Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου"

Transcript

1 Οργάνωση Η/Υ Ο Επεξεργαστής TRN Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου

2 ΚMΕ Κυριότεροι Καταχωρητές της ΚΜΕ του υπολογιστή TRN IR (20 bits) X (20 bits) I (13 bits) PC (13 bits) A (20 bits) KME

3 Καταχωρητές 1/2 Καταχωρητής A (συσσωρευτής accumulator) Εκτέλεση αριθμητικών και λογικών πράξεων Συσσώρευση (αποθήκευση) των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων των πράξεων. Καταχωρητής X Βοηθητικός καταχωρητής που χρησιμοποιείται ως επέκταση του καταχωρητή A. Καταχωρητής IR (καταχωρητής εντολών - instruction register) Περιέχει την εντολή που πρόκειται κάθε φορά να εκτελεσθεί.

4 Καταχωρητές 2/2 Καταχωρητής PC (μετρητής προγράμματος - program counter) Περιέχει την διεύθυνση της προς εκτέλεση εντολής που βρίσκεται στην μνήμη. Καταχωρητής I. (καταχωρητής δείκτης - index register) είναι μήκους 13 bits και Χρησιμοποιείται κατά την δεικτοδοτημένη αναφορά στην μνήμη. Χρησιμοποιείται και ως μετρητής (counter).

5 Μορφή Εντολών Στον υπολογιστή ΤRN οι εντολές παριστάνονται με μία λέξη υπολογιστή μήκους 20 δυαδικών ψηφίων Πεδίο Κώδικα Εντολής Πεδίο Τρόπου Προσπέλασης Πεδίο Διεύθυνσης Ψηφίο Έμμεσης Αναφοράς Ψηφίο Δεικτοδοτημένης Αναφοράς

6 Τρόποι Αναφοράς στη Μνήμη Άμεση Αναφορά στη Μνήμη Έστω η εντολή LDA 1312 A 5 Α <- Μ[TAG]

7 Τρόποι Αναφοράς στη Μνήμη Δεικτοδοτημένη Αναφορά στη Μνήμη Έστω η εντολή LDA,Ι 1312 A 7 Ι 3 Α <- Μ[TAG+I] = 1315

8 Τρόποι Αναφοράς στη Μνήμη Έμμεση Αναφορά στη Μνήμη Έστω η εντολή LDA (1312) A 6 Α <- Μ[ M[TAG] ]

9 Τρόποι Αναφοράς στη Μνήμη Έμμεση και Δεικτοδοτημένη Αναφορά στη Μνήμη Έστω η εντολή LDA,Ι (1312) A 6 Ι 3 Α <- Μ[ M[TAG+I] ] = 1315

10 Κύκλοι Μηχανής Η μεταφορά από τη μνήμη και η εκτέλεση μιας εντολής, λαμβάνει χώρα σε τέσσερις φάσεις ή κύκλους μηχανής : Κύκλος Ανάκλησης της Εντολής (Instruction Fetch) Κύκλος Δεικτοδοτημένης Αναφοράς, D=1 (Index Addressing) (σχηματισμός βοηθητικής διεύθυνσης Β) Κύκλος Έμμεσης Αναφοράς. E=1 (Indirect Addressing) (σχηματισμός τελικής διεύθυνσης Β) Κύκλος Εκτέλεσης

11 Η Συμβολική Γλώσσα του TRN

12 Συμβολική Γλώσσα TRN Οι εντολές και οι ψευδοεντολές της συμβολικής γλώσσας αποτελούνται εν γένει από τέσσερα τμήματα: ΕΠΙΓΡΑΦΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΑ Επιγραφή: Ορισμός συμβολικών ονομάτων (6 ή λιγότεροι χαρακτήρες) Λειτουργία: Συμβολικό όνομα εντολής ή ψευδοεντολής Διεύθυνση: Σχόλια: - συμβολικό όνομα - ένας αριθμός ( , $1310 με MSB 0 ή 1) - σύμβολο * - συνδυασμός των ανωτέρω σε περιορισμένες παραστάσεις Αγνοούνται από το συμβολομεταφραστή

13 Δήλωση Προσπέλασης στη Μνήμη Άμεση Προσπέλαση στη Μνήμη LDA TAG Δεικτοδοτημένη Προσπέλαση στη Μνήμη LDA,I TAG Έμμεση Προσπέλαση στη Μνήμη LDA (TAG) Έμμεση και Δεικτοδοτημένη Προσπέλαση στη Μνήμη LDA,I (TAG)

14 Συμβολική Γλώσσα TRN Είδη εντολών του TRN (32 εντολές): Εντολές μεταφοράς Αριθμητικές λογικές εντολές Εντολές άλματος Εντολές ολίσθησης Εντολές εισόδου εξόδου Άλλες εντολές

15 Εντολές Μεταφοράς LDA T A M[T] Το περιεχόμενο της διεύθυνσης T μεταφέρεται στον καταχωρητή A LDX T X M[T] Το περιεχόμενο της διεύθυνσης T μεταφέρεται στον καταχωρητή X LDI T I M[T] Το περιεχόμενο της διεύθυνσης T (τα bits 0 έως 12) μεταφέρεται στον κατάχωρητή I

16 Εντολές Μεταφοράς STA T M[T] A Το περιεχόμενο του A αποθηκεύεται στην θέση T της μνήμης STX T M[T] X Το περιεχόμενο του X αποθηκεύεται στην θέση T STI T M[T] I Το περιεχόμενο του I αποθηκεύεται στην θέση T της μνήμης με επέκταση προσήμου.

17 Εντολές Μεταφοράς ENA N A AP Το περιεχόμενο του A γίνεται ίσο με τον αριθμό που υπάρχει στο πεδίο διεύθυνσης της εντολής με επέκταση προσήμου*. ΕΝΙ N Ι ΑP Το περιεχόμενο του I γίνεται ίσο με τον αριθμό που υπάρχει στο πεδίο διεύθυνσης της εντολής.

18 Αριθμητικές και Λογικές INA A A + 1 Αυξάνεται το περιεχόμενο του A κατά μία μονάδα INX X X + 1 Αυξάνεται το περιεχόμενο του Χ κατά μια μονάδα. DCA Α Α 1 Μειώνεται το περιεχόμενο το Α κατά μια μονάδα DCI I I 1 Μειώνεται το περιεχόμενο του Ι ADA Τ A A + M[T] Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης T προστίθεται στον A και το αποτέλεσμα οδηγείται στον A SUB Τ A A M[T] Το περιεχόμενο της θέσης μνήμης T αφαιρείται από τον A και το αποτέλεσμα οδηγείται στον A

19 Αριθμητικές και Λογικές AND Τ A A ^ M[T] Εκτελείται το λογικό γινόμενο (AND) μεταξύ των αντίστοιχων bits του A και της θέσης μνήμης T, το δε αποτέλεσμα οδηγείται στον A ORA Τ A A v M[T] Ομοίως εκτελείται το λογικό άθροισμα XOR Τ A A M[T] Ομοίως εκτελείται η αποκλειστική διάζευξη CMA A A Εκτελείται το συμπλήρωμα ως προς ένα του A, δηλαδή τα bits με τιμή 1 γίνονται 0 και αντιστρόφως

20 Εντολές Άλματος JMP Τ PC T Ο μετρητής προγράμματος γίνεται ίσος με T οπότε η επόμενη εντολή που θα εκτελεσθεί είναι η T (άλμα) JPN Τ PC T if A<0 Άλμα αν το περιεχόμενο του Α είναι αρνητικό JAG Τ PC T if A>0 Άλμα αν το περιεχόμενο του Α είναι θετικό JPZ Τ PC T if A=0 Άλμα αν το περιεχόμενο του Α είναι 0, Οι JPN, JAG και JPZ είναι ορθές μόνο μετά από κάποια πράξη με τον Α.

21 Εντολές Άλματος JPO Τ PC T if V=1 (overflow) Ο μετρητής προγράμματος γίνεται ίσος με T μόνον όταν υπάρχει υπερχείλιση. Υπερχείλιση συμβαίνει, όταν το αποτέλεσμα μιας αριθμητικής πράξης είναι λάθος. JSR Τ M[T] PC και PC T + 1 Το περιεχόμενο του μετρητή προγράμματος πρώτα στην θέση T της μνήμης (bits 0 ως 12) και στην συνέχεια γίνεται ίσο με T+1. Χρήσιμη εντολή για την εκτέλεση υποπρογραμμάτων. JIG Τ PC T if I > 0 Ο μετρητής προγράμματος γίνεται ίσος με T μόνο εάν το περιεχόμενο του καταχωρητή δείκτη είναι μεγαλύτερο του μηδενός

22 Εντολές Ολίσθησης SHA Ν Το περιεχόμενο του A ολισθαίνει προς τα αριστερά κατά μία θέση εάν το περιεχόμενο του τμήματος διεύθυνσης (bits 0 έως 12) είναι ένας οποιοσδήποτε θετικός αριθμός, διαφορετικά το περιεχόμενο του A ολισθαίνει κατά μία θέση προς τα δεξιά. Τα ακραία bits του A συμπληρώνονται με μηδενικά. Shift A αριστερά, if AP > 0 else Shift A δεξιά SHX Ν Ομοίως για τον καταχωρητή Χ SAX Ν Ομοίως (ολίσθηση) για τους Α και Χ ταυτόχρονα σαν ένας καταχωρητής.

23 Εντολές Εισόδου - Εξόδου ΙΝP Τ A (δεδομένα θύρας εισόδου) Το περιεχόμενο του καταχωρητή A γίνεται ίσο με το περιεχόμενο της θύρας εισόδου T (0-7) OUT Τ (δεδομένα θύρας εξόδου) Α Το περιεχόμενο του καταχωρητή A μεταφέρεται στην θύρα εξόδου T (8-15) Άλλες Εντολές ΗLT ΝΟP Διακοπή λειτουργίας Καμία λειτουργία

24 Ψευδοεντολές Καθοδηγούν τον συμβολομεταφραστή στο στάδιο της μετάφρασης. Στην αρχή του προγράμματος ΠΡΙΝ την πρώτη εκτελέσιμη εντολή. Στο τέλος του προγράμματος. Ψευδοεντολή NAM Έναρξη και ονομασία (6 χαρακτ.) προγράμματος. Ψευδοεντολές ENT και ΕΧΤ Εάν ένα πρόγραμμα P1 αναφέρεται σε διευθύνσεις ΑDD1, ADD2 ενός προγράμματος P2, τότε αυτό πρέπει να δηλωθεί στο P1 ως: EXT ΑDD1, ADD2 και στο πρόγραμμα P2 ως: ΕΝΤ ADD1, ADD2

25 Ψευδοεντολές Ψευδοεντολή CON Μορφή LOC: CON e1, e2, Αποθηκεύει e1 στη διεύθυνση LOC, e2 στη διεύθυνση LOC+1 Ψευδοεντολές RES Μορφή LOC: RES n Με την ψευδοεντολή RES n θέσεις μνήμης από τη διεύθυνση LOC και μετά παραμένουν κενές προς χρήση από το πρόγραμμα. Αναφορά σε αυτές (για αποθήκευση/ανάκληση περιεχομένου) γίνεται μέσω του συμβολικού ονόματος LOC.

26 Ψευδοεντολές Ψευδοεντολή ORG Moρφή ORG C όπου C αριθμητική διεύθυνση που προσδιορίζει το αρχικό σημείο των εντολών που ακολουθούν στη μνήμη. Ψευδοεντολή END Δηλώνει τέλος του προγράμματος

27 Ένα Απλό Πρόγραμμα Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο προσθέτει δύο αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη και αποθηκεύει το αποτέλεσμα στην επόμενη των δύο αριθμών θέση. NAM ADD2 ORG 0 LDA N1 ADA N2 STA N2 + 1 HLT N1: CON 10 N2: CON 20 RES 1 END

28 Παραλλαγή Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο προσθέτει 8 αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη και αποθηκεύει το αποτέλεσμα στην επόμενη των 8 αριθμών θέση. NAM ADDN ORG 0 ENA 0 ENI 8 LOOP: DCI ADA,I TAB JIG LOOP STA TAB + 8 HLT TAB: CON 1,2,3,4,5,6,7,8 RES 1 END

29 Αντιγραφή Μνήμης Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο αντιγράφει 8 θέσεις μνήμης, από την συμβολική θέση CP και πέρα, στις θέσεις που ξεκινούν από τη θέση DEST. LOOP: NAM MEMORY ORG 0 ENI 8 DCI LDA,I CP STA,I DEST JIG LOOP HLT CP: CON 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 DEST: RES 10 END

30 Αντιγραφή Μνήμης σε μια Διεύθυνση Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο αντιγράφει 3 θέσεις μνήμης, από την συμβολική θέση CP και πέρα, στις θέσεις που τελειώνουν στη διεύθυνση που είναι αποθηκευμένη στη θέση DEST. LOOP: NAM MEMORY ORG 0 ENI 3 DCI LDA,I CP STA (DEST) LDA DEST DCA STA DEST JIG LOOP HLT CP: CON 10, 20, 30 DEST: CON 32 END

31 If-Then Δομή Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο αντιστοιχεί στο ακόλουθο. GRT = 0 if (A >= B) then GRT = 1 RESULT = A + B Τα Α, Β, GRT και RESULT είναι θέσεις μνήμης. NAM ADDI: IFTHEN ORG 0 ENA 0 STA GRT LDA A SUB B JPN ADDI ENA 1 STA GRT LDA A ADA B STA RESULT HLT A: CON 5 B: CON 10 GRT: RES 1 RESULT: RES 1 END

32 If-then Δομή με με συνθήκη AND Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο αντιστοιχεί στο ακόλουθο. GRT = 0 if (A >= B) AND (A >0) then GRT = 1 RESULT = A + B Τα Α, Β, GRT και RESULT είναι θέσεις μνήμης.

33 If-then Δομή με συνθήκη AND NAM ADDI: IFTHEN ORG 0 ENA 0 STA GRT LDA A SUB B JPN ADDI ADA B JPN ADDI JPZ ADDI ENA 1 STA GRT LDA A ADA B STA RESULT HLT A: CON 15 B: CON 10 GRT: RES 1 RESULT: RES 1 END

34 If-then-else Δομή Υλοποίηση του ακόλουθου κώδικα στη συμβολική γλώσσα του TRN. result = 0; if ( input == 5) result = 10; else result = 20;

35 Υλοποίηση If-Then-else NAM TEST ORG 0 INPUT: CON 3 (Τιμή μεταβλητής INPUT) FIVE: CON 5 (Σταθερά FIVE για σύγκριση) RESULT: RES 1 (Δέσμευση θέσης για RESULT) LDA INPUT ( A = 3) SUB FIVE JPZ EQUAL ENA 20 ( INPUT! = 5) STA RESULT ( RESULT = 20) JMP STOP EQUAL: ENA 10 ( INPUT == 5) STA RESULT (RESULT = 10) STOP: HLT END

36 Δομή Επανάληψης FOR Υλοποίηση του βρόχου A = 0; for( i = n; i > 0; i --) A = A + i ; στη συμβολική γλώσσα του TRN

37 Δομή Επανάληψης FOR NAM VROXOS ORG 0 N: CON 5 (Τιμή μεταβλητής n) INDX: RES 1 (Δέσμευση θέσης για το i) SUM: RES 1 (Δέσμευση θέσης για αποτελ) LDI N ( Ι = n) STI INDX ( i = n) ENA 0 (A = 0) LOOP: ADA INDX ( A = A + i) DCI ( Ι = Ι 1) STI INDX ( i = Ι ) JIG LOOP (if i>0 επανάληψη) STA SUM ( SUM = A) HLT END

38 Υποπρογράμματα Κυρίως πρόγραμμα Υποπρόγραμμα EXT TAG ENT TAG. TAG: RES 1.. AD:JSR ΤΑG. ENA NUM JMP (TAG)... Με την εντολή JSR TAG : [TAG] AD+1 PC TAG + 1

39 Ένα απλό πρόγραμμα III Υλοποίηση του κώδικα x = 5; y = 2* x; z = 2 * y; στη συμβολική γλώσσα του TRN, με χρήση υπορρουτίνας που υπολογίζει το διπλάσιο ενός αριθμού, δηλαδή x = 5; y = double(x); z = double(y);

40 Υποπρογράμματα ΙΙΙ Κυρίως πρόγραμμα Υποπρόγραμμα ΝΑΜ ΜΑΙΝ ΝΑΜ DOUBLE EXT TAG ENT TAG ORG 0 ORG 20 X: CON 5 TAG: RES 1 Y: RES 1 SHA 1 (ολίσθ. του Α αριστ) Z: RES 1 JMP (TAG) LDA X END JSR ΤΑG STA Y JSR TAG STA Z HLT END

41 Απεικόνιση της μνήμης Συμβ.Διευθ. Περιεχόμενο Διευθ Χ Υ Ζ 5 Reserved Reserved LDA X JSR TAG STA Y JSR TAG STA Z HLT Συμβ.Διευθ. Περιεχόμενο Διευθ ΤΑG Reserved SHA 1 JMP (TAG)

42 Απεικόνιση της μνήμης Συμβ.Διευθ. Περιεχόμενο Διευθ Χ Υ Ζ 5 Reserved Reserved LDA X JSR TAG STA Y JSR TAG STA Z HLT Συμβ.Διευθ. Περιεχόμενο Διευθ ΤΑG 5 SHA 1 JMP (TAG)

43 Απεικόνιση της μνήμης Συμβ.Διευθ. Περιεχόμενο Διευθ Χ Υ Ζ 5 Reserved Reserved LDA X JSR TAG STA Y JSR TAG STA Z HLT Συμβ.Διευθ. Περιεχόμενο Διευθ ΤΑG 7 SHA 1 JMP (TAG)

44 Ο υπολογιστής TRN Καταχωρητές Μορφή Εντολών Ρεπερτόριο εντολών Παραδείγματα Προγραμμάτων

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο

Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο Μικροεπεξεργαστής 8086 (Υλικό) Ι. Ν. ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΙΙ 2 8086 Επεξεργαστής των 16 bits/2 bytes (Ρ1) Εμφάνιση το 1978. Χαρακτηριστικά 8086 DIP-40 pins Τροφοδοσία 5V. Ρολόϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό περιέχει ένα σύνολο αναλυτικά λυμένων ασκήσεων που καλύπτουν πλήρως την ύλη του βιβλίου «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, 2008». Στο βιβλίο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τι είναι τα υποπρογράμματα Αυτόνομες μονάδες κώδικα Γραμμένα από τον χρήστη Η δομή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Σύνταξη εντολών! Θέματα σχετικά με τη προσπέλαση, οργάνωση μνήμης διευθύνση για κάθε byte διευθύνσεις λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα