ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ. Γεώργιος Κεβόπουλος Αστυνόμος Α. Χίος, 8 Φεβρουαρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ. Γεώργιος Κεβόπουλος Αστυνόμος Α. Χίος, 8 Φεβρουαρίου 2012"

Transcript

1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ Γεώργιος Κεβόπουλος Αστυνόμος Α Χίος, 8 Φεβρουαρίου

2 «Είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος. Εντούτοις, κάθε τεχνολογία ή δώρο της επιστήμης έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Ο ψηφιακός κόσμος δεν αποτελεί εξαίρεση σ αυτό τον κανόνα. Η επόμενη δεκαετία θα γνωρίσει περιπτώσεις κατάχρησης πνευματικής ιδιοκτησίας και εισβολής στην προσωπική μας ζωή. Θα γνωρίσουμε ψηφιακούς βανδαλισμούς, πειρατείες λογισμικού και κλοπές δεδομένων.» Ν. Νεγρεπόντε «ψηφιακός κόσμος 1995». 2

3 «Η τεχνολογική πρόοδος είναι σαν ένα τσεκούρι στα χέρια ενός παθολογικού εγκληματία» Albert Einstein ( ) 3

4 Η Πληροφορική, το διαδίκτυο: Καθημερινότητα [9/10 παιδιά βρίσκονται στο facebook] Διευκόλυνση ζωής (διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων) Διασκέδαση Επικοινωνία Αλλά και καταστροφικό όπλο Πρόσφορο μέσο για την ανάπτυξη και διάδοση νέων μορφών εγκληματικότητας Εξελίσσεται ταχύτατα μαζί με την τεχνολογία. 4

5 Η ΑΓΓΕΛΙΑ 1. Αγγελία σε ελληνική ιστοσελίδα για πώληση μοτοσικλέτας 2. Παρουσιάζονται 3 ενδιαφερόμενοι από Αγγλία 3. Αποστέλλουν sms από η/υ στο κινητό τηλέφωνο του πωλητή και δηλώνουν ενδιαφέρουν και δίνουν επικοινωνίας 4. Ο πωλητής επιλέγει έναν και επικοινωνεί με 5. Ο «αγοραστής δέχεται να αγοράσει την μοτοσικλέτα έναντι του ποσού (7000 Ευρώ) 6. Ο «αγοραστής μέσω γνωρίζει ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μέσω pay pal 5

6 Η ΑΓΓΕΛΙΑ (2) 7. Ο πωλητής λαμβάνει από την «pay pal» που «επιβεβαιώνει» την κατάθεση του ποσού από τον αγοραστή όπου ενημερώνεται ότι ο αγοραστής κατέβαλε το ποσό των 8500 Ευρώ και θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 1500 ευρώ το οποίο μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα του το επέστρεφαν 8. Μετά από δύο ημέρες και αφού έλαβε απειλητικό κατέβαλλε το ποσό μέσω W. U 9. Ακολουθεί νέο μήνυμα όπου του ζητούν 3000 ευρώ ως ασφάλεια για την μεταφορά της μοτοσικλέτας το οποίο καταβάλλει. 10. Σέλος με νέο του γνωρίζουν ότι κέρδισε ευρώ. 6

7 Ορισμός εγκλήματος (Άρθρο 14 Π.Κ) Έγκλημα είναι μία πράξη άδικη και καταλογιστή στο δράστη της, η οποία τιμωρείται από τον Ποινικό Νόμο 7

8 Ζγκλημα Έγκλημα αναπόσπαστο κομμάτι κάθε κοινωνίας Απαραίτητα ουσιαστικά του στοιχεία 1. Κοινωνικό αγαθό 2. προσβολή 3. αντίδραση στην προβολή Διαχρονικότητα εγκλήματος Παρά την αντίδραση καμιά κοινωνία δεν έχει απαλλαχθεί. Μετάλλαξη εγκλήματος 8

9 Ζγκλημα και H/Y Εισαγωγή νέων μορφών εγκληματικής δράσης 1. Εγκλήματα υπαρκτά μόνο με τη χρήση Η/Τ ή διαδικτύου [Ηλεκτρονικό κυβερνοέγκλημα] 2. Κοινά εγκλήματα που διαπράττονται μέσω Η/Τ (κυρίως διαδικτύου) Ανωνυμία Κάθε έγκλημα σε λίγο θα είναι ηλεκτρονικό 9

10 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ «Μια εγκληματική πράξη στην οποία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως το κυριότερο μέσο τέλεσής της» Forester and Morrison (1994) 10

11 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ «κάθε παράνομη, ανήθικη ή χωρίς έγκριση συμπεριφορά που περιλαμβάνει την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων ή και τη μετάδοση δεδομένων» Ο.Ο..Α (1986) 11

12 Σο πρώτο «ηλεκτρονικό» ζγκλημα Σόποσ: Γαλλία Ζτοσ: 1820 Θφμα: Joseph-Marie Jacquard, υφαντουργόσ Αντικείμενο του εγκλήματοσ: Ο αργαλειόσ Δράςτεσ: Οι υπάλλθλοι του Jacquard Σρόποσ δράςησ: Δολιοφκορζσ Κίνητρο: Φόβοσ μθ χάςουν τθν παραδοςιακι τουσ εργαςία 12

13 Σο ηλεκτρονικό ζγκλημα Βαςικζσ μορφζσ Παιδικι πορνογραφία [οργιάηει ] Απάτεσ μζςω διαδικτφου [social Engineering- Phishing- Νιγθριανζσ - Ιςπανικό Λόττο] Πειρατεία λογιςμικοφ Προςωπικά δεδομζνα / Κοινωνικι δικτφωςθ Διαδικτυακι παρενόχλθςθ [cyber Bullying] Διακίνθςθ ναρκωτικϊν 13

14 Μορφζσ ηλεκτρονικοφ εγκλήματοσ Πως λειτουργεί: ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΥΙΑ Κλειστές ομάδες που επικοινωνούν μέσω ομάδων συζήτησης ή δωματίων επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Ελλάδα τιμωρείται η κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας 14

15 Μορφζσ ηλεκτρονικοφ εγκλήματοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ Καθημερινά καταγγέλλονται κυρίως από νεαρά άτομα ότι παρανόμως έχουν δημοσιοποιηθεί προσωπικά τους δεδομένα σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τον εξευτελισμό την απειλή ή τον εξαναγκασμό σε πράξη παράλειψη ή ανοχή 15

16 Χαρακτηριςτικά Σαχύτητα (απαιτείται ελάχιστος χρόνος) Ευκολία ( δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις) Σόπος και χρόνος εγκλήματος Διεθνές (συνεργασία τουλάχιστον δύο χωρών) δυσκολίες στη νομοθεσία Πολλές φορές δεν γίνεται καταγγελία Δυσκολία στην εξιχνίαση 16

17 Νομοθετικοί προβληματιςμοί Παγκόςμιοσ χαρακτιρασ του θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ Δικαιοδοςία Ζκδοςθ Προβλιματα ορολογίασ, ςφγκλιςθσ τθσ νομοκεςίασ και ςυνεργαςία των διωκτικϊν αρχϊν 17

18 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 1. Δεν ψηφίσθηκε η υνθήκη της Βουδαπέστης. (2001) 2. Ελληνική Νομοθεσία. 3. Άρση απορρήτου. 4. Εξειδίκευση νέων δικαστικών λειτουργών. 18

19 ΕΚΒΙΑΗ Νεαρή σύζυγος λαμβάνει από άτομο με το οποίο είχε πριν από 3 χρόνια μια απλή γνωριμία και συνομιλία μέσω msn. το υπάρχει μία φωτογραφία όπου απεικονίζεται μία γυναίκα με καλυμμένο πρόσωπο σε τρυφερές στιγμές με τον αποστολέα και την παράκληση να του στείλει Ευρώ με συγκεκριμένο τρόπο για να μην σταλεί το ίδιο μήνυμα στο του συζύγου της. 19

20 Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ ΧΙΟ 1. Κατοχή πορνογραφικού υλικού 2. Πάρα πολλές απειλές, εξυβρίσεις, συκοφαντίες 3. Απάτες [ υγχαρητήρια κερδίσατε ] 4. Τποκλοπή στρατιωτικού υλικού 5. Απάτες Νιγηρίας 6. Ισπανικό Λόττο 7. Κληρονομιά 8. Δήλωση αυτοκτονίας Για οποιαδήποτε πληροφορία καταγγελία στην Τποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου

21 ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ ΠΡΩΣΑ Ο ΠΟΛΙΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΗ ΘΤΜΑ 1200 δικογραφίες Πρόληψη, έρευνα και την καταστολή των εγκληματών που διαπράττονται μέσω διαδικτύου ή άλλης μορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας Αποτελείται από 4 Σμήματα Γενικών υποθέσεων Ανηλίκων Προστασίας λογισμικού Ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών τελεχώνεται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό 21

22 ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (λειτουργεί όλο το 24ωρο) 22

23 ΝΑΙ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΦΑΛΕΙΑ Κατά την περιήγηςη ςτο διαδίκτυο Στισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ Κατά τη χρήςη ΑΣΜ Προςταςία από την ενοχλητική αλληλογραφία 23

24 Ενθμερϊςτε τα παιδιά ςασ Ζλεγχοσ υμβουλζσ για τουσ γονείσ Κίνδυνοι όταν ςυνομιλοφν με αγνϊςτουσ ςτο διαδίκτυο Να μθν δίνουν προςωπικζσ πλθροφορίεσ Να αρνοφνται να ςυναντθκοφν προςωπικά με άτομα που ζχουν γνωρίςει ςτο Διαδίκτυο Τοποκετιςτε τον Η/Υ ςασ ςε χϊρουσ, όπου ζχετε τθ δυνατότθτα να επιβλζπεται Κάντε τθν πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο μια οικογενειακι δραςτθριότθτα Χρθςιμοποιείςτε ειδικά φίλτρα προςταςίασ Ελζγξτε το οπτικοακουςτικό υλικό, που αγοράηουν τα παιδιά ςασ ι ανταλλάςςουν με τουσ φίλουσ τουσ 24

25 υμβουλζσ για αςφαλείσ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ Μθν πραγματοποιείτε οικονομικζσ ςυναλλαγζσ από υπολογιςτζσ ςτουσ οποίουσ ζχουν πολλά άτομα πρόςβαςθ Προςτατζψτε τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ που χρθςιμοποιείτε για διαδικτυακζσ ςυναλλαγζσ Κάνετε αγορζσ μόνο από γνωςτζσ εταιρείεσ Διατθρείςτε τθν αςφάλεια του υπολογιςτι ςασ Να ενθμερϊνεςτε για τουσ λογαριαςμοφσ ςασ και να φροντίηετε για τθ αςφάλεια των προςωπικϊν ςασ ςτοιχείων και εγγράφων 25

26 υμβουλζσ για τουσ χρήςτεσ ΑΣΜ Πριν ξεκινιςετε τθ ςυναλλαγι ελζγξτε το χϊρο γφρω ςασ για τυχόν φποπτεσ κινιςεισ Μθν επιτρζπεται ςε άγνωςτα άτομα να ςασ πλθςιάςουν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυναλλαγισ Βεβαιωκείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόςκετο εξάρτθμα ςτο ΑΤΜ Αν παρουςιαςτεί οποιαδιποτε βλάβθ, π.χ. εμπλοκι κάρτασ επικοινωνιςτε μόνο με τα τθλζφωνα τθσ Τράπεηασ Μθν εμπιςτεφεςτε αγνϊςτουσ που προκυμοποιοφνται να ςασ βοθκιςουν Όταν πλθκτρολογείτε τον κωδικό ςασ PIN «προςτατζψτε το πλθκτρολόγιο 26

27 Προςταςία από το SPAM Να μθν απαντάτε ποτζ ς ζνα spam Αναηθτιςτε και εγκαταςτιςετε ειδικά προγράμματα και φίλτρα που μπλοκάρουν τα spam s Να μθν παραςφρεςτε ποτζ από δελεαςτικοφσ τίτλουσ Να μθν δίνετε εφκολα τθν διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) Να ζχετε μια πρόχειρθ διεφκυνςθ για τα SPAM 27

28 ΣΕΛΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ευχαριςτώ πολφ για την προςοχή ςασ! 28

Ενημέρωση του Καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα

Ενημέρωση του Καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα Ενημέρωση του Καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα 1 Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για την προστασία τους από το ηλεκτρονικό έγκλημα Συνήγορος του Καταναλωτή 4 Ενημέρωση του

Διαβάστε περισσότερα

SafeLine. Ραγδαία αύξηση αριθμού των καταγγελιών το 2010...2. Καταγγελίες που έλαβε η SafeLine...2. Περιεχόμενο καταγγελιών...2

SafeLine. Ραγδαία αύξηση αριθμού των καταγγελιών το 2010...2. Καταγγελίες που έλαβε η SafeLine...2. Περιεχόμενο καταγγελιών...2 Ραγδαία αύξηση αριθμού των το 2010.........................2 Καταγγελίες που έλαβε η SafeLine............2 Περιεχόμενο....................2 Πώς να κάνετε μια καταγγελία.............2 Διασφάλιση ανωνυμίας.......................2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Περιεχόμενα Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Ο Διαδικτυακός Κόσμος... 5 Προτερήματα Διαδικτύου...5 Προκλήσεις του Διαδικτύου...6 Ασφάλεια και Διαδίκτυο...6 Ψηφιακό χάσμα...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «e-ασφαλεια ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλό φθινόπωρο.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλό φθινόπωρο. Τεύχος 5-2010 Εκδότης: Safer Internet Hellas, Eπικεφαλής δράσης Saferinternet.gr, Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Email: info@saferinternet.gr Επικοινωνία: Δρ. Βερόνικα Σαμαρά Τηλ. 210 6212365 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς Oδηγός για ασφαλή χρήση internet και κινητού τηλεφώνου για παιδιά και εφήβους Tμήμα Εταιρικών Σχέσεων WIND Ελλάς Mε τη συνεργασία: Γενική επιστημονκή επιμέλεια: Ι. Τσιάντης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ INTERNET ΑΠΕΦΥΓΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ INTERNET ΑΠΕΦΥΓΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ INTERNET ΑΠΕΦΥΓΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ Γνωρίζουμε όλοι ότι το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα καθημερινότητα για τους μαθητές ηλικίας 8-18 χρονών. Ακόμη και στην Ελλάδα που υπολείπεται έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Πώς μπορούμε να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μας μέσα από τις οθόνες του Facebook Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο

Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο Με τη στήριξη της: ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA A. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για γονείς σελ. 4 B. Οδηγίες για γονείς και κηδεμόνες σελ. 5 1. Η ασφάλεια φέρνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΔ. Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Δράμας

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΔ. Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Δράμας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΔ Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Δράμας Το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα μια απτή πραγματικότητα η οποία μας ανοίγει την πόρτα της γνώσης, της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας ενώ

Διαβάστε περισσότερα

για γονείς Φροντίστε την ασφάλεια των παιδιών σας στο διαδίκτυο!

για γονείς Φροντίστε την ασφάλεια των παιδιών σας στο διαδίκτυο! Οδηγός για γονείς Φροντίστε την ασφάλεια των παιδιών σας στο διαδίκτυο! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για γονείς σελ. 4 Β. Οδηγίες για γονείς και κηδεμόνες σελ. 6 1. Η ασφάλεια φέρνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά!

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Μαθαίνω για τα προσωπικά μου δεδομένα Ιδιωτικότητα, παρακαλώ! Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ Ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή και διοικητική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΒ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κατά την Α' Τακτική Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας Η δημιουργία του project «Σχολικός εκφοβισμός» είναι μια σύνθεση εκπαιδευτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί χρόνια στα σχολεία, όπως το «Στηρίζομαι στα πόδια μου», «Συζητήσεις εφήβων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ Ι ΚΑΙ INTERNET - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ. Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ ράµας

ΠΑΙ Ι ΚΑΙ INTERNET - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ. Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ ράµας ΠΑΙ Ι ΚΑΙ INTERNET - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ ράµας Το διαδίκτυο αποτελεί σήµερα µια απτή πραγµατικότητα η οποία µας ανοίγει την πόρτα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 Β'Λυκείου. Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης,μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 Β'Λυκείου. Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης,μια κοινωνιολογική προσέγγιση Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 Β'Λυκείου Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης,μια κοινωνιολογική προσέγγιση Εργασία υποβληθείσα στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας την σχολική χρονιά 2012-2013 Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ real οnline ΕΚΔΟΣΗ #1 KYΡΙΑΚΗ 27.9.2009 Ασφάλεια στο ίντερνετ Τρόποι, προφυλάξεις, κατευθύνσεις και μυστικά για τις ψηφιακές αναζητήσεις στον Κυβερνοχώρο Σύνδεση στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 (Άρθρο 1 της Οδηγίας) Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

προτιμήσεις και γενικότερα ο,τιδήποτε αφορά την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου και όχι τους δημόσιους κοινωνικούς κύκλους. Εικόνα 3.

προτιμήσεις και γενικότερα ο,τιδήποτε αφορά την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου και όχι τους δημόσιους κοινωνικούς κύκλους. Εικόνα 3. Oδηγός Facebook Το Facebook είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα στον κόσμο με εκατομμύρια χρήστες όλων των ηλικιών. Δημιουργήθηκε από τον Μάρκ Ζάκερμπεργκ το 2004 και παρόλο που σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιάκ. Φαρσεδάκης Ομοτ. Καθηγητής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου 19/5/2009

Ιάκ. Φαρσεδάκης Ομοτ. Καθηγητής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου 19/5/2009 «Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο η αντιμετώπισή του» Ιάκ. Φαρσεδάκης Ομοτ. Καθηγητής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου 19/5/2009 Το διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Προσφέρει φθηνή εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιβάλλοντα Οπτικοποίησης Σχέσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός Τραπεζικός όμιλος. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 08 w ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός Τραπεζικός όμιλος. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 08 w ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΚΟΣΜΟΣΥΓΕΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΚΟΙΝΩΝΙΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣALPHA BANKTO ΘEMA ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα