'Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών, Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 'Αθήνα 501/1 Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "'Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών, Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 'Αθήνα 501/1 Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de"

Transcript

1 ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1980

2

3 ι ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ

4 'Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών, Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 'Αθήνα 501/1 Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de Recherches Byzantines, Vas. Constantinou 48, Athènes 501 II

5 ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1980

6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οί παλαιογραφικές, διπλωματικές καί αρχειακές έρευνες σε βιβλιοθήκες, αρχεία καί αρχειακές συλλογές πού σώζονται στον ελληνικό κυρίως χώρο, άλλα καί σέ διάφορες χώρες του εξωτερικού αποτελούν ενα άπο τα βασικά επιστημονικά προγράμματα του Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών. Οί πρώτες ερευνητικές αποστολές μέ σκοπό την επισήμανση καί μικροφωτογράφηση αρχειακού ύλικοϋ άρχισαν το 1960 καί πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργασιών της «'Επιτροπής διερευνήσεως, φωτογραφήσεως καί καταλογογραφήσεως τών έν δημοσίαις βιβλιοθήκαις, μοναστηριακοΐς ιδρύμασι καί ίδιωτικαϊς συλλογαΐς άποκειμένων δημοσίων κλπ. εγγράφων του Βυζαντίου» 1. Το 1961, ή 'Επιτροπή αυτή προσαρτήθηκε στο νεοσύστατο τήν εποχή εκείνη Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, κληροδοτώντας του ταυτόχρονα αξιόλογο αριθμό μικροταινιών 2. Στο χρονικό διάστημα τής εικοσαετίας πού πέρασε άπό τήν ίδρυση καί λειτουργία του Κέντρου ( ), οί συνεργάτες του πραγματοποίησαν καί συνεχίζουν να πραγματοποιούν συστηματικά κάθε χρόνο ερευνητικές αποστολές σέ διάφορα αρχεία καί βιβλιοθήκες, αποκομίζοντας μικροταινίες εγγράφων καί χειρογράφων, μέ αποτέλεσμα τό Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών να διαθέτει σήμερα για τή χρήση του επιστημονικού του προσωπικού πλούσιο αρχείο μικροταινιών 3. Τό αρχειακό υλικό πού έχει συγκεντρωθεί σέ μικροταινίες εκφράζει άπό τή μια μεριά τους γενικούς επιστημονικούς προσανατολισμούς του Κέντρου καί άπό τήν άλλη τα ειδικά επιστημονικά ενδιαφέροντα τών συνεργατών του. Τα κριτήρια τής επιλογής τών εγγράφων καί χειρογράφων πού μικροφωτογρα- 1. Για τή δραστηριότητα τής Επιτροπής αυτής βλ. Δ.Ά. Ζακυθηνοο,/7/?οΛ.ε"/όμενα, «Σύμμεικτα» 1 (1966), σελ Τό Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών ιδρύθηκε στίς 11 Μαΐου 1960 καί άρχισε να λειτουργεί τήν 1 Δεκεμβρίου τοΰ ϊδιου έτους. 3. Λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα τών επιστημονικών αποστολών καί τα ονόματα τών συνεργατών πού τίς πραγματοποίησαν έχουν καταχωριστεί στίς δημοσιευμένες ή πολυγραφημένες 'Εκθέσεις πεπραγμένων του Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών. 5

8 φοϋνται δεν είναι πάντοτε καθορισμένα. "Αλλοτε -και όταν βέβαια επιτρέπουν οί οικονομικές και τεχνικές συνθήκες- επιδιώκεται ολική μικροφωτογράφηση της αρχειακής μονάδας, άλλοτε πραγματοποιείται μερική μικροφωτογράφηση ανάλογα με το είδος, τον όγκο και τήν κατάσταση διατηρήσεως του αρχειακού υλικού και άλλοτε, πάλι, μικροφωτογραφοΰνται μεμονωμένα χειρόγραφα καί έγγραφα ή μεμονωμένες σειρές εγγράφων και χειρογράφων, τα όποια εϊτε έχουν εντοπιστεί άπό τους ίδιους τους συνεργάτες στην πορεία των ερευνών τους σέ άκαταλογογράφητες ή καί άγνωστες ακόμη αρχειακές ενότητες εϊτε έχουν αναζητηθεί μέ συγκεκριμένους επιστημονικούς σκοπούς σέ ελληνικές καί ξένες βιβλιοθήκες καί αρχεία. Τίς περισσότερες φορές πρόκειται για αρχειακό υλικό πού έρχεται στό φώς ύστερα άπό ειδική αρχειακή έρευνα τοΰ επιστημονικού προσωπικού, εντάσσεται στον κύκλο τών επιστημονικών του ασχολιών καί εξυπηρετεί ατομικές ή συλλογικές ερευνητικές ανάγκες. Συνεπώς, ή προτεραιότητα τής επιστημονικής εκμεταλλεύσεως ανήκει στους συνεργάτες τοΰ Κέντρου, παλιούς καί νέους, οί όποιοι όχι μόνο επισήμαναν πρώτοι τό υλικό, άλλα καί πραγματοποίησαν τις αποστολές σέ δυσπρόσιτα συχνά μοναστήρια καί αρχεία. Ή μικροφωτογράφηση τών αρχειακών πηγών αποσκοπεί, όπως είναι γνωστό, σέ τρεις βασικούς στόχους: α) στην επιστημονική εκμετάλλευση τών αρχειακών θησαυρών, 6) στή διασφάλιση, καί γ) στην προσέγγιση του υλικού άπό τους ερευνητές, οί όποιοι έχουν μ' αυτό τον τρόπο τή δυνατότητα να τό μελετούν, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτονται οί ϊδιοι τον τόπο προελεύσεως του. Μέ τήν αποταμίευση μικροφωτογραφημένων εγγράφων καί χειρογράφων καί τή δημιουργία φωτογραφικού αρχείου τό Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, κέντρο άπό τή φύση του ερευνητικό, επιδιώκει τήν επιστημονική επεξεργασία καί εκμετάλλευση τών πηγών, επομένως, εκπληρώνει τον πρώτο, κυρίως, άπό τους τρεις αυτούς στόχους. Καρπός τών αρχειακών ερευνών τών συνεργατών του είναι ή κριτική έκδοση τών εγγράφων καί κειμένων, οί παλαιογραφικές καί διπλωματικές εργασίες, οί διευκρινήσεις χρονολογικών προβλημάτων, οί συνθετικές μελέτες καί τα άρθρα, οί διδακτορικές διατριβές κ.ά. Παράλληλα, ωστόσο, καί μολονότι ή διάσωση τών αρχειακών συλλογών δέν υπάγεται στους σκοπούς του, τό Κέντρο συμβάλλει αποφασιστικά στή διαφύλαξη τών αρχειακών πηγών πού κινδυνεύουν άπό τή φθορά καί έχουν άμεση ανάγκη συντηρήσεως. 'Αρκεί να σημειωθεί ότι μέ δαπάνες ή μέ πρωτοβουλία τοΰ Κέντρου έχουν αποσταλεί σέ διάφορες μονές καί αρχεία (Ί. Μονή Λειμώνος Λέσβου, Τοπικό 'Ιστορικό 'Αρχείο Κυθήρων 6

9 κ.α.) μεταλλικές αρχειοθήκες για τήν ταξιθέτηση και διασφάλιση του υλικού, ενώ ειδικοί συντηρητές εγγράφων και χειρογράφων έχουν μεταβεί επανειλημμένα στην Ί. Μονή 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου τής Πάτμου κι έχουν συνεργαστεί μέ το επιστημονικό κλιμάκιο του Κέντρου στην αποκατάσταση βυζαντινών εγγράφων και χειρογράφων. Το δραστικότερο, όμως, μέσο για τήν προστασία τοΰ υλικού άπό ενδεχόμενες φθορές ή απώλειες αποτελεί, μαζί μέ τήν ϊδια τή μικροφωτογράφηση 4, ή ταξινόμηση και καταλογογράφησή του. Τα απαραίτητα για κάθε επιστημονική έρευνα έργα υποδομής, όπως είναι ή σύνταξη καταλόγων εγγράφων και χειρογράφων, ανήκουν στον κύκλο τών ενδιαφερόντων τοΰ Κέντρου και αξίζει να τονιστεί ότι πολλά δημοσιεύματα τών συνεργατών του είναι καταλογογραφήσεις μεγάλων ή μικρών ενοτήτων εγγράφων και χειρογράφων (κατάλογοι χειρογράφων μονής Πάτμου, Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, μονών Ύδρας, κατάλογοι μοναστηριακών αρχείων Αγίου Όρους, Επτανησιακών αρχείων κ.ά.). Μέ τή δημοσίευση τοΰ συνοπτικοΰ καταλόγου τοΰ περιεχομένου τών μικροταίνιών του, το Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, εκτός από τήν επιστημονική εκμετάλλευση και διαφύλαξη τοΰ άρχειακοΰ ύλικοΰ πού επιτυγχάνεται μέ τή μικροφωτογράφηση, αποβλέπει καί στην κάλυψη τοΰ τρίτου στόχου, ό όποιος αναφέρθηκε πιο πάνω, δηλ. στην πληροφόρηση καί εξυπηρέτηση τοΰ ερευνητικού κοινού. Ή ιδιομορφία τοΰ τρόπου μέ τον όποΐο έχει συγκεντρωθεί το υλικό επιβάλλει αναγκαστικά συγκεκριμένες δεσμεύσεις μικροταινιών πού υπαγορεύονται άπό το γεγονός οτι α) τα δικαιώματα αναπαραγωγής τοΰ φωτογραφικού υλικού ανήκουν στους αρχειακούς φορείς άπ' όπου προέρχονται τα έγγραφα καί τα χειρόγραφα (τόσο στις μονές καί αρχειακές υπηρεσίες όσο καί στις ανάλογες βιβλιοθήκες καί κέντρα τεκμηριώσεως τοΰ έξωτερικοΰ), καί β) οί ερευνητές τοΰ Κέντρου έχουν απόλυτη προτεραιότητα επιστημονικής εκμεταλλεύσεως ορισμένων εγγράφων, χειρογράφων ή αρχειακών σειρών πού ή μελέτη καί επεξεργασία τους εντάσσεται εϊτε στα ατομικά τους επιστημονικά προγράμματα εϊτε στα ομαδικά προγράμματα τοΰ Κέντρου. 'Οπωσδήποτε, όμως, παρά τή μερική αυτή δέσμευση καί τους περιορισμούς πού σχετίζονται μέ τα πνευματικά δικαιώματα τών αρχειακών φορέων, τοΰ Κέντρου καί τών συνεργατών του, πολλές κατηγορίες άρχειακοΰ υλικού θα 4. 'Ενδεικτικά λ.χ. αναφέρεται οτι πολλά κυθηραϊκά κατάστιχα έχουν υποστεί τόση φθορά άπό τήν εποχή πού μικροφωτογραφήθηκαν, ώστε σήμερα να είναι αδύνατη ή ανάγνωση τών πρωτοτύπων. 7

10 γίνουν σίγουρα προσιτές σ' ενα ευρύτερο κύκλο επιστημόνων, οι όποιοι, έχοντας τη δυνατότητα να τίς συμβουλευτούν και να τις μελετήσουν στο Κέντρο, θα διευκολυνθούν ασφαλώς στην επίλυση τών ερευνητικών τους αιτημάτων. Το δημοσίευμα αυτό έχει, τέλος, και μιαν άλλη σκοπιμότητα. Συγγενή ερευνητικά κέντρα και δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν, όπως είναι γνωστό, αναλάβει τα τελευταία χρόνια αντίστοιχες μικροφωτογραφήσεις εγγράφων και χειρογράφων, ώστε πολλές φορές να δημιουργείται κίνδυνος επικαλύψεων. Ή καταλογογράφηση τών μικροταινιών πού υπάρχουν στα διάφορα επιστημονικά Ιδρύματα καί ή δημοσίευση συνοπτικών ή αναλυτικών καταλόγων αποτελεί πια κοινό επιστημονικό αίτημα, γιατί μόνο έτσι αποφεύγονται άσκοπες διττοφωτογραφήσεις του ϊδιου υλικού. "Οπως θα διαπιστώσει ό αναγνώστης, ή δραστηριότητα πού ανέπτυξε το Κέντρο στον τομέα τών επιστημονικών αποστολών καί τής μικροφωτογραφήσεως αρχειακού υλικού είναι σημαντική. Ό ανεκτίμητος θησαυρός τών αρχειακών συλλογών, οί όποιες σώζονται στις μονές τής Πάτμου καί τοΰ 'Αγίου Όρους, απασχόλησε ιδιαίτερα τό Κέντρο, μέ αποτέλεσμα να μικροφωτογραφηθοΰν μεγάλες καί πολύτιμες αρχειακές ενότητες εγγράφων καί χειρογράφων στή διάρκεια σειράς επιστημονικών αποστολών πού πραγματοποιήθηκαν εκεί. Ή ανάγκη αναγωγής στις πρωτογενείς πηγές τής βυζαντινής καί μεταβυζαντινής περιόδου ήταν, όμως, φυσικό να στρέψει τήν προσοχή τών συνεργατών καί σέ άλλες μεγάλες ή μικρές, λιγότερο ή περισσότερο προσιτές, αρχειακές συλλογές τοΰ ελληνικού χώρου καί τοΰ εξωτερικού. Ποικίλα έγγραφα καί χειρόγραφα, βυζαντινά καί μεταβυζαντινά, ελληνικά καί ξενόγλωσσα, μικροφωτογραφήθηκαν άπό τίς βιβλιοθήκες καί τα αρχεία τών Μετεώρων, τοΰ Τυρνάβου, τής Λέσβου, τών Έπτανήσων, τής Μακεδονίας, άλλα καί τής 'Ιταλίας, τής Βιέννης, τής Μόσχας, τοΰ Λονδίνου, τής Κύπρου, τής 'Αλεξανδρείας κ.ά. Ό συνολικός αριθμός τών μικροταινιών πού έχουν συγκεντρωθεί είναι 1500 περίπου 5. Τή σύνταξη καί επιμέλεια τοΰ καταλόγου τών μικροταινιών τοΰ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών ανέλαβαν οί συνεργάτες Τηλέμαχος Λουγγής, 'Αθανάσιος Μαρκόπουλος καί Κρίτων Χρυσοχοΐδης 6. Ό κατάλογος διαιρείται 5. Ή αρίθμηση αναφέρεται σέ σύνολα καί όχι σέ μεμονωμένες μικροταινίες. 6. Πρώτη πολυγραφημένη καταγραφή τών μικροταινιών πού περιέχουν χειρόγραφα έγινε παλαιότερα άπό τον Π. Νικολόπουλο για εσωτερική χρήση τών συνεργατών τοΰ Κέντρου. Είδικότερα για τα χειρόγραφα τής Πάτμου, τήν πρώτη επεξεργασία καί αποδελτίωση έκανε ό 8

11 σέ δύο ενότητες: ή πρώτη περιλαμβάνει τις μικροταινίες τών χειρογράφων και ή δεύτερη τις μικροταινίες τών εγγράφων. Ή καταλογογράφηση έγινε μέ βάση τον αρχειακό φορέα άπ' όπου προέρχεται κάθε μικροταινία. Δηλώνονται πρώτα οί αρχειακές συλλογές του ελληνικού χώρου, αλφαβητικά κατά τόπους καί ύστερα οί αρχειακές συλλογές πού ανήκουν σέ διάφορες χώρες του εξωτερικού, πάλι μέ αλφαβητική σειρά κατά χώρα. Α) Μικροταινίες χειρογράφων Ή καταλογογράφηση περιλαμβάνει: 1) χρονολογία επιστημονικής αποστολής καί φωτογραφήσεως, 2) αύξοντα αριθμό μικροταινίας, 3) αριθμό καί ένδειξη χειρογράφου, 4) δήλωση τών φύλλων πού φωτογραφήθηκαν όπου δέν υπάρχει αντίστοιχη δήλωση, σημαίνει ότι τό χειρόγραφο μικροφωτογραφήθηκε ολόκληρο, 5) βιβλιογραφική παραπομπή σέ καταλόγους χειρογράφων στην περίπτωση>ακαταλογογράφητου χειρογράφου παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου του, ώστε να είναι δυνατή ή ταύτιση. Β) Μικροταινίες εγγράφων Ή καταλογογράφηση περιλαμβάνει: 1) χρονολογία επιστημονικής αποστολής καί φωτογραφήσεως, 2) βιβλιογραφική παραπομπή σέ καταλόγους ή αναγραφές περιεχομένου τών αρχειακών συλλογών καί παραπομπή σέ εκδόσεις αρχειακών ενοτήτων, 3) αύξοντα κωδικό αριθμό μικροταινίας, 4) κεφαλαιώδη περιγραφή του περιεχομένου, 5) αριθμό εγγράφων ή κατάστιχων. Χρύσα Μαλτέζου συνεργάτης του Κέντρου Ν. Μοσχονάς, ό όποιος συνέταξε, επίσης, τα λήμματα πού αναφέρονται στην καταλογογράφηση τών μικροταινιών Κεφ καί Κέρκ

12

13 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 'Αναστασίου, Κατάλογος: I.E. 'Αναστασίου, Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Ί. Μητροπόλεως Σάμου (Άριστ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης, Έπιστ. Έπετ. Θεολ. Σχολής, Παράρτημα άρ. 13 του ΙΖ' τόμου), Θεσσαλονίκη Bandini, Catalogus: A.M. Bandini, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae, τ. I-III, Φλωρεντία Canari, Codices: P. Canart, Codices Vaticani Graeci, Codices , τ. HI, Βατικανό Canart-Peri, Sussidi: P. Canart - V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della Biblioteca Vaticana, (Studi e Testi, 261), Βατικανό Devreesse, Codices: R. Devreesse, Codices Vaticani Graeci, Codices , Βατικανό Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος: Ευθυμίου Διονυσιάτου μονάχου,συμπληρωματικός κατάλογος ελληνικών χειρογράφων 'Ιεράς Μονής Διονυσίου Άγιου 'Όρους, ΕΕΒΣ 27 (1957), Εύστρατιάδη - 'Αρκαδίου, Κατάλογος : Σ. Εύστρατιάδη - 'Αρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος των εν τη Ίερα Μονή Βατοπεδίου άποκειμένων κωδίκων ('Αγιορείτικη Ι), Παρίσι Gianneli, Codices: C. Giannelli, Codices Vaticani Graeci, Codices , Βατικανό Hunger, Katalog: Η. Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften Österreichischen Nationalbibliothek, τ. Ι, Βιέννη Καλλιμάχου, Συμπλήρωμα : Δ. Καλλιμάχου, ς ς Συμπλήρωμα, ΕΦ 10 (1912), , , , 11 (1913), , , 12 (1913), , , 13 (1914), , 14 (1915), 68-80, 15 (1916), , 16 (1917), , , , 17(1918), , der 11

14 Κομίνη, Περιληπτική αναγραφή: Α. Κομίνη, Περιληπτική αναγραφή των νέων κωδίκων της 'Ιεράς μονής Άγ. 'Ιωάννου του Θεολόγου, Βασιλικον "Ιδρυμα 'Ερευνών (Β.Ι.Ε.) Έπετηρίς 6 (1964), Λάμπρου, Κατάλογος: Σ. Λάμπρου, Κατάλογος των εν ταίς βιβλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου "Ορους ελληνικών κωδίκων, τ. Α'- Β', Cambridge Martini - Bassi, Catalogus: A.Martini - D. Bassi, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Ambrosianae, τ. I - Π, Μιλάνο Mercati - Franchi de'cavalieri, Codices : I. Mercati - P. Franchi de'cavalieri, Codices Vaticani Graeci, Codices 1-329, Ρώμη Μοσχονά, Κατάλογοι: Θ.Δ. Μοσχονα, Πατριαρχεϊον "Αλεξανδρείας. Κατάλογοι της πατριαρχικής ς, τ. Α', Χειρόγραφα, 'Αλεξάνδρεια Omont, Inventaire: Η. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale et des autres bibliothèques de Paris et des Départements, τ. I - III, Παρίσι Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική : Α.Ι. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική..., τ. Α'- Ε', Πετρούπολη Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Κατάλογος: Α.Ι. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Κατάλογος των εν ταίς βιβλιοθήκαις τής νήσου Λέσβου ελληνικών χειρογράφων, Ό εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Μαυρογορδάτειος τόμος πρώτος, παρ. ΙΕ' τόμου, 1884, α'- κ', 1-44, παρ. ΙΣΤ' τόμου, 1885, 45-84, παρ. ΙΖ' τόμου, 1886, , παρ. IH' τόμου, 1888, Παπαϊωάννου, Κατάλογος: Χ.Ι. Παπαϊωάννου, Κατάλογος των χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τής 'Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 'Αθήνα Πολίτη, Συνοπτική αναγραφή: Λ. Πολίτη, Συνοπτική αναγραφή χειρογράφων ελληνικών συλλογών (Ελληνικά, παρ. 25), Θεσσαλονίκη Πολίτη - Μανούσακα, Κατάλογοι: Λ. Πολίτη, μέ τή συνεργασία Μ.Ι. Μανούσακα,Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων 'Αγίου "Ορους (Ελληνικά, παρ. 24) Θεσσαλονίκη Σακκελίωνος, : Ι. Σακκελίωνος, 'Αθήνα

15 Σακκελίωνος, Κατάλογος : \. καί Α. Σακκελίωνος, Κατάλογος των χειρογράφων της 'Εθνικής ς τής 'Ελλάδος, 'Αθήνα Σιγάλα, 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι: Α. Σιγάλα, 'Από τήν πνευματικήν ζωήν των ελληνικών κοινοτήτων τής Μακεδονίας. Α '. 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας (Πανεπ. Θεσσαλονίκης, Παρ. Δ' τόμου Έπετηρίδος Φιλοσοφικής Σχολής) Θεσσαλονίκη Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα: Ε. Σκουβαρά, Όλυμπιώτισσα, 'Αθήνα

16

17 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ A' Συλλογές ελληνικού χώρου

18

19 ΑΠΟΝ ΟΡΟΣ Μονή Βατοπεδίου 'Αποστολές φφ. Α, 1-183", " (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου,Κατάλογος, 1) 2. 3 φφ , 152" - 155, 177" - 180, 205" (Εύστρατιάδη- 'Αρκαδίου, Κατάλογος, 2-3) φφ. 1-81, (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 7-8) φφ. 189" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 13-14) φφ , 258" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 30) φφ. 130"- 163 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 49) φφ. 1-10, 54" - 87, 279" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 49) σσ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 50) φφ. 2-3, 4" - 6 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 55) (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 79-80) (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 81) φφ. 1-5" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 84-85) φφ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 89) φφ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 98) φφ , , 277" - 295" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου,Κατάλογος, ) φφ. 54, 61" - 63, 85" - 86, 103" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, ) φφ. 71"- 74 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 112) φφ. 97" - 100, 109" - 112(Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου,Κατάλογος, 120) φφ. 113"- 121 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 121) φφ. 111"- 114 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 137) φφ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 140) φφ. 1-17, 40" - 74 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 141) φφ. 98"- 104 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, ) φφ. 71" - 73 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 148) 2 17

20 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 156) φφ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 158) σσ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, ) φφ , (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, ) φφ. 19 ν - 22 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 183) φφ. 154 ν - 159, 166 ν (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 186) Μονή Γρηγορίου 1. 2(549) φφ. 1-81, 86 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 43-44) 2. 17(564) φφ. 1, 8-9 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 46) 3. 26(573) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 47) 4. 31(578) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 48-49) 5. 38(585) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 50) 6. 42(589) σσ. 1-5, 18-19, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 50-51) (651) φφ. 8, 9, 17, 25, 33, 38 ν, 42, 48, 57 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 57-58) (654) φφ. 18 ν - 26 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 58) φφ Προσκυνητάριο των 'Αγίων Τόπων (1680) 10. Χειρόγραφος κατάλογος χειρογράφων Βαρλαάμ Γρηγοριάτη Μονή Διονυσίου 1. 2(3536) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 319) Συναξάριο μηνός Σεπτεμβρίου (16ος αϊ.) 3. 44(3578) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 322) 4. 45(3579) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 322) 5. 55(3589) φφ. 42, 43 ν - 44, 47 ν - 48 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 323) 6. 60(3594) φφ. 5 ν - 6, 9 ν - 10, 24 ν - 25, 227 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 323) 7. 65(3599) φφ , 243 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 8. 69(3603) φφ. Γ - 5, 106 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 325) 9. 70(3604) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 325) (3606) φφ. 5Γ - 52, 55 ν - 56, 67 ν - 70 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 326) 18

21 11. 83(3617) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 327) (3623) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 328) (3625) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3654) φφ. 210" - 211, 237" (Λάμπρου, Κατάλογος,"τ. Α', ) (3655) φφ. 57" - 60, 63" - 67, 71" - 73, 76" - 77, 78" - 80, 84" - 90, 91" - 93 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 338) (3656) φφ. 5-12, 13" - 17, 18" - 33, 34" - 37, 42" - 43", 44" - 46, 49" - 54, 55" - 58, 60" - 61, 62" -67, 68" -71, 72" - 82, 83" - 84, 87, 89" - 92, 93" - 94, 95" - 97, 99" - 100, 101" - 116, 117" - 118, 119"- 126", 128"- 147, 148"- 153, 154"- 157, 158"- 160, 161"- 162, 163, 164"- 166, 168"- 170, 171" - 173, 174" - 178, 180" - 181, 182" - 194, 195" - 202", 203" - 207, 208"-230, 231"-235, , 248" - 269", 270"-284, 285" - 287, 290" - 293" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 338) (3666) φφ , (Αάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3668) φφ. 1" - 8, 9" - 12, 13" - 15, 16-25, 26" - 30, 31" - 32, 33" - 40, 41-43, 44"-52, 53-62, 63" - 66, 73" - 75, 76" - 78, 79"-80, 84"-85, 86"-91, 92" - 94, 95" - 98, 101"- 102, 105"- 106, 107"- 112, 113"- 120, 121" - 127, 128" - 130, 132"-134, 136"-138, 140" - 145, 146" - 149, , 154"-160, 161"- 173, 174" - 180, , 194" - 208, 209" - 214, 215" - 220, 221" - 223", 224" - 232, 233" - 235, 236" - 239, 240" - 244, 246" - 248, 249" - 250, 251" - 258", 259" -260, 261"-262, 264" - 268, 269" - 274, 285" - 286, 287" - 300, 301" - 329", 330" - 334, 336" - 341, 342" - 345, 347"-360, 363"-371, 373" - 382, 384" - 403, 404" - 417, 418" - 419, 42/Γ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 342) (3672) φφ. 57" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3673) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 343) (3677) φφ. 119" - 141, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 343) (3680) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 344) (3681) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 345) (3682) φφ , 74" - 79, 285" - 304, 333" - 337, 345"'-352, 382" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3685) φφ. 126" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 347) 19

22 (3688) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3701) φφ , 174" - 179, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3713) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 355) (3714) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 355) (3717) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 356) (3728) φφ. 94" - 95" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3729) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 360) (3746) φφ. 21 " - 64, 65" - 66, 68" - 70, 79" - 90 (Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Α', 363) (3752) φ. 27" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3753) φφ. 1-59, 106" - 107, ", 141" - 142", 150" - 155, 173" - 174" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3754) φφ , 339" - 372, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 367) (3755) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 367) (3758) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3762) φφ. 3-6, 40-41, 123" - 125, 130" (Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Α', ) (3764) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3766) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3769) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 381) (3790) φφ , 46"- 48, 49" - 85, 145" - 152, " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 385) (3793) φφ. 84" - 88 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 386) (3794) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3796) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 387) (3797) φφ. 2", 4-41, 76" - 85, 138" - 143, 162" - 166, , 176" - 177,183" - 184", (Λάμπρου,^ατά^ος,τ. Α', ) (3798) φφ. 103", 337" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3802) φφ , (Λάμπρου,#ατά/Ισ}>ος,τ. Α', ) (3803) φφ. 28" - 77, 78" - 79, 80" - 215, 249" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3808) φφ. 2-8, 14" - 16, , 506" - 517, 568" - 570, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 20

23 (3809) φφ. 1-8, 55" - 58, 342" - 345, , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3810) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 399) (3814) φφ. 1-5, 118", 191" - 192, (Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Α', 400) (3816) φφ. 70" - 72, 82" - 83, 85" - 86, 87" - 89, 91" - 98, 103" - 104, 111"- 113, 116"- 125, 133"-142, 150"- 160, 163"- 164, 184" - 187, 208" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3858) φφ. 7" - 10 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3866) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 412) (3868) φφ. 226" - 232, 234" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3889) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 417) (3891) φφ. 9" - 22, 65" - 67, 107" - 108, 111"- 125, 127" - 152, 157"-168, 193"-196, 201"-210, 327" - 328, 357" - 358, 386" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3900) φφ. 58" - 98 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 419) (3902) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 420) (3939) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 423) (3974) φ. 177" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 425) (4018) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 428) (4048) φφ. 2" - 4, 111" - 121, 164" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 431) (4063) φφ. 95" - 106, 135" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 433) (Ευθυμίου,Συμπλ. κατάλογος, 236, Πολίτη-Μανούσακα, Α^ατάλογοι, ) φφ (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 239, Πολίτη- Μανούσακα, Κατάλογοι, 258) (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, ) φφ. Α - 3, , 226" (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, , Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 262) φφ. 1-5 (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, ) φφ (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 247, Πολίτη- Μανούσακα, Κατάλογοι, 263) φφ. 1-2, 209" (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 247, Πολίτη- Μανούσακα, Κατάλογοι, 263) 21

24 φφ. 1-3, 70-87, (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, , Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 263) φφ , 120 (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 250, Πολίτη- Μανούσακα, Κατάλογοι, 264) φφ. 1, 4 ν - 5, 7 ν - 8, 11 ν - 12, 15 ν - 16, 18 ν - 19, 22 ν - 23, 25 ν - 26, 29 ν - 30, 33 ν - 34, 36 ν - 37, 40 ν - 41, 43 ν - 44, 47 ν - 48, 50 ν - 51, 54 ν - 56, 68 ν - 69, 71 ν - 72, 75 ν - 76, 83 ν - 84, 89 ν - 90, 94 ν - 95, 97 ν - 98, 102 ν - 103, 106 ν - 107, 109 ν - 110, 113 ν -114, 117 ν -118, 122 ν - 123, 127 ν - 128, 130 ν - 131, 143 ν (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 253, Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 265) σσ (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 262) Μονή Δοχειαρίου 1. 33(2707) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 237) 2. 66(2740) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 239) 3. 69(2743) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 4. 85(2759) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 244) 5. 95(2769) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 245) 6. 96(2770) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 245) (2782) φ. 258 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2788) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2789) σσ , , 220 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2790) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 251) (2792) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2793) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 252) (2798) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2801) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 253) (2917) φφ. 63 ν - 65 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 260) (2936) φύλλο χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 262 άρ ) (2938) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 262) (2961) (Λάμπρου^Κατάλογος, τ. Α', 266) (2971) φύλλο χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ.α', 268 άρ. 7) Πατερικο (14ος - 15ος αϊ.) άρχοτέλειες, σλαβικό 22. Χειρόγραφος κατάλογος χειρογράφων Ιεροθέου 22

25 Μονή Έσφιγμένου 1. 7(2020) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 2. 16(2029) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 173) 3. 17(2030) φφ. 6" - 8" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 173) 4. 23(2036) φ. 229" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 5. 74(2087) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 178) 6. 78(2091) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 179) 7. 95(2108) φφ. 110" - 220, 346" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2141) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 185) (2144) φφ. 22" - 23, 31-63, 72" - 76, 82" - 84, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 186) (2259) φφ. 1-3 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 193) (2309) άρχοτέλειες (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 197) 12. Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Παρθενίου Μονή Ζωγράφου 1. 7(333) φφ. 156" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 31-32) 2. 9(335) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 32) 3. 11(337) φφ. 1-2" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 32) 4. 12(338) φφ , 28" - 57, 106" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 32-33) 5. 18(344) δύο φύλλα χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 33 άρ. 4) 6. 21(347) δύο παράφυλλα (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 34) 7. 30(356) τρία φύλλα χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 34 άρ. 7) 8. 31(357) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 34) 9. Σλαβικός Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Μονή Ιβήρων 1. 6(4126) φ. 1" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 2) 2. 8(4128) φφ. 56" - 58 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 2) 3. 14(4134) φφ. 2" - 4 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 2) 4. 34(4154) φφ. 1-6, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 4) 5. 92(4212) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 14-18) 23

26 7. 140(4260) φφ ν, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 30) (4273) φ. 105 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 36-37) (4283).φφ. 213 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 42-43) (4290) φφ. 332 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 45-46) (4291) φφ. 1-10, 403 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 46) (4301) φφ , , 288 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 48-49) (4310) φφ. 16 ν - 17, 6Γ - 62, 70 ν - 71, 113 ν - 114(Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Β', 53-54) (4322) φφ. 1-4,6 ν - 8, 115 ν - 118, 134 ν - 138,219 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 57-58) (4330) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 60-61) (4397) φφ. 116 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 70) (4406) φφ. 4 ν - 11, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 71-73) (4410) φφ , 261 ν - 266, 306 ν - 307, 314 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 73-75) (4449) φφ. 3 ν - 6 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 84-87) (4458) φφ. 240 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 89) (4469) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 93-94) (4476) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 96) (4492) εικοσιπέντε φύλλα χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', άρ. 14 και 15) (4501) φφ. 1-3, 86 ν - 90, 99 ν - 102, ,235 ν - 236, 308 ν - 311, 317 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (4502) ν, 418 ν - 425, 683 ν - 688, 964 ν - 969, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (4678) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 170) (4816) φφ. 9 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (4837) φφ. 6-11, ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 211) (4931) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (4966) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) Μονή Καρακάλου 1. 8(1521) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 130) 2. 36(1549) φφ. 21, 87, 305 Γ " ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 132) 3. 37(1550) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 132) 24

27 4. 61(1574) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 5. 64(1577) φφ. 1-2 ν, 276 r ' v, (Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Α', 135) 6. 67(1580) φφ. 88 ν - 94 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 136) 7. 70(1583) φφ ν, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 8. 72(1585) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 137) 9. 79(1592) σσ , 80-84, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 139) (1593) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 139) (1602) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 140) (1645) φ. Α ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 143) (1719) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 147) 14. ΙΟΟ(Μονής) φφ , Κατά Λουκά ν Ευαγγέλιο «Χρονογραφία μονής», φφ. 1-5 (20ος αί.) Μονή Κουτλουμουσίου 1. 2(3071) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 270) 2. 16(3085) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 274) 3. 17(3086) φφ. 131, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 4. 19(3088) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 5. 42(3111) φφ. 205 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 278) 6. 97(3170) φφ. 176 ν - 179, 184 ν - 185, 259 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3178) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 284) (3216) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 286) (3251) φφ. 16 ν - 26 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3261) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 294) (3263) φφ. 166 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 295) (3283) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 297) (3315) φφ. 177 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 304) (3321) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 305) (3327) φφ. Γ ν, 72 ν - 74, 77 ν - 78 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 306) (3346) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 308) (3451) φφ. 230 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 313) 1. Δεν περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Λάμπρου. 25

28 (111) φφ. 1-7 ν (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 63) Β(114;)φφ. 6 ν - 7 (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 64) (290) φφ. 1-5 (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 100) (198) (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 83) (191) φφ. 1-3 (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 82) (294) (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 101) (282) φφ ν (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 98) 25. Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Μονή Κωνσταμονίτοϋ 1. 1(437) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 2. 3(439) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 3. 5(441) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 4. 6(442) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 5. 7(443) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 6. 8(444) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36-37) 7. 12(448) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 37) 8. 14(450) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 37) 9. 16(452) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 38) (453) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 38) (455) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 38) (461) ΨΨ π?' - πι \ πντ ΐ' - π ογ' (Λάμπρου, Κατάλογος, χ. Α', 38) (465) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 38-39) (480) φφ. 1-5 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 39) (491) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 40) (492) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 40) (494) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ.-α', 40) (498) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 40) (501) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 41) (505) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 41) (518) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 41) (539) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 42) (540) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 42) (543) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 42) 25. Σλαβικός 1: δείγματα 26. Σλαβικός 2: δείγματα 26

29 Μονή Ξενοφώντος 1. 5(707) φφ. 65 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 60) 2. 7(709) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 60) 3. 14(716) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 61-62) 4. 25(727) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 63) 5. 34(736) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 64) 6. 35(737) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 64) 7. 37(739) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 65) 8. 38(740) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ.α', 65) 9. 39(741) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 65) 10: 45(747) φφ. 1-64, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 66) (748) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 66) (762) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 68) (763) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 68) (782) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 70) (785) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 71) Μονή Ξηροποτάμον 1. 6(2339) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 200) 2. 39(2372) φφ , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 201) 3. 67(2400) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος τ. Α', 203) 4. 70(2403) σ. 635 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 203) 5. 92(2425) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 6. 93(2426) σσ. 1-5, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 205) 7. 97(2430) σσ , 25-30, 37-38, 47-54, 61-66, 73-74, 85-86, 99, 100, , , (Λάμπρου,^ατάΑο}Ός,τ. Α', 205) (2471) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 208) (2477) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 208) (2482) φφ , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 208) (2509) φφ. Α ν - 5, 534, 535, , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 210) (2515) σσ , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 211) (2519) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 211) (2522) φφ , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 211) (2524) φφ. 63 ν - 65 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 27

30 (2535) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 213) (2569) φφ. Γ' ν, 272 ν - 280, , , 421 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 217) (2585) φφ. 6Γ - 63, 178 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) Μονή Παντελεήμονος 1. 37(5543) φφ. 223 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 286) 2. 76(5582) φφ. 1-2, 213 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 289) (5634) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 296) (5658) φφ , , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (5679) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (5681) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 312) (5692) φφ , 94 ν - 97 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (5703) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (5899) φφ. 3-5, 115 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 370) (5918) φφ. 9-10, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 372) (5922) φφ. 1-2, 264 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 372) (5978) φφ. 29 ν - 58 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (6056) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β, ) (6088) φφ , ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 401) (6122) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 405) (6204) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (6275) φφ , 267 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 429) (6340) Πίνακας περιεχομένων (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 442) Μονή 'Αγίου Παύλου 1. Χειρόγραφος κατάλογος κωδίκων Μονή Σταυρονικήτα 1. 62(927) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 81-82) 2. 73(938) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 83) 3. 78(943) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 83) 4. 87(952) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 84) 5. Ιστορία της μονής άπό τον Γαβριήλ Σταυρονικήτα 6. Διαθήκη του πατριάρχη 'Ιερεμίου Α', χ.χ. 28

31 της Βουλής ΑΘΗΝΑ (Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος των κωδίκων των εν 'Αθήναις βιβλιοθηκών πλην της 'Εθνικής. Α' Κώδικες τής ς τής Βουλής, Νέος Έλληνομνήμων 5, 1908, ) 'Εθνική Κατάλογος, 179) Κατάλογος, ) Κατάλογος, 263) Σύμμεικτο βενετσιάνικο κατάστιχο του 18ου ai. («Informazione sopra la nazione greca», «Apologia all'informazione presentata contro Greci», «Breve informazione circa il governo delle chiese greche di Peloponeso» κ.ά.) Μελετίου Πήγα επιστολές καί ομιλίες (αυτόγραφο), σύμμεικτα (16ος - 17ος αί.) ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 'Αποστολή φφ. 1-11, 81 ν - 87, 'Επιστολές 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου (18ος αί.) Μονή Όλυμπιώτισσας ΕΛΑΣΣΩΝΑ Αποστολή φφ (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ. 7 ν - 23 ν, 203 ν (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) 29

32 4. 77 φφ. 47 ν - 67 (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ ν, ν (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) άρχοτέλειες (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, 345) φφ (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ , 122 ν ν, ν (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ ν (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) Δημοτική ΚΟΖΑΝΗ 'Αποστολή (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 14-15) σσ (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 26) φφ , 143 ν (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 31-32) φφ (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 41) (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 54) 6. Χ.Σ. 16 φφ (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 63) Δημοτική ΛΑΡΙΣΑ 1. 1 άρχοτέλειες, Κανόνες διαφόρων εορτών (18ος αϊ.) 2. 2 άρχοτέλειες, Μουσικό, ανθολογία (18ος ai.) 3. 5 φφ. 1-6, 7, 98, ν, 'Αναστάσιος ό Γόρδιος (1787) 30 Αποστολή 1962

33 4. 6 άρχοτέλειες, Σύμμεικτος θεολογικός (18ος αϊ.) 5. 7 άρχοτέλειες, Ίατροσόφιο (18ος αϊ.) 6. 8 φφ. ε'- θ', 1-297, , Επιγράμματα (18ος αϊ.) 7. 9 άρχοτέλειες, Φιλίππου 'Ιωάννου, Περί φυσικού δικαίου (1860) φφ. 24 ν - 25, 41 ν - 42, Στίχοι διάφοροι (19ος αί.) άρχοτέλειες, Πλουτάρχου, Βίος 'Αλεξάνδρου, παράφραση (18ος αί.) φφ. α', 1, 134, 'Επίτομο Συντακτικό (19ος αί.) φφ. 1, 144, Φρ. Βαϋμάιστερ, Μεταφυσική, μτφρ. Δημ. Δαρβάρεως, (19ος αι.) άρχοτέλειες, Μαθηματάριο με ψυχαγωγική ερμηνεία (19ος αϊ.) άρχοτέλειες, Γραμματική (19ος αϊ.) φφ. 1,48,49,99 ν, ν, Γεωργίου Σουγδουρή, Εϊςτή ν Λογική ν του 'Αριστοτέλους, 'Επιστολές 'Αναστασίου τοϋ Γόρδιου (19ος αϊ.) Γυμνάσιο αρρένων Μυτιλήνης ΛΕΣΒΟΣ 1. 4 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) 2. 5 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 134) 3. 6 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 138) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) 6. Συμπληρωματικός Κατάλογος χειρογράφων Μονή Λειμώνος 'Αποστολές 1969, 1971, (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 21) 2. 6 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 22) 3. 7 φφ. 40 Γ - 406, 418 ν ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 22-27) 4. 9 φφ. 1-3, 157 ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 28-29) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 29-30) 31

34 6. 13 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 30-32) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 37) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 50) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 50-51) φφ ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 51) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 54-55) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 58-61) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 64-65) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 68) άρχοτέλειες (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 73-74) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 82-83) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 89-90) φφ. 146 Γ ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 95) έσώφυλλο (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 95) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 95) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 97-98) φφ. 1, 99 ν ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 106) φ. 199 Γ ν, έσώφυλλο (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 108) φφ. 1, ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 109) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 113) φφ. 1-7 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 115) φ. 193 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 118) φφ , 68-69, 156 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) Μονή Ύψηλοΰ ('Ιωάννου τον Θεολόγου) 1. 2 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 146) 2. 9 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 149) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) φφ. 1-15, Ψαλτήριο (19ος αϊ.) 32

35 ΠΑΤΜΟΣ Μονή 'Αγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) άρχοτέλειες /7ατμιακή 6-7) ) ) ) ) ) ) βιβλιοθήκη, 12-14) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 'Αποστολές

36 ) ) ) ) ) ) ) φφ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

37 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) φφ ν ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

38 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

39 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 37

40 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Βιβλιθήκη, 117) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

41 (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, 120) ) 121) 121) 121) 121) ) 122) 122) 122) 123) 123) 123) 123) ) 124) 124) 124) 124) 124) ) 125) 125) 125) 125) ) 126) 126) 126) ) ) ) 136) 136) 137) 137) 39

42 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

43 (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος ) 53) 53) 53) 53) 54) ) ) ) ) ) ) ) 55) 55) 56) 56) ) 57) 57) 57) 57) 58) 58) 58) ) ) ) ) ) 60) 60) 60) 60) 60) 60) 41

44 ) 60) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) ) 62) 62) 62) 62) 62) 62) ) 67) 67) ) ) ) 68) ) ) 70) 71) 42

45 ) ) ) ) ) ) [75-176) ) Î75-176) ) ) Î75-176) [75-176) L76-177) L77) ) 178) [78) 178) [79) Î79) 179) L79) Î79) [79-180) [80-181) [80-181) [80-181) ) Î82) 182) [83) [83) [83-184) Î84) [84)

46 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

47 ) ) 205) 205) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 11) 11) 12) 12) 12) ) 13) 13) 13) 13) 13) 14) 14) 14) 14) 14) 15) 45

48 Î ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

49 ) ) 230) 230) ) 231) 231) 232) 232) 232) 232) ) 233) 233) 233) ) 234) 234) 234) 234) 234) 235) 235) 235) ) 236) 236) 236) 236) 236) 236) 236) 236) 237) 237) 237) 47

50 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους 1 Προβλήµατα στην έρευνα και µελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους Βασική προϋπόθεση για επιτυχηµένη διεξαγωγή και συγγραφή µιας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΑΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΑΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΑΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατά το διάστημα //0 έως 0/0/05 στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτικής Άσκησης» ασκήθηκαν συνολικά 5 φοιτητές/τριες του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών. Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα άγνωστο μουσικό σπάραγμα από την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου

Ένα άγνωστο μουσικό σπάραγμα από την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου Δρ. Γεώργιος Α. Πατρώνας Ένα άγνωστο μουσικό σπάραγμα από την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου «Το Άγιον Όρος», γράφει ο ομότιμος καθηγητής βυζαντινής αρχαιολογίας Σ. Καδάς στον Πρόλογο του βιβλίου του Τα εικονογραφημένα

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α.

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 14.09.2016 Αρ. Πρωτ. EE15069 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 4: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο )- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και To Μουσείο Eλληνικής Παιδείας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας, σε ένα χώρο περιπου1000τ.μ και έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό. Φιλοξενεί συλλογές του συλλέκτη Παύλου Μπαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 9 Για τις κύριες συλλογές πρωτότυπων βυζαντινών εγγράφων και... τα υποκατάστατά τους Τ ο Βυζάντιο (330-1453), το κράτος που διαδέχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ISSN 2241-1577 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Αναστασία Τούρτα Επίτιμη Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Ο Αλέξανδρος νικά τον Δαρείο. Εικονογραφημένο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3 Α' Γυμνάσιο Αρρένων Αμμοχώστου Αβραμίδης, Β. Δ., Εταιρία Ελλήνων Δημοσιολόγων Αγγέλογλου, Γιώργος, Διευθυντής της Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC Αγγλο-Ελληνικός Σύνδεσμος Πειραιώς Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίληψη για τους όρους και τα όρια. πληροφόρησης: εργασίας

Η αντίληψη για τους όρους και τα όρια. πληροφόρησης: εργασίας Η αντίληψη για τους όρους και τα όρια της συνεργασίας στο χώρο της πληροφόρησης: το Πανεπιστήμιο και ο χώρος της εργασίας Οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών στην Ελλάδα: δυνατότητες συνεργασίας με άλλους φορείς,

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

!!! Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. σύναψη Σύμβασης Έργου.

!!! Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. σύναψη Σύμβασης Έργου. Αθήνα, 10/4/2014 Πρόσκληση αρ. 3 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου σήμερα

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου σήμερα Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου σήμερα Στην ομιλία της η κα Φέσσα αναφέρθηκε στον τρόπο που οργανώθηκε στα πρώτα βήματά της η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους εκείνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Π. Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α.Σ.Ε.Π. Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.Σ.Ε.Π. Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Να επισυναφθεί: 1. Το απαιτούμενο παράβολο 2. Υπογεγραμμένη φωτοτυπία της

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7 Τεκμήριον 7 ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Τεκμήριον 7 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2007 Συντακτική Επιτροπή Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη: 14/10/2016 ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Αρ. Πρ.: 325 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. 28 ης Οκτωβρίου 7 Ταχ. Κωδ.: 50100 Κοζάνη Τηλ.: 2461350435 Fax : 2461049319 Email: info@kozlib.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Τμηματικά Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κωνσταντίνος Στεργίου kstergiou@uowm.gr Κοζάνη, Δευτέρα 16

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία 11.2 Η εκπαίδευση στη Σιάτιστα το 18ο, 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα: Αλφαβητικός κατάλογος όσων εκπαιδευτικών γνωρίζουμε ότι δίδαξαν στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση στη Σιάτιστα α/α ονοματεπώνυμο συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 480 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 500 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 520 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 540 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας

Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας Η ευρετηρίαση περιοδικών στο ψηφιακό περιβάλλον Η περίπτωση του Μπουκέτου και της Υδρίας Το έργο της ψηφιοποίησης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου περιοδικών του 19 ου και 20 ού αιώνα από τη Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Επιστ. Υπεύθυνος: Επικ. καθηγητής Βασίλης Καραγκούνης Π. Τσαλδάρη 1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Τ. Κ. 69100

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ 1 Ενότητες Ψηφιοποίηση και πνευματική Ιδιοκτησία Το πρόβλημα των ορφανών έργων και οι προσπάθειες επίλυσής στην Ευρώπη Κανονιστική ρύθμιση και παρουσίαση της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 441 Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ Ι Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας Κάποιοι ορισμοί Επιστημονική εργασία είναι η παραγωγή και επεξεργασία πληροφοριών που περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» Πράξη «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» κωδικός ΟΠΣ «304216» ΣΑΕ «3458» Ενάριθμος«2011ΣΕ34580038» Δράση Δ 2.3 Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Εισαχθέντων στο Μητρώο Επιµορφωτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Εισαχθέντων στο Μητρώο Επιµορφωτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και απεφάσισε ότι: σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 213/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2011 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Kalogirou, Dimitra. Neapolis University

Kalogirou, Dimitra. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ¹ º ¹½É½¹º Â Ä ¾µ¹Â Äɽ þÿãä ÃŽ ÀĹº º±¹ ÃÄ ½ ɱ½ Kalogirou, Dimitra þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης το 1956, όπου και διαμένει. είναι παντρεμένος με την νηπιαγωγό Ευαγγελία Καραγκούνη και έχουν 4 παιδιά.

Γεννήθηκε στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης το 1956, όπου και διαμένει. είναι παντρεμένος με την νηπιαγωγό Ευαγγελία Καραγκούνη και έχουν 4 παιδιά. APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ :ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ 2310 991119 2394025980 e-mail: tsompanistp@past.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Κατάλογος Έκθεσης: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999) Επιμέλεια Κ.Σπ. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 4ο, ιστ'+503

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Η Βιβλιοθήκη Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Ηρακλής Ι. Πίττας Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Βιβλιοθηκονόμος Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης iraklis@fhw.gi Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος 2014-2015 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Κριτήρια αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο

Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ένα μουσείο για τον μαθητή και το σχολείο «Ένα λιθαράκι για το σχολείο του μουσείου μας» Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας ανήκει σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Συνεργάζεται με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και μέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Ε: Μεταβυζαντινή Τέχνη (1453 αρχές 19ου αι.) Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα