Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 0 ) Αν και νόμιμα κληθέντες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 0 ) Αν και νόμιμα κληθέντες"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2984/ πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 27 ) 1.Τσέτσιλας Δημήτριος 15. Έξαρχος Γεώργιος 2.Τσάτσαρης Χρήστος 16. Μανώλης Γεώργιος 3. Ζάχος Βασίλειος 17. Κυρίτσης Γεώργιος 4. Αργυρίου Ιωάννης 18. Ντόντος Γεώργιος 5. Νταφούλης Κων/νος 19. Νικολάου Γεώργιος 6. Πανάγου Ελευθερία 20. Καραναστάσης Αθανάσιος 7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία 21. Σίμος Γεώργιος 8. Μπουζέκης Ευθύμιος 22. Κακαγιάννης Χρήστος 9. Σαϊτης Αστέριος 23. Γκατζόγιας Παναγιώτης 10. Καρατέγος Μιχάλης 24. Μπίκας Χρήστος 11. Τσιαπλές Θωμάς 25. Μαϊμάρης Δημήτριος 12. Τσεργάς Κων/νος 26. Ζησάκη Ξανθή 13. Τσούγιας Χρήστος 27. Βλάγκας Ιωάννης 14. Διψάνας Αχιλλεύς Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 0 ) Αν και νόμιμα κληθέντες Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Ν., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου- Μαγαλιού Αν., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι., Νταναβάρα Αρ., Νταής Β., καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σουκοβέλου Π. & Σακκαβός Ι. Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση. ΘΕΜΑ ( 11 ο ). «Περί τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης ΔΕΥΑΤ» Αριθμός Απόφασης ( 100) Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Τεμπών κ. Κολλάτος Κων/νος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

2 Με την υπ αριθ. 19/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τεμπών αποφασίσθηκε η Τιμολογιακή Πολιτική Ύδρευσης της ΔΕΥΑΤ, η οποία αναφέρει: «Με το ΦΕΚ 856 Β/ έγινε προσαρμογή της ΔΕΥΑ Νέσσωνος στις διατάξεις του Ν 3852/2010 όπου προέκυψε η ΔΕΥΑ Τεμπών η οποία περιελάμβανε μόνο την ενότητα Νέσσωνος Στην πορεία με απόφασή μας τροποποιήσαμε το καταστατικό της ΔΕΥΑ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 541 τ.β/ , και επεκτάθηκε η εδαφική περιφέρεια της αυτής σε όλο το Δήμο με αποτέλεσμα να καλούμαστε ενόψει της τροποποίησης του προϋπολογισμού να λάβουμε απόφαση για την τιμολογιακή πολιτική της, παραθέτοντας το άρθρο 25 του Ν 1069/802 για ενημέρωσή σας : 1. "Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία υδρεύσεως και αποχετεύσεως" (αντικ. της παρ. 1 από την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α'). 2. Τα εκ των τελών των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως έσοδα δέον υποχρεωτικώς να καλύπτουν τας αναγκαίας δαπάνας προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων, αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεωλυσίων συναφθέντων δανείων. 3. "Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγουμένης παραγράφου για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης μετά την πάροδο της δεκαετίας, όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 και 12 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο" (αντικ. της παρ. 3 από την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α'). Ζώντας σε περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, η οποία πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, ανατρέπει κάθε σταθερά στη ζωή των πολιτών, μαζί και αυτών του Δήμου μας, επιχειρούμε εξορθολογισμένη τιμολογιακή πολιτική, η οποία στηρίζεται: στην ενεργή ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης στην αφομοίωση των δυνατοτήτων αύξησης της παραγωγικότητας στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων στον περιορισμό των δαπανών συντήρησης των δικτύων και εγκαταστάσεων στην υιοθέτηση πρακτικών περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης Προκειμένου να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε το ύψος της αύξησης του τέλους ύδρευσης σας παραθέτω οικονομικά στοιχεία τριών προηγουμένων χρήσεων από τα οποία προκύπτουν τα κατωτέρω: Υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική: Τα υφιστάμενη τέλη ύδρευσης της ΔΕΥΑ Τεμπών αποφασίστηκαν με την υπ αριθ. 42/ απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και η ΔΕΥΑ εφαρμόζει κοινή τιμολογιακή πολιτική για όλες τις τοπικές κοινότητες, με βάση την οποία οι καταναλωτές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Οικίες, Επαγγελματικοί χώροι, Οικόπεδα με οίκημα, κλπ Οικόπεδα / αγροτεμάχια χωρίς οίκημα Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Οικονομική ανάλυση Έσοδα ΔΕΥΑ Τεμπών Η ΔΕΥΑ δεν διαθέτει μόνιμο προσωπικό και η λειτουργίας της (καταμέτρηση κατανάλωσης, τιμολόγηση, λογιστήριο, εμφακέλωση λογαριασμών, κλπ) υποστηρίζονται από εξωτερικούς συνεργάτες ή μέσω προσωπικού από επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Στη ΔΕΥΑ έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σύστημα τηλελέγχου τηλεχειρισμού, ενώ η τιμολόγηση της κατανάλωσης γίνεται με χρήση του προγράμματος OTS. Η καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού γίνεται 3 φορές το χρόνο από εξωτερικά συνεργεία καταμετρητών και εκδίδονται λογαριασμοί ανά 4μηνο. Σας γνωρίζω τα έσοδα των κατωτέρω ετών (2011, 2012, 2013) Σύνολο Ύδρευσης , , ,71 Και αντίστοιχα τα έξοδα Τελικό Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων , , ,46 Υπηρεσία Ύδρευσης Δήμου Τεμπών Γενικά για την Υπηρεσία Ύδρευσης

3 Στο πεδίο δραστηριότητας της Υπηρεσίας Ύδρευσης (ΥΥ) του Δήμου εντάσσονται όλος ο υπόλοιπος δήμος Η Υπηρεσία Ύδρευσης διαθέτει έξι (6) εργαζόμενους από τους οποίους ένας (1) είναι μόνιμος και πέντε (5) με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Εξ αυτών τέσσερις (4) απασχολούνται με ειδικότητα υδραυλικού, ένας (1) με ειδικότητα χειριστή μηχανήματος και ένας (1) ως εργάτης. Η τιμολόγηση της κατανάλωσης, όπως και στη ΔΕΥΑ, γίνεται με χρήση του προγράμματος OTS μία φορά ετησίως. Η καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού γίνεται από το προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης για τις Δημοτικές Ενότητες Μακρυχωρίου και Κάτω Ολύμπου μία φορά το χρόνο και για τις Δημοτικές Ενότητες Αμπελακίων και Γόννων δύο φορές ετησίως. Υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική Τα υφιστάμενη τέλη ύδρευσης της Υπηρεσίας Ύδρευσης αποφασίστηκαν με την υπ αριθ / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν εφαρμόζεται κοινή τιμολογιακή πολιτική για όλες τις τοπικές κοινότητες έχοντας άνω των είκοσι κατηγοριών τιμολόγια, με αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων Η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική ευνοεί τις μεγάλες καταναλώσεις, με πολύ χαμηλά τιμολόγια για καταναλώσεις μέχρι 360 m 3 αλλά και για καταναλώσεις άνω των 360 m 3 και ως εκ τούτου δεν αποτελεί διαχειριστικό μέτρο Η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική είναι πολύπλοκη και δαιδαλώδης (4 δημοτικές ενότητες με 21 τιμολόγια, διαφορετικά διαστήματα κλίμακας ανά τιμολόγιο, διαφορετικές ελάχιστες καταναλώσεις) Η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική χαρακτηρίζεται από ανεξήγητες διαφοροποιήσεις, οι οποίες οδηγούν σε τεράστιες αποκλίσεις επιβαρύνσεων στους χρήστες μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων, αλλά και εντός των ίδιων δημοτικών ενοτήτων, δηλαδή στις δημοτικές / τοπικές κοινότητες καθότι κάθε Δημοτική Ενότητα διατήρησε σχεδόν τα προϋπάρχοντα τέλη της. Η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική μπορεί να χαρακτηριστεί ως άδικη και για έναν επιπλέον λόγο: ένας καταναλωτής με μηδενική κατανάλωση επιβαρύνεται ισόποσα με κάποιον που καταναλώνει π.χ. 60 m 3 στη Δημοτική Ενότητα Γόννων ή 20m 3 στη Δημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου Η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική εξισώνει ή διαφοροποιεί ελάχιστα (ειδικά στις μεγάλες καταναλώσεις) το τιμολόγιο μεταξύ οικιών και επαγγελματικών χώρων Οικονομική ανάλυση Έσοδα Υπηρεσίας Ύδρευσης Τα απολογιστικά έσοδα του Δήμου Τεμπών από την ύδρευση παρουσιάζονται ως κατωτέρω , , ,86 Ενώ τα απολογιστικά έξοδα , , ,49 Αθροίζοντας τα έσοδα έξοδα της ΔΕΥΑ και της υπηρεσίας ύδρευσης έχουμε τα εξής ΕΣΟΔΑ Έσοδα ΔΕΥΑ Έτος 2011 ποσό ,74 Έτος 2012 ποσό ,88 Έτος 2013 ποσό ,71 Έσοδα Δήμου Έτος 2011 ποσό ,74 Έτος 2012 ποσό ,17 Έτος 2013 ποσό ,86 Συνολικά έσοδα ΔΕΥΑ -Δήμου Έτος 2011 ποσό ,31 Έτος 2012 ποσό ,05 Έτος 2013 ποσό ,57 ΕΞΟΔΑ Έξοδα ΔΕΥΑ Έτος 2011 ποσό ,10 Έτος 2012 ποσό ,95 Έτος 2013 ποσό ,46 Έξοδα Δήμου Έτος 2011 ποσό ,76

4 Έτος 2012 ποσό ,95 Έτος 2013 ποσό ,49 Συνολικά έξοδα ΔΕΥΑ -Δήμου Έτος 2011 ποσό ,80 Έτος 2012 ποσό ,90 Έτος 2013 ποσό ,95 Όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι δυνατή η λειτουργία της ΔΕΥΑ με τα εν ισχύ τιμολόγια ύδρευσης διότι θα συνεχίσουμε να είμαστε ελλειμματικοί. Σας αναφέρω πως κατά τα τελευταία τρία με τέσσερα έτη η αύξηση της ΔΕΗ είναι περίπου 40% πέραν της μετακύλισης του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους λογαριασμούς ρεύματος από το έτος 2014 και μετά Προκειμένου η ΔΕΥΑ να παράσχει τις υπηρεσίες για τις οποίες συστάθηκε και να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις θα πρέπει να καταρτίσει προϋπολογισμό εσόδων στο ποσό του ,00 ποσό που προκύπτει από το σύνολο των δαπανών που αφορούν το υπάρχον και νέο προσωπικό της ΔΕΥΑ, τοις αμοιβές και παροχές τρίτων και διάφορα άλλα έξοδα Για τον καθορισμό και την διαμόρφωση του τιμολογίου ύδρευσης βασικότερο κριτήριο αποτέλεσε το κόστος της ενέργειας για την άντληση του νερού ανά κοινότητα, καθότι στο δήμο μας υπάρχουν κοινότητες που κάνουν χρήση πηγαίων νερών καθ όλη τη διάρκεια του έτους ή μέρους αυτού Έχοντας υπόψη το σύνολο των κυβικών που τιμολογήθηκαν στο παρελθόν και τα αντίστοιχα τιμολόγια ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Να προβούμε στον καθορισμό τιμολογίου για το τέλος ύδρευσης, πάγιο, κόστος νέας παροχής, τέλος επανασύνδεσης και γενικά ότι σχετίζεται με τιμολογιακή πολιτική, 1.- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ,16 0,25 0,30 0, ,26 0,35 0,45 0, και ανω 0,50 0,60 0,80 1,35 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ,29 0,35 0,50 0, ,35 0,45 0,80 1, και άνω 0,60 0,70 1,35 1,75 Πάγιο 33,00 ανά παροχή πλην των παραλίων όπου το πάγιο προσδιορίζεται στο ποσό των 48,00 ανά παροχή Η υπαγωγή των Κοινοτήτων ανά κατηγορία τιμολογίου είναι η εξής: Δημοτική ενότητα Νέσσωνος Όλες οι κοινότητες της ενότητας Νέσσωνος υπάγονται σε υψηλό τιμολόγια, πλην της Σπηλιάς που υπάγεται σε μεσαίο τιμολόγιο Δημοτική ενότητα ΓΟΝΝΩΝ Η Κοινότητα Γόννων υπάγονται σε μεσαίο τιμολόγιο, η Κοινότητα Καλλιπεύκης υπάγεται σε χαμηλό τιμολόγιο, και ο οικισμός Ελαία και η Κοινότητα Ιτέας υπάγονται στο υψηλό τιμολόγιο Δημοτική ενότητα ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Όλη η ενότητα Μακρυχωρίου υπάγεται σε υψηλή χρέωση. Δημοτική ενότητα ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ Όλες οι κοινότητες της ενότητας Κάτω Ολύμπου υπάγονται σε χαμηλή χρέωση, πλην της κοινότητας Πυργετού που είναι σε μεσαία χρέωση και των παραλίων που είναι σε υψηλή χρέωση Κοινότητα Αμπελακίων Η κοινότητα Αμπελακίων υπάγεται σε μεσαίο τιμολόγιο ενώ η κοινότητα Τεμπών υπάγεται σε υψηλό τιμολόγιο Βάση του προτεινόμενου τιμολογίου προκύπτει μία αύξηση της τάξεως του 50% επί του συνόλου των καταναλώσεων σε όλο το δήμο.

5 2. Α.- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΜΕΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Για λόγους κοινωνικής πρόνοιας, για τις ανωτέρω κοινωνικές, ομάδες προτείνεται το τέλος ύδρευσης να είναι 50 % μειωμένο για όλες τις κατηγορίες των τιμολογίων, συμπεριλαμβανομένου και του πάγιου. 2. Β.- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Για τους μακροχρόνια ανέργους άνω του ενός έτους και με εκκαθαριστικό εφορίας έως 5.000,00 προτείνεται το τέλος ύδρευσης να είναι 50 % μειωμένο για όλες τις κατηγορίες των τιμολογίων, συμπεριλαμβανομένου και του πάγιου. 3.- Λοιπά Σύνδεση νέας παροχής, ποσό 300,00. Επανασύνδεση παροχής, ποσό 50,00. Μετατόπιση παροχής, ποσό 100,00. Επανέλεγχος ενδείξεων υδρομετρητών, ποσό 20,00 ( σε περίπτωση που ο επανέλεγχος θα είναι θετικός για τον καταναλωτή θα επιστρέφεται το ποσό των 20,00 ). Εγγύηση υφιστάμενης παροχής, ποσό 15,00. Εγγύηση νέας παροχής, ποσό 100,00. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΣΟ 500,00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΣΟ 500,00 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟ κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου με την σύνταξη προϋπολογισμού του κόστους αποκατάστασης για τον προσδιορισμό της δαπάνης.» Παρακαλώ για την έγκριση της υπ αριθ. 19/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τεμπών. Ακολούθησαν ερωτήσεις & τοποθετήσεις: Κυρίτσης: παραλήφθηκε οι ομάδα χαμηλοσυνταξιούχων (ΕΚΑΣ) από το ειδικό τιμολόγιο. Μανώλης: Αμφισβητώ τη μελέτη. Πρώτα κάνουμε εξορθολογισμό μιας υπηρεσίας και μετά κάνουμε αυξήσεις. Μέχρι τέλους του 2016 να παραμείνουν ως έχουν οι τιμές. Να παταχθούν οι παράνομες παροχές (αύξηση εσόδων), διακανονισμός των οφειλών, καταγραφή των σημείων ύδρευσης και των πηγών (η Ελάτεια παλιά υδρεύονταν από πηγές), καταγραφή των υδρευόμενων που δεν χρεώνονται & έλεγχος της ποιότητας του νερού. Ζητάμε να πληρώσουν και οι ποιότητα δεν είναι η απαιτούμενη. Αποκατάσταση της αδικίας του 2012 όπου προβλεπόταν μείωση για ΑμΕΑ σε Αμπελάκια & Κάτω Όλυμπο. Τέτοιες εποχές ζητάμε τέτοιες αυξήσεις; Γκατζόγιας: Διαφωνώ με την τιμολογιακή πολιτική. Η Δ.Ε. Νέσσωνος πλήττεται 100%. Να λειτουργήσουμε στα πρότυπα του πρώην Δ. Νέσσωνα. Αμφισβητώ τα στοιχεία της μελέτης. Αργυρίου: Διαφώνησα στη ΔΕΥΑΤ, διαφωνώ & εδώ γιατί στη μελέτη βρήκα λάθη στην ενέργεια και στα έξοδα και στη μέση κατανάλωση. Θα μπορούσαμε να πάμε σε μικρότερες αυξήσεις Ντόντος & Σίμος: με τις κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία κ.λ.π. τι γίνεται; Προβλέπετε τιμολόγιο γι αυτά; Τσούγιας: ήρθα αποφασισμένος να μην ψηφίσω, αλλά θα περιμένω μέχρι τέλους του χρόνου να δω τα στοιχεία. Καρατέγος: να κάνουμε μια ΔΕΥΑΤ ανταποδοτική, να μπορεί να κάνει τα αυτονόητα. Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική επανέρχονται οι τιμές στη ΔΕ Νέσσωνα, ας μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Γκανάτσιος (Πρόεδρος ΤΚ Ελάτειας): η αύξηση για τα χωριά τα δικά μας είναι μεγάλη και θα φέρει μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους που οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοισυνταξιούχοι. Θα συντηρηθούν οι αύλακες που υπήρχαν για την άρδευση των κήπων; Κλωστράκης & Λανάρας (Δημότες-κάτοικοι Συκουρίου): Ο Νέσσωνας πληρώνει πάντα. Βρήκατε ένα αποθεματικό που ήταν για συγκεκριμένο λόγο (αποχέτευση) που πήγαν αυτά τα λεφτά; Εξανεμίστηκαν. Οι παραγωγές αμυγδάλου καταστράφηκαν κ εσείς δίνετε αυξήσεις. Μπίκας: απ τις πιο σημαντικές αποφάσεις και όλοι πρέπει να πάρουν θέση. Υπήρχαν προτάσεις από τον κ. Αργυρίου αλλά είστε αποφασισμένος να περάσετε τέτοιες αυξήσεις, όταν θα έπρεπε

6 να πάμε σε μειώσεις. Να τα ζητήσετε από αυτούς που τα κλέβουν. Να πάρετε πίσω αυτή την απόφαση. Καταψηφίζω την απόφαση και καλώ όλους τους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006,), την απόφαση της ΔΕΥΑΤ, την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση [Καταψήφισαν την εισήγηση (12): Αργυρίου, Μπίκας, Μανώλης, Βλάγκας, Κυρίτσης, Νικολάου, Μαϊμάρης, Ντόντος, Καραναστάσης Σίμος, Γκατζόγιας, Κακαγιάννης] Αποφασίζει Κατά πλειοψηφία (15 υπέρ έναντι 12 κατά) Εγκρίνει την υπ αριθ. 19/2015 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών με τίτλο: «Περί Τιμολογιακής Πολιτικής Ύδρευσης ΔΕΥΑ Τεμπών», όπως αυτή κατατέθηκε για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. Εγκρίνει την ρύθμιση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Τεμπών, σύμφωνα με την οποία: «Καθορίζει τα τέλη ύδρευσης της ΔΕΥΑ Τεμπών σε όλες τις κοινότητες των δημοτικών ενοτήτων του δήμου Τεμπών για το έτος 2015 και επόμενα έτη και έως ανακλήσεως της παρούσας ή τροποποιήσεως αυτής ως κατωτέρω: 1.- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ,16 0,25 0,30 0, ,26 0,35 0,45 0, και ανω 0,50 0,60 0,80 1,35 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ,29 0,35 0,50 0, ,35 0,45 0,80 1, και άνω 0,60 0,70 1,35 1,75 Το πάγιο καθορίζεται σε 33,00 ανά παροχή πλην των παραλίων όπου το πάγιο προσδιορίζεται στο ποσό των 48,00 ανά παροχή. Η υπαγωγή των Κοινοτήτων ανά κατηγορία τιμολογίου είναι η εξής: Δημοτική ενότητα Νέσσωνος Όλες οι κοινότητες της ενότητας Νέσσωνος υπάγονται σε υψηλό τιμολόγια, πλην της Σπηλιάς που υπάγεται σε μεσαίο τιμολόγιο. Δημοτική ενότητα ΓΟΝΝΩΝ Η Κοινότητα Γόννων υπάγονται σε μεσαίο τιμολόγιο, η Κοινότητα Καλλιπεύκης υπάγεται σε χαμηλό τιμολόγιο, και ο οικισμός Ελαία και η Κοινότητα Ιτέας υπάγονται στο υψηλό τιμολόγιο Δημοτική ενότητα ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Όλη η ενότητα Μακρυχωρίου υπάγεται σε υψηλή χρέωση. Δημοτική ενότητα ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ Όλες οι κοινότητες της ενότητας Κάτω Ολύμπου υπάγονται σε χαμηλή χρέωση, πλην της κοινότητας Πυργετού που είναι σε μεσαία χρέωση και των παραλίων που είναι σε υψηλή χρέωση.

7 Κοινότητα Αμπελακίων Η κοινότητα Αμπελακίων υπάγεται σε μεσαίο τιμολόγιο ενώ η κοινότητα Τεμπών υπάγεται σε υψηλό τιμολόγιο. 2.- Καθορίζει τα λοιπά τέλη ύδρευσης ως κατωτέρω: Σύνδεση νέας παροχής, ποσό 300,00. Επανασύνδεση παροχής, ποσό 50,00. Μετατόπιση παροχής, ποσό 100,00. Επανέλεγχος ενδείξεων υδρομετρητών, ποσό 20,00 ( σε περίπτωση που ο επανέλεγχος θα είναι θετικός για τον καταναλωτή θα επιστρέφεται το ποσό των 20,00 ). Εγγύηση υφιστάμενης παροχής, ποσό 15,00. Εγγύηση νέας παροχής, ποσό 100,00. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΣΟ 500,00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΣΟ 500,00 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟ, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την σύνταξη προϋπολογισμού του κόστους αποκατάστασης για τον προσδιορισμό της δαπάνης. 3.-Καθορίζει τα ειδικά τιμολόγια ύδρευσης ως κατωτέρω: Α.- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΜΕΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Για λόγους κοινωνικής πρόνοιας, για τις ανωτέρω κοινωνικές, ομάδες προτείνεται το τέλος ύδρευσης να είναι 50 % μειωμένο για όλες τις κατηγορίες των τιμολογίων, συμπεριλαμβανομένου και του πάγιου. Β.- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Για τους μακροχρόνια ανέργους άνω του ενός έτους και με εκκαθαριστικό εφορίας έως 5.000,00 προτείνεται το τέλος ύδρευσης να είναι 50 % μειωμένο για όλες τις κατηγορίες των τιμολογίων, συμπεριλαμβανομένου και του πάγιου». Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 100/ Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: Ο Πρόεδρος (υπογραφή) Πιστό αντίγραφο O Πρόεδρος Δ.Σ. Τσέτσιλας Δημ. Τα Μέλη (υπογραφές)

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 04-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 4235 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ( 1) «Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Τεμπών, έτους 2015» Αριθμός Απόφασης ( 237)

ΘΕΜΑ ( 1) «Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Τεμπών, έτους 2015» Αριθμός Απόφασης ( 237) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 17114 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 20-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 3685 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 5/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 03 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 5 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 7959/12-6-2013 Αριθμός Απόφασης 98/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 2 ο.- Συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μελιβοίας Αγιάς Ευρυμενών και επέκταση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

από τα Πρακτικά της 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

από τα Πρακτικά της 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020

Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020 Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 16/09/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6776/28-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 25 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 14 /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» Για το έτος 2014 θέτω υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Υπηρεσίας για τις Επιτροπές Παραλαβής Έργων: 1. Για έργα μικρής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, έτους 2013 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, έτους 2013 Στον ενάμιση περίπου χρόνο που έχουμε την ευθύνη διοίκησης της ΔΕΥΑΜΒ, ήρθαμε αντιμέτωποι με νέα και, σε πολλές περιπτώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 01/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 01/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 01/2013 ΘΕΜΑ ``Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Νεστορίου

Διαβάστε περισσότερα