Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 7111 & Δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 07/2015.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 7111 & 0889. Δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης 10.900,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 07/2015."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 22 /04 /2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΦ2.2/Ε/1539 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Κ Τ.Θ. 141 Σίνδος Θεσ/νίκη Δ/νση Ιστοσελίδας: Πληροφορίες :Μ. Πολίτου Τηλέφωνα : FAX : Διακ υπ. αριθ. 07/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ πρόχειρος μειοδοτικός για την προμήθεια επίπλων και την επισκευή επίπλων εργαστηρίου για τις λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του ΑΤΕΙ/Θ, προϋπολογισμού δαπάνης (10.900,00 ) δέκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ με το ΦΠΑ.... Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 05 ΜΑΪΟΥ ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π Ο Σ Ο Υ : (10.900,00 ) δέκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ με ΦΠΑ... Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Ε 7111 & 0889 Δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ του διαγωνισμού 07/2015. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ( ΤΕΙ ) αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1404/83 ΦΕΚ 173/Α/84 - «Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» 2. Του Ν. 2198/94 - ΦΕΚ 43/Α/ άρθρο 24 - σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 3. Του Ν. 2286/95 ΦΕΚ 19/Α/95 - «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 4. Του Ν. 2362/95 - Φ.Ε.Κ 247/Α/95 άρθρο 84 - «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Του N. 3861/10 ΦΕΚ 112/Α/10, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 6. Του Ν. 4009/11 ΦΕΚ 195/Α/11, «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 7. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» 8. Του Ν. 4281/14 ΦΕΚ 160/ , «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 9. Του Ν. 4320/15 ΦΕΚ 29/ , «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 10. Του Π.Δ. 60/07 - ΦΕΚ 64/20 - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του Π.Δ. 118/07 - ΦΕΚ 150/Α/07 - «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 12. Του Π.Δ. 113/10 ΦΕΚ 194/Α/10 - «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 1

2 13. Την υπ αριθ 6 η / απόφαση του Συμβουλίου του ΑΤΕΙ-Θ. 14. Τον αριθμό απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 206/ & ΑΔΑ: 76ΝΤ4691ΟΔ-Φ15 α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια επίπλων και την επισκευή επίπλων εργαστηρίου για τις λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του ΑΤΕΙ/Θ, προϋπολογισμού δαπάνης (10.900,00 ) δέκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ με το ΦΠΑ. Ανάλυση προϋπολογισμού: ΚΑΕ 7111 Ποσό:9.500,00 με ΦΠΑ ΚΑΕ 0889 Ποσό:1.400,00 με ΦΠΑ Τα ζητούμενα προς προμήθεια είδη είναι τα κάτωθι: ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ I. Προμήθεια επίπλων προϋπολογισμού δαπάνης 9.500,00 με ΦΠΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναγράφονται στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ της διακήρυξης. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ II. Επισκευή επίπλων εργαστηρίου προϋπολογισμού δαπάνης 1.400,00 με ΦΠΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναγράφονται στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ της διακήρυξης. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ I Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩ Ν ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ 1Α 1Β ΓΡΑΦΕΙΟ Γραφείο με μετώπη και επιφάνεια εργασίας και βοηθητικό γραφείο με μετώπη και επιφάνεια εργασίας σε γωνία 90 διαστάσεων: περ. 160εκ*80*72 (±5εκ), βοηθητικό γραφείο περ. 80*80*72 (±5εκ) ΓΡΑΦΕΙΟ Γραφείο με μετώπη και επιφάνεια εργασίας και βοηθητικό γραφείο με μετώπη και επιφάνεια εργασίας σε γωνία 90 διαστάσεων: περ. 180εκ*80*72 (±5εκ), βοηθητικό γραφείο περ. 80*80*72 (±5εκ) ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ Τροχήλατη συρταριέρα με μολυβοθήκη και 3 συρτάρια διαστάσεων: 45*60*60 εκ. (± 5εκ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της διαστάσεων: 0,80*0,40*2,00 (γενική απόκλιση ±0,05 m) ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ Καρέκλα εργασίας με μπράτσα και ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενη σε άξονα, τροχήλατη, με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό διαστάσεων: ολικό ύψος από το δάπεδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: εκ., διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις πλάτης περ. 45* ,00 560, ,00 882, ,00 650, , , ,00 500,00 2

3 εκ. (±5 εκ) ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ Χαμηλό τετράγωνο τραπέζι για χρήση επισκέπτη διαστάσεων: περ. 40*40*55 εκ. (γενική απόκλιση ±5 εκ) ΚΡΕΒΑΤΙ Κρεβάτι μονό διαστάσεων: 1,00* 2,00 m (±5 εκ) ΣΤΡΩΜΑ Στρώμα μονό για κρεβάτι 1,00μ* 2,00μ*0,19μ (±5 εκ) ΚΑΡΤΕΛΟΘΗΚΗ ΦΑΚΕΛΩΝ Α4 Ξύλινη αρχειοθήκη φακέλων με συρτάρια διαστάσεων: 1,40*0,65*0,46 (γενική απόκλιση ±0,05 m) ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Καρέκλα σταθερή με 4 πόδια και μπράτσα, στοιβαζόμενη διαστάσεων: ολικό ύψος από το δάπεδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ) ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Καρέκλα σταθερή, χωρίς μπράτσα για χώρους διδασκαλίας διαστάσεων: ολικό ύψος από το δάπεδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ) ΣΧΕΔΙΟΘΗΚΗ Ξύλινη σταθερή σχεδιοθήκη τύπου μπαούλο διαστάσεων: 80*80*40 εκ. (± 2εκ) 3 30,00 90, ,00 600, ,00 700, ,00 460, ,00 480, ,00 750, ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ I

4 ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ II Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩ Ν ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Αλλαγή της φθαρμένης ταπετσαρίας και υλικού πλήρωσης σε σκαμπώ εργασίας , ,21 ΣΥΝΟΛΟ 1138,21 ΦΠΑ 23% 261,79 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II 1400,00 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών των ΟΜΑΔΩΝ I και II. Μεμονωμένες προσφορές για μία από τις δύο ομάδες ειδών I ή II γίνονται επίσης δεκτές. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να είναι ξεχωριστές για την κάθε ομάδα ειδών I ή II της διακήρυξης ακόμα και αν προσφερθούν και οι δύο ομάδες ειδών. Θα πρέπει να αναγράφονται στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς τα στοιχεία της διακήρυξης και οι ομάδες ειδών που προσφέρονται. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η Μαϊου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας στο κτίριο της Διοίκησης του ΑΤΕΙ-Θ-ΣΙΝΔΟΣ Θεσσαλονίκης. Οι προσφορές, οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μπορούν να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με την ένδειξη στο φάκελο της λέξεως «προσφορά» κάνοντας και μνεία του Διαγωνισμού που αφορά. Προσφορές οι οποίες κατατίθενται αυτοπροσώπως γίνονται δεκτές μέχρι τις 10:00 π.μ. της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του Π.Δ. υπ αριθ. 118/2007 και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή απόρριψης: α) πίνακα προσφερομένων ειδών, β) συμπληρωμένο «Φύλλο Συμμόρφωσης» με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας, γ) τεχνικά φυλλάδια με φωτογραφίες και σκαριφήματα με τις ακριβείς διαστάσεις των υπό προμήθεια ειδών, δ) υπεύθυνες δηλώσεις περί εγγύησης, συντήρησης και επάρκειας ανταλλακτικών. Τα ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ I» ή «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ II». Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας διακήρυξης και θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του επισταμένως. Μέσα στον κυρίως φάκελο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να τοποθετηθούν ξεχωριστές οικονομικές προσφορές σε σφραγισμένους φακέλους για κάθε μία από τις ομάδες ειδών της διακήρυξης I ή/και II. Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν σε Ευρώ και θα περιλαμβάνουν: α) όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ), οι οποίες 4

5 επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Απαιτείται να προσφερθούν όλα τα είδη της κάθε ομάδας ειδών και η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα ειδών. Η προσφορά πρέπει να έχει ισχύ 120 ημέρες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός συνεχίζεται μεταξύ αυτών που προσήλθαν μέχρι ανάδειξης τελευταίου μειοδότη. Σε περίπτωση μη κατάθεσης προσφορών ή αναβολής ή κήρυξη του Διαγωνισμού ως άγονου, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί. O ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., πριν την υπογραφή της σύμβασης και να ολοκληρώσει την προμήθεια εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ-Θ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ. Πολίτου Αικ. Πλιάκου 5

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1.1 Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τις δύο ομάδες ειδών, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη. Ομάδα Ειδών I: περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επίπλων, των ειδών υπ αρ. 1Α ως και 11 και αφορά την κάλυψη αναγκών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, σε χώρους όπως: γραφεία καθηγητών, αίθουσες διδασκαλίας, γραμματείες τμημάτων κλπ Ομάδα Ειδών II: περιλαμβάνει τη συντήρηση επίπλων υπ αρ Οι προσφορές είναι δυνατόν να γίνονται είτε για μια μόνο ομάδα ειδών είτε και για τις δύο. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η συνολικά χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα ειδών. 1.3 Στην/στις τιμές που θα δώσουν οι προσφέροντες θα συμπεριλαμβάνεται η επίσκεψη στους χώρους που θα τοποθετηθούν τα έπιπλα, η λήψη των τελικών αποχρώσεων ανά είδος και χώρο, η κατασκευή, η μεταφορά, η τοποθέτηση καθώς και η πλήρης συναρμολόγηση των επίπλων τα οποία θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση και στη θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 1.4 Ο/οι προσφέροντες οφείλουν να παραδώσουν εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών το σύνολο της προμήθειας. 1.5 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή απόρριψης: α) πίνακα προσφερομένων ειδών, β) συμπληρωμένο «Φύλλο Συμμόρφωσης» με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας, γ) τεχνικά φυλλάδια με φωτογραφίες και σκαριφήματα με τις ακριβείς διαστάσεις των υπό προμήθεια ειδών, δ) υπεύθυνες δηλώσεις περί εγγύησης, συντήρησης και επάρκειας ανταλλακτικών. 1.6 Εφ όσον ζητηθεί, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να επιδείξουν στην Υπηρεσία για έλεγχο, ένα δείγμα από κάθε προσφερόμενο είδος, πλήρως συναρμολογημένο. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1 Τα έπιπλα θα είναι γενικά κατάλληλα να εξοπλίσουν τους παραπάνω χώρους. Θα παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και επιμελημένη, κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα συναρμολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 2.2 Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα παρέχουν ασφάλεια στη χρήση, εργονομία καθώς και τη μέγιστη δυνατή αντίσταση σε ανάφλεξη από οποιαδήποτε αιτία. 2.3 Τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, αισθητικής εμφάνισης και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους ανάλογα με τον χώρο όπου αυτά θα τοποθετηθούν. 2.4 Στα πέλματα των τραπεζιών και των καθισμάτων θα υπάρχουν ειδικά φυτευτά ελαστικά τακάκια (στρογγυλά ή ορθογώνια ανάλογα με τη διατομή του ποδαρικού) για την αθόρυβη μετακίνηση τους και για την προστασία του δαπέδου. 2.5 Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της επίπλων θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή καθώς σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής. Οι 6

7 συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ η χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία. Οι βίδες θα έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές. 2.6 Οι πόρτες των ντουλαπιών θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων. Τα ράφια και οι στηρίξεις τους (δύο σε κάθε ράφι) θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση. 2.7 Τα έπιπλα θα είναι σε οποιαδήποτε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας (χρωματική εναρμόνιση στον χώρο που θα τοποθετηθούν) από διαθέσιμο χρωματολόγιο του/των προσφερόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ζητούμενες αποχρώσεις: καρυδιά, δρυς, φυσικό ξύλο, wenge, λευκό, ακακία. 2.8 Οι συνδεσμολογίες των μεταλλικών σκελετών θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση ή με βίδωμα. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι απόλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή αλλοίωση της ανθεκτικότητας του σκελετού, ενώ οι σημειακές ορατές συγκολλήσεις (πονταρίσματα) αποκλείονται. Τα βιδώματα θα είναι με τις κατάλληλες προς το σκελετό βίδες. 2.9 Οι τελικές επιφάνειες θα είναι απόλυτα επίπεδες, αντιθαμβωτικές (ματ), και δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λ.π. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Επίσης θα πρέπει να αντιστέκονται σε θερμοκρασίες ή σε εντοπισμένες βλάβες Στα ξύλινα έπιπλα, οι ακμές και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες εργονομικά για να αποφεύγονται ατυχήματα, με ακτίνα R=2,5~3 mm. Οι κόμβοι των σκελετών, εφόσον είναι εκτεθειμένοι, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Οι κατασκευές δεν πρέπει να έχουν αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο τους που να μπορούν να προκαλέσουν μικροτραυματισμούς και φθορά στα ρούχα του χρήστη Τα έπιπλα θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους Η συσκευασία θα γίνει με προστατευτικές πλαστικές γωνίες και φελιζόλ όπου αυτό απαιτείται, για την αποφυγή τριβών και μετακινήσεων των τεμαχίων κάθε επίπλου και η συνολική συσκευασία θα γίνει με αεροπλάστ ή χαρτοκιβώτιο για τη συνολική προστασία του επίπλου. Όλα τα υλικά θα είναι αβλαβή προς το χρήστη και πλήρως ανακυκλώσιμα. Η συσκευασία πρέπει να αποτελείται από υλικό που μπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα, και/ή από υλικά προερχόμενα από ανανεώσιμους πόρους, ή να αποτελεί σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να διαχωρίζονται εύκολα με χειρωνακτικές διαδικασίες σε ανακυκλώσιμα μέρη αποτελούμενα από ένα υλικό (π.χ. χαρτόνι, χαρτί, πλαστικό, ύφασμα) και θα απομακρύνονται σε χώρους κατάλληλους για απόρριψη τέτοιων υλικών, εκτός του χώρου του ΑΤΕΙ/Θ, με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του προσφέροντα Στο παράρτημα Α, υπάρχει υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί επιμελώς και να προσαρτηθούν σε αυτό τα απαραίτητα πιστοποιητικά που ζητούνται παρακάτω ΓΕΝΙΚΑ 1. Όλα τα υλικά θα είναι υποαλλεργικά, ασφαλή για την υγεία του ανθρώπου, βραδυφλεγή, μη τοξικά, οικολογικά, ανακυκλώσιμα, εγκεκριμένα από επίσημα αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης. Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. 2. Ο/οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN European Norms) ή αντίστοιχα διεθνή: να φέρουν το σήμα CE όπου απαιτείται καθώς και να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τους αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα: 7

8 ΥΑ Ζ (ΦΕΚ 746 Β/ ) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα Επιτροπή Επίπλου» ΕΙΔΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 1) Μοριοσανίδες: για την πιστοποίηση ποιότητας κατηγορίας Ε1, χαμηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη (<0,08 0 / 00 ), απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ποιότητας εναρμόνισης με το πρότυπο ΕΝ 312 ή εφάμιλλο. Σε κάθε περίπτωση, οι μετρούμενες μηχανικές ιδιότητες της μοριοσανίδας σε κάμψη και εγκάρσιο εφελκυσμό, που διενεργήθηκαν βάσει των προτύπων ελέγχου EN310, EN319 αντίστοιχα, πρέπει να υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούμενες τιμές για κατάταξη στην κατηγορία P2 βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου Εναρμόνισης ΕΝ312. 2) Μελαμίνες: για την πιστοποίηση αντοχής στην χάραξη, στα χημικά και στο ράγισμα να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα προδιαγραφών EN 14322, EN 14323, EN ή αντίστοιχα και εφάμιλλα αυτών διεθνή. Όλες οι πραγματικές τιμές της μελαμίνης (μηχανική, χημική, αντοχή σε θερμότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες UV, σε φως, σε τριβή κ.ά.) θα είναι ίσες ή υψηλότερες αυτών που προβλέπονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. Να προσκομισθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. 3) Καθίσματα εργασίας: θα είναι απολύτως ανατομικά, ορθοπεδικά (να προσκομιστεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τα πρότυπα DIN/EN 1335 ή NPR1813 ή αντίστοιχα διεθνή) και θα παρέχουν απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης της ταπετσαρίας και θα παρέχουν ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες, ακμές, γωνίες). 4) Γραφεία: Για τα γραφεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά ποιότητας και εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 527 ή ισοδύναμο. 5) Καρέκλες επισκέπτη: Για τις καρέκλες επισκέπτη θα υποβληθούν πιστοποιητικά ποιότητας και εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ή ισοδύναμο. 6) Βιβλιοθήκες & συρταριέρες: Για τις βιβλιοθήκες και τις συρταριέρες θα υποβληθούν πιστοποιητικά ποιότητας ΕΝ και ΕΝ ή ισοδύναμα αυτών. 7) Επικάλυψη επιφανειών ξύλου, πλαστικών και/ή μεταλλικών μερών Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την επικάλυψη επιφανειών (π.χ. μελαμίνη και PVC που επικαλύπτουν τις μοριοσανίδες, συντηρητικό ξύλου, βαφές μετάλλων) δεν επιτρέπεται: i. Να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ταξινομημένες σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/EΚ ως καρκινογόνες (R40, R45, R49), επιβλαβείς για το αναπαραγωγικό σύστημα (R60, R61, R62, R63), μεταλλαξιογόνες (R46, R68), τοξικές (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), αλλεργιογενείς όταν εισπνέονται (R42) ή επιβλαβείς για το περιβάλλον (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), προκαλούν κληρονομικές γενετικές βλάβες (R46), κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία ύστερα από παρατεταμένη έκθεση (R48), πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων (R68). ii. Να περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 5% πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). iii. Για τις φθαλικές ενώσεις: Δεν επιτρέπεται η χρήση φθαλικών ενώσεων οι οποίες, τη στιγμή της εφαρμογής, ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόμησης οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασμών τους): R60, R61, R62, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EΟΚ και τις τροποποιήσεις της. iv. Να περιέχουν αζιριδίνη. v. Να περιέχουν ενώσεις Χρωμίου(VI). vi. Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με όλες τις ουσίες επεξεργασίας επιφανειών που χρησιμοποιούνται για κάθε υλικό το οποίο περιέχεται στα έπιπλα και το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή 8

9 ισοδύναμα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα ανωτέρω κριτήρια. Τα έπιπλα που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου I θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 8) Συγκολλητικές ύλες και κόλλες i. Η περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις των συγκολλητικών υλών που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση των επίπλων δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά βάρος το 10%. ii. Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με όλες τις συγκολλητικές ύλες που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση των επίπλων και το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή ισοδύναμα έγγραφα όπου εμφανίζεται η ποσότητα πτητικών οργανικών ενώσεων και αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα ανωτέρω κριτήρια. Τα έπιπλα που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου I, το οποίο ικανοποιεί το κριτήριο αυτό, θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 9) Αφρώδης πολυουρεθάνη i. Τα διογκωτικά αφρώδους πολυουρεθάνης (PUR) δεν πρέπει να είναι HFC ή χλωρομεθυλένιο. ii. Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή του αφρού με το κριτήριο αυτό. 10) Βαμβάκι ή άλλες φυσικές ίνες που προέρχονται από βιολογική παραγωγή (εφ όσον χρησιμοποιούνται): i. Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν την αναλογία κατά βάρος βαμβακιού ή άλλων φυσικών ινών που χρησιμοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά είδη και προέρχονται από βιολογική παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι η καλλιέργεια των ινών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 834/2007. ii. Εξακρίβωση: Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία της προέλευσης των χρησιμοποιούμενων ινών και του βιολογικού χαρακτήρα της παραγωγής τους, όπως το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ ή εγκεκριμένα εθνικά λογότυπα για βιολογική παραγωγή. 11) Ανακυκλωμένες ίνες (εφ όσον χρησιμοποιούνται): i. Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν την αναλογία κατά βάρος του υφάσματος που είναι φτιαγμένο από ανακυκλωμένες ίνες, ήτοι ίνες που προέρχονται αποκλειστικά από αποκόμματα από κλωστοϋφαντουργούς και κατασκευαστές ενδυμάτων ή από απόβλητα μετά από την κατανάλωση (κλωστοϋφαντουργικά ή άλλα). ii. Εξακρίβωση: Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία της προέλευσης των χρησιμοποιούμενων ανακυκλωμένων ινών. 12) Δερματίνη i. Το υλικό που θα καλύπτει όλων των ειδών τα καθίσματα θα είναι δερματίνη ή τεχνόδερμα υψηλής αντοχής κατά το πρότυπο DIN ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό ή διεθνές, βραδύκαυστο, θα έχει μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, μεγάλη αντοχή στο αλάτι και στο χλώριο, θα είναι αντιμυκητιακό και αντιβακτηριδιακό. ii. Για όλες τις παραπάνω ιδιότητες απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών συμμόρφωσης ως προς ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα από επίσημα αναγνωρισμένους φορείς. 13) Πιστοποίηση Κατασκευαστή: Να υποβληθεί αντίγραφο πιστοποίησης της κατασκευάστριας εταιρείας των επίπλων κατά ISO 9001 και ή ισοδυνάμου. 9

10 3. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ Α. Γενική Περιγραφή: Γραφείο με μετώπη και επιφάνεια εργασίας και βοηθητικό γραφείο με μετώπη και επιφάνεια εργασίας σε γωνία 90 Β. Διαστάσεις: 1Α) Γραφείο (μήκος-πλάτος-ύψος) περ. 160εκ*80*72 (±5εκ), βοηθητικό γραφείο περ. 80*80*72 (±5εκ) 1Β) Γραφείο (μήκος-πλάτος-ύψος) περ. 180εκ*80*72 (±5εκ), βοηθητικό γραφείο περ. 80*80*72 (±5εκ) Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη, συνδετικά εξαρτήματα. Συνολικό πάχος επιφανειών: τουλάχιστον 3εκ (±2χλσ). 2. Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. 3. Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα είναι άμεσα ορατά, θα βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις οποίες θα βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, των πλαϊνών και της βάσης. 4. Κάτω από κάθε πλαϊνό θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της οριζοντίωσης. 5. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ. 2. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ Α. Γενική Περιγραφή: Τροχήλατη συρταριέρα με μολυβοθήκη και 3 συρτάρια B. Διαστάσεις: 45*60*60 εκ. (± 5εκ). Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα συρταριέρας, μολυβοθήκη, συρτάρια, μετώπες συρταριών και μολυβοθήκης, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, πόμολα. 2. Το σώμα και το καπάκι της συρταριέρας θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων. 3. Η μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό και θα διασφαλίζουν σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. 4. Η εσωτερική διαρρύθμιση της συρταριέρας θα παρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των ειδών γραφικής ύλης που απαιτεί η εργασία γραφείου. Η συρταριέρα θα έχει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, άριστης 10

11 ποιότητας, η οποία θα διαθέτει 2 κλειδιά, με αρθρωτή εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε περίπτωση που χτυπηθούν. 5. Η συρταριέρα θα φέρεται σε 4 δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται στο σώμα της συρταριέρας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πίρους. 6. Τα πόμολα θα είναι εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας». 3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ Α. Γενική Περιγραφή: Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της B. Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,40*2,00 (γενική απόκλιση ±0,05 m) Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφιa κινητά, ράφι σταθερό, πόρτες, συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα και κλειδαριές ασφαλείας. Η βιβλιοθήκη θα είναι τετράφυλλη με δύο πόρτες άνω και δύο κάτω. Οι επάνω πόρτες θα είναι κατασκευασμένες από άθραυστο γυαλί αμμοβολημένο και αδιαφανές σε πλαίσιο αλουμινίου ή χωρίς. Οι κάτω πόρτες θα είναι του ίδιου υλικού με αυτό του συνόλου της κατασκευής. 2. Είναι δυνατό να είναι η βιβλιοθήκη διαιρούμενη καθ ύψος σε δύο τμήματα. 3. Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. 4. Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις πόρτες και την πλάτη 18 mm. Στα πλαϊνά θα υπάρχει διάτρηση ανά 32 mm για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. 5. Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό μέρος του σκελετού), τοποθετημένο σε ύψος περίπου 0,80 m από το δάπεδο. Θα υπάρχουν επίσης 3 κινητά ράφια, ένα στο κάτω τμήμα της βιβλιοθήκης και δύο στο επάνω, 6. Τα κινητά ράφια θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά αν χρειαστεί για μεγαλύτερη σταθερότητα της βιβλιοθήκης. 7. Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι τα οποία θα είναι μεταλλικά, ανοξείδωτα και σε καμία περίπτωση πλαστικά. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση. 8. Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. 9. Εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων θα υπάρχει πλαστικό πηχάκι-μπινί για να εξασφαλιστεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους. Το κάτω άκρο του θα είναι στρογγυλεμένο για αποφυγή μικροτραυματισμών και φθοράς των ρούχων του χρήστη. 10. Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης. 11. Η απόχρωση θα είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας κατόπιν δειγματισμού από τον προμηθευτή. Ενδεικτικά αναφέρονται: καρυδιά, δρυς, φυσικό ξύλο, wenge, λευκό, ακακία. 12. Τα πορτάκια θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας για ασφάλιση. Η κάθε κλειδαριά θα φέρει δύο κλειδιά. 11

12 4. ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ Α. Γενική Περιγραφή: καρέκλα εργασίας με μπράτσα και ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενη σε άξονα, τροχήλατη, με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό. B. Διαστάσεις: ολικό ύψος από το δάπεδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: εκ., διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις πλάτης περ. 45*55 εκ. (±5 εκ), Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Βάση στήριξης 5 ακτίνων, με διάμετρο εκ. και χρώμα μαύρο ή νίκελ ή γυαλισμένο αλουμίνιο. Η βάση θα στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς με μεταλλικούς πίρους υποδοχής που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος µε δυνατότητα σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού, να µην ανατρέπεται το κάθισµα. Οι τροχοί θα είναι κατάλληλοι τόσο για µαλακά όσο και για σκληρά δάπεδα. Έκαστος τροχός θα φέρει ειδικό κάλυπτρο πολυαµιδίου. 2. Το κέλυφος της έδρας θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό ενισχυμένο με νευρώσεις στο εσωτερικό, επάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία. 3. Η πλάτη και η έδρα θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες με ποιοτικό μηχανισμό, ώστε να παρέχουν την καλύτερη ανατομική και εργονομική δυνατότητα. Δυνατότητα ταυτόχρονης ρύθµισης ύψους έδρας-πλάτης και απορρόφησης κραδασµών µέσω αµορτισέρ πεπιεσµένου αερίου. Ο µηχανισµός θα πρέπει να καλύπτεται από τηλεσκοπικό πλαστικό κάλυµµα, µαύρου χρώµατος και ο χειρισµός του θα πρέπει να γίνεται µε µοχλό τοποθετηµένο στη βάση της έδρας. 4. Οι βραχίονες (μπράτσα) θα προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του καθίσματος ενώ το υλικό κατασκευής μπορεί να είναι μέταλλο ή σκληρό πλαστικό ή συνδυασμός μετάλλου με δερματίνη ή πλαστικό. Το σχήμα τους θα είναι εργονομικό και δεν θα έχει αιχμηρά τελειώματα ή γωνίες που να ενοχλούν την άνετη στάση του σώματος Σε κάθε περίπτωση το υλικό θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αισθητικής και διάρκειας σε χρήση. 5. Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 30 kg/m 3 και πάχους 50 mm ενώ για την πλάτη 25 kg/m 3 και πάχους 40 mm. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από δερματίνη αρίστης ποιότητας και σε οποιαδήποτε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αποχρώσεις: κόκκινο, μπλε, μαύρο, λευκό. 5. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ Α. Γενική Περιγραφή: χαμηλό τετράγωνο τραπέζι για χρήση επισκέπτη B. Διαστάσεις: περ. 40*40*55 εκ. (γενική απόκλιση ±5 εκ) Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Θα αποτελείται από καπάκι (οριζόντια επιφάνεια) μοριοσανίδας υψηλής πίεσης, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm, συνολικού πάχους περ. 22 εκ. (±2 εκ) και πόδια είτε μεταλλικά ανοξείδωτα, είτε μεταλλικά βαμμένα ηλεκτροστατικά, είτε επιφάνειες από μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης (κάτω από τα πλαϊνά θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της οριζοντίωσης). 2. Οι αποχρώσεις θα είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας και θα είναι αντίστοιχες με αυτές του γραφείου (βλ. προδιαγραφές γραφείου). 6. ΚΡΕΒΑΤΙ 12

13 Α. Γενική Περιγραφή: Κρεβάτι μονό B. Διαστάσεις: 1,00* 2,00 m (±5 εκ) Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ελάχιστου πάχους 22 mm, με διπλή επικάλυψη φύλλου μελαμίνης. 1. Για ξύλινο κρεβάτι: Το ξύλο θα είναι προστατευμένο με οικολογικό, μη τοξικό, άχρωμο, άοσμο συντηρητικό ξύλου με διαλύτη νερού που θα πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας για περιεκτικότητα σε πτητικές ενώσεις κλπ. 2. Στα πόδια του κρεβατιού θα υπάρχουν αντιολισθητικά πέλματα (τάπες) από πολυαμίδιο για λόγους ευστάθειας και προστασίας του δαπέδου. 3. Η κατασκευή δεν πρέπει να έχει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο της που να μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή φθορά στα ρούχα του χρήστη. 4. Η απόχρωση είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας. Ο προσφέρων υποχρεούται να παρέχει μια επαρκή γκάμα χρωματικών επιλογών. 5. Συμπεριλαμβάνονται οι ξύλινες τάβλες στήριξης του στρώματος. 7. ΣΤΡΩΜΑ Α. Γενική Περιγραφή: Στρώμα μονό για κρεβάτι B. Διαστάσεις: 1,00μ* 2,00μ*0,19μ (±5 εκ). Οι τελικές διαστάσεις του στρώματος θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις του κρεβατιού που θα προσφερθεί. Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Επιτρεπόμενα υλικά πλήρωσης: Στρώσεις κοκοφοίνικα λευκής βαμβακερής βάτας - αφρώδους υποαλλεργικού φύλλου 2. Ύφασμα επένδυσης: Βραδύκαυστο βαμβακερό, ζακάρ, καπιτονέ 3. Μεταλλικός σκελετός: Μεταλλικός σκελετός ενίσχυσης με ατσάλινα ελατήρια μέγιστης διατομής 2,50χιλ πυκνότητας τουλάχιστον 100 ελατηρίων ανά m2. Στο άνω και κάτω μέρος του στρώματος τοποθετείται περιμετρικό λαμάκι στήριξης. 4. Χειρολαβές: Το στρώμα να φέρει ενισχυμένες υφασμάτινες χειρολαβές μεταφοράς ανά πλευρά, αεραγωγούς και φερμουάρ. 8. ΚΑΡΤΕΛΟΘΗΚΗ ΦΑΚΕΛΩΝ Α4 Α. Γενική Περιγραφή: Ξύλινη αρχειοθήκη φακέλων με συρτάρια Β. Διαστάσεις: 1,40*0,65*0,46 (γενική απόκλιση ±0,05 m) Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: σώμα καρτελοθήκης, συρτάρια, μετώπες συρταριών, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, πόμολα. 2. Το σώμα και το καπάκι της καρτελοθήκης θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ελάχιστου πάχους 18 mm, επενδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3mm. Στα σόκορα θα υπάρχει 13

14 συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων. 3. Τα πόμολα θα είναι μεταλλικά και εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας». 4. Απόχρωση: γκρι 5. Κεντρικό κλείδωμα όλων των συρταριών ταυτόχρονα 6. Συρτάρια: 4 με θήκη ετικέτας περιεχομένων 7. Αντοχή σε βάρος κάθε συρταριού: 50 kg 8. Χωρητικότητα κάθε συρταριού: 50 φάκελοι 9. Κίνηση σε ειδικούς πλαστικούς τροχούς 10. Τα συρτάρια εκτείνονται έως το 100% του βάθους τους και διαθέτουν σύστημα που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δύο συρταριών ταυτόχρονα 11. Τα τελειώματα και οι γωνίες της κατασκευής θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένα ώστε να μην προκαλούν μικροτραυματισμούς και φθορά στα ρούχα. 9. ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Α. Γενική Περιγραφή: καρέκλα σταθερή με 4 πόδια και μπράτσα, στοιβαζόμενη B. Διαστάσεις: ολικό ύψος από το δάπεδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ). Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Καρέκλα επισκέπτη σταθερή με 4 πόδια και μπράτσα. 2. Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη διαδικασία φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο. 3. Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος. 4. Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο. Θα είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης. 5. Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm ενώ για την πλάτη 30 Kg/m3 και πάχους 40 mm. 6. Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) οποιασδήποτε απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας κατόπιν δειγματισμού από τον προμηθευτή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αποχρώσεις; κόκκινο, μαύρο, μπλε, λευκό. 7. Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία. 10. ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 14

15 Α. Γενική Περιγραφή: Καρέκλα σταθερή, χωρίς μπράτσα για χώρους διδασκαλίας B. Διαστάσεις: ολικό ύψος από το δάπεδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ). Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά 1. Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μασίφ ατσάλι επιχρωμιωμένος. 2. Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από πολυπροπυλένιο και δεν θα παραμορφώνονται κατά τη φόρτισή τους με το βάρος ενός ανθρώπου. 3. Η τελική απόχρωση θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας, κατόπιν δειγματισμού των διαθέσιμων επιλογών από τον προμηθευτή. 4. Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία. 11. ΣΧΕΔΙΟΘΗΚΗ Α. Γενική Περιγραφή: Ξύλινη σταθερή σχεδιοθήκη τύπου μπαούλο B. Διαστάσεις: 80*80*40 εκ. (± 2εκ). Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Θα αποτελείται από τα εξής: μπροστινή και πίσω επιφάνεια διαστάσεων 80*80εκ., πλαϊνά διαστάσεων 40*80εκ. το καθένα, πάτος 80*40εκ. 2. Η σχεδιοθήκη θα κατασκευασθεί από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης ελάχιστου πάχους 22 mm (μόνο για τον πάτο πάχος 18mm), επενδυμένης αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. Θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων. 3. Η συρταριέρα θα φέρεται σε 4 δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, θα έχουν φρένο για σταθεροποίηση της σχεδιοθήκης, θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται στο σώμα της συρταριέρας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πίρους. Το αναφερόμενο ύψος της σχεδιοθήκης είναι καθαρό, δηλαδή χωρίς να συνυπολογισθεί το ύψος μαζί με τα ροδάκια. 4. Η απόχρωση θα είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας κατόπιν δειγματισμού από τον προμηθευτή. Ενδεικτικά αναφέρονται: καρυδιά, δρυς, φυσικό ξύλο, ανιγκρέ, οξυά. 5. Οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες (ακτίνα ρ=+1εκ.) προς αποφυγή μικροτραυματισμών. 6. Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα είναι άμεσα ορατά, θα βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις οποίες θα βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης των πλαϊνών επιφανειών και της βάσης. 12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α. Γενική Περιγραφή: Αλλαγή της φθαρμένης ταπετσαρίας και υλικού πλήρωσης σε σκαμπώ εργασίας. Β. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Θα γίνει αφαίρεση του παλαιού καλύμματος δερματίνης καθώς και του υλικού πλήρωσης και θα αντικατασταθούν με μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας 40 kg/m3 και 15

16 πάχους 50 mm, υψηλής ποιότητας καθώς και επικάλυψη δερματίνης ή τεχνοδέρματος σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Η δερματίνη θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και να αντέχει σε καθημερινή τριβή. Για την ποιότητα και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των χρησιμοποιούμενων υλικών βλ. παρ και Το κόστος συγκέντρωσης των επίπλων, της μεταφοράς από το ΑΤΕΙ/Θ στο εργαστήριο του προσφέροντα, καθώς και η επιστροφή και επανατοποθέτησή τους, βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα. 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για τα είδη της ομάδας Α (είδη υπ αρ. 1Α ως και 11) καθώς και της Ομάδας Β (είδος υπ αρ. 12), απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών τουλάχιστον και θα περιλαµβάνει την άνευ χρέωσης επισκευή µετά των ανταλλακτικών των ειδών, για ζηµίες που προκλήθηκαν και οφείλονται σε αστοχία υλικών ή συναρµογής παρά την ορθολογική χρήση. Στην υπεύθυνη δήλωση, θα αναφέρεται επιπλέον, ότι ο προσφέρων θα διασφαλίζει την υποστήριξη των µοντέλων όλων των ειδών µε ανταλλακτικά που θα είναι διαθέσιµα τουλάχιστον για µία δεκαετία µετά την παράδοσή τους. Η εγγύηση περιλαµβάνει τη μεταφορά, τα ανταλλακτικά και την εργασία επισκευής άνευ χρέωσης για τα παρακάτω: i) Τα µεταλλικά, µηχανικά µέρη όπως µεντεσέδες, γλυσιέρες, ρεγουλατόροι, χερούλια, κλειδαριές, ραουλόδροµους, ροδάκια κλπ ii) Προβλήµατα συναρµογής, εφαρµογής (π.χ αποκόλληση της επικάλυψης μελαμίνης ή του προφίλ από PVC κλπ) iii) Αστοχία υλικού (π.χ. διάτρηση της ταπετσαρίας των καθισμάτων λόγω της καθημερινής φυσιολογικής τριβής) iv) Σκουριά σε µεταλλικά µέρη ηλεκτροστατικά βαµµένα λόγο µη σωστής κάλυψης ή προεργασίας v) Δερματίνη και αφρολέξ (διογκωμένη πολυουρεθάνη): Θα παρέχεται εγγύηση πενταετούς (5ετούς) διάρκειας, τόσο για την ποιότητα και αντοχή των υλικών, όσο και για την εργασία τοποθέτησης με την προϋπόθεση καλής χρήσης των ειδών. Η εγγύηση δεν θα καλύπτει ζηµίες που προκλήθηκαν από κακή χρήση (γρατζουνιές, σπασµένα κρύσταλλα, καψίµατα κλπ) ή εξωγενείς απρόβλεπτους παράγοντες (βανδαλισµός, πληµµύρες κτλ). 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Το Φύλλο Συμμόρφωσης πρέπει να συμπληρωθεί επισταμένα και να προσαρτηθούν σε αυτό όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ. Οι προσφέροντες τα είδη της ομάδας I οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία 1-29 ενώ οι προσφέροντες τα είδη της ομάδας II οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία 28 και 29 του φύλλου συμμόρφωσης. Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 Να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 2.1 ως και Να υποβληθούν τα υπό στοιχείων 1.5.γ τεχνικά φυλλάδια. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) (Συμπληρώνεται υποχρεωτικά) ΣΧΟΛΙΑ (Συμπληρώνεται προαιρετικά) ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ (Συμπληρώνεται υποχρεωτικά) 2 παρ Όλα τα υλικά θα είναι υποαλλεργικά, ασφαλή για την υγεία του ανθρώπου, βραδυφλεγή, μη τοξικά, οικολογικά, ανακυκλώσιμα, εγκεκριμένα από επίσημα αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης. Να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας. 3 παρ Απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης CE για τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα και υλικά και δήλωση συμμόρφωσης στις διατάξεις της ΥΑ Ζ3_ παρ Να προσκομισθεί πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 312 ή εφάμιλλο. 5 παρ Να προσκομισθούν πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14322, EN 14323, EN ή ισοδύναμα αυτών. 6 παρ Να προσκομισθούν πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα DIN/EN 1335 ή NPR1813 ή ισοδύναμα αυτών. 7 παρ Να προσκομισθεί 17

18 πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 527 ή ισοδύναμο. 8 παρ Να προσκομισθεί πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ή ισοδύναμο. 9 παρ Να προσκομισθούν πιστοποιητικά ποιότητας ΕΝ και ΕΝ ή ισοδύναμα αυτών. 10 παρ Na προσκομισθούν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο εδάφιο vi. 11 παρ Na προσκομισθούν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο εδάφιο ii. 12 παρ Na προσκομισθούν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο εδάφιο ii. 13 παρ Na προσκομισθούν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο εδάφιο ii. 14 παρ Na προσκομισθούν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο εδάφιο ii. 15 παρ Na προσκομισθούν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο εδάφιο ii. 16 παρ Na προσκομισθούν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται. 17 παρ Να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των εδαφίων Α, Β, Γ. 18 παρ Να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των εδαφίων Α, Β, Γ. 19 παρ Να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των εδαφίων Α, Β, Γ. 20 παρ Να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των εδαφίων Α, Β, Γ. 21 παρ Να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των εδαφίων Α, Β, Γ. 22 παρ Να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των εδαφίων Α, Β, Γ. 23 παρ Να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των εδαφίων Α, Β, Γ. 24 παρ Να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των εδαφίων Α, Β, Γ. 25 παρ Να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των εδαφίων Α, Β, Γ. 26 παρ Να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των εδαφίων Α, Β, 18

19 Γ. 27 παρ Να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των εδαφίων Α, Β, Γ. 28 παρ Να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των εδαφίων Α, Β. Να προσκομισθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των χρησιμοποιούμενων υλικών των παρ και παρ. 4 Να προσκομισθούν οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις για την απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε ετών, καθώς και για την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών για τουλάχιστον μια δεκαετία. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ I Ο κάτωθι υπογεγραμμένος προσφέρω τις παρακάτω τιμές για τα είδη όπως αναφέρονται στη διακήρυξη υπ αριθ. 07/15. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ I Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩ Ν ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΓΡΑΦΕΙΟ 1Α Γραφείο με μετώπη και επιφάνεια εργασίας και βοηθητικό γραφείο με μετώπη και επιφάνεια εργασίας σε γωνία 90 διαστάσεων: περ. 160εκ*80*72 (±5εκ), βοηθητικό γραφείο περ. 80*80*72 (±5εκ) 2 ΓΡΑΦΕΙΟ 1Β Γραφείο με μετώπη και επιφάνεια εργασίας και βοηθητικό γραφείο με μετώπη και επιφάνεια εργασίας σε γωνία 90 διαστάσεων: περ. 180εκ*80*72 (±5εκ), βοηθητικό γραφείο περ. 80*80*72 (±5εκ) 3 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 2 Τροχήλατη συρταριέρα με μολυβοθήκη και 3 συρτάρια διαστάσεων: 45*60*60 εκ. (± 5εκ) 5 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ 3 Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της διαστάσεων: 0,80*0,40*2,00 (γενική απόκλιση ±0,05 m) 7 ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 4 Καρέκλα εργασίας με μπράτσα και ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενη σε άξονα, τροχήλατη, με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό διαστάσεων: ολικό ύψος από το δάπεδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: εκ., διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις πλάτης περ. 45*55 εκ. (±5 εκ) 5 20

21 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ Χαμηλό τετράγωνο τραπέζι για χρήση επισκέπτη διαστάσεων: περ. 40*40*55 εκ. (γενική απόκλιση ±5 εκ) ΚΡΕΒΑΤΙ Κρεβάτι μονό διαστάσεων: 1,00* 2,00 m (±5 εκ) ΣΤΡΩΜΑ Στρώμα μονό για κρεβάτι 1,00μ* 2,00μ*0,19μ (±5 εκ) ΚΑΡΤΕΛΟΘΗΚΗ ΦΑΚΕΛΩΝ Α4 Ξύλινη αρχειοθήκη φακέλων με συρτάρια διαστάσεων: 1,40*0,65*0,46 (γενική απόκλιση ±0,05 m) ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Καρέκλα σταθερή με 4 πόδια και μπράτσα, στοιβαζόμενη διαστάσεων: ολικό ύψος από το δάπεδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ) ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Καρέκλα σταθερή, χωρίς μπράτσα για χώρους διδασκαλίας διαστάσεων: ολικό ύψος από το δάπεδο: εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: εκ. (±3 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±2 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*35 (±2 εκ) ΣΧΕΔΙΟΘΗΚΗ Ξύλινη σταθερή σχεδιοθήκη τύπου μπαούλο διαστάσεων: 80*80*40 εκ. (± 2εκ) ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ I Θεσσαλονίκη,../../ 2015 Ο Προσφέρων 21

22 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ IΙ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος προσφέρω τις παρακάτω τιμές για τα είδη όπως αναφέρονται στη διακήρυξη υπ αριθ. 07/15. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ II Α/Α 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Αλλαγή της φθαρμένης ταπετσαρίας και υλικού πλήρωσης σε σκαμπώ εργασίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩ Ν 107 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ II Θεσσαλονίκη,../../ 2015 Ο Προσφέρων 22

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-FAX:2103381138 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 74/12)

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ /ΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA:ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα, 02 εκεµβρίου 2013 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 46822 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.951,83 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.951,83 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Τ α μ ε ί ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 8/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 77731

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 8/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 77731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 8/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 77731 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. Ν. ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη ΠΕΝΤΕΛΗ, 09-10-2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προµηθειών Αρ. Πρωτ.: 10939/13-10-2015 Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα εργασιών

ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα εργασιών Ευρωπαϊκή Ένωση ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 17 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

. 9510/27-10-2011 45.000,00

. 9510/27-10-2011       45.000,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9510/27-10-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ Έδρα: Πάτρα ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/03/2015 Α.Π.: 1774 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002670465 2015-03-30

15PROC002670465 2015-03-30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/03/2015 Α.Π.: 1774 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τη Γεωτεχνική Υπηρεσία Α.Μ. : Π 94/2012 ΠΡΟYΠ: 6.132.78 (με

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» CPV 39000000-2, 30213000-5

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» CPV 39000000-2, 30213000-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» Ο Δήμαρχος Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 40157 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου 66100 - Δράμα Πληροφορίες: Ι. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2521350651

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002565653 2015-02-09

15REQ002565653 2015-02-09 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 131/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: Έπιπλα & σκεύη πολιτιστικών κέντρων,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βόλος 12 / 4 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14 Ο: (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης για την «Προµήθεια

ΘΕΜΑ 14 Ο: (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης για την «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 372/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 29 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 20-11-2013 ΘΕΜΑ 14 Ο: (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης για

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

«Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. Δράμα, 22 Σεπτεμβρίου 204 Αρ. Πρωτ.: 5039 «Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:. Το νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίπλωση γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών του επί της οδού Μητροπόλεως 1 κτιρίου της Βουλής, σύμφωνα με τις λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002358519 2014-10-23

14PROC002358519 2014-10-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΟΡ1Π-10Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΟΡ1Π-10Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Τύπος Γ) Για έργα προμηθειών που δημοπρατούνται με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Τύπος Γ) Για έργα προμηθειών που δημοπρατούνται με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & MΠΑΧΟΥΜΗ 2 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΗΛ: 2682360 FAX :2682360640 ΑΦΜ:997861879 ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013 21 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19001. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21Α/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21Α/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 26658/29-10-2013 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002423100 2014-11-24

14PROC002423100 2014-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προμήθεια Εξοπλισμού Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Έργο: Προμήθεια Εξοπλισμού Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Τίτλος Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)

Διαβάστε περισσότερα