Διεθνή Καταπιστεύματα (Τραστ) στην Κύπρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνή Καταπιστεύματα (Τραστ) στην Κύπρο"

Transcript

1 Διεθνή Καταπιστεύματα (Τραστ) στην Κύπρο Διεθνή Καταπιστεύματα στην Κύπρο- κριτήρια επιλογής Η νομοθεσία του 1992 περί Διεθνών Καταπιστευμάτων συμπληρώνει το Νόμο περί Διαχειριστών Καταπιστευμάτων (Καταπιστευματοδόχων)που βασίζεται στον Αγγλικό Νόμο περί Διαχειριστών Καταπιστευμάτων (Καταπιστευματοδόχων) του1925. Σύμφωνα με το τμήμα 2 του νόμου περί Διεθνών Καταπιστευμάτων το καταπίστευμα μπορεί να χαρακτηριστεί Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα όταν: Ο ιδρυτής/διαθέτης και κληροδότης δεν είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. τουλάχιστον ένας διαχειριστής (καταπιστευματοδόχος) είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Οι δικαιούχοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και Η ιδιοκτησία του καταπιστεύματος δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο. Οι Κυπριακές εταιρείες ως διαχειριστές(καταπιστευματοδόχοι), ιδρυτές (διαθέτες) ή δικαιούχοι Το διακριτικό στοιχείο του ορισμού αυτού που είναι επίσης το μοναδικό χαρακτηριστικό του νόμου σε σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες, είναι ότι σύμφωνα με τη διάταξη του τμήματος 2, το καταπίστευμα δεν μπορεί να μη θεωρηθεί Διεθνές μόνο για το λόγο ότι είτε ο ιδρυτής (διαθέτης) είτε ο διαχειριστής (καταπιστευματοδόχος) είτε ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι είναι Κυπριακή εταιρεία. Αυτή η διευκόλυνση μπορεί να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες στον Επενδυτή. Αν για παράδειγμα ο ιδρυτής (διαθέτης) επιθυμεί να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του καταπιστεύματος, μπορεί να το κάνει, δημιουργώντας μια Κυπριακή εταιρεία οι μετοχές της οποίας μπορούν να ανήκουν εξ ολοκλήρου σε αυτόν και μπορεί να είναι επίσης ο μοναδικός διευθυντής της εταιρείας που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αποκλειστικός διαχειριστής του Διεθνούς Καταπιστεύματος στον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρυτή (διαθέτη) μεταφέρθηκαν. Δημιουργία του Καταπιστεύματος Κατά βάση, δεν απαιτούνται διατυπώσεις για τη δημιουργία καταπιστεύματος στην Κύπρο, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το καταπίστευμα δημιουργείται με βάση μία διαθήκη, στην οποία περίπτωση οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που αφορούν τις διαθήκες πρέπει να τηρούνται. Τα καταπιστεύματα που δημιουργούνται ενόσω ο 1

2 ιδρυτής είναι εν ζωή, συνήθως (αλλά όχι απαραίτητα) δημιουργούνται εγγράφως (με έγγραφο εμπιστεύματος), και υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του ιδρυτή (διαθέτη) για την επιλογή των διατάξεων, αρμοδιοτήτων και περιορισμών που μπορεί να περιέχονται και η οποία διακριτική ευχέρεια είναι χωρίς περιορισμούς. Το καταπίστευμα πρέπει, ωστόσο, να ικανοποιεί τις κλασικές απαιτήσεις των τριών "Βεβαιοτήτων": βεβαιότητα πρόθεσης, πεδίου εφαρμογής και αντικειμένων. Με άλλα λόγια, μέσω του οργάνου που υποτίθεται ότι θα δημιουργηθεί το καταπίστευμα ο ιδρυτής (διαθέτης) πρέπει να εκδηλώσει την πρόθεσή του να δημιουργήσει ένα καταπίστευμα, το ταμείο θα πρέπει να καθορίζεται με εύλογη βεβαιότητα και οι δικαιούχοι του καταπιστεύματος πρέπει να είναι επαληθεύσιμοι. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης ή υποβολής εκθέσεων των καταπιστευμάτων που ιδρύονται στην Κύπρο. Για να μπορέσει να εκτελεστεί κατάλληλα το όργανο του καταπιστεύματος, τέλος χαρτοσήμου κατά το σταθερό ποσό των 250,00 κυπριακών λιρών καταβάλλεται ανεξάρτητα από το ποσό του ταμείου του καταπιστεύματος. Εμπιστευτικότητα Η νομοθεσία περί Διεθνών Καταπιστευμάτων απαγορεύει σε οποιοδήποτε διαχειριστή (καταπιστευματοδόχο) ή κάθε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων και αξιωματούχων της Κεντρικής Τράπεζας να αποκαλύψουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το καταπίστευμα. Μόνον το δικαστήριο μπορεί, να επιτρέψει την αποκάλυψη πληροφοριών όταν η αποκάλυψη είναι υψίστης σημασίας για την έκβαση της συγκεκριμένης αστικής ή ποινικής δίκης. Φορολογικά Πλεονεκτήματα Τα Διεθνή Καταπιστεύματα στην Κύπρο δεν φορολογούνται στην Κύπρο. Η φορολογία των καταπιστευμάτων είναι αρκετά περίπλοκη, αλλά υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές για φορολογική βελτιστοποίηση. Εισοδήματα Μερίσματα Υπεραξία Κεφαλαίου 'Όλα τα εισοδήματα είτε προέρχονται από εμπορικές επιχειρήσεις ή διαφορετικές πηγές ενός Διεθνούς Καταπιστεύματος, (δηλαδή ένα καταπίστευμα που η περιουσία του βρίσκεται και το εισόδημα του προέρχεται από το εξωτερικό της Κύπρου) δεν είναι υποκείμενο σε φορολόγηση στην Κύπρο. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα εισοδήματα που εισπράττονται από ένα Καταπίστευμα και προέρχονται από μια Κυπριακή εταιρεία επίσης δεν είναι φορολογητέα ούτε υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Τα Κέρδη από τη διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού ενός Διεθνούς Καταπιστεύματος δεν υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας κεφαλαίου στην Κύπρο. 2

3 Συνταξιούχοι στην Κύπρο Δασμοί Ακίνητης Περιουσίας Άλλα είδη προστασίας από τη φορολογία Ο αλλοδαπός ο οποίος δημιουργεί Διεθνές Καταπίστευμα στην Κύπρο και συνταξιοδοτείται στην Κύπρο συνεχίζει να απαλλάσσεται της φορολογίας αν όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα αποκτηθέντα εισοδήματα είναι στο εξωτερικό, έστω και αν αυτός είναι ένας από τους δικαιούχους. Το Διεθνές Καταπίστευμα που δημιουργήθηκε με σκοπό τον προγραμματισμό των δασμών ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται σε δασμό ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο. Τα καταπιστεύματα χρησιμοποιούνται συνήθως από πλούσιους ιδιώτες με σκοπό την προστασία της ακίνητης περιουσίας τους από φόρο κληρονομιάς ή υπεραξίας κεφαλαίου στη χώρα τους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από ομογενείς που δημιουργούν καταπίστευμα πριν τον επαναπατρισμό των περιουσιακών στοιχείων που απέκτησαν εργαζόμενοι στο εξωτερικό, ώστε να προστατεύσουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία από τη φορολογική απόχη της χώρας καταγωγής τους. Μη φορολογικά οφέλη Προγραμματισμός Ακίνητης Περιουσίας Ανωνυμία Η διατήρηση των κεφαλαίων στο εξωτερικό Προστασία Περιουσιακών Ένας ιδιώτης, μέσω της χρήσης Καταπιστεύματος Κύπρου, μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι ανήλικοι, οι διανοητικά μειονεκτούντες ή πρόσωπα που δεν μπορεί να είναι αξιόπιστα ως προς τη διαχείριση της ατομικής τους περιουσίας θα έχουν καλυφθεί οικονομικά, ακόμα και μετά το θάνατο του ιδιώτη. Ένας ιδιώτης, μέσω της χρήσης Καταπιστεύματος Κύπρου, μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα τον κληρονομήσουν πρόσωπα, τα οποία λόγω της νομοθεσίας στη χώρα του ατόμου αυτού, διαφορετικά θα αποκλείονταν από την κληρονομιά. Ένα άτομο που θέλει να απαλλάξει τον εαυτό του από προσωπικά περιουσιακά στοιχεία για φορολογικούς ή άλλους λόγους μπορεί να το κατορθώσει με τη μεταβίβασή τους σε Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα. Το άτομο το οποίο επιθυμεί να διατηρήσει την ιδιοκτησία της εταιρείας ανώνυμα και εμπιστευτικά, μπορεί να το κάνει αυτό με τη δημιουργία ενός Διακριτικού Κυπριακού Καταπιστεύματος για να έχει στην κατοχή του τις μετοχές της εταιρείας. Ένα άτομο που έχει ή μπορεί να έχει έσοδα που προκύπτουν στο εξωτερικό τα οποία δεν επιθυμεί να αναπέμψει στη χώρα διαμονής του, μπορεί να μεριμνήσει ώστε τα εν λόγω έσοδα να διοχετεύονται προς τους Καταπιστευματοδόχους Κυπριακής Εγκατάστασης που θα πραγματοποιηθεί υπό μορφή Διακριτικού Καταπιστεύματος, σύμφωνα με την επιθυμία του. Η νομοθεσία περί Διεθνών Καταπιστευμάτων προβλέπει ότι κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί τυχόν πτώχευσης ή εκκαθάρισης 3

4 Στοιχείων σύμφωνα με τους νόμους στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός εάν έχει αποδειχθεί στο Δικαστήριο ότι το καταπίστευμα δημιουργήθηκε με πρόθεση να εξαπατηθούν άτομα τα οποία, κατά τη στιγμή της πληρωμής ή μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων στο καταπίστευμα, ήταν οι πιστωτές του ιδρυτή, το καταπίστευμα δεν θα θεωρηθεί άκυρο ή ακυρώσιμο. Το βάρος της απόδειξης φέρουν οι πιστωτές και μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να κινηθεί από τους πιστωτές εντός δύο ετών από την ημερομηνία της μεταβίβασης ή της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος. FBS Υπηρεσίες Διαχείρισης Καταπιστευμάτων Αμοιβές Ο Όμιλος FBS λειτουργεί με βάση μια κατ' αποκοπή αμοιβή για τη δημιουργία καταπιστεύματος και επιπλέον εγείρει ετήσια απαίτηση αμοιβής για την ευθύνη της διαχείρισης του. Άλλες χρεώσεις γίνονται με βάση το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του καταπιστεύματος. 4

5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1992 EΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βουλή των αντιπροσώπων θέτει σε εφαρμογή τα ακόλουθα: Σύντομος τίτλος. 1. Αυτός ο νόμος αναφέρεται ως Νόμος Διεθνών Καταπιστευμάτων Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα νόμο, εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται άλλως - "Δικαστήριο", σημαίνει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου σε μια περιοχή ή Ανώτερος δικαστής της περιοχής όπου οι καταπιστευματοδόχοι ή ο καταπιστευματοδόχος του διεθνούς καταπιστεύματος ή οποιοσδήποτε από αυτούς ο οποίος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας έχουν την κατοικία τους. "Ακίνητη" έχει την έννοια η οποία αποδίδεται στον όρο αυτό από το Νόμο περί Καταπιστευματοδόχων. "Διεθνές Καταπίστευμα " σημαίνει καταπίστευμα με βάση το οποίο (α) Ο ιδρυτής / κληροδότης/διαθέτης δεν είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. (β) τουλάχιστον ένας από τους καταπιστευματοδόχους για την ώρα είναι μόνιμος κάτοικος της δημοκρατίας (γ) κανένας από τους δικαιούχους, εκτός από φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας 5

6 (δ) η ιδιοκτησία του καταπιστεύματος δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που να βρίσκεται στην Κύπρο: Με δεδομένο ότι ένα καταπίστευμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διεθνές καταπίστευμα από μόνο το λόγο ότι είτε ο ιδρυτής είτε ο διαχειριστής που αναφέρεται στην παράγραφο (β) ή οποιοσδήποτε ή περισσότεροι εκ των δικαιούχων έχουν εταιρική σχέση ή εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το Τμήμα 8Y ή τμήμα Α, του νόμου περί Φόρου Εισοδήματος, αντίστοιχα. " Καταπίστευμα Σκοπού" ή "καταπίστευμα για ένα σκοπό" σημαίνει καταπίστευμα πλην (α) καταπίστευμα με δικαιούχους συγκεκριμένα μεμονωμένα άτομα ή νομικά πρόσωπα εύκολα επιβεβαιώσιμα ή όχι, και (β) καταπίστευμα με δικαιούχους το σύνολο ορισμένων ατόμων ή νομικά πρόσωπα που έχουν επιβεβαιωθεί με αναφορά σε κάποια προσωπική σχέση ή συγγένεια. "καταπίστευμα" έχει την έννοια η οποία αποδίδεται στον όρο αυτό από το Νόμο περί Καταπιστευματοδόχων και περιλαμβάνει επίσης το κληροδότημα "Διαχειριστής" (καταπιστευματοδόχος) σημαίνει τον διαχειριστή του καταπιστεύματος ή τον καταπιστευματοδόχο και περιλαμβάνει τα νομικά πρόσωπα και μεμονωμένα άτομα. ΜΕΡΟΣ II ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ Ισχύς του διεθνούς καταπιστεύματος 3. (1) Ιδρυτής (διαθέτης) ο οποίος μεταφέρει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο περιουσιακό στοιχείο σε διεθνές καταπίστευμα υποχρεούται να έχει την ικανότητα να το κάνει εάν το πρόσωπο αυτό είναι, κατά την ώρα της μεταβίβασης ή διάθεσης πλήρες σε ηλικία και με σώας τας φρένας, με βάση το νόμο της χώρας όπου κατοικεί μόνιμα. Οι κανόνες δικαίου που ισχύουν στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σε σχέση με την κληρονομιά ή τη διαδοχή δεν θίγουν κατά κανένα τρόπο τη μεταβίβαση ή διάθεση ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την εγκυρότητα αυτού του διεθνούς καταπιστεύματος. (2) Το Διεθνές Καταπίστευμα δεν θα κηρυχτεί άκυρο ή ακυρώσιμο σε περίπτωση πτώχευσης του ιδρυτή ή εκκαθάρισης ή σε οποιαδήποτε ενέργεια ή προσφυγή κατά του ιδρυτή με ένδικα μέσα των πιστωτών του παρά τις διατάξεις του δικαίου της Δημοκρατίας ή της νομοθεσίας της κάθε χώρας και παρά το γεγονός ότι το καταπίστευμα είναι εθελοντικό και χωρίς να έχει 6

7 δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για το ίδιο, ή να έχει δημιουργηθεί προς όφελος του διαθέτη, της γυναίκας και των παιδιών του διαθέτη ή κάποιου εξ αυτών, και μέχρι να αποδειχθεί προς πειθώ του Δικαστηρίου ότι το καταπίστευμα δημιουργήθηκε με σκοπό την εξαπάτηση των πιστωτών του διαθέτη τη στιγμή που εκτελούταν η πληρωμή ή μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων στο καταπίστευμα. Το βάρος της απόδειξης μιας τέτοιας πρόθεσης έγκειται στους πιστωτές του διαθέτη. (3) Αγωγή εναντίον ενός διαχειριστή διεθνούς καταπιστεύματος σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας (2) θα πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία που έγινε η μεταβίβαση ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος. Τεκμήριο κατά της ακύρωσης διεθνούς καταπιστεύματος. 4.Εκτός αν ένα διεθνές καταπίστευμα περιέχει ρητή δικαιοδοσία ανάκλησής του, θεωρείται ότι είναι αμετάκλητο από τον ιδρυτή ή τους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του, παρά το γεγονός ότι είναι εθελοντικό. Διάρκεια Διεθνούς Καταπιστεύματος 5. (1) Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη του νόμου για το αντίθετο, ή ενός κανόνα δικαίου της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, η διάρκεια του διεθνούς καταπιστεύματος μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την εκατοστή επέτειο από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε οπότε και θα λήξει, εκτός αν τερματιστεί νωρίτερα λόγω σχετικής οδηγίας στο όργανο που το δημιούργησε, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. (2) Η Υπό-ενότητα (1) δεν ισχύει για φιλανθρωπικό καταπίστευμα ή καταπιστεύματα ειδικού σκοπού που αναφέρονται στον παρόντα νόμο που μπορεί να συνεχίσει να ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό. Εγκυρότητα των όρων μη διανομής εισοδήματος 6. Η κατεύθυνση σε ένα όργανο δημιουργίας ενός διεθνούς καταπιστεύματος για μη διανομή του εισοδήματος είναι έγκυρη για οποιαδήποτε περίοδο λειτουργεί το καταπίστευμα. 7

8 Φιλανθρωπικά Καταπιστεύματα και Καταπιστεύματα Ειδικού Σκοπού 7. (1) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρά οποιασδήποτε διάταξη του νόμου της Δημοκρατίας για το αντίθετο ή τη νομοθεσία της κάθε χώρας, το διεθνές καταπίστευμα θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα όταν αυτό έχει ως κύριο αντικείμενο την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα: (α) την ανακούφιση της φτώχειας (β) την προώθηση της εκπαίδευσης (γ) την προώθηση της θρησκείας (δ) άλλους σκοπούς επωφελείς για το κοινό στο σύνολό του. (2) Το διεθνές καταπίστευμα που ιδρύθηκε για ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα δράσης ή τους σκοπούς που καθορίζονται στην υποενότητα (1) θεωρείται φιλανθρωπικό, παρά το γεγονός ότι (α) το αντικείμενο δράσης ή οι σκοποί δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα ή κοινό όφελος, αλλά μπορεί να ωφελήσουν ένα μέρος του κοινού, ή μπορεί επίσης να ωφελήσουν κατ' ιδίαν ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή σκοπούς ή πρόσωπα εντός μιας κατηγορίας προσώπων ή (β) το διεθνές καταπίστευμα μπορεί να τροποποιηθεί ή να σταματήσει τη λειτουργία του είτε με άσκηση εξουσίας διορισμού ή διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων ή (γ) ο διαχειριστής έχει την δικαιοδοσία να αναβάλει την κατανομή των παροχών σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό οργανισμό για μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της λειτουργίας του καταπιστεύματος ή (δ) το διεθνές καταπίστευμα είναι ή θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία των διακριτικών καταπιστευμάτων (3) Κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη του νόμου που αντιβαίνει τη νομοθεσία της Κυπριακής δημοκρατίας ή το δίκαιο άλλης χώρας, ένα διεθνές καταπίστευμα δεν κρίνεται άκυρο ή ακυρώσιμο μόνο για το λόγο ότι το καταπίστευμα είναι καταπίστευμα ειδικού σκοπού, με την προϋπόθεση ότι όταν ένα καταπίστευμα δεν έχει απεριόριστη διάρκεια ή όταν είναι δυνατό να περατωθεί η λειτουργία του, το όργανο που το δημιούργησε πρέπει να αναφέρει την περίπτωση ή τα γεγονότα λόγω των οποίων τερματίζει την λειτουργία του και μεριμνά δια τη διάθεση του καθαρού ενεργητικού του καταπιστεύματος κατά τον τερματισμό της λειτουργίας του. Κάθε διεθνές καταπίστευμα που δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο, 8

9 καθίσταται εκτελεστό από τον ιδρυτή/ διαθέτη ή τον προσωπικό του αντιπρόσωπο ή από το πρόσωπο ή τα άτομα που κατονομάζονται στο όργανο που συστάθηκε για την ίδρυση του καταπιστεύματος ως το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διορίζονται για να εκτελέσουν το καταπίστευμα και το καταπίστευμα θα είναι εκτελεστό από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται παρά το γεγονός ότι αυτό το πρόσωπο ή τα πρόσωπα δεν είναι δικαιούχοι του καταπιστεύματος. Εγκεκριμένες Επενδύσεις 8.Σύμφωνα με τις διατάξεις του οργάνου δημιουργίας του διεθνούς καταπιστεύματος, ο διαχειριστής/καταπιστευματοδόχος μπορεί οποτεδήποτε να επενδύσει το σύνολο ή μέρος του κεφαλαίου σε οποιαδήποτε επενδυτική πράξη. (α) ανεξάρτητα με το που βρίσκεται η επένδυση και (β) κατά πόσον ή όχι το κεφάλαιο έχει ήδη επενδυθεί. (2) ο διαχειριστής μπορεί να διαφοροποιήσει την επένδυση ή να τη διατηρήσει στην αρχική της κατάσταση, όσο ασκεί την επιμέλεια και διαθέτει τη σύνεση που ένας λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να αναμένεται ότι διαθέτει για την πραγματοποίηση των επενδύσεων. Δικαιοδοσία αλλαγής του εφαρμοστέου Νόμου που διέπει το διεθνές καταπίστευμα. 9.Εάν οι όροι διεθνούς καταπιστεύματος προβλέπουν δυνατή αλλαγή του εφαρμοστέου δικαίου για το καταπίστευμα σε ή από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό γίνεται με την επιφύλαξη ότι: (α) στην περίπτωση αλλαγής από το δίκαιο της Δημοκρατίας, σε μια άλλη νομοθεσία, το νέο ισχύον δίκαιο θα αναγνωρίζει την εγκυρότητα του καταπιστεύματος και τα αντίστοιχα συμφέροντα των δικαιούχων (β) στην περίπτωση αλλαγής από ένα άλλο δίκαιο στο δίκαιο της Δημοκρατίας, μια τέτοια αλλαγή αναγνωρίζεται από το εφαρμοστέο δίκαιο του καταπιστεύματος που ίσχυε προηγουμένως. Μεταβολή διεθνούς καταπιστεύματος από το Δικαστήριο. 10.(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποενότητας (2), το Δικαστήριο μπορεί μετά από εντολή να εγκρίνει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, οποιαδήποτε διάταξη, η οποία μεταβάλλεται ή ανακαλεί τους όρους διεθνούς καταπιστεύματος ή μεγεθύνει ή τροποποιεί τις 9

10 εξουσίες διαχείρισης ή διοίκησης των διαχειριστών, εξ ονόματος των προσώπων που αναφέρονται εφεξής, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι άλλος δικαιούχος ικανός να εγκρίνει την τροποποίηση: (α) κάθε πρόσωπο ανίκανο εκ του νόμου που έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέρον είτε είναι κεκτημένο είτε εξαρτώμενο στο πλαίσιο ενός διεθνούς καταπιστεύματος ή (β) κάθε πρόσωπο, εξακριβωμένο ή όχι, το οποίο μπορεί να έχει δικαίωμα, άμεσα ή έμμεσα, σε κάποιο συμφέρον στα πλαίσια διεθνούς καταπιστεύματος ως το πρόσωπο που σε μελλοντική ημερομηνία ή σε ένα μελλοντικό συμβάν πρέπει να είναι πρόσωπο κάθε καθορισμένης περιγραφής ή μέλος της κάθε ειδικής κατηγορίας προσώπων που αναφέρονται στο όργανο που δημιούργησε το διεθνές καταπίστευμα ή (γ) κάθε πρόσωπο αγέννητο ή (δ) οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με οποιοδήποτε συμφέρον του που μπορεί να προκύψει λόγω της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται σε κάθε έναν κατά την αποτυχία σχετικά με τον καθορισμό υπάρχοντος συμφέροντος που δεν έχει ακόμη αποτύχει ή προσδιοριστεί. (2) Το Δικαστήριο δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου εμπίπτει στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) της υποενότητας (1), εκτός εάν πεισθεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι προς όφελος του προσώπου αυτού, αλλά χωρίς ουσιαστικά να θίγει τα συμφέροντα άλλων ενδιαφερόμενων ατόμων. (3) Όταν κατά τη διεύθυνση ή τη διαχείριση του διεθνούς καταπιστεύματος το Δικαστήριο θεωρεί χρήσιμη την πώληση, την εκμίσθωση, την ενεχυρίαση, την επιβάρυνση, παράδοση, η απαλλαγή ή με άλλο τρόπο διάθεση, ή την αγορά, επένδυση, απόκτηση, δαπάνη ή άλλη συναλλαγή που δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω της έλλειψης οποιασδήποτε εξουσίας, και για το σκοπό αυτό έχει ανατεθεί στο διαχειριστή υπό τους όρους του διεθνούς καταπιστεύματος ή σύμφωνα με το νόμο, το Δικαστήριο μπορεί να μεταβιβάσει στον διαχειριστή, είτε γενικά, είτε σε συγκεκριμένη περίσταση, εξουσία για το σκοπό αυτό υπό τους όρους και τις διατάξεις και τους όρους που κρίνει σκόπιμο, και μπορεί να κατευθύνει με ποιο τρόπο και με ποια στοιχεία ενεργητικού επιτρέπεται να δαπανηθούν χρήματα, αναλαμβάνοντας και το κόστος της κάθε συναλλαγής. (4) Η αίτηση προς το Δικαστήριο δυνάμει της παρούσας ενότητας είναι δυνατόν να κατατεθεί από τον διαχειριστή ή εξ ονόματος των δικαιούχων. 10

11 Εμπιστευτικότητα των Διεθνών Καταπιστευμάτων 11.(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του οργάνου δημιουργίας του διεθνούς καταπιστεύματος, και εάν το Δικαστήριο δεν εκδώσει εντολή για την κοινοποίηση/αποκάλυψη σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας (2), ο διαχειριστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων των αξιωματούχων της Κυβέρνησης και των στελεχών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, δεν μπορεί να αποκαλύψει σε κάθε άτομο που δεν έχει δικαίωμα από το νόμο έγγραφα ή πληροφορίες: (α) με τα οποία αποκαλύπτεται το όνομα του ιδρυτή ή οποιουδήποτε εκ των δικαιούχων (β) με τα οποία αποκαλύπτονται οι συζητήσεις του διαχειριστή σχετικά με τον τρόπο άσκησης εξουσίας ή διακριτικής ευχέρειας, ή τον τρόπο που κάποια αρμοδιότητα ή καθήκον ανατέθηκε ή επεβλήθη από το νόμο ή από τους όρους του διεθνούς καταπιστεύματος και εκτελέστηκε (γ) με τα οποία αποκαλύπτεται ο λόγος για κάθε συγκεκριμένη άσκηση εξουσίας ή διακριτικής ευχέρειας ή εκτέλεσης καθήκοντος ή του υλικού με βάση το οποίο ή στο οποίο στηρίχτηκε ή θα μπορούσε να στηριχτεί ένας τέτοιος λόγος. (δ) με τα οποία σχετίζεται με την άσκηση ή την προτεινόμενη άσκηση των εν λόγω εξουσιών ή της διακριτικής ευχέρειας ή την εκτέλεση ή την προτεινόμενη εκτέλεση αυτού του καθήκοντος (ε) τα οποία αφορούν ή αποτελούν μέρος των λογαριασμών του διεθνούς καταπιστεύματος Με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση από δικαιούχο για την αποκάλυψη οποιουδήποτε εγγράφου ή οποιωνδήποτε πληροφοριών που αφορούν ή που αποτελούν μέρος των λογαριασμών του διεθνούς καταπιστεύματος ή στην περίπτωση φιλανθρωπικού καταπιστεύματος, από κάποια φιλανθρωπική οργάνωση που αναφέρεται ονομαστικά στο όργανο δημιουργίας του καταπιστεύματος ως δικαιούχου, ο διαχειριστής υποχρεούται να αποκαλύψει το έγγραφο ή άλλες πληροφορίες που ζητήθηκαν. (2) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου και με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποενότητας (3), το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες αστικής ή ποινικής δίκης μπορεί με εντολή να επιτρέψει την αποκάλυψη των πληροφοριών ή των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο (1) μετά από αίτηση που υποβάλλεται από διάδικο ή ομάδα της εν λόγω αστικής ή ποινικής δίκης, ανάλογα με την περίπτωση. 11

12 (3) Το δικαστήριο εκδίδει εντολή στο πλαίσιο της υποενότητας (2), εάν πεισθεί ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών ή των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο (1) είναι ουσιαστική για την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας. (4) Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας ο όρος "πληροφορίες ή έγγραφο" περιλαμβάνει πληροφορίες ή έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε μια τέτοια περίπτωση μια παραγγελία αποκάλυψης θα εκτελείται με τη δημοσιοποίηση ή γνωστοποίηση πληροφοριών ή εγγράφων σε ορατή, ευανάγνωστη και φορητή μορφή. Φορολόγηση Διεθνών Καταπιστευμάτων 12.(1) Τα έσοδα και τα κέρδη του διεθνούς καταπιστεύματος που προέρχονται ή θεωρείται ότι προέρχονται από πηγές εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαλλάσσονται από κάθε φόρο που επιβάλλεται στη Δημοκρατία και δεν επιβάλλεται φόρος επί περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε διεθνές καταπίστευμα. (2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Νόμου περί Τέλους Χαρτοσήμου, το όργανο δημιουργίας ενός διεθνούς καταπιστεύματος βαρύνεται με την καταβολή τέλους χαρτοσήμου με ένα κατ' αποκοπή ποσό 250 κυπριακών λιρών ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που μπορεί περιοδικά να καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μέρος ΙΙΙ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Εφαρμογή του Παρόντος Νόμου 13. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα διεθνή καταπιστεύματα που δημιουργούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Διατήρηση των Υφισταμένων Νόμων 14.(1) Οι νόμοι της Δημοκρατίας που εφαρμόζονται σε καταπιστεύματα και στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σε καταπιστεύματα στην Δημοκρατία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται στα διεθνή καταπιστεύματα, στο βαθμό που δεν είναι ασύμβατοι με αυτόν ή έχουν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. (2) Οι νόμοι και οι κανονισμοί που κατά καιρούς εφαρμόζονται στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Δημοκρατία από μη μόνιμους κατοίκους της Δημοκρατίας, θα ισχύουν και για τις επενδύσεις στη Δημοκρατία που έγιναν από διεθνές καταπίστευμα. 12

13 Μη Υποχρέωση Καταχώρησης 15. Τα Διεθνή Καταπιστεύματα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταχώρησής τους υπό οποιαδήποτε νομοθεσία. 13

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύρια πλεονεκτήματα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα -Άμεση πρόσβαση -Φορολογικά κίνητρα -Σχετικά χαμηλός φόρος κεφαλαιουχ.κερδώ ν -Διευκόλυνση πρόσβασης σε όλες τις χώρες Σένγκεν φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992 Η Βουλ των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων τίτλος. (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου.

Ν. 216/90 2030. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Επώνυμο του τέκνου. Ν. 216/90 2030 Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Ν-3-2015, 17 Ιουλίου, 2015 Εν συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Πολύχρονης Καραοτεργίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο).

Εισηγητής : Πολύχρονης Καραοτεργίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο). Γν.ΝΣΚ 591/2012 (Β' ΤΜΗΜΑ) Συνεδρίαση της 26-11-2012 Σύνθεση Προεδρεύων : Αλέξανδρος Καραγιάννης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρχαιότερος των Νομικών Συμβούλων του Τμήματος, λόγω κωλύματος του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικό υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Tax Flash «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Απρίλιος 2013 Στις 26.3.2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Αθήνα, Μάιος 2015 www.zeya.com Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 1. Μερίσματα και άλλες διανομές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβληµα κάποτε βρίσκεται στην ερώτηση και όχι στην απάντηση (λύσεις βλέπε και πιο κάτω «Personal Holding Companies ).

Το πρόβληµα κάποτε βρίσκεται στην ερώτηση και όχι στην απάντηση (λύσεις βλέπε και πιο κάτω «Personal Holding Companies ). ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΤΟΧΟΣ «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΕΙ» ΤΑ ΚΕΡ Η ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ; Η ενδιαφέρον απάντηση σε αυτή τη «δηµοφιλή ερώτηση». Επίσης τελευταία εξέλιξη: «διασυνοριακή µεταφορά τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις Έκδοση Ν-4-2015, 17 Ιουλίου 2015 Εν συντομία

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρώντας στο Χονγκ Κονγκ

Επιχειρώντας στο Χονγκ Κονγκ Επιχειρώντας στο Χονγκ Κονγκ Η οικονομία του Χονγκ Κονγκ προσελκύει έναν μεγάλο αριθμό επενδυτών. Η λειτουργία των εταιρειών στο Χονγκ Κονγκ γίνεται βάσει ενός οργανωμένου διοικητικού συστήματος. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700 1.700 28.001-36.300 25 2.075 3.775 36.301-60.000

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άννα Αδάμ Κόλλια Προϊσταμένη τμήματος ΦΜΑΠ Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ 1-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα