1 CONPULAND Α.Ε COPY FORM ΠΑΡΘΕΝΗ-ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.&Α. Ο.Ε. Computer Center 9375

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 CONPULAND Α.Ε. 9392 2 COPY FORM ΠΑΡΘΕΝΗ-ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 9393 3 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.&Α. Ο.Ε. Computer Center 9375"

Transcript

1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Mαϊου του έτους 2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθ. 185/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. Απόσπασµα από το υπ αριθ. 12/ Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ Αριθµ. Πρωτ.:12954/ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού για την προµήθεια αναλωσίµων µηχανοργάνωσης έτους 2013 (επαναληπτικός διαγωνισµός). Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα 13:00, στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ. 9710/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος 1)Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 2)Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 3)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 5) Ντούρλιας ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης.

2 Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση πρακτικών διαγωνισµού για την προµήθεια αναλωσίµων µηχανοργάνωσης έτους 2013 (επαναληπτικός διαγωνισµός) και αφού έλαβε υπόψη: 1.Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ήµων & Κοινοτήτων» 2.Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013». 3.Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π. 0.Τ.Α.). 4.Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους Την υπ αριθ. 45/2013 απόφαση του.σ. µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσης της προµήθειας & την 153/2013 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδ. προϋπολογισµός και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 6.Την εισήγηση του αν. Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών κ. Ιωάννη Κατσαούνου που έχει ως ακολούθως: Πρόκειται για την προµήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013» του δήµου Καρδίτσας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00. Έγινε ο πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισµός την 16/04/2013. Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό (3) προµηθευτές : 1 CONPULAND Α.Ε COPY FORM ΠΑΡΘΕΝΗ-ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.&Α. Ο.Ε. Computer Center 9375 Οι προµηθευτές έγιναν δεκτοί ως προς τα δικαιολογητικά, την τεχνική και την οικονοµική προσφορά τους. Στο διαγωνισµό δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις από τους παριστάµενους συµµετέχοντες. Το πρακτικό ανακοινώθηκε και επίσηµα την 19/4/2013 µε την αυτοπρόσωπη παρουσία των υποψηφίων προµηθευτών. Σε ότι αφορά τις τεχνικές προσφορές τους η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι τα προσφερόµενα από τους προµηθευτές είδη καλύπτουν τις προδιαγραφές που είχε θέσει η υπηρεσία. Σε ότι αφορά τις οικονοµικές τους προσφορές η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι αυτές ήσαν τυπικά εντάξει. Στη συνέχεια µε το πρακτικό που συντάχθηκε στις 16/4/2013 και αυτό στις 22/04/2013 έγινε η καταγραφή των προσφορών και η ακόλουθη αξιολόγηση ανά είδος από την αρµόδια επιτροπή του δήµου: Για την εταιρεία COMPULAND Α.Ε.η τελική αξιολόγηση έχει ως εξής: A/A ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΝ.ΤΙΜΗ ΕΝ. ΜΟΝΑ. ΠΟΣΟΤ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΝ. COMPULAND A.E. COMPULAND A.E. 7CANON I250 BCI-24BK - BLACK INK TANK 7, ,634 7,317 14,634 76HP DESKJET 980CXI HP-51645A - HIGH CAPACITY BLACK INK CARTRIDGE 111, ,146 28,600 85,800

3 HP LASERJET DN HP 43X 250, , , ,000 HP LASERJET 94P3005DN HP OFFICEJET ALL-IN-ONE F GDI COPIER 123DI2011 BLACK HP 51A TONER CARTRIDGE (HP Q7551A) 122, ,350 68, ,933 INK CARTRIDGE HP 56 17, ,659 17,886 53,658 TONER BLACK , ,780 24,390 48,780 - BLACK, , ,407 25,203 50,406 TONER BLACK ( , TN109) 82, ,780 82, ,781 KONICA BLACK TONER 43, ,268 43, , CARTRIDGE 64, ,683 64, ,684 TONER BLACK 106B 52, ,691 52, , DIACTA DI TONER CARTRIDGE ( ) 52, ,537 52, , DIALTA DI DIALTA DI TONER CARTRIDGE ( ) 52, ,228 52, ,230 KONICA , ,976 53, , LEXMARK E SE 67, ,959 66, , LEXMARK E360D 134LEXMARK X LEXMARK X LEXMARK X LEXMARK X OKI C OKI C3530 MFP 151OKI C3530 MFP CARTRIDGE LEXMARK 0E260A21E 87, ,610 87, ,610 EXTRA HIGH CAPACITY BLACK LEXMARK C544X2KG 138, , , ,844 EXTRA HIGH CAPACITY CYAN LEXMARK C544X2CG 132, , , ,080 EXTRA HIGH CAPACITY MAGENTA LEXMARK C544X2MG 132, , , ,080 EXTRA HIGH CAPACITY YELLOW LEXMARK C544X2YG 132, , , ,080 YELLOW TONER , ,561 65, , , ,268 42, ,062 CYAN TONER , ,463 80, ,201

4 152OKI C3530 MFP 153OKI C3530 MFP 199SHARP AR-153 EN MAGENTA TONER C , ,463 80, ,201 YELLOW TONER , ,463 80, ,201 AR152LT - BLACK 30, ,789 29,536 59,072 ΣΥΝ ,311 Φ.Π.Α.23% 1.993,712 ΓΕΝ.ΣΥΝ ,023 Για την εταιρεία ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.&Α. Ο.Ε. η τελική αξιολόγηση έχει ως εξής: A/A ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΝ.ΤΙΜΗ ΕΝ. ΜΟΝΑ. ΠΟΣΟΤ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΝ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ E.&A. O.E. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟY E.&A. O.E. 1BROTHER 2920 FAX TN , ,951 60, ,000 2BROTHER HL-1430 BROTHER TN-6600 HIGH CAPACITY 90, ,488 82, ,800 CANON I SENSYS 6L140 FAX CANON FX10 52, ,691 51, ,000 CANON LASERSHOT 24LBP-1120 CARTRIDGE CANON EP-22 45, ,585 44, ,000 25CANON LBP-800 CANON EP-22 45, ,528 44,000 44,000 26CANON LBP-810 CANON EP-22 45, ,699 44, ,000 33CANON NP 6216 CANON NPG-1 BLACK 41, ,927 40,500 81,000 EPSON ACCULASER 43C1100 EPSON ACCULASER 44C1101 EPSON ACCULASER 45C1102 EPSON ACCULASER 46C1103 EPSON-S : HI CAPACITY YELLOW TONER CART 147, , , ,000 EPSON-S : HI CAPACITY MAGENTA TONER CART 147, , , ,000 EPSON-S : HI CAPACITY CYAN 147, , , ,000 EPSON-S : HI CAPACITY BLACK 83, ,480 81, ,000 47EPSON EPL L CARTRIDGE EPSON S , ,106 83, ,000 CYAN INK CARTRIDGE HP 11 33, ,000 32,000 96,000 MAGENTA INK CARTRIDGE HP 11 33, ,000 32,000 96,000 YELLOW INK CARTRIDGE HP 11 33, ,000 32,000 96,000 CYAN INK CARTRIDGE HP 11 33, ,000 32,000 96,000 MAGENTA INK CARTRIDGE HP 11 33, ,000 32,000 96,000

5 HP DESIGNJET 1050C PLOTTER 61HP DESIGNJET 1050C 62HP DESIGNJET 1050C 63HP DESIGNJET 1050C 64HP DESIGNJET 1050C 65HP DESIGNJET 1050C 66HP DESIGNJET 1050C 67HP DESIGNJET 1050C 74HP DESKJET HP DESKJET HP DESKJET 980CXI 78HP LASERJET HP LASERJET HP LASERJET HP LASERJET P2015D 92HP LASERJET P2015N 96HP OFFICEJET HP PSC HP PSC 751 YELLOW INK CARTRIDGE HP 11 33, ,000 32,000 96,000 BLACK PRINTHEAD AND CLEANER 141, , , ,000 CYAN PRINTHEAD AND CLEANER 141, , , ,000 HP-C4846A - CYAN INK CARTRIDGE 128, , , ,000 HP-C4847A - MAGENTA INK CARTRIDGE 128, , , ,000 HP-C4848A - YELLOW INK CARTRIDGE 128, , , ,000 HP-C4871A - BLACK INK CARTRIDGE 128, , , ,000 MAGENTA PRINTHEAD AND CLEANER 139, , , ,000 YELLOW PRINTHEAD AND CLEANER 141, , , ,000 HP-C6656AN - BLACK INKJET CARTRIDGE 19, ,537 19,000 57,000 HP-C6657A - TRI- CARTRIDGE 30, ,244 29,000 87,000 HP-C6578A - HIGH CAPACITY TRI CARTRIDGE 57, ,171 57, ,000 HP 15A TONER CARTRIDGE (C7115A) 65, ,976 64, ,300 CARTRIDGE HP 49A 76, ,228 75, ,000 HP-C4182X - BLACK 195, , , ,000 CARTRIDGE HP 53A 73, ,870 73, ,000 CARTRIDGE HP 53A 73, ,951 73, ,000 CARTRIDGE HP 22 16, ,780 15,500 46,500 HP-C6578A - HIGH CAPACITY TRI CARTRIDGE 57, ,171 56, ,700 HP-C6615D - BLACK INK CARTRIDGE 27, ,927 27,000 81, KONICA 1216 U-BIX , ,610 25,000 75, KONICA 1312 U-BIX , ,049 25,500 76, KONICA 2223 U-BIX , ,528 22,000 44, KONICA 7020 U-BIX , ,976 59,500 59, F TN , ,854 82, , IOF1 - TN BLACK 87, ,024 86, , BIZHUB 131F 132LEXMARK E250DN CARTRIDGE KONICA MINOLTA TN , ,220 82, ,500 LEXMARK E250A11E CARTRIDGE 90, ,854 89, ,000

6 139OKI B410DN 140OKI B411D 141OKI B430DN 142OKI C OKI C OKI C OKI C OKI C OKI C , ,772 61, ,000 TONER OKI CARTRIDGE 66, ,667 65, , , ,772 61, , , ,537 51, ,000 CYAN TONER , , , ,000 MAGENTA TONER , , , ,000 YELLOW TONER , , , , , ,024 45, ,000 CYAN TONER , ,390 73, , OKI C3302 MAGENTA TONER , ,268 73, , OKI C5650 OKI YELLOW 52, ,846 48,000 48,000 OKI OKI C5651 MAGENTA 52, ,846 50,000 50, OKI C5652 OKI CYAN 52, ,846 50,000 50, OKI C5653 OKI BLACK 52, ,033 48,000 48, OKI COLOR C OKI COLOR C OKI COLOR C , , , ,000 CYAN TONER , ,846 75, ,000 MAGENTA TONER , ,098 75, , OKI COLOR C PANASONIC KX 205 PANASONIC KX- 168FL421GR FAX FAX PANASONIC KX-FP FAX PHILIPS LASER FAX 173 YELLOW TONER , ,098 75, ,000 KXFA52X ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΜ 20, ,301 19,500 78,000 KX- FAT88 30, ,789 29,500 59,000 KXFA54X ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΜ 20, ,650 18,000 36, FAX PHILIPS PFA741 87, ,610 86, ,000 SAMSUNG CLX- 3175FN CLT-K4092S 43, ,805 42,500 85,000 SAMSUNG LASER 191SCX-4623 F MFP SAMSUNG MLT-D1052L 65, ,244 63, ,000

7 195SAMSUNG SCX4521F SCX , ,472 76, , SAMSUNG SCX4824 MLT-D2092S 53, ,317 52, ,000 ΣΥΝ ,100 Φ.Π.Α.23% 4.133,583 ΓΕΝ.ΣΥΝ ,683 Για την εταιρεία ΠΑΡΘΕΝΗ-ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ η τελική αξιολόγηση έχει ως εξής : A/A ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΝ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΝ. ΠΟΣΟΤ. ΕΝ. ΠΑΡΘΕΝΗ- ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΗ- ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 3CANON 6216 NPG1 42, ,553 40,670 81,340 4CANON BJC CANON BJC CANON I251 BCI-21BK - BLACK INK TANK 8, ,260 7,930 15,860 BCI-21C - TANK 19, ,024 18,800 37,600 BCI-24C - TANK 16, ,520 15,490 30,980 CANON 9IMAGERUNNER CANON IP4000 CANON IP CANON IP CANON IP CANON IP CANON IP6700D 16CANON IP6700D 17CANON IP6700D 18CANON IP6700D CANON (0384B002, CEXV14) TONER BLACK 52, ,691 50, ,660 BCI-3BK - BLACK INK CARTRIDGE 12, ,390 11,490 22,980 BCI-6BK - BLACK INK CARTRIDGE 9, ,512 9,350 18,700 BCI-6C - CYAN INK CARTRIDGE 9, ,512 9,350 18,700 BCI-6M - MAGENTA INK CARTRIDGE 9, ,512 9,350 18,700 BCI-6Y - YELLOW INK CARTRIDGE 9, ,512 9,350 18,700 CLI-8BK - BLACK INK TANK 12, ,390 11,600 23,200 CLI-8C - CYAN INK TANK 12, ,390 11,690 23,380 CLI-8M - MAGENTA INK TANK 12, ,390 11,690 23,380 CLI-8PC - PHOTO CYAN INK TANK 12, ,390 11,690 23,380 19CANON IP6700D 20CANON IP6700D CLI-8PM - PHOTO MAGENTA INK TANK 12, ,390 11,690 23,380 CLI-8Y - YELLOW INK TANK 12, ,390 11,690 23,380 21CANON IR CANON IR 3235 CANON TONER C- EXV14 (2 PCS. PER CART.) 51, ,756 50, ,640 CANON IR3235I LASER CARTRIDGE 52, ,065 51, ,720

8 23CANON IR1600 EXV5 47, ,935 47,360 94,720 27CANON MP600 28CANON MP601 29CANON MP602 30CANON MP603 CLI-8C - CYAN INK TANK 12, ,585 11,690 35,070 CLI-8M - MAGENTA INK TANK 12, ,585 11,690 35,070 CLI-8Y - YELLOW INK TANK 12, ,585 11,690 35,070 PGI-5BK PIGMENT BLACK INK TANK 13, ,463 13,100 39,300 CANON PASS 31C70 FAX BCI-15BK 19, ,024 18,470 36,940 CANON PASS 32C71 BCI-15CL 29, ,537 28,570 57,140 34CANON PRO CANON PRO CANON PRO CANON PRO CANON PRO9004 CLI-8BK - BLACK INK TANK 12, ,780 11,600 46,400 CLI-8C - CYAN INK TANK 12, ,780 11,690 46,760 CLI-8G - GREEN INK TANK 12, ,780 11,750 47,000 CLI-8M - MAGENTA INK TANK 12, ,780 11,690 46,760 CLI-8PC - PHOTO CYAN INK TANK 12, ,780 11,690 46,760 39CANON PRO CANON PRO CANON PRO9007 CLI-8PM - PHOTO MAGENTA INK TANK 12, ,780 11,690 46,760 CLI-8R - RED INK CARTRIDGE 12, ,780 11,810 47,240 CLI-8Y - YELLOW INK TANK 12, ,780 11,690 46,760 48EPSON STYLUS EPSON STYLUS 671 EPSON-T BLACK INK CARTRIDGE 34, ,293 32,940 65,880 EPSON-T CARTRIDGE 38, ,423 37,600 75,200 50HP 1220C INK CARTRIDGE HP 45 29, ,537 28,830 57,660 51HP 1220C HP DESIGNJET PLUS HP DESIGNJET PLUS HP DESIGNJET PLUS HP DESIGNJET PLUS PLOTTER HIGH CAPACITY CARTRIDGE HP 78XL 236, ,171 57, ,760 BLACK INK CARTRIDGE HP 10 32, ,561 31,430 94,290 BLACK INK CARTRIDGE HP 10 32, ,561 31,430 94,290 BLACK INK CARTRIDGE HP 10 32, ,041 31,430 62,860 CYAN INK CARTRIDGE HP 82 24, ,780 23,920 47,840 MAGENTA INK CARTRIDGE HP 82 24, ,780 23,920 47,840 YELLOW INK CARTRIDGE HP 82 24, ,780 23,920 47,840 72HP DESKJET 5150 INK CARTRIDGE HP 56 19, ,024 19,280 38,560

9 73HP DESKJET 5151 HIGH CAPACITY CARTRIDGE HP 57 30, ,163 29,460 58,920 79HP LASERJET 1010 HP 12A TONER CARTRIDGE (Q2612A) 65, ,561 64, ,140 80HP LASERJET 1018 HP 12A TONER CARTRIDGE (Q2612A) 65, ,707 64, ,760 81HP LASERJET 1020 CARTRIDGE HP 12A 65, ,707 64, ,760 82HP LASERJET 1100 CARTRIDGE HP 92A 65, ,081 63, ,680 83HP LASERJET 1200 HP 15A TONER CARTRIDGE (C7115A) 65, ,829 65, ,440 84HP LASERJET HP LASERJET 3200 CARTRIDGE HP 13A 77, ,707 76, ,140 HP C4092A BLACK 65, ,081 63, ,680 87HP LASERJET 4200H CARTRIDGE HP 38A 145, , , ,370 90HP LASERJET P1505N CARTRIDGE HP 36A 66, ,333 64, ,760 93HP LASERJET P2055D 95HP OFFICEJET 5610 HP OFFICEJET ALL-IN-ONE BLACK HP 05A TONER CARTRIDGE - (CE505A) 75, ,829 73, ,440 BLACK INK CARTRIDGE HP 27 18, ,098 17,530 52,590 HIGH CAPACITY CARTRIDGE HP 57 30, ,244 29,460 88,380 99HP OFFICEJET G85 INK CARTRIDGE HP 45 29, ,805 28,830 86, HP OFFICEJET G86 HIGH CAPACITY CARTRIDGE HP 78XL 57, ,171 57, , HP OFFICEJET J HP OFFICEJET J3681 HIGH CAPACITY HP 22XL CARTRIDGE 23, ,732 22,630 67,890 HP 54 BLACK INK CARTRIDGE 30, ,244 28,730 86,190 HP OFFICEJET PRO 103K8600 HP C9385A (HP88) BLACK INK CARTRIDGE 18, ,398 17,920 35,840 HP OFFICEJET PRO 104K8601 HP OFFICEJET PRO 105K8602 HP C9386A (HP88) CYAN INK CARTRIDGE 14, ,268 13,710 27,420 HP C9387A (HP88) MAGENTA INK CARTRIDGE 14, ,268 13,710 27,420

10 HP OFFICEJET PRO 106K BIZHUB PAGEPRO 1350EN 128PAGEPRO 1350W HP C9388A (HP88) YELLOW INK CARTRIDGE 14, ,268 13,710 27, TN113-30, ,244 29,380 88,140 PAGEPRO BLACK 1300 REF , ,756 73, ,850 PAGEPRO BLACK 1300 REF , ,837 73, , PAGEPRO 1400W CARTRIDGE KONICA MINOLTA 9J , ,715 53, , LEXMARK E232 CARTRIDGE LEXMARK 12A , ,098 77, , OCE MP B 77, ,236 50,960 50, OLIVETTI FPJ 180 FAX FPJ20 - B BLACK INK CARTRIDGE 36, ,756 26,380 79, OLIVETTI FPJ 20 FAX B , ,659 26,380 52, OLIVETTI OFX 180 FAX B , ,659 26,380 52,760 PANASONIC DIGITAL 165KX-F2710 FAX ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 13, ,016 1,100 2, PANASONIC FP-7115 FQ-TF15 50, ,813 49,290 98,580 PANASONIC WORKIO 170DP-8016P CARTRIDGE PANASONIC DQ- TUJ10K 37, ,195 35, , PHILIPS 5125 FAX PFA , ,846 73, , PHILIPS 825 FAX PFA , , , ,340 PHILIPS LASER MFD PHILIPS PFA , ,106 81, ,500 PHILIPS LASER MFD PHILIPS PFA , ,106 81, ,500 REX-ROTARY-MP AFICIO RICOH TYPE 1230D (885094) BLACK COPIER TONER 30, ,163 29,260 58, RICOH AFICIO 1035 CARTRIDGE RICOH TYPE 3205D 27, ,927 26,600 79, RICOH AFICIO D 35, ,545 14,630 29,260 RICOH AFICIO DS 179M627 21, ,902 21,680 43, RICOH FT , ,772 16,900 33, SAGEM 2840 FAX TTR200 21, ,902 18,300 36, SAGEM 3155 FAX CTR355 95, ,805 98, , SAGEM 4035 FAX ICR 331K 20, ,650 18,300 36, SAGEM 4125 FAX ICR333 20, ,650 18,300 36,600

11 SAMSUNG CLX FN CYAN TONER CLT-C4092S 41, ,927 40,190 80,380 SAMSUNG CLX FN MAGENTA TONER CLT-M4092S 41, ,927 40,190 80,380 SAMSUNG CLX FN YELLOW TONER CLT-Y4092S 41, ,927 40,190 80, SAMSUNG ML1250 SAMSUNG-ML1210D3 - CARTRIDGE 69, ,837 67, , SAMSUNG ML2010P SAMSUNG ML-2010D3 78, ,098 76, , SAMSUNG ML2010PR ML-2010D3 77, ,707 76, , SAMSUNG SF-560 SCX-4216D3 78, ,098 76, , SHARP AM400 FAX AM30DC 59, ,699 57, ,680 XEROX - WORKCENTER PRO R , ,650 48, , XEROX IF6025 FAX IC , ,707 18, ,800 ΣΥΝ ,900 Φ.Π.Α.23% 2.575,057 ΓΕΝ.ΣΥΝ ,957 Με βάση όλα τα παραπάνω, τις προσφερόµενες τιµές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό και τα πρακτικά της δηµοπρασίας, οι συνολικές αναθέσεις ανά προµηθευτή προκύπτουν ως ακολούθως : Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 COMPULAND A.E ,023 2 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.&Α. Ο.Ε ,683 3 ΠΑΡΘΕΝΗ-ΓΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ,957 Στα ειδή µε αριθµό 42,120,183,186, δεν υπήρξε ανάδοχος και η επιτροπή εισηγήθηκε την απ' ευθείας ανάθεση µε διερεύνηση της αγοράς. Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, αφού συνεκτίµησε όλα τα ως άνω πρόσφορα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και επιπλέον: συνεκτίµησε τις υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς, την επικρατούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία τις ανάγκες του φορέα για την παροχή των συγκεκριµένων υπό προµήθεια ειδών:

12 πρότεινε µε την εισήγηση της στην Οικονοµική Επιτροπή να αναθέσει την προµήθεια στους παραπάνω προµηθευτές, µε βάση τις προσφερόµενες ΤΙΜΕΣ, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα που συνοδεύει το πρακτικό της δηµοπρασίας και να ψηφίσει τις αντίστοιχες πιστώσεις συνολικού ύψους ,663 σε βάρος του προϋπολογισµού του έτους 2013 ως ακολούθως: ΠΑΡΘΕΝΗ- COMPULAND ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΟΥΝΤΕΛΑ α/α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΑ A.E. Ε.&Α. Ο.Ε. ΜΑΡΙΑ Προµήθεια υλικών (µελανάκια) ,00 Α , , , ,081 Προµήθεια υλικών (τόνερ, αναλώσιµα φωτοτυπικών µηχανηµάτων) ,00 Α , , , , , , , , ,663 Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον εισηγητή κ. Κατσαούνο Ιωάννη έλαβε υπόψη τα πρακτικά της δηµοπρασίας, την γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, όπως αποτυπώνεται στα πρακτικά Ν1 στις 16/04/13 & N1 22/04/13, τις προσφορές των προµηθευτών και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου τού διαγωνισµού, τις αναφερόµενες διατάξεις και τα υπηρεσιακά έγγραφα που συνοδεύουν το διαγωνισµό. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 1.Εγκρίνει τα πρακτικά του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ επαναληπτικού διαγωνισµού «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013» του ήµου Καρδίτσας, και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του και αναθέτει την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας στις παρακάτω επιχειρήσεις για τα αντίστοιχα ποσά ως εξής: COMPULAND A.E. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.&Α. Ο.Ε. ΠΑΡΘΕΝΗ-ΓΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ , , , ,663 για τα είδη που αναφέρονται στο πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισµού µε τις αντίστοιχες ανά είδος ΤΙΜΕΣ, επειδή οι συγκεκριµένες εταιρείες προσέφεραν τις χαµηλότερες ανά είδος τιµές. Για τα είδη που δεν υπήρξαν ανάδοχοι θα διευρυνθεί η αγορά για να υπάρξει πρόταση για απ ευθείας ανάθεση. 2.Αναθέτει στο ήµαρχο την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την υπογραφή των συµβάσεων 3.Ψηφίζει πίστωση για τη συγκεκριµένη προµήθεια σε βάρος των κωδικών του προϋπολογισµού του οικ. Έτους 2013 ως ακολούθως: α/α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΑ COMPULAND ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ A.E. Ε.&Α. Ο.Ε. ΠΑΡΘΕΝΗ- ΓΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ Προµήθεια υλικών (µελανάκια) ,00 Α , , , ,081

13 Προµήθεια υλικών (τόνερ, αναλώσιµα φωτοτυπικών µηχανηµάτων) ,00 Α , , , , , , , , ,663 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 185/2013 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακολουθούν υπογραφές Καρδίτσα... Πιστό Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 415/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ Καρδίτςα, 27/1/2015 Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1751

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ Καρδίτςα, 27/1/2015 Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1751 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ Καρδίτςα, 27/1/2015 Αρικμόσ πρωτοκόλλου μελζτθσ: 1751 Ρλθροφορίεσ: κ. Μαυραντηάσ Θωμάσ Τθλζφωνο: 2441350777 Φαξ: 2441350721 e-mail: black@dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την η του µηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΗ 826/2013 ΘΕΜΑ 9 ο Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας»

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-Ρ14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 146/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 40/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 10-07-2014 Αριθμ. Πρωτ. 43233 Αριθ. Μελέτης: 47/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α.: 10-6613.105 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 89.992,67 ΤEXΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295 Λάρισα 06-06-2013 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΧ6ΣΙ-ΝΘΞ Πειραιάς, 23 Μαΐου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 1-1-01 ΑρΠρωτ:1639/68 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.2508 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα