ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ8 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Επικοινωνιακό Σχέδιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ( ) και παρουσιάζει τη γενική επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Το περιεχόμενό του καθορίστηκε από τρεις βασικούς στόχους: 1. Την ενημέρωση του ευρύ κοινού για το πρόγραμμα και τις παρεμβάσεις του. 2. Την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από αυτό και των δικαιούχων/ωφελουμένων για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν από τις δράσεις του Ε.Π. 3. Την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ειδικότερα. Για την κατάρτιση του παρόντος Επικοινωνιακού Σχεδίου ελήφθησαν υπόψη: Ο (ΕΚ) 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Ο (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των διατάξεων των (ΕΚ)1083/2006 και (ΕΚ) 1080/2006 και ειδικότερα τις διατάξεις που ορίζουν τις γενικές κατευθύνσεις για την εκπόνηση, τη διαδικασία εξέτασης και την εφαρμογή και παρακολούθηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου. Ο Ν.3614/2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Οι κατευθύνσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΟΙΟ για την εκπόνηση των Επικοινωνιακών Σχεδίων των Ε.Π. της Δ Προγραμματικής Περιόδου (Φεβρουάριος 2008). Η Απόφαση E(2008) 6479 της 03-XI-2008 με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. Η φύση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αφορά στην κάλυψη της χρηματοδότησης ενός πλέγματος δράσεων ικανών να αντιμετωπίσουν τις άμεσες συνέπειες μιας κρίσης (τοπικής ή τομεακής) που συνδέεται με την κοινωνική και οικονομική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές ή με τις συνέπειες 3

4 της απελευθέρωσης του εμπορίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του Καν. 1083/2006. Η αποκτηθείσα εμπειρία από τα προγράμματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή άλλων Ε.Π. του Γ ΚΠΣ. Τα κεφάλαια που ακολουθούν περιέχουν μία σύντομη παρουσίαση του Ε.Π. (Κεφ. 2), τους στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό (Κεφ. 3), την περιγραφή της επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ακολουθεί, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τους (κεφ.4) και τον τρόπο αξιολόγησής τους (κεφ. 5). Τέλος, παρατίθενται τα στοιχεία του υπεύθυνου δημοσιότητας (Κεφ.6). Επισήμανση Το παρόν Επικοινωνιακό Σχέδιο, μετά την έγκρισή του, θα εξειδικευθεί στη βάση της εξειδίκευσης/ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ανάλογα με την ομάδα στόχο (π.χ. πληθυσμοί των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007) και τον τρόπο με τον οποίο θα παρέμβει σε αυτές για την αντιμετώπιση των συνεπειών μιας ή και περισσότερων τοπικών ή τομεακών κρίσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 51 του Καν. 1083/2006. Ιδιαίτερα για την πληθυσμιακή ομάδα των πυρόπληκτων (δηλαδή τον πληθυσμό των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007) το Επικοινωνιακό Σχέδιο θα εξειδικεύσει τους ειδικούς επικοινωνιακούς στόχους, τις δράσεις δημοσιότητας, τα μέσα και τα εργαλεία επικοινωνίας, καθώς και τους δείκτες αποτελέσματος των ενεργειών δημοσιότητας. Σε κάθε κρίση που το Ε.Π. θα παρεμβαίνει μέσω συγκεκριμένων δράσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα θα εκπονείται Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει επακριβή σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεων δημοσιότητας, χρονοδιάγραμμα και αναλυτικό προϋπολογισμό. 4

5 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» Το ΕΠ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, η συνολική του δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ,67 ευρώ και διαμορφώθηκε βάσει του κανονιστικού πλαισίου (άρθρο 51 του Καν. 1083/2006) και στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Αποσκοπεί στην κάλυψη της χρηματοδότησης ενός πλέγματος δράσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα αφενός για την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών μιας κρίσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 51, αφετέρου δε για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών που υφίσταται τις συνέπειες, έτσι ώστε να ανακτήσουν μια δυναμική και να επανενταχθούν τόσο στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας όσο και στο Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον. Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ συνίσταται στην προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξη του στην αγορά εργασίας, συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού οικονομικού ιστού, δημιουργία προϋποθέσεων δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπική οικονομίας σε περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου. Η στρατηγική του Προγράμματος έχει βραχυπρόθεσμο και μέσο-μακροπρόθεσμο, ολοκληρωμένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άμεση στήριξη και αντιμετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και των πληθυσμών που πλήττονται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την κοινωνική και παραγωγική ενσωμάτωση τους σε μία προσπάθεια αναστροφής των δυσμενών τάσεων. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την προώθηση δυνατοτήτων πολυαπασχόλησης, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων και των κοινωνικών ομάδων, τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για την αναστροφή των δυσμενών δημογραφικών τάσεων και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων τόσο του πληγέντος ανθρώπινου δυναμικού όσο και της περιοχής στο πλαίσιο των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. 5

6 Σε αυτή την κατεύθυνση οι αναπτυξιακές επιλογές επιβάλλεται να ενεργοποιούν το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού και του πληθυσμού μιας περιοχής και να αξιοποιούν τους τοπικούς φυσικούς πόρους, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η πιο πάνω προσέγγιση συντελεί στην διάχυση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, με συνέπεια την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την αυτοτροφοδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που υπηρετούν τους προαναφερόμενους στόχους μέσω δυο (2) αξόνων προτεραιότητας. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου». Βασική και άμεση προτεραιότητα του άξονα είναι η παροχή δυνατοτήτων απασχόλησης και προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στην υπό οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση αγορά εργασίας, η παροχή κινήτρων και η διαμόρφωση συνθηκών για τη διατήρηση και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού στις περιοχές που πλήττονται Στο πλαίσιο του παρόντος άξονα προτεραιότητας δίνεται η δυνατότητα να καλυφθεί και το τμήμα της κρίσης που συνδέθηκε με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση που προκλήθηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Ταχεία αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών που υφίσταται το ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας απρόβλεπτων τοπικών η τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου». Βασική προτεραιότητα του άξονα είναι η λήψη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση και στήριξη των πληγέντων τοπικών πληθυσμών η/και ανθρώπινου δυναμικού που υπέστη τις συνέπειες της κρίσης. Για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το επίπεδο του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε επίπεδο προτεραιοτήτων υλοποίησης, ειδικών στόχων 6

7 και κατηγοριών πράξεων, καθώς και για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών παρακολούθησης του Προγράμματος θα εκπονηθούν δύο μελέτες για «τη σε βάθος αποτίμηση των μεσο-μακροπρόθεσμων συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπου που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και τους τομείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσμών και τη διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης για την αντιμετώπισή τους», και «τον προσδιορισμό του συστήματος αξιολόγησης και διαχείρισης κρίσεων, τη δημιουργία ειδικού κανονιστικού και εφαρμοστικού πλαισίου στο πλαίσιο ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των απρόβλεπτων κρίσεων». Η περαιτέρω εξειδίκευση και ο ρυθμός υλοποίησης του Ε.Π. συναρτάται άμεσα με τον αριθμό και το εύρος των τοπικών και τομεακών κρίσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 51 του Καν. 1083/2006, στις οποίες θα παρεμβαίνει. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αρμόδιοι για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος είναι οι Δικαιούχοι Φορείς. Κατά την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (μετά την ολοκλήρωση των δύο μελετών που προβλέπεται από το Πρόγραμμα) είναι δυνατόν να οριστούν Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, οι οποίοι θα αναλάβουν την εκτέλεση μέρους του Προγράμματος. Ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης δύνανται να οριστούν οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. «Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», «Διοικητική Μεταρρύθμιση», καθώς και άλλοι φορείς, οι οποίοι θα αναδειχθούν από τα αποτελεσμάτα των δύο μελετών. 7

8 3. ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ Οι στόχοι του παρόντος επικοινωνιακού σχεδίου διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς. Οι γενικοί στόχοι της επικοινωνίας αφορούν: Στην ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό και στην προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. Στη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ταμείων, δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να είναι διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους. Οι ειδικοί στόχοι της επικοινωνίας του Ε.Π. αφορούν: Πληροφόρηση για τη φύση και τις προτεραιότητες του Ε.Π., οι οποίες εναρμονίζονται με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την αυτοτροφοδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, την προώθηση στην απασχόληση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτή του ενεργού πληθυσμού των περιοχών/τομέων που πλήττονται από τις συνέπειες τοπικής ή τομεακής κρίσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού στις περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου, μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων (σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας, συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού κλπ), την ανακούφιση και στήριξη των τοπικών πληθυσμών που πλήττονται ή/και του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες μιας κρίσης, μέσω της λήψης άμεσων μέτρων (όπως μέτρα στο επίπεδο της ψυχολογικής στήριξης, της αποτροπής της υποβάθμισης ή/και αποκατάστασης της ποιότητας ζωής και της διασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής και παροχής προοπτικών και διεξόδων για επαγγελματική αποκατάσταση), τα οποία δύνανται να δημιουργήσουν κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης βάσει του οποίου είναι δυνατή η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανασυγκρότηση των πληθυσμών και/η του ανθρώπινου δυναμικού. 8

9 τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων και των κοινωνικών ομάδων και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Στοχευμένη προβολή των επί μέρους δράσεων του Ε.Π. προς τα άτομα συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, στα οποία απευθύνονται οι εν λόγω δράσεις (δηλ. άτομα που πλήττονται από τις συνέπειες τοπικών ή τομεακών κρίσεων), καθώς και η προβολή των ωφελειών που μπορούν να αποκομίσουν άμεσα ή έμμεσα από την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Το στοχοθετούμενο κοινό του Ε.Π., σύμφωνα και με τον Καν. 1828/2006 διακρίνεται σε : Ευρύ κοινό Ωφελούμενοι Ομάδες στόχοι των παρεμβάσεων του προγράμματος. Οι ομάδες στόχοι των παρεμβάσεων του Προγράμματος θα συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις συνέπειες των κρίσεων και κατά συνέπεια θα προσδιορίζονται με ακρίβεια κατά τις περιόδους εξειδίκευσης του Προγράμματος, στη βάση των κρίσεων (τοπικών ή τομεακών), όπως ορίζονται στο άρθρο 51 του Καν. 1083/2006, στις οποίες θα παρεμβαίνει. Ωστόσο, οι βασικές ομάδες στόχοι, στις οποίες θα απευθύνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, και κατά συνέπεια και οι ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας εστιάζονται κυρίως : Στους πληθυσμούς των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007, καθώς τμήμα της κρίσης που προκλήθηκε από τις εν λόγω πυρκαγιές σε αυτές τις περιοχές δύναται να καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Σε άτομα που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου, και Από τους ανωτέρω πληθυσμούς οι επί μέρους ομάδες στόχοι των παρεμβάσεων του προγράμματος ενδεικτικά μπορούν να είναι : Άνεργοι, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών), Γυναίκες, Νέοι (15-24 ετών), Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, Ανενεργοί/ές (άτομα εκτός αγοράς εργασίας), Άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας, 9

10 Εργαζόμενοι/ες των περιοχών που υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, Επιχειρηματίες, εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι/ες, Άτομα προερχόμενα από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού συγκεκριμένων περιοχών στο πλαίσιο ανάπτυξης τοπικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης, Οικογένειες και άτομα (ηλικιωμένοι παιδιά) σε κατάσταση φτώχειας. Φορείς Υλοποίησης του Ε.Π. Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, ο ορισμός των οποίων θα βασιστεί στα αποτελέσματα των δύο μελετών (που προβλέπονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και βάσει των οποίων θα εξειδικευθεί). Ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης δύνανται να οριστούν οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. «Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», «Διοικητική Μεταρρύθμιση», καθώς και άλλοι φορείς, οι οποίοι θα αναδειχθούν από τις δύο μελέτες. Δικαιούχοι φορείς πληροφόρησης ΕΦΔ Δυνητικοί Δικαιούχοι Δικαιούχοι Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ) Εκπαιδευτική Κοινότητα Γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επαγγελματικές Οργανώσεις και Επιμελητήρια Κοιωνικοί Εταίροι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνδεση των γενικών στόχων με τους ειδικούς στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό. 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ Γενικοί Στόχοι Ειδικοί Στόχοι Ανάδειξη του ρόλου της Ε,Ε, και προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής Πληροφόρηση για τη φύση και τις προτεραιότητες του Ε.Π. Ευρύ Κοινό ΕΦΔ/Δικαιούχοι Φορείς Πληροφόρησης Ωφελούμενοι Ομάδες στόχοι Στοχευμένη προβολή των επί μέρους δράσεων του Ε.Π. προς τα άτομα συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων στα οποία απευθύνονται οι εν λόγω δράσεις, καθώς και η προβολή των ωφελειών που μπορούν να αποκομίσουν άμεσα ή έμμεσα από την υλοποίηση των δράσεων αυτών Ωφελούμενοι Ομάδες στόχοι ΕΦΔ/Δικαιούχοι Φορείς Πληροφόρησης Ευρύ Κοινό Διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ταμείων Ευρύ Κοινό ΕΦΔ/Δικαιούχοι Φορείς Πληροφόρησης Ωφελούμενοι Ομάδες στόχοι Ωφελούμενοι Ομάδες στόχοι ΕΦΔ/Δικαιούχοι Φορείς Πληροφόρησης Ευρύ Κοινό 11

12 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η στρατηγική επικοινωνίας που επιλέγεται στο παρόν επικοινωνιακό σχέδιο αφορά ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων σε αντιστοιχία με τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό. Κεντρικά στοιχεία της προτεινόμενης στρατηγικής είναι: α) Ομογενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα μηνύματα, την εικόνα και το ύφος, το οποίο θα είναι επεξηγηματικό με περιεχόμενο ουσίας αντιληπτό από τα επιμέρους κοινά στόχους. β) Διασφάλιση της ευελιξίας στην ανάδειξη, επιλογή και προώθηση των κατάλληλων ενεργειών επικοινωνίας στη βάση των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε στοχοθετούμενο κονό και των δράσεων που υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την αντιμετώπισή τους. γ) Εξασφάλιση της μεγιστοποίησης του επικοινωνιακού αποτελέσματος μέσα από τη συνέργεια, τη συμπληρωματικότητα, τη συνεκτικότητα, τη μέγιστη δυνατή ομοιογένεια και τη δυνατότητα συντονισμού και οικονομίας κλίμακας. δ) Ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συνδρομής της Ε.Ε., με ιδιαίτερη έμφαση στο ΕΚΤ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσω της δημιουργικής σύνδεσης κάθε επικοινωνιακής ενέργειας. 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Ενεργοποίηση πολλαπλασιαστών πληροφόρησης για την ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης που παρέχει το Ε.Π., με την από κοινού συνεισφορά της Κοινότητας και του κράτους μέλους. Στους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι : ΕΦΔ - Δυνητικοί Δικαιούχοι Δικαιούχοι: Η εμπλοκή τους στην υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση της πληροφόρησης στο ευρύ κοινό. Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ): θα αξιοποιηθεί το πανελλαδικό δίκτυο των εν λόγω Κέντρων για την προβολή των δράσεων του Ε.Π. και την ενημέρωση των ομάδων στόχου του, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας. Εκπαιδευτική Κοινότητα: θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας να ενημερώνει τους τοπικούς πληθυσμούς (ευρύ κοινό ομάδες στόχου) σχετικά με το περιεχόμενο, τους στόχους και τις επί μέρους δράσεις του Ε.Π. 12

13 Γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών: θα αξιοποιηθεί το δίκτυο των εν λόγω γραφείων, σε ότι αφορά την ενημέρωση ομάδων στόχου, ιδιαίτερα των ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα για την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την προώθησή τους στην απασχόληση. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): θα αξιοποιηθεί το πανελλαδικό δίκτυό τους για την προβολή του συνόλου των δράσεων του Ε.Π. Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: με την ενεργή συμμετοχή τους στα πεπραγμένα των τοπικών κοινωνιών αλλά και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει από την εμπλοκή τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδου, είναι σε θέση να προβάλλουν σημαντικά τις δράσεις του Ε.Π. σε τοπικό επίπεδο και να ενημερώσουν το ευρύ κοινό για τον ρόλο της Ε.Ε. και του ΕΚΤ. Επαγγελματικές Οργανώσεις και Επιμελητήρια: η ενεργή συμμετοχή τους στα θέματα που απασχολούν συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους σε τοπικό επίπεδο, θα συμβάλλει στην προβολή του Ε.Π. και των παρεμβάσεών του στα μέλη τους και το γενικότερο περιβάλλον. Κοινωνικοί Εταίροι: η εμπλοκή τους με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία επιτρέπει την αξιοποίησή τους στην ευρύτερη προβολή του προγράμματος. Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί: η προσφορά τους προς το κοινωνικό σύνολο, η εμπειρία που έχουν αποκομίσει από τη συμμετοχή τους σε συγχρηματοδοτούμενα έργα προηγούμενων προγραμματικών περιόδων καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής τους σε δράσεις του παρόντος Ε.Π. αποτελεί τη βάση για την προβολή του Ε.Π. στα μέλη και του ευρύτερου περιβάλλοντός τους. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: έμφαση θα δοθεί στα περιφερειακά ΜΜΕ τα οποία παρέχουν πιο άμεση προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών. Διασφάλιση συνέχειας, ομοιομορφίας, απλότητας αλλά και ευελιξίας, όπου απαιτείται, της επικοινωνίας σε όλες τις φάσεις ενεργοποίησης του προγράμματος και για κάθε στοχοθετούμενο κοινό, προκειμένου οι δράσεις πληροφόρησης να είναι κατανοητές, να εμπνέουν αξιοπιστία και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο όλες οι ενέργειες πληροφόρησης που περιλαμβάνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο είναι: α) συνεχείς και σταθερές σε όλες τις φάσεις ενεργοποίησης του προγράμματος, (από την έναρξη, κατά τη διάρκεια υλοποίησης έως την ολοκλήρωσή του), 13

14 β) ευέλικτες στη βάση των αναγκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κάθε στοχοθετούμενο κοινό αλλά και τις μορφές παρέμβασης του προγράμματος, βάσει των οποίων επιδιώκεται η αντιμετώπισή τους γ) αλληλένδετες μεταξύ τους, δ) θα χρησιμοποιούν απλή γλώσσα και ύφος που να συνάδει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας στόχο ε) θα ακολουθούν ενιαία εικαστική ταυτότητα, και συγκεκριμένα θα περιλαμβάνουν α) το μήνυμα του ΕΚΤ στην Ελλάδα, β) το λογότυπο του ΕΣΠΑ ΕΚΤ και γ) ειδικό λογότυπο που θα προβάλλει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο θα σχεδιαστεί. Το μήνυμα προβολής του ΕΚΤ και το λογότυπο του ΕΣΠΑ ΕΚΤ παρατίθενται παρακάτω: Αξιοποίηση των δικτύων πληροφόρησης και δημοσιότητας του ΕΚΤ και του ΕΣΠΑ που λειτουργούν η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) και η Εθνική Αρχή Συντονισμού αντίστοιχα, για τη διασφάλιση συνέργειας, συμπληρωματικότητας των δράσεων δημοσιότητας του ΕΚΤ και την προβολή του ΕΚΤ με τη μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακας. Ο Υπεύθυνος Δημοσιότητας του Ε.Π. θα συμμετέχει στο δίκτυο των Υπευθύνων Δημοσιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ που συντονίζει η ΕΥΣΕΚΤ, προκειμένου οι δράσεις πληροφόρησης του προγράμματος να εναρμονίζονται αφενός με την κοινή επικοινωνιακή στρατηγική για την προβολή του ΕΚΤ, αφετέρου δε η υλοποίηση τους να δρα συμπληρωματικά ως προς τις αντίστοιχες δράσεις πληροφόρησης των τριών προγραμμάτων του ΕΚΤ και να συμβάλλουν συντονισμένα στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΚΤ στην Ελλάδα. 14

15 Επίσης, θα συμμετέχει και στο δίκτυο των Υπευθύνων όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συντονίζει η Εθνική Αρχή Συντονισμού, δραστηριότητα που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ομοιογένειας κατά τη συνολική προβολή των διαρθρωτικών ταμείων στη χώρα. Ανάλογα με το ρυθμό ενεργοποίησης του Ε.Π., θα ενεργοποιούνται και οι υπεύθυνοι δημοσιότητας των ΕΦΔ/Δικαιούχων φορέων του προγράμματος, προκειμένου να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και συνεργασία κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας. Προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το ΕΚΤ παράγει σημαντικά και διαρκή αποτελέσματα, αναφορικά με τους πολίτες, τις περιφέρειες, τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών, τους οργανισμούς που συνδέονται με τη διαχείριση των προγραμμάτων και τις εσωτερικές διαδικασίες μέσα σε αυτούς. Η προβολή των αποτελεσμάτων αυτών, δηλαδή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συνδρομής θα επιχειρηθεί μέσω της ανάδειξης 4 τύπων αποτελεσμάτων, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι αναλυτικοί, δίνουν έμφαση στη διαφορετικότητα των δράσεων του ΕΚΤ, και συνδέονται με την «αξία» της πολιτικής συνοχής. Συγκεκριμένα, 1. Οι δράσεις του ΕΚΤ έχουν αθροιστικό αποτέλεσμα προστίθενται στις δράσεις που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας, επεκτείνοντας και υποστηρίζοντας δράσεις της εθνικής πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη και συνοχή. 2. Οι δράσεις του ΕΚΤ διευρύνουν τις ήδη υλοποιούμενες εθνικές δράσεις με την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να τύχουν υποστήριξης με άλλο τρόπο π.χ. ομάδες πληθυσμού που υφίσταται τις συνέπειες μιας οικονομικής ή κοινωνικής κρίσης. με την υποστήριξη πεδίων εθνικής πολιτικής αναφορικά με την απασχόληση, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν με άλλον τρόπο 3. Οι δράσεις του ΕΚΤ συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα υποστηρίζοντας καινοτόμες δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες όμως σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο υποστηρίζοντας εθνικές καινοτόμες δράσεις που έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 15

16 4. Οι δράσεις του ΕΚΤ επιδρούν αποτελεσματικά στις διαδικασίες, δηλ. τις διοικήσεις, τους οργανισμούς καθώς και όλους τους φορείς που εμπλέκονται για την πραγματοποίηση των δράσεων: Η επιχειρησιακή διαδικασία του ΕΚΤ επηρεάζει όλους εκείνους που συνδέονται με τη διαχείριση των δράσεων του Ταμείου Η διευρυμένη ατζέντα πολιτικής του ΕΚΤ επηρεάζει τις εθνικές πολιτικές επιλογές. 4.2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο επικοινωνιακό σχέδιο περιλαμβάνονται όλα τα υποχρεωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι Διαχειριστικές Αρχές, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, και συγκεκριμένα στα άρθρα 5, 6 και 7. Μέτρα πληροφόρησης για δυνητικούς δικαιούχους Όπως ορίζεται στον Καν. 1828/2006 (άρθρο 5) η ΕΥΣ στις τυποποιημένες προσκλήσεις υποβολής αιτημάτων για χρηματοδότηση θα παρέχει ευρεία και λεπτομερή ενημέρωση στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με: Τη συμβολή της ΕΕ και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, τους όρους επιλεξιμότητας για τη δυνατότητα χρηματοδότησης ανάλογα με τη φύση και το είδος των έργων κάθε φορά, την ακριβή διαδικασία για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες, τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, όπως αυτά εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, τους υπεύθυνους επικοινωνίας και τα σημεία επαφής για πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, το ότι η ΕΥΣ, αν επιλεγεί η πρόταση για χρηματοδότηση, θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του έργου και του δικαιούχου καθώς και το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης (αναλυμένο στο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης κατά την ένταξη του έργου και το ποσό της χρηματοδότησης που τελικά δαπανήθηκε με την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 2 (δ) του ΕΚ 1828/2006, με εξαίρεση τα ονόματα των συμμετεχόντων σε πράξη που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Μέτρα πληροφόρησης για δικαιούχους Η ΕΥΣ, κατ εφαρμογή του άρθρου 6 του Καν. 1828/2006, θα μεριμνήσει για την ενημέρωση των δικαιούχων ότι η έγκριση χρηματοδότησης συνιστά επίσης έγκριση της ένταξής τους στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 στοιχείο 7 του Καν. 1828/

17 Η ενημέρωση του δικαιούχου σχετικά με τα ανωτέρω θα πραγματοποιείται μέσω της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων της ένταξης που θα εκδίδει η ΕΥΣ. Επιπροσθέτως, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού θα μεριμνήσει για την ενημέρωση του Δικαιούχου σχετικά με τα μέτρα δημοσιότητας που υποχρεούται να αναλάβει, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής (κατά την υλοποίηση της πράξης και μετά την ολοκλήρωση της πράξης εντός εξαμήνου το αργότερο). Συγκεκριμένα, ο δικαιούχος θα ενημερωθεί για την υποχρέωση ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την κοινοτική συνδρομή μέσω : πληροφόρησης όλων των συμμετεχόντων σε μία πράξη ότι αυτή επιλέχθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, συμπερίληψης δήλωσης σε όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, που θα εκδώσει και αφορούν την πράξη ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ. Μέτρα πληροφόρησης για το κοινό Τόσο η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού όσο και οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια σειρά από μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό όπως ορίζουν τα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού είναι υπεύθυνη και θα προβεί στην κατάρτιση τουλάχιστον των ακόλουθων μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας: Την υλοποίηση μιας εναρκτήριας δράσης με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (π.χ. ημερίδα, δημοσιότητα στον τύπο) Την πραγματοποίηση μιας τουλάχιστον ενημερωτικής δραστηριότητας ετησίως, όπου θα παρουσιάζονται τα επιτεύγματα του επιχειρησιακού προγράμματος συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, σημαντικών έργων (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, δελτία τύπου, εκθέσεις, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ). Τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, με ανάρτηση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 9 Μαΐου και για μια εβδομάδα στα γραφεία κάθε διαχειριστικής αρχής. Τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται (αναλυμένο στο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης κατά την ένταξη του έργου και το ποσό της χρηματοδότησης που τελικά δαπανήθηκε με την ολοκλήρωση του έργου. 4.3 Επικοινωνιακά Εργαλεία 17

18 Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, πέραν των ανωτέρω ενεργειών δημοσιότητας, θα υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας, με τις οποίες να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη προβολή του προγράμματος και των επί μέρους δράσεών του, η άμεση κινητοποίηση των δυνητικών ωφελουμένων και η προτροπή για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και γενικότερα η κάλυψη των γενικών και ειδικών στόχων του επικοινωνιακού σχεδίου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφ. 3. Η επιλογή των επιπλέον εργαλείων επικοινωνίας βασίστηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του προγράμματος και στοχεύει στην προσέγγιση με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες του κατά περίπτωση στοχοθετούμενο κοινού. Οι δράσεις δημοσιότητας θα υλοποιηθούν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο κάθε φορά στόχο τους, αλλά και το εύρος και τη χωροθέτηση των τοπικών ή τομεακών κρίσεων, στις οποίες θα παρεμβαίνει το Ε.Π. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται όλες οι ενέργειες δημοσιότητας (υποχρεωτικές ή μη) που θα υλοποιηθούν, καθώς και η σύνδεση των ειδικών στόχων επικονωνίας με τα μέτρα και εργαλεία επικοινωνίας, το στοχοθετούμενο κοινό και τους δείκτες αποτελέσματος. 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟ-ΣΤΟΧΟΣ Internet Εναρκτήρια Εκδήλωση Ετήσια Εκδήλωση για το ΕΠ Ανάρτηση της Σημαίας ΕΕ (9-16 Μαΐου) ΥΠ0ΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Η προβολή και δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στον Internet θα πραγματοποιηθεί μέσω : 1. της ιστοσελίδας του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), όπου θα αναρτηθεί το κείμενο και η περίληψη του Ε.Π., τα στοιχεία επικοινωνίας της ΕΥΣ, περιγραφή των ομάδων στόχου, των δράσεων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτές συνδέσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς του Ε.Π. και σχετικές υπηρεσίες της Ελλάδας και της ΕΕ, ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικά με το Ε.Π., στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π., καθώς και όλες οι προκηρύξεις/διαγωνισμοί του Ε.Π. 2. επιλεγμένων ιστότοπων, π.χ. της ΕΥΣΕΚΤ, των Ε.Π. του ΕΚΤ. Επιπροσθέτως, θα υπάρξει πρόνοια προκειμένου οι ιστοσελίδες των Δικαιούχων Φορέων να περιλάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις δράσεις που θα υλοποιούν. Στόχος: Η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο για την προβολή του ΕΠ: άμεση και γρήγορη πληροφόρηση, διαδραστική επικοινωνία, ποικιλία και απεριόριστος όγκος πληροφοριών, ταυτόχρονη προσέγγιση διαφορετικών κοινών-στόχου, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. 1. Παρουσίαση του περιεχομένου και της δομής του Ε.Π. στη Διάσκεψη των Προέδρων Παρακολούθησης (4 Μαρτίου 2009) 2. Έκδοση δελτίου τύπου, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο 3. Κεντρική εκδήλωση (ημερίδα) ενημέρωσης των ΕΦΔ και των Δικαιούχων Φορέων του Ε.Π. και παρουσίασης των γενικών στόχων του Ε.Π.. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μετά την εξειδίκευση του Ε.Π. Στόχος: ευρεία ενημέρωση για το Πρόγραμμα, τη φύση των δράσεών του και τα άτομα που δύνανται να ωφεληθούν από αυτό, προς τους εμπλεκόμενους με την υλοποίησή του φορείς και στο ευρύ κοινό. Προβλέπεται η οργάνωση μίας δραστηριότητας (ημερίδα) για το ΕΠ κάθε χρόνο, η οποία θα λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα. Το πρόγραμμα θα συμμετέχει και θα προβάλλεται και στις ετήσιες εκδηλώσεις (ημερίδες) που θα διοργανώνονται, στο πλαίσιο των Ε.Π. του ΕΚΤ και του ΕΣΠΑ, αλλά και από την ΕΥΣΕΚΤ. Στόχος: Η διατήρηση του ΕΠ στην επικαιρότητα και ταυτόχρονη διαφήμιση του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του. Θα αναρτάται έξω από τα γραφεία της ΕΥΣ για μία εβδομάδα, κάθε χρόνο η σημαία της ΕΕ, σύμφωνα με τον Καν. 1828/2006. Στόχος: Η προβολή της ΕΕ Ευρύ Κοινό, Δυνητικά ωφελούμενοι, Δυνητικοί Δικαιούχοι Φορείς, ΜΜΕ, πληροφόρησης Ευρύ Κοινό, Δυνητικά Ωφελούμενοι, Δυνητικοί Δικαιούχοι Φορείς, ΜΜΕ, πληροφόρησης Ευρύ Κοινό, Δυνητικά ωφελούμενοι, ΜΜΕ, πληροφόρησης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Δ.Α., ΕΦΔ, Δυνητικοί Δικαιούχοι Δ.Α. Δ.Α Δ.Α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εθνικό Εθνικό Εθνικό Ευρύ Κοινό Δ.Α. ΕΦΔ Τοπικό 19

20 Δημοσιοποίηση του Καταλόγου Δικαιούχων Θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, κατάσταση με τους δικαιούχους κάθε πράξης, τις ονομασίες των πράξεων και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται (αναλυμένο στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη κατά την ένταξή της και σε αυτό που δαπανάται με την ολοκλήρωσή της). Ευρύ Κοινό Δ.Α, ΕΦΔ, Εθνικό Έντυπο Υλικό Στόχος: Η εξασφάλιση διαφάνειας για τις διαδικασίες συμμετοχής στις δράσεις του ΕΠ Επικοινωνιακά Εργαλεία Θα δημιουργηθεί και παραχθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό (ενημερωτικά φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου, κλπ) για το ΕΠ συνολικά και τις επιμέρους δράσεις του, το οποίο θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένα κοινά-στόχο του ΕΠ. Το υλικό αυτό που στο σύνολό του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ θα διανέμεται από επιλεγμένα σημεία διάθεσης (π.χ. ενημερωτικές εκδηλώσεις, ΚΠΑ, ΚΕΠ, κλπ), ενώ κατά περίπτωση δύνανται να δημοσιεύεται και στον τύπο. Ευρύ Κοινό, Δυνητικά ωφελούμενοι, πληροφόρησης Δ.Α., ΕΦΔ Περιφερειακό και Τοπικό Αποστολές υλικού-direct mail- Γραφείο Ενημέρωσης /Call Center ΜΜΕ Ημερίδες Εκθέσεις Εκδηλώσεις ΕΚΤ Στόχος: Η προβολή του ΕΠ και του ΕΚΤ Θα αποστέλλεται υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) μαζικά προς επιλεγμένο στοχοθετούμενο κοινό, σε περιπτώσεις παρέμβασης του Ε.Π. σε πολύ συγκεκριμένη ομάδα στόχο Στόχος: Η άμεση ενημέρωση και προτροπή για συμμετοχή στις δράσεις του Ε.Π. Εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων με την καταγραφή ερωτήσεων ή/και προτάσεων που εκφράζονται, στην περίπτωση ευρείας παρέμβασης του Ε.Π. Στόχος: Η άμεση ενημέρωση των ομάδων-στόχου του ΕΠ αλλά και παντός ενδιαφερόμενου για το ΕΠ και τις δράσεις του Θα υλοποιηθούν διαφημιστικές καμπάνιες σε πανελλαδικά και περιφερειακά ΜΜΕ για την προβολή του ΕΠ συνολικά, των επιμέρους δράσεών του και των ωφελειών που μπορούν να αποκομίσουν οι δικαιούχοι /ωφελούμενοι από αυτό. Στόχος: Ευρεία ενημέρωση για το ΕΠ και τη συμβολή του ΕΚΤ σε αυτό Το ΕΠ θα προβληθεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν κυρίως στο πλαίσιο ενεργοποίησης και προτροπής των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θα συμμετάσχει επίσης στις διοργανώσεις που πραγματοποιούνται από τα Ε.Π. του ΕΚΤ και την ΕΥΣΕΚΤ, καθώς και σε διοργανώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ωφελούμενοι Ευρύ Κοινό, Δυνητικά ωφελούμενοι, ΜΜΕ, πληροφόρησης Ευρύ Κοινό, Δυνητικά ωφελούμενοι, ΜΜΕ, πληροφόρησης Ευρύ Κοινό, Δυνητικά ωφελούμενοι, Δ.Α., ΕΦΔ Δ.Α. Δ.Α., ΕΦΔ Δ.Α., ΕΦΔ Τοπικό ή/και Περιφερειακό Εθνικό Εθνικό Τοπικό Συναντήσεις Εργασίας Στόχος: Ευρεία ενημέρωση για το ΕΠ και τον ρόλο του ΕΚΤ Στο πλαίσιο των δικτύων Υπευθύνων Δημοσιότητας, της ΕΥΣΕΚΤ και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, θα πραγματοποιούνται τακτικές και ad hoc συναντήσεις. Αντίστοιχες συναντήσεις θα πραγματοποιούνται και με τους Δικαιούχους Φορείς του ΕΠ Στόχος: Παρακολούθηση του έργου δημοσιότητας - διαρκής ενημέρωση αυτών και των δικαιούχων φορέων για τη στρατηγική προβολής του ΕΚΤ που θα προωθείται σε εθνικό επίπεδο συνεχής παροχή κατευθύνσεων για τη βέλτιστη προβολή του ΕΠ ΕΦΔ-Δικαιούχοι φορείς Δ.Α. Τοπικό και Περιφερειακό 20

Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά σελ. 3 2. Δομή του Επικοινωνιακού Σχεδίου σελ. 6 2.1 Στόχοι σελ. 6 2.2 Στοχοθετούμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1η ΕπιτροπήΠαρακολούθησης Κομοτηνή, 26/6/2015 Παπούδης Ιωάννης Μονάδα Β.1 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 4 η Προγραμματική Περίοδο,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 2020 Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Αντώνης Κρυσταλλίδης Γενικοί στόχοι επικοινωνίας Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 2 Α. Θεσμικό πλαίσιο Το πλαίσιο των κανόνων που διέπει την κατάρτιση του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007GR05UPO001 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας

Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Επιχειρησιακά Προγραμμάτα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Επιτροπή Παρακολούθησης Iούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Θεσσαλονίκη,, 10 Απριλίου 2008 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ "

Ο ΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου "ΚΚαατ τάάρρτ τι ιισσηη ααννέέρργγωνν σσεε ππι ιισστ τοοπποοι ιιηηµµέένναα ΚΚέένντ τρραα ΕΕππααγγγγεελλµµαατ τι ιικκήήςς ΚΚαατ τάάρρτ τι

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2014-2020»...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ Γ ΚΠΣ Ταχ. Δ/νση : ΝΙΚΗΣ 5-7 ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 2017 ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... Στρατηγική Επικοινωνίας για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014-2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 (Περίοδος Αναφοράς: 18/06/2001 έως 31/05/2002) 2 Η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231 33 217 01-02 cedippidi@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V A Ελλάδα Κύπρος 2014 2020 CCI2014TC16RFCB055 10/09/2015 Έκδοση 1 Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ...6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής

Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Επαγγελματικός προσανατολισμος Πληροφόρηση Συμβουλευτική εργασίας Κοινωνική ενσωμάτωση Ψυχολογική υποστήριξη Η Πράξη «Συνεργασία» υλοποιείται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.9 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ...6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000)

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000) Kοινοτική Nοµοθεσία Απόφαση της Επιτροπής 94/342/ΕΚ της 31.5.1994 «σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να λαµβάνουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα

Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα 3η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 21/12/2015 Α.Π. : 3623 Προς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, , ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 21/12/2015 Α.Π. : 3623 Προς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, , ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΛ-Σ02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΛ-Σ02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.3 Υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη επιλεξιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της Οδδηηγγόόςς Πλληηροοφόόρηησηηςς κκαι ι Δηημμοοσι ιόόττηητταςς γγι ια ττηηνν υυλλοοποοί ίηησηη ττοουυ Έργγοουυ ""Επι ιχχοορήήγγηησηη γγι ια Ολλοοκκλληηρωμμέέννεεςς Παρεεμμββάσεει ιςς Υπέέρ Ειδδι ικκώνν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 3/7/2013 Αρ. Πρωτ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 3/7/2013 Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 3/7/2013 Αρ. Πρωτ. 22555 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη, 30-04-08 Αρ.Πρωτ.: 7382 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ7ΛΒ-0Α0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ7ΛΒ-0Α0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ηροδότου 28 Κομοτηνή Ταχ.Κώδικας : 69100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της Οδδηηγγόόςς Πλληηροοφόόρηησηηςς κκαι ι Δηημμοοσι ιόόττηητταςς Υποοέέργγωνν γγι ια ττηηνν υυλλοοποοί ίηησηη ττοουυ Έργγοουυ ""Εκκπαί ίδδεευυσηη Εκκπαι ιδδεευυττώνν ΣΣυυννεεχχι ιζζόόμμεεννηηςς Επαγγγγεελλμματτι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΠ9-60Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΠ9-60Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ69-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΙ69-Φ0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 19-05-2010 Αρ.Πρωτ.: 4003 Κωδικός Πρόσκλησης: 49 Πληρ. : Κρανάς Βασίλειος ΠΡΟΣ: Τηλ. : 231 33 21 754 Fax: : 231 33 21 701-02

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΛ-ΧΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΛ-ΧΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σελ. 1 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σε συνέχεια κατακύρωσης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και επιτυχούς έκβασης του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογράφηκε σύμβαση στις 27 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4303 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr ΠΡΟΣ : Κωδικός Πρόσκλησης: 46 1. ΝΑ Χαλκιδικής 2. ΝΑ Θεσσαλονίκης ΑΝΟΙΧΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 8 Νοεμβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα