καί τά ποικίλα βάσανα τéς ζωéς, νά μή φοβäται ποτέ,τι καί ôν τοü συμβεö, àλλά νά προχωρεö μέ α σιοδοξία καί κέφι. Kαί, βέβαια, λα αéτά àφοροüν τόν îερό âνθουσιασμό, πού πηγάζει àπό μιά καρδιά πυρακτωμένη àπό τή φωτιά τéς àγάπης τοü ΘεοÜ καί εrναι καρπός τοü ^Aγίου Πνεύματος. Γιατί πάρχει καί νας ôλλος âνθουσιασμός, πού δέν öχει αéτή τήν πρωτογενή σημασία πού àρχικά περιγράψαμε. Erναι αéτονομημένη àπό τή χάρη καί τήν εéλογία τοü ΘεοÜ περαισιοδοξία τοü àνθρώπου.^h μορφή αéτή τοü âνθουσιασμοü εrναι κατ âξοχήν àνθρωποκεντρική καί âμπεριέχει λη τήν âπικινδυνότητα καί τά âνδεχόμενα λάθη στήν âκφραστική δημιουργία του. ^O âνθουσιασμός πού δέν φωτίζεται àπό τό φ ς τοü XριστοÜ, μοιάζει μέ τόν ôνθρωπο πού àγωνίζεται μέσα σέ σκοτάδια. Kαί, συνήθως, τά àποτελέσματα τοü âνθουσιασμοü τοü àνθρώπου χωρίς Θεό εrναι àποτυχία, πλήξη, àνία, οî âνοχές καί τέλος àπελπισία. Πάντοτε ï ôνθρωπος σέ λες τίς âποχές χρησιμοποιεö καί τίς δύο μορφές âνθουσιασμοü. Oμως, «Xωρίς τήν îερή φλόγα τοü âνθουσιασμοü τίποτα σπουδαöο κι εéγενικό δέν μπορεö νά γίνει στή ζωή, καί,τι ôριστο μπορεö νά μäς δώσει îστορία εrναι ï âνθουσιασμός πού ξεσηκώνει τίς ψυχές μας», γράφει ï ΓκαÖτε. Erναι στή φύση τοü àνθρώπου νά âνθουσιάζεται, âπειδή ï πάσης φύσεως âνθουσιασμός âμπεριέχει να δυναμισμό γιά τήν πρόοδο καί τήν âπιτυχία του. Oμως, âν ï àνθρωποκεντρικός âνθουσιασμός κατά κανόνα ïδηγεö σέ àποτυχία τουλάχιστον σέ πρόσκαιρα çφέλη χωρίς διάρκεια, ï âνθουσιασμός, πού âμφορεöται àπό θεöο öρωτα, χαριτώνει καί çμορφαίνει τή ζωή μέ προοπτικές α ωνιότητος, γιατί εrναι καρπός ùχι μόνο τοü πνεύματος τοü àνθρώπου, àλλά καί τοü ^Aγίου Πνεύματος. Aéτός ï âνθουσιασμός çργανώνει îεραποστολές àνά τόν κόσμο, ξεριζώνει τήν ôγνοια καί φυτεύει τή γνώση, μεταποιεö τή γνώση σέ σοφία, διώχνει τό σκοτάδι καί φέρνει τό φ ς, δημιουργεö κοινωνικές çάσεις àγάπης, χτίζει καί συντηρεö φιλανθρωπικά îδρύματα μέ àφιερωμένες καρδιές στήν προστασία τ ν çρφαν ν, τ ν âνδε ν καί τ ν πασχόντων àδελφ ν μας καί κυρίως ζωγραφίζει τό γέλιο καί τή χαρά, στά πρόσωπα τ ν πονεμένων, πού γίνονται «λάμποντα àστράπτοντα Ã Ú Î Ï appleâ ÚÈÂ, appleôùâ Û apple Ú Î ÏÔÜÛ : ª ÌÔÜ ÛÙ ÏÓÂÈ ÌÂÁ ÏÂ Ú ÔûÙ ÌÂÁ ÏÂ Ï appleâ. Ó àóù ˆ Ù âîù ÊψÙÈÎ ÊáÙ ÔûÙ ٠ıè ÛÎÔÙ È. ΔÒÚ, ÌfiÏÈ ôú ÈÛ Ó Î Ù Ï Óˆ, appleò ï ÌÂÁ ÏÔ applefióô ÎÚ ÂÈ ÌÂÁ ÏË Ú Î Ùfi ı ÛÎÔÙ È Ù Ó àóù ÁÂÈ åòóè Ú ÁÉ. Πρωτ. Ε.Π

4 116 à πƒ æπ π ª âξομολογούμενος Ε ΤοÜ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου \Ε μεöς οî κληρικοί δέν πρέπει ποτέ νά âπιζητοüμε τή δική μας τιμή καί διάκριση, àλλά τήν àνάπαυση καί τή σωτηρία τ ν àδελφ ν μας. Πολλές φορές âξομολογοüμαι στούς συνεργάτες μου àπό τή μιά μεριά μέ τρομάζει αéτό πού εrμαι γιά σäς καί àπό τήν ôλλη μέ παρηγορεö τό γεγονός τι εrμαι μαζί σας. Γιά σäς εrμαι \Επίσκοπος, μαζί σας εrμαι πατέρας καί àδελφός. \Επίσκοπος εrναι ùνομα âντολéς πού öχω λάβει àπό τήν \Εκκλησία, πατέρας καί àδελφός εrναι ùνομα χάριτος. Τό πρ το περιέχει τιμή καί εéθύνη, κινδύνους, τό δεύτερο πολλή àγάπη καί στοργή. Γι\ αéτό öχω àρχή στή ζωή μου νά μήν àπαιτ, νά μή διεκδικ, νά μή θέλω νά μέ τιμοüν καί νά μέ âπαινοüν. Ετσι νιώθω πνευματικά âλεύθερος, ζ συχαστικά. Προσπαθ νά âμπνέω σεβασμό ½ς πνευματικός πατέρας. Γι αéτό καί δέν ëορτάζω τήν çνομαστική μου ëορτή. Γνωρίζω τι αéτό λυπεö πολλούς συνεργάτες καί φίλους μου. Οταν γιορτάζει ï Αγιος τοü ïποίου φέρω τό ùνομα, τελ τή Θεία Λειτουργία καί προσεύχομαι νά μοü δίδει ï Θεός τήν ταπείνωση τοü ^Αγίου καί τήν πομονή του. Συχνά διαβάζω προσφωνήσεις πού γίνονται σέ çνομαστικές ëορτές καί δοκιμάζω να α σθημα βαθύτατης θλίψης γιά τήν κολακεία καί τήν περβολή τ ν âπαίνων. Ελεγε κάποτε νας \Επίσκοπος «γνωρίζω τι λα αéτά πού λένε ταν μέ âπαινοüν δέν τά öχω καί εrναι περβολές, μά öλα πού μοü àρέσουν...». Νά μή φθάνομε σ αéτό τό σημεöο καί νά εéχόμαστε νά μäς καθαρίσει ï Θεός, ùχι μόνο àπό τόν φανερό, àλλά καί àπό τόν κρυφό âγωισμό μας, àπό τήν ταπεινοσχημία καί ταπεινολογία μας, πού εrναι ï χειρότερος καί πιό âπικίνδυνος âγωισμός. Κακοί ποιμένες τéς \Εκκλησίας γινόμαστε àπό δικό μας φταίξιμο, âξαιτίας τéς àμέλειας καί τéς àδιαφορίας μας, àπό τό κοσμικό φρόνημά μας, âν καλοί ποιμένες μποροüμε νά γίνουμε âμεöς οî κληρικοί πρ τα καί πάνω àπ λα μέ τή χάρη τοü ΘεοÜ καί τόν προσωπικό μας àγώνα. ^Ως \Επίσκοπο τéς \Εκκλησίας θά μέ âνθουσίαζε καί θά χαιρόμουν, ôν οî χριστιανοί μας qταν àγαπημένοι, ëνωμένοι, ôν δέν πéρχε πόνος καί θλίψη, ôν δέν πéρχε φτώχεια, ôν τά παιδιά μας öνιωθαν τήν πατρική μας στοργή καί εrχαν âλπίδα πνευματικéς ζωéς, ôν τέλος, πéρχαν îερατικές καί μοναχικές κλήσεις στήν \Εκκλησία μας. Αéτές εrναι οî χαρές μου, οî χαρές τéς \Εκκλησίας, γιατί προσωπικές καί ο κογενειακές χαρές δέν öχω. Ομως λα αéτά σπανίζουν καί δοκιμάζω καθημερινά τή θλίψη, τόν πόνο καί τή δοκιμασία τοü κλήρου καί τοü λαοü τéς \Επαρχίας μου. Αéτός εrναι ï σταυρός μου. Καί προσπαθ, σο γίνεται μέ τίς ταπεινές μου δυνάμεις, νά συμμετέχω στά βάσανα τοü λαοü, στίς πικρίες του, στίς πολλές àπογοητεύσεις του. Εrναι δέ öμπονη προσευχή μου στόν Θεό, νά öχει ï λαός μας τήν παρηγοριά, τή χάρη καί τήν εéλογία Του, τήν προστασία τéς Παναγίας γιά νά λυτρώνεται àπό τούς πειρασμούς του καί νά πορεύεται τόν δρόμο τéς âν Χριστ τελειώσεώς του.

5 à πƒ æπ 117 ^Ο λαός δέν μäς θέλει περιβεβλημένους μέ κοσμική τιμή καί δόξα, àλλά νά ε μαστε êπλοί, πρόσχαροι, ε λικρινεöς, âγκάρδιοι, νά ε μαστε ζωσμένοι τό λέντιο τéς àγάπης καί τéς ταπείνωσης. ^Ο λόγος μας νά εrναι ζεστός, ùχι ξύλινος, τυπικός. Νά μή θυσιάζομε αéτήν τήν àμεσότητα τοü λόγου, πού πρέπει νά öχομε στήν κοινωνία μέ τόν λαό μας, àναμειγνύοντάς τον μέ στοιχεöα στόμφου, âπίδειξης γνώσεων, προβολéς. Πολλές φορές τά λεξίδιά μας γίνονται ξιφίδια ε ς βάρος ôλλων. Δέν àκούει ï κόσμος αéτούς τούς λόγους, δέν πείθεται àπό αéτά τά κηρύγματα, τά περισσότερα τ ν ïποίων εrναι àνάλυση τéς âπικαιρότητας, πού àναδίδουν παχυλό κοσμικό φρόνημα. ^Η ôποψή μου εrναι πώς σήμερα âμεöς οî κληρικοί πρέπει νά μιλοüμε λιγότερο καί νά προσευχόμαστε περισσότερο. Οπου λείπει προσευχή, ï λόγος γίνεται πληθωρικός. Στά Μοναστήρια, προσεύχονται πολύ καί δέν γίνονται κηρύγματα. Καί àκόμη νά μαθαίνουμε νά σιωποüμε, γιατί οî ôνθρωποι δέν θέλουν σήμερα νά àκοüνε, διαίτερα οî νέοι, καί αéτό εrναι τό πρόβλημά τους. Ολοι τούς συμβουλεύουμε, àλλά πολύ λίγοι τούς àκοüμε. Αν τούς àκούγαμε καί μιλούσαμε στόν Θεό γι αéτούς, θά qταν καλύτερα τά πράγματα στή ζωή τους. Οταν μäς κατηγοροüν οî ôνθρωποι, πρέπει νά àντιμετωπίζομε τήν κατηγορία μέ σιωπή, μέ προσευχή. ^Ο Αγιος \Ιωάννης τéς Κλίμακος λέγει τι «σιωπή τοü ΧριστοÜ κατήσχυνε τόν Πιλάτο». Νά μή μιλοüμε γιά τίς àδικίες πού φιστάμεθα, àλλά νά σιωποüμε. ^Ως âσταυρωμένοι γιά τήν àγάπη τοü ΘεοÜ, çφείλουμε νά συγχωροüμε. Οταν κάποτε σ να Μοναστήρι διαπληκτίζονταν δύο Μοναχοί, ï ^Ηγούμενος τούς ρώτησε «àδελφοί, πότε κατεβήκατε àπό τόν σταυρό;». ΖοÜμε σέ μιά âποχή πού περπερισσεύει àφιλάδελφη âπιθετικότητα, àλλά καί ôστοργη παθητικότητα. Εχω νά καταθέσω μιά συμβουλή âκ πείρας, πού àφορä λους. \Εάν παλεύεις àνάμεσα στήν àγάπη καί τό καθéκον, ôφησε νά νικήσει àγάπη καί δέν θά κάνεις ποτέ λάθος. Ολα âκτός ΘεοÜ εrναι êμαρτία. Γι αéτό, âπειδή ε μαστε âμπαθεöς, πρέπει νά àποφεύγουμε καί τά θεωρούμενα ½ς àπαθé, τίς φιλοφρονήσεις καί τούς àσπασμούς, γιατί αéτά μποροüν νά γίνουν àρχή πτώσεως στόν καθένα μας. Δέν πρέπει στή ζωή μας νά προσκολλόμαστε ψυχολογικά σέ ôλλα πρόσωπα. Γιατί μπορεö τό πρόσωπο αéτό μέ τό ïποöο συνδέεσαι ψυχολογικά νά àποκτήσει μιά àρρωστημένη σχέση μαζί σου καί νά ïδηγηθεö στήν àπελπισία. Σ âμäς τούς κληρικούς πάρχει ï κίνδυνος κάποια πρόσωπα νά κάνουν τά πάντα γιά νά προσελκύουν τήν προσοχή μας. \Από âδ ξεκινοüν τά πάθη. Καί χρειάζεται σύνεση καί διάκριση. Εrναι προτιμότερο νά λαμβάνομε τά μέτρα μας âξ àρχéς καί νά âλευθερωνόμαστε àπό σους öχουν πειρασμό μαζί μας. ^Ο πνευματικός τéς \Εκκλησίας πρέπει νά εrναι πολύ προσεκτικός, γιά νά μήν πέσει σέ παγίδα. Πολλές φορές λέγω στούς âγγάμους τι àπό τήν μέρα τοü γάμου θά περάσουν δέκα περίπου χρόνια γιά νά σορροπήσει τό àνδρόγυνο. \ΕμεÖς οî κληρικοί δέν πρέπει νά àναμειγνυόμαστε σέ λεπτομέρειες τéς ζωéς τ ν àνθρώπων. Τό διο πρέπει νά κάνουν καί οî γονεöς. Μόνο σέ δύσκολες καταστάσεις νά âπεμβαίνουν. \Ιδιαίτερα δέ στήν âπικοινωνία τ ν γυναικ ν, öχω μάθει âκ πείρας τι στήν πνευματική ζωή οî γυναöκες εrναι πολύ àπαιτητικές, πολλές φορές κουραστικές. Εrναι δέ πιό εûκολο νά àναστήσεις να νε-

6 118 à πƒ æπ ^Η E π æ ª Δπ ø Ãøƒø (Προσέγγιση τéς \Oρθόδοξης παράδοσης) Β ΤÉς MοναχÉς Θεοξένης, Kαθηγουμένης τéς ^IερÄς MονÉς XρυσοπηγÉς Xανίων Kρήτη τά τελευταöα χρόνια δέχεται μεγάλο àριθμό âπισκεπτ ν, πολλοί àπό τούς ïποίους συνδέονται μέ τό φιλόξενο νησί μας, μέ τά χωριά καί τούς àνθρώπους του, καί συχνά âπιστρέφουν γιά νά ξανασυναντήσουν γνώριμους τόπους καί àνθρώπους. Κάποιοι àπό αéτούς âπιδιώκουν καί σταθερότερη σχέση μέ τήν Κρήτη, àγοράζοντας σπίτια, παλιά καινούργια, καί ζοüν âδ μόνιμα περιοδικά. ^Η Κρήτη ëπομένως εrναι νας ταξιδιωτικός προορισμός, πού συνήθως καλεö πάλι πίσω τούς âπισκέπτες της. Αéτό τό γεγονός κάνει âντονώτερη τήν àνάγκη γιά τή μετάδοση πληροφορι ν, πού àφοροüν τήν îστορία, τήν \Ορθόδοξη παράδοση καί τή λαϊκή κληρονομιά τéς Κρήτης. Χ ροι σπουδéς μποροüν νά εrναι οî îερές Μονές τοü νησιοü, ùχι μόνο σες διαθέτουν εéάριθμη συνοδεία, àλλά καί τό πιό μικρό μοναστηράκι, πού μεταφέρει μέσα àπό τούς θόλους τéς âκκλησίας του τά μηνύματα τ ν α ώνων. Τά περισσότερα àπό τά μοναστήρια μας öχουν àναστηλωθεö μέ ποδειγματικό τρόπο καί μέ τή συμβολή τéς \ΑρχαιολογικÉς ^Υπηρεσίας. Εrναι, μως, àνάγκη τά μοναστήρια τéς Κρήτης, πολλά àπό τά ïποöα διαθέτουν καί àξιόλογα μουσεöα, νά προσεγγίζονται àπό τούς âπισκέπτες μέ τόν àπαιτούμενο σεβασμό. Αéτό σημαίνει àνάλογη στάση, σιωπή στόν ναό, ε δικά ôν âπίσκεψη γίνεται σέ œρα àκολουθίας, καί σχετική àμφίεση. Τό οéσιαστικότερο εrναι τι ε σοδος τ ν âπισκεπτ ν, àλλοδαπ ν καί ντόπιων, στούς ναούς μας εrναι μία εéκαιρία προσέγγισης τéς \Ορθόδοξης παράδοσης, πού βιώνεται μέ τή σπουδή τéς κατανυκτικéς êγιογραφίας, τéς μυστηριακéς àτμόσφαιρας, τéς βυζαντινéς ψαλμωδίας, τό προσκύνημα τ ν ε κόνων, τό ôναμμα τοü καθαροü κεριοü καί τήν εéωδία τοü θυμιάματος. Εχει, ëπομένως, μεγάλη σημασία καί γιά τόν τόπο μας καί γιά τούς àνθρώπους πού τόν âπισκέπτονται, ôν μποροüμε, συνεργαζόμενοι λοι μαζί καί àξιοποιώντας τήν παράδοση καί τήν κληρονομιά τéς Κρήτης, νά μεταδίδουμε νόημα ζωéς κι ùχι êπλ ς βραχιολάκια μέ τήν öνδειξη τι «λα περιλαμβάνονται στό πακέτο διακοπ ν» («all inclusive»). Συχνά οî âπισκέπτες öρχονται στά μοναστήρια μέρες μεγάλων ëορτ ν, π.χ. τή Μεγάλη ^Εβδομάδα τό Δεκαπενταύγουστο σέ κάποιο πανηγύρι τοü καλοκαιριοü. Πολλοί àπό αéτούς εrναι ôνθρωποι μέ àναζητήσεις, συχνά μεταφυσικές, καί öχουν πολύ âνδιαφέρον νά μαθαίνουν γιά τίς ε κόνες, τή λατρεία, τό νόημα τ ν ëορτ ν μας κ.λπ. Κάποιοι, κυρίως ξένοι, âνδιαφέρονται νά μαθαίνουν σχετικά μέ τήν \Ορθόδοξη μοναχική ζωή καί ποιές εrναι οî διαφορές μέ τή δική τους \Εκκλησία. Στή Χρυσοπηγή, στά Χανιά, öρχονται πολλοί Γερμανοί, àρκετοί àπό τούς ïποίους öχουν γνωρίσει τό μοναστήρι μας àπό τήν êγιογράφηση πού öχουν κάνει οî àδελφές στόν \Ορθόδοξο ναό τοü ^Αγίου \Ανδρέα στό Ντύσσελ-

7 à πƒ æπ 119 ντορφ. Οî ôνθρωποι αéτοί εrναι âντυπωσιασμένοι àπό τό γεγονός τι στήν êγιογράφηση τοü ναοü συνδυάζεται παραδοσιακή σύνθεση τ ν êγιολογικ ν θεμάτων μέ τή θεολογική παρέμβαση καί ëρμηνεία τ ν κοινωνικ ν, ο κολογικ ν καί âσχατολογικ ν àναζητήσεων τοü σημερινοü àνθρώπου. Εrναι, ëπομένως, φανερό πώς οî âπισκέπτες αéτοί, πως καί πολλοί ôλλοι, âνδιαφέρονται νά âπικοινωνοüν καί νά μαθαίνουν γιά τήν \Ορθόδοξη ζωή καί παράδοση. \Επίσης, τά τελευταöα χρόνια, öρχονται στήν Κρήτη πολλοί ïμόδοξοι, κυρίως Ρ σοι, οî ïποöοι στήν πλειοψηφία τους εrναι θρησκευόμενοι ôνθρωποι, πού πηγαίνουν στήν πατρίδα τους σέ προσκυνήματα, σέ μοναστήρια καί περιμένουν καί âδ σέ μäς να àνάλογο βίωμα, öχοντας σως àκόμη μεγαλύτερες προσδοκίες λόγ ω τéς μακραίωνης \Ορθόδοξης παράδοσης καί μοναστικéς âμπειρίας μας. Εχει, λοιπόν, μεγάλη σημασία μετάδοση στούς àνθρώπους αéτούς νοημάτων πού μποροüν καί θέλουν νά προσεγγίσουν. Κάθε ôνθρωπος πού âπισκέπτεται να προσκύνημα μοναστήρι τοü τόπου μας εrναι âν δυνάμει κατηχούμενος. Ερχεται κάθε καλοκαίρι στό μοναστήρι μας νας Πέρσης μέ τή Νορβηγίδα σύζυγό του καί τά παιδιά τους. Αéτός, γιά παράδειγμα, öγινε \Ορθόδοξος, âπισκεπτόμενος \Ορθόδοξα προσκυνήματα καί βλέποντας \Ορθόδοξες ε κόνες. Σήμερα ï Χρυσόστομος, öτσι βαπτίστηκε, εrναι νας εéτυχής ôνθρωπος, πού àνήκει μαζί μέ τήν ο κογένειά του στό γένος τ ν \Ορθοδόξων. Ενας âπίσης τομέας πού âνδιαφέρει πολλούς âπισκέπτες εrναι δραστηριότητα πολλ ν μον ν τéς Κρήτης σχετικά μέ τήν προστασία τοü περιβάλλοντος. Αéτό εrναι να πολύ εéαίσθητο ζήτημα γιά τούς ξένους καί τά τελευταöα χρόνια καί γιά τούς ντόπιους âπισκέπτες. \Ασφαλ ς öχει μεγάλη σημασία στό θέμα τéς διαφύλαξης τοü περιβάλλοντος νά πρωτοστατοüν τά μοναστήρια, τά ïποöα καλοüνται νά âνδιαφέρονται περισσότερο àπό τόν καθένα γιά τήν εéθύνη τοü àνθρώπου àπέναντι στή δημιουργία, μεταδίδοντας τό μήνυμα τéς διαφύλαξης τéς κτίσης, πού εrναι δ ρο τοü ΘεοÜ. Στή Χρυσοπηγή öχουμε λο καί αéξανόμενο àριθμό âπισκεπτ ν, ντόπιων καί ξένων (κυρίως Γερμαν ν, \Ολλανδ ν, καί τά τελευταöα χρόνια πολλ ν Ρώσων καί Σκανδιναυ ν), καθώς καί πολλ ν âπιστημόνων καί âρευνητ ν, οî ïποöοι âνδιαφέρονται πολύ γιά τίς βιολογικές καλλιέργειες πού πραγματοποιοüνται σέ μοναστήρια, τά βιολογικά προϊόντα καί τόν τρόπο μέ τόν ïποöο στήν \Ορθόδοξη παράδοση κατανοεöται καί βιώνεται öννοια τéς προστασίας τοü περιβάλλοντος καί σχέση της μέ τήν îερότητα τéς κτίσης. Τά κρητικά προϊόντα εrναι παγκοσμίως γνωστά καί διαίτερα τό âλαιόλαδο τéς Κρήτης, πού φημίζεται γιά τίς εéεργετικές του διότητες καί τή θεραπευτική του δράση. Καί βέβαια τό λάδι εrναι βασικό στοιχεöο στή λατρεία τéς \Εκκλησίας μας, καθώς καί στό ôναμμα τ ν καντηλι ν. Εrναι, ëπομένως, πολύ σημαντικό τό γεγονός τι παράγεται στά μοναστήρια μας βιολογικό âλαιόλαδο, καθώς καί ôλλα προϊόντα κατασκευασμένα μέ êγνό âλαιόλαδο, πως τά σαπούνια. Τά προϊόντα αéτά διατίθενται σέ συσκευασία φιλική πρός τό περιβάλλον καί οî καταναλωτές âνημερώνονται γιά τήν âξαιρετική σημασία τοü âλαιολάδου γιά τήν γεία τοü àνθρώπου, καθώς καί γιά τή σχέση του μέ τήν παράδοση τοü τόπου μας.

8 120 à πƒ æπ øδ ƒπ π Δ π Δ ø ΤοÜ Μητροπολίτη \Αντωνίου Σουρόζ Στήν πρός Γαλάτας âπιστολή του ï \Απόστολος ΠαÜλος ( ) μäς προειδοποιεö τι σωτηρία μας âξαρτäται àπό τήν πίστη μας στόν Κύριο \ΙησοÜ Χριστό. Τί σημαίνει αéτό; Σημαίνει δύο πράγματα: πρ τον τή χαρμόσυνη βεβαιότητα τι μäς àγαπάει τόσο πολύ ï Θεός «œστε τόν υîόν αéτοü τόν μονογενé öδωκεν, να πäς ï πιστεύων ε ς αéτόν μή àπόληται, àλλ öχfη ζωήν α ώνιον» (\Ιωάν ) Καί, ëπομένως, μποροüμε νά ε μαστε σίγουροι, τι, ôν καί μόνο τό θελήσουμε, ε μαστε σωσμένοι, γιατί \ΕκεÖνος «πάντας àνθρώπους θέλει σωθéναι καί ε ς âπίγνωσιν àληθείας âλθεöν» (Α Τιμ.2.4). ^Ο Κύριος, ï σαρκωθείς «^Υîός καί Λόγος τοü ΘεοÜ», öχει τέτοια àγάπη γιά μäς, œστε öδωσε τή ζωή Του ïλόκληρη, τό Πάθος Του, τόν Σταυρό Του, τήν κάθοδό Του στόν Αδη, τήν Ταφή Του, τήν \Ανάστασή Του καί μέ τήν \Ανάληψή Του «συνήγειρε» καί «συνεκάθισε» στά δεξιά τοü Πατρός λη τήν àνθρώπινη φύση μας, âπαναφέροντάς την στήν πρωτινή της δόξα καί λαμπρότητα. \Αλλά, μήπως αéτό σημαίνει τι ε μαστε σωσμένοι êπλ ς καί μόνον àπό,τι öκανε γιά μäς ï Κύριος; Οχι καί ùχι, âπειδή κάτι λείπει àπό τή ζωή τόν θάνατό Του, àλλά âπειδή πρέπει âμεöς νά àνταποκριθοüμε σ αéτή τήν àγάπη καί νά «àπαντήσουμε» μέ ζωντανή πίστη. Αν μόνο àντιληφθοüμε πόσο πολύ καί μέ τί θυσιαστική àγάπη μäς àγαπä ï Θεός, τότε θά ε μαστε εéγνώμονες àπέναντί Του σέ λη μας τή ζωή ùχι μόνο μέ λόγια, ùχι μόνο μέ να παροδικό âπιφανειακό συναίσθημα, àλλά μέ τήν ïλότητα τéς ζωéς μας. ^Ολόκληρη ζωή μας θά πρέπει νά εrναι μιά δοξολογία. Καί τί âννοοüμε λέγοντας δοξολογία; \Εδ, λοιπόν, βρίσκεται τό δεύτερο νόημα τéς λέξης «πίστη». Πρ τα καί κύρια, πίστη σημαίνει âμπιστοσύνη. Νά πιστέψουμε τι ï Λόγος Του εrναι àλήθεια, τι αéτό στό ïποöο μäς καλεö εrναι νας τρόπος ζωéς, τι αéτά ποü μäς ζητä - τί μäς àπαγορεύει καί τί μäς προτρέπει νά πράττομε - εrναι ï μόνος τρόπος νά àναπτύξουμε στόν μέγιστο βαθμό τήν àνθρώπινη àξιοπρέπεια, τά χαρίσματα καί τίς δωρεές πού μäς öχει δώσει, δηλαδή νά γίνουμε ïλοκληρωμένοι ôνθρωποι, τέτοιοι πού μäς θέλει ï Κύριος, «âκλεκτοί», προκειμένου νά γίνομε δεκτοί στό ΔεÖπνο τéς Βασιλείας Tου. \Εμπιστοσύνη, λοιπόν, àλλά âμπιστοσύνη νά στηρίζεται στό γεγονός τι öχουμε κάποια âμπειρία τοü ΘεοÜ, γινόμαστε «κοινωνοί ΘεοÜ». Καί καθένας àπό âμäς μπορεö νά öχει κάποιου ε δους âμπειρία, ôν ùχι βέβαια μόνιμη, τουλάχιστον κατά διαστήματα νά àντιλαμβάνεται καί νά ζé τόν Θεό. Οπως, ταν μελετοüμε τό Εéαγγέλιο, ταν àκοüμε προσεκτικά στιγμιαöα κατά διαστήματα τόν Λόγο τοü ΘεοÜ, τότε νιώθουμε τήν àλήθεια, τή ζωογόνο πνοή καθεμιäς λέξης τοü ΣωτÉρος, τήν παρουσία τοü ΣωτÉρος, νά àναγαλλιάζει τό εrναι μας. ^Οπότε, σ αéτές τίς στιγμές, μποροüμε νά στηρίξουμε τήν âμπιστοσύνη μας μως, âμπιστοσύνη μας πρέπει νά ξεπε-

9 à πƒ æπ 121 Tά προβλήματα τοü γάμου ΤοÜ ^Οσιολογ. ΜοναχοÜ, Γέροντος ΜωυσÉ, êγιορείτου Δέν θά ποüμε κάτι τό πρωτότυπο καί τό πρωτάκουστο, ôν ποüμε τι ï îερός θεσμός τοü γάμου κλυδωνίζεται σοβαρά καί στήν πατρίδα μας τά τελευταöα χρόνια. Οî νέοι τόν θεωροüν μεγάλη δέσμευση καί φυλάκιση. ΠροτιμοÜν τίς âλεύθερες καί πρόσκαιρες σχέσεις τήν âλεύθερη συμβίωση. Δυστυχ ς, κατάντησε ï γάμος συναλλαγή. ^Ο σκοπός τοü γάμου, πού εrναι γνωριμία καί àγάπη τ ν προσώπων καί κάθε àλληλοβοήθεια, λησμονήθηκε. Θά μοü πεöτε νας καλόγερος τί δουλειά öχει ν àσχολεöται μέ αéτά τά θέματα; Γράφουμε àπό πόνο καί àγάπη. Τό μυστήριο τοü γάμου στήν âκκλησία öχει γίνει μία ½ραία κοινωνική âκδήλωση, πρός âπίδειξη ρούχων νέας μόδας καί àκριβ ν κοσμημάτων. Πανάκριβα νυφικά, λουλούδια, φωτογραφίες, βιντεολήψεις, γεύματα καί δεöπνα μέ μεγάλο κόστος. ΜπορεÖ βεβαίως νας γάμος νά γίνει καί σ να âκκλησάκι μέ λίγο κόσμο, περιορισμένους καλεσμένους, συχία καί τήν εéλογία τοü ΘεοÜ πλούσια, δίχως σχεδόν κανένα κόστος. Εrναι να ôλλο σοβαρό θέμα, ôν öχει νόημα νά παντρεύεται κανείς στήν âκκλησία, ôν δέν πιστεύει διόλου στόν Θεό, μόνο καί μόνο γιά νά μή στενοχωρηθεö μητέρα γιαγιά, γιά τό öθιμο, γιά τά μάτια τοü κόσμου, γιά τό τί θα πεö ï κόσμος, πρός κοσμική âπίδειξη. Δέν νομίζουμε τι öχει κάποιο νόημα νά παντρεύεται κανείς στήν âκκλησία, μή πιστεύοντας καθόλου στή χάρη του îεροü ράσει τό στάδιο τéς êπλéς πίστης στήν àγάπη του ΘεοÜ στόν βαθμό τéς προσωπικéς μας âμπειρίας, νά ξεπεράσει τό στάδιο τéς σχετικά εûκολης âκλογéς τοü τί εrναι εéχάριστο καί τί εûκολο, àκολουθώντας τόν δρόμο τοü ΧριστοÜ. ^Η âμπιστοσύνη àπαιτεö πίστη àπό âμäς, ρωική πίστη, àνεπιφύλακτη πίστη νοü, ψυχéς καί θέλησης ïλόκληρης τéς àνθρώπινης πορείας. Μιά τέτοια πίστη εrναι àληθινά σωτηρία μας σωτηρία μέ τήν öννοια τι μποροüμε νά δραπετεύσουμε àπό τή σκλαβιά στήν ïποία βρισκόμαστε λόγω τοü φόβου, τéς àπληστίας, τéς âγωκεντρικότητας καί νά μπορέσουμε σάν âλέυθεροι ôνθρωποι νά ε σέλθουμε σέ μιά σχέση μέ τόν Θεό καί τούς àνθρώπους τέτοια, πως μäς φανερώθηκε àπό τόν Κύριο \ΙησοÜ Χριστό. Ας àναλογιστοüμε τό γεγονός τι σωτηρία μας öγκειται στήν àγάπη τοü ΘεοÜ γιά μäς, àλλά τι âπίσης σωτηρία μας âξαρτäται àπό τήν àνταπόκρισή μας στήν àγάπη Του μέ μιά ζωή γεμάτη εéγνωμοσύνη, χαρά καί ρωική προσπάθεια. Καί χρειάζεται νά σταυρωθοüμε μαζί μέ τόν Χριστό, πως ï àπόστολος ΠαÜλος, καθώς γράφει στήν παραπάνω, πρός Γαλάτας \Επιστολή του: «Χριστ συνεσταύρωμαι ζ δέ οéκέτι âγώ, ζfé δέ âν âμοί Χριστός αéτή δέ τή ζωή πού ζ μέσα στό σ μα μου τώρα, τή ζ μέ τή χάρη καί τή δύναμη τéς πίστεως τοü υîοü τοü ΘεοÜ, τοü àγαπήσαντός με καί παραδόντος ëαυτόν πέρ âμοü» (Γαλ.2.20). \Απόδοση στά ëλληνικά: Ναταλία Ροβίθη

10 122 à πƒ æπ μυστηρίου. Εrναι σάν να κοροϊδεύει καί νά παίζει. Ενας μως πού θέλει νά λέγεται καί νά εrναι πιστός àληθινός δέν âπιτρέπεται νά ïδηγεöται στό δημαρχιακό γραφεöο, γιά νά ëνωθεö μέ τό πρόσωπο πού àγαπä. Δυστυχ ς, μερικοί προτοü παντρευτοüν σκέπτονται τό διαζύγιο. Ετσι, àργά γρήγορα öρχεται. Εrναι πολύ πικρές οî στατιστικές. ΜιλοÜν γιά διαζύγια πού φθάνουν στήν ^Ελλάδα καί στό 60%. Οî ôνθρωποι öχουν γίνει τελείως àνυπόμονοι. Δέν σηκώνουν μύγα στό σπαθί τους. ΛησμονοÜν εûκολα καί σύντομα ποσχέσεις σόβιας àγάπης. Δέν λέγω τι δέν πάρχουν προβλήματα καί μάλιστα àρκετά σοβαρά. Δέν λύνονται μως λα τά προβλήματα μέ τό διαζύγιο. Οταν πάρχουν καί μικρά παιδιά τά προβλήματα αéξάνουν. Πληγώνονται àθ ες ψυχές, δακρύζουν πρόσωπα, παιδάκια γίνονται νευρικά, àγχωτικά, μειονεκτικά, μέ μαθησιακές δυσκολίες. Διαζύγιο μέ χαρά δέν πάρχει κανένα. Συχνά τά διαζύγια, πέρα àπό τίς νομικές τριβές, öχουν ôσχημη κατάληξη. Τουλάχιστον στόν àναπόφευκτο χωρισμό ôς πάρχει να πολιτισμένο κλίμα, μία âλαχίστη öστω àνθρωπιά κι εéγένεια. Τ àτελείωτα διαζύγια για διατροφές παιδι ν, τσακωμοί, καυγάδες, àπειλές καί βρεις καταματώνουν τίς καρδιές λων. Κρίμα νά καταρρακώνονται συνειδήσεις, àξιοπρέπειες, σχέσεις συζύγων καί τέκνων. Εrναι τραγικό μητέρα νά κατηγορεö στά παιδιά τόν πατέρα καί τό àντίθετο. Νά καταντοüν τά παιδιά κάτι ½ς àποσκευές, τό να Σαββατοκύριακο στόν να καί τό ôλλο στόν ôλλο. Νά γίνονται τά παιδιά àσπίδα κοντάρι τοü ëνός γιά τόν ôλλο. Οî ε δικοί παιδοψυχολόγοι μιλοüν καθαρά γιά çλέθριες συνέπειες âξ λων αéτ ν στίς ψυχές τ ν παιδι ν. Τραυματίζονται γιά πάντα ψυχές παιδικές âξ α τίας âγωισμ ν τ ν μεγάλων. Δέν κάνω τόν öκτακτο îεροκήρυκα àπό τήν àσφάλεια τéς μακρινéς συχίας μου. Μά μήπως θά πρέπει νά δοüμε κάποτε λίγο βαθύτερα τά πράγματα; Νά μήν τά ρίχνουμε συνεχ ς τά βάρη μόνο στούς ôλλους, àλλά νά δοüμε πιό αéστηρά τόν ëαυτό μας; Νά κάνουμε λίγο περισσότερο πομονή; Ν àγαπήσουμε πιό àληθινά; ÙÈ ËÚ ÙÂÙÚ ÔÚ Ú Ù ÁÂÚ ÙfiÓ ÛÙ Úfi ÛÔ àapple Ó ÓÙÈ ÛÙfi ÏÂÈ fi ÊÂÁÁ ÚÈ. ^ Ó Ù öú ÂÙ ÈØ appleúfiûâ Â Ì Û appleï Ó ÂÈ ï appleóô ÙÉ ÂıÛËÌ ÓÉ. ΈÓ ÙfiÓ ÛÙ Úfi ÛÔ ÁÂÓÓ Ö Ø Ì Á ÓÂÛ È ÛÎÏ Ô ÙÔÜ çóâ ÚÔ õ ÙÔÜ àó Ú ÛÙÔ Î ıú appleùë. È Ó Î Úapple ÛÂÈ ï ÛapplefiÚÔ ÚÂÈ ÔÓÙ È ÎÚ.

11 à πƒ æπ 123 ^Η Πολιτική Διάσταση τéς ΧριστιανικÉς Έλευθερίας Γ ΤοÜ Γιάννη Γ. Τσερεβελάκη, Θεολόγου-Φιλολόγου Στό Θεό, γιά νά χρησιμοποιήσουμε να çξύμωρο, πάρχει να εrδος àναγκαιότητας τéς âλευθερίας, πό τήν öννοια τι εrναι ½ς âκ τéς φύσεώς Του âλεύθερος àπό κάθε προσδιορισμό καί περιορισμό, âπειδή βρίσκεται âπέκεινα τοü κόσμου, πως αéτός συλλαμβάνεται àπό τό νοü καί τίς α σθήσεις μας. Γι αéτό, ταν μιλäμε γιά τό Θεό, δέν μποροüμε νά χρησιμοποιήσουμε εûκολα προσδιορισμούς μέ θετικό τρόπο. ^Η çρθόδοξη θεολογία μιλä γιά τό Θεό àποφατικά, γιατί ï Θεός ½ς οéσία βρίσκεται πολύ πέρα àπό τίς νοητικές δυνατότητες τοü àνθρώπου. Τό «àδέσποτον», ½στόσο, χαρακτηρίζει καί τήν àρετή, δηλαδή τήν äθική καί πνευματική ποιότητα τοü âλεύθερου àνθρώπου. ^Η àρετή εrναι «àδέσποτον», διότι δέν àνήκει àποκλειστικά σέ κανένα, àλλά δίνεται ½ς δωρεά καί δυνατότητα καί àνοίγεται μπροστά στόν κάθε ôνθρωπο σάν στάδιο àγώνων: «τό στάδιον τ ν àρετ ν äνέ ωκται», ψάλλουμε τή Μ. Τεσσαρακοστή. ^Ο καθένας, ëπομένως, μπορεö νά γίνει κάτοχος τéς àρετéς, δηλαδή νά γίνει καί ï διος «à-δέσποτος» καί ôρα «αéτοκρατής». Γι αéτό, ποιος κατακτä τήν àρετή âξομοιώνεται μέ τό Θεό, διότι γίνεται αéτεξούσιος, καί δέν προσδιορίζεται àπό τίς âπιθυμίες καί τά πάθη του. Βέβαια, στόν àγώνα αéτό τόν τελευταöο λόγο τόν öχει ï Θεός, ï ïποöος χαρίζει στόν ôνθρωπο τήν âλευθερία: «χάρις γάρ âστι δωρεά παρεχομένη τήν âλευθερίαν» (Ι. Χρυσοστόμου, Ε ς τάς Πράξεις, PG 60, 24, 51). Καί ταν αéτή âλευθερία κατακλύσει τόν ôνθρωπο, ï τελευταöος τή βιώνει ½ς μία χωρίς προηγούμενο âμπειρία àπελευθέρωσης, πού τόν παρασύρει καί τόν κάνει ùργανο τéς χάρης. Παράδειγμα, οî προφéτες τéς Π. Διαθήκης. «^Ο προφήτης àφήνει πρός τό μέρος τéς âγκοσμιότητας τήν âλευθερία âκλογéς του, ½σάν κάτι πού χάνει κάθε νόημα μπροστά στήν εéδοκία τéς χάριτος πού κατεβαίνει àπό τούς οéρανούς, καί α σθάνεται àναγκασμένος νά τήν κομίσει στόν κόσμο ½ς ψιστη μαρτυρία πνεύματος» (Χ. Μαλεβίτση, ^Η τραγωδία τéς îστορίας, Τρίτη öκδοση. Δωδώνη, \Αθήνα 1980, σ. 135). Καί ï \Απόστολος ΠαÜλος, μετά τή συνάντησή του μέ τό Χριστό στό δρόμο πρός τή Δαμασκό, ùχι êπλ ς öνιωσε τήν àνάγκη νά κηρύξει \ΕκεÖνον πού τόν κάλεσε καί τόν öκανε ùργανο τéς χάριτος, àλλά ëνώθηκε τόσο μαζί του, œστε νά λέει τό: «Ζ δέ οéκέτι âγώ, ζfé δέ âν âμοί Χριστός» (Γαλ. 2,20). ^Η àναφορά στήν âλευθερία ½ς πνευματικό γεγονός εrναι àπολύτως àπαραίτητη, διότι κάθε ôλλη μορφή âλευθερίας ξεκινä àπό âδ. \Εξάλλου, πως διαβάσαμε στό àπόσπασμα àπό τόν ±γιο Γρηγόριο, φύση τéς âλευθερίας εrναι μία. Αéτό σημαίνει γιά τούς χριστιανούς πώς âλευθερία δέν φίσταται, ôν àπολεσθεö πνευματική της διάσταση, ïποία νοηματίζει κάθε ôλλη μορφή âλευθερίας. Χωρίς τήν àπελευθέρωση àπό τή δουλεία τéς êμαρτίας, δηλαδή àπό τό φόβο τοü θανάτου, τά πάθη, τήν àλογία, τά öνστικτα, χωρίς τήν κατάκτηση τéς àρετéς καί τόν προσανατολισμό τéς παρξης πρός τήν περβατικότητα (δηλαδή

12 124 à πƒ æπ ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μεταξύ ΟéρανοÜ καί γéς ΤοÜ κ. \Αντωνίου \Εμμ. Στιβακτάκη, δασκάλου Εrχε νυχτώσει καί ï πορτάρης εrχε κλείσει τήν κεντρική πύλη τéς ΜονÉς Σταυρονικήτα. \Ανεβήκαμε στό àρχονταρίκι, γιά νά àπολαύσουμε τή θαλάσσια αûρα πού μπαίνει àπό τά àνοιχτά παράθυρα καί τή νυχτερινή «θέα», πού öχει κι αéτή τή δική της ξεχωριστή γοητεία. Νά διαβάσουμε κάτι àπό τά βιβλία πού öχουν âκεö οî Πατέρες καί σως νά συζητήσουμε καί μέ τούς ôλλους προσκυνητές. Κάτω στά βράχια, στά θεμέλια τéς ΜονÉς, χτυποüσαν τά κύματα, αéτή τή φορά êπαλά, τραγουδιστά καί ï àπόηχός τους öφτανε εéμεν ς στήν àκοή μας ½ς μιά ξεχωριστή μουσική πόκρουση, σάν μιά κατανυχτική προσευχή. ^Ο π. Νικάνωρ καί ï π. Εéγένιος qρθαν σέ λίγο âκεö. ΜÄς πéραν μέ τόν συμπροσκυνητή μου καί βγήκαμε στήν ξύλινη êπλωταριά-μπαλκόνι. στό Β.Α. ôκρο τéς ΜονÉς πρός τή θάλασσα. Βλέποντας μέσα στό μίφως τό χάος πού êπλωνόταν κάτω àπό τά πόδια μας, ξύλινη êπλωταριά δέν μοü âνέπνεε àσφάλεια κι αéτό qταν âμφανές στίς κινήσεις μου καί στήν öκφραση τοü προσώπου μου. ^Ο γερο-εéγένιος τό àντιλήφθηκε καί μέ καθησύχασε λέγοντάς μου νά α σθάνομαι àπολύτως àσφαλής, γιατί τά ξύλα αéτά εrναι «àθάνατα», γερά καί κρατäνε καλά. \Εξάλλου τό ôγρυπνο μάτι τοü ^Αγίου Νικολάου προστατεύει σους βρίσκονται στό μοναστήρι του. Καθίσαμε καί μείναμε γιά λίγο σιωπηλοί. ^Η Μονή qταν τυλιγμένη στό àχνό σκοτάδι καί στήν àπέραντη συχία. ^Η θάλασσα âξακολουθοüσε νά τραγουδεö σέ πιους τόνους τό α ώνιο τραγούδι της. Στό βάθος πρός βορρäν Μονή Παντοκράτορος σα- σα πού àχνοφαινόταν κάτω àπό τό φ ς τéς σελήνης καί στήν êπλωταριά τéς ΜονÉς Σταυρονικήτα, τέσσερις àνθρώπινες σκιές, δυό μοναχοί καί δυό κοσμικοί, μεταξύ οéρανοü καί γéς, σιωποüσαν, στοχάζονταν, àναλογίζονταν, μιλοüσαν χαμηλόφωνα, ζοüσαν μιά κατανυχτική, μιά ξεχωριστή œρα. πρός τόν πέραν τéς àναγκαιότητας κόσμο) καί τήν àγαθότητα τοü ΘεοÜ καί τήν νωση μαζί Του, âλευθερία εrναι μύθος καί φενάκη. \Αληθινά âλεύθερο εrναι μόνο τό πρόσωπο καί πρόσωπο γίνεται μόνο αéτός πού εrναι στραμμένος πρός τόν προσωπικό Θεό, τήν πηγή τéς âλευθερίας καί τéς χάριτος. Κατά τόν ±γιο \Ιωάννη τόν Χρυσόστομο, ï ποδουλωμένος στά πάθη, ï χωρίς àρετή ôνθρωπος γίνεται «πρός οéδέν τ ν μεγάλων κατορθωμάτων χρήσιμος. Καί γάρ ε πρός τά βιωτκά καί πολιτικά πράγματα ôχρηστος ï τοιοüτος, πολλ μäλλον πρός τό τ ν πνευματικ ν μέγεθος» (Πρός τούς öχοντας συνεισάκτους, 11, 42). ΘεωρεÖ λοιπόν ï Χρυσόστομος τι ï äθικά àνελεύθερος ôνθρωπος δέν μπορεö νά εrναι οûτε πολιτικά χρήσιμος. Πρόκειται γιά τόν «àχρεöο» πολίτη τοü Θουκυδίδη. Μόνο πού âδ àχρηστία δέν εrναι àποτέλεσμα τéς μή συμμετοχéς του στά πολιτικά πράγματα, àλλά τéς àπουσίας äθικéς πόστασης, δηλαδή àρετéς, γιά νά χρησιμοποιήσουμε τήν ïρολογία τοü êγίου Γρηγορίου, τήν ïποία öχει καί ï διος δανειστεö àπό τήν πλατωνική «Πολιτεία».

13 à πƒ æπ 125 Μιλήσαμε γιά τό Μοναστήρι τοü Σταυρονικήτα καί τίς προσπάθειες πού γίνονταν νά âνισχυθοüν τά θεμέλια τοü βράχου πάνω στόν ïποöο εrναι χτισμένο, μιλήσαμε γιά τόν θεϊκό Θεοφάνη πού êγιογράφησε τό Καθολικό καί τήν Τράπεζα, γιά τό γερο-νικήτα, τόν àνυπόδητο àσκητή τéς Καψάλας, πού κοιμήθηκε τό 1992 κι ε χαμε κι âμεöς τήν εéλογία νά τόν γνωρίσουμε καί νά πάρουμε τήν εéχή του. Μιλήσαμε γιά τόν πνευματικό àγώνα τ ν μοναχ ν καί τ ν κοσμικ ν, γιά τό μοναχισμό καί γιά τήν «κατ οrκον âκκλησία», δηλαδή τήν ο κογένεια. Μιλήσαμε γιά τό π ς βλέπει τό θάνατο ï ^Αγιορείτης... μιλήσαμε àκόμη καί γιά τή δική μας ματαιοδοξία νά «καταχτήσουμε» τήν κορυφή τοü Αθω. «Ισως νά μήν τά καταφέρατε αéτή τή φορά», μäς εrπε ï π. Νικάνωρ, «γιατί τό πήρατε âγωιστικά καί ôν τό πετυχαίνατε, σως νά μήν σäς èφελοüσε ψυχικά. Πρέπει λοιπόν νά προετοιμαστεöτε περισσότερο πνευματικά καί νά τό âπιχειρήσετε μιά ôλλη φορά». «\Εξάλλου...», συμπλήρωσε ï π. Εéγένιος, «στόχος μας πρέπει νά εrναι κατάκτηση τéς πνευματικéς κορυφéς τοü Αθω...», δηλαδή τéς Βασιλείας τ ν Οéραν ν. Αéτή τή φορά κρατήσαμε àρκετή œρα μαζί μας τούς Πατέρες. ^Η συζήτηση μαζί τους μäς «àνέπαυε», öδινε àπαντήσεις σέ âρωτήματα καί àπορίες μας, qταν δροσερό καθάριο νερό στήν ξηρή καί ôνυδρη ψυχή μας, προερχόμενο àπό τίς διεξόδους τ ν δάτων τéς \Ορθόδοξης Πίστεως, àπό τίς γάργαρες κρυστάλλινες πηγές τ ν δάτων τéς \Ορθοδοξίας. Εrχε προχωρήσει àρκετά νύχτα, ταν τελείωσε κατανυχτική συζήτησή μας μέ τόν π. Νικάνορα καί τόν π. Εéγένιο. \Αποσυρθήκαμε στό κελλί μας, γιά νά ξαποστάσουμε. ^Ο πνος, ρεμος καί γλυκύς, μäς βρéκε εéχαριστώντας τήν Κυρία Θεοτόκο, πού μäς àξίωσε νά ζήσομε γιά ôλλη μιά φορά κατανυχτικές στιγμές στό πάντερπνο καί πανεύοσμο Περιβόλι Της. ^ ÛÎÔÏ ÚÈÂ, Ì Ì àê ÓÂÈ ÌÔÓ fi ÛÙ Ó âúëìè ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ. ^ Î Ú È ÌÔ Í Ì ıâ ÙfiÓ Î ÓfiÓ appleô Ù Í ٠Ó, apple È àîfiìë, ÛÔÜ appleúôûê ÚıËÎÂ Ì ÏË Ù ÊÏfiÁ ÙË Î Ù Ó êappleïfiùëù. Ì ÙËÓ apple ÏÈ Ó àáú appleóä Ì ïï ÓÔÈ Ù ٠ı Ú ÙË, ÎÈ ù È ÌÔÓ, Ì ÌÈ ÙË ı Ú, Û Ó appleúfiûˆappleô àóôèáì ÓË. áûâ, Ù Ó Î ıâ Ì Ú õ Ù Ó Ù ÌÔ, Ù Ó âáò ÎÔÈÌÔÜÌ È, ï appleóô Ó Ì Ó ÎÏ ÓÂÈ Ù applefiúùâ ÙË Ø ÎÈ ì àá appleë, óû Ó ÌfiÁÂÏÔ ÌˆÚÔÜ ÛÙfi ÛÙÉıÔ ÙÉ ÌËÙ Ú, Ó àóô ÁÂÈ Úfi Ô Î Ó Âéˆ È ÂÈ Ùfi ú ÈÔ, Û ÏÔ, appleˆ ÙfiÙ appleô ˆÚÔÜÛÂ Ì Ï Ù appleï ÛÌ Ù Ô Ì Û ÙË.

14 Ã πƒ æπ 135 ^Η àκτινοβολία τοü παρελθόντος ΤÉς κ. Μαρίας Κωστάκη, φιλολόγου ^Ο ëλληνικός χ ρος εrναι, ½ς γνωστό, διάστικτος àπό àρχαιολογικούς χώρους καί μνημεöα μέ ξεχωριστή γοητεία τό καθένα καί τά ïποöα àναφέρονται σέ λες τίς περιόδους τéς îστορίας. Οσοι âπισκέπτονται τούς χώρους αéτούς, öχουν τήν εéκαιρία νά πραγματοποιήσουν να μοναδικό «ταξίδι» μνήμης, τό ïποöο àναδεικνύει àβίαστα τίς πολύπλευρες âκδοχές τοü ëλληνικοü πολιτισμοü. ^Η ^Ελλάδα γιά τίς καλλιεργημένες συνειδήσεις πéρξε πάντα κάτι παραπάνω àπό μιά êπλή γεωγραφική öννοια. \Εδ καί πολλούς α νες, ^Ελλάδα πάρχει ½ς δέα, οποία προκαλεö συνειρμικά μιά σειρά àπό àναγωγές τéς νόησης καί τéς εéαισθησίας, âν λάμψη τοü àρχαιοελληνικοü κόσμου ïδήγησε τήν âπιθυμία ïρισμένων Εéρωπαίων νά âπιστρέψουν σέ àρχετυπικές μορφές àξι ν καί δε ν. ^Ο διάλογος ^Ελλάδας καί Εéρώπης ξεκίνησε τό 15ο-16ο α. μέ τήν àναβίωση τ ν κλασικ ν σπουδ ν, συνεχίστηκε μέ τήν \Αναγέννηση, ïποία âπέλεξε τήν àρχαιότητα ½ς ïδηγό στούς προσανατολισμούς της, καί öφτασε στό àποκορύφωμά της τόν 17ο καί 18ο α. μέ τό διαφωτισμό καί τό πρότυπο τοü «καθολικοü àνθρώπου» πού δημιούργησε. ^Η âπίδραση öκτοτε τοü àρχαίου ëλληνικοü πολιτισμοü στόν εéρωπαϊκό êπλώνεται σέ λους τούς τομεöς: στήν âπιστήμη καί τήν âπιστημονική ïρολογία, στή γλώσσα γενικά, στήν τέχνη, \Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Ζωγραφική, στήν àναβίωση àρχαίων θεσμ ν π.χ. \Ολυμπιακοί àγ νες, Ορκος τοü ^Ιπποκράτη, δημοκρατικοί θεσμοί, δρυση \Ακαδημι ν, κ.ô. ^Η âπίδραση αéτή τοü àρχαίου κόσμου δέν μπορεö νά àποτιμηθεö σέ λη της τήν öκταση, χωρίς νά ληφθεö π ùψιν τό λικό τοü àρχαίου πολιτισμοü. ^Η àρχιτεκτονική, γλυπτική, τά öργα ζωγραφικéς καθώς καί τά àρχαιολογικά ε ρήματα τéς καθημερινéς ζωéς, λα μαζί âπιβεβαιώνουν τό μεγαλεöο âκείνων πού τά παρήγαγαν. Κάθε àντικείμενο àποτελεö ζωντανή μαρτυρία τοü ëλληνικοü τρόπου ζωéς καί σκέψης. Μία συνολική θεώρηση τéς λογοτεχνίας καί τ ν àρχαιολογικ ν ε ρημάτων, τ ν àντικειμένων καί τ ν öργων τέχνης, μπορεö νά ïδηγήσει, ποιον âνδιαφέρεται, σέ μιά καλύτερη κατανόηση τéς διας τéς àρχαιότητας, ôρα καί τ ν θεμελίων τéς ζωéς στή σημερινή Εéρώπη. Μέ αéτό τό σκεπτικό, ï âπισκέπτης τ ν μνημείων τéς πολιτιστικéς μας κληρονομιäς δέν μπορεö νά εrναι νας êπλός θεατής παλαι ν àντικειμένων, οûτε καί νά τά χρησιμοποιεö πως ïποιοδήποτε ôλλο πολιτισμικό àγαθό, àλλά πρέπει νά μπορεö καί νά θέλει νά συνομιλήσει μαζί τους μέσα στό χρόνο καί τό χ ρο γιά νά àπολαύσει, ëτεροχρονισμένα βέβαια, τά συμφραζόμενά τους. Ετσι, προετοιμασία καθίσταται àπαραίτητη καί προσφυγή στή γνώση προϋπόθεση, àλλι ς περιήγηση γίνεται âπιφανειακή καί πολλάκις προσχηματική. Παράδειγμα: àπό τό 480 π.χ. καί μετά (Περσικοί πόλεμοι) στήν \Αθήνα λα àλλάζουν. \Αλλάζει πολιτική, àλλάζει ï τρόπος σκέψης, àλλάζει τέχνη. ^Ο πολίτης συμμετέχει πιά στά κοινά, εrναι συνειδητοποιημένος. Σκέφτεται, προβληματίζεται, âνεργεö. \Αλλάζει ταυτόχρονα καί στήριξη τ ν àγαλμάτων. Σάν τόν πολίτη κι αéτά, στηρίζονται μόνα τους καί öχουν πιά âλευθερία κινήσεως. \Ελευθερία μως, ùχι àσυδοσία. Τό να πόδι εrναι χαλαρό, τό ôλλο μως στηρίζει τό βάρος τοü σώματος. ^Η κίνηση μπορεö νά εrναι âλεύθερη, àλλά περιορίζεται καί καθορίζεται àπό κανόνες, àκριβ ς πως καί δράση τοü πολίτη. Τό ôγαλμα μοιάζει μέ τήν πόλη: λα τά στοιχεöα του πρέπει νά βρίσκονται σέ

15 136 à πƒ æπ σύνδεση καί êρμονία μεταξύ τους, àλλι ς âπέρχεται πτώση. \Αργότερα, π.χ., στά χρόνια τοü ΠερικλÉ, εrναι âποχή τ ν μεγάλων öργων, τοü Παρθενώνα καί τ ν γλυπτ ν του, καθώς καί τ ν ôλλων κτισμάτων τοü ^ΙεροÜ βράχου. Εrναι μιά περίοδος εéημερίας, ο κονομικéς σχύος τéς \ΑθηναϊκÉς Συμμαχίας καί âνίσχυσης τ ν δημοκρατικ ν θεσμ ν. Οî συνθéκες öχουν àλλάξει πιά στήν πόλη καί τό ζητούμενο εrναι σορροπία μεταξύ àντιθέτων àπόψεων καί δυνάμεων, ½ς προϊόν δημοκρατικού διαλόγου. Τό αéτό συναντοüμε καί στήν τέχνη, σορροπία, τό μέτρο, τό κάλλος, âσωτερικότητα, ½ς προϊόν âσωτερικοü διαλόγου καί àναζήτησης. ^Ο καθηγητής Δ. Μαρωνίτης γράφει: «Αν πρέπει ½στόσο νά àπομονώσω ναν καίριο καί διακριτικό χαρακτήρα τοü àρχαιοελληνικοü πολιτισμοü, θά öλεγα πώς εrναι μεταφράσιμος, μέ τήν εéρύτερη καί στενότερη σημασία τοü ρου. \Ακριβ ς âπειδή âλέγχεται àνοικτός πολιτισμός, âνέχει στό âσωτερικό του τή συνεχή μεταφρασιμότητά του, πού δέν εrναι àκριβ ς προσαρμογή στίς ëκάστοτε πολιτικές καί πολιτισμικές συνθéκες, κάτι πού θά ïδηγοüσε τελικ ς στόν âκφυλισμό του. Γιά νά εrναι νας πολιτισμός μεταφράσιμος, προϋποτίθεται δυνατότητα τéς μερικéς öστω àνάγνωσής του. Γιατί μόνο ï àναγνώσιμος, μέ τόν να τόν ôλλο τρόπο, πολιτισμός μπορεö νά εrναι μεταφράσιμος». Mιά κοινωνία στήν âξελικτική της πορεία, δέν πρέπει νά παραμένει δέσμια τéς παράδοσης, εrναι àναγκαöο μως νά àναπτύσσεται σέ συνάρτηση καί μέ τήν κληρονομιά της. Διατυπώνεται συχνά ôποψη τι àντιμετώπιση πού âπιφυλάσσουμε στήν àρχαία κληρονομιά συνοδεύεται àπό στοιχεöα àντιφατικά καί àλληλοαναιρούμενα, βαθιά γνώση συνυπάρχει μέ τήν àμάθεια, ï àπόλυτος σεβασμός μέ τήν περοψία, φροντίδα μέ τήν προχειρότητα, àγωνία μέ τήν àδιαφορία. ^Ο Γιάννης Ρίτσος, σέ να μικρό ποίημα μέ τίτλο «\ΑρχαÖο θέατρο», μέ δωρικό τρόπο παρατηρεö τό φαινόμενο, àλλά προβάλλει καί τή δύναμη τéς îστορικéς συνέχειας. «Οταν, κατά τό μεσημέρι, βρέθηκε στό κέντρο τοü àρχαίου θεάτρου, νέος Ελληνας αéτός, àνύποπτος, ½στόσο ½ραÖος πως âκεöνοι, öβαλε μιά κραυγή (ùχι θαυμασμοü τό θαυμασμό δέν τόν öνιωσε διόλου, κι ôν τόν öνιωθε σίγουρα δέν θά τόν âκδήλωνε), μιά êπλή κραυγή σως àπ τήν àδάμαστη χαρά τéς νεότητάς του γιά νά δοκιμάσει τήν äχητική τοü χώρου. \Απέναντι, πάνω àπ τά κάθετα βουνά, äχώ àποκρίθηκε - ëλληνική äχώ πού δέν μιμεöται, οûτε âπαναλαμβάνει μά συνεχίζει êπλ ς σ να ψος àπροσμέτρητο τήν α ώνια αχή τοü διθυράμβου». \Απομένει σέ μäς τώρα, μέσα σέ να κόσμο διαρκ ς μεταβαλλόμενο, ποχρέωση νά àποδείξουμε τι μποροüμε νά àξιοποιήσουμε τήν πολιτισμική κληρονομιά μας δημιουργικά γιά στόχους ψηλούς, πού ïδηγοüν στή μόρφωση καί τήν αéτοπεποίθηση τ ν νέων ^Ελλήνων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Τσιγκάκου Φανή-Μαρία: Μέ τά μάτια τ ν Ρομαντικ ν. Εργα ΕéρωπαϊκÉς ζωγραφικéς τοü 19ου α ώνα àπό τό ΜουσεÖο Μπενάκη, \Εθνική Πινακοθήκη, Δ. Μαρωνίτης, ^Η àρχαία κληρονομιά: Γέφυρες πραγματικές, στημένες, κομμένες, \Απρίλιος 2000,

16 à πƒ æπ 137 øδ ƒπ ø Β TοÜ Πρωτ. Γεωργίου ΜεταλληνοÜ, KαθηγητοÜ Πανεπιστημίου Τά θλιβερά àποτελέσματα αéτéς τéς νέας êλώσεως, πού àθόρυβα καί σταθερά πραγματοποιεöται στή συνείδηση τéς νεολαίας μας, γίνονται κάποτε α σθητά àπό κάποια συνταρακτικά γεγονότα, πού öρχονται νά âπιβε- 3. βαιώσουν τι τό κακό öχει προχωρήσει πολύ περισσότερο àπό σο φανταζόμασθε, πάντα àνυποψίαστοι καί çνειροπόλοι, πού θέλουμε νά ε μασθε. Πρίν àπό λίγες μέρες θρηνήσαμε να τραγικό σύμπτωμα τéς çλιγωρίας μας - γιατί δέν νομίζω, τι θά πάρχει κάποιος πού δέν θρήνησε τόν ôδικο θάνατο τοü 13άχρονου παιδιοü, πού àπαγχονίσθηκε, θέλοντας νά μιμηθεö κάποιες τηλεοπτικές σκηνές, πού τό âντυπωσίασαν στήν παιδική àφέλειά του. \Αλλά καί πρίν àπό λίγους μéνες νας ôλλος μικρός âπιχείρησε νά «πετάξει» àπό τό παράθυρο, μιμούμενος τόν Σούπερμαν, àλλά τόν εrδαν καί τόν συγκράτησαν τήν τελευταία στιγμή. Καί δέν εrναι φυσικά, οî μόνες παρόμοιες περιπτώσεις στά τελευταöα χρόνια. Οî ε δικοί φρόντισαν νά δώσουν διάφορες ëρμηνεöες, μέ τίς περισσότερες àπό τίς ïποöες συμφωνεö àδιάστατα καί ï Θεολόγος. Σχεδόν λοι - εrναι γεγονός - ρίχνουν τήν εéθύνη στήν Τηλεόραση γιά τά προβαλλόμενα πρότυπα καί τήν àρνητική âπιρροή τους στήν παιδική συνείδηση. «\Αντί δύναμη τéς Τηλεόρασης νά χρησιμοποιηθεö γιά τήν καλλιέργεια àνθρωπιστικ ν δεωδ ν, μεταδίδει παραδείγματα βίας, πολέμου, κακίας». Αλλοι συγκαταλέγουν στούς âνόχους καί τούς διους τούς γονεöς. «Συχνά οî γονεöς εrν αéτοί, πού στέλνουν τό παιδί νά δεö τηλεόραση - διαβάζουμε - γιά νά κάνουν συχοι τή δουλειά τους. Σπάνια âλέγχουν προηγουμένως ôν αéτό, πού προβάλλει μικρή çθόνη âκείνη τή στιγμή, εrναι κατάλληλο γιά τό παιδί ùχι». \Εδ μως προβάλλει καί àπουσία προτύπων μέσα στήν δια τήν ο κογένεια. Οî γονεöς παύουμε λο καί περισσότερο νά γινόμασθε «τύποι» τ ν παιδι ν μας, προβάλλουμε παραδείγματα πρός àποφυγήν καί ùχι πρός μίμηση. ^Ο Μ. Βασίλειος σέ μιά âπιστολή του γράφει μέ εéγνωμοσύνη, τι στό θέμα τéς πνευματικéς του πορείας δέν πρόσθεσε στή ζωή του τίποτε περισσότερο àπ σα τοü öμαθαν οî δικοί του, καί μάλιστα γιαγιά του Μακρίνα. Ετσι τά παιδιά, πως δίκαια τονίσθηκε, ζητοüν «ρωες» καί πρότυπα συμπεριφορäς στό χ ρο τοü φανταστικοü καί τοü âξωπραγματικοü àκριβέστερα τοü àπανθρώπου καί τοü κτηνώδους. «ΜÄς λείπει σήμερα - γράφει μιά ψυχολόγος - τό παραμύθι τéς γιαγιäς καί τοü παπποü. Αéτή διαδικασία, δηλαδή, τοü νά διηγεöσαι îστορίες στό παιδί καί νά συζητεöς μαζί του. Νά λύνεις τίς àπορίες του καί νά βγάζεις μαζί του äθικά διδάγματα, καθοριστικά γιά τή ζωή του». Στήν ôποψη αéτή τ ν àνθρωπιστικά σκεπτόμενων âπιστημόνων θά âπιτραπεö νά προσθέσουμε, τι λείπει καί συνεχ ς χάνεται κάτι àκόμα οéσιαστικότερο. Καί αéτό εrναι «âξ êπαλ ν çνύχων», πως öλεγαν οî παλαιότεροι, μύηση τοü παιδιοü στήν πνευματικότητα τéς ëλληνορθόδοξης παράδοσής μας, πού àναδεικνύει âπί α νες àληθινούς ρωες, Μάρτυρες

17 138 à πƒ æπ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ^Ο ρος «Καθολική» \Εκκλησία καί Τοπική \Εκκλησία Γ ΤοÜ Πρωτοπρ.Γεωργίου \Εμμ. Μαρνέλλου, \Αν. ΚαθηγητÉ Α.Ε.Α.Κ. Οî ροι «Πλήρωμα», «Πληρότητα» ^Ηλέξη πλήρωμα σημαίνει τό σύνολο τ ν πιστ ν, τά μέλη τéς \Εκκλησίας, κλéρο καί λαό. ^Η λέξη μως αéτή öχει καί ε δικό περιεχόμενο καί δηλώνει öννοια θεολογική, âκκλησιολογική καί λειτουργική, πού δέν εrναι ôσχετη μέ τόν ρο πού àναλύσαμε παραπάνω «καθολική». \Εντρυφώντας στίς λειτουργικές âκφράσεις «χριστεπώνυμο πλήρωμα», «τό πλήρωμα τéς \Εκκλησίας σου φύλαξον...», «τό πλήρωμα τοü Νόμου καί τ ν Προφητ ν αéτός πάρχων, Χριστέ ï Θεός μ ν, ï πληρώσας πäσαν τήν πατρικήν ο κονομίαν πλήρωσον χαρäς καί εéφροσύνης τάς καρδίας μ ν» (Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου), àλλά καί στήν Παύλεια ρήση «τό πλήρωμα τοü τά πάντα âν πäσι πληρουμένου» 13, ïδηγηθήκαμε στή μελέτη τ ν καταβολ ν τéς ëνότητας τéς \Εκκλησίας. Στό 26 ο κεφάλαιο τοü Ματθαίου, στούς στίχους 26-29, àναφέρεται τό μεγάλο γεγονός τéς παράδοσης τοü ΜυστικοÜ Δείπνου, στήν τέλεση τéς θείας Εéχαριστίας àπό τόν διο τόν Κύριον. «\Εσθιόντων δέ αéτ ν λαβών ï \ΙησοÜς τόν ôρτον καί εéχαριστήσας öκλασε καί âδίδου τοöς μαθηταöς καί εrπε. Λάβετε φάγετε. ΤοÜτό âστι τό σ μά μου. Καί λαβών τό ποτήριον καί εéχαριστήσας öδωκεν αéτοöς λέγων. Πίετε âξ αéτοü πάντες. ΤοÜτό âστι τό αxμά μου τό τéς καινéς διαθήκης τό περί πολλ ν âκχυνόμενον ε ς ôφεσιν êμαρτι ν». Μέ êπλά λόγια: ^Ο Κύριος εrπε «αéτό εrναι τό αxμα μου, μέ τό ïποöο âπικυρώνεται Καινή Διαθήκη, νέα συμφωνία μεταξύ ΘεοÜ καί àνθρώπων. \Εγώ, δηλ. θυσιάζομαι καί το αxμα μου χύνεται, γιά νά συγχωρεθοüν οî êμαρτίες τ ν πολλ ν καί νά σωθοüν. \Από τά χωρία αéτά πηγάζει ëνότητα τοü σώματος τ ν πολλ ν σέ να, στήν ëνότητα τéς \Εκκλησίας. ^Η \Εκκλησία εrναι «σ μα ΧριστοÜ» κατά τόν \Απόστολο ΠαÜλο 14, στό ïποöο σ μα οî «πολλοί» γίνονται «νας». ^Η Εéχαριστιακή Σύναξη εrναι συνάντηση τ ν «πολλ ν» μέ τόν να Κύριον. Μέ τό να Αγιο ΠνεÜμα. Μέ τόν να âν Τριάδι Θεόν. \Εδ τά πάντα ëνώνονται, τά πάντα àλληλοπεριχωροüνται, Χριστός-Κόσμος- Ανθρωπος. Τά Μέλη τοü Σώματος συνθέτουν τό σ μα τοü ΧριστοÜ, ëνώνονται μέ τήν Κεφαλή τοü Σώματος πού εrναι ï Χριστός καί γίνονται να Θεανθρώπινο καί êγιαζόμενο σ μα ΧριστοÜ, γίνονται δηλαδή καί ^Αγίους. ΠοÜ σαι καημένε Μακρυγιάννη, ταν öπαιρνες τά μπινάρια - τά δίδυμα àγόρια σου - καί τά δίδασκες τήν εéχή καί τίς μετάνοιες. Χωρίς σως νά τό καταλαβαίνεις συνέχιζες τήν παράδοση τéς γιαγιäς τοü Μ. Βασιλείου, τ ν γονέων τοü êγίου Γρηγορίου τοü ΠαλαμÄ καί λων τ ν êγίων καί ρώων τéς παραδόσεώς μας. Αν δέν âντυπωθοüν στήν καρδιά τ ν παιδι ν μας τά πρότυπα αéτéς τéς παραδόσεως, àκόμη καί τά προβαλλόμενα àνθρωπιστικά àόριστα δανικά, στό τέλος, àποδεικνύονται àνίσχυρα νά θωρακίσουν τήν προσωπικότητά τους στίς διάφορες προσβολές, πού καθημερινά δέχονται.

18 à πƒ æπ 139 λος Χριστός (χριστοποίηση). Τό διο καί συνάντηση τοü «ëνός μέ δύο τρεöς συνηγμένους» γίνεται τόπος καί τρόπος τéς παρουσίας τοü ΧριστοÜ 15. Στή συνάντηση δηλ. τοü ëνός μέ τούς πολλούς, ï Χριστός εrναι παρών. Ετσι, πάρχει ùχι àριθμητική παρουσία προσώπων, àλλά ποιοτική, πάρχει πληρότητα. Διότι ï Χριστός εrναι «πλήρωμα». Πλήρωμα τéς \Εκκλησίας ï Χριστός, πλήρωμα τοü ΧριστοÜ \Εκκλησία. ^Ο Χριστός «χαρäς âπλήρωσε τά πάντα παραγενόμενος ε ς τό σ σαι τόν κόσμον» 16. Τό διο καί τήν \Ανάληψη. ^Ο Κύριος àνέβηκε πιό ψηλά àπό λους τούς οéρανούς, «να πληρώσfη τά πάντα» 17, «τήν πέρ μ ν πληρώσας ο κονομίαν... καί τά âπί γéς ëνώσας τοöς οéρανίοις» 18.Τό διο καί τήν Πεντηκοστή «âγένετο ôφνω âκ τοü οéρανοü qχος œσπερ φερομένης πνοéς βιαίας, καί âπλήρωσεν λον τόν οrκον οy qσαν καθήμενοι» 19. ^Η συνάντηση συνεπ ς, τοü ëνός μέ τούς πολλούς, δέν εrναι àριθμητική-ποσοτική σχέση, àλλά σχέση πληρότητας μέ τήν παρουσία τοü ΧριστοÜ. ^Ο «λος Χριστός». \Από τήν œρα πού \Εκκλησία ëνώθηκε γύρω àπό τήν Εéχαριστία, Τοπική \Εκκλησία πίστεψε τι àποτελοüσε τόν «λον Χριστόν» καί γι αéτό τήν «λην» \Εκκλησίαν. ^Ο \Απόστολος τ ν \Εθν ν ΠαÜλος καλεö τήν \Εκκλησία τéς Κορίνθου κατά τή Σύναξη «λην τήν \Εκκλησίαν». «\Εάν οsν συνέλθfη \Εκκλησία λη âπί τό αéτό...» 20. Καί στήν πρός Ρωμαίους γράφει «\Ασπάζεται μäς Γάιος ï ξένος μου καί τéς âκκλησίας λης...» 21. Στήν πορεία τéς \Εκκλησίας μέ τή συνείδηση τοü ëνιαίου ( νας Κύριος, μία Εéχαριστία...) àναπτύχθηκε προοδευτικά συνείδηση τοü «καθόλου» καί âπεκράτησε χρήση τ ν ρων «καθόλου», «λος Χριστός», «πλήρης» καί «βεβαία» Εéχαριστία, «λη», «καθολική» \Εκκλησία. Κάθε \Εκκλησία ταυτιζόταν μέ τήν «καθολική» καί περιεöχε τό «λον», τό «καθολικό» καί «ëνιαöο σ μα τοü ΧριστοÜ». ^Η πρώτη \Εκκλησία öδινε μεγάλη σημασία στήν ëνότητα τ ν μελ ν καί στήν ëνότητα τéς \Εκκλησίας πό τόν \Επίσκοπο καί öκανε τά πάντα γιά νά προλάβει τή διάσπαση, τήν α ρεση, τήν κακοδοξία. ^Ο ΠαÜλος àποτελεö τόν μάρτυρα τéς σύνδεσης τοü ëνιαίου καί τοü «καθόλου» τéς \Εκκλησίας μέ τή θεία Εéχαριστία. ^Η àρχέγονη \Εκκλησία εrχε εéαισθησία öναντι τéς διάσπασης τοü «λου». ^Η Α \Επιστολή τοü Κλήμεντα àπηχεö τόν ΠαÜλο, ταν γράφει «μή διασπ μεν τά μέλη» 22. Πραγματικά, στήν πρός \Εφεσίους ï ΠαÜλος κάνει öκκληση γιά τήν ëνότητα τ ν χριστιαν ν. «Εrσθε να πνευματικό σ μα καί öχετε να καί τό αéτό ΠνεÜμα, πού σäς ζωογονεö, καθώς öχετε κληθεö λοι σέ μιά âλπίδα τéς κλήσεώς σας. Ενας καί μόνος εrναι ï Κύριος, μία εrναι πίστη λων τ ν χριστιαν ν, να τό βάπτισμα πού öχουν λάβει. Ενας καί μόνος ï Θεός καί Πατέρας λων τ ν àνθρώπων, ï ïποöος κυβερνä τά πάντα καί προνοεö γιά τά πάντα καί κατοικεö μέσα σέ λους âκείνους πού πιστεύουν σέ Αéτόν» 23. συνεχίζεται \Εφεσ. 1, Α Κορ. 10, 17 καί 12, Ματθ. 18, \Απολυτίκιο τéς ëορτéς τéς \Ορθοδοξίας 17 \Εφεσ. 4, Κοντάκιο ëορτéς \Αναλήψεως 19 Πράξ. 2, 2 20 Α Κορ. 14, Ρωμ. 16, , \Εφεσ. 4, 4-6

19 140 à πƒ æπ Ë ÎÔÏÔ ıè ÙÔ ƒ ƒ À (àνάλυση καί θεολογική ëρμηνεία) B ΤοÜ Μανόλη \Αθ. Λουκάκη ^Ο Χριστιανισμός εrναι àναμφίβολα θρησκεία âξ àποκαλύψεως. Γιά τούς χριστιανούς ζωηφόρος \Ανάσταση τοü \ΙησοÜ ΧριστοÜ âγκαινίασε μιά νέα âποχή στήν ^Ιστορία: Τήν âπικύρωση τοü îστορικοü προσώπου τοü ΧριστοÜ ½ς Μεσσία καί συνεπ ς τήν πρόγευση καί öλευση τéς Βασιλείας τοü ΘεοÜ, μέσα στό εéχαριστιακό σ μα τéς \Εκκλησίας, πού öχει ½ς àποτέλεσμα τήν πνευματική μεταμόρφωση τοü àνθρώπου καί σύμπαντος τοü κόσμου. Ομως, «τό καινούριο κρασί öπρεπε να τοποθετηθεö μέσα σέ καινούρια àσκιά» (Λουκ. 5, 38). Ετσι, öγιναν «καινά τά πάντα» (\Αποκ. 21, 5): Οî μέν αîματηρές θυσίες τ ν \Ιουδαίων καταργήθηκαν «ε ς τό διηνεκές» μετά τή μία καί μόνη «προσφορά» (^Εβρ. 10, 14) τοü ΧριστοÜ âπί τοü σταυροü, δέ λατρεία τοü ΝαοÜ καί τéς ΣυναγωγÉς πéρε νέο περιεχόμενο, τελούμενη ε ς τό ëξéς «âν πνεύματι καί àληθεί α» (\Ιωάν. 4, 23). Στά Εéαγγέλια βλέπουμε τό Χριστό νά àκολουθεö καί αéτός τήν δια παράδοση, δηλ. τό öθιμο τéς πρωινéς προσευχéς, πού τηροüσαν οî εéσεβεöς \ΙουδαÖοι, καί λίαν πρωί νά σηκώνεται νά προσεύχεται νά παρατείνει μέχρι τό πρωί τή νυχτερινή του προσευχή: «καί πρωί öννυχα λίαν àναστάς âξéλθεν καί àπéλθεν ε ς öρημον τόπον κàκεö προσηύχετο» (Μάρκ. 1, 35 καί àλλοü). \Αλλά καί οî \Απόστολοι καί οî πρ τοι χριστιανοί àκολουθοüσαν τό παράδειγμα τοü Κυρίου. ^Η πρώτη μαρτυρία περί çρθρινéς δημόσιας χριστιανικéς àκολουθίας àνάγεται στίς àρχές τοü Β α ώνα, àπό τήν περίφημη âπιστολή Πλίνιου τοü νεώτερου στόν αéτοκράτορα Τραϊανό. Σύμφωνα μέ αéτήν οî χριστιανοί συναθροίζονταν τήν καθορισμένη μέρα, (stato die), τήν Κυριακή, πρίν τήν àνατολή τοü λίου καί àνέφεραν μνους πρός τό Χριστό ½ς ε ς Θεόν. Στίς Διαταγές τ ν \Αποστόλων öχουμε τήν àκόλουθη παρότρυνση πρός τόν âπίσκοπο: «oω âπίσκοπε κέλευε καί παραίνει τόν λαόν ε ς τήν âκκλησίαν âνδελεχίζειν ùρθρου καί ëσπέρας ëκάστης μέρας». Δηλαδή, νά παρακαλεöς τό λαό νά συχνάζει στήν âκκλησία πρωί καί βράδυ κάθε μέρα. Σέ ôλλο κείμενο μέ àποστολικό κύρος, τή Διαθήκη τοü Κυρίου μ ν \ΙησοÜ ΧριστοÜ, πάρχει âπίσης âντολή πρός τόν âπίσκοπο, πως «±μα τfé πρώτfη ω (αéγή), συνάγfη τόν λαόν πρός âπιτέλεσιν àκολουθίας, διαρκείας μέχρι τéς àνατολéς τοü λίου καί μακρά εéχή τοü âπισκόπου àναπεμπομένη κατ αéτήν πρός τόν Θεόν, τις διακόπτεται δίς παρά τοü λαοü, àναφωνοüντος Σέ μνοüμεν, Σέ εéλογοüμεν, Σοί εéχαριστοüμεν, Κύριε, καί δεόμεθα Σου ï Θεός μ ν». Καί ï ±γιος Κυπριανός λέγει τι «πρέπει νά προσευχόμεθα νωρίς τό πρωί, διότι μέ τόν τρόπο αéτό âνθυμούμαστε τήν \Ανάσταση τοü Κυρίου. Καί μέ τή δύση τοü λίου πρέπει νά προσευχόμαστε πάλι». Ετσι, σιγά-σιγά, διαμορφώθηκε μιά ε δική πρωινή àκολουθία πού περιλαμβάνει στοιχεöα, τά ïποöα κληρονομήθηκαν àπό τήν ουδαϊκή λατρεία - καί τά ïποöα οî χριστιανοί δέν μποροüσαν νά àπορρίψουν οûτε νά τά àγνοήσουν - àλλά καί καθαρά χριστιανικά, πως εéχές, àναγνώσματα,

20 à πƒ æπ 141 \Από τήν Κρητική Λαογραφία OI ΕΥΛΑΒIKEΣ ΚΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΩΝ ΤοÜ Εéαγγέλου ΔιαλυνÄ (Βραχασώτη)... συνέχεια àπό τό προηγούμενο Τό Σάββατο τό πρωί Φεβρωνία πάνω στό χωριό, àναπαυμένο στά ριζά τοü βουνοü τ ν Σαραντάπηχων. \Αποσπερίζει μέ τή γειτόνισσα τή Χριστινιά στό πεζούλι τéς àποσπερίδας τéς γειτονιäς οî ôλλες γειτόνισσες σκορπιστά âδ κι âκεö στά μετόχια êλωνεύγουν. - Ποθερίστηκε λος ï κάμπος; ρώτησε Χριστινιά. - Οûου, νά qταν κι ôλλος κάμπος. Τήν Τετάρτη μασταν âμεöς, οî τελευταöες θερίστρες, πού πήγαμε καί προσκυνήσαμε τό βλεπάτορα τοü κάμπου. Πετύχαμε καί λιβάνιζε τό σταυρομάντηλο \Αγαπία àνηψά σου. Στάθηκε στή μέση μας, νωσε τά χέρια καί σιγοέψαλε γιά ùνομή μας μιά προσευχή. Θέ μου καί πάλι Θέ μου, τί προσευχή qταν αéτή! Εκαμε τά μάτια μας κεφαλόβρυσα νά γκρεμίζονται ποταμός τά δάκρυα. - Κατέχεις με πούρι, δέν εrμαι καυχησάρα. Μά âξαιτίας τéς \Αγαπίας τό δικό μας προσκύνημα qταν τό πλιά καθαρό, γιατί qταν μέ δάκρυα. Αξιο τό μιστό αéτουνοü τοü σταυρομάντηλου τοü Αγιου Γιάννη. ΣυμφωνÄς Χριστινιά; μνους κ.λπ. Kατά τόν Δ α ώνα μάλιστα, àκολουθία τοü Ορθρου εrναι διαδεδομένη παντοü. Εrναι δέ χαρακτηριστικό τι οî μοναχοί qταν âκεöνοι πού öδωσαν καί στήν àκολουθία αéτή λο τόν μνολογικό πλοüτο καί τό μεγαλεöο πού öχει σήμερα. Αéτό öγινε àρχικά στά ^Ιεροσόλυμα, στή Μονή τοü ^Αγίου Σάββα καί àργότερα στήν Κωνσταντινούπολη, στή Μονή τοü Στουδίου, που öλαβε καί τήν τελική της διαμόρφωση. ^Ως πρός τό περιεχόμενό της ï ùρθρος εrναι δοξολογία καί δέηση. Δοξολογία καί εéχαριστία πρός τόν Θεό, πού διαφύλαξε τά πλάσματά του àπό πάσης âπηρείας τοü âχθροü κατά τή διάρκεια τéς νύχτας καί τά àξίωσε νά δοüν καί πάλι τό φ ς τéς μέρας. Χαιρετίζουν δηλαδή οî πιστοί τήν àνατολή τοü ζωοδότου λίου, àλλά στή φυσική αéτή ε κόνα βλέπουν καί àναζητοüν τόν àληθινό Ηλιο τéς δικαιοσύνης, «τόν Ζωοδότην καί Βασιλέα Χριστόν àναστάντα âκ τοü μνήματος» γιά τή σωτηρία τοü κόσμου. Καί δέηση ½ς παράκληση γιά εéλογία πρός αûξηση στό στερέωμα τéς ε ς Χριστόν πίστεως καί εéόδωση τéς âργασίας μας πού θά àρχίσει σέ λίγο. Ετσι γίνεται κατανοητό τι àκολουθία τοü ùρθρου, πως καί àκολουθία τοü ^ΕσπερινοÜ, μπορεö νά ëρμηνευτεö μόνο σέ σχέση μέ τή θεολογία (λόγος γιά τόν Θεό) τοü χρόνου, στόν ïποöο τελεöται καί τόν ïποöο âκφράζει. Ε παμε γιά τήν àκολουθία τοü ^ΕσπερινοÜ τι περιλαμβάνει 4 θέματα, τά ïποöα διαδέχονται τό να τό ôλλο àπό τήν \Αρχή, τή δημιουργία τοü κόσμου, πρός τό Τέλος, τή Β Παρουσία τοü Κυρίου. Τά δια θέματα συναντοüμε καί στόν ùρθρο, μόνο μέ τήν àντίθετη σειρά, δηλαδή àπό τό Τέλος πρός τήν \Αρχή. Τέλος

TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007 Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ. 20, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ 330 56 EYΠAΛIO τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006 Ù Ê ÓÔÓ âí àî ÓıáÓ ÂÚÈÙ ıâù È ï ÙáÓ \AÁÁ ÏˆÓ B ÛÈÏÂ... K Ï \AÓ ÛÙ ÛË Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.13, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2006 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων στο ΔιΑΔικτυο Δεν ειναι ο,τι λαμπει χρυσοσ Η Αθηνά περνάει από της Ζέτας και του Αλέξη μετά από το μάθημα της στο Πανεπιστήμιο και πριν να συναντήσει τους φίλους της. Η Ζέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία και επικοινωνία

Tεχνολογία και επικοινωνία 2ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:39 μ.μ. Page 1 Tεχνολογία και επικοινωνία Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορείς να τα βάλεις στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος.

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος. ΜΑΘΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Θεσσαλονίκη Καβάλα Κέρκυρα Θάσος Σαμοθράκη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία»

«Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία» ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΑΛΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ» «Η εκμάθηση της Ψαλτικής ως παράγοντας ενεργού συμμετοχής στη λατρεία» - Δώρα Καρδαμάκη

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Θεό;

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Θεό; Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Θεό; Σε μια υλιστική εποχή όπου η πρόσκαιρη ευημερία των Ελλήνων πολιτών είχε σαν αποτέλεσμα τον «εξοστρακισμό» του Θεού απ τις καρδιές μας, επήλθε η οικονομική κατάρρευση και

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Παναγία Μυροβλύτισσα» Μύρο κι ευωδία, στην ανάσα Σου ακουµπάει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Η αρίθμηση των ενοτήτων ακολουθεί την αρίθμηση του βιβλίου. 3. Η Καινή Διαθήκη Α : Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων. 4.Η Καινή Διαθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίες...με θέμα το 2014

Δημιουργίες...με θέμα το 2014 Δημιουργίες Άνθος λωτού: σύμβολο γονιμότητας, υγείας, γνώσης, διαφώτισης και πνευματικής αγνότητας Σχεδιασμός: 1 101Α 109 109Ρ 117 118 120 125 126 114 Μενταγιόν Τα κοσμήματα διατίθενται σε ασήμι 925 ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 Τ αστέρι που εικονίζεται σ αυτή την κάρτα είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, ο Έσπερος των αρχαίων, που ο λαός τον ονομάζει Αποσπερίτη. Το ίδιο άστρο, όταν προβάλλει την αυγή πριν ανατείλει

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα