Διεθνή Καταπιστεύματα (Τραστ) στην Κύπρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνή Καταπιστεύματα (Τραστ) στην Κύπρο"

Transcript

1 Διεθνή Καταπιστεύματα (Τραστ) στην Κύπρο Διεθνή Καταπιστεύματα στην Κύπρο- κριτήρια επιλογής Η νομοθεσία του 1992 περί Διεθνών Καταπιστευμάτων συμπληρώνει το Νόμο περί Διαχειριστών Καταπιστευμάτων (Καταπιστευματοδόχων)που βασίζεται στον Αγγλικό Νόμο περί Διαχειριστών Καταπιστευμάτων (Καταπιστευματοδόχων) του1925. Σύμφωνα με το τμήμα 2 του νόμου περί Διεθνών Καταπιστευμάτων το καταπίστευμα μπορεί να χαρακτηριστεί Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα όταν: Ο ιδρυτής/διαθέτης και κληροδότης δεν είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. τουλάχιστον ένας διαχειριστής (καταπιστευματοδόχος) είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Οι δικαιούχοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και Η ιδιοκτησία του καταπιστεύματος δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο. Οι Κυπριακές εταιρείες ως διαχειριστές(καταπιστευματοδόχοι), ιδρυτές (διαθέτες) ή δικαιούχοι Το διακριτικό στοιχείο του ορισμού αυτού που είναι επίσης το μοναδικό χαρακτηριστικό του νόμου σε σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες, είναι ότι σύμφωνα με τη διάταξη του τμήματος 2, το καταπίστευμα δεν μπορεί να μη θεωρηθεί Διεθνές μόνο για το λόγο ότι είτε ο ιδρυτής (διαθέτης) είτε ο διαχειριστής (καταπιστευματοδόχος) είτε ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι είναι Κυπριακή εταιρεία. Αυτή η διευκόλυνση μπορεί να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες στον Επενδυτή. Αν για παράδειγμα ο ιδρυτής (διαθέτης) επιθυμεί να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του καταπιστεύματος, μπορεί να το κάνει, δημιουργώντας μια Κυπριακή εταιρεία οι μετοχές της οποίας μπορούν να ανήκουν εξ ολοκλήρου σε αυτόν και μπορεί να είναι επίσης ο μοναδικός διευθυντής της εταιρείας που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αποκλειστικός διαχειριστής του Διεθνούς Καταπιστεύματος στον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρυτή (διαθέτη) μεταφέρθηκαν. Δημιουργία του Καταπιστεύματος Κατά βάση, δεν απαιτούνται διατυπώσεις για τη δημιουργία καταπιστεύματος στην Κύπρο, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το καταπίστευμα δημιουργείται με βάση μία διαθήκη, στην οποία περίπτωση οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που αφορούν τις διαθήκες πρέπει να τηρούνται. Τα καταπιστεύματα που δημιουργούνται ενόσω ο 1

2 ιδρυτής είναι εν ζωή, συνήθως (αλλά όχι απαραίτητα) δημιουργούνται εγγράφως (με έγγραφο εμπιστεύματος), και υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του ιδρυτή (διαθέτη) για την επιλογή των διατάξεων, αρμοδιοτήτων και περιορισμών που μπορεί να περιέχονται και η οποία διακριτική ευχέρεια είναι χωρίς περιορισμούς. Το καταπίστευμα πρέπει, ωστόσο, να ικανοποιεί τις κλασικές απαιτήσεις των τριών "Βεβαιοτήτων": βεβαιότητα πρόθεσης, πεδίου εφαρμογής και αντικειμένων. Με άλλα λόγια, μέσω του οργάνου που υποτίθεται ότι θα δημιουργηθεί το καταπίστευμα ο ιδρυτής (διαθέτης) πρέπει να εκδηλώσει την πρόθεσή του να δημιουργήσει ένα καταπίστευμα, το ταμείο θα πρέπει να καθορίζεται με εύλογη βεβαιότητα και οι δικαιούχοι του καταπιστεύματος πρέπει να είναι επαληθεύσιμοι. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης ή υποβολής εκθέσεων των καταπιστευμάτων που ιδρύονται στην Κύπρο. Για να μπορέσει να εκτελεστεί κατάλληλα το όργανο του καταπιστεύματος, τέλος χαρτοσήμου κατά το σταθερό ποσό των 250,00 κυπριακών λιρών καταβάλλεται ανεξάρτητα από το ποσό του ταμείου του καταπιστεύματος. Εμπιστευτικότητα Η νομοθεσία περί Διεθνών Καταπιστευμάτων απαγορεύει σε οποιοδήποτε διαχειριστή (καταπιστευματοδόχο) ή κάθε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων και αξιωματούχων της Κεντρικής Τράπεζας να αποκαλύψουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το καταπίστευμα. Μόνον το δικαστήριο μπορεί, να επιτρέψει την αποκάλυψη πληροφοριών όταν η αποκάλυψη είναι υψίστης σημασίας για την έκβαση της συγκεκριμένης αστικής ή ποινικής δίκης. Φορολογικά Πλεονεκτήματα Τα Διεθνή Καταπιστεύματα στην Κύπρο δεν φορολογούνται στην Κύπρο. Η φορολογία των καταπιστευμάτων είναι αρκετά περίπλοκη, αλλά υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές για φορολογική βελτιστοποίηση. Εισοδήματα Μερίσματα Υπεραξία Κεφαλαίου 'Όλα τα εισοδήματα είτε προέρχονται από εμπορικές επιχειρήσεις ή διαφορετικές πηγές ενός Διεθνούς Καταπιστεύματος, (δηλαδή ένα καταπίστευμα που η περιουσία του βρίσκεται και το εισόδημα του προέρχεται από το εξωτερικό της Κύπρου) δεν είναι υποκείμενο σε φορολόγηση στην Κύπρο. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα εισοδήματα που εισπράττονται από ένα Καταπίστευμα και προέρχονται από μια Κυπριακή εταιρεία επίσης δεν είναι φορολογητέα ούτε υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Τα Κέρδη από τη διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού ενός Διεθνούς Καταπιστεύματος δεν υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας κεφαλαίου στην Κύπρο. 2

3 Συνταξιούχοι στην Κύπρο Δασμοί Ακίνητης Περιουσίας Άλλα είδη προστασίας από τη φορολογία Ο αλλοδαπός ο οποίος δημιουργεί Διεθνές Καταπίστευμα στην Κύπρο και συνταξιοδοτείται στην Κύπρο συνεχίζει να απαλλάσσεται της φορολογίας αν όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα αποκτηθέντα εισοδήματα είναι στο εξωτερικό, έστω και αν αυτός είναι ένας από τους δικαιούχους. Το Διεθνές Καταπίστευμα που δημιουργήθηκε με σκοπό τον προγραμματισμό των δασμών ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται σε δασμό ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο. Τα καταπιστεύματα χρησιμοποιούνται συνήθως από πλούσιους ιδιώτες με σκοπό την προστασία της ακίνητης περιουσίας τους από φόρο κληρονομιάς ή υπεραξίας κεφαλαίου στη χώρα τους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από ομογενείς που δημιουργούν καταπίστευμα πριν τον επαναπατρισμό των περιουσιακών στοιχείων που απέκτησαν εργαζόμενοι στο εξωτερικό, ώστε να προστατεύσουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία από τη φορολογική απόχη της χώρας καταγωγής τους. Μη φορολογικά οφέλη Προγραμματισμός Ακίνητης Περιουσίας Ανωνυμία Η διατήρηση των κεφαλαίων στο εξωτερικό Προστασία Περιουσιακών Ένας ιδιώτης, μέσω της χρήσης Καταπιστεύματος Κύπρου, μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι ανήλικοι, οι διανοητικά μειονεκτούντες ή πρόσωπα που δεν μπορεί να είναι αξιόπιστα ως προς τη διαχείριση της ατομικής τους περιουσίας θα έχουν καλυφθεί οικονομικά, ακόμα και μετά το θάνατο του ιδιώτη. Ένας ιδιώτης, μέσω της χρήσης Καταπιστεύματος Κύπρου, μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα τον κληρονομήσουν πρόσωπα, τα οποία λόγω της νομοθεσίας στη χώρα του ατόμου αυτού, διαφορετικά θα αποκλείονταν από την κληρονομιά. Ένα άτομο που θέλει να απαλλάξει τον εαυτό του από προσωπικά περιουσιακά στοιχεία για φορολογικούς ή άλλους λόγους μπορεί να το κατορθώσει με τη μεταβίβασή τους σε Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα. Το άτομο το οποίο επιθυμεί να διατηρήσει την ιδιοκτησία της εταιρείας ανώνυμα και εμπιστευτικά, μπορεί να το κάνει αυτό με τη δημιουργία ενός Διακριτικού Κυπριακού Καταπιστεύματος για να έχει στην κατοχή του τις μετοχές της εταιρείας. Ένα άτομο που έχει ή μπορεί να έχει έσοδα που προκύπτουν στο εξωτερικό τα οποία δεν επιθυμεί να αναπέμψει στη χώρα διαμονής του, μπορεί να μεριμνήσει ώστε τα εν λόγω έσοδα να διοχετεύονται προς τους Καταπιστευματοδόχους Κυπριακής Εγκατάστασης που θα πραγματοποιηθεί υπό μορφή Διακριτικού Καταπιστεύματος, σύμφωνα με την επιθυμία του. Η νομοθεσία περί Διεθνών Καταπιστευμάτων προβλέπει ότι κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί τυχόν πτώχευσης ή εκκαθάρισης 3

4 Στοιχείων σύμφωνα με τους νόμους στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός εάν έχει αποδειχθεί στο Δικαστήριο ότι το καταπίστευμα δημιουργήθηκε με πρόθεση να εξαπατηθούν άτομα τα οποία, κατά τη στιγμή της πληρωμής ή μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων στο καταπίστευμα, ήταν οι πιστωτές του ιδρυτή, το καταπίστευμα δεν θα θεωρηθεί άκυρο ή ακυρώσιμο. Το βάρος της απόδειξης φέρουν οι πιστωτές και μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να κινηθεί από τους πιστωτές εντός δύο ετών από την ημερομηνία της μεταβίβασης ή της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος. FBS Υπηρεσίες Διαχείρισης Καταπιστευμάτων Αμοιβές Ο Όμιλος FBS λειτουργεί με βάση μια κατ' αποκοπή αμοιβή για τη δημιουργία καταπιστεύματος και επιπλέον εγείρει ετήσια απαίτηση αμοιβής για την ευθύνη της διαχείρισης του. Άλλες χρεώσεις γίνονται με βάση το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του καταπιστεύματος. 4

5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1992 EΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βουλή των αντιπροσώπων θέτει σε εφαρμογή τα ακόλουθα: Σύντομος τίτλος. 1. Αυτός ο νόμος αναφέρεται ως Νόμος Διεθνών Καταπιστευμάτων Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα νόμο, εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται άλλως - "Δικαστήριο", σημαίνει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου σε μια περιοχή ή Ανώτερος δικαστής της περιοχής όπου οι καταπιστευματοδόχοι ή ο καταπιστευματοδόχος του διεθνούς καταπιστεύματος ή οποιοσδήποτε από αυτούς ο οποίος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας έχουν την κατοικία τους. "Ακίνητη" έχει την έννοια η οποία αποδίδεται στον όρο αυτό από το Νόμο περί Καταπιστευματοδόχων. "Διεθνές Καταπίστευμα " σημαίνει καταπίστευμα με βάση το οποίο (α) Ο ιδρυτής / κληροδότης/διαθέτης δεν είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. (β) τουλάχιστον ένας από τους καταπιστευματοδόχους για την ώρα είναι μόνιμος κάτοικος της δημοκρατίας (γ) κανένας από τους δικαιούχους, εκτός από φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας 5

6 (δ) η ιδιοκτησία του καταπιστεύματος δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που να βρίσκεται στην Κύπρο: Με δεδομένο ότι ένα καταπίστευμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διεθνές καταπίστευμα από μόνο το λόγο ότι είτε ο ιδρυτής είτε ο διαχειριστής που αναφέρεται στην παράγραφο (β) ή οποιοσδήποτε ή περισσότεροι εκ των δικαιούχων έχουν εταιρική σχέση ή εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το Τμήμα 8Y ή τμήμα Α, του νόμου περί Φόρου Εισοδήματος, αντίστοιχα. " Καταπίστευμα Σκοπού" ή "καταπίστευμα για ένα σκοπό" σημαίνει καταπίστευμα πλην (α) καταπίστευμα με δικαιούχους συγκεκριμένα μεμονωμένα άτομα ή νομικά πρόσωπα εύκολα επιβεβαιώσιμα ή όχι, και (β) καταπίστευμα με δικαιούχους το σύνολο ορισμένων ατόμων ή νομικά πρόσωπα που έχουν επιβεβαιωθεί με αναφορά σε κάποια προσωπική σχέση ή συγγένεια. "καταπίστευμα" έχει την έννοια η οποία αποδίδεται στον όρο αυτό από το Νόμο περί Καταπιστευματοδόχων και περιλαμβάνει επίσης το κληροδότημα "Διαχειριστής" (καταπιστευματοδόχος) σημαίνει τον διαχειριστή του καταπιστεύματος ή τον καταπιστευματοδόχο και περιλαμβάνει τα νομικά πρόσωπα και μεμονωμένα άτομα. ΜΕΡΟΣ II ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ Ισχύς του διεθνούς καταπιστεύματος 3. (1) Ιδρυτής (διαθέτης) ο οποίος μεταφέρει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο περιουσιακό στοιχείο σε διεθνές καταπίστευμα υποχρεούται να έχει την ικανότητα να το κάνει εάν το πρόσωπο αυτό είναι, κατά την ώρα της μεταβίβασης ή διάθεσης πλήρες σε ηλικία και με σώας τας φρένας, με βάση το νόμο της χώρας όπου κατοικεί μόνιμα. Οι κανόνες δικαίου που ισχύουν στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σε σχέση με την κληρονομιά ή τη διαδοχή δεν θίγουν κατά κανένα τρόπο τη μεταβίβαση ή διάθεση ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την εγκυρότητα αυτού του διεθνούς καταπιστεύματος. (2) Το Διεθνές Καταπίστευμα δεν θα κηρυχτεί άκυρο ή ακυρώσιμο σε περίπτωση πτώχευσης του ιδρυτή ή εκκαθάρισης ή σε οποιαδήποτε ενέργεια ή προσφυγή κατά του ιδρυτή με ένδικα μέσα των πιστωτών του παρά τις διατάξεις του δικαίου της Δημοκρατίας ή της νομοθεσίας της κάθε χώρας και παρά το γεγονός ότι το καταπίστευμα είναι εθελοντικό και χωρίς να έχει 6

7 δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για το ίδιο, ή να έχει δημιουργηθεί προς όφελος του διαθέτη, της γυναίκας και των παιδιών του διαθέτη ή κάποιου εξ αυτών, και μέχρι να αποδειχθεί προς πειθώ του Δικαστηρίου ότι το καταπίστευμα δημιουργήθηκε με σκοπό την εξαπάτηση των πιστωτών του διαθέτη τη στιγμή που εκτελούταν η πληρωμή ή μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων στο καταπίστευμα. Το βάρος της απόδειξης μιας τέτοιας πρόθεσης έγκειται στους πιστωτές του διαθέτη. (3) Αγωγή εναντίον ενός διαχειριστή διεθνούς καταπιστεύματος σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας (2) θα πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία που έγινε η μεταβίβαση ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος. Τεκμήριο κατά της ακύρωσης διεθνούς καταπιστεύματος. 4.Εκτός αν ένα διεθνές καταπίστευμα περιέχει ρητή δικαιοδοσία ανάκλησής του, θεωρείται ότι είναι αμετάκλητο από τον ιδρυτή ή τους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του, παρά το γεγονός ότι είναι εθελοντικό. Διάρκεια Διεθνούς Καταπιστεύματος 5. (1) Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη του νόμου για το αντίθετο, ή ενός κανόνα δικαίου της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, η διάρκεια του διεθνούς καταπιστεύματος μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την εκατοστή επέτειο από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε οπότε και θα λήξει, εκτός αν τερματιστεί νωρίτερα λόγω σχετικής οδηγίας στο όργανο που το δημιούργησε, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. (2) Η Υπό-ενότητα (1) δεν ισχύει για φιλανθρωπικό καταπίστευμα ή καταπιστεύματα ειδικού σκοπού που αναφέρονται στον παρόντα νόμο που μπορεί να συνεχίσει να ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό. Εγκυρότητα των όρων μη διανομής εισοδήματος 6. Η κατεύθυνση σε ένα όργανο δημιουργίας ενός διεθνούς καταπιστεύματος για μη διανομή του εισοδήματος είναι έγκυρη για οποιαδήποτε περίοδο λειτουργεί το καταπίστευμα. 7

8 Φιλανθρωπικά Καταπιστεύματα και Καταπιστεύματα Ειδικού Σκοπού 7. (1) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρά οποιασδήποτε διάταξη του νόμου της Δημοκρατίας για το αντίθετο ή τη νομοθεσία της κάθε χώρας, το διεθνές καταπίστευμα θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα όταν αυτό έχει ως κύριο αντικείμενο την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα: (α) την ανακούφιση της φτώχειας (β) την προώθηση της εκπαίδευσης (γ) την προώθηση της θρησκείας (δ) άλλους σκοπούς επωφελείς για το κοινό στο σύνολό του. (2) Το διεθνές καταπίστευμα που ιδρύθηκε για ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα δράσης ή τους σκοπούς που καθορίζονται στην υποενότητα (1) θεωρείται φιλανθρωπικό, παρά το γεγονός ότι (α) το αντικείμενο δράσης ή οι σκοποί δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα ή κοινό όφελος, αλλά μπορεί να ωφελήσουν ένα μέρος του κοινού, ή μπορεί επίσης να ωφελήσουν κατ' ιδίαν ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή σκοπούς ή πρόσωπα εντός μιας κατηγορίας προσώπων ή (β) το διεθνές καταπίστευμα μπορεί να τροποποιηθεί ή να σταματήσει τη λειτουργία του είτε με άσκηση εξουσίας διορισμού ή διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων ή (γ) ο διαχειριστής έχει την δικαιοδοσία να αναβάλει την κατανομή των παροχών σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό οργανισμό για μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της λειτουργίας του καταπιστεύματος ή (δ) το διεθνές καταπίστευμα είναι ή θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία των διακριτικών καταπιστευμάτων (3) Κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη του νόμου που αντιβαίνει τη νομοθεσία της Κυπριακής δημοκρατίας ή το δίκαιο άλλης χώρας, ένα διεθνές καταπίστευμα δεν κρίνεται άκυρο ή ακυρώσιμο μόνο για το λόγο ότι το καταπίστευμα είναι καταπίστευμα ειδικού σκοπού, με την προϋπόθεση ότι όταν ένα καταπίστευμα δεν έχει απεριόριστη διάρκεια ή όταν είναι δυνατό να περατωθεί η λειτουργία του, το όργανο που το δημιούργησε πρέπει να αναφέρει την περίπτωση ή τα γεγονότα λόγω των οποίων τερματίζει την λειτουργία του και μεριμνά δια τη διάθεση του καθαρού ενεργητικού του καταπιστεύματος κατά τον τερματισμό της λειτουργίας του. Κάθε διεθνές καταπίστευμα που δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο, 8

9 καθίσταται εκτελεστό από τον ιδρυτή/ διαθέτη ή τον προσωπικό του αντιπρόσωπο ή από το πρόσωπο ή τα άτομα που κατονομάζονται στο όργανο που συστάθηκε για την ίδρυση του καταπιστεύματος ως το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διορίζονται για να εκτελέσουν το καταπίστευμα και το καταπίστευμα θα είναι εκτελεστό από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται παρά το γεγονός ότι αυτό το πρόσωπο ή τα πρόσωπα δεν είναι δικαιούχοι του καταπιστεύματος. Εγκεκριμένες Επενδύσεις 8.Σύμφωνα με τις διατάξεις του οργάνου δημιουργίας του διεθνούς καταπιστεύματος, ο διαχειριστής/καταπιστευματοδόχος μπορεί οποτεδήποτε να επενδύσει το σύνολο ή μέρος του κεφαλαίου σε οποιαδήποτε επενδυτική πράξη. (α) ανεξάρτητα με το που βρίσκεται η επένδυση και (β) κατά πόσον ή όχι το κεφάλαιο έχει ήδη επενδυθεί. (2) ο διαχειριστής μπορεί να διαφοροποιήσει την επένδυση ή να τη διατηρήσει στην αρχική της κατάσταση, όσο ασκεί την επιμέλεια και διαθέτει τη σύνεση που ένας λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να αναμένεται ότι διαθέτει για την πραγματοποίηση των επενδύσεων. Δικαιοδοσία αλλαγής του εφαρμοστέου Νόμου που διέπει το διεθνές καταπίστευμα. 9.Εάν οι όροι διεθνούς καταπιστεύματος προβλέπουν δυνατή αλλαγή του εφαρμοστέου δικαίου για το καταπίστευμα σε ή από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό γίνεται με την επιφύλαξη ότι: (α) στην περίπτωση αλλαγής από το δίκαιο της Δημοκρατίας, σε μια άλλη νομοθεσία, το νέο ισχύον δίκαιο θα αναγνωρίζει την εγκυρότητα του καταπιστεύματος και τα αντίστοιχα συμφέροντα των δικαιούχων (β) στην περίπτωση αλλαγής από ένα άλλο δίκαιο στο δίκαιο της Δημοκρατίας, μια τέτοια αλλαγή αναγνωρίζεται από το εφαρμοστέο δίκαιο του καταπιστεύματος που ίσχυε προηγουμένως. Μεταβολή διεθνούς καταπιστεύματος από το Δικαστήριο. 10.(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποενότητας (2), το Δικαστήριο μπορεί μετά από εντολή να εγκρίνει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, οποιαδήποτε διάταξη, η οποία μεταβάλλεται ή ανακαλεί τους όρους διεθνούς καταπιστεύματος ή μεγεθύνει ή τροποποιεί τις 9

10 εξουσίες διαχείρισης ή διοίκησης των διαχειριστών, εξ ονόματος των προσώπων που αναφέρονται εφεξής, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι άλλος δικαιούχος ικανός να εγκρίνει την τροποποίηση: (α) κάθε πρόσωπο ανίκανο εκ του νόμου που έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέρον είτε είναι κεκτημένο είτε εξαρτώμενο στο πλαίσιο ενός διεθνούς καταπιστεύματος ή (β) κάθε πρόσωπο, εξακριβωμένο ή όχι, το οποίο μπορεί να έχει δικαίωμα, άμεσα ή έμμεσα, σε κάποιο συμφέρον στα πλαίσια διεθνούς καταπιστεύματος ως το πρόσωπο που σε μελλοντική ημερομηνία ή σε ένα μελλοντικό συμβάν πρέπει να είναι πρόσωπο κάθε καθορισμένης περιγραφής ή μέλος της κάθε ειδικής κατηγορίας προσώπων που αναφέρονται στο όργανο που δημιούργησε το διεθνές καταπίστευμα ή (γ) κάθε πρόσωπο αγέννητο ή (δ) οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με οποιοδήποτε συμφέρον του που μπορεί να προκύψει λόγω της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται σε κάθε έναν κατά την αποτυχία σχετικά με τον καθορισμό υπάρχοντος συμφέροντος που δεν έχει ακόμη αποτύχει ή προσδιοριστεί. (2) Το Δικαστήριο δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου εμπίπτει στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) της υποενότητας (1), εκτός εάν πεισθεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι προς όφελος του προσώπου αυτού, αλλά χωρίς ουσιαστικά να θίγει τα συμφέροντα άλλων ενδιαφερόμενων ατόμων. (3) Όταν κατά τη διεύθυνση ή τη διαχείριση του διεθνούς καταπιστεύματος το Δικαστήριο θεωρεί χρήσιμη την πώληση, την εκμίσθωση, την ενεχυρίαση, την επιβάρυνση, παράδοση, η απαλλαγή ή με άλλο τρόπο διάθεση, ή την αγορά, επένδυση, απόκτηση, δαπάνη ή άλλη συναλλαγή που δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω της έλλειψης οποιασδήποτε εξουσίας, και για το σκοπό αυτό έχει ανατεθεί στο διαχειριστή υπό τους όρους του διεθνούς καταπιστεύματος ή σύμφωνα με το νόμο, το Δικαστήριο μπορεί να μεταβιβάσει στον διαχειριστή, είτε γενικά, είτε σε συγκεκριμένη περίσταση, εξουσία για το σκοπό αυτό υπό τους όρους και τις διατάξεις και τους όρους που κρίνει σκόπιμο, και μπορεί να κατευθύνει με ποιο τρόπο και με ποια στοιχεία ενεργητικού επιτρέπεται να δαπανηθούν χρήματα, αναλαμβάνοντας και το κόστος της κάθε συναλλαγής. (4) Η αίτηση προς το Δικαστήριο δυνάμει της παρούσας ενότητας είναι δυνατόν να κατατεθεί από τον διαχειριστή ή εξ ονόματος των δικαιούχων. 10

11 Εμπιστευτικότητα των Διεθνών Καταπιστευμάτων 11.(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του οργάνου δημιουργίας του διεθνούς καταπιστεύματος, και εάν το Δικαστήριο δεν εκδώσει εντολή για την κοινοποίηση/αποκάλυψη σύμφωνα με τις διατάξεις της υποενότητας (2), ο διαχειριστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων των αξιωματούχων της Κυβέρνησης και των στελεχών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, δεν μπορεί να αποκαλύψει σε κάθε άτομο που δεν έχει δικαίωμα από το νόμο έγγραφα ή πληροφορίες: (α) με τα οποία αποκαλύπτεται το όνομα του ιδρυτή ή οποιουδήποτε εκ των δικαιούχων (β) με τα οποία αποκαλύπτονται οι συζητήσεις του διαχειριστή σχετικά με τον τρόπο άσκησης εξουσίας ή διακριτικής ευχέρειας, ή τον τρόπο που κάποια αρμοδιότητα ή καθήκον ανατέθηκε ή επεβλήθη από το νόμο ή από τους όρους του διεθνούς καταπιστεύματος και εκτελέστηκε (γ) με τα οποία αποκαλύπτεται ο λόγος για κάθε συγκεκριμένη άσκηση εξουσίας ή διακριτικής ευχέρειας ή εκτέλεσης καθήκοντος ή του υλικού με βάση το οποίο ή στο οποίο στηρίχτηκε ή θα μπορούσε να στηριχτεί ένας τέτοιος λόγος. (δ) με τα οποία σχετίζεται με την άσκηση ή την προτεινόμενη άσκηση των εν λόγω εξουσιών ή της διακριτικής ευχέρειας ή την εκτέλεση ή την προτεινόμενη εκτέλεση αυτού του καθήκοντος (ε) τα οποία αφορούν ή αποτελούν μέρος των λογαριασμών του διεθνούς καταπιστεύματος Με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση από δικαιούχο για την αποκάλυψη οποιουδήποτε εγγράφου ή οποιωνδήποτε πληροφοριών που αφορούν ή που αποτελούν μέρος των λογαριασμών του διεθνούς καταπιστεύματος ή στην περίπτωση φιλανθρωπικού καταπιστεύματος, από κάποια φιλανθρωπική οργάνωση που αναφέρεται ονομαστικά στο όργανο δημιουργίας του καταπιστεύματος ως δικαιούχου, ο διαχειριστής υποχρεούται να αποκαλύψει το έγγραφο ή άλλες πληροφορίες που ζητήθηκαν. (2) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου και με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποενότητας (3), το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες αστικής ή ποινικής δίκης μπορεί με εντολή να επιτρέψει την αποκάλυψη των πληροφοριών ή των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο (1) μετά από αίτηση που υποβάλλεται από διάδικο ή ομάδα της εν λόγω αστικής ή ποινικής δίκης, ανάλογα με την περίπτωση. 11

12 (3) Το δικαστήριο εκδίδει εντολή στο πλαίσιο της υποενότητας (2), εάν πεισθεί ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών ή των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο (1) είναι ουσιαστική για την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας. (4) Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας ο όρος "πληροφορίες ή έγγραφο" περιλαμβάνει πληροφορίες ή έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε μια τέτοια περίπτωση μια παραγγελία αποκάλυψης θα εκτελείται με τη δημοσιοποίηση ή γνωστοποίηση πληροφοριών ή εγγράφων σε ορατή, ευανάγνωστη και φορητή μορφή. Φορολόγηση Διεθνών Καταπιστευμάτων 12.(1) Τα έσοδα και τα κέρδη του διεθνούς καταπιστεύματος που προέρχονται ή θεωρείται ότι προέρχονται από πηγές εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαλλάσσονται από κάθε φόρο που επιβάλλεται στη Δημοκρατία και δεν επιβάλλεται φόρος επί περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε διεθνές καταπίστευμα. (2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Νόμου περί Τέλους Χαρτοσήμου, το όργανο δημιουργίας ενός διεθνούς καταπιστεύματος βαρύνεται με την καταβολή τέλους χαρτοσήμου με ένα κατ' αποκοπή ποσό 250 κυπριακών λιρών ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που μπορεί περιοδικά να καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μέρος ΙΙΙ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Εφαρμογή του Παρόντος Νόμου 13. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα διεθνή καταπιστεύματα που δημιουργούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Διατήρηση των Υφισταμένων Νόμων 14.(1) Οι νόμοι της Δημοκρατίας που εφαρμόζονται σε καταπιστεύματα και στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σε καταπιστεύματα στην Δημοκρατία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται στα διεθνή καταπιστεύματα, στο βαθμό που δεν είναι ασύμβατοι με αυτόν ή έχουν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. (2) Οι νόμοι και οι κανονισμοί που κατά καιρούς εφαρμόζονται στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Δημοκρατία από μη μόνιμους κατοίκους της Δημοκρατίας, θα ισχύουν και για τις επενδύσεις στη Δημοκρατία που έγιναν από διεθνές καταπίστευμα. 12

13 Μη Υποχρέωση Καταχώρησης 15. Τα Διεθνή Καταπιστεύματα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταχώρησής τους υπό οποιαδήποτε νομοθεσία. 13

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992 Η Βουλ των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων τίτλος. (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

~~ίtλoς. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης

~~ίtλoς. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης 17 του 2013 εκδίδεται με 52 του στην Αριθμός 17(1) του 2013 ο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως ~~ίtλoς. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3330 1 (ΦΕΚ 82/06.04.2005/τ.Α ) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Επισύναψη Α O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο. Κύρωση διεθνούς σύμβασης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο. Κύρωση διεθνούς σύμβασης ΝΟΜΟΣ: 1638/86 Κύρωση της διεθνούς σύμβασης που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες το 1971 «ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή» και ρύθμιση συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 108/Α/18-07-1986)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2015 L 141/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας έχει πρόσφατα θεσπιστεί με το νόμο 4072/2012 μια μορφή εταιρείας, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου:

της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου: ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.3330 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008 L 177/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία. Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999) Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία. Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999) Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999) Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια και περιγραφή 1. Ο συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ(OFFSHORE) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΑΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ 13853

ΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ(OFFSHORE) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΑΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ 13853 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ(OFFSHORE) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΑΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ 13853 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπεράκτιες (offshore) Εταιρείες

ΘΕΜΑ: Υπεράκτιες (offshore) Εταιρείες ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Υπεράκτιες (offshore) Εταιρείες ΟΝΟΜΑ : ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΟΥ Α.Μ: 2279 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΕΜΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 EST/ELIZA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ... 4 Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.2. Ισορροπία Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση) 24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3300/04 1 (Φ.E.K. 262/2004/23-12-2004 τ.a').

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3300/04 1 (Φ.E.K. 262/2004/23-12-2004 τ.a'). Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3300/04 1 (Φ.E.K. 262/2004/23-12-2004 τ.a'). Kύρωση Σύμβασης μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ 5.6.2015 L 141/73 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/849 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα