TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO Kø IKO 7109

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007. Kø IKO 7109"

Transcript

1 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 20 MA O - IOYNIO 2007 Kø IKO 7109

2 MONAXIKH EKºPA H τ. 20, ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH ΣYN POMH I IOKTHTHΣ: IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ EYΠAΛIO τηλ. - fax Nέο EK OTPIA: MONAXH NIKO HMH EKTYΠΩΣH-YΠEYΘYNOΣ TYΠOΓPAΦEIOY: LETTRA Tζουβάρας Bασίλης, ^Hλιούπολη EPIEXOMENA 4 AºIEPøMA: MONH ANA IA KAºI IA KΩ IKOΣ: 7109 IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY TPIKOPΦO ΦΩKI OΣ EYΠAΛIO τηλ (9-2 πρωΐ & 6-9 àπόγ.) Tό περιοδικό αéτό ξεκίνησε τήν πορεία µέ στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια λων µας. KρατÄτε στά χέρια σας τό ε κοστό τεüχος. Θέλουµε ταπεινά νά âνηµερώσουµε τούς àναγν στες µας, τι: TO ΠEPIO IKO MAΣ EINAI ΩPEAN. MONA IKE EM EIPIE : EPONTI A 16 XAPI EA 10 OYPANIOI AN Pø OI: A IO OYKA O IATPO 6 NøPI ON MOI: EIA EITOYP IA 2 Oσοι προαιρετικά âπιθυµεöτε νά βοηθήσετε στά öργα τéς MονÉς, καθώς καί τήν öκδοση αéτοü τοü περιοδικοü, µπορεöτε νά µäς àποστέλετε τήν βοήθειά σας µέ τήν ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε µέ κατάθεση στήν \Eθνική Tράπεζα στόν λογαριασµό 426/ (γιά τό âξωτερικό στό Nο GR SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ùνοµά σας. Kατόπιν âνηµερ στε µας τηλεφωνικά γιά νά λάβετε τή σχετική àπόδειξη. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË ΣÄς εéχαριστοüµε θερµά \Eκ τοü περιοδικοü ME O IA A A: TO MYPO ETPEXE 21A TAMATHTA 24 EN ømati Y IEI: AMB ø EI : ε κόνα âξωφύλλου: ^H ^Aγία Mόνικα, µητέρα τοü ^Aγίου Aéγουστίνου. (^H µνήµη τους τελεöται στίς 15 \Iουνίου)

3 Úfi Ó ÁÓÒÛÙÂÛ ÂappleÈÛÙÔÏ... A Aγαπητοί µας âν Xριστ àδελφοί, φίλοι àναγν στες τοü ΠεριοδικοÜ µας MÔÓ ÈÎ òeîêú ÛË γαποüµε ôραγε τόν Θεό; Tόν âµπιστευόµαστε; Πιστεύουµε δηλαδή τι \EκεÖνος εrναι ^Oδηγός στή ζωή µας, τι ôν TοÜ τά àναθέσουµε λα, τότε πραγµατικά λα θά βροüν λύση καί δέν θά πάρχει πλέον κανένα àδιέξοδο; Oλοι στήν πορεία τéς ζωéς µας, καθώς τήν διαγράφουµε µέρα µέ τήν µέρα, σίγουρα àντιµετωπίζουµε προβλήµατα, δοκιµασίες, πειρασµούς, ôλλοι µικρά κι ôλλοι µεγαλύτερα. Aéτός πού δέν öχει Θεό βρίσκεται συνέχεια µπροστά σ\ να àδιέξοδο. \Aντίθετα σοι àγαποüν τόν Θεό, γι\ αéτούς δέν πάρχουν ποτέ àδιέξοδα. Kι µως ï Xριστός µας µπορεö λα νά τά λύσει, àρκεö νά TοÜ τό ζητäµε µέ πίστη καί âµπιστοσύνη. N\ àφεθοüµε στά χέρια Tου. Nά TοÜ λέµε καθηµερινά καί àκατάπαυστα ùχι αéτό πού θέλουµε νά µäς κάνει, àλλά νά TοÜ âκµυστηρευόµαστε τήν àγάπη µας καί τήν âµπιστοσύνη µας σ\ Aéτόν. Nά TοÜ λέµε νά πηγαίνει \EκεÖνος µπροστά κι τι âµεöς θά Tόν àκολουθοüµε. Kι αéτό νά τό κάνουµε πράξη. Λάλει Kύριε καί ï δοüλος σου àκούει, Γεννηθήτω τό θέληµά Σου, Πάσαν τήν ζωήν µ ν τ Xριστ παραθώµεθα. Aéτή εrναι πραγµατική σχέση àγάπης καί âµπιστοσύνης στόν Θεό. Kοιτώντας ï καθένας τόν ëαυτό του φοβäµαι τι θά àνακαλύψει τό àκριβ ς àντίθετο. Φοβĵαι τι πορευόµαστε στή ζωή µας χωρίς τόν Θεό, γιατί κάνουµε τίς κινήσεις µας χωρίς νά TοÜ ζητήσουµε νά µäς ïδηγήσει \EκεÖνος σέ αéτές. Kάνουµε τίς âπιλογές µας χωρίς νά TοÜ ζητήσουµε νά τίς κάνει \EκεÖνος γιά âµäς. Kαί τό α τηµα στήν προσευχή µας εrναι τό δικό µας τό θέληµα. Aς àναλογιστεö ï καθένας µας τί ζητä στήν προσευχή του κι ôς àναλογιστεö àκόµη περισσότερο πόσο µέσα του öχει διαγράψει τήν πορεία πού θά βαδίσει, µέ δικές του àποφάσεις, µέ δικές του âπιλογές. Oταν λοιπόν κινού- µαστε τόσο âγωϊστικά, ταν ï καθένας κοιτä σύµφωνα µέ τό EΓΩ του τί θέλει δηλαδή νά κάνει, τί θέλει νά âπιλέξει, π ς θέλει κάτι νά τό χειριστεö, µέσα σ\ αéτό τό γιγαντιαöο EΓΩ, ποü κάναµε τόπο γιά τόν Θεό; ΠοÜ TοÜ δώσαµε χ ρο γιά νά âνεργήσει \EκεÖνος; Σέ ποιό σηµεöο Tόν âµπιστευθήκα- µε; Ποιός àπό âµäς λέει στήν προσευχή του καί τό πιστεύει Γεννηθήτω τό θέληµά Σου ; Oταν λοιπόν κινούµαστε µέ τόσο âγωϊσµό, ταν µετρäµε µόνο τά θέλω µας π ς λέµε ταυτόχρονα τι àγαποüµε τόν Θεό; Ποιόν τάχα κοροϊδεύουµε ταν λέµε τι Tόν âµπιστευόµαστε; Aλλος ζητä âπιτυχία στίς âξετάσεις, ôλλος âπαγγελµατική àποκατάσταση, ôλλος τήν γεία του, ôλλος àκόµα καί τήν àνάσταση τοü νεκροü του. Ποιός µως àπό âµäς πρίν ζητήσει κάτι àπό τόν Θεό σκέφτηκε ôν θέλει καί ï Θεός λα αéτά πού TοÜ ζητäµε ôν êπλά χρησιµοποιοüµε τήν παντοδυναµία Tου γιά νά îκανοποιήσουµε τά θέλω µας; Πόσο πολύ διαφέρουµε àπό τήν àληθινή àγάπη καί τήν πραγµατική âµπιστοσύνη πρός τόν Θεό. Πόσο πολύ àπέχουµε àπό αéτή τήν σχέση τήν πραγµατική, τήν οéσιαστική, τήν àληθινή. Aéτός πού πραγµατικά àγαπä τόν Θεό, πραγµατικά καί Tόν âµπιστεύεται. Aéτό σηµαίνει τι ταυτίζει τό θέληµά του µέ τό θέληµα τοü ΘεοÜ. PωτÄ τόν Θεό τί âπιθυµεö \EκεÖνος γι\ αéτόν. \EµεÖς πάντοτε κάνουµε τό àντίθετο. Πιέζουµε τόν Θεό νά δεχτεö αéτό πού θέλουµε âµεöς γιά âµäς. Πολλές φορές öχουµε τόσο âγωϊσµό πού ôν καί βλέπουµε τι ï Θεός àλλοü µäς ïδηγεö, âµεöς âπιµένουµε νά πηγαίνου- µε àκριβ ς àντίθετα. Kαί µετά κατηγοροüµε καί τόν Θεό γιά τίς âπιλογές καί τίς àποτυχίες µας. Erναι σως µεγάλη προσδοκία νά περιµένουµε τι µέσα àπό αéτές τίς λίγες λέξεις θά κάνουµε µία στροφή, àλλά βλέποντας ï καθένας àπό âµäς τά àδιέξοδα πού µäς ïδηγοüν οî âπιλογές µας ôς σκεφτοüµε ν\ àλλάξουµε πορεία, ôς σκεφτοüµε σως γιά πρώτη φορά στή ζωή µας νά ποüµε µέσα àπό τήν ψυχή µας Λάλει Kύριε καί ï δοüλος Σου àκούει κι ôς àκολουθήσουµε χωρίς φόβους καί àναστολές \EκεÖνον πού µόνον στό τέλειο θά µäς ïδηγήσει. \EκεÖνος µόνον ξέρει τόν καθένα àπό âµäς µέχρι τά µύχια τéς ψυχéς µας καί ôρα εrναι ï Mόνος πού µπορεö νά ξέρει τί εrναι τό καλύτερο γιά τόν καθένα àπό âµäς ξεχωριστά. Aς Tόν âµπιστευθοüµε. Λάλει Kύριε καί ï δοüλος Σου àκούει... Kαλό καλοκαίρι! ^H ^Hγουµένη, Mόνικα Mοναχή καί οî σύν âµοί âν Xριστ àδελφές. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 3

4 AÊÈ ÚˆÌ... ï ÔÈappleÔÚÈÎfi ÛÙ Ó ^IÂÚ MÔÓ ANA IA KAºI IA ÌÈ Ì Á ÙÈÎ ÙÔappleÔıÂÛ ÛÙfi ˆÚÈfi Î ÊÈ È, 15 ÌfiÏÈ ÈÏÈfiÌÂÙÚ àapplefi ÙfiÓ ÚÁÔ \HÏÂ Î Ì œú appleâú appleô àapplefi Ù Ó ÙÚ, Ú ÛÎÂÙ È ì ^IÛÙÔÚÈÎ MÔÓ Ó Á Î ÊÈ ÈÄ õ Î ÊÈ ÈÒÙÈÛÛ. 4 Í εκινήσαµε να µαγιάτικο πρωϊνό, γιά νά προσκυνήσουµε τήν ïµώνυµη θαυµατουργή ε κόνα τéς Παναγίας πού φυλάσσεται στό Mοναστήρι âδ καί δέκα περίπου α νες. Tό ^Iστορικό Mοναστήρι χτίστηκε τόν 10ο MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË α να περίπου καί καθώς àντικρύσαµε µπαίνοντας àπό τήν κεντρική ε σοδο τéς MονÉς, πρόκειται γιά να τετράπλευρο κτίριο µέ δύο µεσαιωνικούς πύργους. ^O Nαός δεσπόζει στό κέντρο τéς αéλéς καί âκεö àκριβ ς µäς ποδέχθηκε σεβαστή γερόντισσα Mακαρία, µέ τή µικρή àλλά

5 âκλεκτή συνοδεία της. Mπήκαµε στόν ^Iερό Nαό πού εrναι βασιλικοü ρυθµοü µέ νάρθηκα καί προσκυνήσαµε τή θαυµατουργή ε κόνα τéς Παναγίας µας πού εrναι τό πιό σπουδαöο κειµήλιο τéς MονÉς. ^H γερόντισσα µäς âξήγησε τι τό Mοναστήρι πέστη πολλές καταστροφές στή διάρκεια τéς µακρόχρονης ζωéς του. \Aκόµα καί στήν àρχιτεκτονική του âπενέβησαν οî διάφοροι κατακτητές, πως γιά παράδειγµα οî âπεµβάσεις τ ν Φράγκων στό καθαρά βυζαντινό φρούριο. ^H ε κόνα τéς Παναγίας τéς Σκαφιδιώτισσας χάθηκε καί Mονή âρήµωσε µέχρι τό 1723, ïπότε καί οî µοναχοί της âπέστρεψαν στήν Σκαφιδιά καί àνακαίνισαν καί πάλι τό Mοναστήρι. Στούς χρόνους τéς ^EλληνικÉς \Eπανάστασης Mονή τéς ΣκαφιδιÄς συµπαραστάθηκε στόν àπελευθερωτικό àγ να äθικά, λικά, àλλά καί µέ τή προσωπική συµβολή τ ν µοναχ ν της. Mετά τήν àπελευθέρωση, οî µοναχοί της àγωνίσθηκαν γιά νά δώσουν νέα µορφή στό Mοναστήρι, µέσα µως àπό πολλές δυσκολίες. \Aλλά καί τήν περίοδο τéς ΓερµανικÉς κατοχéς οî \Iταλοί λήστεψαν τό Mοναστήρι καί Γερµανοί àνατίναξαν τό Nαό τ ν ^Aγίων \Aναργύρων. \Aµέσως σχεδόν µετά τήν \Aπελευθέρωση λειτούργησε στή Σκαφιδιά âκκλησιαστικό φροντιστήριο καί àργότερα γυµνασιακό ο κοτροφεöο καί παιδικές κατασκηνώσεις. Tό 1970, πως µäς εrπε γερόντισσα, τό Mοναστήρι µετατράπηκε σέ γυναικεöα ^Iερά Mονή καί µäς περιέγραψε τήν κατάσταση στήν ïποöα τό παρέλαβε. Tά παλαιά κτήµατα öγιναν σάν καινούργια, καθαρίστηκαν καί εéτρεπίστηκαν χάρις στίς ôοκνες προσπάθειες τéς µικρéς, àλλά θαυµατουργéς àδελφότητας. Kτίστηκε νέα πτέρυγα καί àναστηλώθηκε τό MουσεÖο στό ïποöο φυλάσσονται τά πολλά îερά κειµήλια καί τό πλούσιο àρχεöο τéς MονÉς. Παρόλες τίς àλλεπάλληλες καταστροφές καί λεηλασίες πού πέστη διασώθηκαν δεκάδες îερές ε κόνες, îερά καλύµµατα, δισκοπότηρα, àρτοφόρια, àντιµήνσια, îερά ôµφια, σταυροί, λειψανοθéκες, κανδéλες, πόρπες, σφραγίδες, καθώς καί àρχαιολογικά ε ρήµατα τéς περιοχéς πιθανόν τéς πρωτοελλαδικéς περιόδου. Στό Mουσειακό χ ρο τéς MονÉς φυλλάσονται âπίσης καί παλαίτυπα βιβλία καί χειρόγραφα, öγγραφα τούρκικα, πατριαρχικά κλπ. Oî µοναχές µäς φιλοξένησαν µέ τή àβρα- µιαöα τους φιλοξενία, γερόντισσα µäς νουθέτησε πνευµατικά καί µäς µίλησε µέ πολύ àγάπη γιά τό Mοναστήρι καί τό öργο πού âπιτελοüν âκεö µέ τόσους κόπους. Πήραµε τήν εéχή της καί φεύγοντας σκεπτόµασταν τι àξίζει πραγµατικά αéτό τό ^Iστορικό Mοναστήρι νά παρα- µείνει ζωντανό καί àκµαöο καί εéχηθήκαµε µέσα àπό τήν καρδιά µας καί ôλλες ψυχές νά προσέλθουν καί νά προστεθοüν στήν àξιόλογη, δηµιουργική καί πνευµατική αéτή κυψέλη γιά νά συνεχιστεö îστορική καί πνευµατική πορεία τéς MονÉς. ^H Παναγία Σκαφιδιώτισσα ε µεθα βέβαιες τι θά φροντίσει γι\ αéτό... Γερόντισσα Mόνικα MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 5

6 ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ... H EIA EITOYP IA M ÚÔ ã 6 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË A πό τήν στήλη αéτή ε χαµε ïλοκληρώσει τά σχετικά µέ τόν Oρθρο καί θά συνεχίσουµε µέ τή Θεία Λειτουργία, ïποία διακρίνεται σέ δύο µέρη: Tό πρ το µέρος περιλαµβάνει ψαλµωδία, àναγνώσµατα καί δεήσεις καί εrναι τό διδακτικό µέρος τéς συνάξεως. \Aρχίζει àπό τίς λέξεις Eéλογηµένη Bασιλεία τοü Πατρός καί τοü YîοÜ καί τοü ^Aγίου Πνεύ- µατος µέχρι τόν Xερουβικό Yµνο. Σ\ αéτό τό πρ το µέρος πάγεται Λειτουργία τ ν Kατηχουµένων, διότι τό δεύτερο µέρος δέν τό παρακολουθοüσαν κατά τό παρελθόν οî κατηχούµενοι, (δηλ. σοι âπρόκειτο νά βαπτιστοüν) παρά µόνον αéτό τό πρ το µέρος. Tό δεύτερο µέρος περιλαµβάνει τήν τέλεση τοü Mυστηρίου τéς Θείας Eéχαριστίας, τήν προσφορά τ ν τιµίων ώρων, τόν καθαγιασµό καί τήν Θεία Kοινωνία. \Aρχίζει àπό τόν Xερουβικό Yµνο καί τελειώνει µέ τό ι\ εéχ ν. Erναι ^Iερή \Aκολουθία που τελεöται τό Mυστήριο τéς àναίµακτης θυσίας καί πού συνέστησε ï Iδιος ï Xριστός στό Mυστικό εöπνο λέγοντας τοüτο ποιεöτε ε ς τήν âµήν àνάµνησιν. ^O πρ τος πού συνέγραψε àκολουθία τéς Θείας Λειτουργίας εrναι ï \Aπόστολος \Iάκωβος ï \Aδελφόθεος, πρ τος âπίσκοπος ^Iεροσολύµων καί ïποία τελεöται µόνον µία φορά τόν χρόνο, λόγω τéς âκτάσεως πού öχει, στίς 23 \Oκτωβρίου, µέρα τéς µνήµης του. Θεία Λειτουργία συνέγραψε καί ï \Aπόστολος Mάρκος, πού µως δέν τελεöται πλέον συχνά. Θεία Λειτουργία συνέγραψε ï Mέγας Bασίλειος πού τελεöται 10 φορές τό χρόνο, δηλαδή, τήν παραµονή τ ν Xριστουγέννων, τήν παραµονή τ ν Θεοφανείων, στή µνήµη τοü ^Aγίου Bασιλείου (1η \Iανουαρίου), τίς 5 Kυριακές τéς Mεγάλης ΣαρακοστÉς, τήν Mεγάλη Πέµπτη καί τό Mεγάλο Σάββατο. Oλες τίς πόλοιπες µέρες τελεöται Θεία Λειτουργία πού συνέγραψε ï Aγιος \Iωάννης ï Xρυσόστο- µος. ^O Aγιος Γρηγόριος ï ιάλογος öγραψε τήν Θεία Λειτουργία τ ν Προηγιασµένων ώρων, πού çνοµάζεται öτσι, διότι τά Tίµια ρα öχουν δη προηγιασθεö καί εrναι πλήρη καί τέλεια àπό τή Λειτουργία τéς KυριακÉς κατά τήν περίοδο τéς Mεγάλης TεσσαρακοστÉς. Συντάχθηκε αéτή Λειτουργία τ ν Προηγιασµένων δη àπό τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους, διότι λόγω τοü πένθιµου τéς Mεγάλης ΣαρακοστÉς, δέν τελεöται Θεία Λειτουργία πού öχει àναστάσιµο χαρακτéρα καί χαρµόσυνο. \Eπειδή µως οî χριστιανοί ποθοüσαν νά ëνώνονται µέ τόν Xριστό καθη- µερινά καί νά µεταλαµβάνουν τό Σ µα καί τό Axµα Tου, γι\ αéτό γράφτηκε Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία, που τά Tίµια ρα êγιάζονται στή Λειτουργία τéς KυριακÉς κι öτσι τέλεια καί πλήρη φυλάσσονται στό àρτοφόριο καί κοινωνοüν οî πιστοί στή διάρκεια τéς Προηγιασµένης Θείας Λειτουργίας πού τελεöται τίς καθηµερινές τéς Mεγάλης ΣαρακοστÉς, µέχρι τήν Mεγάλη Tετάρτη. Aς àναλύσουµε µως τί συµβαίνει, τά δρώ- µενα δηλαδή, κατά τή διάρκεια τéς Θείας Λειτουργίας, πού πως ε παµε àρχίζει µέ τήν âκφώνηση Eéλογηµένη Bασιλεία τοü Πατρός καί τοü YîοÜ καί τοü ^Aγίου Πνεύµατος.... ^H àναφορά αéτή στήν ^Aγία Tριάδα βοηθä λο τό âκκλησίασµα νά àποκοπεö àπό κάθε τί ôσχετο καί νά àναχθεö νοερά στά ψη τéς Bασιλείας τοü ΘεοÜ. ^O διάκονος ½ς ôγγελος στέκεται µπροστά στήν ^Ωραία Πύλη καί κρατώντας τό çράριό του πού συµβολίζει τά àγγελικά φτερά, καλεö τό âκκλησίασµα νά συµµετάσχει στίς δεήσεις πού

7 εrναι διες καί àπαράλλακτες àπό τούς àποστολικούς χρόνους καί µέ τίς ïποöες προσεύχεται \Eκκλησία µας. Oî α τήσεις ξεκινοüν γιά ε ρήνη καί φυσικά µιλοüν καί γιά τήν ε ρήνη τéς ψυχéς, γιατί χωρίς αéτή εrναι àδύνατη προσευχή. Oî ψάλτες, àλλά καί ïλόκληρο τό âκκλησίασµα διαµέσου αéτ ν, ψάλλουν τό Kύριε \Eλέησον. Oî α τήσεις συνεχίζονται àπό τόν διάκονο ( ταν δέν πάρχει àπό τόν îερέα), γιά τήν ε ρήνη λου τοü κόσµου, γιά τήν εéστάθεια τ ν ^Aγίων \Eκκλησι ν τοü ΘεοÜ, γιά τόν ^Iερό Nαό καί τούς âκκλησιαζοµένους µέ πίστη καί φόβο ΘεοÜ, γιά τόν âπίσκοπο καί γιά τούς ôρχοντες τοü τόπου, γιά τόν στρατό, γιά τήν πόλη τό µοναστήρι που τελεöται Λειτουργία, γιά τήν εéκρασία τ ν àέρων, γιά τήν âφορία τ ν καρπ ν τéς γéς, γιά τούς ταξιδι τες, γιά τούς àρρώστους, τούς α χµαλώτους καί τή σωτηρία τους, γιά τήν àπαλλαγή λων µας àπό κάθε θλίψη, çργή, κίνδυνο καί àνάγκη, γιά τά χριστιανά τέλη λων µας. Kαί σέ λες αéτές τίς δεήσεις πού çνοµάζοται Mεγάλη Συναπτή E ρηνικά, οî ψυχές λων µας διά στόµατος τ ν ψαλτ ν, àπαντοüν τό Kύριε âλέησον. ^O διάκονος µετά καλεö τίς µορφές τéς Θεοτόκου καί τ ν ^Aγίων γιά νά πρεσβεύουν καί παροτρύνει λους µας νά âµπιστεθοüµε λη µας τήν ζωή στά χέρια τοü ΘεοÜ, λέγοντας TÉς Παναγίας \Aχράντου, ^Yπερευλογηµένης \Eνδόξου εσποίνης µ ν Θεοτόκου καί \Aειπαρθένου Mαρίας µετά πάντων τ ν ^Aγίων µνηµονεύσαντες, ëαυτούς καί àλλήλους καί πäσαν τήν ζωήν µ ν Xριστ τ Θε παραθώµεθα. Kαί οî πιστοί µιµούµενοι τήν Θεοτόκο καί τούς ^Aγίους àπαντοüν Σοί Kύριε δηλαδή Nαί Kύριε \Eσένα âµπιστευόµαστε. Kατόπιν ψάλλονται τά àντίφωνα πού εrναι µελωδήµατα µέσα àπό τούς ψαλµούς πού περιγράφουν προφητικά τόν âρχοµό τοü YîοÜ τοü ΘεοÜ, εrναι τρία στόν àριθµό πρός τιµήν τéς ^Aγίας Tριάδος καί µέ αéτά àνυµνεöται Θεοτόκος, οî Aγιοι καί ï Mονογενής Yîός τοü ΘεοÜ. \Eκείνη τήν œρα ï îερέας προσεύχεται µυστικά στό Aγιο Bɵα καί ï διάκονος στέκεται µπροστά στήν ε κόνα τéς Θεοτόκου κρατώντας µέ τά 3 δάχτυλα τό çράριό του. \Aµέσως µετά τά àντίφωνα ψάλλονται οî MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 7

8 ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ... 8 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË Mακαρισµοί καί àµέσως µετά σηκωνόµαστε λοι ùρθιοι γιά τή Mικρή E σοδο πού γίνεται µέ τό Eéαγγέλιο. ^O διάκονος ï îερέας παίρνει τό Eéαγγέλιο πού βρίσκεται πάνω στήν ^Aγία Tράπεζα καί περνώντας àπό τή βορεινή πύλη διασχίζει τήν \Eκκλησία. Mπροστά του προπορεύεται àναµµένη λαµπάδα πού συµβολίζει τόν Tίµιο Πρόδροµο καί ψυθιριστά ï îερέας λέγει τήν εéχή τéς MικρÉς E σόδου. Tό Eéαγγέλιο τό κρατä στό ψος τοü προσώπου του γιά νά καλύπτεται àπό τόν Xριστό, δηλαδή àπό τόν \Eρχόµενο Kύριο. Erναι ε σοδος τοü XριστοÜ στόν κόσµο. ^O îερέας στέκεται µπροστά στήν ^Ωραία Πύλη καί πρίν µπεö στό îερό προσεύχεται µυστικά στό Xριστό καί Tόν παρακαλεö νά προστάξει τίς οéράνιες δυνάµεις νά ε σέλθουν κι âκεöνες στό Aγιο Bɵα καί νά συλλειτουργήσουν µαζί τους. ^Yψώνοντας τότε ï îερέας ï διάκονος τό Eéαγγέλιο ψηλά àναφωνεö Σοφία çρθοί! διακηρύσσοντας τήν σοφία πού φανερώθηκε στόν κόσµο µέ τό κήρυγµα τοü Eéαγγελίου καί µäς παροτρύνει νά σταθοüµε εéλαβικά ùρθιοι µπροστά σέ αéτό. \Aλλά µέ τό çρθοί µäς παροτρύνει âπίσης νά ψώσουµε τό νοü µας καί τά µάτια τéς ψυχéς µας πρός τόν Kύριο γιά νά νοιώσουµε τήν παρουσία Tου στή Θεία Λειτουργία. Tό Eéαγγέλιο τοποθετεöται πάνω στήν ^Aγία Tράπεζα καί οî χοροί ψάλλουν τά Tροπάρια τéς ëορτéς τοü ^Aγίου καί κατόπιν àρχίζει ï Tρισάγιος Yµνος Aγιος ï Θεός, ±γιος σχυρός, ±γιος àθάνατος âλέησον µäς µέ τόν ïποöο ïµολογεöται ï Θεός Πατέρας, ï Yîός καί τό Aγιος Πνεܵα, τό \Aθάνατο καί Zωοποιό. TρεÖς φορές ψάλλεται αéτός ï µνος àπό τόν χορό, âν ï îερέας προσεύχεται µυστικά γιά νά γίνει εéπρόσδεκτος àπό τόν Kύριο ï Tρισάγιος Yµνος. \Aµέσως µετά àρχίζει àνάγνωση τοü \Aποστόλου âν ï διάκονος ï îερέας µäς παροτρύνει λους νά προσέξουµε λέγοντας Πρόσχωµεν, σοφία πρόσχωµεν! ηλαδή ôς προσέξουµε γιατί εrναι σοφά αéτά πού θά àκουστοüν καί τό àποστολικό àνάγνωσµα χρησιµεύει σάν κλίµακα γιά τήν àνάγνωση τοü Eéαγγελίου, âν âκείνη τήν œρα ï îερέας παρακαλεö γιά νά καταυγασθοüν οî καρδιές µας µέ τό φ ς τéς θεογνωσίας καί ν\ àνοίξει διάνοιά µας στήν κατανόηση τ ν εéαγγελικ ν κηρυγµάτων. ^H àνάγνωση τ ν àποστολικ ν λόγων δηλώνει τήν àποστολή τ ν àποστόλων στά öθνη. Πρ τα δηλαδή âστάλησαν στά öθνη οî ôπόστολοι καί κατάπιν κηρύχθηκε τό Eéαγγέλιο. Mόλις τελειώσει àνάγνωση τοü \Aποστόλου ψάλλουµε τά àλληλουϊάρια, δηλαδή τό àλληλούϊα πού σηµαίνει αrνος στόν Θεό καί δηλώνουν τήν âπιδηµία τéς θείας χάριτος πού öρχεται µέ τήν àνάγνωση τοü Eéαγγελίου. \Eκείνη τήν œρα ï îερέας θυµιάζει, διότι πως εéωδία τοü θυµιάµατος êπλώνεται àργά σέ λο τόν Nαό, öτσι καί χάρις τ ν εéαγγελικ ν λόγων µπαίνει στίς ψυχές τ ν âκκλησιαζοµένων χριστιαν ν. Kατόπιν διαβάζεται àπό τόν îερέα µπροστά àπό τήν ^Ωραία Πύλη τό Eéαγγέλιο àπό τόν διάκονο στόν ôµβωνα. Mπροστά àπό τό Eéαγγέλιο στέκεται πάντα µιά àναµµένη λαµπάδα πού συµβολίζει τό φ ς τοü XριστοÜ. ^O îερέας πάλι µäς παροτρύνει Σοφία, çρθοί àκούσωµεν τοü ^Aγίου Eéαγγελίου, ε ρήνη πäσι, δηλαδή τι εrναι σοφία αéτά πού θά àκούσουµε καί ùρθιοι ôς σταθοüµε νά τά àκούσουµε καί ôς öρθει ε ρήνη σέ λους. ^O χορός àπαντάει στόν îερέα: Kαί τ πνεύµατί σου δηλαδή καί στό δικό σου πνεüµα ôς öρθει ε ρήνη. ^H εéχή ε ρήνη πäσι εrναι εéλογία τοü \IησοÜ XριστοÜ πού öχει τήν àρχή της στήν \Aνάληψη τοü Kυρίου καί παρατείνεται στήν \Eκκλησία µέσα στούς α νες. Kαί τότε ï Kύριός µας στάθηκε àνάµεσα στούς µαθητές Tου καί εrπε ε ρήνη µöν, öτσι καί τώρα διά τοü στόµατος τοü îερέως µäς εéλογεö λέγοντας ε ρήνη πäσι. Oρθιοι λοιπόν, µέ σκυµµένα τά κεφάλια εéλαβικά προσέχουµε τά λόγια τοü Eéαγγελίου, πως θά προσέχαµε ôν àκούγαµε

9 τόν Iδιο τόν Xριστό. Aς δεχθοüµε âκείνη τήν œρα τόν σπόρο τοü σπορέως XριστοÜ µας µέσα στίς καρδιές µας καί ôς àγωνιστοüµε αéτός ï σπόρος νά καρποφορήσει καί νά γίνει καρδιά µας γé àγαθή. Mετά τήν àνάγνωση τοü Eéαγγελίου ï χορός (καί µέσα µας κι âµεöς) àναφωνεö όξα σοι Kύριε δόξα σοι. ^O διάκονος παρακινεö καί πάλι τό λαό σέ προσευχή καί βγαίνει στή µέση τοü ναοü καί καλεö τό âκκλησίασµα λέγοντας ε πωµεν πäντες âξ λης τéς ψυχéς καί âξ λης τéς διανοίας µ ν ε πωµεν, δηλαδή λοι µαζί µέσα àπό τήν ψυχή µας καί µέσα àπό τή διάνοιά µας ôς ποüµε καί οî πιστοί àπαντοüν Kύριε âλέησον! καί λοι µαζί µέ µιά καρδιά καί µιά ψυχή âξ ïλοκλήρου στραµµένη στό Θεό àπαντοüµε τρεöς φορές καί ùχι µία, Kύριε âλέησον, Kύριε âλέησον, Kύριε âλέησον σέ κάθε δέηση πού âκφωνεö ï διάκονος. Oλη αéτή σειρά τ ν δεήσεων çνοµάζεται \Eκτενής ^Iκεσία êπλά \Eκτενής καί ï îερέας µέσα στό îερό µπροστά στήν ^Aγία Tράπεζα, προσεύχεται γιά νά γίνει εéπρόσδεκτη àπό τόν Θεό. ^O διάκονος τότε àρχίζει τά κατηχούµενα δηλαδή τίς δεήσεις γι\ αéτούς πού κατηχοüνται. Παρ\ λο πού στίς µέρες µας σπάνια βρίσκονται στή λειτουργία àβάπτιστοι κατηχούµενοι, ½στόσο καθένας µας àναλογίζεται âκείνη τήν œρα πόσο µακρυά εrναι àπό τόν Θεό καί πόσο χλιαρή εrναι πίστη του καί θά πρέπει νά àγωνίζεται γιά ν\ àνάψει καί πάλι φλόγα τéς àγάπης του πρός τόν Θεό. ^O διάκονος µäς παρακινεö νά προσευχηθοüµε εûξασθε οî κατηχούµενοι τ Kυρίω δηλαδή προσευχηθεöτε οî κατηχούµενοι στόν Kύριο καί àπό τά βάθη τéς καρδιäς µας λοι àπαντοüµε Kύριε âλέησον κι âκεöνος συνεχίζει οî πιστοί πέρ τ ν κατηχουµένων δεηθ µεν δηλαδή οî πιστοί ôς παρακαλέσουµε γιά τούς κατηχούµενους καί συνεχίζει να ï Kύριος αéτούς âλεήση, κατηχήση αéτούς τόν λόγον τéς àληθείας, àποκαλύψη αéτοöς τό Eéαγγέλιον τéς δικαιοσύνης, ëνώση αéτούς τfé êγί α AéτοÜ καθολικfé καί àποστολικfé \Eκκλησία. Σ σον, âλέησον, àντιλαβοü καί διαφύλαξον αéτούς ï Θεός τé σé χάριτι. ηλαδή νά προσευχηθοüµε γιά νά τούς âλεήσει ï Kύριος, γιά νά τούς διδάξει τόν λόγο τéς àλήθειας, γιά νά τούς àποκαλύψη τό Eéαγγέλιο τéς δικαιοσύνης, γιά νά τούς ëνώσει µέ τήν êγία Tου καθολική καί àποστολική \Eκκλησία. Σ σε, âλέησε, βοήθησε καί φύλαξέ τους Θεέ µου µέ τή Xάρη Σου. Kαί οî πιστοί σέ κάθε α τηση âπαναλαµβάνουν τό Kύριε âλέησον, âν ï îερέας µυστικά προσεύχεται παρακαλ ντας τόν Θεό νά ρίξει τά µάτια Tου πάνω στούς δούλους Tου πού öχουν σκύψει τά κεφάλια καί νά àξιώσει λους τήν ôφεση τ ν êµαρτι ν καί τήν νωση µέ τήν êγία καθολική καί àποστολική \Eκκλησία Tου. \Eκείνη àκριβ ς τήν στιγµή οî κατηχούµενοι τά παλαιότερα χρόνια àποχωροüσαν àπό τό ναό, âν ï διάκονος τούς καλοüσε πρός àποχώρηση λέγοντας σοι οî κατηχούµενοι προέλθετε δηλαδή οî κατηχούµενοι νά βγεöτε öξω. Kαί συνέχιζε λέγοντας: οî κατηχούµενοι προέλθετε. Oσοι κατηχούµενοι προέλθετε. Mή τις τ ν κατηχουµένων. Oσοι πιστοί öτι καί öτι âν ε ρήνη τοü Kυρίου δεηθ µεν. ηλαδή οî κατηχούµενοι νά βγεöτε. Oσοι εrστε κατηχούµενοι νά βγεöτε. Nά µή µείνει οûτε νας àπό τούς κατηχούµενους. Kαί σοι ε µαστε πιστοί πάλι καί πάλι µέ ε ρήνη νά παρακαλέσουµε τόν Kύριο. \Eκείνη τήν œρα λοι µας ôς öχουµε τήν συναίσθηση νά διώξουµε τόν παλαιό ôνθρωπο µέ τίς êµαρτίες πού δέν εrναι ôξιος νά συµµετέχει στή θεία µυσταγωγία καί νά παρακολουθήσουµε τό πόλοιπο τéς Θείας Λειτουργίας µέ σο τό δυνατόν πιό καθαρές ψυχές. Στό ëπόµενο τεüχος θά àναλύσουµε τό δεύτερο µέρος τéς Θείας Λειτουργίας πού εrναι µόνον γιά τούς πιστούς κι öτσι θά ïλοκληρώσουµε τό θέµα πού öχουµε àνοίξει. Πηγές: Συµεών \Aρχ. Θεσ/νίκης Aπαντα, N.B. Γκογκόλ, Στοχασµοί στή Θεία Λειτουργία, Eκδ. ^I.M. Παρακλήτου, Πρωτοπρ. Στεφάνου \Aναγνωστοπούλου, \Eµπειρίες κατά τή Θεία Λειτουργία, ΠειραιÄς 2003 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 9

10 O Ú ÓÈÔÈ AÓıÚˆappleÔÈ... O A IO 10 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË OYKA ï å ÙÚfi

11 O±γιος àρχιεπίσκοπος ΛουκÄς, κατά κόσµον Bαλεντίν τοü Φέλιξ Bόϊνο-Γιασενέτσκι, γεννήθηκε στίς 14-(27) \Aπριλίου 1877 στό Kέρτς τéς χερσονήσου τéς Kριµαίας. Tό ο κογενειακό περιβάλλον µέσα στό ïποöο µεγάλωσε qταν διό- µορφο καθώς ï πατέρας του qταν Pωµαιοκαθολικός âν µητέρα του, ôν καί çρθόδοξη, περιοριζόταν σέ καλές πράξεις χωρίς νά συµµετέχει âνεργά στή λατρευτική ζωή τéς \Eκκλησίας. Πολύ νωρίς µετακοµίζουν στό Kίεβο. Στό Kίεβο ï Bαλεντίν àποφασίζει νά σπουδάσει \Iατρική. Παίρνει τό πτυχίο του τό 1903 καί παρακολουθεö µαθήµατα çφθαλµολογίας. Tό 1904, µέ τό ξέσπασµα τοü Pωσο-\IαπωνικοÜ πολέµου, βρέθηκε στήν Aπω \Aνατολή, που âργάστηκε ½ς χειρουργός µέ µεγάλη âπιτυχία.\eκεö συναντήθηκε καί µέ τήν Aννα Bασιλίγιεβνα Λάνσκαγια, τή µέλλουσα σύζυγό του, µέ τήν ïποία àπέκτησε τέσσερα παιδιά. Mετά τό τέλος τοü πολέµου âργάζεται σέ διάφορα âπαρχιακά νοσοκοµεöα. Oî âπιτυχίες του εrναι τόσο πολλές πού φήµη του âξαπλώνεται γρήγορα καί àσθενεöς καταφθάνουν àπό παντοü. Tήν δια âποχή µελετä σχετικά µε τήν τοπική àναισθησία καί συντάσσει âπιστηµονικά ôρθρα. ιαπρέπει στίς âγχειρήσεις τ ν çφθαλµ ν καί àποφασίζει νά àσχοληθεö µέ τή θεραπεία τ ν πυογόνων λοιµώξεων. Tό 1917 ï Bαλεντίν âκλέγεται καθηγητής στό Πανεπιστήµιο τéς Tασκένδης. ^H ρωσική âπανάσταση εrχε δη àρχίσει καί \Eκκλησία βρέθηκε στό στόχαστρο τ ν Mπολσεβίκων. ^H κατάσταση εrχε ξεφύγει àπό κάθε öλεγχο. Tότε ï Bαλεντίν συνελήφθη γιά πρώτη φορά. A τία qταν συκοφαντία ëνός νοσοκόµου. Mέ τή βοήθεια τοü ΘεοÜ àποκαλύφθηκε àλήθεια καί ï γιατρός àφέθηκε âλεύθερος. ^H περιπέτεια αéτή µως, παρά τό α σιο τέλος της, àναστάτωσε τήν Aννα, ïποία öπασχε δη àπό φυµατίωση καί γεία της âπιδεινώθηκε σέ βαθµό πού λίγες µέρες àργότερα πέκυψε. Mετά τό θάνατό της ï γιατρός âµπιστεύθηκε τά παιδιά του στή Σοφία Σεργκέγεβνα, µιά πιστή νοσοκόµα, ïποία τούς στάθηκε σάν δεύτερη µητέρα γιά πολλά χρόνια. ^O Bαλεντίν qταν πολύ πιστός καί αéτό qταν öκδηλο στόν τρόπο πού âργαζόταν. Tό àποτέλεσµα qταν νά δηµιουργηθοüν οî πρ τες àντιδράσεις àπό τούς âκπροσώπους τοü àθεϊστικοü καθεστ τος. Στό µεταξύ στούς διωγµούς προστίθεται καί πληγή τéς ζώσης âκκλησίας πού σκοπό εrχε νά πηρετήσει τά συµφέροντα τοü κράτους, διαιρώντας τούς κληρικούς καί τούς πιστούς, καί νά τούς àποµακρύνει àπό τήν àληθινή πίστη. Σ\ αéτή τήν âποχή τ ν δοκιµασι ν γιά τήν \Eκκλησία, ï γιατρός συµµετεöχε âνεργά στή ζωή τéς âκκλησίας. Oταν κατηγορήθηκε ï àρχιεπίσκοπος Tασκένδης καί Tουρκεστάν \Iννοκέντιος àπό τούς σχισµατικούς, ï γιατρός περασπίστηκε µέ σθένος τήν κανονική τάξη. ^O àρχιεπίσκοπος \Iννοκέντιος, âντυπωσιασµένος àπό τήν παρρησία τοü Bαλεντίν, τοü προτείνει νά γίνει îερέας. Πράγµατι, χειροτονία του σέ διάκονο öγινε στίς 26 \Iανουαρίου 1921 καί µιά ëβδοµάδα àργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Tό καλοκαίρι του 1923 ζ σα âκκλησία κάνει τήν âπίθεσή της καί âκτοπίζει τόν âπίσκο- MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 11

12 O Ú ÓÈÔÈ AÓıÚˆappleÔÈ... ^O ±γιος ^Iεράρχης Kριµαίας ΛουκÄς âντός ^IεροÜ NαοÜ µετά àπό Θεία Λειτουργία πο \Iννοκέντιο. ^O κλéρος καί ï λαός τéς Tασκένδης, ùντας στό öλεος τ ν σχισµατικ ν, âκλέγουν στή θέση τοü âπισκόπου τόν π. Bαλεντίν Bόϊνο-Γιασενέτσκι. ^H κουρά του σέ µοναχό öγινε κρυφά στό σπίτι τοü îερέα-καθηγητé. Kαταλληλότερο ùνοµα γιά τό νέο âπίσκοπο κρίθηκε âκεöνο τοü àποστόλου, εéαγγελιστé, êγιογράφου καί ατροü ΛουκÄ. Στή συνέχεια ταξίδεψε ½ς τό Πεντζικέντ γιά νά χειροτονηθεö âπίσκοπος. Tό γεγονός αéτό δέν πέρασε àπαρατήρητο καί πολύ σύντοµα ï âπίσκοπος ΛουκÄς συνελήφθη. Kατηγορήθηκε γιά προδοσία καί φυλακίστηκε. Στή φυλακή εrχε τήν εéκαρία νά ïλοκληρώσει καί τό σύγγραµµά του: οκίµια γιά τή χειρουργική τ ν πυογόνων λοιµώξεων, τό ïποöο µως δέν âκδόθηκε γιά πολλά χρόνια, παρόλη τή σηµασία του γιά τήν ατρική âπιστή- µη, âπειδή ï συγγραφέας âπέµενε νά γραφεö στό âξώφυλλο τό àρχιερατικό του àξίωµα. Στό διάστηµα τéς àπουσίας του οî âκπρόσωποι τéς ζώσης âκκλησίας κατέβαλαν τίς âκκλησίες, µά ï λαός, πιστός στίς συµβουλές τοü ποιµένα του, àπεöχε àπό τούς ναούς. Λόγω τéς µεγάλης του âπιρροéς οî πεύθυνοι τéς G.P.U. ( Kρατική Πολιτική ιεύθυνση ) àποφάσισαν νά àποµακρύνουν τόν âπίσκοπο ΛουκÄ àπό τήν Tασκένδη. Tήν œρα τéς àποχώρησής του πλéθος 12 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË κόσµου στάθηκε στίς γραµµές τοü τραίνου προκειµένου νά âµποδίσει τήν àναχώρηση. ^O κόσµος àποµακρύνθηκε àπό τίς àστυνο- µικές δυνάµεις καί ï âπίσκοπος ΛουκÄς πéρε τόν µακρύ καί βασανιστικό δρόµο τéς âξορίας. Φυλακίζεται κάτω àπό ôθλιες συνθéκες στή Mόσχα. \EκεÖ διαπιστώνει τά πρ τα συµπτώµατα καρδιακéς àνεπάρκειας πού θά τόν συνοδεύσει σέ λη του τή ζωή. Παρόλες τίς κακουχίες, συµπεριφορά τοü âπισκόπου àπέναντι σέ λους τούς κρατουµένους προκαλοüσε τό σεβασµό àκόµη καί τ ν πιό àρνητικ ν. \Eν οî γιατροί βεβαίωναν πώς κατάσταση τéς γείας του δέν τό âπιτρέπει, ï âπίσκοπος ΛουκÄς àναχώρησε âξόριστος γιά τή Σιβηρία. Tό καθεστώς τόν âγκαθιστä στήν πόλη Γενισέϊκ, γιά νά τόν στείλει àργότερα àκόµη 2000χλµ. µακρύτερα στήν πόλη Tουρουχάνσκ. Kαί στό νέο τόπο τéς âξορίας δέν àρνήθηκε νά προσφέρει τίς πηρεσίες του σέ σους τίς χρειάζονταν, παρόλες τίς àντίξοες συνθéκες. ^O λαός τοü Tουρουχάνσκ τόν περιέβαλλε µέ πολλή àγάπη καί σεβασµό. Aéτό qταν àρκετό γιά τούς àθέους πού σχεδίασαν νέα âξορία γιά τόν âπίσκοπο-γιατρό αéτή τή φορά τόν öστειλαν πέρα àπό τόν àρκτικό κύκλο, στό χωριό Πλάχινο, που κατά τό χει- µερινό λιοστάσιο ï λιος δέν àνατέλλει. ^H γεία τοü âπισκόπου εrχε âπιδεινωθεö καί µιά τέτοια âξορία qταν πολύ âπικίνδυνη γιά τή ζωή του. Aéτός qταν καί ï σκοπός τ ν διωκτ ν του. \EκεÖ στό Πλάχινο, πέφερε τά πάνδεινα, τόσο λόγω τ ν καιρικ ν συνθηκ ν, σο καί λόγω τéς àντιµετώπισης àπό τούς κατοίκους τéς περιοχéς. Eéτυχ ς, δύο µéνες àργότερα, µέ α τία τό θάνατο ëνός àγρότη, οî κάτοικοι τοü Tουρουχάνσκ ξεσηκώθηκαν καί àπαίτησαν τήν âπιστροφή τοü âπισκόπου. Oî àρχές δέν εrχαν ôλλη âπιλογή παρά νά ποχωρήσουν. Eτσι, ï âπίσκοπος ΛουκÄς, πού µέ ραµα εrχε ε δοποιη-

13 θεö γιά τό πέρας τéς δοκιµασίας του, âπέστρεψε στό Tουρουχάνσκ καί συνέχισε àπερίσπαστος τίς àσχολίες του γιά çκτώ àκόµη µéνες, µέχρι δηλαδή τό τέλος τéς âξορίας του. Παρόλες τίς δυσκολίες πού àντιµετώπισε, δέν ξέχασε ποτέ τά παιδιά του καί âπικοινωνοüσε µαζί τους σο πιό συχνά µποροüσε. Στό Kρασνογιάρσκ παρουσιάζεται στήν G.P.U. γιά àνάκριση. \EκεÖ ï βοηθός τοü διοικητé àνακοίνωσε στόν âπίσκοπο πώς µποροüσε νά πάει που θελε qταν âλεύθερος. Oπως qταν φυσικό ï âπίσκοπος ξεκίνησε γιά τήν Tασκένδη. υστυχ ς âκεö àντιµετωπίζει τίς συκοφαντίες àκόµη καί συνεργατ ν του, γεγονός πού τόν ïδήγησε σέ παραίτηση àπό τήν δρα τοü âπισκόπου. Στήν Tασκένδη συνεχίζει τίς φιλανθρωπίες του, µά οî àντίπαλοί του δέν öπαψαν νά ψάχνουν εéκαιρία γιά νά τόν διώξουν. ^H àφορµή δέν ôργησε νά βρεθεö καί ï âπίσκοπος βρέθηκε πάλι πόλογος àπέναντι στά κοµµατικά στελέχη. ^O σκοπός αéτή τή φορά qταν νά τόν àναγκάσουν νά παραιτηθεö àπό τό îερό του àξίωµα. Mετά àπό âξαντλητικές àνακρίσεις καί àπεργίες πείνας καί àφοü πέρασε να ïλόκληρο χρόνο στή φυλακή, ï âπίσκοπος âξορίστηκε γιά µιά àκόµη φορά στή Bόρεια Pωσία. Oî δραστηριότητές του âκεö âνόχλησαν ùχι µόνο τίς àρχές, àλλά καί τούς κατοίκους. Σύντοµα να σοβαρό πρόβληµα γείας τόν àνάγκασε νά πάει στό Λένινγκραντ. Mετά τήν àνάρρωσή του πέρασε µιά µακρά περίοδο δοκιµασι ν καί περιπλανήσεων. Oî âκπρόσωποι τοü Kόµµατος πιέζουν τόν âπίσκοπο νά âγκαταλείψει τήν îερωσύνη. Στήν περίοδο αéτή τéς πνευµατικéς δοκιµασίας àρχίζει νά χάνει τήν ραση àπό τό àριστερό µάτι λόγω àποκόλλησης τοü àµφιβληστροειδοüς χιτώνα. \Eπίσης τά οκίµια γιά τή χειρουργική τ ν πυογόνων λοιµώξεων âκδίδονται χωρίς νά àναγραφεö τό àξίωµά του. \Eν καιρ âπανακτä τήν âσωτερική γαλήνη, πού εrχε στερηθεö, καί περνä δύο χρόνια äρεµίας καί ε ρήνης κοντά στά παιδιά του. ^O âπίσκοπος ΛουκÄς qταν 60 âτ ν, ταν συνελήφθη γιά τέταρτη φορά. \Aπό τό φάκελλο πού διατηροüσαν στήν \Aσφάλεια, µποροüµε νά γνωρίζουµε τίς δραστηριότητές του. \Eν àπό τούς àσθενεöς του δέν öπαιρνε ποτέ χρήµατα, öδινε καί τόν µισθό του σέ àγαθοεργίες, δηλαδή βοηθοüσε σους φτωχούς, ôπορους καί âξόριστους àνθρώπους τύχαινε νά γνωρίζει. Oî φιλανθρωπικές âνέργειές του âνόχλησαν καί πάλι τό καθεστώς πού τόν συνέλαβε âκ νέου καί τόν ïδήγησε στή Σιβηρία. Oταν στίς 21 \Iανουαρίου 1941 τά χιτλερικά στρατεύµατα µπαίνουν στή Pωσία, ï âπίσκοπος-γιατρός ôν καί âξόριστος, προσφέρεται âθελοντικά νά âργασθεö γιά τή θεραπεία τ ν τραυ- µατι ν. Tό Kόµµα àναγνωρίζει τήν àξία του ½ς γιατροü καί τόν διορίζει àρχίατρο τοü στρατιωτικοü νοσοκοµείου καί σύµβουλο λων τ ν νοσοκοµείων τéς περιοχéς. Παρόλα αéτά οî συνθéκες εrναι ο κτρές âν παράλληλα δέν τοü àναγνωρίζουν κανένα πολιτικό δικαίωµα. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 13

14 O Ú ÓÈÔÈ AÓıÚˆappleÔÈ... Tήν Aνοιξη τοü 1942 àλλάζει στάση τéς πολιτείας àπέναντι στόν διο, àλλά καί àπέναντι στήν \Eκκλησία. Σέ λη τήν âπικράτεια τéς Pωσίας àνοίγουν âκκλησίες καί ï λαός βρίσκει καταφύγιο στούς ναούς àπό τήν παραφροσύνη τοü πολέµου. Γιά νά καλυφθοüν οî πάρχουσες àνάγκες ï âπίσκοπος ΛουκÄς προάγεται σέ àρχιεπίσκοπο Kρασνογιάρσκ. Oî Γερµανοί ποχωροüν καί ï àρχιεπίσκοπος µεταφέρεται δυτικότερα, στό Tαµπώφ. \Eκείνη τήν âποχή εrναι πεύθυνος γιά 150 στρατιωτικά νοσοκοµεöα. ^H \Eκκλησία γιά νά τόν διευκολύνειν τόν µεταθέτει στήν \Aρχιεπισκοπή Tαµπώφ καί Mιτσούρινσκ. Tό 1946 ï àρχιεπίσκοπος ΛουκÄς βραβεύθηκε µέ τό βραβεöο Στάλιν γιά τήν ρωϊκή âργασία του στόν B Παγκόσµιο Πόλεµο, καί γιά τή µεγάλη προσφορά του στήν ατρική âπιστήµη. Στά 70 του χρόνια γίνεται àρχιεπίσκοπος Συµφερουπόλεως καί Kριµαίας. \EκεÖ τό öργο του εrναι δύσκολο. ^H φτώχεια öχει πάρει τέτοιες διαστάσεις πού àναγκάζεται νά ταΐζει καθη- µερινά, στό σπίτι του, τούς ôπορους τéς περιοχéς. Στρέφει τό âνδιαφέρον του στήν âκκλησιαστική ζωή, καθώς τόν àποκλείουν àπό κάθε âπιστηµονικό συνέδριο. Kάνει περάνθρωπες προσπάθειες γιά νά àνοίξουν âκκλησίες. Tαυτόχρονα προσπαθεö νά πατάξει τήν àµέλεια καί τήν àδιαφορία τ ν îερέων τονίζοντας πώς πρέπει οî διοι νά àποτελοüν παράδειγµα πρός µίµηση γιά τούς πιστούς. Παράλληλα âξασκεö τό 14 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË öργο τοü ατροü προσφέροντας àναργύρως τίς πηρεσίες του στόν πάσχοντα ôνθρωπο. \Aκολουθώντας τό πόδειγµα τοü Θεανθρώπου λη του τή ζωή διéλθεν εéεργετ ν καί ώµενος. Mέ τή βελτίωση στίς σχέσεις \Eκκλησίας- Kράτους ï àρχιεπίσκοπος βρίσκει τήν εéκαιρία νά âπιστρέψει στήν àγαπηµένη του àσχολία δηλαδή τό κήρυγµα. Θεωρ βασικό àρχιερατικό µου καθéκον νά κηρύττω παντοü καί πάντα τόν Xριστό σηµειώνει ï διος. \Aπό τά κηρύγ- µατά του καταγράφηκαν περίπου 750, τά ïποöα àποτέλεσαν 12 τόµους (4500 σελίδες), καί öχουν χαρακτηριστεö âξαιρετικό φαινόµενο στή σύγχρονη âκκλησιαστική ζωή καί θεολογία. Tήν Aνοιξη τοü 1952 âπιδεινώνεται ρασή του, âν στίς àρχές τοü 1956 τυφλώνεται ïριστικά. Tό 1953 τόν Στάλιν διαδέχεται ï NικÉτας Xρουστσώφ, ï ïποöος ξεκίνησε νέο κüµα διωγµ ν κατά τéς \Eκκλησίας πού κορυφώνονται τό ^O \Aρχιεπίσκοπος µεριµνä γιά τό ποίµνιό του καί προσπαθεö νά τοü δώσει κουράγιο. \Eκείνη τήν âποχή γράφει στό µεγαλύτερο γιό του Mιχαήλ: Erναι λο καί πιό δύσκολο νά διευθύνει κανείς τίς ποθέσεις τéς \Eκκλησίας. Oî âκκλησίες κλείνουν µία µετά τήν ôλλη, δέν πάρχουν îερεöς καί ï àριθµός τους λο καί âλαττώνεται... Kατά τόπους àντίδραση φθάνει µέχρι âξεγέρσεως κατά τéς àρχιερατικéς âξουσίας µου. έν µπορ νά τό ποφέρω στά çγδόντα µου χρόνια. \Aλλά µέ τή βοήθεια τοü Kυρίου, συνεχίζω τό δύσκολο öργο µου. ^H àγάπη τοü κόσµου πρός τόν àρχιεπίσκοπο ΛουκÄ qταν öκδηλη. \Aκόµα καί àλλόθρησκοι ôθεοι τόν öβλεπαν µέ σεβασµό. ^O àρχιεπίσκοπος εrναι δη 84 âτ ν. ιαισθάνεται τι τό τέλος του πλησιάζει. Tά Xριστούγεννα τοü 1960 λειτουργεö γιά τελευταöα φορά καί γιά τόν καιρό πού àποµένει, περιορίζεται στό νά κηρύττει. Tελικά τήν Kυριακή 11 \Iουνίου 1961, µέρα πού γιορτάζουν οî Aγιοι Πάντες τéς ^Aγίας Pωσίας, κοιµήθηκε ï àρχιεπίσκοπος-γιατρός ΛουκÄς Bόϊνο-Γιασενέτσκι.

15 Παρά τήν öντονη àντίδραση τ ν Kοµµατικ ν, κηδεία τοü àρχιεπισκόπου µετατράπηκε σέ λαϊκή âπανάσταση. ^H E.Π. Λέϊκφελντ περιγράφει: Oî δρόµοι πληµµύρισαν àπό γυναικοüλες µέ ôσπρα µαντήλια στά κεφάλια. Προχώρησαν σιγάσιγά µπροστά àπό τή σορό τοü εσπότη. \Aκόµη καί οî γερόντισσες δέν πήγαιναν πίσω. TρεÖς σειρές τεντωµένων χερι ν λές καί ïδηγοüσαν τό αéτοκίνητο. ^O δρόµος µέχρι καί τό κοιµητήριο qταν στρω- µένος µέ τριαντάφυλλα. Kαί µέχρι τήν πόρτα τοü κοιµητηρίου àκουγόταν πάνω àπό τά κεφάλια µέ τά ôσπρα µαντήλια, ï µνος: Aγιος ï Θεός, Aγιος \Iσχυρός, Aγιος \Aθάνατος, âλέησον µäς. O,τι καί νά öλεγαν σέ αéτό τό πλéθος, σο καί ôν προσπαθοüσαν νά τούς κάνουν νά σιωπήσουν, àπάντηση qταν µία κηδεύουµε τόν àρχιεπίσκοπό µας. Tό Nοέµβριο τοü 1995 àνακηρύχθηκε ±γιος àπό τήν Oéκρανική \Oρθόδοξη \Eκκλησία. Στίς 17 Mαρτίου 1996 öγινε µέ âπισηµότητα àνακοµιδή τ ν λειψάνων του, πού τέθηκαν γιά λαϊκό προσκύνηµα στό ναό τοü κοιµητηρίου, àφιερωµένο στή µνήµη τ ν ^Aγίων Πάντων. Tά λείψανά του âξέπεµπαν µιά ôρρητη εéωδία, âν πολλοί àσθενεöς θεραπεύτηκαν θαυµατουργικά. TρεÖς µέρες àργότερα, στίς 20 Mαρτίου 1996, τά λείψανά του µεταφέρθηκαν στόν ^I. Nαό ^Aγ. Tριάδος. ^H µνήµη του ïρίστηκε νά τιµäται στίς 11 \Iουνίου, âπέτειο τéς κοίµησής του. (τευχίδιο Σύντοµος Bίος καί Παρακλ. Kανών τοü ^Aγίου ΛουκÄ \Aρχιεπισκόπου Συµφερουπόλεως καί Kριµαίας, \Eκδ. \Oρθόδοξος Kυψέλη ) A IO IøANNH MA IMOBIT ^O θαυµατουργός Oσοι δέν öχετε διαβάσει àκόµα τή βιογραφία τοü ^Aγίου \Iωάννη Mαξίµοβιτς σäς προτείνουµε νά τήν àναζητήσετε στά χριστιανικά βιβλιοπωλεöα γιά νά γνωρίσετε τή µεγάλη µορφή ëνός νέου ^Aγίου τ ν καιρ ν µας. IEPE AKO OY IE A IOY IøANNH MA IMOBIT ( Oρθρος, ^Eσπερινός, Παράκληση) ποίηµα ρος Xαραλάµπους Mπούσια \Eκδόσαµε τίς IEPEΣ AKOΛOYΘIEΣ τοü νεοφανοüς καί θαυµατουργοü ^Aγίου \Iωάννη Mαξίµοβιτς πού συνέγραψε ï µεγάλος µνογράφος τéς τ ν \Aλεξανδρέων \Eκκλησίας ρ. Xαράλαµπος Mπούσιας. ^O Aγιος \Iωάννης συνεχ ς θαυµατουργεö καί σοι πιστοί τόν εéλαβοüνται µποροüν νά προµηθευτοüν τίς îερές àκολουθίες γιά νά τόν âπικαλοüνται.

16 MÔÓ ÈÎ Û EÌappleÂÈÚ ÂÛ... ^H ÂÚfiÓÙÈÛÛ X ÚÈı MÈ Î Ú È àóôè Ù ÁÈ Î ıâ XÚÈÛÙfi... TÉς Προδρόµης µοναχéς, Kαθηγουµένης ^IερÄς MονÉς ^Aγίου ^Hρακλειδίου. 16 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË Hµακαριστή γερόντισσα Xαριθέα, κατά κόσµον ^Eλένη Xατηχάρου, γεννήθηκε τό 1915 στό χωριό \Aθηένου καί qταν τό δεύτερο àπό τά πέντε παιδιά τéς ο κογένειάς της. Tελείωσε τό ηµοτικό ΣχολεÖο καί στή συνέχεια βοηθοüσε στίς διάφορες γεωργικές âργασίες τήν ο κογένειά της ïποöα διακρινόταν γιά τήν κοινωνική καί ο κονοµική της κατάσταση. ^O πόθος της γιά τό µοναχικό βίο. \Aπό πολύ νεαρή λικία καρδιά της φλεγόταν àπό τόν πόθο νά àφιερώσει τή ζωή της στό Xριστό àκολουθώντας τό µοναχικό βίο, πρäγµα πολύ àσυνήθιστο γιά τά κυπριακά δεδοµένα, àφοü µέχρι τότε δέν λειτουργοüσε οûτε να γυναικεöο Kοινόβιο

17 στήν Kύπρο. Στήν âκπλήρωση τéς âπιθυµίας της αéτéς, συνάντησε µεγάλη àντίσταση àπό τούς γονεöς της, οî ïποöοι µάλιστα τήν πίεζαν συνεχ ς νά παντρευτεö. Σχετικά, àναφέρει δια στό προσωπικό της µερολόγιο: \Aφ\ wς µέρας àνεκοίνωσα τόν σκοπόν µου στούς γονεöς µου, ôνοιξα âµπρός µου να χάος àδιαπέραστον. έν τό περίµεναν, δέν θελαν νά àκούσουν περί µοναχικéς πολιτείας, τούς âφάνη τόσον àπαίσιον καί δέν âδίσταζαν νά µοü λέγουν, τι τούς âπρόσβαλλα καί τι öπρεπε νά παραιτηθ. Kαί µέραν καί νύκτα ε χαµε ναν πόλεµον àκατάπαυστον. \Eγώ âπέµενα, âκεöνοι µέ àπέτρεπαν καί µουν διαρκ ς λυπηµένη καί âπαρακαλοüσα τόν Θεόν νά µέ φωτίσει τί νά κάµω διότι qτο δι\ âµέ νας θάνατος. Erχα âκ δεξι ν µου τήν àγάπη τοü ΘεοÜ καί âξ\ àριστερ ν µου τήν àγάπη τ ν γονέων µου. Tόν Θεόν δέν τόν öβλεπα, àλλά τόν α σθανόµην τόσον πλησίον µου, πού δέν θελα νά àποµακρυνθ, διότι κάτι σάν µέθη πνευµατική, µία γλυκύτης ôρρητος, µία χαρά àνείπωτος âπληµµύριζεν τήν καρδίαν µου καί öφρισσεν àπό πνευµατική àγαλλίασιν τό πνεüµα µου. Πάλιν τούς γονεöς µου τούς περαγάπουν (...) \Aντέταξα λας µου τάς δυνάµεις, àγωνίσθηκα µέ σθένος καί πέρ ôνθρωπον. \Eκοµµατιάσθη καρδία µου. ^Yπέφερα πολύ, νύκτες ïλόκληρες ôγρυπνη µέ δάκρυα àτελείωτα καί νας βουβός πόνος qτο συντροφιά µου. Στίς δύσκολες αéτές στιγµές τéς ζωéς της, νεαρή τότε ^Eλένη, öβρισκε µοναδικό καταφύγιο στίς κρυφές συναντήσεις καί τή µυστική àλληλογραφία πού διατηροüσε µέ τόν πνευµατικό της Γέροντα Mακάριο Σταυροβουνιώτη ï ïποöος διέπρεψε àνάµεσα στούς πατέρες τéς MονÉς του, γιά τήν πλούσια πνευµατική του δράση. Γράφει γι\ αéτόν χαρακτηριστικά Γερόντισσα Xαριθέα: (...) ï εéλογηµένος µοü öδωσε τόσον θάρρος καί âλπίδα µέ τά γραφόµενά του (...) ^YπÉρξε γιά µένα πνευµατικός µου πατέρας, στήριγµα καί παρηγορία σ\ λη τήν âπίγειόν του ζωήν καί σ\ âκεöνον χρεωστ λην τήν πνευµατικήν µου πόστασιν καί οéδέποτε θά τόν λησµονήσω... Tαυτόχρονα, δια öδινε λον τόν ëαυτόν της σέ θερµή προσευχή, àκόµη καί τήν œρα πού âργαζόταν öξω στά χωράφια. Γράφει στό µερολόγιό της: Θεέ µου, καί ôν αéτό εrναι τό θέληµά σου καί ôν µέ προορίζεις διά µοναχήν, βεβαίωσόν µε διά νά προχωρήσω. \Eπέρασε καιρός, καί âγώ µέ τήν προσµονήν διά τήν àπάντησιν τοü ΘεοÜ, âπερνοüσα τόν καιρόν µου προσευχοµένη καί περιµένουσα τό πλήρωµα τοü χρόνου. ^H θεία κλήση γιά τό µοναχικό βίο. Kαί πράγµατι àπάντηση τοü ΘεοÜ qρθε καί öλλειψη τéς àνθρώπινης παρηγοριäς καλύφθηκε µέ τήν âπέµβαση τéς θείας παρηγοριäς. ^H δια µακαριστή Γερόντισσα περιγράφει τό θαυ- µαστό αéτό γεγονός στό προσωπικό της µερολόγιο: Ποτέ δέν θά ξεχάσω τό Aγιόν Tου κάλεσµα. Oταν àναπολ ε ς τήν µνήµη µου τήν µέρα âκείνην... µέ διατρέχουν ρίγη θείας συγκινήσεως καί µένω âκστατική µπροστά στό θεöο µεγαλεöο πού àντίκρυσα καί öγινα µέτοχος âγώ, àνάξιον πλäσµα καί τόσον µικρόν... ohταν µία Kυριακή τοü Aéγούστου τοü \Aνέβηκα στό àνώγι διά νά àναπαυθ καί σωµατικ ς καί νά τακτοποιήσω τούς λογισµούς µου πού wτο τόσο ταραγµένοι καί àλληλοσυγκρουόµενοι (...) Oσον και ôν προσπαθοüσα, µοü qτο àδύνατον νά τακτοποιήσω öστω καί âπ\ âλάχιστον τό ταραγµένο µου πνεüµα. Ξέσπασα σέ κλάµατα àτελείωτα καί µετά σέ κατανυκτική προσευχή.. \Hρέµησε τό πνεüµα µου καί κάτι σάν πνος µέ κατέλαβε. MοÜ âφάνη πώς ôκουσα σάν βοήν àνέ- µου, σάν νά âσείετο καλαµιώνας καί âτράβηξε τήν προσοχή µου πρός τό µέρος πού àκούετο βοή. Πράγµατι, qτο ôνεµος στήν àρχή καί âν öβλεπα πρός τά âκεö, ξανοίχθηκε µπροστά µου να µεγαλοπρεπές θέαµα. \Eφάνη µαζί µέ τόν ôνεµο νας ôνθρωπος ντυµένος îερατικά, νέος καί ½ραÖος, àσπροντυµένος µέ γαλανούς σταυρούς âπάνω στό φελόνιο. έν πατοüσε στή γé. Hρχετο πρός τό µέρος µου σάν νά πετοüσε, σάν νά γλυστροüσε. Tά µαλλιά του καί τά γένεια του τά ξανέµιζεν ï àέρας καί τό πρόσωπό του qτο χαροποιόν. Eφθασε κοντά µου καί µέ âπροσπέρασε να βéµα καί ψωσε ναν µεγάλο σταυρόν καί µοü εrπε συνάµα: Eρχου çπίσω µου. MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 17

18 MÔÓ ÈÎ Û EÌappleÂÈÚ ÂÛ... \Eπροχώρησε µέ τόν ôνεµο καί àκούστηκε ψαλ- µωδία àπό µυριάδες φωνές καί öπαυσε πλέον δι\ âµέ çπτασία âκείνη. \Eξύπνησα καί µονοµιäς ε ρέθηκα γονατιστή. Ξέσπασα σέ λυγµούς... \Eφώναζα, öρχοµαι Kύριε, öρχοµαι καί öκλαια... \Aπό τήν µέρα âκείνη µία qτο σκέψις µου, πώς θά κατορθώσω νά àπαλλακτ τόν κόσµον καί νά βρεθ µόνη µου µέσα σέ να κελλί µέ τέσσερις τοίχους, νά àπολαύσω τόν Θεόν µου. ^H Γερόντισσα âνδεδυµένη τά πλα τοü XριστοÜ. \Aπό τότε, πως χαρακτηριστικά àναφέρει µακαριστή Γερόντισσα, τάχθηκε πό τή σηµαία τοü σταυροü καί πéρε τήν ïριστική àπόφαση νά àκολουθήσει τόν µοναχικό βίο. Tακτοποίησε λες τίς ποθέσεις, βοήθησε στήν àποκατάσταση τ ν àδελφ ν της, κέρδισε κάπως τή µεταβολή τ ν γονι ν της καί öτσι τό 1945 âγκατέλειψε τά τοü κόσµου καί πéγε στό διόρυθµο µοναστήρι τéς Mεταµορφώσεως τοü ΣωτÉρος στό Kαϊµακλί, àφοü τότε δέ λειτουργοüσε κανένα γυναικεöο κοινόβιο µοναστήρι στήν Kύπρο. Tό 1949 στήν ^Iερά Mονή Σταυροβουνίου, àξιώθηκε τοü µεγάλου καί àγγελικοü σχήµατος καί πéρε τό ùνοµα Xαριθέα. Tά γραφόµενα στό µερολόγιό της γι\ αéτή τήν µέρα, πως καί ïλόκληρη βιοτή της, φανερώνουν τό àνδρεöο καί àγωνιστικό φρόνηµά της καί ξεχώριζε πάντα στόν χαρακτéρα της. Γράφει σχετικά: Tώρα πλέον ½ς στρατιώτης XριστοÜ, âνδεδυµένη τά πλα τοü XριστοÜ, κατέρχοµαι στό στάδιον τοü àγ νος àποφασισµένη νά àποθάνω ε ς τόν àγ να, παρά νά âνδώσω ε ς τάς ποβολάς τοü âχθροü àπό τόν ïποöον καθώς κουσα ε ς τήν χειροτονίαν µου δέν θά ε ρω ôνεσιν. Γεµάτη πνευµατικό âνθουσιασµό πως àναφέρει, öστηνε πύργους µέ τή φαντασία της καί öβλεπε τά µακρά κοντά καί τάς τραχείας ïδούς λείας. Πολύ σύντοµα µως διαπίστωσε τι πνευµατική κατάσταση στό µοναστήρι δέν τήν εéχαριστοüσε νεκεν τéς διορρυθµίας καί τéς öλλειψης διοικήσεως, γι\ αéτό προσευχή της καί ï διακαής πόθος της qταν νά φύγει àπ\ âκεö καί 18 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË νά àξιωθεö νά ζήσει σ\ να κοινόβιο, πως πάντα çνειρευόταν. Στό µοναστήρι τοü ^Aγίου ^Hρακλειδίου. εκαοκτώ ïλόκληρα χρόνια ποµονéς καί καρτερίας χρειάστηκαν γιά νά φθάσει τό πλήρω- µα τοü χρόνου. Tό 1962 λοιπόν µέ τήν ôδεια τοü τότε \Aρχιεπισκόπου Kύπρου Mακαρίου τοü Γ δίνεται στή Γερόντισσα καί σέ ôλλες δύο àδελφές πού öφυγαν µαζί της, τήν àδελφή Θεοφανώ καί τήν àδελφή Eéπραξία, τό µοναστήρι τοü ^Aγίου ^Hρακλειδίου πού µέχρι τότε qταν âρειπωµένο, µέ σκοπό τήν àναστήλωση καί âπαναλειτουργία του ½ς κοινοβίου. Oταν λθαµεν τήν πρώτη φορά νά τό δοüµεν, γράφει µακαριστή Γερόντισσα, µέ öπιασε δέος. Παλαιόν, âρειπωµένον àκατοίκητον... χωρίς âξώπορτα, χωρίς νερό, χωρίς δρόµο, χωρίς φ ς... χωρίς κουζίνα καί σα χρειάζονται νά ζήσουν οî ôνθρωποι. Tά âνθυµοüµαι καί θαυ- µάζω τό θάρρος πού ïπωσδήποτε τό àναπτέρωνε ï πόθος καί βοήθεια τοü ^Aγίου ^Hρακλειδίου... \Eχρειάσθη àρκετός καιρός νά àπαλλαγοüµε àπό διάφορα ëρπετά... πού σφετερίζοντο µαζί µας καί αéγά καί ψωµιά καί ùσπρια... \Eχρειάσθησαν πολλές µέρες νά καθαρίσωµεν τήν αéλήν àπό τά àγκάθια καί τήν âκκλησίαν àπό τίς àράχνες καί τές λίγδες τ ν λαδι ν... ουλειά καθηµεριν ς καί κόποι µεγάλοι... Πολύ σύντοµα ï àριθµός τéς àδελφότητος αéξήθηκε καί öτσι τό 1966, Γερόντισσα Xαριθέα àναλαµβάνει âπίσηµα τήν γουµενία τéς MονÉς. Mόνον àπό àγάπην κινούµενη, πως àναφέρει, àνέλαβα τήν εéθύνη, χωρίς νά πολογίσω τό µέγεθος τéς δυσκολίας. Tό κοινόβιον καί παρουσία τοü πνευµατικοü, µοü öδιδε τό θάρρος καί âσµίκρυνε τές δυσκολίες. Mέ τήν àνδρεία της ψυχή, τό δραστήριο χαρακτéρα καί τό ôµεµπτο àγωνιστικό της φρόνηµα, µέ θυσία καί αéταπάρνηση àνοικοδόµησε τόν ±γιο καί àποστολικό χ ρο τéς µετανοίας της µέ κοµµάτια àπό τήν καρδιά της. Kάθε τί öµψυχο καί ôψυχο στό µοναστήρι εrναι ποτισµένο àπό τά δάκρυα τ ν προσευχ ν της καί τούς îδρ τες τ ν κόπων της. Tό ο κοδοµικό συγκρό-

19 τηµα τéς MονÉς, δέχθηκε πολλαπλές âπιδιορθώσεις καί προσθéκες κατά τή διάρκεια τéς γουµενίας της. \Eπισκευάσθηκαν âκ βάθρων καί âπεκτάθηκαν πτέρυγες τéς MονÉς. ιορθώθηκε καί âξωραΐστηκε τό Kαθολικό καί τό Συνοδικό. \Aνοικοδοµήθηκαν âργαστήρια, τραπεζαρία, ξεν νες καί àρχονταρίκι. Kτίστηκε παρεκκλήσιο àφιερωµένο στόν Tίµιο Πρόδροµο. \Aκόµη δια- µορφώθηκαν âσωτερικοί διάδροµοι µέ ψηφιδωτό δάπεδο τό ïποöο φιλοτέχνησαν οî àδελφές τéς MονÉς. Kαρδιά àνοιχτή γιά κάθε Xριστό. \Eκτός µως àπό τήν εéθύνη γιά τήν àναστήλωση καί âπέκταση τéς MονÉς γιά τριαντατέσσερα χρόνια, σήκωνε καί τό βαρύ σταυρό τéς πνευ- µατικéς καθοδήγησης τ ν µοναζουσ ν. Mέ àπέραντη àγάπη, διάκριση, ταπείνωση καί συµµόρφωση στήν πατερική παράδοση, προσπαθοüσε νά µορφώσει τόν Xριστό στήν καρδιά κάθε àδελφéς, γεγονός, πού àπαιτοüσε πολλή ποµονή καί µακροθυ- µία, àφοü κάθε ôνθρωπος öχει διαφορετικό χαρακτéρα καί διαιτερότητες. Γράφει συγκεκριµένα Mακαριστή Γερόντισσα στό µερολόγιό της: ιά νά συγκροτεöται καί νά προχωρεö νας πνευµατικός çργανισµός ï πεύθυνος çφείλει νά κλαίη µετά τ ν κλαιόντων καί νά χαίρη µετά τ ν χαιρόντων. Nά κατεβé στό âπίπεδο τοü ïποιουδήποτε àδελφοü καί νά öχη τήν δύναµιν νά τόν σηκώση àπό τήν πτ σιν του, διαθέτοντας πολλή àγάπην, πολλή ποµονήν καί µαεστρίαν, διά νά τόν θέση âνώπιον τοü σκοποü του καί τ ν ποχρεώσεών του àπέναντι τοü \Eσταυρωµένου \IησοÜ. έν εrναι εûκολον καθόλου, διότι βαρύνουν κληρονοµικότητα, πολλές φορές στενή διανοητική δύναµις, ïπότε âνισχύεται ï âγωϊσµός, φιλαυτία, τό πεöσµα καί κυριαρχεö περηφάνεια. Eτσι, µακαριστή Γερόντισσα Xαριθέα, πλάτυνε τόσο πολύ τήν καρδία της, œστε νά χωρεö καί νά σκεπάζει τά προβλήµατα, τίς àνησυχίες καί τίς àδυναµίες κάθε πνευµατικοü της τέκνου. \Eπιπλέον, λόγω τοü χαρακτéρα της, àπέφευγε τήν αéταρχική âπιβολή κανόνων καί προσπαθοüσε νά âπιταχύνει τό öργο της, προκαλώντας τήν φιλοτιµία καί τήν àγάπη τ ν àδελφ ν, προσφέροντας ταυτόχρονα ½ς παρά- MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 19

20 MÔÓ ÈÎ Û EÌappleÂÈÚ ÂÛ... δειγµα πρός µίµηση, τόσο τήν âξωτερική συµπεριφορά σο καί τήν âσωτερική πνευµατική âργασία. Παράλληλα µέ τή φροντίδα γιά τήν πνευµατική καθοδήγηση τéς àδελφότητας, πολύ συχνά µοιραζόταν τίς λικές καί πνευµατικές àνάγκες, τόν πόνο καί τά προβλήµατα κάθε àνθρώπου πού ζητοüσε τήν βοήθειά της. Παρ\ λες τίς φροντίδες πού εrχε καί τίς δυσκολίες πού àντιµετώπιζε àπό διάφορες àρρώστιες πού κατά καιρούς πέρασε, πόρτα καί καρδιά της qταν πάντοτε àνοιχτή γιά κάθε Xριστό, πως χαρακτηριστικά àποκαλοüσε κάθε να πού ζητοüσε τή βοήθειά της. Oσοι κληρικοί, µοναχοί καί λαϊκοί εrχαν τήν εéλογία νά τήν γνωρίσουν, öτρεφαν γι\ αéτήν µεγάλο σεβασµό âκτίµηση καί àγάπη, àφοü πανωραία ψυχή της àντανακλοüσε µέ γλυκύτητα καί êπλότητα τούς καρπούς τοü ^Aγίου Πνεύµατος. Aν καί διéλθε τή ζωή της διά µέσου πολλ ν θλίψεων, χύνοντας ποταµούς δακρύων, ôν καί συνάντησε µεγάλες δυσκολίες καί πολλές àντιδράσεις, âντούτοις µέ τό φρόνηµα πού τήν χαρακτήριζε καί τίς παννύχιες προσευχές της κατάφερε νά àντιµετωπίζει κάθε δύσκολη κατάσταση, öχοντας πάντοτε τήν âλπίδα της στή Θεία Πρόνοια. Tό ïσιακό τέλος τéς Γερόντισσας. Tά τελευταöα δύο χρόνια τéς âπιγείου ζωéς της, τά πέρασε καθηλωµένη στό àναπηρικό καροτσάκι, λόγω κάποιας βλάβης στή σπονδυλική της στήλη. ^O τελευταöος χρόνος öγινε µως µαρτυρικός, àφοü προστέθηκαν οî àβάσταχτοι πόνοι τοü καρκίνου καί οî àτελείωτες νύχτες πού περνοüσε ôγρυπνη, λόγω τéς δύσπνοιας. Kαί αéτή τή δοκιµασία, µως, τήν πέρασε µέ πολλή ποµονή, καρτερία, σιωπή καί προσευχή, χωρίς νά γογγύσει νά παραπονεθεö, διδάσκοντας, öτσι, τό τελευταöο µάθηµα σ\ âµäς τίς µοναχές της. Στίς 13 \Aπριλίου τό 2000, Πέµπτη τοü Mεγάλου Kανόνος, κοιµήθηκε âν Kυρίω µέ ïσιακό τέλος. Tήν προηγούµενη νύχτα, ταν οî àδελφές διάβαζαν στό νοσοκοµεöο τό Mεγάλο Kανόνα, Γερόντισσα συµπλήρωνε τό \Eλέησόν µε ï Θεός, âλέησόν µε, âν τό πρωΐ τήν 20 MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË ôκουσαν νά λέει: \Aποστραφήτωσαν παραυτίκα α σχυνόµενοι οî λέγοντές µοι εsγε, εsγε. \AφοÜ γύρισε àριστερά, öφτυσε τρεöς φορές, ξανάφτυσε πιό δυνατά καί συνέχισε λέγοντας: \Aγαλλιάσθωσαν καί εéφρανθήτωσαν âπί Σοι, πäντες οî ζητοüντες Σε, ï Θεός καί λεγέτωσαν διά παντός, µεγαλυνθήτω ï Kύριος, οî àγαπ ντες τό σωτήριόν Σου. ^H προσευχή qταν συνεχής àδολεσχία της µέχρι καί τίς τελευταöες àναπνοές της. Eνα δεöγµα τéς προσευχéς της πρός τόν Oéράνιο Nυµφίο της, εrναι γραµµένο στό µερολόγιό της: Θεέ µου, σέ παρακαλ àναξία Σου δούλη. Tή βοήθειάν Σου καί τή χάριν Σου τήν ïποöα âδοκίµασα πλουσίαν νεκεν τéς àπείρου Σου εéσπλαχνίας καί öδειξες τόν πλοüτον τéς χρηστότητός Σου καί ε ς âµέ τήν âλαχίστην, µή παύσης νά µοι χορηγéς πάντοτε, διά νά δυνηθ νά φέρω τόν Σταυρόν Σου, µέχρι τελευταöας µου àναπνοéς, νά âργασθ πρός δόξαν Σου καί νά φαν àξία τéς κλήσεως τéς ïποίας âκλήθην. Kάµε µε êγίαν, Θεέ µου, καί âν σώµατι καί âν πνεύµατι. Mή µέ âγκαταλείψεις διά τάς âν γνώσει καί àγνοία µου êµαρτίας. Mή µέ παρίδης τήν πτωχή Σου, τεθλιµµένην καί àποτεθαρρηµένην. Mή µέ àφήσης µόνην, Θεέ µου, ε ς τάς âπιθυµίας µου, àλλά δός µοι τήν χάριν Σου, να συµπαροüσα µοι κοπιάση καί µείνη µετ\ âµοü µέχρι τέλους. \Hγαπηµένε µου \IησοÜ, ^Aγνέ µου âραστά, γλυκύτατε σύζυγε τéς ψυχéς µου, µοναδικόν µου àγαθόν, παντοτινή àδολεσχία τοü νοός µου, γλυκύτατον âντρύφηµα τéς γλώσσης µου, ôρρητος θυµηδία τéς ψυχéς µου, βοήθησόν µε νά φέρω µέ ποµονή τόν çλίγον κόπον τόν ïποöον χάριν Σου àνέλαβον, τι εrσαι Θεός âλέους καί ο κτιρµ ν καί Σοί τήν δόξαν àναπέµποµεν, τ Πατρί καί τ Yî καί τ ^Aγί ω Πνεύµατι, νüν καί àεί καί ε ς τούς α νας τ ν α ώνων. \Aµήν. Tήν εéχή της νά öχουµε. (περιοδ. ΠEMΠTOYΣIA εκέµβριος 2002, Mάρτιος 2003)

21 M ÏfiÁÈ appleï... TO MYPO A O THN EIKONA TH ANA IA MA EBH ETPEXE A TAMATHTA... TοÜ \Aρχιµανδρίτου Nεκταρίου Θεοδωρικάκου ^O γνωστός λαϊκός îεροκήρυκας ηµήτριος Παναγόπουλος, ôνθρωπος µέ Πνεܵα Aγιο, ï ïποöος κατά τήν διάρκεια τéς âπίγειας ζωéς του µέ τήν êπλότητα τοü κηρύγµατός του σαγήνευε τά πλήθη τοü λαοü, öγινε α τία ëκατοντάδες ôνθρωποι, σως καί χιλιάδες, νά µετανοήσουν καί νά âπιστρέψουν κοντά στόν Xριστό καί τήν \Eκκλησία Tου. Kήρυξε σέ λη τήν ^Eλλάδα καί φήµη του γρήγορα ξαπλώθηκε καί στό âξωτερικό, \Aµερική, KαναδÄ, Aéστραλία, Eéρώπη. Tόν καλοüσαν γιά κηρύγµατα µετανοίας κι που ï διος δέν µπόρεσε νά πάει, οî χιλιάδες κασέτες του, µέ τά êπλά καί κατανοητά κηρύγµατά του, κατέφθαναν καί σκόρπιζαν τό σκότος τéς πλάνης καί τéς êµαρτίας. ^O µακαριστός Παναγόπουλος τά τελευταöα χρόνια öγινε α τία νά µαθευτεö àκόµη περισσότερο στόν ^Eλλαδικό χ ρο καί στό âξωτερικό ^Iερά Mονή Παναγίας MαλεβÉς πού βρίσκεται κοντά στό Aστρος Kυνουρίας. ^H ^Iερά Mονή MαλεβÉς χτίστηκε τό 717 µ. X. ½ς àνδρική κοινοβιακή Mονή, κοντά στήν κορυφή τοü ùρους MαλεβοÜ στόν Πάρνωνα, àπό που πéρε καί τήν çνοµασία της. Tό µοναστήρι εrναι àφιερω- µένο στήν Παναγία. Tό 1949 àπό àνδρική Mονή µετατράπηκε σέ γυναικεία. Στό Mοναστήρι πάρχει θαυµατουργική ε κόνα τéς Θεοτόκου πού κατά τήν ^Iερή Παράδοση εrναι µία àπό τίς 70 πού êγιογράφησε ï Eéαγγελιστής ΛουκÄς. ^H ε κόνα αéτή θαυµατουργικά καί κατά περιόδους àναβλύζει ±γιο µύρο, χάρις στό ïποöο πολλοί àσθενεöς θεραπεύονται. Tά θαύµατα τéς Παναγίας µας στήν ^Iερά αéτή Mονή εrναι àναρίθµητα. Σήµερα θά àναφερθ σ\ να θαüµα πού öγινε στό Mοναστήρι τéς Παναγίας τéς MαλεβÉς, µέσα στήν δεκαετία τοü 80. Tό îστορικό τοü θαύµατος öχει ½ς ëξéς: ^O Γέροντάς µου \Aρχιµ. Nεκτάριος Mουλατσιώτης, τήν âποχή âκείνη πηρετοüσε σέ µία Mητρόπολη τοü λεκανοπεδίου \AττικÉς. Nεαρός τότε στήν λικία, àλλά καί νεοχειροτονηθείς κληρικός, διεφώνησε µέ τόν τότε Mητροπολίτη του, µέ àποτέλεσµα νά ποστεö ναν âκκλησιαστικό διωγµό. Kαθηµερινά τήν περίοδο âκείνη qταν σκεπτικός καί προσευχόµενος, ζητώντας àπό τόν Θεό νά τοü δείξει ποöος öχει τό λάθος. ^O Mητροπολίτης ï διος εrχε σφάλει καί öπρεπε νά πάει ταπεινά νά ζητήσει τή συγγνώµη του; Mία µέρα παίρνει λον τόν φάκελο µέ τό προσωπικό του àρχεöο καί τήν σχετική àλληλογραφία πού εrχε διεξαχθεö µεταξύ τοü Mητροπολίτη του καί τοü δίου καί àνεχώρησε γιά τήν Φλώρινα. \EκεÖ àναζήτησε τόν πνευµατικό του καθοδηγητή, τόν \Eπίσκοπο καί Mητροπολίτη τéς Φλώρινας Aéγου- MÔÓ ÈÎË EÎÊÚ ÛË 21

TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006. Kø IKO 7109

TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006. Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H TEYXO AP. 13 MAPTIO - A PI IO 2006 Ù Ê ÓÔÓ âí àî ÓıáÓ ÂÚÈÙ ıâù È ï ÙáÓ \AÁÁ ÏˆÓ B ÛÈÏÂ... K Ï \AÓ ÛÙ ÛË Kø IKO 7109 MONAXIKH EKºPA H τ.13, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2006 ΠEPIO IKO IMHNIAIO ΠPOAIPETIKH

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Hιστορία της αγιογραφικής τέχνης της Kύπρου στα νεότερα χρόνια

Hιστορία της αγιογραφικής τέχνης της Kύπρου στα νεότερα χρόνια Kωστής Kοκκινόφτας O ΔIONYΣIOΣ XPHΣTIΔHΣ (1830-1902) KAI TO AΓIOΓPAΦIKO TOY EPΓO Hιστορία της αγιογραφικής τέχνης της Kύπρου στα νεότερα χρόνια είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον νέο κτήτορα της Mονής Σταυροβουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

E I HMA EKK H IA TIKA PAMMATA YNO IKAI E KYK IOI

E I HMA EKK H IA TIKA PAMMATA YNO IKAI E KYK IOI 741 E I HMA EKK H IA TIKA PAMMATA YNO IKAI E KYK IOI 742 EKK H IA Oκτώβριος 2001, Aριθµ. 9 Oκτώβριος 2001, Aριθµ. 9 EKK H IA 743 H ΣYMMETOXH THΣ EKKΛHΣIAΣ THΣ E ΛΛA OΣ ΣTIΣ EK HΛΩΣEIΣ ΠENΘOYΣ ΓIA THN TPOMOKP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Παναγία Μυροβλύτισσα» Μύρο κι ευωδία, στην ανάσα Σου ακουµπάει

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠPOΓPAMMA ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EΠIΣHMOΣ ΣYNO EIA THΣ A.Θ.M. TOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1. Iερώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας.

Β Ε τάξη ηµοτικού. ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή Καταναλωτή, Αγωγή Υγείας. Σχέδιο Μαθήµατος Το ικαίωµα στην Εκπαίδευση Β Ε τάξη ηµοτικού Σκοπιµότητα Να αναγνωρίζουν οι µαθητές το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση ιαθεµατικότητα Μαθηµατικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

H ΣYMBOΛH THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ ΣTO ΠOIMANTIKO EPΓO THΣ EKKΛHΣIAΣ

H ΣYMBOΛH THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ ΣTO ΠOIMANTIKO EPΓO THΣ EKKΛHΣIAΣ H ΣYMBOΛH THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ ΣTO ΠOIMANTIKO EPΓO THΣ EKKΛHΣIAΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ H ΣYMBOΛH THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ ΣTO ΠOIMANTIKO EPΓO THΣ EKKΛHΣIAΣ «Oéδbν γάρ, οéδbν ο τως àνίστησι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô;

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; È Ô ÌÂ Ó È Ï Ô; Τι έκανε ο καθένας; ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; Συγγραφέας Εικονογράφος Μεταφραστής Διορθωτής Βιβλιοδέτης Τυπογράφος Εκδότης È Ó ÊÙÈ ÍÂÈ Ó ÙÚ appleâ È Διάλεξε ένα αντικείμενο και φτιάξε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΡΙΟΣ Αυτήν την εβδομάδα κοίτα να τακτοποιήσεις κενά του παρελθόντος και να επεξεργαστείς στο μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

O Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. H διδασκαλία Tου µεταδόθηκε προφορικά, όπως

O Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. H διδασκαλία Tου µεταδόθηκε προφορικά, όπως H Αγία Γραφή H συγγραφή και η επιβίωση των βιβλίων της Αγίας Γραφής Πηγή: http://www.iec.gr/holy_bible.htm A. H Kαινή ιαθήκη. α) H συγγραφή των βιβλίων της Kαινής ιαθήκης. β) O κανόνας των βιβλίων της

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Ανδρέας Σµοϊλης Μελίνα Ρήγα Μαθητές στο Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης 2007-2008 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κατερίνα Αλεξιάδη alexiadi@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής

ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Αστρικό σμήνος είναι 1 ομάδα από άστρα που Καταλαμβάνουν σχετικά μικρό χώρο στο

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006 Χρήστος Μαρκόπουλος Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών /ντης Κλινικής Μαστού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού - Στατιστικά στοιχεία Στη χώρα µας,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Πριν αποκτήσουµε παιδιά, πιστεύαµε πως η απόκτησή τους ήταν κάτι που θα ωφελούσε µόνον εκείνα. Πως εµείς µόνο την ταλαιπωρία θα αναλαµβάναµε κι όλες τις δύσκολες και πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα