'Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών, Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 'Αθήνα 501/1 Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "'Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών, Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 'Αθήνα 501/1 Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de"

Transcript

1 ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1980

2

3 ι ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ

4 'Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών, Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 'Αθήνα 501/1 Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de Recherches Byzantines, Vas. Constantinou 48, Athènes 501 II

5 ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1980

6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οί παλαιογραφικές, διπλωματικές καί αρχειακές έρευνες σε βιβλιοθήκες, αρχεία καί αρχειακές συλλογές πού σώζονται στον ελληνικό κυρίως χώρο, άλλα καί σέ διάφορες χώρες του εξωτερικού αποτελούν ενα άπο τα βασικά επιστημονικά προγράμματα του Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών. Οί πρώτες ερευνητικές αποστολές μέ σκοπό την επισήμανση καί μικροφωτογράφηση αρχειακού ύλικοϋ άρχισαν το 1960 καί πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργασιών της «'Επιτροπής διερευνήσεως, φωτογραφήσεως καί καταλογογραφήσεως τών έν δημοσίαις βιβλιοθήκαις, μοναστηριακοΐς ιδρύμασι καί ίδιωτικαϊς συλλογαΐς άποκειμένων δημοσίων κλπ. εγγράφων του Βυζαντίου» 1. Το 1961, ή 'Επιτροπή αυτή προσαρτήθηκε στο νεοσύστατο τήν εποχή εκείνη Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, κληροδοτώντας του ταυτόχρονα αξιόλογο αριθμό μικροταινιών 2. Στο χρονικό διάστημα τής εικοσαετίας πού πέρασε άπό τήν ίδρυση καί λειτουργία του Κέντρου ( ), οί συνεργάτες του πραγματοποίησαν καί συνεχίζουν να πραγματοποιούν συστηματικά κάθε χρόνο ερευνητικές αποστολές σέ διάφορα αρχεία καί βιβλιοθήκες, αποκομίζοντας μικροταινίες εγγράφων καί χειρογράφων, μέ αποτέλεσμα τό Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών να διαθέτει σήμερα για τή χρήση του επιστημονικού του προσωπικού πλούσιο αρχείο μικροταινιών 3. Τό αρχειακό υλικό πού έχει συγκεντρωθεί σέ μικροταινίες εκφράζει άπό τή μια μεριά τους γενικούς επιστημονικούς προσανατολισμούς του Κέντρου καί άπό τήν άλλη τα ειδικά επιστημονικά ενδιαφέροντα τών συνεργατών του. Τα κριτήρια τής επιλογής τών εγγράφων καί χειρογράφων πού μικροφωτογρα- 1. Για τή δραστηριότητα τής Επιτροπής αυτής βλ. Δ.Ά. Ζακυθηνοο,/7/?οΛ.ε"/όμενα, «Σύμμεικτα» 1 (1966), σελ Τό Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών ιδρύθηκε στίς 11 Μαΐου 1960 καί άρχισε να λειτουργεί τήν 1 Δεκεμβρίου τοΰ ϊδιου έτους. 3. Λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα τών επιστημονικών αποστολών καί τα ονόματα τών συνεργατών πού τίς πραγματοποίησαν έχουν καταχωριστεί στίς δημοσιευμένες ή πολυγραφημένες 'Εκθέσεις πεπραγμένων του Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών. 5

8 φοϋνται δεν είναι πάντοτε καθορισμένα. "Αλλοτε -και όταν βέβαια επιτρέπουν οί οικονομικές και τεχνικές συνθήκες- επιδιώκεται ολική μικροφωτογράφηση της αρχειακής μονάδας, άλλοτε πραγματοποιείται μερική μικροφωτογράφηση ανάλογα με το είδος, τον όγκο και τήν κατάσταση διατηρήσεως του αρχειακού υλικού και άλλοτε, πάλι, μικροφωτογραφοΰνται μεμονωμένα χειρόγραφα καί έγγραφα ή μεμονωμένες σειρές εγγράφων και χειρογράφων, τα όποια εϊτε έχουν εντοπιστεί άπό τους ίδιους τους συνεργάτες στην πορεία των ερευνών τους σέ άκαταλογογράφητες ή καί άγνωστες ακόμη αρχειακές ενότητες εϊτε έχουν αναζητηθεί μέ συγκεκριμένους επιστημονικούς σκοπούς σέ ελληνικές καί ξένες βιβλιοθήκες καί αρχεία. Τίς περισσότερες φορές πρόκειται για αρχειακό υλικό πού έρχεται στό φώς ύστερα άπό ειδική αρχειακή έρευνα τοΰ επιστημονικού προσωπικού, εντάσσεται στον κύκλο τών επιστημονικών του ασχολιών καί εξυπηρετεί ατομικές ή συλλογικές ερευνητικές ανάγκες. Συνεπώς, ή προτεραιότητα τής επιστημονικής εκμεταλλεύσεως ανήκει στους συνεργάτες τοΰ Κέντρου, παλιούς καί νέους, οί όποιοι όχι μόνο επισήμαναν πρώτοι τό υλικό, άλλα καί πραγματοποίησαν τις αποστολές σέ δυσπρόσιτα συχνά μοναστήρια καί αρχεία. Ή μικροφωτογράφηση τών αρχειακών πηγών αποσκοπεί, όπως είναι γνωστό, σέ τρεις βασικούς στόχους: α) στην επιστημονική εκμετάλλευση τών αρχειακών θησαυρών, 6) στή διασφάλιση, καί γ) στην προσέγγιση του υλικού άπό τους ερευνητές, οί όποιοι έχουν μ' αυτό τον τρόπο τή δυνατότητα να τό μελετούν, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτονται οί ϊδιοι τον τόπο προελεύσεως του. Μέ τήν αποταμίευση μικροφωτογραφημένων εγγράφων καί χειρογράφων καί τή δημιουργία φωτογραφικού αρχείου τό Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, κέντρο άπό τή φύση του ερευνητικό, επιδιώκει τήν επιστημονική επεξεργασία καί εκμετάλλευση τών πηγών, επομένως, εκπληρώνει τον πρώτο, κυρίως, άπό τους τρεις αυτούς στόχους. Καρπός τών αρχειακών ερευνών τών συνεργατών του είναι ή κριτική έκδοση τών εγγράφων καί κειμένων, οί παλαιογραφικές καί διπλωματικές εργασίες, οί διευκρινήσεις χρονολογικών προβλημάτων, οί συνθετικές μελέτες καί τα άρθρα, οί διδακτορικές διατριβές κ.ά. Παράλληλα, ωστόσο, καί μολονότι ή διάσωση τών αρχειακών συλλογών δέν υπάγεται στους σκοπούς του, τό Κέντρο συμβάλλει αποφασιστικά στή διαφύλαξη τών αρχειακών πηγών πού κινδυνεύουν άπό τή φθορά καί έχουν άμεση ανάγκη συντηρήσεως. 'Αρκεί να σημειωθεί ότι μέ δαπάνες ή μέ πρωτοβουλία τοΰ Κέντρου έχουν αποσταλεί σέ διάφορες μονές καί αρχεία (Ί. Μονή Λειμώνος Λέσβου, Τοπικό 'Ιστορικό 'Αρχείο Κυθήρων 6

9 κ.α.) μεταλλικές αρχειοθήκες για τήν ταξιθέτηση και διασφάλιση του υλικού, ενώ ειδικοί συντηρητές εγγράφων και χειρογράφων έχουν μεταβεί επανειλημμένα στην Ί. Μονή 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου τής Πάτμου κι έχουν συνεργαστεί μέ το επιστημονικό κλιμάκιο του Κέντρου στην αποκατάσταση βυζαντινών εγγράφων και χειρογράφων. Το δραστικότερο, όμως, μέσο για τήν προστασία τοΰ υλικού άπό ενδεχόμενες φθορές ή απώλειες αποτελεί, μαζί μέ τήν ϊδια τή μικροφωτογράφηση 4, ή ταξινόμηση και καταλογογράφησή του. Τα απαραίτητα για κάθε επιστημονική έρευνα έργα υποδομής, όπως είναι ή σύνταξη καταλόγων εγγράφων και χειρογράφων, ανήκουν στον κύκλο τών ενδιαφερόντων τοΰ Κέντρου και αξίζει να τονιστεί ότι πολλά δημοσιεύματα τών συνεργατών του είναι καταλογογραφήσεις μεγάλων ή μικρών ενοτήτων εγγράφων και χειρογράφων (κατάλογοι χειρογράφων μονής Πάτμου, Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, μονών Ύδρας, κατάλογοι μοναστηριακών αρχείων Αγίου Όρους, Επτανησιακών αρχείων κ.ά.). Μέ τή δημοσίευση τοΰ συνοπτικοΰ καταλόγου τοΰ περιεχομένου τών μικροταίνιών του, το Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, εκτός από τήν επιστημονική εκμετάλλευση και διαφύλαξη τοΰ άρχειακοΰ ύλικοΰ πού επιτυγχάνεται μέ τή μικροφωτογράφηση, αποβλέπει καί στην κάλυψη τοΰ τρίτου στόχου, ό όποιος αναφέρθηκε πιο πάνω, δηλ. στην πληροφόρηση καί εξυπηρέτηση τοΰ ερευνητικού κοινού. Ή ιδιομορφία τοΰ τρόπου μέ τον όποΐο έχει συγκεντρωθεί το υλικό επιβάλλει αναγκαστικά συγκεκριμένες δεσμεύσεις μικροταινιών πού υπαγορεύονται άπό το γεγονός οτι α) τα δικαιώματα αναπαραγωγής τοΰ φωτογραφικού υλικού ανήκουν στους αρχειακούς φορείς άπ' όπου προέρχονται τα έγγραφα καί τα χειρόγραφα (τόσο στις μονές καί αρχειακές υπηρεσίες όσο καί στις ανάλογες βιβλιοθήκες καί κέντρα τεκμηριώσεως τοΰ έξωτερικοΰ), καί β) οί ερευνητές τοΰ Κέντρου έχουν απόλυτη προτεραιότητα επιστημονικής εκμεταλλεύσεως ορισμένων εγγράφων, χειρογράφων ή αρχειακών σειρών πού ή μελέτη καί επεξεργασία τους εντάσσεται εϊτε στα ατομικά τους επιστημονικά προγράμματα εϊτε στα ομαδικά προγράμματα τοΰ Κέντρου. 'Οπωσδήποτε, όμως, παρά τή μερική αυτή δέσμευση καί τους περιορισμούς πού σχετίζονται μέ τα πνευματικά δικαιώματα τών αρχειακών φορέων, τοΰ Κέντρου καί τών συνεργατών του, πολλές κατηγορίες άρχειακοΰ υλικού θα 4. 'Ενδεικτικά λ.χ. αναφέρεται οτι πολλά κυθηραϊκά κατάστιχα έχουν υποστεί τόση φθορά άπό τήν εποχή πού μικροφωτογραφήθηκαν, ώστε σήμερα να είναι αδύνατη ή ανάγνωση τών πρωτοτύπων. 7

10 γίνουν σίγουρα προσιτές σ' ενα ευρύτερο κύκλο επιστημόνων, οι όποιοι, έχοντας τη δυνατότητα να τίς συμβουλευτούν και να τις μελετήσουν στο Κέντρο, θα διευκολυνθούν ασφαλώς στην επίλυση τών ερευνητικών τους αιτημάτων. Το δημοσίευμα αυτό έχει, τέλος, και μιαν άλλη σκοπιμότητα. Συγγενή ερευνητικά κέντρα και δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν, όπως είναι γνωστό, αναλάβει τα τελευταία χρόνια αντίστοιχες μικροφωτογραφήσεις εγγράφων και χειρογράφων, ώστε πολλές φορές να δημιουργείται κίνδυνος επικαλύψεων. Ή καταλογογράφηση τών μικροταινιών πού υπάρχουν στα διάφορα επιστημονικά Ιδρύματα καί ή δημοσίευση συνοπτικών ή αναλυτικών καταλόγων αποτελεί πια κοινό επιστημονικό αίτημα, γιατί μόνο έτσι αποφεύγονται άσκοπες διττοφωτογραφήσεις του ϊδιου υλικού. "Οπως θα διαπιστώσει ό αναγνώστης, ή δραστηριότητα πού ανέπτυξε το Κέντρο στον τομέα τών επιστημονικών αποστολών καί τής μικροφωτογραφήσεως αρχειακού υλικού είναι σημαντική. Ό ανεκτίμητος θησαυρός τών αρχειακών συλλογών, οί όποιες σώζονται στις μονές τής Πάτμου καί τοΰ 'Αγίου Όρους, απασχόλησε ιδιαίτερα τό Κέντρο, μέ αποτέλεσμα να μικροφωτογραφηθοΰν μεγάλες καί πολύτιμες αρχειακές ενότητες εγγράφων καί χειρογράφων στή διάρκεια σειράς επιστημονικών αποστολών πού πραγματοποιήθηκαν εκεί. Ή ανάγκη αναγωγής στις πρωτογενείς πηγές τής βυζαντινής καί μεταβυζαντινής περιόδου ήταν, όμως, φυσικό να στρέψει τήν προσοχή τών συνεργατών καί σέ άλλες μεγάλες ή μικρές, λιγότερο ή περισσότερο προσιτές, αρχειακές συλλογές τοΰ ελληνικού χώρου καί τοΰ εξωτερικού. Ποικίλα έγγραφα καί χειρόγραφα, βυζαντινά καί μεταβυζαντινά, ελληνικά καί ξενόγλωσσα, μικροφωτογραφήθηκαν άπό τίς βιβλιοθήκες καί τα αρχεία τών Μετεώρων, τοΰ Τυρνάβου, τής Λέσβου, τών Έπτανήσων, τής Μακεδονίας, άλλα καί τής 'Ιταλίας, τής Βιέννης, τής Μόσχας, τοΰ Λονδίνου, τής Κύπρου, τής 'Αλεξανδρείας κ.ά. Ό συνολικός αριθμός τών μικροταινιών πού έχουν συγκεντρωθεί είναι 1500 περίπου 5. Τή σύνταξη καί επιμέλεια τοΰ καταλόγου τών μικροταινιών τοΰ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών ανέλαβαν οί συνεργάτες Τηλέμαχος Λουγγής, 'Αθανάσιος Μαρκόπουλος καί Κρίτων Χρυσοχοΐδης 6. Ό κατάλογος διαιρείται 5. Ή αρίθμηση αναφέρεται σέ σύνολα καί όχι σέ μεμονωμένες μικροταινίες. 6. Πρώτη πολυγραφημένη καταγραφή τών μικροταινιών πού περιέχουν χειρόγραφα έγινε παλαιότερα άπό τον Π. Νικολόπουλο για εσωτερική χρήση τών συνεργατών τοΰ Κέντρου. Είδικότερα για τα χειρόγραφα τής Πάτμου, τήν πρώτη επεξεργασία καί αποδελτίωση έκανε ό 8

11 σέ δύο ενότητες: ή πρώτη περιλαμβάνει τις μικροταινίες τών χειρογράφων και ή δεύτερη τις μικροταινίες τών εγγράφων. Ή καταλογογράφηση έγινε μέ βάση τον αρχειακό φορέα άπ' όπου προέρχεται κάθε μικροταινία. Δηλώνονται πρώτα οί αρχειακές συλλογές του ελληνικού χώρου, αλφαβητικά κατά τόπους καί ύστερα οί αρχειακές συλλογές πού ανήκουν σέ διάφορες χώρες του εξωτερικού, πάλι μέ αλφαβητική σειρά κατά χώρα. Α) Μικροταινίες χειρογράφων Ή καταλογογράφηση περιλαμβάνει: 1) χρονολογία επιστημονικής αποστολής καί φωτογραφήσεως, 2) αύξοντα αριθμό μικροταινίας, 3) αριθμό καί ένδειξη χειρογράφου, 4) δήλωση τών φύλλων πού φωτογραφήθηκαν όπου δέν υπάρχει αντίστοιχη δήλωση, σημαίνει ότι τό χειρόγραφο μικροφωτογραφήθηκε ολόκληρο, 5) βιβλιογραφική παραπομπή σέ καταλόγους χειρογράφων στην περίπτωση>ακαταλογογράφητου χειρογράφου παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου του, ώστε να είναι δυνατή ή ταύτιση. Β) Μικροταινίες εγγράφων Ή καταλογογράφηση περιλαμβάνει: 1) χρονολογία επιστημονικής αποστολής καί φωτογραφήσεως, 2) βιβλιογραφική παραπομπή σέ καταλόγους ή αναγραφές περιεχομένου τών αρχειακών συλλογών καί παραπομπή σέ εκδόσεις αρχειακών ενοτήτων, 3) αύξοντα κωδικό αριθμό μικροταινίας, 4) κεφαλαιώδη περιγραφή του περιεχομένου, 5) αριθμό εγγράφων ή κατάστιχων. Χρύσα Μαλτέζου συνεργάτης του Κέντρου Ν. Μοσχονάς, ό όποιος συνέταξε, επίσης, τα λήμματα πού αναφέρονται στην καταλογογράφηση τών μικροταινιών Κεφ καί Κέρκ

12

13 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 'Αναστασίου, Κατάλογος: I.E. 'Αναστασίου, Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Ί. Μητροπόλεως Σάμου (Άριστ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης, Έπιστ. Έπετ. Θεολ. Σχολής, Παράρτημα άρ. 13 του ΙΖ' τόμου), Θεσσαλονίκη Bandini, Catalogus: A.M. Bandini, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae, τ. I-III, Φλωρεντία Canari, Codices: P. Canart, Codices Vaticani Graeci, Codices , τ. HI, Βατικανό Canart-Peri, Sussidi: P. Canart - V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della Biblioteca Vaticana, (Studi e Testi, 261), Βατικανό Devreesse, Codices: R. Devreesse, Codices Vaticani Graeci, Codices , Βατικανό Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος: Ευθυμίου Διονυσιάτου μονάχου,συμπληρωματικός κατάλογος ελληνικών χειρογράφων 'Ιεράς Μονής Διονυσίου Άγιου 'Όρους, ΕΕΒΣ 27 (1957), Εύστρατιάδη - 'Αρκαδίου, Κατάλογος : Σ. Εύστρατιάδη - 'Αρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος των εν τη Ίερα Μονή Βατοπεδίου άποκειμένων κωδίκων ('Αγιορείτικη Ι), Παρίσι Gianneli, Codices: C. Giannelli, Codices Vaticani Graeci, Codices , Βατικανό Hunger, Katalog: Η. Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften Österreichischen Nationalbibliothek, τ. Ι, Βιέννη Καλλιμάχου, Συμπλήρωμα : Δ. Καλλιμάχου, ς ς Συμπλήρωμα, ΕΦ 10 (1912), , , , 11 (1913), , , 12 (1913), , , 13 (1914), , 14 (1915), 68-80, 15 (1916), , 16 (1917), , , , 17(1918), , der 11

14 Κομίνη, Περιληπτική αναγραφή: Α. Κομίνη, Περιληπτική αναγραφή των νέων κωδίκων της 'Ιεράς μονής Άγ. 'Ιωάννου του Θεολόγου, Βασιλικον "Ιδρυμα 'Ερευνών (Β.Ι.Ε.) Έπετηρίς 6 (1964), Λάμπρου, Κατάλογος: Σ. Λάμπρου, Κατάλογος των εν ταίς βιβλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου "Ορους ελληνικών κωδίκων, τ. Α'- Β', Cambridge Martini - Bassi, Catalogus: A.Martini - D. Bassi, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Ambrosianae, τ. I - Π, Μιλάνο Mercati - Franchi de'cavalieri, Codices : I. Mercati - P. Franchi de'cavalieri, Codices Vaticani Graeci, Codices 1-329, Ρώμη Μοσχονά, Κατάλογοι: Θ.Δ. Μοσχονα, Πατριαρχεϊον "Αλεξανδρείας. Κατάλογοι της πατριαρχικής ς, τ. Α', Χειρόγραφα, 'Αλεξάνδρεια Omont, Inventaire: Η. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale et des autres bibliothèques de Paris et des Départements, τ. I - III, Παρίσι Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική : Α.Ι. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική..., τ. Α'- Ε', Πετρούπολη Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Κατάλογος: Α.Ι. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Κατάλογος των εν ταίς βιβλιοθήκαις τής νήσου Λέσβου ελληνικών χειρογράφων, Ό εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Μαυρογορδάτειος τόμος πρώτος, παρ. ΙΕ' τόμου, 1884, α'- κ', 1-44, παρ. ΙΣΤ' τόμου, 1885, 45-84, παρ. ΙΖ' τόμου, 1886, , παρ. IH' τόμου, 1888, Παπαϊωάννου, Κατάλογος: Χ.Ι. Παπαϊωάννου, Κατάλογος των χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τής 'Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 'Αθήνα Πολίτη, Συνοπτική αναγραφή: Λ. Πολίτη, Συνοπτική αναγραφή χειρογράφων ελληνικών συλλογών (Ελληνικά, παρ. 25), Θεσσαλονίκη Πολίτη - Μανούσακα, Κατάλογοι: Λ. Πολίτη, μέ τή συνεργασία Μ.Ι. Μανούσακα,Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων 'Αγίου "Ορους (Ελληνικά, παρ. 24) Θεσσαλονίκη Σακκελίωνος, : Ι. Σακκελίωνος, 'Αθήνα

15 Σακκελίωνος, Κατάλογος : \. καί Α. Σακκελίωνος, Κατάλογος των χειρογράφων της 'Εθνικής ς τής 'Ελλάδος, 'Αθήνα Σιγάλα, 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι: Α. Σιγάλα, 'Από τήν πνευματικήν ζωήν των ελληνικών κοινοτήτων τής Μακεδονίας. Α '. 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας (Πανεπ. Θεσσαλονίκης, Παρ. Δ' τόμου Έπετηρίδος Φιλοσοφικής Σχολής) Θεσσαλονίκη Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα: Ε. Σκουβαρά, Όλυμπιώτισσα, 'Αθήνα

16

17 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ A' Συλλογές ελληνικού χώρου

18

19 ΑΠΟΝ ΟΡΟΣ Μονή Βατοπεδίου 'Αποστολές φφ. Α, 1-183", " (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου,Κατάλογος, 1) 2. 3 φφ , 152" - 155, 177" - 180, 205" (Εύστρατιάδη- 'Αρκαδίου, Κατάλογος, 2-3) φφ. 1-81, (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 7-8) φφ. 189" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 13-14) φφ , 258" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 30) φφ. 130"- 163 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 49) φφ. 1-10, 54" - 87, 279" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 49) σσ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 50) φφ. 2-3, 4" - 6 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 55) (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 79-80) (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 81) φφ. 1-5" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 84-85) φφ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 89) φφ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 98) φφ , , 277" - 295" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου,Κατάλογος, ) φφ. 54, 61" - 63, 85" - 86, 103" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, ) φφ. 71"- 74 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 112) φφ. 97" - 100, 109" - 112(Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου,Κατάλογος, 120) φφ. 113"- 121 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 121) φφ. 111"- 114 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 137) φφ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 140) φφ. 1-17, 40" - 74 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 141) φφ. 98"- 104 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, ) φφ. 71" - 73 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 148) 2 17

20 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 156) φφ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 158) σσ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, ) φφ , (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, ) φφ. 19 ν - 22 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 183) φφ. 154 ν - 159, 166 ν (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 186) Μονή Γρηγορίου 1. 2(549) φφ. 1-81, 86 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 43-44) 2. 17(564) φφ. 1, 8-9 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 46) 3. 26(573) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 47) 4. 31(578) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 48-49) 5. 38(585) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 50) 6. 42(589) σσ. 1-5, 18-19, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 50-51) (651) φφ. 8, 9, 17, 25, 33, 38 ν, 42, 48, 57 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 57-58) (654) φφ. 18 ν - 26 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 58) φφ Προσκυνητάριο των 'Αγίων Τόπων (1680) 10. Χειρόγραφος κατάλογος χειρογράφων Βαρλαάμ Γρηγοριάτη Μονή Διονυσίου 1. 2(3536) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 319) Συναξάριο μηνός Σεπτεμβρίου (16ος αϊ.) 3. 44(3578) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 322) 4. 45(3579) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 322) 5. 55(3589) φφ. 42, 43 ν - 44, 47 ν - 48 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 323) 6. 60(3594) φφ. 5 ν - 6, 9 ν - 10, 24 ν - 25, 227 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 323) 7. 65(3599) φφ , 243 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 8. 69(3603) φφ. Γ - 5, 106 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 325) 9. 70(3604) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 325) (3606) φφ. 5Γ - 52, 55 ν - 56, 67 ν - 70 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 326) 18

21 11. 83(3617) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 327) (3623) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 328) (3625) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3654) φφ. 210" - 211, 237" (Λάμπρου, Κατάλογος,"τ. Α', ) (3655) φφ. 57" - 60, 63" - 67, 71" - 73, 76" - 77, 78" - 80, 84" - 90, 91" - 93 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 338) (3656) φφ. 5-12, 13" - 17, 18" - 33, 34" - 37, 42" - 43", 44" - 46, 49" - 54, 55" - 58, 60" - 61, 62" -67, 68" -71, 72" - 82, 83" - 84, 87, 89" - 92, 93" - 94, 95" - 97, 99" - 100, 101" - 116, 117" - 118, 119"- 126", 128"- 147, 148"- 153, 154"- 157, 158"- 160, 161"- 162, 163, 164"- 166, 168"- 170, 171" - 173, 174" - 178, 180" - 181, 182" - 194, 195" - 202", 203" - 207, 208"-230, 231"-235, , 248" - 269", 270"-284, 285" - 287, 290" - 293" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 338) (3666) φφ , (Αάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3668) φφ. 1" - 8, 9" - 12, 13" - 15, 16-25, 26" - 30, 31" - 32, 33" - 40, 41-43, 44"-52, 53-62, 63" - 66, 73" - 75, 76" - 78, 79"-80, 84"-85, 86"-91, 92" - 94, 95" - 98, 101"- 102, 105"- 106, 107"- 112, 113"- 120, 121" - 127, 128" - 130, 132"-134, 136"-138, 140" - 145, 146" - 149, , 154"-160, 161"- 173, 174" - 180, , 194" - 208, 209" - 214, 215" - 220, 221" - 223", 224" - 232, 233" - 235, 236" - 239, 240" - 244, 246" - 248, 249" - 250, 251" - 258", 259" -260, 261"-262, 264" - 268, 269" - 274, 285" - 286, 287" - 300, 301" - 329", 330" - 334, 336" - 341, 342" - 345, 347"-360, 363"-371, 373" - 382, 384" - 403, 404" - 417, 418" - 419, 42/Γ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 342) (3672) φφ. 57" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3673) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 343) (3677) φφ. 119" - 141, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 343) (3680) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 344) (3681) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 345) (3682) φφ , 74" - 79, 285" - 304, 333" - 337, 345"'-352, 382" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3685) φφ. 126" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 347) 19

22 (3688) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3701) φφ , 174" - 179, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3713) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 355) (3714) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 355) (3717) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 356) (3728) φφ. 94" - 95" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3729) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 360) (3746) φφ. 21 " - 64, 65" - 66, 68" - 70, 79" - 90 (Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Α', 363) (3752) φ. 27" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3753) φφ. 1-59, 106" - 107, ", 141" - 142", 150" - 155, 173" - 174" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3754) φφ , 339" - 372, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 367) (3755) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 367) (3758) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3762) φφ. 3-6, 40-41, 123" - 125, 130" (Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Α', ) (3764) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3766) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3769) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 381) (3790) φφ , 46"- 48, 49" - 85, 145" - 152, " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 385) (3793) φφ. 84" - 88 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 386) (3794) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3796) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 387) (3797) φφ. 2", 4-41, 76" - 85, 138" - 143, 162" - 166, , 176" - 177,183" - 184", (Λάμπρου,^ατά^ος,τ. Α', ) (3798) φφ. 103", 337" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3802) φφ , (Λάμπρου,#ατά/Ισ}>ος,τ. Α', ) (3803) φφ. 28" - 77, 78" - 79, 80" - 215, 249" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3808) φφ. 2-8, 14" - 16, , 506" - 517, 568" - 570, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 20

23 (3809) φφ. 1-8, 55" - 58, 342" - 345, , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3810) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 399) (3814) φφ. 1-5, 118", 191" - 192, (Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Α', 400) (3816) φφ. 70" - 72, 82" - 83, 85" - 86, 87" - 89, 91" - 98, 103" - 104, 111"- 113, 116"- 125, 133"-142, 150"- 160, 163"- 164, 184" - 187, 208" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3858) φφ. 7" - 10 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3866) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 412) (3868) φφ. 226" - 232, 234" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3889) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 417) (3891) φφ. 9" - 22, 65" - 67, 107" - 108, 111"- 125, 127" - 152, 157"-168, 193"-196, 201"-210, 327" - 328, 357" - 358, 386" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3900) φφ. 58" - 98 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 419) (3902) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 420) (3939) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 423) (3974) φ. 177" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 425) (4018) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 428) (4048) φφ. 2" - 4, 111" - 121, 164" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 431) (4063) φφ. 95" - 106, 135" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 433) (Ευθυμίου,Συμπλ. κατάλογος, 236, Πολίτη-Μανούσακα, Α^ατάλογοι, ) φφ (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 239, Πολίτη- Μανούσακα, Κατάλογοι, 258) (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, ) φφ. Α - 3, , 226" (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, , Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 262) φφ. 1-5 (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, ) φφ (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 247, Πολίτη- Μανούσακα, Κατάλογοι, 263) φφ. 1-2, 209" (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 247, Πολίτη- Μανούσακα, Κατάλογοι, 263) 21

24 φφ. 1-3, 70-87, (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, , Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 263) φφ , 120 (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 250, Πολίτη- Μανούσακα, Κατάλογοι, 264) φφ. 1, 4 ν - 5, 7 ν - 8, 11 ν - 12, 15 ν - 16, 18 ν - 19, 22 ν - 23, 25 ν - 26, 29 ν - 30, 33 ν - 34, 36 ν - 37, 40 ν - 41, 43 ν - 44, 47 ν - 48, 50 ν - 51, 54 ν - 56, 68 ν - 69, 71 ν - 72, 75 ν - 76, 83 ν - 84, 89 ν - 90, 94 ν - 95, 97 ν - 98, 102 ν - 103, 106 ν - 107, 109 ν - 110, 113 ν -114, 117 ν -118, 122 ν - 123, 127 ν - 128, 130 ν - 131, 143 ν (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 253, Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 265) σσ (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 262) Μονή Δοχειαρίου 1. 33(2707) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 237) 2. 66(2740) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 239) 3. 69(2743) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 4. 85(2759) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 244) 5. 95(2769) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 245) 6. 96(2770) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 245) (2782) φ. 258 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2788) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2789) σσ , , 220 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2790) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 251) (2792) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2793) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 252) (2798) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2801) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 253) (2917) φφ. 63 ν - 65 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 260) (2936) φύλλο χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 262 άρ ) (2938) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 262) (2961) (Λάμπρου^Κατάλογος, τ. Α', 266) (2971) φύλλο χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ.α', 268 άρ. 7) Πατερικο (14ος - 15ος αϊ.) άρχοτέλειες, σλαβικό 22. Χειρόγραφος κατάλογος χειρογράφων Ιεροθέου 22

25 Μονή Έσφιγμένου 1. 7(2020) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 2. 16(2029) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 173) 3. 17(2030) φφ. 6" - 8" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 173) 4. 23(2036) φ. 229" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 5. 74(2087) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 178) 6. 78(2091) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 179) 7. 95(2108) φφ. 110" - 220, 346" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2141) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 185) (2144) φφ. 22" - 23, 31-63, 72" - 76, 82" - 84, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 186) (2259) φφ. 1-3 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 193) (2309) άρχοτέλειες (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 197) 12. Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Παρθενίου Μονή Ζωγράφου 1. 7(333) φφ. 156" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 31-32) 2. 9(335) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 32) 3. 11(337) φφ. 1-2" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 32) 4. 12(338) φφ , 28" - 57, 106" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 32-33) 5. 18(344) δύο φύλλα χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 33 άρ. 4) 6. 21(347) δύο παράφυλλα (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 34) 7. 30(356) τρία φύλλα χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 34 άρ. 7) 8. 31(357) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 34) 9. Σλαβικός Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Μονή Ιβήρων 1. 6(4126) φ. 1" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 2) 2. 8(4128) φφ. 56" - 58 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 2) 3. 14(4134) φφ. 2" - 4 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 2) 4. 34(4154) φφ. 1-6, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 4) 5. 92(4212) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 14-18) 23

26 7. 140(4260) φφ ν, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 30) (4273) φ. 105 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 36-37) (4283).φφ. 213 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 42-43) (4290) φφ. 332 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 45-46) (4291) φφ. 1-10, 403 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 46) (4301) φφ , , 288 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 48-49) (4310) φφ. 16 ν - 17, 6Γ - 62, 70 ν - 71, 113 ν - 114(Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Β', 53-54) (4322) φφ. 1-4,6 ν - 8, 115 ν - 118, 134 ν - 138,219 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 57-58) (4330) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 60-61) (4397) φφ. 116 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 70) (4406) φφ. 4 ν - 11, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 71-73) (4410) φφ , 261 ν - 266, 306 ν - 307, 314 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 73-75) (4449) φφ. 3 ν - 6 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 84-87) (4458) φφ. 240 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 89) (4469) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 93-94) (4476) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 96) (4492) εικοσιπέντε φύλλα χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', άρ. 14 και 15) (4501) φφ. 1-3, 86 ν - 90, 99 ν - 102, ,235 ν - 236, 308 ν - 311, 317 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (4502) ν, 418 ν - 425, 683 ν - 688, 964 ν - 969, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (4678) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 170) (4816) φφ. 9 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (4837) φφ. 6-11, ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 211) (4931) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (4966) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) Μονή Καρακάλου 1. 8(1521) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 130) 2. 36(1549) φφ. 21, 87, 305 Γ " ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 132) 3. 37(1550) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 132) 24

27 4. 61(1574) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 5. 64(1577) φφ. 1-2 ν, 276 r ' v, (Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Α', 135) 6. 67(1580) φφ. 88 ν - 94 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 136) 7. 70(1583) φφ ν, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 8. 72(1585) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 137) 9. 79(1592) σσ , 80-84, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 139) (1593) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 139) (1602) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 140) (1645) φ. Α ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 143) (1719) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 147) 14. ΙΟΟ(Μονής) φφ , Κατά Λουκά ν Ευαγγέλιο «Χρονογραφία μονής», φφ. 1-5 (20ος αί.) Μονή Κουτλουμουσίου 1. 2(3071) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 270) 2. 16(3085) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 274) 3. 17(3086) φφ. 131, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 4. 19(3088) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 5. 42(3111) φφ. 205 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 278) 6. 97(3170) φφ. 176 ν - 179, 184 ν - 185, 259 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3178) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 284) (3216) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 286) (3251) φφ. 16 ν - 26 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3261) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 294) (3263) φφ. 166 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 295) (3283) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 297) (3315) φφ. 177 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 304) (3321) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 305) (3327) φφ. Γ ν, 72 ν - 74, 77 ν - 78 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 306) (3346) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 308) (3451) φφ. 230 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 313) 1. Δεν περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Λάμπρου. 25

28 (111) φφ. 1-7 ν (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 63) Β(114;)φφ. 6 ν - 7 (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 64) (290) φφ. 1-5 (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 100) (198) (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 83) (191) φφ. 1-3 (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 82) (294) (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 101) (282) φφ ν (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 98) 25. Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Μονή Κωνσταμονίτοϋ 1. 1(437) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 2. 3(439) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 3. 5(441) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 4. 6(442) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 5. 7(443) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 6. 8(444) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36-37) 7. 12(448) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 37) 8. 14(450) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 37) 9. 16(452) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 38) (453) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 38) (455) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 38) (461) ΨΨ π?' - πι \ πντ ΐ' - π ογ' (Λάμπρου, Κατάλογος, χ. Α', 38) (465) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 38-39) (480) φφ. 1-5 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 39) (491) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 40) (492) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 40) (494) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ.-α', 40) (498) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 40) (501) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 41) (505) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 41) (518) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 41) (539) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 42) (540) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 42) (543) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 42) 25. Σλαβικός 1: δείγματα 26. Σλαβικός 2: δείγματα 26

29 Μονή Ξενοφώντος 1. 5(707) φφ. 65 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 60) 2. 7(709) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 60) 3. 14(716) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 61-62) 4. 25(727) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 63) 5. 34(736) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 64) 6. 35(737) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 64) 7. 37(739) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 65) 8. 38(740) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ.α', 65) 9. 39(741) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 65) 10: 45(747) φφ. 1-64, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 66) (748) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 66) (762) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 68) (763) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 68) (782) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 70) (785) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 71) Μονή Ξηροποτάμον 1. 6(2339) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 200) 2. 39(2372) φφ , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 201) 3. 67(2400) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος τ. Α', 203) 4. 70(2403) σ. 635 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 203) 5. 92(2425) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 6. 93(2426) σσ. 1-5, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 205) 7. 97(2430) σσ , 25-30, 37-38, 47-54, 61-66, 73-74, 85-86, 99, 100, , , (Λάμπρου,^ατάΑο}Ός,τ. Α', 205) (2471) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 208) (2477) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 208) (2482) φφ , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 208) (2509) φφ. Α ν - 5, 534, 535, , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 210) (2515) σσ , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 211) (2519) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 211) (2522) φφ , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 211) (2524) φφ. 63 ν - 65 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 27

30 (2535) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 213) (2569) φφ. Γ' ν, 272 ν - 280, , , 421 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 217) (2585) φφ. 6Γ - 63, 178 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) Μονή Παντελεήμονος 1. 37(5543) φφ. 223 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 286) 2. 76(5582) φφ. 1-2, 213 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 289) (5634) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 296) (5658) φφ , , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (5679) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (5681) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 312) (5692) φφ , 94 ν - 97 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (5703) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (5899) φφ. 3-5, 115 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 370) (5918) φφ. 9-10, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 372) (5922) φφ. 1-2, 264 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 372) (5978) φφ. 29 ν - 58 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (6056) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β, ) (6088) φφ , ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 401) (6122) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 405) (6204) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (6275) φφ , 267 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 429) (6340) Πίνακας περιεχομένων (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 442) Μονή 'Αγίου Παύλου 1. Χειρόγραφος κατάλογος κωδίκων Μονή Σταυρονικήτα 1. 62(927) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 81-82) 2. 73(938) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 83) 3. 78(943) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 83) 4. 87(952) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 84) 5. Ιστορία της μονής άπό τον Γαβριήλ Σταυρονικήτα 6. Διαθήκη του πατριάρχη 'Ιερεμίου Α', χ.χ. 28

31 της Βουλής ΑΘΗΝΑ (Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος των κωδίκων των εν 'Αθήναις βιβλιοθηκών πλην της 'Εθνικής. Α' Κώδικες τής ς τής Βουλής, Νέος Έλληνομνήμων 5, 1908, ) 'Εθνική Κατάλογος, 179) Κατάλογος, ) Κατάλογος, 263) Σύμμεικτο βενετσιάνικο κατάστιχο του 18ου ai. («Informazione sopra la nazione greca», «Apologia all'informazione presentata contro Greci», «Breve informazione circa il governo delle chiese greche di Peloponeso» κ.ά.) Μελετίου Πήγα επιστολές καί ομιλίες (αυτόγραφο), σύμμεικτα (16ος - 17ος αί.) ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 'Αποστολή φφ. 1-11, 81 ν - 87, 'Επιστολές 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου (18ος αί.) Μονή Όλυμπιώτισσας ΕΛΑΣΣΩΝΑ Αποστολή φφ (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ. 7 ν - 23 ν, 203 ν (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) 29

32 4. 77 φφ. 47 ν - 67 (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ ν, ν (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) άρχοτέλειες (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, 345) φφ (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ , 122 ν ν, ν (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ ν (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) Δημοτική ΚΟΖΑΝΗ 'Αποστολή (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 14-15) σσ (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 26) φφ , 143 ν (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 31-32) φφ (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 41) (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 54) 6. Χ.Σ. 16 φφ (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 63) Δημοτική ΛΑΡΙΣΑ 1. 1 άρχοτέλειες, Κανόνες διαφόρων εορτών (18ος αϊ.) 2. 2 άρχοτέλειες, Μουσικό, ανθολογία (18ος ai.) 3. 5 φφ. 1-6, 7, 98, ν, 'Αναστάσιος ό Γόρδιος (1787) 30 Αποστολή 1962

33 4. 6 άρχοτέλειες, Σύμμεικτος θεολογικός (18ος αϊ.) 5. 7 άρχοτέλειες, Ίατροσόφιο (18ος αϊ.) 6. 8 φφ. ε'- θ', 1-297, , Επιγράμματα (18ος αϊ.) 7. 9 άρχοτέλειες, Φιλίππου 'Ιωάννου, Περί φυσικού δικαίου (1860) φφ. 24 ν - 25, 41 ν - 42, Στίχοι διάφοροι (19ος αί.) άρχοτέλειες, Πλουτάρχου, Βίος 'Αλεξάνδρου, παράφραση (18ος αί.) φφ. α', 1, 134, 'Επίτομο Συντακτικό (19ος αί.) φφ. 1, 144, Φρ. Βαϋμάιστερ, Μεταφυσική, μτφρ. Δημ. Δαρβάρεως, (19ος αι.) άρχοτέλειες, Μαθηματάριο με ψυχαγωγική ερμηνεία (19ος αϊ.) άρχοτέλειες, Γραμματική (19ος αϊ.) φφ. 1,48,49,99 ν, ν, Γεωργίου Σουγδουρή, Εϊςτή ν Λογική ν του 'Αριστοτέλους, 'Επιστολές 'Αναστασίου τοϋ Γόρδιου (19ος αϊ.) Γυμνάσιο αρρένων Μυτιλήνης ΛΕΣΒΟΣ 1. 4 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) 2. 5 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 134) 3. 6 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 138) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) 6. Συμπληρωματικός Κατάλογος χειρογράφων Μονή Λειμώνος 'Αποστολές 1969, 1971, (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 21) 2. 6 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 22) 3. 7 φφ. 40 Γ - 406, 418 ν ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 22-27) 4. 9 φφ. 1-3, 157 ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 28-29) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 29-30) 31

34 6. 13 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 30-32) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 37) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 50) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 50-51) φφ ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 51) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 54-55) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 58-61) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 64-65) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 68) άρχοτέλειες (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 73-74) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 82-83) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 89-90) φφ. 146 Γ ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 95) έσώφυλλο (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 95) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 95) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 97-98) φφ. 1, 99 ν ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 106) φ. 199 Γ ν, έσώφυλλο (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 108) φφ. 1, ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 109) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 113) φφ. 1-7 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 115) φ. 193 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 118) φφ , 68-69, 156 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) Μονή Ύψηλοΰ ('Ιωάννου τον Θεολόγου) 1. 2 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 146) 2. 9 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 149) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) φφ. 1-15, Ψαλτήριο (19ος αϊ.) 32

35 ΠΑΤΜΟΣ Μονή 'Αγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) άρχοτέλειες /7ατμιακή 6-7) ) ) ) ) ) ) βιβλιοθήκη, 12-14) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 'Αποστολές

36 ) ) ) ) ) ) ) φφ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

37 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) φφ ν ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

38 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

39 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 37

40 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Βιβλιθήκη, 117) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

41 (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, 120) ) 121) 121) 121) 121) ) 122) 122) 122) 123) 123) 123) 123) ) 124) 124) 124) 124) 124) ) 125) 125) 125) 125) ) 126) 126) 126) ) ) ) 136) 136) 137) 137) 39

42 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

43 (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος ) 53) 53) 53) 53) 54) ) ) ) ) ) ) ) 55) 55) 56) 56) ) 57) 57) 57) 57) 58) 58) 58) ) ) ) ) ) 60) 60) 60) 60) 60) 60) 41

44 ) 60) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) ) 62) 62) 62) 62) 62) 62) ) 67) 67) ) ) ) 68) ) ) 70) 71) 42

45 ) ) ) ) ) ) [75-176) ) Î75-176) ) ) Î75-176) [75-176) L76-177) L77) ) 178) [78) 178) [79) Î79) 179) L79) Î79) [79-180) [80-181) [80-181) [80-181) ) Î82) 182) [83) [83) [83-184) Î84) [84)

46 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

47 ) ) 205) 205) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 11) 11) 12) 12) 12) ) 13) 13) 13) 13) 13) 14) 14) 14) 14) 14) 15) 45

48 Î ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

49 ) ) 230) 230) ) 231) 231) 232) 232) 232) 232) ) 233) 233) 233) ) 234) 234) 234) 234) 234) 235) 235) 235) ) 236) 236) 236) 236) 236) 236) 236) 236) 237) 237) 237) 47

50 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Ευρυδίκη Αμπατζή. Ίδρυμα Ευγενίδου Παρασκευή 19 Μαΐου 2006

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Ευρυδίκη Αμπατζή. Ίδρυμα Ευγενίδου Παρασκευή 19 Μαΐου 2006 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Ευρυδίκη Αμπατζή Ίδρυμα Ευγενίδου Παρασκευή 19 Μαΐου 2006 Σχεδόν δύο αιώνες αδιάσπαστης λειτουργίας καλύπτει μέχρι σήμερα η Bιβλιοθήκη της Βουλής. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Αρχεία Ν. Κοζάνης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Αρχεία Ν. Κοζάνης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αρχεία Ν. Κοζάνης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ Α. Πρόσβαση στο αρχειακό υλικό 1. Η πρόσβαση στα αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ είναι ελεύθερη, σύµφωνα µε τους όρους που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών Για µια πτυχιακή εργασία, πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν υπάρχει καθορισμένο μέγεθος. Γενικά αναµένεται να είναι μεταξύ των 15.000 και 25.000 λέξεων στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΑΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΑΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΑΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατά το διάστημα //0 έως 0/0/05 στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτικής Άσκησης» ασκήθηκαν συνολικά 5 φοιτητές/τριες του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών. Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα άγνωστο μουσικό σπάραγμα από την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου

Ένα άγνωστο μουσικό σπάραγμα από την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου Δρ. Γεώργιος Α. Πατρώνας Ένα άγνωστο μουσικό σπάραγμα από την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου «Το Άγιον Όρος», γράφει ο ομότιμος καθηγητής βυζαντινής αρχαιολογίας Σ. Καδάς στον Πρόλογο του βιβλίου του Τα εικονογραφημένα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις στην Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης. Ενότητα 2 η : Επιστημονική τεχνογραφία

Προσεγγίσεις στην Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης. Ενότητα 2 η : Επιστημονική τεχνογραφία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2 η : Επιστημονική τεχνογραφία Βασίλης Α. Φούκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α.

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Καθηγητή κ. Μ. Κωνσταντίνου. Δε Κ. Σ. 3 Ι. Μούρτζιος. Καθηγητή κ. Ι. Μούρτζιου. Κ. Σ. Κ. Σ. Κ. Σ. 3 Χ. Ατµατζίδης

Γραφείο Καθηγητή κ. Μ. Κωνσταντίνου. Δε Κ. Σ. 3 Ι. Μούρτζιος. Καθηγητή κ. Ι. Μούρτζιου. Κ. Σ. Κ. Σ. Κ. Σ. 3 Χ. Ατµατζίδης ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 (Αριθµ. Σελ.: 6) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 13.02.2017 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.05.2017 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 4: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο )- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 14.09.2016 Αρ. Πρωτ. EE15069 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και To Μουσείο Eλληνικής Παιδείας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας, σε ένα χώρο περιπου1000τ.μ και έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό. Φιλοξενεί συλλογές του συλλέκτη Παύλου Μπαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 9 Για τις κύριες συλλογές πρωτότυπων βυζαντινών εγγράφων και... τα υποκατάστατά τους Τ ο Βυζάντιο (330-1453), το κράτος που διαδέχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη: Υπηρεσίες εξυπηρέτησης χρηστών Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ISSN 2241-1577 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β 5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Των μαθητριών: Στέλλα Κουρκουρίδου Μαρίνα Κουσικιάν ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΙΑΝΤΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑ ΑΝΤΕΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΥΖΟΥΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Υπεύθυνη Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Αναστασία Τούρτα Επίτιμη Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Ο Αλέξανδρος νικά τον Δαρείο. Εικονογραφημένο

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3 Α' Γυμνάσιο Αρρένων Αμμοχώστου Αβραμίδης, Β. Δ., Εταιρία Ελλήνων Δημοσιολόγων Αγγέλογλου, Γιώργος, Διευθυντής της Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC Αγγλο-Ελληνικός Σύνδεσμος Πειραιώς Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) Ενότητα 1: Εισαγωγικά Βασίλειος Φούκας Τμήμα Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας

Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας Οδηγίες Προς Τους Συγγραφείς Η «Σύγχρονη Οδοντική Τεχνολογία» δέχεται για δημοσίευση εργασίες, που αναφέρονται σε θέματα οδοντικής τεχνολογίας και ειδικότερα στο εργαστηριακό μέρος της κατασκευής των οδοντοπροσθετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ)

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Όταν κάνουμε μια επιστημονική εργασία πρέπει α/ να βασιζόμαστε σε αυτά που έχουν γραφτεί από άλλους πριν από εμάς, για να αντλήσουμε πληροφορίες β/

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα για τους Θεσμούς της Δημοκρατικής Αθήνας

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα για τους Θεσμούς της Δημοκρατικής Αθήνας ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ : Αρχαία Ελληνικά Κείμενα για τους Θεσμούς της Δημοκρατικής Αθήνας (ΚΦΑ 11) ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη γραπτή

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

!!! Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. σύναψη Σύμβασης Έργου.

!!! Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. σύναψη Σύμβασης Έργου. Αθήνα, 10/4/2014 Πρόσκληση αρ. 3 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π

Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π Δανάη Παναγιωτοπούλου Βιβλιοθηκονόμος MSc. Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π. e-mail: pada@fria.gr Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Μετά την προετοιμασία που κάναμε συγκεντρώνοντας και ταξινομώντας το υλικό καταλήγουμε στο σχεδιάγραμμα της μελέτης, που όπως είπαμε ταυτίζεται με τον πίνακα περιεχομένων. Το σχεδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. «Το Περιβάλλον ως σημείο συνάντησης πολιτισμών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. «Το Περιβάλλον ως σημείο συνάντησης πολιτισμών» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Το Περιβάλλον ως σημείο συνάντησης πολιτισμών» `ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Το περιβάλλον ως σημείο συνάντησης πολιτισμών» Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφορία 8.30-9.30

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καλλιθέα, 04/08/2017 Αρ. πρωτ:ε.ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίληψη για τους όρους και τα όρια. πληροφόρησης: εργασίας

Η αντίληψη για τους όρους και τα όρια. πληροφόρησης: εργασίας Η αντίληψη για τους όρους και τα όρια της συνεργασίας στο χώρο της πληροφόρησης: το Πανεπιστήμιο και ο χώρος της εργασίας Οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών στην Ελλάδα: δυνατότητες συνεργασίας με άλλους φορείς,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Π. Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α.Σ.Ε.Π. Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.Σ.Ε.Π. Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Να επισυναφθεί: 1. Το απαιτούμενο παράβολο 2. Υπογεγραμμένη φωτοτυπία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Μαρτίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Μαρτίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Μαρτίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7 Τεκμήριον 7 ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Τεκμήριον 7 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2007 Συντακτική Επιτροπή Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Αιμιλία Μαργέτη Γεώργιος Σκούμας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Αιμιλία Μαργέτη Γεώργιος Σκούμας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αιμιλία Μαργέτη Γεώργιος Σκούμας ΣΚΟΠΟΣ Η ταξινόμηση & αρχειοθέτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή αρχειακού υλικού του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης το οποίο αφορούσε σωματεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26985

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη: 14/10/2016 ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Αρ. Πρ.: 325 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. 28 ης Οκτωβρίου 7 Ταχ. Κωδ.: 50100 Κοζάνη Τηλ.: 2461350435 Fax : 2461049319 Email: info@kozlib.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία 11.2 Η εκπαίδευση στη Σιάτιστα το 18ο, 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα: Αλφαβητικός κατάλογος όσων εκπαιδευτικών γνωρίζουμε ότι δίδαξαν στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση στη Σιάτιστα α/α ονοματεπώνυμο συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Τμηματικά Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κωνσταντίνος Στεργίου kstergiou@uowm.gr Κοζάνη, Δευτέρα 16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ Εικόνα 1 - Ημερίδα σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (Γ.Δ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 480 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 500 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 520 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 540 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Η Ανάπτυξη του κειμένου Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΞΗ ΩΣ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»

Η ΤΑΞΗ ΩΣ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» Η ΤΑΞΗ ΩΣ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» Στόχοι: Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, η ανάπτυξη, δηλαδή, μέσα στην τάξη-λογοτεχνικό εργαστήρι εσωτερικών κινήτρων, ώστε να εδραιωθεί μια σταθερότερη

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας

Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας Το έργο της ψηφιοποίησης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου περιοδικών του 19 ου και 20 ού αιώνα από τη Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου σήμερα

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου σήμερα Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου σήμερα Στην ομιλία της η κα Φέσσα αναφέρθηκε στον τρόπο που οργανώθηκε στα πρώτα βήματά της η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους εκείνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Επιστ. Υπεύθυνος: Επικ. καθηγητής Βασίλης Καραγκούνης Π. Τσαλδάρη 1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Τ. Κ. 69100

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ 1 Ενότητες Ψηφιοποίηση και πνευματική Ιδιοκτησία Το πρόβλημα των ορφανών έργων και οι προσπάθειες επίλυσής στην Ευρώπη Κανονιστική ρύθμιση και παρουσίαση της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΜΕΡΩΝ/ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Ενότητα: Δομή εργασίας Βασίλειος Φούκας Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας Κάποιοι ορισμοί Επιστημονική εργασία είναι η παραγωγή και επεξεργασία πληροφοριών που περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα