ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας Ενδεικτικές Στρατηγικές Επιλογές Υποχρεωτικές Δράσεις Επικοινωνίας Ευθύνες Δικαιούχων Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συνεργασίας εντός της υπηρεσίας Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς 7. Αξιολόγηση Ετήσια Σχέδια Αξιολόγησης

3 Εισαγωγή Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού 1303/2013 «Το κράτος-μέλος ή οι διαχειριστικές αρχές καταρτίζουν στρατηγική επικοινωνίας για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα.... Η στρατηγική επικοινωνίας λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και υποβάλλεται προς έγκριση στην επιτροπή παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, στοιχείο δ, το αργότερο έξι μήνες μετά την έγκριση του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος ή των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων». Η εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα SFC2014. Ο ρόλος της επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός ώστε να διασφαλιστεί: Η έγκυρη και άμεση ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων Η δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ένωσης του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και το έργο-επιτεύγματα των Ταμείων. Είναι σημαντικό να ενημερώνεται το ευρύ κοινό για το έργο και τα επιτεύγματα των Ταμείων της Ένωσης και να ευαισθητοποιείται όσον αφορά στους στόχους της πολιτικής συνοχής. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πως επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης. Η βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της μετάδοσης των σωστών πληροφοριών στο κοινό πρέπει να βαρύνει τόσο τις Διαχειριστικές Αρχές όσο και τους Δικαιούχους των έργων. Για να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην ενημέρωση και διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους δικαιούχους των έργων, θα πρέπει να δημιουργηθεί σε κάθε κράτος-μέλος ένας ενιαίος διαδικτυακός τόπος ή πύλη που θα παρέχει ενημέρωση για όλα τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων των χρηματοδοτούμενων έργων, στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος. Η Διαχειριστική Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης μία φορά κατ έτος για την πρόοδο της υλοποίησης της στρατηγικής επικοινωνίας για τις σχεδιαζόμενες δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. 3

4 1. Το ΕΠ Κρήτη Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου για την Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών και των ασυνεχειών στην παραγωγική διαδικασία καθώς και στην ενίσχυση των ισχυρών σημείων της περιφερειακής οικονομίας. Στόχος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για τον αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και την ένταξη σε πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , είναι: «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη». «Δυναμική» με την έννοια της ύπαρξης μιας- ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από την κρίση, με επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των «Δυναμικών Τομέων: αγροδιατροφικός, πολιτισμό,- τουρισμός, περιβάλλον, οικονομία της γνώσης». «Βιώσιμη» σε όρους, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. «Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς»: επιδιώκεται διατηρήσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται σε χαρακτηριστικά της περιφέρειας, σταθερής διαχρονικής αξίας «πολιτισμός Κρητική διατροφή» όπου υπάρχει ισχυρό υπόβαθρο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας. «Βιώσιμη σε όρους περιβαλλοντικούς»: προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. «Βιώσιμη σε όρους κοινωνικούς»: ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με παράλληλη αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Θα επιδιωχθεί η υλοποίηση Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RISCrete) σε επιλεγμένους παραδοσιακούς τομείς στους οποίους η Περιφέρεια διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και αναδυόμενους τομείς. Στους δύο παραδοσιακούς πυλώνες της περιφερειακής οικονομίας, τον αγροδιατροφικό και το τουρισμό, προστίθενται αναδυόμενοι τομείς και κλάδοι, στους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις, αναπτύσσεται επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει εκπαιδευτεί σημαντικός αριθμός νέων επιστημόνων και έχει συσσωρευτεί αξιόλογη τεχνογνωσία. Οικονομικές δραστηριότητες που συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά εντοπίζονται στους τομείς περιβάλλον ενέργεια, καθώς και στο σύμπλεγμα της γνώσης, το οποίο υποστηρίζεται από τα διεθνούς εμβέλειας και κύρους Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης (ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ, ΕΛΚΕΘΕ, ΜΑΙΧ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΜΕ), τα οποία τοποθετούν την Κρήτη σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην κατεύθυνση ανάπτυξης της Οικονομίας της Γνώσης. Το ΠΕΠ Κρήτης διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας ως ακολούθως : ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης. Επιδιώκεται η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των παραγωγικών φορέων της Κρήτης για : ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με αξιοποίηση της καινοτομίας, διασύνδεση των κλάδων, δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη νέων αναδυόμενων δραστηριοτήτων με οικονομικές προοπτικές. 4

5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (ΕΤΠΑ): Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. Επιδιώκεται η προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η ορθολογική διαχείριση των υδάτων και των στερεών και υγρών αποβλήτων, η μείωση των εκπομπών του CO2 μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη. Επιδιώκεται η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Κρήτης, εξασφαλίζοντας άρτιες υποδομές εκπαίδευσης υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (ΕΚΤ): Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές. Επιδιώκεται (α) η αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες για διευκόλυνση της ένταξης του στην αγορά εργασίας και (β) η τόνωση της επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της RISCrete. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 (ΕΚΤ) : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη. Επιδιώκεται η ενεργός ένταξη στην αγορά εργασίας, η καταπολέμηση της φτώχειας, η προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης. 2. Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη 3. Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη 4. Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

6 2. Στόχοι επικοινωνίας Οι γενικοί στόχοι επικοινωνίας (σύμφωνα με το άρθρο 115, παρ. 1 εδάφια γ και δ του Κανονισμού 1303/2013) είναι : (1) η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος (2) η δημοσιοποίηση του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή των Ταμείων στους πολίτες της Ένωσης, μέσω δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των επί μέρους δράσεων/έργων. Στόχος της στρατηγικής είναι είναι η δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται, τις ευκαιρίες συμμετοχής που υπάρχουν και τις θετικές επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν. Ο γενικός επικοινωνιακός στόχος, για το ΕΠ ΚΡΗΤΗ , εξειδικεύεται σε επιμέρους επικοινωνιακούς στόχους όπως: - Η ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στην ανάπτυξη της Περιφέρειας - Η εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. - Η αύξηση του επιπέδου πρόσβασης του στοχοθετούμενου κοινού σε πληροφόρηση. - Η ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης και συμμετοχής στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. - Η ενεργοποίηση των δυνητικών δικαιούχων για την προώθηση και την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Η ενημέρωση για την αναπτυξιακή στρατηγική, τις βασικές κατευθύνσεις του και την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ Η ενημέρωση και η δέσμευση των δικαιούχων σχετικά με την τήρηση αρχών δημοσιότητας και η παρακίνηση για την ανάληψη ενεργειών δημοσιότητας. - Η προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται - Η διασφάλιση της συνέχειας, ομοιομορφίας και απλότητας στην πορεία υλοποίησης του ΕΠ - Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Στρατηγική Επικοινωνίας : (α) στοχεύει στην μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος του ΕΠ Κρήτη (β) καθορίζει τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία επιλέγουμε να προσεγγίσουμε το θέμα που θέλουμε να προβάλλουμε ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τους στόχους της επικοινωνίας μας. (γ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων σε αντιστοιχία με τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό και καθορίζεται με βάση την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία, καθώς και τις νέες επιδιώξεις. 6

7 Η Κατάρτιση και η υλοποίησή της Στρατηγικής Επικοινωνίας διέπεται από το εξής θεσμικό πλαίσιο: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων. Νόμος υπ.αριθ. 4314/2014 α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (όπου αναφέρονται τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις που εντάσσονται στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων). 3. Στοχοθετούμενο κοινό Το στοχοθετούμενο κοινό για το ΕΠ ΚΡΗΤΗ εξειδικεύεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες : - Δυνητικοί Δικαιούχοι και Δικαιούχοι - Ευρύ κοινό - Πολλαπλασιαστές Ενημέρωσης Στην βάση των ειδικών στόχων της Στρατηγικής στα παραπάνω στοχοθετούμενα κοινά περιλαμβάνονται επι μέρους κοινά στόχοι. Στους Δυνητικούς Δικαιούχους και Δικαιούχους περιλαμβάνονται : - Επιλέξιμοι φορείς (Φορείς Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εδρεύουν στη χωρική ενότητα, ΟΤΑ α και β βαθμού, Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Ερευνητικά ιδρύματα, Επιχειρήσεις, κλπ) 7

8 - Άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Ειδικές κοινωνικές ομάδες (Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού, Νέους & Νέες, Γυναίκες, Άνεργοι ή Υποαπασχολούμενοι, Οικονομικοί Μετανάστες, Ρομά) Στο ευρύ κοινό περιλαμβάνεται : - Άνδρες - Γυναίκες, πολίτες της Κρήτης - Άνδρες - Γυναίκες, πολίτες της Ελληνικής Επικράτειας - Άνδρες - Γυναίκες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολλαπλασιαστές Ενημέρωσης : Σημαντικός για την αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων και την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων είναι και ο πολλαπλασιασμός της πληροφόρησης, μέσω των κατάλληλων φορέων ή οργανισμών. Το ρόλο αυτό μπορούν να αναλάβουν κατά περίπτωση: - ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας) - Φορείς, Υπηρεσίες, Στελέχη & Διαμορφωτές Γνώμης στην έδρα της Περιφέρειας και στις Χώρες της Ε.Ε. - Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α και β βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ) - Κλαδικές και Επαγγελματικές Ενώσεις και Οργανισμοί που εκπροσωπούν επιχειρήσεις (Επαγγελματικές Οργανώσεις Επιμελητήρια: ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, ΓΕΩΤΕΕ, κλπ) - Οικονομικοί και Κοινωνικοί Εταίροι (ΕΒΕΑ, ΓΣΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΒΕΕ, ΞΕΕ, κλπ) - Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (με τα Γραφεία Διασύνδεσης και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) - Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και σύλλογοι - Δομές πληροφόρησης της ΕΕ που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κρήτης (πχ Europe Direct) Τόσο οι στόχοι επικοινωνίας, για κάθε κοινό στόχο, όσο τα μέσα επικοινωνίας είναι διαφορετικά κατά περίπτωση. Στους πίνακες που ακολουθούν δίνεται μια περιγραφή των κυριότερων στόχων και επιδιώξεων της επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανά κοινό στόχο και του μέσου - μεθόδου επικοινωνίας. Κοινό Στόχος ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Στόχοι επικοινωνίας - Η ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στην ανάπτυξη της Περιφέρειας - Η εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. - Η ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης και συμμετοχής στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. - Η ενημέρωση για την αναπτυξιακή στρατηγική, τις βασικές κατευθύνσεις του και την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ Η προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται - Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Η ενημέρωση και η δέσμευση των δικαιούχων σχετικά με την τήρηση αρχών δημοσιότητας και η παρακίνηση για την ανάληψη ενεργειών δημοσιότητας. Μέσα Ιστοσελίδα Έντυπα Οδηγοί Εκδηλώσεις - Σεμινάρια Τεχνικές Συναντήσεις Γραφείο Πληροφόρησης Newsletter Προβολή στα ΜΜΕ 8

9 Κοινό Στόχος ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Στόχοι επικοινωνίας - Η ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στην ανάπτυξη της Περιφέρειας - Η εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. - Η ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης και συμμετοχής στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. - Η ενημέρωση για την αναπτυξιακή στρατηγική, τις βασικές κατευθύνσεις του και την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ Η προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται - Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μέσα Ιστοσελίδα Έντυπα Οδηγοί Εκδηλώσεις - Σεμινάρια Newsletter Προβολή στα ΜΜΕ Κοινό Στόχος ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ Στόχοι επικοινωνίας - Η ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στην ανάπτυξη της Περιφέρειας - Η εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. - Η ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης και συμμετοχής στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. - Η ενημέρωση για την αναπτυξιακή στρατηγική, τις βασικές κατευθύνσεις του και την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ Η προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται - Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μέσα Ιστοσελίδα Εκδηλώσεις Γραφείο Πληροφόρησης Newsletter Προβολή στα ΜΜΕ Έρευνες Κοινό Στόχος Στόχοι επικοινωνίας Μέσα ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Η ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στην ανάπτυξη της Περιφέρειας - Η εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. - Η ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης και συμμετοχής στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. - Η ενημέρωση για την αναπτυξιακή στρατηγική, τις βασικές κατευθύνσεις του και την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ Η προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των έργων που χρηματοδοτούνται - Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιστοσελίδα Εκδηλώσεις Γραφείο Πληροφόρησης Newsletter Προβολή στα ΜΜΕ Έρευνες 9

10 4. Μέθοδος επικοινωνίας Η στρατηγική επικοινωνίας είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων σε άμεση συνέργεια με τους τιθέμενους στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό. Η χάραξη της στρατηγικής για την εκπλήρωση των στόχων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη αφ ενός την προηγούμενη εμπειρία, αφ ετέρου τις νέες επιδιώξεις. Η μέθοδος επικοινωνίας είναι συνάρτηση του στοχοθετούμενου κοινού, των γενικών και ειδικών στόχων επικοινωνίας και βασίζεται πάνω στις στρατηγικές επιλογές. Περιλαμβάνει τα βασικά μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που θα λάβει η Ειδική υπηρεσία για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων/οφελούμενων, των πολλαπλασιαστών ενημέρωσης και των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό η μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνέργεια, τη συμπληρωματικότητα, τη συνεκτικότητα και τη μέγιστη δυνατή ομοιογένεια λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές στρατηγικες κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού : Σχεδιασμός με βάση τη γνώση: Συγκέντρωση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες, με στόχο την κατανόηση των ομάδων κοινού, τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση της επικοινωνίας. Αξιοποίηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ : Λόγω της διατήρησης του brand ΕΣΠΑ, που έχει ήδη υψηλή αναγνωρισιμότητα, δεν απαιτείται να υλοποιηθούν επικοινωνιακές ενέργειες για τη δύσκολη διαδικασία εξοικείωσης του κοινού με ένα νέο όνομα του προγράμματος. Ενιαία στρατηγική: Τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την υλοποίηση των ΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνοχή και η συνάφεια της επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Επίτευξη επικοινωνιακών στόχων: Χρειάζεται να επιτευχθεί αναγνωρισιμότητα (awareness), κατανόηση (comprehension) και αντίστοιχα η αντίδραση/στάση (attitude) κάθε ομάδας κοινού σχετικά με το ΕΣΠΑ , τα ΕΠ και τις επιμέρους πράξεις και δράσεις. Αφήγημα (storytelling) - Εκπαίδευση του κοινού: Παρουσίαση εννοιών, στόχων και δράσεων με τη μορφή αφηγημάτων, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων, τα οποία το κοινό μπορεί να κατανοήσει και να συσχετίσει με τη δική του πραγματικότητα. Απλοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται: Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών επικοινωνίας των ΕΠ θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές από όλους τους πολίτες. Διασφάλιση της συνέχειας, ομοιομορφίας και απλότητας της επικοινωνίας σε όλες τις φάσεις του προγράμματος και για κάθε στοχοθετούμενο κοινό Η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι, για την αποτελεσματική επικοινωνία, η χρήση απλών μηνυμάτων απαλλαγμένων από περιττή πληροφόρηση γύρω από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών. Είναι, επίσης, σημαντικό η πληροφόρηση να είναι συνεχής και σταθερή για όλες τις φάσεις κάθε προγράμματος, από την προκήρυξη έως την εξέλιξη και ολοκλήρωσή του. Η ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα και ο περιορισμός των λογοτύπων, όπως φάνηκε από την προηγούμενη εμπειρία κατά την περίοδο , οδήγησε στην 10

11 αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ και στη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος. Ενεργοποίηση των δικαιούχων για την προώθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σημαντικός για την υλοποίηση του προγράμματος διότι λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης. Εδραιώνοντας τον δικαιούχο στην καρδιά του συστήματος, εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διάδοση της πληροφόρησης στο ευρύ κοινό καθώς και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του προγράμματος. Η ευρεία προβολή των δράσεων που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού, καθώς και η προβολή των υλοποιημένων έργων είναι εξ ίσου σημαντική. Λειτουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων, που μπορεί να περιλαμβάνει στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, κοινωνικούς ή οικονομικούς εταίρους (πολλαπλασιαστές), ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην Ελλάδα και συνεργάζονται ώστε να πληροφορούν και να ενημερώνουν το κοινό-στόχο γύρω από προσκλήσεις, προκηρύξεις, κριτήρια επιλεξιμότητας κλπ. Προβολή των ήδη υπαρχόντων παραδειγμάτων συμμετοχής στα προγράμματα (testimonials). Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, επιτυγχάνεται τόσο η διαφάνεια όσο και η ενθάρρυνση για συμμετοχή. Το στοχοθετούμενο κοινό γνωρίζοντας ότι υπάρχουν μέλη της ευρύτερης ή της τοπικής κοινωνίας ή κάποιων επιχειρηματικών κλάδων ή της εκπαιδευτικής κοινότητας, που έχουν ήδη ωφεληθεί από αντίστοιχα προγράμματα, θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα ή να συμμετέχει στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Ενδεικτικές στρατηγικές επιλογές Ζητούμενο είναι μαζί με την κάλυψη των στόχων του κανονισμού, είναι η δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται, τις ευκαιρίες συμμετοχής που υπάρχουν και τις θετικές επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν. Στο πλαίσιο αυτό το εγκεκριμένο ΕΠ καθώς και περίληψή του έχει ήδη διανεμηθεί σε δυνητικούς δικαιούχους, φορείς και πολλαπλασιαστές ενημέρωσης και έχει αναρτηθεί στην νέα ιστοσελίδα του ΕΠ. Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής είναι η ενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα μηνύματα, την εικόνα και το ύφος. Για το ΕΠ ΚΡΗΤΗ , θα ακολουθηθεί ενιαία εικαστική ταυτότητα, με τη χρήση του επιλεγμένου εμβλήματος και μηνύματος από την Εθνική Αρχή Συντονισμού. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην πληροφορία για κάθε επιμέρους κοινό στόχο. Για την προσέγγιση των δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων/ωφελούμενων είναι σημαντική η σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση τους σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τη διαδικασία επιλογής τους όρους επιλεξιμότητας και την επίγνωση των υποχρεώσεών τους. Η προσέγγιση των δικαιούχων θα στοχεύει στο σύνολο δυνητικών δικαιούχων και θα εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικά κοινά στόχους (ωφελούμενους) όπως ευπαθείς ομάδες, νεανικό κοινό, γυναίκες, κάτοικοι της υπαίθρου, κλπ 11

12 Για την προσέγγιση του ευρύτερου κοινού πρέπει να γίνεται χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας με περιεχόμενο ουσίας αντιληπτό από το μέσο πολίτη και τα επιμέρους κοινάστόχους. Ο ρόλος των πολλαπλασιαστών ενημέρωσης είναι καθοριστικός στην διάδοση των μηνυμάτων του προγράμματος, καθώς διασφαλίζουν ταυτόχρονα ευρεία αλλά και στοχευμένη ενημέρωση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται στη δημιουργία δικτύου συνεργαζομένων φορέων με τη συμμετοχή επιμελητηρίων, Αναπτυξιακών φορέων, του γραφείου Europe Direct, ΜΚΟ κλπ μέσω του οποίου η ενημέρωση θα πολλαπλασιάζεται και παράλληλα θα μπορεί να επικοινωνήται και να κινητοποιήσει τα επιμέρους κοινά-στόχους. Οι δράσεις που εμπλέκουν ΜΜΕ θα γίνουν με τον κατάλληλο διαφημιστικό προγραμματισμό αλλά και μέσω συνεντεύξεων, προσκλησεων σε ημερίδες που διοργανώνει η ΕΥΔ, άρθρων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και ρεπορτάζ στον Τύπο. Τα ΜΜΕ θα τροφοδοτούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος με Δελτία Τύπου σε απλή και κατανοητή γλώσσα για τον μέσο πολίτη. Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης θα λαμβάνει υπόψη της το Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για τις δράσεις δημοσιότητας. Για την εφαρμογή των ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ ακολουθείται μια αλληλουχία φάσεων επικοινωνίας. Κάθε φάση αποτελεί συνέχεια, συμπλήρωση ή εξειδίκευση της προηγούμενης φάσης: Α Φάση: Γενική πληροφόρηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τις δράσεις του - Εναρκτήρια εκδήλωση. Β Φάση: Εξειδικευμένη πληροφόρηση για το πρόγραμμα και τις επιμέρους δράσεις του στοχευμένη στα διάφορα κοινά στόχους Γ Φάση: Διάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων του προγράμματος και των υλοποιημένων έργων Γενικότερα, στην Α Φάση επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των δικαιούχων και του ευρύτερου κοινού μέσα από δράσεις ενημερωτικές καθώς και η διάδοση της πληροφορίας και μέσω πολλαπλασιαστών ενημέρωσης. Η πρώτη φάση αφορά στη γενική πληροφόρηση σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το βασικό του περιεχόμενο (άξονες, αναμενόμενα αποτελέσματα), ξεκινά με την έγκριση του από την Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης έχει διοργανώσει 4 ημερίδες (Μάρτιος 2015), μία ημερίδα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Κρήτης μέσω των οποίων ενημέρωσε τους δυνητικούς δικαιούχους, τους πολλαπλασιαστές ενημέρωσης και τους πολίτες της Κρήτης για τους στόχους, το περιεχόμενο και το πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ Στις ημερίδες αυτές καταγράφηκαν περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες οι οποίοι παρέλαβαν ενημερωτικό έντυπο (περίληψη) του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε απλή και κατανοητή γλώσσα, η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Ε.Π. ( Οι ημερίδες αυτές αποτελούν την Εναρκτήρια Εκδήλωση για το ΕΠ. 12

13 Ταυτόχρονα επεξεργάζεται έναν ενημερωτικό Οδηγό Δημοσιότητας για την υποστήριξη των δικαιούχων που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, ο οποίος θα δοθεί στους Τελικούς Δικαιούχους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Π. Κατά τη διάρκεια της Β Φάσης, προωθείται η διάχυση των δράσεων δημοσιότητας με εξειδικευμένες ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες στο αντίστοιχο κοινό-στόχο. Ο ρόλος των πολλαπλασιαστών ενημέρωσης είναι σημαντικός για την προσέγγιση επιμέρους κοινών στα οποία δεν είναι εύκολη η λήψη της πληροφορίας σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Η δεύτερη φάση αφορά στην περίοδο της εξέλιξης της υλοποίησης του προγράμματος και έχει σαν στόχο την επικοινωνία της πληροφορίας σχετικά με τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, το περιεχόμενο και την εξέλιξη του προγράμματος, τα κριτήρια και τις διαδικασίες ένταξης των πράξεων, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του προγράμματος. Κατά τη φάση αυτή η Ε.Υ.Δ. θα διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης, θα διοργανώνει και θα συμμετέχει σε συνέδρια εκθέσεις, θα συνεργάζεται με τους πολλαπλασιαστές ενημέρωσης, τα γραφεία διασύνδεσης και τις ΜΟΚΕ των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, με ΜΚΟ ή άλλους κοινωνικούς φορείς ανάλογα με το στοχοθετούμενο κοινό και την φύση των δράσεων που ενεργοποιούνται, με προβολή στα ΜΜΕ τόσο με διαφήμιση τηλεόραση και ραδιόφωνο, όσο και με δελτία τύπου ενώ θα γίνει ευρεία χρήση του διαδικτύου. Τέλος, στην Γ Φάση οι δράσεις δημοσιότητας επικεντρώνονται στη δημοσιότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος και την ανάδειξη των καλών πρακτικών. Η τρίτη φάση δημοσιότητας, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, έχει στόχο την προβολή της πλήρους εξέλιξης του Προγράμματος, με έμφαση στην πληροφόρηση και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων, στην προβολή υλοποιημένων έργων και καλών πρακτικών. Θα χρησιμοποιηθούν οι εξής δράσεις : Ετήσια εκδήλωση, Εκδόσεις για προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, συνέχιση της χρήσης Ίντερνετ, διαφημιστικές δράσεις, προβολή παραδειγμάτων πράξεων - καλών πρακτικών και ανταλλαγές εμπειριών (storytelling, testimonials). Μετρήσεις γνώσης του κοινού που να τεκμηριώνει τον βαθμό στον οποίο εκπληρώνονται οι γενικοί και ειδικοί στόχοι της επικοινωνιακής πολιτικής του Ε.Π. θα υλοποιηθούν σε όλες τις φάσεις της πληροφόρησης. Τεκμηρίωση χρήσης βασικών επικοινωνιακών εργαλείων Τα επικοινωνιακά εργαλεία επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται σαφές πώς προσεγγίζεται κάθε στοχοθετούμενο κοινό και ποιά είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα Εναρκτήρια και ετήσια εκδήλωση Η εναρκτήρια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις έδρες κάθε μιας Περιφερειακής Ενότητας για τη βασική ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και του κοινού σχετικά με το Πρόγραμμα και τη συμβολή των ταμείων της Ε.Ε. (Μάρτιος 2015). Παράλληλα ιδιαίτερη δημοσιότητα θα δοθεί κατά την 1 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 13

14 Στοχοθετούμενο κοινό Δυνητικοί Δικαιούχοι, Φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού καθώς και ενώσεις τους (ΠΕΔ), Συλλογικοί φορείς και επαγγελματικοί φορείς (Επιμελητήρια, Επαγγελματικοί Σύλογοι κλπ), Εκπρόσωποι Κοινωνικού τομέα (ΜΚΟ και Σύλλογοι) που εκπροσωπούν ειδικές κοινωνικές ομάδες και Διαμορφωτές Κοινής γνώμης του χώρου των ΜΜΕ και των Περιφερειών. Η εναρκτήρια εκδήλωση καθώς και οι ετήσιες εκδηλώσεις απευθύνονται και προς το ευρύ κοινό. Χρήση Internet Σημαντική θέση στη επικοινωνία της πληροφορίας στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ , έχει το Διαδίκτυο η χρήση του οποίου διατρέχει το σύνολο των φάσεων της επικοινωνίας. Η στρατηγική για την επικοινωνία της πληροφορίας που αφορά στο διαδίκτυο διαρθρώνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Η νέα ιστοσελίδα του Ε.Π.: Η ηλεκτρονική διεύθυνση (domain name) του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ διατηρείται ώστε να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη αναγνωσιμότητα του( Το σύνολο της πληροφορίας για το Ε.Π. θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ. Η ιστοσελίδα θα είναι προσβάσιμη για ΑμεΑ σε επιπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» δίνοντας τη δυνατότητα για την επικοινωνία του συνόλου της πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία. Στην Ιστοσελίδα θα περιλαμβάνονται: λεπτομερής παρουσίαση του προγράμματος και περίληψή του, προκηρύξεις, νέα: που αφορούν εκδηλώσεις δημοσιότητας, οδηγίες διαχείρισης των έργων, λεπτομέρειες για τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο, παραδείγματα πράξεων, σύνδεσμοι με χρήσιμες ιστοσελίδες τόσο της ΕΕ (Διαρθρωτικά Ταμεία, Θεσμικά όργανα κλπ) όσο και άλλων Εθνικών Φορέων και Οργανισμών, κ.α. Μέσω της ιστοσελίδας θα επιδιωχθούν οι παρακάτω εφαρμογές: Εφαρμογή για διμηνιαίο newletter Εφαρμογή για τη μέτρηση της επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας Έφαρμογή για μέτρηση της γνώσης του κοινού Ανάρτηση low badget πληροφορίας ή διαφημίσεων (posts) στα social media και ιστοσελίδες ευρείας δημοσιότητας, ιστοσελίδες πολλαπλασιαστών ενημέρωσης (πανεπιστήμια, επιμελήτρια, γραφεία EUROPE DIRECT, σύλλογοι κ.α.). Τέτοιες δράσεις αφορούν σε εξειδικευμένη πληροφορία με στοχευμένο κοινό (π.χ. νέους, επιχειρήσεις, starτups) στο οποίο πρόθεση είναι να επικοινωνηθούν συγκεκριμένες δράσεις ή προσκλήσεις του προγράμματος. Στην ανάρτηση θα υπάρχει σύνδεσμος που θα παραπέμπει στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Π., ενισχύοντας έτσι και την επισκεψιμότητά του. Χρήση των Social media o Δημιουργία λογαριασμού Instagram με ανάρτηση παραδειγμάτων πράξεων o Δημιοργία καναλιου you tube με ανάρτηση παραγωγών διαφημίσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Για την νέα προγραμματική περίοδο, οι δράσεις του ΕΠ ΚΡΗΤΗ θα προβάλλονται και μέσω του δικτυακού τόπου που συνιστά την ενιαία διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ ενώ για τις δράσεις του ΕΚΤ θα υπάρχουν αναφορές στην ιστοσελίδα στο Τέλος θα χρησιμοποιηθεί ο δικτυακός τόπος που δημοσιοποιεί τα βασικά περιγραφικά στοιχεία των πράξεων καθώς και την εκτίμηση της πορείας 14

15 υλοποίησης τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου της διαφάνειας. Στοχοθετούμενο Κοινό - Ευρύ κοινό - Δυνητικοί Δικαιούχοι, Φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού καθώς και ενώσεις τους (ΠΕΔ), Συλλογικοί φορείς και επαγγελματικοί φορείς (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι Βιομηχάνων κλπ), Εκπρόσωποι Κοινωνικού τομέα (ΜΚΟ και Σύλλογοι) που εκπροσωπούν ειδικές κοινωνικές ομάδες και Διαμορφωτές Κοινής γνώμης του χώρου των ΜΜΕ και των Περιφερειών. Ημερίδες, Συνέδρια, Εκθέσεις, Ειδικές Εκδηλώσεις σε στοχευμένο κοινό Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις ή η συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις εξασφαλίζουν την προσωπική επαφή και λειτουργούν συμπληρωματικά στις υπόλοιπες δράσεις επικοινωνίας. Ανάλογα με τους στόχους, απευθύνονται σε εξειδικευμένο ή σε ευρύ κοινό και με τις κατάλληλες επικοινωνιακές μεθόδους εξασφαλίζεται η συμμετοχή των πραγματικά ενδιαφερομένων. Κρίνεται επίσης σκόπιμη η προβολή καλών πρακτικών μέσω συνδιοργάνωσης συνεδρίων και ανταλλαγών εμπειριών με φορείς δικαιούχους, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κοινού και ευρεία κάλυψη από τα Περιφερειακά ΜΜΕ. Προτείνεται η συνεργασία στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων με το γραφείο EUROPE DIRECT της Περιφέρειας Κρήτης. Στοχοθετούμενο Κοινό - Ευρύ κοινό - Δυνητικοί Δικαιούχοι, Φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού καθώς και ενώσεις τους (ΤΕΔΚ), Συλλογικοί φορείς και επαγγελματικοί φορείς (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι Βιομηχάνων κλπ), Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Εκπρόσωποι Κοινωνικού τομέα (ΜΚΟ και Σύλλογοι), που εκπροσωπούν ειδικές κοινωνικές ομάδες και Διαμορφωτές Κοινής γνώμης του χώρου των ΜΜΕ και των Περιφερειών. Ενημερωτικός Οδηγός, Θεματικοί Οδηγοί, Ενημερωτικά Φυλλάδια και άλλες Εκδόσεις Τα παραπάνω εργαλεία θα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο συμπληρωματικά σε άλλες δράσεις δημοσιότητας και με επιλεγμένα σημεία διάθεσης. Περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Π. και έχει διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην εναρκτήρια εκδήλωση. Ο ενημερωτικός οδηγός θα παρέχει, γενικά στοιχεία για την νέα προγραμματική περίοδο, τις διαδικασίες υλοποίησης, εξειδικευμένες οδηγίες προς ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους. Θα εκδοθεί επίσης οδηγός δημοσιότητας για τους δικαιούχους και ειδικοί οδηγοί για το πρόγραμμα ώστε οι δικαιούχοι να έχουν σαφή γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων τους. Θεματικοί οδηγοί και ενημερωτικά φυλλάδια για κάθε ομάδα στόχο, ευάλωτες ομάδες, νέους και νέες, επιχειρηματίες κλπ. Θα παρέχουν στοχευμένη πληροφορία σχετικά με δράσεις του προγράμματος ΕΚΤ και θα μπορούν να διανέμονται μέσω των πολλαπλασιαστών ενημέρωσης κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΕΠ των δήμων, και σε ειδικές εκδηλώσεις με συγκεκριμένη στόχευση. Το υλικό θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 15

16 Στοχοθετούμενο Κοινό -Ευρύ κοινό -Δυνητικοί Δικαιούχοι και Δικαιούχοι -Ευάλωτες ομάδες. -Νέοι και νέες. -Συλλογικοί φορείς και επαγγελματικοί φορείς (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι Βιομηχάνων κλπ) - Εκπρόσωποι Κοινωνικού τομέα (ΜΚΟ και Σύλλογοι) - Διαμορφωτές Κοινής γνώμης του χώρου των ΜΜΕ και των Περιφερειών. Χρήση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Τηλεόραση Η τηλεόραση είναι ένα μέσο που εξασφαλίζει ευρεία ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο με βάση κατάλληλο διαφημιστικό προγραμματισμό καθώς και προσέλκυση ρεπορτάζ ή συμμετοχή σε τηλεοπτικές εκπομπές διαλόγου. Ραδιόφωνο Το ραδιόφωνο εξασφαλίζει ευρεία ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο με βάση κατάλληλο διαφημιστικό προγραμματισμό καθώς και προσέλκυση ρεπορτάζ ή συμμετοχή σε ραδιοφωνικές εκπομπές διαλόγου. Τύπος Ο Tύπος είναι ένα μέσο που εξασφαλίζει ευρεία προβολή, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω καταχωρήσεων ή και μέσω αφιερωμάτων, συνεντεύξεων και σχετικής αρθρογραφίας. Στοχοθετούμενο Κοινό - Ευρύ κοινό Σε όλα τα παραπάνω μέσα θα χρησιμοποιείται γλώσσα και σύνταξη απλή και κατανοητή από τον μέσο πολίτη αποφεύγοντας την «ξύλινη» γραφειοκρατική διατύπωση που αποθαρρύνει τον αναγνώστη. Επίσης σε όλες τις δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκδόσεις θα περιλαμβάνονται στοιχεία του φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων Υποχρεωτικές δράσεις επικοινωνίας Οι ελάχιστες υποχρεώσεις βάσει του Κανονισμού 1303/2013 είναι οι εξής : Κύρια διοργάνωση μιας σημαντικής ενημερωτικής δραστηριότητας για τη δημοσιοποίηση της έναρξης του επιχειρησιακού προγράμματος ή των επιχειρησιακών προγραμμάτων συνολικά. Διοργάνωση μίας σημαντικής ενημερωτικής δραστηριότητας ετησίως με σκοπό την προβολή των ευκαιριών χρηματοδότησης, τις επιδιωκόμενες στρατηγικές και την παρουσίαση των επιτευγμάτων του επιχειρησιακού προγράμματος. Προβολή του εμβλήματος της Ένωσης στις εγκαταστάσεις της Διαχειριστικής Αρχής. Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρχει μαζί με την ελληνική σημαία σε εμφανές σημείο στις εγκαταστάσεις της Διαχειριστικής Αρχής. Ηλεκτρονική δημοσίευση του καταλόγου των πράξεων. Η λίστα όλων των έργων θα υπάρχει δημοσιευμένη στο κεντρικό portal και παράλληλα η ΕΥΔ δημοσιεύει τη λίστα στην ιστοσελίδα της. Παρουσίαση παραδειγμάτων πράξεων, ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα, στον διαδικτυακό τόπο του επιχειρησιακού προγράμματος που θα είναι προσβάσιμος μέσω της ενιαίας δικτυακής πύλης. Tα παραδείγματα θα πρέπει να παρουσιάζονται σε μία 16

17 ευρέως ομιλούμενη επίσημη γλώσσα της Ένωσης εκτός από την ελληνική. Παραδείγματα πράξεων θα παρουσιάζονται και στην κεντρική πύλη καθώς και στην πύλη του ΕΚΤ Επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση του ΕΠ, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των βασικών επιτευγμάτων του, στον διαδικτυακό τόπο του επιχειρησιακού προγράμματος ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης. Επικοινωνία με Δικαιούχους. Η ΕΥΔ θα βοηθήσει τους Δικαιούχους ώστε να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά, με βάση τα προαπαιτούμενα από τους σχετικούς Κανονισμούς, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως η έκδοση Οδηγιών και προτύπων για πινακίδες, αφίσες, διαφημίσεις καθώς και σήμανση στους οικείους διαδικτυακούς τόπους. Επικοινωνία για άτομα με αναπηρία. Η ΕΥΔ θα φροντίσει για την διάθεση σχετικού επικοινωνιακού υλικού σε άτομα με αναπηρία ενώ παράλληλα αναβαθμίζει την ιστοσελίδα της ώστε να λειτουργεί σε επίπεδο ΑΑ 4.3. Ευθύνες των δικαιούχων Η ΕΥΔ θα αναρτήσει την ιστοσελίδα της έναν πρακτικό Οδηγό Δημοσιότητας. Στόχος του Οδηγού είναι να εξειδικεύσει το κανονιστικό πλαίσιο και να παρέχει πρακτικές οδηγίες και καλές πρακτικές επικοινωνίας-δημοσιότητας στους δυνητικούς δικαιούχους. Πιο αναλυτικά ο Οδηγός θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Γραφιστικά πρότυπα για τη δημιουργία του εμβλήματος της Ένωσης καθώς και ττον καθορισμό τυποποιημένων χρωμάτων που χρησιμοποιούται Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης που περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση ενιαίας επικοινωνιακής ταυτότητας στο σύνολο των εφαρμογών (π.χ. αναμνηστικές πλάκες, προσωρινές πινακίδες, αφίσα, διαδίκτυο κλπ.) Υπενθύμιση των συνεπειών μη τήρησης των υποχρεωτικών μέτρων Επικοινωνίας και Πληροφόρησης. Παραδείγματα καλών πρακτικών και αποτελεσματικών επικοινωνιακών ενεργειών που έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά την περίοδο του ΕΣΠΑ Οι ευθύνες και υποχρεώσεις των δικαιούχων σχετικά με την δημοσιότητα των συγχρηματοδοτουμένων πράξεων θα περιγράφονται και στις σχετικές προκηρύξεις. 17

18 5. Ενδεικτικός προϋπολογισμός Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας χρηματοδοτούνται από τους Άξονες 6 και 7 του Ε.Π. Κρήτη για τις δράσεις του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ αντίστοιχα. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των μέτρων και δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το σύνολο της περιόδου ανέρχεται στο ύψος των και κατανέμεται ως εξής: Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα ανά κατηγορία ενεργειών ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ MME ,30% Προωθητικές Ενέργειες ,30% Άλλες ενέργειες ,40% ΣΥΝΟΛΟ % Σημειώνεται ότι η παραπάνω κατανομή έχει γίνει χωρίζοντας τις δράσεις δημοσιότητας στις κατηγορίες MME, Προωθητικές Ενέργειες και Άλλες Ενέργειες ως εξής: ΜΜΕ : Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος, διαφημιστική εκστρατεία Ίντερνετ (Internet campaign), η εξωτερική διαφήμιση (outdoor). Προωθητικές Ενέργειες : Όλες οι εκδηλώσεις και τα συνέδρια. Οι εκδόσεις: παραγωγές οδηγών, φυλλάδια, newsletters. Η οργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων και οι δράσεις προς τους δημοσιογράφους. Η παραγωγή προωθητικού υλικού και cd rom. Η λειτουργία δικτύων και η λειτουργία γραφείου ενημέρωσης. Άλλες ενέργειες : Παραγωγές για ΜΜΕ όπως μακέτες και spot καθώς και η δημιουργία αρχείων φωτογραφιών. Οι Έρευνες Κοινής Γνώμης. Η ενημέρωση και προσαρμογή της ιστοσελίδας. 6. Συνεργασία εντός της υπηρεσίας Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς Στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ορίζεται ένας υπεύθυνος δημοσιότητας και ο αναπληρωτής του από τη μονάδα Α. Οι υπεύθυνοι πληροφόρησης έχουν την ευθύνη για Την διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου πληροφόρησης και επικοινωνίας και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους δυνητικούς δικαιούχους του ΕΠ καθώς και στα στελέχη της ΕΥΔ 18

19 Την εκπόνηση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας και συνακόλουθα του Ετήσιου Επικοινωνιακού Σχεδίου Την στήριξη της λειτουργίας ενός helpdesk στην ΕΥΔ Την μέριμνα για την συγκέντρωση και παρουσίας καλών πρακτικών στο διαδικτυακό τόπο του ΕΠ Την επικαιροποίηση των στοιχείων για την πορεία υλοποίησης του ΕΠ Την μέριμνα για την τακτική ενημέρωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του ΕΠ καθώς και την τροφοδότηση του ενιαίου δικτυακού τόπου Την ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου Την μέριμνα για την διατήρηση αρχείου ενεργειών επικοινωνίας, φωτογραφιών κλπ για την εφαρμογή των υποχρεωτικών μέτρων επικοινωνίας Για το σκοπό αυτό ο υπεύθυνος δημοσιότητας θα συνεργάζονται: Με τη μονάδα Γ για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας που προβλέπονται στο Ετήσιο Επικοινωνιακό Σχέδιο Με τις μονάδες Β1 και Β2 προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων Επικοινωνίας και Πληροφόρησης από τους δικαιούχους. Η ενημέρωση των δικαιούχων για τις σχετικές υποχρεώσεις τους γίνεται μέσω σχετικών οδηγιών αλλά και στην σχετική απόφαση ένταξης κάθε πράξης. Οι μονάδες Β1 και Β2 μέσω της παρακολούθησης της υλοποίησης κάθε πράξης επιβεβαιώνουν την τήρηση των κανόνων επικοινωνίας. Στο φάκελο κάθε πράξης διατηρείται αρχείο φωτογραφιών με αποδεικτικά στοιχεία τόσο των υποχρεωτικών μέτρων πληροφόρησης όσο και άλλων δράσεων δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί από τους δικαιούχους. Επιπλέον, συνεργάζονται για την αποτύπωση των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στην πορεία υλοποίησης του ΕΠ αλλά και την συμπλήρωση και ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου Σημαντικός για την αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων και την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων είναι και ο πολλαπλασιασμός της πληροφόρησης, μέσω των κατάλληλων φορέων ή οργανισμών. Η αυτοδιοίκηση και φορείς της, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τα επιμελητήρια, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους μπορούν να αναλάβουν το ρόλο αυτό. Η Ε.Υ.Δ. θα καταγράψει και να συντονίσει ένα δίκτυο φορέων με σκοπό να εξειδικευτεί η πληροφορία την κατάλληλη χρονική στιγμή, στο επιμέρους στοχοθετούμενο κοινό και να ευαισθητοποιήσει και να προτρέψει την συμμετοχή των δυνητικών δικαιούχων στη συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος. Ειδικότερα, στο δίκτυο αυτό μπορούν αν συμμετέχουν: Οι ΟΤΑ Α βαθμού πέρα από τη δημοσιότητα που υποχρεούνται να αναλάβουν ως δικαιούχοι σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, θα κληθούν σε ημερίδες παρουσίασης παραδειγμάτων πράξεων να παρουσιάσουν τις σχετικές εμπειρίες. Παράλληλα θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης μέσω των ιστοσελίδων τους. Πολύ σημαντικό ρόλο και σημεία πληροφόρησης για το ΕΣΠΑ δύνανται να παίξουν τα ΚΕΠ των δήμων στα οποία μπορεί να διανεμηθεί επικοινωνιακό υλικό που θα παραχθεί και θα παρέχεται από την ΕΥΔ. 19

20 Η Περιφέρεια Κρήτης παράλληλα με τη δημοσιότητα που θα αναλάβει ως δικαιούχος σε συγχρηματοδοτούμενα έργα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ως ομπρέλα συνεργασίας εμπλεκομένων φορέων και ως συνδιοργανωτής με την ΕΥΔ εκδηλώσεων ημερίδων ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων το Γραφείο EUROPE DIRECT της Περιφέρειας. Αναπτυξιακοί φορείς, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, Επιμελητήρια, με στοχοθέτηση στην ενημέρωση και στήριξη των μελών τους σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης. Εκπαιδευτικά ιδρύματα: Μέσω των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικές κατηγορίες ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, γονείς και μαθητές, μπορούν να προσεγγίσουν την πληροφορία μετά από σχετικές καμπάνιες σε σχολεία ή διανομή έντυπου υλικού στους μαθητές για τους γονείς τους. Τα γραφεία διασύνδεσης και οι ΜΟΚΕ των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων είναι σημαντικά σημεία διάχυσης χρηστικής πληροφόρησης σχετικά με την αξιοποίηση ευκαιριών ειδικά σε θέματα επιχειρηματικότητας, νέων, startups κλπ. Σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικοί φορείς κοινωνικού τομέα και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και συλλόγους μπορεί να διαχυθεί η πληροφορία ή να επικεντρωθεί σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Χρήση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: Ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών ΜΜΕ θεωρείται καθοριστικός στην διάδοση των μηνυμάτων του προγράμματος, καθώς διασφαλίζουν ευρεία και στοχευμένη ενημέρωση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Οι δράσεις που εμπλέκουν ΜΜΕ θα γίνουν με τον κατάλληλο διαφημιστικό προγραμματισμό αλλά και μέσω συνεντεύξεων, άρθρων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και ρεπορτάζ στον Τύπο. Τα ΜΜΕ θα τροφοδοτούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος με Δελτία Τύπου σε απλή και κατανοητή γλώσσα για τον μέσο πολίτη. Τέλος η ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, ΕΥΣΑΑ, Μονάδα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων της στρατηγικής καθώς και την εφαρμογή ων προβλεπόμενων δράσεων. 7. Αξιολόγηση Οι ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης θα αξιολογήσει τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπεται να οργανωθούν στα πλαίσια του Προγράμματος. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμβολή των ενεργειών στην επίτευξη των στόχων του Επικοινωνιακού Σχεδίου και σύμφωνα με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους ανάλογα με τη φύση των ενεργειών. Η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής επικοινωνίας καθώς βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σε σχέση με την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων. Το κοινό που αξιολογείται είναι το κοινό-στόχος (π.χ. δικαιούχοι, ευρύ κοινό) στο οποίο απευθύνονται τα μέτρα ενημέρωσης που έχουν συμπεριληφθεί στο επικοινωνιακό σχέδιο δράσης, με βάση τη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ. Οι επικοινωνιακοί στόχοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, ακριβείς και χρονικά καθορισμένοι ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι δράσεις πληροφόρησης και 20

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά σελ. 3 2. Δομή του Επικοινωνιακού Σχεδίου σελ. 6 2.1 Στόχοι σελ. 6 2.2 Στοχοθετούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1η ΕπιτροπήΠαρακολούθησης Κομοτηνή, 26/6/2015 Παπούδης Ιωάννης Μονάδα Β.1 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 2020 Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Αντώνης Κρυσταλλίδης Γενικοί στόχοι επικοινωνίας Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 12/6/2015 Περιεχόμενα 1. Θεσµικό πλαίσιο υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 2 Α. Θεσμικό πλαίσιο Το πλαίσιο των κανόνων που διέπει την κατάρτιση του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στρατηγική Επικοινωνίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Στρατηγική Επικοινωνίας Περιεχόμενα 1. Γενικά... 3 1.1. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 1.2. Βασικές Κατευθύνσεις του Κανονισμού 1303/2013... 4 2. Π.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επικοινωνιακό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επικοινωνιακό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Επικοινωνιακό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1. Θεσμικό πλαίσιο 2. Βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Πορεία Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2014-2020»...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικά...3 2. Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ...6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ ΑΜΘ

Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 Παπούδης Ιωάννης Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΣΜΑ Στέλεχος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας

Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Επιχειρησιακά Προγραμμάτα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Επιτροπή Παρακολούθησης Iούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σελ. 1 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προέβη σε πλήθος ενεργειών δηµοσιότητας και πληροφόρησης που αφορούσαν το Πρόγραµµα, τις παρεµβάσεις των ιαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη 2014-2015 (Συνοπτική Έκθεση) Μάιος 2016 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος από την

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Γενικές επισημάνσεις Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... Στρατηγική Επικοινωνίας για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014-2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Θεσσαλονίκη,, 10 Απριλίου 2008 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σελ. 1 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σε συνέχεια κατακύρωσης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και επιτυχούς έκβασης του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογράφηκε σύμβαση στις 27 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνική Βοήθεια Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ 2000-2006 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας Αθήνα, Ιούλιος 2013 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της Οδδηηγγόόςς Πλληηροοφόόρηησηηςς κκαι ι Δηημμοοσι ιόόττηητταςς γγι ια ττηηνν υυλλοοποοί ίηησηη ττοουυ Έργγοουυ ""ΚΑΤΤΑΡΤΤΙ ΙΣΣΗ ΑΝΕΡΓΓΩΝ ΣΣΤΤΟΝ ΚΑΤΤΑΣΣΚΕΥΑΣΣΤΤΙ ΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΤΕΧΝΙ ( ΙΚΑ ΕΡΓΓΑ) ) ΑΠΟ ΠΙΣΣΤΤΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us! ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Innovate with us! 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη επιλεξιμότητας

Διαβάστε περισσότερα