Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ"

Transcript

1 Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε κατά την επεξεργασία του στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αποτελείται από δύο (2) Κεφάλαια και τριάντα τρία (33) άρθρα. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α (άρθρα 1-22) επανακαθορίζεται το θεσµικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και το σύστηµα περιβαλλοντικών ελέγχων, ιδίως µε την τροποποίηση διατάξεων του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», ενώ µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β (άρθρα 23-33) ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την αντι- µετώπιση του υφιστάµενου ζητήµατος της αυθαίρετης δόµησης, καθώς και λοιπά θέµατα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Σχετικώς σηµειώνεται ότι η υιοθέτηση νοµοθεσίας «για την απλοποίηση και την σύντµηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων µε στόχο τον περιορισµό του αριθµού των έργων που υπόκεινται σε περιβαλλοντική άδεια αλλά και του χρόνου για τις διαδικασίες έγκρισης στα επίπεδα του µέσου όρου της Ε.Ε.» έως το τέλος Ιουλίου 2011, περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα µας συµφώνως προς το «Μνη- µόνιο Συνεννόησης για τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής» (τέταρτη επικαιροποίηση, , Διαρθρωτικές αλλαγές για την ε- νίσχυση της Ανάπτυξης. Για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση του ανταγωνισµού στις ανοικτές αγορές, σελ του κειµένου στην αγγλική γλώσσα). Επίσης, στο Παράρτηµα 1 «Επιπρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα για το 2011 και µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική

2 2 στρατηγική » του ως άνω κειµένου (σελ ) προβλέπεται ότι τα επιπρόσθετα µέτρα για το 2011 και η µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική (ΜΔΣ) µέχρι το 2015 θα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, αυξήσεις στους φόρους µέσω και της αύξησης των προστίµων για αυθαίρετα κτίσµατα και της τακτοποίησης πολεοδοµικών παραβάσεων. Περαιτέρω, συµφώνως προς το ΠΑΡΑΤΗΜΑ III του ν. 3845/2010, «Μνηµόνιο Οικονοµικής Πολιτικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής», 3 Μαίου 2010, Πίνακας 1 (Δηµοσιονοµικά µέτρα που περιλαµβάνει το πρόγραµµα για το 2011), προβλέπονται έσοδα ύψους οκτακοσίων εκατοµµυρίων ( ) ευρώ από τη φορολόγηση των αυθαιρέτων κτισµάτων. Α. Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 1), µε τις προτεινόµενες διατάξεις του Κεφαλαίου Α επιχειρείται η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ο εξορθολογισµός του ισχύοντος πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του συστήµατος περιβαλλοντικών ελέγχων, «χωρίς εκπτώσεις στο ουσιαστικό κοµµάτι της περιβαλλοντικής προστασίας». Κύριος στόχος των θεσπιζόµενων ρυθµίσεων είναι η ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος µε ταυτόχρονη µείωση του απαιτούµενου χρόνου της διαδικασίας και του αριθµού των έργων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική α- δειοδότηση. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του άρθρου 1 ορίζονται εκ νέου οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες αναλόγως προς το µέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν. Οι εν λόγω κατηγορίες θα είναι πλέον η κατηγορία Α, η οποία περιλαµβάνει τις υποκατηγορίες Α1 και Α2, και η κατηγορία Β. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας Α απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ όσα έργα εντάσσονται στην κατηγορία Β, υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς, συµφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος, τα δηµόσια και τα ιδιωτικά έργα τα οποία υπόκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος κατατάσσονται στις ως άνω κατηγορίες και υποκατηγορίες. Με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 καθορίζεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α και των υποκατηγοριών της Α1 και Α2. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι για την πραγµατοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη µετεγκατάσταση ήδη υφισταµένων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής α- δειοδότησης διά της διεξαγωγής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), και καταργείται η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση, η οποία καθίσταται προαιρετική και ονοµάζεται πλέον Προκαταρκτικός Προσδιορισµός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ). Η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ ορίζεται σε

3 δέκα έτη, εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδόθηκε, ενώ προβλέπεται παράταση της ισχύος της στις οριζόµενες στην προτεινόµενη διάταξη περιπτώσεις, καθώς και δυνατότητα έκδοσής της για διάρκεια ισχύος µικρότερης των δέκα ετών. Τέλος, προβλέπεται ότι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την υποκατηγορία Α1 δίδεται µε α- πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ενώ για την υποκατηγορία Α2 δίδεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 καθορίζεται η διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης ΑΕΠΟ, ενώ στο άρθρο 7 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν περιπτώσεις διαφοροποίησης του σχεδιασµού περιβαλλοντικώς αδειοδοτη- µένου έργου ή δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής µελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, κατά τις οποίες ο φορέας του έργου δύναται να υποβάλει, πριν από την έναρξη της κατασκευής, Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι εγκαταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασµό έργων ή δραστηριοτήτων σε στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ για τα έργα και τις δραστηριότητες αυτές, ε- γκρίνονται κατόπιν υποβολής Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην αρµόδια αρχή. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 καθορίζεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία Β, µε τις διατάξεις του άρθρου 9 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α ή Β, τα οποία δεν διαθέτουν, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, περιβαλλοντικούς όρους, ε- νώ το άρθρο 10 αφορά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων εντός περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η οποία διενεργείται βάσει των ειδικότερων κανονιστικών πράξεων προστασίας των εν λόγω περιοχών και, ελλείψει αυτών, διά της υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης συµφώνως προς τα οριζόµενα στην προτεινόµενη διάταξη. Στο άρθρο 11 καθορίζεται το περιεχόµενο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης ως προς τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες (Φάκελοι ΠΠΠΑ, ανανέωσης και τροποποίησης ΑΕΠΟ, Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού έργων και δραστηριοτήτων, Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις), ενώ στο άρθρο 12 προβλέπεται η κατάργηση όλων των αδειών και εγκρίσεων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάµενη νοµοθεσία ως προς έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β, οι οποίες αντικαθίστανται από την ΑΕΠΟ ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ), αντιστοίχως. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα, διά της έκδοσης σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, να ενσωµατώνονται στην ΑΕΠΟ και άλλες διοικητικές πράξεις ή πρά- 3

4 4 ξεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται η προσκόµιση ή εξέταση των ί- διων δικαιολογητικών µε αυτά της διαδικασίας έκδοσης της ΑΕΠΟ. Με τις διατάξεις του άρθρου 13 συνιστάται στο ΥΠΕΚΑ Κεντρικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) και στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης Περιφερειακό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) και καθορίζονται η συγκρότηση και οι αρµοδιότητές τους. Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 14 συνιστάται στο ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) και ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιοτήτων, οργάνωσης και στελέχωσής της. Περαιτέρω, µεταξύ άλλων, συνιστάται Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ΥΠΕΚΑ για τις ανάγκες αξιολόγησης των ΜΠΕ και σύνταξης των ΑΕΠΟ, καθώς και την εν γένει προώθηση των οριζόµενων διαδικασιών (άρθρο 16), ρυθµίζονται θέµατα που α- φορούν τα τέλη των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, τα οποία µπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω µε υπουργικές αποφάσεις (άρθρο 17), και δηµιουργείται Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) πληροφοριών σχετικών µε τη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρµογής τους (άρθρο 18). Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις γνωµοδοτήσεις των αρχών και τη διεξαγωγή της δηµόσιας διαβούλευσης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση (άρθρο 19), και ιδρύεται διαδικτυακός τόπος για την ανάρτηση των ΑΕΠΟ και των σχετικών αποφάσεων ανανέωσης, τροποποίησης κ.λπ. (άρθρο 19Α). Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 20 εναρµονίζεται το εθνικό µας δίκαιο προς τις ρυθµίσεις του άρθρου 23 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης). Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων προβλέπεται ότι κάθε έργο και δραστηριότητα που εντάσσεται στις κατηγορίες Α και Β, υπόκειται σε προληπτικές, τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις όσον αφορά τον έλεγχο τήρησης των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ και εν γένει της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, και καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες. Επίσης, ορίζονται οι αρµόδιες αρχές για τη διεξαγωγή των ως άνω επιθεωρήσεων και συνιστάται Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, οι οποίοι αποκτούν την εν λόγω ιδιότητα µε τη χορήγηση σχετικής ά- δειας. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 21 θεσπίζονται διοικητικές κυρώσεις, ενώ µε τις διατάξεις του άρθρου 22 ρυθµίζονται ζητήµατα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και του Συντονιστικού Γραφείου Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών. Τέλος, οι σχετικές µε τις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Α µεταβατικές διατάξεις, καθώς και οι τροποποιούµενες διατάξεις του ν. 1650/1986, περιλαµβάνονται στα άρθρα 31 και 32 του παρόντος, αντιστοίχως, ενώ η έναρξη ισχύος του ορίζεται στο άρθρο 33.

5 Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις τροποποιούν, κατά βάση, το ισχύον πλαίσιο α- δειοδότησης του ν. 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος», σκοπός του οποίου είναι «η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και µηχανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, µέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του» (άρθρο 1 παρ. 1). Ειδικότερα, διά του ανωτέρω νόµου (ν. 1650/1986) θεσπίσθηκαν κανόνες οι οποίοι αναφέρονται, µεταξύ άλλων, στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σχετικώς µε την έγκριση της εγκατάστασης δραστηριοτήτων ή εκτέλεσης έργων, από τα οποία απειλούνται δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον (βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ [Ολ] 2537/1996), σε εναρµόνιση και µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ιδίως Οδηγίες 84/360/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ). Στο ανωτέρω πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και, ειδικότερα, συµφώνως προς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας (βλ. ιδίως Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της , για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της ά- γριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206/ , σελ και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της , περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 020/ , σελ ), τα κράτη µέλη καλούνται να αποφεύγουν για ορισµένα σπάνια και απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη εντός των ορίων στρατηγικών περιοχών (δίκτυο Natura 2000), ζηµιογόνες δραστηριότητες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό είδη ή ενδιαιτήµατα για τα οποία η περιοχή τελεί υπό προστασία, και να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα διαφύλαξης για τη διατήρηση και την αποκατάστασή τους [βλ. και κατάλογο των τόπων κοινοτικής σηµασίας για τη µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή (απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής, ΕΕ L 259/ ), οι οποίοι υπόκεινται ευθέως στις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ]. Η υποχρέωση προστασίας των οικοσυστηµάτων και των φυσικών οικοτόπων, η διατήρηση βιώσιµων πληθυσµών των ειδών στο φυσικό περιβάλλον, η αειφορική ανάπτυξη σε περιοχές γειτονικές των προστατευόµενων περιοχών µε στόχο την περαιτέρω προστασία τους, και η φροντίδα για τη δηµιουργία των απαιτούµενων συνθηκών, ώστε να είναι συµβατές οι σηµερινές χρήσεις και η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας µε την «αειφορική» χρήση των συστατικών της προβλέπεται και στη Διεθνή Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, η οποία κυρώθηκε δια του ν. 2204/1994. Εξ άλλου, η ενσωµάτωση του στόχου διατήρησης της βιοποικιλότητας διέπει όλα τα επίπεδα σχεδιασµού και στην τοµεακή και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας (βλ. ν. 3937/2011, και ιδίως άρθρα 1 και 15 και άρθρο 19 του ν. 1650/1986 περί Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών). 5

6 6 Συµφώνως, τέλος, προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «Επειδή, το άρθρον 24 παρ. 1 του Συντάγµατος επιτάσσει την προστασίαν του φυσικού περιβάλλοντος και την υποχρέωσιν του Κράτους να λαµβάνη τα αναγκαία προληπτικά και κατασταλτικά προς τούτο µέτρα. Εις την έννοιαν δε του φυσικού περιβάλλοντος, κατά το άρθρον τούτο, ερµηνευόµενον εν όψει και του ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (Α. 160), των κυρωθεισών διά των ν. 1335/1983 (Α. 32), 2204/1994 (Α. 59) και του ν.δ. 191/1974 (Α. 350) διεθνών συµβάσεων για την διατήρηση της αγρίας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, για την βιολογική ποικιλότητα και για την προστασία των υγροβιοτόπων αντιστοίχως, ως και των οδηγιών του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 79/409/1979 περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και 92/43/1992 για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της αγρίας πανίδας και χλωρίδας, εµπίπτουν και οι βιότοποι, οι ο- ποίοι διά των φυσικών ιδιοτήτων των αποτελούν αναπόσπαστον στοιχείον του οικείου οικοσυστήµατος µετά της πανίδος και χλωρίδος αυτών. Εκ της ούτω επιτασσοµένης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος συνάγεται εξ άλλου και η θεµελιώδης αρχή της προστασίας της βιοποικιλότητος, δυνάµει της οποίας τυγχάνουν ειδικής προστασίας είδη σπάνια ή απειλούµενα µε ε- ξαφάνισιν. Εντεύθεν έπεται ότι εκ των αναγκών της προστασίας ταύτης α- ποκλείεται οιαδήποτε ανθρωπίνη επέµβασις ή δραστηριότης επί βιοτόπων, δυναµένη να διαταρράξη την οµαλήν λειτουργίαν αυτών ως οικοσυστηµάτων» (ΣτΕ 465/2001). Β. Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 16), µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β επιχειρείται να αντιµετωπισθεί το πολύπλοκο ζήτηµα της ρύθµισης των αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης «µε τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό και σύµφωνο µε τις συνταγµατικές επιταγές. Συγκεκριµένα οι ρυθµίσεις αντιµετωπίζουν το υπαρκτό πρόβληµα µέσα από την περιβαλλοντική και πολεοδοµική του διάσταση στην λογική της πράσινης ανάπτυξης, των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και δεν α- ποτελούν µόνο ρυθµίσεις εισπρακτικού χαρακτήρα χωρίς όµως να παραγνωρίζεται και η δυσµενής δηµοσιονοµική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η χώρα. Επιπλέον κριτήριο για την επιλογή των ρυθµίσεων αποτελεί η εµπέδωση της ισότητας των πολιτών και του κράτους δικαίου». Ειδικότερα, απαγορεύεται η µεταβίβαση ή σύσταση εµπράγµατων δικαιω- µάτων σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε µία εκ των οριζόµενων στο Νσχ κατηγορίες (άρθρο 23), ορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά σχετικώς µε την υπαγωγή στις ρυθµίσεις του Νσχ νέων αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης (άρθρο 24), θεσπίζονται µέτρα για τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος (άρθρο 25) και τροποποιούνται τα πρόστιµα προκειµένου περί αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης που δεν θα δηλωθούν κατά τις διαδικα-

7 σίες του παρόντος (άρθρο 27). Επίσης, επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες και το πλαίσιο λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων, η οποία µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (άρθρο 28), και θεσπίζονται άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του ΥΠΕ- ΚΑ, όπως η δυνατότητα εκπόνησης µελετών ή µέρους τους ή η παροχή υπηρεσιών από ενδιαφερόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, προς τον σκοπό δωρεάς σε φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε εγγυήσεις διαφάνειας, και η τροποποίηση όρων και περιορισµών δόµησης επί συγκεκριµένου ακινήτου (άρθρο 29). ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων Παρατηρήσεις επί του Κεφαλαίου Α 1. Επί του άρθρου 1 παρ.1 Συµφώνως προς το τέταρτο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης, «Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και µη σηµαντικές µόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8». Σχετικώς σηµειώνεται ότι στην οδηγία 85/337/ΕΟΚ της για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως έχει τροποποιηθεί, δεν γίνεται αναφορά σε τοπικές επιπτώσεις. Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι αναφορά σε επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο γίνεται στο άρθρο 3 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της σχετικώς µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, συµφώνως προς το οποίο: «2. (...) πραγµατοποιείται εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα σχέδια και προγράµµατα: α) τα οποία εκπονούνται για τη γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιοµηχανία (...), και τα ο- ποία καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων που απαριθµούνται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, ή β) για τα οποία, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχουν σε ορισµένους τόπους, απαιτείται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.3. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 σχέδια και προγράµµατα που καθορίζουν τη χρήση µικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο και οι ήσσονες τροποποιήσεις των αναφερόµενων στην παράγραφο 2 σχεδίων και προγραµµάτων υποβάλλονται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων µόνον όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 4. Τα κράτη µέλη αποφασίζουν εάν τα σχέδια και προγράµµατα, πλην των αναφερόµενων στην παράγραφο 2, 7

8 8 τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων, ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον». Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να διευκρινισθεί περαιτέρω ο όρος «τοπικές και µη σηµαντικές µόνον επιπτώσεις», ιδίως ως προς το εάν βούληση του νοµοθέτη είναι η υπαγωγή στην κατηγορία Β όλων των έργων και δραστηριοτήτων τα οποία δύνανται να επιφέρουν µη σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή µόνο εκείνων τα οποία είναι δυνατόν να επιφέρουν µη σηµαντικές επιπτώσεις σε τοπικό µόνο επίπεδο. Περαιτέρω, χρήσιµο θα ήταν να διευκρινισθεί εάν έργα ή δραστηριότητες τα οποία επιφέρουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τοπικό µόνο επίπεδο θα κατατάσσονται στην κατηγορία Α. 2. Επί του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α. Στην υποπερίπτωση δδ) της περίπτωσης α. της προτεινόµενη διάταξης ο- ρίζεται ότι η συλλογή γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης γίνεται «σε χρονικό διάστηµα τριάντα εργάσιµων ηµερών από την αποστολή και δηµοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ». Εν προκειµένω θα ήταν χρήσιµο να διευκρινισθεί εάν η ηµεροµηνία αποστολής και δηµοσιοποίησης του φακέλου ΠΠΠΑ είναι η ίδια. Επίσης, θα ήταν ενδεχοµένως ορθότερο να λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου από τις αρµόδιες υπηρεσίες και όχι η ηµεροµηνία αποστολής του σε αυτές. Τέλος, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να διευκρινισθεί περαιτέρω ο όρος «δηµοσιοποίηση» του φακέλου. Επίσης, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να διευκρινισθεί η ηµεροµηνία από την οποία αρχίζει η προθεσµία των είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών της υποπερίπτωσης εε) της προτεινόµενης διάταξης. 3. Επί του άρθρου 3 παρ. 4 Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, «Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης της υπηρεσίας, οι ανωτέρω χρόνοι παρατείνονται το πολύ µέχρι το διπλάσιο των αρχικά προβλεπόµενων προθεσµιών για ιδιαιτέρως σύνθετα έργα». Εν προκειµένω, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να διευκρινισθεί ο όρος «ιδιαιτέρως σύνθετα έργα» είτε µε ενδεικτική απαρίθµηση ορισµένων έργων είτε µε την παράθεση κριτηρίων χαρακτηρισµού τους ως ιδιαιτέρως σύνθετων. 4. Επί του άρθρου 3 παρ. 2 περ. β. στστ) και 4 παρ. 3 περ. στ) Στην προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 περ. β. στστ) ορίζεται ότι η σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης του σχετικού φακέλλου από την

9 αρµόδια περιβαλλοντική αρχή λαµβάνει χώρα εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (εε) βάσει της αξιολόγησης των υφιστάµενων γνωµοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωµοδοτήσει όλοι οι συναρµόδιοι φορείς. Επίσης, στην προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 περ. στ) ορίζεται ότι η σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή λαµβάνει χώρα εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση του σταδίου ε, βάσει της αξιολόγησης των υφιστάµενων γνωµοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωµοδοτήσει όλοι οι συναρµόδιοι φορείς. Σχετικώς σηµειώνεται ότι και δυνάµει του ισχύοντος καθεστώτος περιβαλλοντικής αδειοδότησης προβλέπεται ότι «Αν οι υπηρεσίες ή φορείς που γνωµοδοτούν, προκειµένου να εγκριθούν περιβαλλοντικοί όροι, δεν απαντήσουν µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται από το νόµο ή που τάσσονται από την αρµόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων µπορεί να χορηγηθεί και χωρίς τις γνωµοδοτήσεις αυτές, αµέσως µετά την παρέλευση της προθεσµίας» (άρθρο 4 παρ. 9 περ. γ του ν. 1650/1986). Η ανωτέρω ρύθµιση έχει δεχθεί κριτική από εκπρόσωπο της θεωρίας, ως µη συνάδουσα προς τις, σχετικές µε την προστασία του περιβάλλοντος, αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης [βλ. Αν. Τάχο, Δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος, 2006, σελ Πρβλ. και ΣτΕ 3597/2007. Βλ., επίσης, και την από Έκθεση της Επιστηµονικής Υ- πηρεσίας της Βουλής επί του Νσχ «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (ν. 3982/2011)] Επί του άρθρου 6 παρ. 2 περ. β) Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, η οποία αφορά τη διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον υποβληθέντα φάκελο και αποφαίνεται: αα) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιαστική µεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, ββ) είτε ότι δεν επέρχεται ουσιαστική µεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, ο- πότε εκδίδει νέα τροποποιηµένη ΑΕΠΟ ή απόφαση περί µη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εκσυγχρονισµού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης του έργου ή της δραστηριότητας και τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Σχετικώς σηµειώνεται ότι, συµφώνως προς το άρθρο 4 παρ. 1 της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου της για την εκτίµηση των επιπτώσε-

10 10 ων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (EEL 175/ , σελ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «( ) τα έργα που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι υποβάλλονται σε εκτίµηση σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 10 [της Οδηγίας]». Συµφώνως προς το Παράρτηµα Ι της Ο- δηγίας, στα έργα τα οποία εµπίπτουν στο άρθρο 4 παρ. 1 αυτής και υποβάλλονται σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαµβάνεται και «κάθε µεταβολή ή επέκταση των σχεδίων που απαριθµούνται στο παρόν παράρτη- µα, όταν η εν λόγω µεταβολή ή επέκταση καθεαυτή, εµπίπτει στα κατώτατα όρια, αν υπάρχουν, τα οποία καθορίζονται στο παρόν παράρτηµα» (περ. 22 του Παραρτήµατος). Υπό το φως των ανωτέρω, οι τροποποιήσεις ή επεκτάσεις έργων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο του διατάξεων του ως άνω Παραρτήµατος πρέπει να υ- ποβάλλονται από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 6. Επί του άρθρου 10 παρ. 3 Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι «Για έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας Β, και εφόσον από την ειδική οικολογική αξιολόγηση προκύπτει ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόµενης περιοχής, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή µπορεί, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, να εκδίδει πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, προκειµένου να διασφαλίζει ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόµενης περιοχής». Σχετικώς ερωτάται εάν βούληση του νοµοθέτη είναι η συγκεκριµένη αρ- µοδιότητα να ανήκει στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 3852/2010) ή τον Περιφερειάρχη (βλ. σχετικώς άρθρα 57, 131 παρ. 5 και 282 παρ. 2 του ν. 3852/2010), δεδοµένου ότι, από την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010, δεν υφίσταται πλέον «Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας». 7. Επί του άρθρου 16 παρ. 6 Στην παρ 6 του προτεινόµενου άρθρου προβλέπεται ότι µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και ΠΕ- ΚΑ, καθορίζονται, µεταξύ άλλων, τα προσόντα των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους [εδάφιο α)] και οι ιδιότητες που ορίζονται ως ασυµβίβαστες µε το έργο τους [εδάφιο γ)]. Σχετικώς σηµειώνεται ότι, συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση επί του άρθρου 16, ο πιστοποιηµένος αξιολογητής της µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον µελετητή ο οποίος την έχει συντάξει.

11 8. Επί του άρθρου 20 παρ. 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14 και 17 Α. Στην περ. γ) της παρ. 2 του προτεινόµενου άρθρου, η οποία αφορά τις έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, γίνεται παραποµπή στην παράγραφο 15, ενώ πρόκειται περί της παραγράφου 14 του παρόντος. Β. Στην παρ. 3 του παρόντος ορίζεται ότι αρµόδια αρχή για την διεξαγωγή περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων είναι, µεταξύ άλλων, και «οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, όπως ορίζεται στην παρ. 11 [του παρόντος άρθρου], ενεργούντες κατόπιν εντολής των αµέσως προαναφερόµενων ελεγκτικών υπηρεσιών». Επίσης, συµφώνως προς την παρ. 5 περ. α) και β) του παρόντος: «α) Για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου των υποκείµενων σε επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων συνιστάται Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών. ( ) Η ιδιότητα του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή αποκτάται µε τη χορήγηση σχετικής άδειας ( ). β) Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές έχουν ως αντικείµενο την διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται από τις αρµόδιες προς τούτο υπηρεσίες». Περαιτέρω, συµφώνως προς την παρ. 14 του εν λόγω άρθρου: «Έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τις αρµόδιες αρχές των περιπτώσεων α, γ, δ και ε της παραγράφου 3 προκειµένου να διερευνηθούν το ταχύτερο δυνατόν σοβαρές περιβαλλοντικές καταγγελίες ή συµβάντα µε ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. Εάν οι αρµόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να διενεργήσουν την έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση, αυτή µπορεί να ανατίθεται σε περιβαλλοντικό ελεγκτή της παραγράφου 5». Υπό το φως των ανωτέρω, για λόγους σαφήνειας, σκόπιµο θα ήταν να διευκρινισθεί εάν ο όρος «Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές» στις παραγράφους 3 περ. ε), 5 και 11 αφορά τα ίδια πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, στην διάταξη της παρ. 14, η φράση «( ) διενεργούνται από τις αρµόδιες αρχές των περιπτώσεων α, γ, δ και ε της παραγράφου 3 ( )» θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «( ) διενεργούνται από τις αρµόδιες αρχές των περιπτώσεων α, γ, δ της παραγράφου 3 ( )». Γ. Στην παρ. 6 εδ. β ορίζεται ότι η παρεµπόδιση των ελέγχων ή η παροχή ψευδών στοιχείων από τους φορείς εκµετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας επιφέρει τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 8 του ν. 2336/1995. Επειδή το άρθρο 8 του ν. 2336/1995 ρυθµίζει περισσότερα ζητήµατα, θα ή- ταν νοµοτεχνικώς ορθότερο και σύµφωνο προς την αρχή της νοµιµότητας να γίνει παραποµπή σε συγκεκριµένη παράγραφο. Σηµειωτέον δε ότι ποινικές κυρώσεις προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2336/1995, που αποτελεί και τροποποίηση του α.ν. 690/1945, και στην παρ. 2, όπου όµως γίνεται περαιτέρω παραποµπή στο άρθρο 8 του ν. 2207/1994, το οποίο, µε τη σειρά του, αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 42 παρ. 7 του ν. 1897/

12 12 Θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να ορισθεί η ποινική κύρωση στην υπό ψήφιση διάταξη. Δ. Στην παρ. 12, για λόγους σαφήνειας, µετά τις λέξεις «του Μέρους Β» χρήσιµο θα ήταν να προστεθεί η φράση «(άρθρο 17, παρ. 14)». Ε. Στην παρ. 17 του προτεινόµενου άρθρου ορίζεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, µεταξύ άλλων, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του προστίµου [περ. δ) της παρ. 17]. Δεδοµένου ότι τα πρόστιµα για κάθε παράβαση των διατάξεων του Νσχ περιλαµβάνονται στο άρθρο 21, σκόπιµο είναι να διευκρινισθεί, εν προκειµένω, η φύση του ως ά- νω αναφερόµενου προστίµου. ΣΤ. Συµφώνως προς τις προβλέψεις του άρθρου 23 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έ- λεγχος της ρύπανσης), όσον αφορά τη συχνότητα των επιτόπου επισκέψεων για τις διάφορες κατηγορίες εγκαταστάσεων στο πλαίσιο των τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων: «Η περίοδος µεταξύ δύο επιτόπου επισκέψεων βασίζεται σε συστηµατική εκτίµηση των περιβαλλοντικών κινδύνων των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων και δεν υπερβαίνει το ένα έτος για τις εγκαταστάσεις που δηµιουργούν τους µεγαλύτερους κινδύνους και τρία έτη για τις εγκαταστάσεις που δηµιουργούν τους µικρότερους κινδύνους». Επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Νσχ, η υποκατηγορία Α1 περιλαµβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και η υποκατηγορία Α2 αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ η κατηγορία Β περιλαµβάνει «έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και µη σηµαντικές µόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον ( )». Υπό το φως των ανωτέρω, δηµιουργείται προβληµατισµός κατά πόσον η διάταξη της περ. (ββ) της παρ. 10. β) του παρόντος, συµφώνως προς την ο- ποία για τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2010/1975 και, ταυτοχρόνως, στην υποκατηγορία Α2 η περιβαλλοντική επιθεώρηση µε αυτοψία διεξάγεται, κατ ελάχιστον, ανά τριετία, συνάδει µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 23 της Οδηγίας που απαιτούν να µην υπερβαίνει το έ- να έτος η συχνότητα των επιθεωρήσεων για τις εγκαταστάσεις που δηµιουργούν τους µεγαλύτερους κινδύνους. Παρατηρήσεις επί του Κεφαλαίου Β Όπως έχει και παλαιότερα επισηµανθεί [βλ., ιδίως, έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του Νσχ «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσης, Μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατά-

13 ξεις» (ν. 3843/2010)], συµφώνως προς τη νοµολογία, «το οικιστικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε συνταγµατικώς προστατευόµενη αξία, οι διατάξεις δε αυτές του Συντάγµατος [άρθρο 24 παρ. 1 και 2] απευθύνουν στον κοινό και κανονιστικό νοµοθέτη επιταγές να ρυθµίσει την πολεοδοµική διαµόρφωση βάσει ενός ορθολογικού πολεοδοµικού σχεδιασµού, δηλαδή σχεδιασµού υ- παγορευόµενου από πολεοδοµικά κριτήρια και προσαρµοσµένου στην ιδιο- µορφία και την εν γένει φυσιογνωµία, καθώς και τις ανάγκες, κάθε περιοχής ( )» (ΣτΕ 4040/2005). «Ουσιώδες στοιχείο του σχεδιασµού αυτού είναι ο καθορισµός ή η τροποποίηση των χρήσεων γης της πόλεως, κριτήρια δε για την χωροταξική αναδιάρθρωση και την πολεοδοµική ανάπτυξη των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της αναπτύξεως των οικισµών και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβιώσεως των κατοίκων (Σ.τ.Ε Ολ. 1528/2003, Ολ. 123/2007) µη επιτρεποµένης της χειροτερεύσεώς τους µε οποιοδήποτε τρόπο. Τούτων έπεται, ότι µέχρις ότου τεθούν για πρώτη φορά από το νοµοθέτη, προς εκπλήρωση της ανωτέρω, το πρώτον επίσης τεθείσης συνταγµατικής επιταγής, οι βασικοί κανόνες πολεοδοµήσεως, είναι συνταγµατικώς α- νεκτή η πρόβλεψη της δυνατότητας εξαιρέσεως από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί πριν τη θέσπιση των κανόνων αυτών, που τίθενται εν γνώσει ακριβώς της ανωτέρω κατ εξαίρεση δυνατότητας (παλαιές κατασκευές), αλλά η σχετική ρύθµιση νοείται ως εξαιρετική και υπό όρους, ώστε αφενός να µην αποδυναµώνεται ουσιωδώς η αποτελεσµατικότητα των θεσπιζόµενων κανόνων και, αφετέρου, να µην προκαλείται βλάβη σε φυσικά οικοσυστήµατα, οικιστικά σύνολα και πολιτιστικά στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Είναι όµως αντίθετες προς την ανωτέρω συνταγµατική επιταγή διατάξεις, µε τις οποίες επιτρέπεται η υπό τους αυτούς όρους εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών που ανεγείρονται µεταγενεστέρως, µετά δηλαδή τη θέσπιση των ανωτέρω πολεοδοµικών κανόνων, και κατά παράβαση των διατάξεων που αφορούν τους όρους και περιορισµούς δοµήσεως ή τις χρήσεις γης (νέες κατασκευές). Και τούτο, διότι η εξαίρεση αυτή από την κατεδάφιση συνεπάγεται τη νόθευση και τη συνεχή ανατροπή του γενοµένου βάσει των νέων πολεοδοµικών κανόνων πολεοδοµικού σχεδιασµού, ανατροπή η οποία, είτε αφορά τα κτήρια και τον τρόπο δοµήσεώς τους, είτε τη χρήση τους, έχει ως αποτέλεσµα τη χειροτέρευση των συνθηκών διαβιώσεως, πολλώ δε µάλλον όταν οι όροι ε- ξαιρέσεως από την κατεδάφιση µιας νέας, παραβιάζουσας τους όρους δο- µήσεως αυθαίρετης κατασκευής ή διατηρήσεως µιας επανεµφανιζόµενης, αλλά µη επιτρεποµένης χρήσεως, επιβάλλουν να εκτιµάται η πολεοδοµική επιβάρυνση της περιοχής σε σχέση µε την εξαιρούµενη από την κατεδάφιση κατασκευή, αλλά και µε το σύνολο των νέων αυθαίρετων κατασκευών της συγκεκριµένης περιοχής» (ΣτΕ [Ολ] 3921/2010). Επίσης, διάταξη νόµου «η 13

14 14 οποία, για να καµφθεί ο τεθείς σε συµµόρφωση προς τη διατυπούµενη στο άρθρο 24 παρ. 2 Συντ. επιταγή βασικός πολεοδοµικός κανόνας ότι κατεδαφίζονται ανεξαιρέτως όλες οι υπό την εκτεθείσα έννοια νέες κατασκευές που παραβιάζουν τους ισχύοντες κανόνες δοµήσεως και χρήσεως γης, και να εισαχθεί απόκλιση από αυτόν, θεσπίζει προς τούτο για το µέλλον ως ε- ξαιρετική ρύθµιση την πρόβλεψη της δυνατότητας να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές είναι ( ) αντισυνταγµατική επιπροσθέτως γιατί αντιβαίνει επίσης: Αφ ενός στις συνταγµατικές αρχές του κράτους δικαίου (ήδη, µετά την αναθεώρηση του έτους 2001, ρητώς κατοχυρούµενη στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος) και του σεβασµού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος), αφ ετέρου δε στη συνταγµατική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος)» (ΣτΕ [Ολ] 3500/2009). Εξ άλλου, η αυτόµατη εξαίρεση από την κατεδάφιση κάθε αυθαίρετης κατασκευής, η οποία υφίσταται σε ορισµένη χρονική στιγµή, µε µόνη τη δήλωση του ενδιαφεροµένου και άνευ προηγούµενης κρίσης της διοίκησης η ο- ποία να διαµορφώνεται βάσει πολεοδοµικών κριτηρίων, και χωρίς να εξαρτάται η εξαίρεση από το µέγεθος, το είδος ή τη σηµασία της κατασκευής ή των επιπτώσεών της επί του περιβάλλοντος χώρου, έχει θεωρηθεί ως αντιβαίνουσα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του Συντάγµατος, σκοπός της οποίας είναι η εξασφάλιση τόσο της λειτουργικότητας όσο και της οµαλής ανάπτυξης των οικισµών (ΣτΕ [Ολ] 1876/1980). Εξαίρεση από τον κανόνα της κατεδάφισης των οικοδοµούµενων κτισµάτων, κατά παράβαση των καθορισθέντων για ορισµένη περιοχή όρων και περιορισµών δόµησης, έχει κριθεί ανεκτή από το Συµβούλιο της Επικρατείας «οσάκις αι αυθαίρετοι κατασκευαί οφείλονται εις ασηµάντους από πολεοδο- µικής απόψεως παραβάσεις, αίτινες, ως εκ του µεγέθους, της µορφής και των επιπτώσεών των, δεν ασκούν σοβαράν επιρροήν επί της λειτουργικότητος των οικισµών, µη παρεµποδίζουσαι την οµαλήν ανάπτυξιν αυτών, ουδ ε- πιδρώσαι δυσµενώς επί των όρων διαβιώσεως, ώστε να καταστούν συνταγ- µατικώς ανεπίτρεπτοι», αποκλειοµένης έτσι της εξαίρεσης από τον γενικώς ισχύοντα κανόνα της κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών «οσάκις αύται είναι αποτέλεσµα σοβαρών παραβάσεων των ισχυόντων όρων και περιορισµών δοµήσεως» (ΣτΕ [Ολ] 1876/1980. Πρβλ. εξαίρεση για τις µικρές πολεοδοµικές παραβάσεις δυνάµει του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985, διάταξη η οποία εφαρµόζεται από τα δικαστήρια ως σύµφωνη προς το Σύνταγµα (βλ. ΣτΕ 564/2005, 2730/1993). Υπό το φως της µέχρι σήµερα νοµολογίας, θα ήταν ενδεδειγµένο οι προτεινόµενες ρυθµίσεις να υπάγονται στο πλαίσιο προηγούµενου συνολικού χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, ώστε να εξετάζονται εγκαίρως όλα τα δεδοµένα του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

15 Προς τον σκοπό της αποκατάστασης της προκαλούµενης βλάβης στο περιβάλλον επιβάλλεται τουλάχιστον η δηµιουργία χώρων πρασίνου ή άλλων κοινοχρήστων, προκειµένου το περιβαλλοντικό όφελος να καλύψει, κατά το δυνατόν, την περιβαλλοντική ζηµία στις θιγόµενες περιοχές (βλ. ζώνες πολεοδοµικής εξισορρόπησης του άρθρου 25 παρ. 2, µε σκοπό την αποκατάσταση του πολεοδοµικού ισοζυγίου εκάστου Ο.Τ.Α.) Επί του άρθρου 24 παρ. 1 Σχετικώς παρατηρείται ότι η επιβολή κυρώσεων για την ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών ή για την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης αναστέλλεται για µεν τις εντός σχεδίου περιοχές επί σαράντα έτη, για δε τις εκτός σχεδίου περιοχές επί είκοσι έτη (µε δυνατότητα επέκτασης στα σαράντα υπό την πλήρωση ορισµένων προϋποθέσεων). Η διαφοροποίηση ως προς το χρονικό διάστηµα αναστολής, προφανώς, εκκινεί από τον διαφορετικό προορισµό που, κατά τη νοµολογία, έχουν οι εντός εν σχέσει προς τις εκτός σχεδίου περιοχές [βλ. ΣτΕ [Ολ] 3135/2002, συµφώνως προς την οποία «( ) από τις διατάξεις που ρυθµίζουν τους όρους και προϋποθέσεις δόµησης γηπέδων σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, ερµηνευόµενες εν όψει των ορισµών του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγµατος, το οποίο αναφέρεται στην προσήκουσα διαµόρφωση, ανάπτυξη, πολεοδόµηση και επέκταση των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών, µε σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισµών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης, συνάγεται ότι ο νοµοθέτης, κοινός και συνταγµατικός, επιχειρεί, από πλευράς δυνατότητος δοµήσεως, µία θεµελιώδη διαφοροποίηση µεταξύ των περιοχών των αναπτυσσοµένων µε βάση οργανωµένο πολεοδοµικό σχέδιο οικισµών και των εκτός σχεδίου περιοχών, οι οποίες δεν έχουν ως προορισµό, κατ αρχήν, την δόµηση, αλλά την γεωργική ή δασοπονική εκµετάλλευση καθώς και την αναψυχή του κοινού (κ.ά.)». «Στην µεν πρώτη κατηγορία περιοχών, που προορίζονται προς δόµηση, αυτή επιτρέπεται µε µόνη προϋπόθεση την τήρηση των ορισµών του σχεδίου πόλεως και των όρων και περιορισµών δοµήσεως που το συνοδεύουν. Στην δεύτερη, ό- µως, κατηγορία περιοχών, εν όψει του ότι δεν είναι δυνατόν, από την φύση τους και την έλλειψη πολεοδοµικής οργανώσεώς τους, να εξασφαλισθεί η τήρηση των κατά τα ανωτέρω συνταγµατικών σκοπών, η δόµηση µόνον κατ εξαίρεση επιτρέπεται, δυνάµενη και να απαγορεύεται εν όλω ή εν µέρει ή να επιτρέπεται υπό ιδιαιτέρως αυστηρούς όρους και περιορισµούς, προσαρµοσµένους στην ιδιαίτερη φύση κάθε περιοχής» (ΣτΕ 2657/2007)]. Υπό το φως, όµως, του ότι και στις εκτός σχεδίου περιοχές είναι δυνατή η δόµηση υπό όρους [βλ. Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής ε- πί του Νσχ «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ν. 3894/2010) και τις εκεί παραποµπές] και, πάντως, του ότι έχει κριθεί

16 16 δυνατή η έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων για τον καθορισµό ειδικών χρήσεων γης και όρων και περιορισµών δόµησης και σε περιοχές εκτός σχεδίου, όταν αυτός ο καθορισµός κρίνεται, λόγω τοπικών ή ειδικών συνθηκών, α- παραίτητος, ιδίως όταν οι συγκεκριµένες πολεοδοµικές ρυθµίσεις υπαγορεύονται από την ανάγκη έγκαιρης επέµβασης προς προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ή έλεγχο της οικοδοµικής δραστηριότητας (ΣτΕ [Ολ] 533, 534, 535/2003), θα µπορούσε να προκληθεί προβληµατισµός ως προς την ά- νευ ειδικότερων κριτηρίων διαφοροποίηση ως προς τον χρόνο αναστολής. Πολλώ δε µάλλον που οι εν λόγω διατάξεις δεν αφορούν ακίνητα ευρισκό- µενα σε προστατευόµενες περιοχές (βλ. δάση, δασικές ή αναδασωτέες ε- κτάσεις, αιγιαλό ή ζώνη παραλίας, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ρέµατα, προστατευόµενες περιοχές του άρθρου 19 του ν. 1650/1986). 10. Επί του άρθρου 24 παρ. 15 Με την παρ. 15 του άρθρου 24 του υπό ψήφιση Νσχ προβλέπεται ότι οι «δικογραφίες που αφορούν αδικήµατα µε τις περί αυθαιρέτων διατάξεις», αν δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο µε πράξη του αρµοδίου οργάνου, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και βεβαίωση της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας ότι η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και ότι εξοφλήθηκε το ειδικό πρόστιµο κατά τις διατάξεις του παρόντος νό- µου. Ενόψει του ότι η εξόφληση του ειδικού προστίµου αποτελεί λόγο εξάλειψης του αξιοποίνου των σχετικών εγκληµάτων, θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθότερο να αναφέρονται τα εγκλήµατα των οποίων το αξιόποινο εξαλείφεται, και να αναδιατυπωθεί η προτεινόµενη διάταξη µε παραποµπή στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, ώστε να µην ανακύψουν ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής της. 11. Επί του άρθρου 26 παρ. 1 Διά των προτεινόµενων διατάξεων θεσπίζεται δυνατότητα παράτασης κατά είκοσι χρόνια του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο αναστέλλεται η ε- πιβολή κυρώσεων λόγω ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισµών. Η ανωτέρω δυνατότητα εξαρτάται από την πλήρωση διαζευκτικώς ορισµένων προϋποθέσεων, ήτοι α) της «εναρµόνισης» της κατασκευής ή της χρήσης προς τον ολοκληρωµένο πολεοδοµικό σχεδιασµό και τον καθορισµό χρήσεων γης, όρων και περιορισµών δόµησης της περιοχής ή β) i. της ιδιοκτησίας ή απόκτησης όµορου άρτιου και οικοδοµήσιµου γηπέδου ή τµήµατος γηπέδου ως άνω ή τµή- µατος όµορου οικοπέδου, ή γηπέδου ή οικοπέδου ή τµήµατός τους ευρισκό- µενου στην εδαφική περιφέρεια του Δήµου όπου ευρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή, υπό την προϋπόθεση ότι στο ανωτέρω «συµπληρωµατικό» ακίνητο θα αποκλεισθεί η δυνατότητα δόµησης ή β) ii της καταβολής ειδικού προστί- µου β) iii συνδυασµού των δύο ανωτέρω [β) ii και β) iii].

17 Στο πλαίσιο του υπηρετούµενου, εκ των προτεινόµενων διατάξεων του Νσχ, σκοπού του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, µόνη η «εξαγορά» της υπολειπόµενης αρτιότητας ή η απαγόρευση της δόµησης σε άλλες περιοχές, ώστε να εξισορροπείται, προφανώς, συνολικώς στην περιφέρεια ενός Δήµου η δόµηση και η προκύπτουσα εξ αυτής επιβάρυνση σε εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισµών περιοχές, δηµιουργεί προβληµατισµό κατά πόσον πληροί αυτόν τον στόχο ή απαιτούνται και άλλα µέτρα τα οποία θα συµβάλουν στη βελτίωση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος (πρβλ. τη δηµιουργία ζωνών πολεοδοµικής εξισορρόπησης δυνάµει του άρθρου 25 παρ. 2 για τις εντός σχεδίου περιοχές). Μάλιστα, στο µέτρο που δεν γίνεται διάκριση από τις διατάξεις του άρθρου, στις ανωτέρω περιοχές (όπου, κατά δήλωση των ι- διοκτητών τους, θα απαγορευθεί η δόµηση) δύνανται να συγκαταλέγονται προστατευόµενες, οι οποίες, ούτως ή άλλως, τελούν υπό ειδικότερα καθεστώτα περιορισµών δόµησης. Παρατηρείται, εξ άλλου, ότι από τη σχετική διατύπωση δεν προκύπτει σαφώς εάν υφίσταται δυνατότητα άλλης χρήσης των «συµπληρωµατικών» οικοπέδων, τα οποία παραµένουν στην ιδιοκτησία, νοµή και κατοχή των ενδιαφεροµένων, πράγµα το οποίο θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να διευκρινισθεί. Περαιτέρω, στην αρχή των εδαφίων i) και iii) της περίπτωσης β) πρέπει, για λόγους πληρότητας, να τεθούν, µετά το ρήµα «έχει», οι λέξεις «στην κυριότητα, νοµή και κατοχή του», εάν αυτό αποδίδει τη βούληση του νοµοθέτη. Τέλος, στο εδάφιο iii) θα ήταν χρήσιµο να διευκρινισθεί ο όρος «µικρότερο του υπό ii) αναφερόµενου». Επίσης, ερωτάται εάν αντί του παραπεµπόµενου εδαφίου iii) νοείται το εδάφιο ii) Επί του άρθρου 31 παρ. 7 Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας και σαφήνειας, η προτεινόµενη διάταξη πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «7. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται µε την παρ. 7 του άρθρου 2 σε συνδυασµό µε την παρ. 1 του άρθρου 17 του παρόντος». 13. Επί του άρθρου 33 Συµφώνως προς τη διάταξη του πρώτου εδαφίου του προτεινόµενου άρθρου: «Η ισχύς του Μέρους Α του παρόντος νόµου αρχίζει ένα µήνα από τη δηµοσίευση του και µε τη δηµοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις του». Σχετικώς σηµειώνεται ότι στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Νσχ ορίζεται ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος,

18 18 τα δηµόσια ή ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες που υπόκεινται στις ρυθµίσεις του νόµου, κατατάσσονται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες του άρθρου 1 καθώς και σε οµάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες». Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Νσχ, το οποίο περιλαµβάνει τις µεταβατικές διατάξεις, ορίζεται ότι: «Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάµενες διατάξεις του ν.1650/1986 (Α 160) ως ισχύει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση». Υπό το φως των ανωτέρω, η ως άνω προτεινόµενη διάταξη πρέπει να α- ναδιατυπωθεί ως εξής: «Η ισχύς του Μέρους Α του παρόντος νόµου αρχίζει ένα µήνα από τη δηµοσίευση του, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις του». Αθήνα, Οι εισηγητές Αθανασία Διονυσοπούλου Επιστηµονική Συνεργάτις Δηµήτριος Βασιλείου Γεωργία Μακροπούλου Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ο προϊστάµενος του Β Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Στέφανος Κουτσουµπίνας Επ. Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θράκης Ο προϊστάµενος της Α Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αντώνης Παντελής Καθηγητής της Νοµικής Σχολής Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο ουδέποτε έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Προς Κύριο Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Κοινοποίηση Πίνακα Κοινοποίησης Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ

B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ο NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μέχρι την έκδοση της απόφασης 1828/08 του ΣτΕ και στη συνέχεια της παρακάτω Εγκυκλίου 1/2010 του ΥΠΕΚΑ, η έκδοση οικοδοµικών αδειών σε περιοχές εντός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους γινόταν κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΑ, 13 Σεπτεµβρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ.

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΑ, 13 Σεπτεµβρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΑ, 13 Σεπτεµβρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ: διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ:  διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1. Βασικά σημεία νομοσχεδίου Πρώτη μέριμνα η διατήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι. Η αρχή της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος... 5 Α. Η νομική

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει της «Αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας» (Ν.3325/2005) Γενική αξιολόγηση του νέου νοµοθετικού πλαισίου Στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας την υπ αριθ.430/91 γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ HELECO ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ» Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Σπύρος Παπαγρηγορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων

Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3059/2009 ΤΟΥ ΣτΕ Ο δικαστικός έλεγχος σημαντικών πολεοδομικών επεμβάσεων THE DOUBLE GENERATION IN ATHENS IN LIGHT OF DECISION No. 3059/2009 OF THE

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα