'Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών, Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 'Αθήνα 501/1 Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "'Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών, Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 'Αθήνα 501/1 Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de"

Transcript

1 ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1980

2

3 ι ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ

4 'Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών, Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 'Αθήνα 501/1 Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de Recherches Byzantines, Vas. Constantinou 48, Athènes 501 II

5 ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1980

6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οί παλαιογραφικές, διπλωματικές καί αρχειακές έρευνες σε βιβλιοθήκες, αρχεία καί αρχειακές συλλογές πού σώζονται στον ελληνικό κυρίως χώρο, άλλα καί σέ διάφορες χώρες του εξωτερικού αποτελούν ενα άπο τα βασικά επιστημονικά προγράμματα του Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών. Οί πρώτες ερευνητικές αποστολές μέ σκοπό την επισήμανση καί μικροφωτογράφηση αρχειακού ύλικοϋ άρχισαν το 1960 καί πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργασιών της «'Επιτροπής διερευνήσεως, φωτογραφήσεως καί καταλογογραφήσεως τών έν δημοσίαις βιβλιοθήκαις, μοναστηριακοΐς ιδρύμασι καί ίδιωτικαϊς συλλογαΐς άποκειμένων δημοσίων κλπ. εγγράφων του Βυζαντίου» 1. Το 1961, ή 'Επιτροπή αυτή προσαρτήθηκε στο νεοσύστατο τήν εποχή εκείνη Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, κληροδοτώντας του ταυτόχρονα αξιόλογο αριθμό μικροταινιών 2. Στο χρονικό διάστημα τής εικοσαετίας πού πέρασε άπό τήν ίδρυση καί λειτουργία του Κέντρου ( ), οί συνεργάτες του πραγματοποίησαν καί συνεχίζουν να πραγματοποιούν συστηματικά κάθε χρόνο ερευνητικές αποστολές σέ διάφορα αρχεία καί βιβλιοθήκες, αποκομίζοντας μικροταινίες εγγράφων καί χειρογράφων, μέ αποτέλεσμα τό Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών να διαθέτει σήμερα για τή χρήση του επιστημονικού του προσωπικού πλούσιο αρχείο μικροταινιών 3. Τό αρχειακό υλικό πού έχει συγκεντρωθεί σέ μικροταινίες εκφράζει άπό τή μια μεριά τους γενικούς επιστημονικούς προσανατολισμούς του Κέντρου καί άπό τήν άλλη τα ειδικά επιστημονικά ενδιαφέροντα τών συνεργατών του. Τα κριτήρια τής επιλογής τών εγγράφων καί χειρογράφων πού μικροφωτογρα- 1. Για τή δραστηριότητα τής Επιτροπής αυτής βλ. Δ.Ά. Ζακυθηνοο,/7/?οΛ.ε"/όμενα, «Σύμμεικτα» 1 (1966), σελ Τό Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών ιδρύθηκε στίς 11 Μαΐου 1960 καί άρχισε να λειτουργεί τήν 1 Δεκεμβρίου τοΰ ϊδιου έτους. 3. Λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα τών επιστημονικών αποστολών καί τα ονόματα τών συνεργατών πού τίς πραγματοποίησαν έχουν καταχωριστεί στίς δημοσιευμένες ή πολυγραφημένες 'Εκθέσεις πεπραγμένων του Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών. 5

8 φοϋνται δεν είναι πάντοτε καθορισμένα. "Αλλοτε -και όταν βέβαια επιτρέπουν οί οικονομικές και τεχνικές συνθήκες- επιδιώκεται ολική μικροφωτογράφηση της αρχειακής μονάδας, άλλοτε πραγματοποιείται μερική μικροφωτογράφηση ανάλογα με το είδος, τον όγκο και τήν κατάσταση διατηρήσεως του αρχειακού υλικού και άλλοτε, πάλι, μικροφωτογραφοΰνται μεμονωμένα χειρόγραφα καί έγγραφα ή μεμονωμένες σειρές εγγράφων και χειρογράφων, τα όποια εϊτε έχουν εντοπιστεί άπό τους ίδιους τους συνεργάτες στην πορεία των ερευνών τους σέ άκαταλογογράφητες ή καί άγνωστες ακόμη αρχειακές ενότητες εϊτε έχουν αναζητηθεί μέ συγκεκριμένους επιστημονικούς σκοπούς σέ ελληνικές καί ξένες βιβλιοθήκες καί αρχεία. Τίς περισσότερες φορές πρόκειται για αρχειακό υλικό πού έρχεται στό φώς ύστερα άπό ειδική αρχειακή έρευνα τοΰ επιστημονικού προσωπικού, εντάσσεται στον κύκλο τών επιστημονικών του ασχολιών καί εξυπηρετεί ατομικές ή συλλογικές ερευνητικές ανάγκες. Συνεπώς, ή προτεραιότητα τής επιστημονικής εκμεταλλεύσεως ανήκει στους συνεργάτες τοΰ Κέντρου, παλιούς καί νέους, οί όποιοι όχι μόνο επισήμαναν πρώτοι τό υλικό, άλλα καί πραγματοποίησαν τις αποστολές σέ δυσπρόσιτα συχνά μοναστήρια καί αρχεία. Ή μικροφωτογράφηση τών αρχειακών πηγών αποσκοπεί, όπως είναι γνωστό, σέ τρεις βασικούς στόχους: α) στην επιστημονική εκμετάλλευση τών αρχειακών θησαυρών, 6) στή διασφάλιση, καί γ) στην προσέγγιση του υλικού άπό τους ερευνητές, οί όποιοι έχουν μ' αυτό τον τρόπο τή δυνατότητα να τό μελετούν, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτονται οί ϊδιοι τον τόπο προελεύσεως του. Μέ τήν αποταμίευση μικροφωτογραφημένων εγγράφων καί χειρογράφων καί τή δημιουργία φωτογραφικού αρχείου τό Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, κέντρο άπό τή φύση του ερευνητικό, επιδιώκει τήν επιστημονική επεξεργασία καί εκμετάλλευση τών πηγών, επομένως, εκπληρώνει τον πρώτο, κυρίως, άπό τους τρεις αυτούς στόχους. Καρπός τών αρχειακών ερευνών τών συνεργατών του είναι ή κριτική έκδοση τών εγγράφων καί κειμένων, οί παλαιογραφικές καί διπλωματικές εργασίες, οί διευκρινήσεις χρονολογικών προβλημάτων, οί συνθετικές μελέτες καί τα άρθρα, οί διδακτορικές διατριβές κ.ά. Παράλληλα, ωστόσο, καί μολονότι ή διάσωση τών αρχειακών συλλογών δέν υπάγεται στους σκοπούς του, τό Κέντρο συμβάλλει αποφασιστικά στή διαφύλαξη τών αρχειακών πηγών πού κινδυνεύουν άπό τή φθορά καί έχουν άμεση ανάγκη συντηρήσεως. 'Αρκεί να σημειωθεί ότι μέ δαπάνες ή μέ πρωτοβουλία τοΰ Κέντρου έχουν αποσταλεί σέ διάφορες μονές καί αρχεία (Ί. Μονή Λειμώνος Λέσβου, Τοπικό 'Ιστορικό 'Αρχείο Κυθήρων 6

9 κ.α.) μεταλλικές αρχειοθήκες για τήν ταξιθέτηση και διασφάλιση του υλικού, ενώ ειδικοί συντηρητές εγγράφων και χειρογράφων έχουν μεταβεί επανειλημμένα στην Ί. Μονή 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου τής Πάτμου κι έχουν συνεργαστεί μέ το επιστημονικό κλιμάκιο του Κέντρου στην αποκατάσταση βυζαντινών εγγράφων και χειρογράφων. Το δραστικότερο, όμως, μέσο για τήν προστασία τοΰ υλικού άπό ενδεχόμενες φθορές ή απώλειες αποτελεί, μαζί μέ τήν ϊδια τή μικροφωτογράφηση 4, ή ταξινόμηση και καταλογογράφησή του. Τα απαραίτητα για κάθε επιστημονική έρευνα έργα υποδομής, όπως είναι ή σύνταξη καταλόγων εγγράφων και χειρογράφων, ανήκουν στον κύκλο τών ενδιαφερόντων τοΰ Κέντρου και αξίζει να τονιστεί ότι πολλά δημοσιεύματα τών συνεργατών του είναι καταλογογραφήσεις μεγάλων ή μικρών ενοτήτων εγγράφων και χειρογράφων (κατάλογοι χειρογράφων μονής Πάτμου, Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, μονών Ύδρας, κατάλογοι μοναστηριακών αρχείων Αγίου Όρους, Επτανησιακών αρχείων κ.ά.). Μέ τή δημοσίευση τοΰ συνοπτικοΰ καταλόγου τοΰ περιεχομένου τών μικροταίνιών του, το Κέντρο Βυζαντινών 'Ερευνών, εκτός από τήν επιστημονική εκμετάλλευση και διαφύλαξη τοΰ άρχειακοΰ ύλικοΰ πού επιτυγχάνεται μέ τή μικροφωτογράφηση, αποβλέπει καί στην κάλυψη τοΰ τρίτου στόχου, ό όποιος αναφέρθηκε πιο πάνω, δηλ. στην πληροφόρηση καί εξυπηρέτηση τοΰ ερευνητικού κοινού. Ή ιδιομορφία τοΰ τρόπου μέ τον όποΐο έχει συγκεντρωθεί το υλικό επιβάλλει αναγκαστικά συγκεκριμένες δεσμεύσεις μικροταινιών πού υπαγορεύονται άπό το γεγονός οτι α) τα δικαιώματα αναπαραγωγής τοΰ φωτογραφικού υλικού ανήκουν στους αρχειακούς φορείς άπ' όπου προέρχονται τα έγγραφα καί τα χειρόγραφα (τόσο στις μονές καί αρχειακές υπηρεσίες όσο καί στις ανάλογες βιβλιοθήκες καί κέντρα τεκμηριώσεως τοΰ έξωτερικοΰ), καί β) οί ερευνητές τοΰ Κέντρου έχουν απόλυτη προτεραιότητα επιστημονικής εκμεταλλεύσεως ορισμένων εγγράφων, χειρογράφων ή αρχειακών σειρών πού ή μελέτη καί επεξεργασία τους εντάσσεται εϊτε στα ατομικά τους επιστημονικά προγράμματα εϊτε στα ομαδικά προγράμματα τοΰ Κέντρου. 'Οπωσδήποτε, όμως, παρά τή μερική αυτή δέσμευση καί τους περιορισμούς πού σχετίζονται μέ τα πνευματικά δικαιώματα τών αρχειακών φορέων, τοΰ Κέντρου καί τών συνεργατών του, πολλές κατηγορίες άρχειακοΰ υλικού θα 4. 'Ενδεικτικά λ.χ. αναφέρεται οτι πολλά κυθηραϊκά κατάστιχα έχουν υποστεί τόση φθορά άπό τήν εποχή πού μικροφωτογραφήθηκαν, ώστε σήμερα να είναι αδύνατη ή ανάγνωση τών πρωτοτύπων. 7

10 γίνουν σίγουρα προσιτές σ' ενα ευρύτερο κύκλο επιστημόνων, οι όποιοι, έχοντας τη δυνατότητα να τίς συμβουλευτούν και να τις μελετήσουν στο Κέντρο, θα διευκολυνθούν ασφαλώς στην επίλυση τών ερευνητικών τους αιτημάτων. Το δημοσίευμα αυτό έχει, τέλος, και μιαν άλλη σκοπιμότητα. Συγγενή ερευνητικά κέντρα και δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν, όπως είναι γνωστό, αναλάβει τα τελευταία χρόνια αντίστοιχες μικροφωτογραφήσεις εγγράφων και χειρογράφων, ώστε πολλές φορές να δημιουργείται κίνδυνος επικαλύψεων. Ή καταλογογράφηση τών μικροταινιών πού υπάρχουν στα διάφορα επιστημονικά Ιδρύματα καί ή δημοσίευση συνοπτικών ή αναλυτικών καταλόγων αποτελεί πια κοινό επιστημονικό αίτημα, γιατί μόνο έτσι αποφεύγονται άσκοπες διττοφωτογραφήσεις του ϊδιου υλικού. "Οπως θα διαπιστώσει ό αναγνώστης, ή δραστηριότητα πού ανέπτυξε το Κέντρο στον τομέα τών επιστημονικών αποστολών καί τής μικροφωτογραφήσεως αρχειακού υλικού είναι σημαντική. Ό ανεκτίμητος θησαυρός τών αρχειακών συλλογών, οί όποιες σώζονται στις μονές τής Πάτμου καί τοΰ 'Αγίου Όρους, απασχόλησε ιδιαίτερα τό Κέντρο, μέ αποτέλεσμα να μικροφωτογραφηθοΰν μεγάλες καί πολύτιμες αρχειακές ενότητες εγγράφων καί χειρογράφων στή διάρκεια σειράς επιστημονικών αποστολών πού πραγματοποιήθηκαν εκεί. Ή ανάγκη αναγωγής στις πρωτογενείς πηγές τής βυζαντινής καί μεταβυζαντινής περιόδου ήταν, όμως, φυσικό να στρέψει τήν προσοχή τών συνεργατών καί σέ άλλες μεγάλες ή μικρές, λιγότερο ή περισσότερο προσιτές, αρχειακές συλλογές τοΰ ελληνικού χώρου καί τοΰ εξωτερικού. Ποικίλα έγγραφα καί χειρόγραφα, βυζαντινά καί μεταβυζαντινά, ελληνικά καί ξενόγλωσσα, μικροφωτογραφήθηκαν άπό τίς βιβλιοθήκες καί τα αρχεία τών Μετεώρων, τοΰ Τυρνάβου, τής Λέσβου, τών Έπτανήσων, τής Μακεδονίας, άλλα καί τής 'Ιταλίας, τής Βιέννης, τής Μόσχας, τοΰ Λονδίνου, τής Κύπρου, τής 'Αλεξανδρείας κ.ά. Ό συνολικός αριθμός τών μικροταινιών πού έχουν συγκεντρωθεί είναι 1500 περίπου 5. Τή σύνταξη καί επιμέλεια τοΰ καταλόγου τών μικροταινιών τοΰ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών ανέλαβαν οί συνεργάτες Τηλέμαχος Λουγγής, 'Αθανάσιος Μαρκόπουλος καί Κρίτων Χρυσοχοΐδης 6. Ό κατάλογος διαιρείται 5. Ή αρίθμηση αναφέρεται σέ σύνολα καί όχι σέ μεμονωμένες μικροταινίες. 6. Πρώτη πολυγραφημένη καταγραφή τών μικροταινιών πού περιέχουν χειρόγραφα έγινε παλαιότερα άπό τον Π. Νικολόπουλο για εσωτερική χρήση τών συνεργατών τοΰ Κέντρου. Είδικότερα για τα χειρόγραφα τής Πάτμου, τήν πρώτη επεξεργασία καί αποδελτίωση έκανε ό 8

11 σέ δύο ενότητες: ή πρώτη περιλαμβάνει τις μικροταινίες τών χειρογράφων και ή δεύτερη τις μικροταινίες τών εγγράφων. Ή καταλογογράφηση έγινε μέ βάση τον αρχειακό φορέα άπ' όπου προέρχεται κάθε μικροταινία. Δηλώνονται πρώτα οί αρχειακές συλλογές του ελληνικού χώρου, αλφαβητικά κατά τόπους καί ύστερα οί αρχειακές συλλογές πού ανήκουν σέ διάφορες χώρες του εξωτερικού, πάλι μέ αλφαβητική σειρά κατά χώρα. Α) Μικροταινίες χειρογράφων Ή καταλογογράφηση περιλαμβάνει: 1) χρονολογία επιστημονικής αποστολής καί φωτογραφήσεως, 2) αύξοντα αριθμό μικροταινίας, 3) αριθμό καί ένδειξη χειρογράφου, 4) δήλωση τών φύλλων πού φωτογραφήθηκαν όπου δέν υπάρχει αντίστοιχη δήλωση, σημαίνει ότι τό χειρόγραφο μικροφωτογραφήθηκε ολόκληρο, 5) βιβλιογραφική παραπομπή σέ καταλόγους χειρογράφων στην περίπτωση>ακαταλογογράφητου χειρογράφου παρέχονται ενδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου του, ώστε να είναι δυνατή ή ταύτιση. Β) Μικροταινίες εγγράφων Ή καταλογογράφηση περιλαμβάνει: 1) χρονολογία επιστημονικής αποστολής καί φωτογραφήσεως, 2) βιβλιογραφική παραπομπή σέ καταλόγους ή αναγραφές περιεχομένου τών αρχειακών συλλογών καί παραπομπή σέ εκδόσεις αρχειακών ενοτήτων, 3) αύξοντα κωδικό αριθμό μικροταινίας, 4) κεφαλαιώδη περιγραφή του περιεχομένου, 5) αριθμό εγγράφων ή κατάστιχων. Χρύσα Μαλτέζου συνεργάτης του Κέντρου Ν. Μοσχονάς, ό όποιος συνέταξε, επίσης, τα λήμματα πού αναφέρονται στην καταλογογράφηση τών μικροταινιών Κεφ καί Κέρκ

12

13 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 'Αναστασίου, Κατάλογος: I.E. 'Αναστασίου, Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Ί. Μητροπόλεως Σάμου (Άριστ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης, Έπιστ. Έπετ. Θεολ. Σχολής, Παράρτημα άρ. 13 του ΙΖ' τόμου), Θεσσαλονίκη Bandini, Catalogus: A.M. Bandini, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae, τ. I-III, Φλωρεντία Canari, Codices: P. Canart, Codices Vaticani Graeci, Codices , τ. HI, Βατικανό Canart-Peri, Sussidi: P. Canart - V. Peri, Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della Biblioteca Vaticana, (Studi e Testi, 261), Βατικανό Devreesse, Codices: R. Devreesse, Codices Vaticani Graeci, Codices , Βατικανό Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος: Ευθυμίου Διονυσιάτου μονάχου,συμπληρωματικός κατάλογος ελληνικών χειρογράφων 'Ιεράς Μονής Διονυσίου Άγιου 'Όρους, ΕΕΒΣ 27 (1957), Εύστρατιάδη - 'Αρκαδίου, Κατάλογος : Σ. Εύστρατιάδη - 'Αρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος των εν τη Ίερα Μονή Βατοπεδίου άποκειμένων κωδίκων ('Αγιορείτικη Ι), Παρίσι Gianneli, Codices: C. Giannelli, Codices Vaticani Graeci, Codices , Βατικανό Hunger, Katalog: Η. Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften Österreichischen Nationalbibliothek, τ. Ι, Βιέννη Καλλιμάχου, Συμπλήρωμα : Δ. Καλλιμάχου, ς ς Συμπλήρωμα, ΕΦ 10 (1912), , , , 11 (1913), , , 12 (1913), , , 13 (1914), , 14 (1915), 68-80, 15 (1916), , 16 (1917), , , , 17(1918), , der 11

14 Κομίνη, Περιληπτική αναγραφή: Α. Κομίνη, Περιληπτική αναγραφή των νέων κωδίκων της 'Ιεράς μονής Άγ. 'Ιωάννου του Θεολόγου, Βασιλικον "Ιδρυμα 'Ερευνών (Β.Ι.Ε.) Έπετηρίς 6 (1964), Λάμπρου, Κατάλογος: Σ. Λάμπρου, Κατάλογος των εν ταίς βιβλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου "Ορους ελληνικών κωδίκων, τ. Α'- Β', Cambridge Martini - Bassi, Catalogus: A.Martini - D. Bassi, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Ambrosianae, τ. I - Π, Μιλάνο Mercati - Franchi de'cavalieri, Codices : I. Mercati - P. Franchi de'cavalieri, Codices Vaticani Graeci, Codices 1-329, Ρώμη Μοσχονά, Κατάλογοι: Θ.Δ. Μοσχονα, Πατριαρχεϊον "Αλεξανδρείας. Κατάλογοι της πατριαρχικής ς, τ. Α', Χειρόγραφα, 'Αλεξάνδρεια Omont, Inventaire: Η. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale et des autres bibliothèques de Paris et des Départements, τ. I - III, Παρίσι Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική : Α.Ι. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική..., τ. Α'- Ε', Πετρούπολη Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Κατάλογος: Α.Ι. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Κατάλογος των εν ταίς βιβλιοθήκαις τής νήσου Λέσβου ελληνικών χειρογράφων, Ό εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Μαυρογορδάτειος τόμος πρώτος, παρ. ΙΕ' τόμου, 1884, α'- κ', 1-44, παρ. ΙΣΤ' τόμου, 1885, 45-84, παρ. ΙΖ' τόμου, 1886, , παρ. IH' τόμου, 1888, Παπαϊωάννου, Κατάλογος: Χ.Ι. Παπαϊωάννου, Κατάλογος των χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τής 'Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 'Αθήνα Πολίτη, Συνοπτική αναγραφή: Λ. Πολίτη, Συνοπτική αναγραφή χειρογράφων ελληνικών συλλογών (Ελληνικά, παρ. 25), Θεσσαλονίκη Πολίτη - Μανούσακα, Κατάλογοι: Λ. Πολίτη, μέ τή συνεργασία Μ.Ι. Μανούσακα,Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων 'Αγίου "Ορους (Ελληνικά, παρ. 24) Θεσσαλονίκη Σακκελίωνος, : Ι. Σακκελίωνος, 'Αθήνα

15 Σακκελίωνος, Κατάλογος : \. καί Α. Σακκελίωνος, Κατάλογος των χειρογράφων της 'Εθνικής ς τής 'Ελλάδος, 'Αθήνα Σιγάλα, 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι: Α. Σιγάλα, 'Από τήν πνευματικήν ζωήν των ελληνικών κοινοτήτων τής Μακεδονίας. Α '. 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας (Πανεπ. Θεσσαλονίκης, Παρ. Δ' τόμου Έπετηρίδος Φιλοσοφικής Σχολής) Θεσσαλονίκη Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα: Ε. Σκουβαρά, Όλυμπιώτισσα, 'Αθήνα

16

17 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ A' Συλλογές ελληνικού χώρου

18

19 ΑΠΟΝ ΟΡΟΣ Μονή Βατοπεδίου 'Αποστολές φφ. Α, 1-183", " (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου,Κατάλογος, 1) 2. 3 φφ , 152" - 155, 177" - 180, 205" (Εύστρατιάδη- 'Αρκαδίου, Κατάλογος, 2-3) φφ. 1-81, (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 7-8) φφ. 189" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 13-14) φφ , 258" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 30) φφ. 130"- 163 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 49) φφ. 1-10, 54" - 87, 279" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 49) σσ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 50) φφ. 2-3, 4" - 6 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 55) (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 79-80) (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 81) φφ. 1-5" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 84-85) φφ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 89) φφ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 98) φφ , , 277" - 295" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου,Κατάλογος, ) φφ. 54, 61" - 63, 85" - 86, 103" (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, ) φφ. 71"- 74 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 112) φφ. 97" - 100, 109" - 112(Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου,Κατάλογος, 120) φφ. 113"- 121 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 121) φφ. 111"- 114 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 137) φφ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 140) φφ. 1-17, 40" - 74 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 141) φφ. 98"- 104 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, ) φφ. 71" - 73 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 148) 2 17

20 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 156) φφ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 158) σσ (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, ) φφ , (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, ) φφ. 19 ν - 22 (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 183) φφ. 154 ν - 159, 166 ν (Εύστρατιάδη-'Αρκαδίου, Κατάλογος, 186) Μονή Γρηγορίου 1. 2(549) φφ. 1-81, 86 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 43-44) 2. 17(564) φφ. 1, 8-9 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 46) 3. 26(573) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 47) 4. 31(578) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 48-49) 5. 38(585) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 50) 6. 42(589) σσ. 1-5, 18-19, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 50-51) (651) φφ. 8, 9, 17, 25, 33, 38 ν, 42, 48, 57 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 57-58) (654) φφ. 18 ν - 26 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 58) φφ Προσκυνητάριο των 'Αγίων Τόπων (1680) 10. Χειρόγραφος κατάλογος χειρογράφων Βαρλαάμ Γρηγοριάτη Μονή Διονυσίου 1. 2(3536) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 319) Συναξάριο μηνός Σεπτεμβρίου (16ος αϊ.) 3. 44(3578) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 322) 4. 45(3579) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 322) 5. 55(3589) φφ. 42, 43 ν - 44, 47 ν - 48 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 323) 6. 60(3594) φφ. 5 ν - 6, 9 ν - 10, 24 ν - 25, 227 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 323) 7. 65(3599) φφ , 243 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 8. 69(3603) φφ. Γ - 5, 106 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 325) 9. 70(3604) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 325) (3606) φφ. 5Γ - 52, 55 ν - 56, 67 ν - 70 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 326) 18

21 11. 83(3617) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 327) (3623) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 328) (3625) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3654) φφ. 210" - 211, 237" (Λάμπρου, Κατάλογος,"τ. Α', ) (3655) φφ. 57" - 60, 63" - 67, 71" - 73, 76" - 77, 78" - 80, 84" - 90, 91" - 93 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 338) (3656) φφ. 5-12, 13" - 17, 18" - 33, 34" - 37, 42" - 43", 44" - 46, 49" - 54, 55" - 58, 60" - 61, 62" -67, 68" -71, 72" - 82, 83" - 84, 87, 89" - 92, 93" - 94, 95" - 97, 99" - 100, 101" - 116, 117" - 118, 119"- 126", 128"- 147, 148"- 153, 154"- 157, 158"- 160, 161"- 162, 163, 164"- 166, 168"- 170, 171" - 173, 174" - 178, 180" - 181, 182" - 194, 195" - 202", 203" - 207, 208"-230, 231"-235, , 248" - 269", 270"-284, 285" - 287, 290" - 293" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 338) (3666) φφ , (Αάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3668) φφ. 1" - 8, 9" - 12, 13" - 15, 16-25, 26" - 30, 31" - 32, 33" - 40, 41-43, 44"-52, 53-62, 63" - 66, 73" - 75, 76" - 78, 79"-80, 84"-85, 86"-91, 92" - 94, 95" - 98, 101"- 102, 105"- 106, 107"- 112, 113"- 120, 121" - 127, 128" - 130, 132"-134, 136"-138, 140" - 145, 146" - 149, , 154"-160, 161"- 173, 174" - 180, , 194" - 208, 209" - 214, 215" - 220, 221" - 223", 224" - 232, 233" - 235, 236" - 239, 240" - 244, 246" - 248, 249" - 250, 251" - 258", 259" -260, 261"-262, 264" - 268, 269" - 274, 285" - 286, 287" - 300, 301" - 329", 330" - 334, 336" - 341, 342" - 345, 347"-360, 363"-371, 373" - 382, 384" - 403, 404" - 417, 418" - 419, 42/Γ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 342) (3672) φφ. 57" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3673) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 343) (3677) φφ. 119" - 141, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 343) (3680) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 344) (3681) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 345) (3682) φφ , 74" - 79, 285" - 304, 333" - 337, 345"'-352, 382" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3685) φφ. 126" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 347) 19

22 (3688) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3701) φφ , 174" - 179, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3713) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 355) (3714) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 355) (3717) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 356) (3728) φφ. 94" - 95" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3729) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 360) (3746) φφ. 21 " - 64, 65" - 66, 68" - 70, 79" - 90 (Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Α', 363) (3752) φ. 27" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3753) φφ. 1-59, 106" - 107, ", 141" - 142", 150" - 155, 173" - 174" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3754) φφ , 339" - 372, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 367) (3755) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 367) (3758) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3762) φφ. 3-6, 40-41, 123" - 125, 130" (Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Α', ) (3764) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3766) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3769) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 381) (3790) φφ , 46"- 48, 49" - 85, 145" - 152, " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 385) (3793) φφ. 84" - 88 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 386) (3794) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3796) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 387) (3797) φφ. 2", 4-41, 76" - 85, 138" - 143, 162" - 166, , 176" - 177,183" - 184", (Λάμπρου,^ατά^ος,τ. Α', ) (3798) φφ. 103", 337" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3802) φφ , (Λάμπρου,#ατά/Ισ}>ος,τ. Α', ) (3803) φφ. 28" - 77, 78" - 79, 80" - 215, 249" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3808) φφ. 2-8, 14" - 16, , 506" - 517, 568" - 570, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 20

23 (3809) φφ. 1-8, 55" - 58, 342" - 345, , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3810) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 399) (3814) φφ. 1-5, 118", 191" - 192, (Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Α', 400) (3816) φφ. 70" - 72, 82" - 83, 85" - 86, 87" - 89, 91" - 98, 103" - 104, 111"- 113, 116"- 125, 133"-142, 150"- 160, 163"- 164, 184" - 187, 208" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3858) φφ. 7" - 10 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3866) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 412) (3868) φφ. 226" - 232, 234" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3889) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 417) (3891) φφ. 9" - 22, 65" - 67, 107" - 108, 111"- 125, 127" - 152, 157"-168, 193"-196, 201"-210, 327" - 328, 357" - 358, 386" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3900) φφ. 58" - 98 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 419) (3902) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 420) (3939) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 423) (3974) φ. 177" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 425) (4018) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 428) (4048) φφ. 2" - 4, 111" - 121, 164" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 431) (4063) φφ. 95" - 106, 135" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 433) (Ευθυμίου,Συμπλ. κατάλογος, 236, Πολίτη-Μανούσακα, Α^ατάλογοι, ) φφ (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 239, Πολίτη- Μανούσακα, Κατάλογοι, 258) (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, ) φφ. Α - 3, , 226" (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, , Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 262) φφ. 1-5 (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, ) φφ (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 247, Πολίτη- Μανούσακα, Κατάλογοι, 263) φφ. 1-2, 209" (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 247, Πολίτη- Μανούσακα, Κατάλογοι, 263) 21

24 φφ. 1-3, 70-87, (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, , Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 263) φφ , 120 (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 250, Πολίτη- Μανούσακα, Κατάλογοι, 264) φφ. 1, 4 ν - 5, 7 ν - 8, 11 ν - 12, 15 ν - 16, 18 ν - 19, 22 ν - 23, 25 ν - 26, 29 ν - 30, 33 ν - 34, 36 ν - 37, 40 ν - 41, 43 ν - 44, 47 ν - 48, 50 ν - 51, 54 ν - 56, 68 ν - 69, 71 ν - 72, 75 ν - 76, 83 ν - 84, 89 ν - 90, 94 ν - 95, 97 ν - 98, 102 ν - 103, 106 ν - 107, 109 ν - 110, 113 ν -114, 117 ν -118, 122 ν - 123, 127 ν - 128, 130 ν - 131, 143 ν (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 253, Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 265) σσ (Ευθυμίου, Συμπλ. κατάλογος, 262) Μονή Δοχειαρίου 1. 33(2707) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 237) 2. 66(2740) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 239) 3. 69(2743) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 4. 85(2759) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 244) 5. 95(2769) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 245) 6. 96(2770) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 245) (2782) φ. 258 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2788) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2789) σσ , , 220 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2790) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 251) (2792) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2793) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 252) (2798) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2801) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 253) (2917) φφ. 63 ν - 65 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 260) (2936) φύλλο χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 262 άρ ) (2938) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 262) (2961) (Λάμπρου^Κατάλογος, τ. Α', 266) (2971) φύλλο χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ.α', 268 άρ. 7) Πατερικο (14ος - 15ος αϊ.) άρχοτέλειες, σλαβικό 22. Χειρόγραφος κατάλογος χειρογράφων Ιεροθέου 22

25 Μονή Έσφιγμένου 1. 7(2020) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 2. 16(2029) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 173) 3. 17(2030) φφ. 6" - 8" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 173) 4. 23(2036) φ. 229" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 5. 74(2087) φφ " (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 178) 6. 78(2091) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 179) 7. 95(2108) φφ. 110" - 220, 346" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (2141) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 185) (2144) φφ. 22" - 23, 31-63, 72" - 76, 82" - 84, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 186) (2259) φφ. 1-3 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 193) (2309) άρχοτέλειες (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 197) 12. Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Παρθενίου Μονή Ζωγράφου 1. 7(333) φφ. 156" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 31-32) 2. 9(335) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 32) 3. 11(337) φφ. 1-2" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 32) 4. 12(338) φφ , 28" - 57, 106" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 32-33) 5. 18(344) δύο φύλλα χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 33 άρ. 4) 6. 21(347) δύο παράφυλλα (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 34) 7. 30(356) τρία φύλλα χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 34 άρ. 7) 8. 31(357) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 34) 9. Σλαβικός Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Μονή Ιβήρων 1. 6(4126) φ. 1" (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 2) 2. 8(4128) φφ. 56" - 58 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 2) 3. 14(4134) φφ. 2" - 4 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 2) 4. 34(4154) φφ. 1-6, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 4) 5. 92(4212) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 14-18) 23

26 7. 140(4260) φφ ν, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 30) (4273) φ. 105 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 36-37) (4283).φφ. 213 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 42-43) (4290) φφ. 332 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 45-46) (4291) φφ. 1-10, 403 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 46) (4301) φφ , , 288 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 48-49) (4310) φφ. 16 ν - 17, 6Γ - 62, 70 ν - 71, 113 ν - 114(Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Β', 53-54) (4322) φφ. 1-4,6 ν - 8, 115 ν - 118, 134 ν - 138,219 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 57-58) (4330) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 60-61) (4397) φφ. 116 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 70) (4406) φφ. 4 ν - 11, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 71-73) (4410) φφ , 261 ν - 266, 306 ν - 307, 314 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 73-75) (4449) φφ. 3 ν - 6 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 84-87) (4458) φφ. 240 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 89) (4469) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 93-94) (4476) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 96) (4492) εικοσιπέντε φύλλα χ.ά. (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', άρ. 14 και 15) (4501) φφ. 1-3, 86 ν - 90, 99 ν - 102, ,235 ν - 236, 308 ν - 311, 317 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (4502) ν, 418 ν - 425, 683 ν - 688, 964 ν - 969, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (4678) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 170) (4816) φφ. 9 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (4837) φφ. 6-11, ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 211) (4931) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (4966) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) Μονή Καρακάλου 1. 8(1521) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 130) 2. 36(1549) φφ. 21, 87, 305 Γ " ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 132) 3. 37(1550) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 132) 24

27 4. 61(1574) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 5. 64(1577) φφ. 1-2 ν, 276 r ' v, (Λάμπρου,Κατάλογος, τ. Α', 135) 6. 67(1580) φφ. 88 ν - 94 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 136) 7. 70(1583) φφ ν, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 8. 72(1585) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 137) 9. 79(1592) σσ , 80-84, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 139) (1593) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 139) (1602) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 140) (1645) φ. Α ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 143) (1719) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 147) 14. ΙΟΟ(Μονής) φφ , Κατά Λουκά ν Ευαγγέλιο «Χρονογραφία μονής», φφ. 1-5 (20ος αί.) Μονή Κουτλουμουσίου 1. 2(3071) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 270) 2. 16(3085) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 274) 3. 17(3086) φφ. 131, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 4. 19(3088) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 5. 42(3111) φφ. 205 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 278) 6. 97(3170) φφ. 176 ν - 179, 184 ν - 185, 259 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3178) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 284) (3216) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 286) (3251) φφ. 16 ν - 26 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) (3261) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 294) (3263) φφ. 166 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 295) (3283) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 297) (3315) φφ. 177 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 304) (3321) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 305) (3327) φφ. Γ ν, 72 ν - 74, 77 ν - 78 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 306) (3346) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 308) (3451) φφ. 230 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 313) 1. Δεν περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Λάμπρου. 25

28 (111) φφ. 1-7 ν (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 63) Β(114;)φφ. 6 ν - 7 (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 64) (290) φφ. 1-5 (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 100) (198) (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 83) (191) φφ. 1-3 (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 82) (294) (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 101) (282) φφ ν (Πολίτη-Μανούσακα, Κατάλογοι, 98) 25. Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Μονή Κωνσταμονίτοϋ 1. 1(437) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 2. 3(439) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 3. 5(441) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 4. 6(442) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 5. 7(443) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36) 6. 8(444) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 36-37) 7. 12(448) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 37) 8. 14(450) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 37) 9. 16(452) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 38) (453) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 38) (455) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 38) (461) ΨΨ π?' - πι \ πντ ΐ' - π ογ' (Λάμπρου, Κατάλογος, χ. Α', 38) (465) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 38-39) (480) φφ. 1-5 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 39) (491) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 40) (492) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 40) (494) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ.-α', 40) (498) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 40) (501) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 41) (505) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 41) (518) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 41) (539) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 42) (540) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 42) (543) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 42) 25. Σλαβικός 1: δείγματα 26. Σλαβικός 2: δείγματα 26

29 Μονή Ξενοφώντος 1. 5(707) φφ. 65 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 60) 2. 7(709) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 60) 3. 14(716) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 61-62) 4. 25(727) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 63) 5. 34(736) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 64) 6. 35(737) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 64) 7. 37(739) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 65) 8. 38(740) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ.α', 65) 9. 39(741) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 65) 10: 45(747) φφ. 1-64, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 66) (748) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 66) (762) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 68) (763) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 68) (782) φφ ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 70) (785) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 71) Μονή Ξηροποτάμον 1. 6(2339) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 200) 2. 39(2372) φφ , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 201) 3. 67(2400) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος τ. Α', 203) 4. 70(2403) σ. 635 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 203) 5. 92(2425) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 6. 93(2426) σσ. 1-5, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 205) 7. 97(2430) σσ , 25-30, 37-38, 47-54, 61-66, 73-74, 85-86, 99, 100, , , (Λάμπρου,^ατάΑο}Ός,τ. Α', 205) (2471) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 208) (2477) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 208) (2482) φφ , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 208) (2509) φφ. Α ν - 5, 534, 535, , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 210) (2515) σσ , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 211) (2519) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 211) (2522) φφ , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 211) (2524) φφ. 63 ν - 65 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) 27

30 (2535) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 213) (2569) φφ. Γ' ν, 272 ν - 280, , , 421 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 217) (2585) φφ. 6Γ - 63, 178 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', ) Μονή Παντελεήμονος 1. 37(5543) φφ. 223 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 286) 2. 76(5582) φφ. 1-2, 213 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 289) (5634) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 296) (5658) φφ , , (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (5679) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (5681) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 312) (5692) φφ , 94 ν - 97 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (5703) σσ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (5899) φφ. 3-5, 115 ν ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 370) (5918) φφ. 9-10, (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 372) (5922) φφ. 1-2, 264 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 372) (5978) φφ. 29 ν - 58 (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (6056) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β, ) (6088) φφ , ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 401) (6122) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 405) (6204) φφ (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', ) (6275) φφ , 267 ν (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 429) (6340) Πίνακας περιεχομένων (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Β', 442) Μονή 'Αγίου Παύλου 1. Χειρόγραφος κατάλογος κωδίκων Μονή Σταυρονικήτα 1. 62(927) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 81-82) 2. 73(938) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 83) 3. 78(943) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 83) 4. 87(952) (Λάμπρου, Κατάλογος, τ. Α', 84) 5. Ιστορία της μονής άπό τον Γαβριήλ Σταυρονικήτα 6. Διαθήκη του πατριάρχη 'Ιερεμίου Α', χ.χ. 28

31 της Βουλής ΑΘΗΝΑ (Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος των κωδίκων των εν 'Αθήναις βιβλιοθηκών πλην της 'Εθνικής. Α' Κώδικες τής ς τής Βουλής, Νέος Έλληνομνήμων 5, 1908, ) 'Εθνική Κατάλογος, 179) Κατάλογος, ) Κατάλογος, 263) Σύμμεικτο βενετσιάνικο κατάστιχο του 18ου ai. («Informazione sopra la nazione greca», «Apologia all'informazione presentata contro Greci», «Breve informazione circa il governo delle chiese greche di Peloponeso» κ.ά.) Μελετίου Πήγα επιστολές καί ομιλίες (αυτόγραφο), σύμμεικτα (16ος - 17ος αί.) ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 'Αποστολή φφ. 1-11, 81 ν - 87, 'Επιστολές 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου (18ος αί.) Μονή Όλυμπιώτισσας ΕΛΑΣΣΩΝΑ Αποστολή φφ (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ. 7 ν - 23 ν, 203 ν (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) 29

32 4. 77 φφ. 47 ν - 67 (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ ν, ν (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) άρχοτέλειες (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, 345) φφ (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ , 122 ν ν, ν (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) φφ ν (Σκουβαρα, Όλυμπιώτισσα, ) Δημοτική ΚΟΖΑΝΗ 'Αποστολή (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 14-15) σσ (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 26) φφ , 143 ν (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 31-32) φφ (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 41) (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 54) 6. Χ.Σ. 16 φφ (Σιγάλα, 'Αρχεία και Βιβλιοθήκαι, 63) Δημοτική ΛΑΡΙΣΑ 1. 1 άρχοτέλειες, Κανόνες διαφόρων εορτών (18ος αϊ.) 2. 2 άρχοτέλειες, Μουσικό, ανθολογία (18ος ai.) 3. 5 φφ. 1-6, 7, 98, ν, 'Αναστάσιος ό Γόρδιος (1787) 30 Αποστολή 1962

33 4. 6 άρχοτέλειες, Σύμμεικτος θεολογικός (18ος αϊ.) 5. 7 άρχοτέλειες, Ίατροσόφιο (18ος αϊ.) 6. 8 φφ. ε'- θ', 1-297, , Επιγράμματα (18ος αϊ.) 7. 9 άρχοτέλειες, Φιλίππου 'Ιωάννου, Περί φυσικού δικαίου (1860) φφ. 24 ν - 25, 41 ν - 42, Στίχοι διάφοροι (19ος αί.) άρχοτέλειες, Πλουτάρχου, Βίος 'Αλεξάνδρου, παράφραση (18ος αί.) φφ. α', 1, 134, 'Επίτομο Συντακτικό (19ος αί.) φφ. 1, 144, Φρ. Βαϋμάιστερ, Μεταφυσική, μτφρ. Δημ. Δαρβάρεως, (19ος αι.) άρχοτέλειες, Μαθηματάριο με ψυχαγωγική ερμηνεία (19ος αϊ.) άρχοτέλειες, Γραμματική (19ος αϊ.) φφ. 1,48,49,99 ν, ν, Γεωργίου Σουγδουρή, Εϊςτή ν Λογική ν του 'Αριστοτέλους, 'Επιστολές 'Αναστασίου τοϋ Γόρδιου (19ος αϊ.) Γυμνάσιο αρρένων Μυτιλήνης ΛΕΣΒΟΣ 1. 4 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) 2. 5 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 134) 3. 6 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 138) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) 6. Συμπληρωματικός Κατάλογος χειρογράφων Μονή Λειμώνος 'Αποστολές 1969, 1971, (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 21) 2. 6 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 22) 3. 7 φφ. 40 Γ - 406, 418 ν ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 22-27) 4. 9 φφ. 1-3, 157 ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 28-29) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 29-30) 31

34 6. 13 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 30-32) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 37) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 50) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 50-51) φφ ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 51) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 54-55) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 58-61) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 64-65) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 68) άρχοτέλειες (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 73-74) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 82-83) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 89-90) φφ. 146 Γ ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 95) έσώφυλλο (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 95) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 95) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 97-98) φφ. 1, 99 ν ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 106) φ. 199 Γ ν, έσώφυλλο (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 108) φφ. 1, ν (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 109) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 113) φφ. 1-7 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 115) φ. 193 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 118) φφ , 68-69, 156 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) Μονή Ύψηλοΰ ('Ιωάννου τον Θεολόγου) 1. 2 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 146) 2. 9 (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, 149) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) (Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος, ) φφ. 1-15, Ψαλτήριο (19ος αϊ.) 32

35 ΠΑΤΜΟΣ Μονή 'Αγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) άρχοτέλειες /7ατμιακή 6-7) ) ) ) ) ) ) βιβλιοθήκη, 12-14) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 'Αποστολές

36 ) ) ) ) ) ) ) φφ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

37 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) φφ ν ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

38 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

39 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 37

40 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Βιβλιθήκη, 117) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

41 (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, (Σακκελίωνος, 120) ) 121) 121) 121) 121) ) 122) 122) 122) 123) 123) 123) 123) ) 124) 124) 124) 124) 124) ) 125) 125) 125) 125) ) 126) 126) 126) ) ) ) 136) 136) 137) 137) 39

42 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

43 (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος (Σακκελίωνος ) 53) 53) 53) 53) 54) ) ) ) ) ) ) ) 55) 55) 56) 56) ) 57) 57) 57) 57) 58) 58) 58) ) ) ) ) ) 60) 60) 60) 60) 60) 60) 41

44 ) 60) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) 61) ) 62) 62) 62) 62) 62) 62) ) 67) 67) ) ) ) 68) ) ) 70) 71) 42

45 ) ) ) ) ) ) [75-176) ) Î75-176) ) ) Î75-176) [75-176) L76-177) L77) ) 178) [78) 178) [79) Î79) 179) L79) Î79) [79-180) [80-181) [80-181) [80-181) ) Î82) 182) [83) [83) [83-184) Î84) [84)

46 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

47 ) ) 205) 205) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 11) 11) 12) 12) 12) ) 13) 13) 13) 13) 13) 14) 14) 14) 14) 14) 15) 45

48 Î ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

49 ) ) 230) 230) ) 231) 231) 232) 232) 232) 232) ) 233) 233) 233) ) 234) 234) 234) 234) 234) 235) 235) 235) ) 236) 236) 236) 236) 236) 236) 236) 236) 237) 237) 237) 47

50 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 9 Για τις κύριες συλλογές πρωτότυπων βυζαντινών εγγράφων και... τα υποκατάστατά τους Τ ο Βυζάντιο (330-1453), το κράτος που διαδέχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ISSN 2241-1577 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3 Α' Γυμνάσιο Αρρένων Αμμοχώστου Αβραμίδης, Β. Δ., Εταιρία Ελλήνων Δημοσιολόγων Αγγέλογλου, Γιώργος, Διευθυντής της Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC Αγγλο-Ελληνικός Σύνδεσμος Πειραιώς Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 441 Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ Ι Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Κατάλογος Έκθεσης: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999) Επιμέλεια Κ.Σπ. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 4ο, ιστ'+503

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Συνεργάζεται με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και μέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ο Οδηγός αυτός αφορά μόνο στη συμπλήρωση του «Εντύπου Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΟ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΟ ΜASTERCLASS ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22 ΕΩΣ 24 MAΪOY 2015 To Μasterclass Ζωγραφικής θα διεξαχθεί-συντονιστεί από τον Γιάννη Ζιώγα Αποτελεί μέρος της Εκδήλωσης Διατοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. Απογραφή 190 3: Απογραφή του σαντζακιού των Σερβίων. Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 8 η Δεκεμβρίου 2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Η συλλογή της Γαλλικής Σχολής Αθηνών άρχισε να δημιουργείται το 1846, καλύπτοντας όλους τους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Πράσινη ανάπτυξη Οι αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική υπόσταση και ιστορική αναδρομή της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Κοινωνική υπόσταση και ιστορική αναδρομή της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κοινωνική υπόσταση και ιστορική αναδρομή της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Μαίρη Βλάχου - Χαλκιοπούλου T.E.I.Θ. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας Κατά το μεγάλο μας Αριστοτέλη "η ουσία", "το ποιόν", "το ποσόν" το "κείσθαι",

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος ή Το ιστορικό της έκδοσης που άργησε να πραγματοποιηθεί

Πρόλογος ή Το ιστορικό της έκδοσης που άργησε να πραγματοποιηθεί Τ Πρόλογος ή Το ιστορικό της έκδοσης που άργησε να πραγματοποιηθεί o 1958, πρωτοετής φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δέχτηκα από την εξαδέλφη μου Λόλα Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» ΔΡΑΣΗ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΡΑ» Σχολική χρονιά 2007-2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός Ερευνητικής Εργασίας:.. Ημερομηνία Υποβολής:..

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ»

ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2014 ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE & CENTRO DI DOCUMENTAZIONE Teca del Mediterraneo 10 WORKSHOP The knowledge professions: what kind of future? Meeting From the traditional to the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος Δημοτική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κοζάνη Μελέτη Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης (ΔΕΜΚΟ) Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ H αρίθµηση εντός των παρενθέσεων, π.χ. (πίνακας 38), αντιστοιχεί στην αρίθµηση του καταλόγου. 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΤΑΜΟΥΡΑΣ (1852-1878) Βάρκες στην αµµουδιά, 1872-1874 (πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ» 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση, Αναδιοργάνωση και Αποστολή των Γραφείων Εξωτερικού του ΚΟΤ

Αναδιάρθρωση, Αναδιοργάνωση και Αποστολή των Γραφείων Εξωτερικού του ΚΟΤ Αναδιάρθρωση, Αναδιοργάνωση και Αποστολή των Γραφείων Εξωτερικού του ΚΟΤ Αλέξης Σαβεριάδης, Γιώργος Μωυσή, Κλεοπάτρα Μυλωνά (Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Παρακολούθησης της Μελέτης για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση

Θέλω να εκφράσω καί εγώ τη χαρά μου για τη συνάντηση μας σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο καί να σας ευχαριστήσω πού ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Πραγματώσεις και αιτούμενα στην ιστορία, τον ελληνικού βιβλίου Κύριε Πρόεδρε της 'Εναρκτήριας Συνεδρίας, Κυρίες καΐ Κύριοι, 'Αγαπητές καί αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Θέλω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα