ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο / ΑΠΟΦΑΗ 826/2013 ΘΕΜΑ 9 ο Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών τ Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ: Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη ΠΑΡΟΝΤΕ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. ιδερόπουλος Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος) 4. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα. Ψαχούλας Ορέστ 6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) Απών ο Περιφερειακός ύμβουλος κ. Μεργιαλής αν και κλήθηκε νόμιμα με την υπ αριθμ. 114/ πρόσκληση του Προέδρου τ Οικονομικής Επιτροπής. Απουσία του Προέδρου τ Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος τ Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας τ Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει τ απόφασ 2 του πρακτικού 1/ τ Οικονομικής Επιτροπής. υνήλθε στις 1 Αυγούστου 2013 και ώρα 1:00 μ.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 114/ του Προέδρου τ Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων και 177 του Ν.382/2010. Η Αντιπρόεδρος τ Επιτροπής κ. Αργυροπούλου - Καλλιάρα Ελένη, κήρυξε την έναρξη τ συνεδρίασ αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 9 ο θέμα τ ημερήσιας διάταξ. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Τσιάκος Αντιπεριφερειάρχ Π.Ε Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη τ Επιτροπής με το υπ αριθμ /3011/ έγγραφο τ Δ/νσ Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Καρδίτσας τα κατωτέρω: έχοντας υπόψη : 1. το Ν. 2286/199 «προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 2. το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

2 3. την υπ αριθμ. 2/464/0026/ «αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/9» και την τροποποίηση αυτού με την αριθμ. 3130/739/ Υ.Α. 4. το Ν. 382/ΦΕΚ 87Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική τ Αυτοδιοίκησ και τ Αποκεντρωμέν Διοίκησ Πρόγραμμα Καλλικράτ».. το Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ222/ Α / ) Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας. 6. Την αριθμ. 224/2013 (Πρακτικό 4/ ) απόφαση τ Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών τ Π.Ε. Καρδίτσας και Δ/νσεων Εκπαίδευσ Ν. Καρδίτσας», συνολικής προϋπολογιζόμεν δαπάν 3.000,00, συμπεριλαμβανομένου του. 7. Την αριθμ. 6/2013 (Πρακτικό 12/ ) (ΑΔΑ : ΒΕΖΙ7ΛΡ-ΤΝ8) απόφαση τ Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση αποτελεσμάτων προσωρινών πινάκων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών τ Καρδίτσας και Δ/νσεων Εκπαίδευσ Ν. Καρδίτσας, 8. Τα από 9/7/2013 και 12/7/2013 πρακτικά τ Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία κατατέθηκαν συνολικά επτά <7> φάκελοι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσ από τους εξής προμηθευτές : Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. RETHINK AEBE /2693/ /2690/ ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS 11984/2689/ EUROSUPPLIES 11946/2688/ COPYFORM ΠΑΡΘΕΝΗ ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ /2779/ ΜΑΡΙΑ /2691/ COMPULAND A.E /2692/ Κατά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός ανάδοχος 4. EUROSUPPLIES, ενώ υπέβαλε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσ (καθώς και πιστοποιητικό ISO για την εταιρία WTA Germany) για τα 78 από τα 82 αναλώσιμα στα οποία μειοδότησε, για τα υπόλοιπα τέσσερα (4) αναλώσιμα με αα 64, 6 67 και 93 δεν έχει υποβάλλει κανένα στοιχείο για την εταιρία κατασκευής τους LAMA France, ούτε πιστοποιητικό ποιός ούτε στοιχεία για το εργοστάσιο παραγωγής, όπως ζητείται από την διακήρυξη. Οι υπόλοιποι έξι (6) προσωρινοί ανάδοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις τ Διακήρυξ και έχουν υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα κατακύρωσ. Ύστερα από τα παραπάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι γίνονται αποδεκτοί και οι επτά (7) προσωρινοί ανάδοχοι στα είδη που μειοδότησαν, με εξαίρεση τα τέσσερα μόνο είδη με αα 64, 6 67 και 93, για τα οποία απορρίπτεται ο προσωρινός ανάδοχος 4.

3 EUROSUPPLIES και για τα οποία η Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη νέων προσωρινών αναδόχων από τους αμέσως επόμενους μειοδότες των ειδών αυτών, βάση των πινάκων κατάταξ που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 6/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας. ύμφωνα με τα πρακτικά τ επιτροπής, νέος μειοδότ και για τα τέσσερα αναλώσιμα με αα 64, 6 67 και 93 αναδεικνύεται ο κατωτέρω προμηθευτής: Προσωρινός ανάδοχος Τιμή τεμαχίου χωρίς 64 31,300 υμβατό 6 33,300 υμβατό 67 21,0900 υμβατό 93 7,9800 υμβατό Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δεμάτων των δειγμάτων που ζητήθηκαν και στην δοκιμή τους στα εκτυπωτικά μέσα για τα οποία προορίζονται. Κατά τις δοκιμές, όλα τα δείγματα λειτούργησαν κανονικά και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. τη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην σύνταξη του ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ, τροποποιώντας κατάλληλα με βάση τα ανωτέρω, τον εγκεκριμένο με την αριθμ. 6/2013 (Πρακτικό 12 ο / ΑΔΑ:ΒΕΖ17ΛΡ-ΤΝ8) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ», με τις νέες τιμές και τους νέους προσωρινούς αναδόχους των ειδών με αα 64,667,93. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί και εμείς ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε Α) την αποδοχή του προσωρινού αναδόχου 4.EUROSUPPLIES για τα 78 από τα 82 είδη που μειοδότησε και την απόρριψη του μόνο για τα συγκεκριμένα 4 είδη με αα 64,667,93 (τ εταιρίας LAMA France) για τα οποία και αναδείχτηκαν νέοι προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό τ, Β) την αποδοχή των υπολοίπων έξι (6) προσωρινών αναδόχων σύμφωνα με τα πρακτικά τ επιτροπής και Γ) την κατακύρωση στους επτά (7) προσωρινούς αναδόχους των ειδών στα οποία μειοδότησαν και στις τιμές που προσέφεραν, σύμφωνα με τον κατωτέρω ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ και την έγκριση υπογραφής σύμβασ για την προμήθεια αυτών. ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ ΑΝΑΛΩΙΜΟΥ 1 10 HP InkJet Νο 10 Τεμάχιο 4 C4844A ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ 69 27,4000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 134,81

4 2 11 HP InkJet 3 14 HP InkJet 4 1 HP InkJet 16 HP InkJet 6 19 HP InkJet 7 21 HP InkJet 8 24 HP InkJet 9 2 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet 1 33 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet 19 3 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet 2 2 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet No 21 Νο 4 Μαύρη για HP DeskJet F4180 InkJet εκτυπωτή, No 4 No 6 No 339 Μαύρη για HP Photosmart D7460, InkJet εκτυπωτή, No 363 Νο 28 Νο 7 Νο 78XL Έγχρωμη για HP DeskJet F4280 InkJet εκτυπωτή, Νο 300XL Νο 343 Νο 344 Cyan Light για HP Photosmart D7460, No 363 Magenta Light για HP Photosmart D7460, No 363 Yellow για HP Photosmart D7460, No 363 Cyan για HP Photosm art D7460, Νο 363 Magenta για HP Photosmart D7460, Νο 363 Cyan για HP , Νο 11 Yellow για HP , Νο 11 Black Ink Cartridge για HP Cyan Ink Cartridge για HP Magenta Ink Cartridge για HP Yellow Ink Cartridge για HP Gray Ink Cartridge για HP Black Matte Ink Cartridge για HP Cyan HP DesignJet 00 plot, No 82 Magenta HP DesignJet 00 plot, No 82 Yellow HP DesignJet 00 plot, No 82 Μαύρη για HP INKJET 840C, Νο 1 Εγχρωμη για HP INKJET 840C, Νο 17 ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ Τεμάχιο 2 C931AE 10,8200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 26,62 Τεμάχιο 9 164A EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 278,30 Τεμάχιο 3 CB334AE 20 24,8200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 91,9 Τεμάχιο 3 C666A 19 16,9800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 62,66 Τεμάχιο 8 C8767E 21 23,2000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 228,29 Τεμάχιο C8721EE 6 12,3012 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 76 Τεμάχιο 2 C8728A 8 17,1800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 42,26 Τεμάχιο 4 C667AE EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 126,39 Τεμάχιο 2 C678AE 38 49,600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 121,92 Τεμάχιο CC644EE 11 23,0300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 141,63 Τεμάχιο 4 C8766E 7 18,0900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 89,00 Τεμάχιο C9363EE 14 26,000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 160,21 Τεμάχιο C8774EE Τεμάχιο C877EE Τεμάχιο 4 C8773EE Τεμάχιο 4 C8771EE Τεμάχιο 4 C8772EE ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 49,38 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 49,38 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,0 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,0 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,0 Τεμάχιο 2 C4836A 28 27,6800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 68,09 Τεμάχιο 3 C4838A 28 27,6800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 102,14 Τεμάχιο 2 C9397A 69 33,610 Τεμάχιο 2 C9398A 69 33,610 Τεμάχιο 2 C9399A 69 33,610 Τεμάχιο 1 C9400A 69 33,610 Τεμάχιο 3 C9401A 69 33,610 Τεμάχιο 3 C9403A ,781 Τεμάχιο 1 C4911A 69 27,600 Τεμάχιο 2 C4912A 69 27,600 Τεμάχιο 1 C4913A 69 27,600 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,6 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,6 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,6 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 41,28 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 123,84 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 191,07 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 34,01 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 68,02 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 34,01 Τεμάχιο 2 C661NE 14,9900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 36,88 Τεμάχιο 2 C662AE 27,3200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Black (printhead) Τεμάχιο 2 C4810A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Cyan printhead Τεμάχιο 2 C4811A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Magenta printhead Τεμάχιο 2 C4812A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Yellow printhead Τεμάχιο 2 C4813A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Εγχρωμη Μελάνη για Canon PIXMA ip1800 / ip2600 / MP190 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip1800 / ip2600 / MP190 Τεμάχιο 9 CL ,8800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 186,86 Τεμάχιο 6 PG ,7400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 101,40

5 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip3000 / ip4000 Cyan για Canon PIXMA ip3000 / ip4000 Magenta για Canon PIXMA ip3000 / ip4000 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip4600 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip4600 ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ Τεμάχιο 3 BCI-3eBK 9,436 ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 34,88 Τεμάχιο 2 BCI-6C 28 7,800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 19,31 Τεμάχιο 2 BCI-6M 28 7,800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 19,31 Τεμάχιο 3 CLI-21BK 28 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 31,99 Τεμάχιο 8 PGI-20BK 28 10,0400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 98,79 Yellow για Canon PIXMA ip4600 Τεμάχιο 8 CLI-21Y 9 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 831 Cyan για Canon PIXMA ip4600 Τεμάχιο 9 CLI-21C 9 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 998 Magenta για Canon PIXMA ip4600 Τεμάχιο 9 CLI-21M 9 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 998 Μαύρη για Canon MP20 (black) Τεμάχιο 3 PG ,900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,08 Εγχρωμη για Canon MP20 (color) Μαύρη για Lexmark Z1420 No 23 (black) Εγχρωμη για Lexmark Z1420 No 24 (color) Μαύρη για Lexmark Z2420 (Black) 36A Εγχρωμη για Lexmark Z2420 (Color) 37A Μελάνι για Lexmark Z73 (black+color cartridge) No 1 για Jet HP 1010 /101 /1018 /1020 (12A) για HP Color Jet 2600n Black No 124A για HP Color Jet 2600n Cyan No 124A για HP Color Jet 2600n Magenta No 124A για HP Color Jet 2600n Yellow No 124A για HP Jet P100/P1006, No 3A Τεμάχιο 3 CL ,9000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1,29 Τεμάχιο 2 18C123E 18,3400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 412 Τεμάχιο 2 18C124E 20,4700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 0,36 Τεμάχιο 2 18C2130E 16,9200 ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 41,62 Τεμάχιο 2 18C2140E 19,0400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 46,84 Τεμάχιο 2 18C ,00 Τεμάχιο 42 Q2612A 11,4000 Τεμάχιο 2 Q6000A 26,6100 Τεμάχιο 2 Q6001A 27,3300 Τεμάχιο 2 Q6003A 27,3300 Τεμάχιο 2 Q6002A 27,3300 για EPSON EPL-N4000+ Τεμάχιο 1 C13S για Jet 100/1200, (1A) ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS Τεμάχιο 2 CB43A 14,7800 RETHINK Τεμάχιο 10 C711A 12,6000 για Jet HP 1200 (1Χ) Τεμάχιο 14 C711X 17,1000 για Jet HP 4200dtn (38A) για Jet HP P300DN (1A) για Jet HP P300DN (1X) για Jet HP 000, 100 (29X) για HP Jet P2014/P201dn, No 3A για HP Jet P2014/P201dn, No 3X ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 0, ΥΜΒΑΤΟ 88,92 ΥΜΒΑΤΟ 646 ΥΜΒΑΤΟ 67,23 ΥΜΒΑΤΟ 67,23 ΥΜΒΑΤΟ 67,23 44,49 43,1600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 7,39 Τεμάχιο 2 Q1338A 42,4800 RETHINK Τεμάχιο 4 Q71A 26,6800 Τεμάχιο 11 Q71X 31,300 Τεμάχιο 4 C4129X 33,300 Τεμάχιο Q73A RETHINK ΥΜΒΑΤΟ 14,98 ΥΜΒΑΤΟ 294,46 104,0 ΥΜΒΑΤΟ 1.476,74 ΥΜΒΑΤΟ 424,17 ΥΜΒΑΤΟ 164,08 97,0 Τεμάχιο 2 Q73X 21,0900 ΥΜΒΑΤΟ 1,88

6 ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ για HP Jet P1606dn, No 78A για Color Jet HP CP121/11 Black (12A) για Color Jet HP CP121/11 Cyan (12A) για Color Jet HP CP121/11 Yellow (12A) για Color Jet HP CP121/11 Magenta (12A) για EPSON EPL- 6200L Photoconductor unit για EPSON EPL-6200L Τεμάχιο 3 CE278A 14,8200 Τεμάχιο 6 CB40A 21,6600 Τεμάχιο 4 CB41A 21,6600 Τεμάχιο 4 CB42A 21,6600 Τεμάχιο CB43A 21,6600 Τεμάχιο 2 Τεμάχιο 1 C13S C13S ,460 για LEXMARK E120 Τεμάχιο SE 18,8000 RETHINK για LEXMARK E240 Τεμάχιο 3 Drum για LEXMARK E240 Τεμάχιο 3 για LEXMARK E20d, E32dn Τεμάχιο 6 για LEXMARK E312 Τεμάχιο 24016SE 12A8302 E20A11E 13T0101 ΥΜΒΑΤΟ 4,69 ΥΜΒΑΤΟ 19,8 ΥΜΒΑΤΟ 106,7 ΥΜΒΑΤΟ 106,7 ΥΜΒΑΤΟ 133,21 ΥΜΒΑΤΟ 3, COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 31,12 18,8000 RETHINK 138,74 69,37 21,2800 COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 78,2 21, LEXMARK E260dn Τεμάχιο 12 E260A11E 37,7800 RETHINK Photoconductor LEXMARK E260dn για Konica Minolta PagePro 130W / 1380MF για Konica Minolta PagePro 1400W Drum για Konica Minolta PagePro 1400W για Brother HL-2030 / HL / BROTHER FAX-2820 Drum για Brother HL-2030 / HL Τεμάχιο 3 E260X22G 21,0900 Τεμάχιο Τεμάχιο 8 9J ,8900 ΥΜΒΑΤΟ 164 ΥΜΒΑΤΟ 14,80 7,63 ΥΜΒΑΤΟ 77,82 ΥΜΒΑΤΟ 62,82 ΥΜΒΑΤΟ 294,12 Τεμάχιο ,300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 173,0 Τεμάχιο 8 TN ,6400 Τεμάχιο 2 DR για SAMSUNG ML-2010 Τεμάχιο 2 ML-2010D3 17,1000 για Samsung CLP-310/31 Κίτρινο Τεμάχιο 2 CLT-Y409S 22,0800 ΥΜΒΑΤΟ 114,4 ΥΜΒΑΤΟ 61,70 ΥΜΒΑΤΟ 42,07 ΥΜΒΑΤΟ 4,32 Drum για Samsung CLP-310/31 Τεμάχιο 1 CLT-R409 93,9800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1160 για Samsung 191 Τεμάχιο 6 MLT- D102S 21,8200 για SAMSUNG ML-120 Τεμάχιο 2 ML-120D ΥΜΒΑΤΟ 161,03 ΥΜΒΑΤΟ 39,21

7 για SAMSUNG ML-1640, ML-2240, ML-2241 Τεμάχιο 8 MLT- D1082S για OKI B4100 Τεμάχιο 4 OKI ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ 20,8600 ΑΝΑΔΟΧΟ για Lexm ark C00, Black Τεμάχιο 4 C00H2KG 37,000 EUROSUPPLIES για Lexm ark C00, Cyan Τεμάχιο 3 C00H2CG 37,000 EUROSUPPLIES για Lexm ark C00, Magenta Τεμάχιο 3 για Lexm ark C00, Yellow Τεμάχιο 3 Drum για Lexmark C00 Τεμάχιο 1 Waste Bottle για Lexmark C00 C00H2M G C00H2YG C00X26G ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ ΥΜΒΑΤΟ ,9800 ΥΜΒΑΤΟ 39,26 37,000 EUROSUPPLIES 37,000 EUROSUPPLIES 184,0 138,38 138,38 138,38 186,4400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 229,32 Τεμάχιο 1 C00X27G 6,300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 7,81 για Lexm ark C40Ν Black Τεμάχιο 3 C40H1KG 31,2000 EUROSUPPLIES για Lexm ark C40Ν Cyan Τεμάχιο 2 C40H1CG EUROSUPPLIES για Lexm ark C40Ν Magenta Τεμάχιο 2 C40H1M G EUROSUPPLIES για Lexm ark C40Ν Yellow Τεμάχιο 3 C40H1YG EUROSUPPLIES για XEROX PHASER 4400N ,3 86,3 129,2 Τεμάχιο 7 113R ,600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ για Lexm ark X 204n Τεμάχιο 2 X203A11G 18,8800 RETHINK για OKI B200MFP/ B220 MFP Για SAMSUNG SCX- 4824FW Τεμάχιο 3 Τεμάχιο 1 OKI MLT D2092L SAMSUNG CLX-317FN, Μαύρο Τεμάχιο 1 CLT- K4092S SAMSUNG CLX-317FN Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ 46,44 41,2900 COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 12,36 23, ,100 ΥΜΒΑΤΟ 29,36 ΥΜΒΑΤΟ 27,24 Τεμάχιο 1 CLT-W409 6,400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 8,04 για KYOCERA FS-1100KX Τεμάχιο 1 TK ,1000 COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 19,80 για KYOCERA FS-930DN Τεμάχιο 1 TK ,472 για Lexm ark T430 Τεμάχιο 4 12A ,800 για HP Jet 1300, 13X Τεμάχιο 2 Q2613X 17,1000 για KYOSERA ECOSYS FS720 για SAMSUNG ML-2160 Τεμάχιο 3 Photoconductor Kit για LEXMARK E20, E32 Τεμάχιο 4 TK ,7800 RETHINK MLT- D101S 29,0700 Τεμάχιο 2 E20X22G 21,0900 ΥΜΒΑΤΟ 28,87 ΥΜΒΑΤΟ 2090 ΥΜΒΑΤΟ 42,07 92,40 ΥΜΒΑΤΟ 107,27 ΥΜΒΑΤΟ 1,88

8 ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών Μελανοταινίες ακίδας Μελανοταινίες ακίδας Μελανοταινίες ακίδας για Konica Minolta 714 Τεμάχιο 2 TN401K 3,6600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 132,00 για Konica Minolta 1212 Τεμάχιο 1 U-BIX ,2064 για Konica MINOLTA BIZHUB 210 (Twin Pack) για Konica MINOLTA BIZHUB 01 για XEROX WORKCENTRE 638 Pack ) (Twin Τεμάχιο 8 Τεμάχιο 8 Konica TN114 Konica TN- 11 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 19,93 46,0600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 43, EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 447,33 Τεμάχιο 6R ,2000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 419,43 για TOSHIBA 2060 Τεμάχιο 2 T ,8300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 21,72 για TOSHIBA E-STUDIO 163 (High Capacity) για SHARP AR 316E Printer Copier Τεμάχιο 2 T ,2900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 69,9 Τεμάχιο 4 AR016T 39,600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 194,64 για SHARP AM 400 Τεμάχιο AM-30DC 47,2700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 290,71 για SHARP AR 20N Τεμάχιο 2 AR-020T 40,4400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 99,48 για SHARP AR 62 Τεμάχιο 2 AR-310LT 43,200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 106,40 για Rex Rotary SP1100S Τεμάχιο 6 RICOH ,8000 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 37,26 για Ricoh FT832 Τεμάχιο 2 40E 27,2700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67,08 για CANON IR323 Τεμάχιο 2 C-EXV 12 42,0100 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 103,34 για Sharp AR-M207 Τεμάχιο 2 AR-201LT 39,8600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 98,06 για Konica BizHUB 130F Τεμάχιο 1 TN ,400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 83 για Canon Photocopier IR Μελανοταινία για τον COMPUPRINT 4/43 Μελανοταινία για τον COMPUPRINT MDP 30FB Μελανοταινία για τον Olivetti PR2 Plus - 10 εκατ. Xαρακτήρων Τεμάχιο 3 C-EXV11 (9629A002) Τεμάχιο 20 2, ,7700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1368 ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 668 Τεμάχιο 10 6,4000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 78,72 Τεμάχιο 4 2,4600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 12, Fax cartridges για KONICA FAX 9760 Τεμάχιο ,1800 COPYFORM ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 192, Fax cartridges για SAGEM FAX 31 Τεμάχιο 3 CTR 3L 98,300 COPYFORM ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 363, Fax cartridges για Fax BROTHER FAX Τεμάχιο Fax cartridges Μελάνι για Brother FAX-1360 Τεμάχιο Fax cartridges για XEROX FaxCentre Fax cartridges για Samsung SCX-421F Τεμάχιο Fax cartridges για Samsung SCX-4623F Τεμάχιο 1 PC-201 LC1000BK 22,3900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 110,16 14,7900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 36,38 Τεμάχιο 4 013R ,7200 COMPULAND ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 416,82 SCX- 421D3 MLT- D102L 47,400 ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 116, EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 68,4

9 Fax cartridges Fax cartridges Fax cartridges Fax cartridges για CANON MF410 / Canon Fax -L100 Μελάνη για CANON FAX JX200 / JX210P για OKI OKIOFFICE 86 - Πολυμηχάνημα Drum για OKI OKIOFFICE 86 - Πολυμηχάνημα ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ Τεμάχιο 1 FX-10 43,100 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 3,07 Τεμάχιο 4 PG-0 19,6000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 96,43 Τεμάχιο 6 Τεμάχιο 2 OKI OKI ,0000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 199,26 123,0900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 302, Fax cartridges για Philips Fax 12 Τεμάχιο 12 PFA71 64,7100 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Fax cartridges για OKI FAX 170 Τεμάχιο Fax cartridges Ρολό για SAGEM FAX 2840 Τεμάχιο Fax cartridges Fax cartridges Fax cartridges Μελανοταινία για Panasonic KX- FP14 / KX-FP141 Μελάνι για Xerox Fax FaxCentre 16 Μαύρη Μελάνη για SAMSUNG INKJET SF-360 OKI PF2840 (TTR200) 70,2900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 432,28 16,6400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 61,40 Τεμάχιο 4 KX-FA4X 16,7000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,16 Τεμάχιο 3 FPJ COMPULAND ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 92,99 Τεμάχιο 4 M40 27,200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 134,07 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΜΕ 23% 22.76,82 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.382/2010 περί αρμοδιοτήτων τ Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού υμβουλίου περί εκλογής μελών τ Οικονομικής Επιτροπής τ Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως τ Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησ μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) την αποδοχή του προσωρινού αναδόχου 4.EUROSUPPLIES για τα 78 από τα 82 είδη που μειοδότησε και την απόρριψη του μόνο για τα συγκεκριμένα 4 είδη με αα 64,667,93 (τ εταιρίας LAMA France) για τα οποία και αναδείχτηκαν νέοι προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό τ, Β) την αποδοχή των υπολοίπων έξι (6) προσωρινών αναδόχων σύμφωνα με τα πρακτικά τ επιτροπής και Γ) την κατακύρωση στους επτά (7) προσωρινούς αναδόχους των ειδών στα οποία μειοδότησαν και στις τιμές που προσέφεραν, σύμφωνα με τον κατωτέρω ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ και την έγκριση υπογραφής σύμβασ για την προμήθεια αυτών.

10 ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ ΑΝΑΛΩΙΜΟΥ 1 10 HP InkJet 2 11 HP InkJet 3 14 HP InkJet 4 1 HP InkJet 16 HP InkJet 6 19 HP InkJet 7 21 HP InkJet 8 24 HP InkJet 9 2 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet 1 33 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet 19 3 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet 2 2 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet Νο 10 No 21 Νο 4 Μαύρη για HP DeskJet F4180 InkJet εκτυπωτή, No 4 No 6 No 339 Μαύρη για HP Photosmart D7460, InkJet εκτυπωτή, No 363 Νο 28 Νο 7 Νο 78XL Έγχρωμη για HP DeskJet F4280 InkJet εκτυπωτή, Νο 300XL Νο 343 Νο 344 Cyan Light για HP Photosmart D7460, No 363 Magenta Light για HP Photosmart D7460, No 363 Yellow για HP Photosmart D7460, No 363 Cyan για HP Photosm art D7460, Νο 363 Magenta για HP Photosmart D7460, Νο 363 Cyan για HP , Νο 11 Yellow για HP , Νο 11 Black Ink Cartridge για HP Cyan Ink Cartridge για HP Magenta Ink Cartridge για HP Yellow Ink Cartridge για HP Gray Ink Cartridge για HP Black Matte Ink Cartridge για HP Cyan HP DesignJet 00 plot, No 82 Magenta HP DesignJet 00 plot, No 82 Yellow HP DesignJet 00 plot, No 82 Μαύρη για HP INKJET 840C, Νο 1 Εγχρωμη για HP INKJET 840C, Νο 17 Τεμάχιο 4 C4844A ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ 69 27,4000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 134,81 Τεμάχιο 2 C931AE 10,8200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 26,62 Τεμάχιο 9 164A EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 278,30 Τεμάχιο 3 CB334AE 20 24,8200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 91,9 Τεμάχιο 3 C666A 19 16,9800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 62,66 Τεμάχιο 8 C8767E 21 23,2000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 228,29 Τεμάχιο C8721EE 6 12,3012 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 76 Τεμάχιο 2 C8728A 8 17,1800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 42,26 Τεμάχιο 4 C667AE EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 126,39 Τεμάχιο 2 C678AE 38 49,600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 121,92 Τεμάχιο CC644EE 11 23,0300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 141,63 Τεμάχιο 4 C8766E 7 18,0900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 89,00 Τεμάχιο C9363EE 14 26,000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 160,21 Τεμάχιο C8774EE Τεμάχιο C877EE Τεμάχιο 4 C8773EE Τεμάχιο 4 C8771EE Τεμάχιο 4 C8772EE ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 49,38 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 49,38 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,0 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,0 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,0 Τεμάχιο 2 C4836A 28 27,6800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 68,09 Τεμάχιο 3 C4838A 28 27,6800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 102,14 Τεμάχιο 2 C9397A 69 33,610 Τεμάχιο 2 C9398A 69 33,610 Τεμάχιο 2 C9399A 69 33,610 Τεμάχιο 1 C9400A 69 33,610 Τεμάχιο 3 C9401A 69 33,610 Τεμάχιο 3 C9403A ,781 Τεμάχιο 1 C4911A 69 27,600 Τεμάχιο 2 C4912A 69 27,600 Τεμάχιο 1 C4913A 69 27,600 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,6 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,6 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,6 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 41,28 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 123,84 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 191,07 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 34,01 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 68,02 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 34,01 Τεμάχιο 2 C661NE 14,9900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 36,88 Τεμάχιο 2 C662AE 27,3200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Black (printhead) Τεμάχιο 2 C4810A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Cyan printhead Τεμάχιο 2 C4811A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Magenta printhead Τεμάχιο 2 C4812A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Yellow printhead Τεμάχιο 2 C4813A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67,60

11 Εγχρωμη Μελάνη για Canon PIXMA ip1800 / ip2600 / MP190 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip1800 / ip2600 / MP190 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip3000 / ip4000 Cyan για Canon PIXMA ip3000 / ip4000 Magenta για Canon PIXMA ip3000 / ip4000 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip4600 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip4600 ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ Τεμάχιο 9 CL ,8800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 186,86 Τεμάχιο 6 PG ,7400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 101,40 Τεμάχιο 3 BCI-3eBK 9,436 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 34,88 Τεμάχιο 2 BCI-6C 28 7,800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 19,31 Τεμάχιο 2 BCI-6M 28 7,800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 19,31 Τεμάχιο 3 CLI-21BK 28 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 31,99 Τεμάχιο 8 PGI-20BK 28 10,0400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 98,79 Yellow για Canon PIXMA ip4600 Τεμάχιο 8 CLI-21Y 9 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 831 Cyan για Canon PIXMA ip4600 Τεμάχιο 9 CLI-21C 9 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 998 Magenta για Canon PIXMA ip4600 Τεμάχιο 9 CLI-21M 9 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 998 Μαύρη για Canon MP20 (black) Τεμάχιο 3 PG ,900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,08 Εγχρωμη για Canon MP20 (color) Μαύρη για Lexmark Z1420 No 23 (black) Εγχρωμη για Lexmark Z1420 No 24 (color) Μαύρη για Lexmark Z2420 (Black) 36A Εγχρωμη για Lexmark Z2420 (Color) 37A Μελάνι για Lexmark Z73 (black+color cartridge) No 1 για Jet HP 1010 /101 /1018 /1020 (12A) για HP Color Jet 2600n Black No 124A για HP Color Jet 2600n Cyan No 124A για HP Color Jet 2600n Magenta No 124A για HP Color Jet 2600n Yellow No 124A για HP Jet P100/P1006, No 3A Τεμάχιο 3 CL ,9000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1,29 Τεμάχιο 2 18C123E 18,3400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 412 Τεμάχιο 2 18C124E 20,4700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 0,36 Τεμάχιο 2 18C2130E 16,9200 ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 41,62 Τεμάχιο 2 18C2140E 19,0400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 46,84 Τεμάχιο 2 18C ,00 Τεμάχιο 42 Q2612A 11,4000 Τεμάχιο 2 Q6000A 26,6100 Τεμάχιο 2 Q6001A 27,3300 Τεμάχιο 2 Q6003A 27,3300 Τεμάχιο 2 Q6002A 27,3300 για EPSON EPL-N4000+ Τεμάχιο 1 C13S για Jet 100/1200, (1A) ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS Τεμάχιο 2 CB43A 14,7800 RETHINK Τεμάχιο 10 C711A 12,6000 για Jet HP 1200 (1Χ) Τεμάχιο 14 C711X 17,1000 για Jet HP 4200dtn (38A) για Jet HP P300DN (1A) για Jet HP P300DN (1X) για Jet HP 000, 100 (29X) ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 0, ΥΜΒΑΤΟ 88,92 ΥΜΒΑΤΟ 646 ΥΜΒΑΤΟ 67,23 ΥΜΒΑΤΟ 67,23 ΥΜΒΑΤΟ 67,23 44,49 43,1600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 7,39 Τεμάχιο 2 Q1338A 42,4800 RETHINK Τεμάχιο 4 Q71A 26,6800 Τεμάχιο 11 Q71X 31,300 Τεμάχιο 4 C4129X 33,300 ΥΜΒΑΤΟ 14,98 ΥΜΒΑΤΟ 294,46 104,0 ΥΜΒΑΤΟ 1.476,74 ΥΜΒΑΤΟ 424,17 ΥΜΒΑΤΟ 164,08

12 για HP Jet P2014/P201dn, No 3A για HP Jet P2014/P201dn, No 3X για HP Jet P1606dn, No 78A για Color Jet HP CP121/11 Black (12A) για Color Jet HP CP121/11 Cyan (12A) για Color Jet HP CP121/11 Yellow (12A) για Color Jet HP CP121/11 Magenta (12A) για EPSON EPL- 6200L Photoconductor unit για EPSON EPL-6200L ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ Τεμάχιο Q73A RETHINK ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ 97,0 Τεμάχιο 2 Q73X 21,0900 ΥΜΒΑΤΟ 1,88 Τεμάχιο 3 CE278A 14,8200 Τεμάχιο 6 CB40A 21,6600 Τεμάχιο 4 CB41A 21,6600 Τεμάχιο 4 CB42A 21,6600 Τεμάχιο CB43A 21,6600 Τεμάχιο 2 Τεμάχιο 1 C13S C13S ,460 για LEXMARK E120 Τεμάχιο SE 18,8000 RETHINK για LEXMARK E240 Τεμάχιο 3 Drum για LEXMARK E240 Τεμάχιο 3 για LEXMARK E20d, E32dn Τεμάχιο 6 για LEXMARK E312 Τεμάχιο 24016SE 12A8302 E20A11E 13T0101 ΥΜΒΑΤΟ 4,69 ΥΜΒΑΤΟ 19,8 ΥΜΒΑΤΟ 106,7 ΥΜΒΑΤΟ 106,7 ΥΜΒΑΤΟ 133,21 ΥΜΒΑΤΟ 3, COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 31,12 18,8000 RETHINK 138,74 69,37 21,2800 COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 78,2 21, LEXMARK E260dn Τεμάχιο 12 E260A11E 37,7800 RETHINK Photoconductor LEXMARK E260dn για Konica Minolta PagePro 130W / 1380MF για Konica Minolta PagePro 1400W Drum για Konica Minolta PagePro 1400W για Brother HL-2030 / HL / BROTHER FAX-2820 Drum για Brother HL-2030 / HL Τεμάχιο 3 E260X22G 21,0900 Τεμάχιο Τεμάχιο 8 9J ,8900 ΥΜΒΑΤΟ 164 ΥΜΒΑΤΟ 14,80 7,63 ΥΜΒΑΤΟ 77,82 ΥΜΒΑΤΟ 62,82 ΥΜΒΑΤΟ 294,12 Τεμάχιο ,300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 173,0 Τεμάχιο 8 TN ,6400 Τεμάχιο 2 DR για SAMSUNG ML-2010 Τεμάχιο 2 ML-2010D3 17,1000 για Samsung CLP-310/31 Κίτρινο Τεμάχιο 2 CLT-Y409S 22,0800 ΥΜΒΑΤΟ 114,4 ΥΜΒΑΤΟ 61,70 ΥΜΒΑΤΟ 42,07 ΥΜΒΑΤΟ 4,32 Drum για Samsung CLP-310/31 Τεμάχιο 1 CLT-R409 93,9800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1160 για Samsung 191 Τεμάχιο 6 MLT- D102S 21,8200 ΥΜΒΑΤΟ 161,03

13 ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ για SAMSUNG ML-120 Τεμάχιο 2 ML-120D για SAMSUNG ML-1640, ML-2240, ML-2241 Τεμάχιο 8 MLT- D1082S για OKI B4100 Τεμάχιο 4 OKI ,8600 για Lexm ark C00, Black Τεμάχιο 4 C00H2KG 37,000 EUROSUPPLIES για Lexm ark C00, Cyan Τεμάχιο 3 C00H2CG 37,000 EUROSUPPLIES για Lexm ark C00, Magenta Τεμάχιο 3 για Lexm ark C00, Yellow Τεμάχιο 3 Drum για Lexmark C00 Τεμάχιο 1 Waste Bottle για Lexmark C00 C00H2M G C00H2YG C00X26G ΥΜΒΑΤΟ 39,21 ΥΜΒΑΤΟ ,9800 ΥΜΒΑΤΟ 39,26 37,000 EUROSUPPLIES 37,000 EUROSUPPLIES 184,0 138,38 138,38 138,38 186,4400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 229,32 Τεμάχιο 1 C00X27G 6,300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 7,81 για Lexm ark C40Ν Black Τεμάχιο 3 C40H1KG 31,2000 EUROSUPPLIES για Lexm ark C40Ν Cyan Τεμάχιο 2 C40H1CG EUROSUPPLIES για Lexm ark C40Ν Magenta Τεμάχιο 2 C40H1M G EUROSUPPLIES για Lexm ark C40Ν Yellow Τεμάχιο 3 C40H1YG EUROSUPPLIES για XEROX PHASER 4400N ,3 86,3 129,2 Τεμάχιο 7 113R ,600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ για Lexm ark X 204n Τεμάχιο 2 X203A11G 18,8800 RETHINK για OKI B200MFP/ B220 MFP Για SAMSUNG SCX- 4824FW Τεμάχιο 3 Τεμάχιο 1 OKI MLT D2092L SAMSUNG CLX-317FN, Μαύρο Τεμάχιο 1 CLT- K4092S SAMSUNG CLX-317FN Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ 46,44 41,2900 COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 12,36 23, ,100 ΥΜΒΑΤΟ 29,36 ΥΜΒΑΤΟ 27,24 Τεμάχιο 1 CLT-W409 6,400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 8,04 για KYOCERA FS-1100KX Τεμάχιο 1 TK ,1000 COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 19,80 για KYOCERA FS-930DN Τεμάχιο 1 TK ,472 για Lexm ark T430 Τεμάχιο 4 12A ,800 για HP Jet 1300, 13X Τεμάχιο 2 Q2613X 17,1000 για KYOSERA ECOSYS FS720 Τεμάχιο 4 TK ,7800 RETHINK ΥΜΒΑΤΟ 28,87 ΥΜΒΑΤΟ 2090 ΥΜΒΑΤΟ 42,07 92,40

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.718,25

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.718,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.718,25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 Μελέτη: «Στατική μελέτη έργων αντιμετώπισης-σταθεροποίησης και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΘΕΜΑ: 24 ο Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ TONER ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, FAX ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Τρικάλων. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων Η/Υ κ.λπ.» Αριθ. μελέτης: 59/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα