ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο / ΑΠΟΦΑΗ 826/2013 ΘΕΜΑ 9 ο Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών τ Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ: Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη ΠΑΡΟΝΤΕ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. ιδερόπουλος Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος) 4. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα. Ψαχούλας Ορέστ 6. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) Απών ο Περιφερειακός ύμβουλος κ. Μεργιαλής αν και κλήθηκε νόμιμα με την υπ αριθμ. 114/ πρόσκληση του Προέδρου τ Οικονομικής Επιτροπής. Απουσία του Προέδρου τ Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος τ Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας τ Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει τ απόφασ 2 του πρακτικού 1/ τ Οικονομικής Επιτροπής. υνήλθε στις 1 Αυγούστου 2013 και ώρα 1:00 μ.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 114/ του Προέδρου τ Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων και 177 του Ν.382/2010. Η Αντιπρόεδρος τ Επιτροπής κ. Αργυροπούλου - Καλλιάρα Ελένη, κήρυξε την έναρξη τ συνεδρίασ αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 9 ο θέμα τ ημερήσιας διάταξ. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Τσιάκος Αντιπεριφερειάρχ Π.Ε Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη τ Επιτροπής με το υπ αριθμ /3011/ έγγραφο τ Δ/νσ Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Καρδίτσας τα κατωτέρω: έχοντας υπόψη : 1. το Ν. 2286/199 «προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 2. το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

2 3. την υπ αριθμ. 2/464/0026/ «αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/9» και την τροποποίηση αυτού με την αριθμ. 3130/739/ Υ.Α. 4. το Ν. 382/ΦΕΚ 87Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική τ Αυτοδιοίκησ και τ Αποκεντρωμέν Διοίκησ Πρόγραμμα Καλλικράτ».. το Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ222/ Α / ) Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας. 6. Την αριθμ. 224/2013 (Πρακτικό 4/ ) απόφαση τ Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών τ Π.Ε. Καρδίτσας και Δ/νσεων Εκπαίδευσ Ν. Καρδίτσας», συνολικής προϋπολογιζόμεν δαπάν 3.000,00, συμπεριλαμβανομένου του. 7. Την αριθμ. 6/2013 (Πρακτικό 12/ ) (ΑΔΑ : ΒΕΖΙ7ΛΡ-ΤΝ8) απόφαση τ Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση αποτελεσμάτων προσωρινών πινάκων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών τ Καρδίτσας και Δ/νσεων Εκπαίδευσ Ν. Καρδίτσας, 8. Τα από 9/7/2013 και 12/7/2013 πρακτικά τ Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία κατατέθηκαν συνολικά επτά <7> φάκελοι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσ από τους εξής προμηθευτές : Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. RETHINK AEBE /2693/ /2690/ ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS 11984/2689/ EUROSUPPLIES 11946/2688/ COPYFORM ΠΑΡΘΕΝΗ ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ /2779/ ΜΑΡΙΑ /2691/ COMPULAND A.E /2692/ Κατά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών από την Επιτροπή διαγωνισμού διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός ανάδοχος 4. EUROSUPPLIES, ενώ υπέβαλε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσ (καθώς και πιστοποιητικό ISO για την εταιρία WTA Germany) για τα 78 από τα 82 αναλώσιμα στα οποία μειοδότησε, για τα υπόλοιπα τέσσερα (4) αναλώσιμα με αα 64, 6 67 και 93 δεν έχει υποβάλλει κανένα στοιχείο για την εταιρία κατασκευής τους LAMA France, ούτε πιστοποιητικό ποιός ούτε στοιχεία για το εργοστάσιο παραγωγής, όπως ζητείται από την διακήρυξη. Οι υπόλοιποι έξι (6) προσωρινοί ανάδοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις τ Διακήρυξ και έχουν υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα κατακύρωσ. Ύστερα από τα παραπάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι γίνονται αποδεκτοί και οι επτά (7) προσωρινοί ανάδοχοι στα είδη που μειοδότησαν, με εξαίρεση τα τέσσερα μόνο είδη με αα 64, 6 67 και 93, για τα οποία απορρίπτεται ο προσωρινός ανάδοχος 4.

3 EUROSUPPLIES και για τα οποία η Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη νέων προσωρινών αναδόχων από τους αμέσως επόμενους μειοδότες των ειδών αυτών, βάση των πινάκων κατάταξ που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 6/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας. ύμφωνα με τα πρακτικά τ επιτροπής, νέος μειοδότ και για τα τέσσερα αναλώσιμα με αα 64, 6 67 και 93 αναδεικνύεται ο κατωτέρω προμηθευτής: Προσωρινός ανάδοχος Τιμή τεμαχίου χωρίς 64 31,300 υμβατό 6 33,300 υμβατό 67 21,0900 υμβατό 93 7,9800 υμβατό Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δεμάτων των δειγμάτων που ζητήθηκαν και στην δοκιμή τους στα εκτυπωτικά μέσα για τα οποία προορίζονται. Κατά τις δοκιμές, όλα τα δείγματα λειτούργησαν κανονικά και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. τη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην σύνταξη του ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ, τροποποιώντας κατάλληλα με βάση τα ανωτέρω, τον εγκεκριμένο με την αριθμ. 6/2013 (Πρακτικό 12 ο / ΑΔΑ:ΒΕΖ17ΛΡ-ΤΝ8) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ», με τις νέες τιμές και τους νέους προσωρινούς αναδόχους των ειδών με αα 64,667,93. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί και εμείς ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε Α) την αποδοχή του προσωρινού αναδόχου 4.EUROSUPPLIES για τα 78 από τα 82 είδη που μειοδότησε και την απόρριψη του μόνο για τα συγκεκριμένα 4 είδη με αα 64,667,93 (τ εταιρίας LAMA France) για τα οποία και αναδείχτηκαν νέοι προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό τ, Β) την αποδοχή των υπολοίπων έξι (6) προσωρινών αναδόχων σύμφωνα με τα πρακτικά τ επιτροπής και Γ) την κατακύρωση στους επτά (7) προσωρινούς αναδόχους των ειδών στα οποία μειοδότησαν και στις τιμές που προσέφεραν, σύμφωνα με τον κατωτέρω ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ και την έγκριση υπογραφής σύμβασ για την προμήθεια αυτών. ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ ΑΝΑΛΩΙΜΟΥ 1 10 HP InkJet Νο 10 Τεμάχιο 4 C4844A ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ 69 27,4000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 134,81

4 2 11 HP InkJet 3 14 HP InkJet 4 1 HP InkJet 16 HP InkJet 6 19 HP InkJet 7 21 HP InkJet 8 24 HP InkJet 9 2 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet 1 33 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet 19 3 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet 2 2 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet No 21 Νο 4 Μαύρη για HP DeskJet F4180 InkJet εκτυπωτή, No 4 No 6 No 339 Μαύρη για HP Photosmart D7460, InkJet εκτυπωτή, No 363 Νο 28 Νο 7 Νο 78XL Έγχρωμη για HP DeskJet F4280 InkJet εκτυπωτή, Νο 300XL Νο 343 Νο 344 Cyan Light για HP Photosmart D7460, No 363 Magenta Light για HP Photosmart D7460, No 363 Yellow για HP Photosmart D7460, No 363 Cyan για HP Photosm art D7460, Νο 363 Magenta για HP Photosmart D7460, Νο 363 Cyan για HP , Νο 11 Yellow για HP , Νο 11 Black Ink Cartridge για HP Cyan Ink Cartridge για HP Magenta Ink Cartridge για HP Yellow Ink Cartridge για HP Gray Ink Cartridge για HP Black Matte Ink Cartridge για HP Cyan HP DesignJet 00 plot, No 82 Magenta HP DesignJet 00 plot, No 82 Yellow HP DesignJet 00 plot, No 82 Μαύρη για HP INKJET 840C, Νο 1 Εγχρωμη για HP INKJET 840C, Νο 17 ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ Τεμάχιο 2 C931AE 10,8200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 26,62 Τεμάχιο 9 164A EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 278,30 Τεμάχιο 3 CB334AE 20 24,8200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 91,9 Τεμάχιο 3 C666A 19 16,9800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 62,66 Τεμάχιο 8 C8767E 21 23,2000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 228,29 Τεμάχιο C8721EE 6 12,3012 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 76 Τεμάχιο 2 C8728A 8 17,1800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 42,26 Τεμάχιο 4 C667AE EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 126,39 Τεμάχιο 2 C678AE 38 49,600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 121,92 Τεμάχιο CC644EE 11 23,0300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 141,63 Τεμάχιο 4 C8766E 7 18,0900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 89,00 Τεμάχιο C9363EE 14 26,000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 160,21 Τεμάχιο C8774EE Τεμάχιο C877EE Τεμάχιο 4 C8773EE Τεμάχιο 4 C8771EE Τεμάχιο 4 C8772EE ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 49,38 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 49,38 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,0 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,0 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,0 Τεμάχιο 2 C4836A 28 27,6800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 68,09 Τεμάχιο 3 C4838A 28 27,6800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 102,14 Τεμάχιο 2 C9397A 69 33,610 Τεμάχιο 2 C9398A 69 33,610 Τεμάχιο 2 C9399A 69 33,610 Τεμάχιο 1 C9400A 69 33,610 Τεμάχιο 3 C9401A 69 33,610 Τεμάχιο 3 C9403A ,781 Τεμάχιο 1 C4911A 69 27,600 Τεμάχιο 2 C4912A 69 27,600 Τεμάχιο 1 C4913A 69 27,600 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,6 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,6 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,6 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 41,28 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 123,84 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 191,07 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 34,01 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 68,02 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 34,01 Τεμάχιο 2 C661NE 14,9900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 36,88 Τεμάχιο 2 C662AE 27,3200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Black (printhead) Τεμάχιο 2 C4810A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Cyan printhead Τεμάχιο 2 C4811A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Magenta printhead Τεμάχιο 2 C4812A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Yellow printhead Τεμάχιο 2 C4813A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Εγχρωμη Μελάνη για Canon PIXMA ip1800 / ip2600 / MP190 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip1800 / ip2600 / MP190 Τεμάχιο 9 CL ,8800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 186,86 Τεμάχιο 6 PG ,7400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 101,40

5 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip3000 / ip4000 Cyan για Canon PIXMA ip3000 / ip4000 Magenta για Canon PIXMA ip3000 / ip4000 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip4600 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip4600 ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ Τεμάχιο 3 BCI-3eBK 9,436 ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 34,88 Τεμάχιο 2 BCI-6C 28 7,800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 19,31 Τεμάχιο 2 BCI-6M 28 7,800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 19,31 Τεμάχιο 3 CLI-21BK 28 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 31,99 Τεμάχιο 8 PGI-20BK 28 10,0400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 98,79 Yellow για Canon PIXMA ip4600 Τεμάχιο 8 CLI-21Y 9 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 831 Cyan για Canon PIXMA ip4600 Τεμάχιο 9 CLI-21C 9 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 998 Magenta για Canon PIXMA ip4600 Τεμάχιο 9 CLI-21M 9 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 998 Μαύρη για Canon MP20 (black) Τεμάχιο 3 PG ,900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,08 Εγχρωμη για Canon MP20 (color) Μαύρη για Lexmark Z1420 No 23 (black) Εγχρωμη για Lexmark Z1420 No 24 (color) Μαύρη για Lexmark Z2420 (Black) 36A Εγχρωμη για Lexmark Z2420 (Color) 37A Μελάνι για Lexmark Z73 (black+color cartridge) No 1 για Jet HP 1010 /101 /1018 /1020 (12A) για HP Color Jet 2600n Black No 124A για HP Color Jet 2600n Cyan No 124A για HP Color Jet 2600n Magenta No 124A για HP Color Jet 2600n Yellow No 124A για HP Jet P100/P1006, No 3A Τεμάχιο 3 CL ,9000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1,29 Τεμάχιο 2 18C123E 18,3400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 412 Τεμάχιο 2 18C124E 20,4700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 0,36 Τεμάχιο 2 18C2130E 16,9200 ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 41,62 Τεμάχιο 2 18C2140E 19,0400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 46,84 Τεμάχιο 2 18C ,00 Τεμάχιο 42 Q2612A 11,4000 Τεμάχιο 2 Q6000A 26,6100 Τεμάχιο 2 Q6001A 27,3300 Τεμάχιο 2 Q6003A 27,3300 Τεμάχιο 2 Q6002A 27,3300 για EPSON EPL-N4000+ Τεμάχιο 1 C13S για Jet 100/1200, (1A) ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS Τεμάχιο 2 CB43A 14,7800 RETHINK Τεμάχιο 10 C711A 12,6000 για Jet HP 1200 (1Χ) Τεμάχιο 14 C711X 17,1000 για Jet HP 4200dtn (38A) για Jet HP P300DN (1A) για Jet HP P300DN (1X) για Jet HP 000, 100 (29X) για HP Jet P2014/P201dn, No 3A για HP Jet P2014/P201dn, No 3X ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 0, ΥΜΒΑΤΟ 88,92 ΥΜΒΑΤΟ 646 ΥΜΒΑΤΟ 67,23 ΥΜΒΑΤΟ 67,23 ΥΜΒΑΤΟ 67,23 44,49 43,1600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 7,39 Τεμάχιο 2 Q1338A 42,4800 RETHINK Τεμάχιο 4 Q71A 26,6800 Τεμάχιο 11 Q71X 31,300 Τεμάχιο 4 C4129X 33,300 Τεμάχιο Q73A RETHINK ΥΜΒΑΤΟ 14,98 ΥΜΒΑΤΟ 294,46 104,0 ΥΜΒΑΤΟ 1.476,74 ΥΜΒΑΤΟ 424,17 ΥΜΒΑΤΟ 164,08 97,0 Τεμάχιο 2 Q73X 21,0900 ΥΜΒΑΤΟ 1,88

6 ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ για HP Jet P1606dn, No 78A για Color Jet HP CP121/11 Black (12A) για Color Jet HP CP121/11 Cyan (12A) για Color Jet HP CP121/11 Yellow (12A) για Color Jet HP CP121/11 Magenta (12A) για EPSON EPL- 6200L Photoconductor unit για EPSON EPL-6200L Τεμάχιο 3 CE278A 14,8200 Τεμάχιο 6 CB40A 21,6600 Τεμάχιο 4 CB41A 21,6600 Τεμάχιο 4 CB42A 21,6600 Τεμάχιο CB43A 21,6600 Τεμάχιο 2 Τεμάχιο 1 C13S C13S ,460 για LEXMARK E120 Τεμάχιο SE 18,8000 RETHINK για LEXMARK E240 Τεμάχιο 3 Drum για LEXMARK E240 Τεμάχιο 3 για LEXMARK E20d, E32dn Τεμάχιο 6 για LEXMARK E312 Τεμάχιο 24016SE 12A8302 E20A11E 13T0101 ΥΜΒΑΤΟ 4,69 ΥΜΒΑΤΟ 19,8 ΥΜΒΑΤΟ 106,7 ΥΜΒΑΤΟ 106,7 ΥΜΒΑΤΟ 133,21 ΥΜΒΑΤΟ 3, COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 31,12 18,8000 RETHINK 138,74 69,37 21,2800 COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 78,2 21, LEXMARK E260dn Τεμάχιο 12 E260A11E 37,7800 RETHINK Photoconductor LEXMARK E260dn για Konica Minolta PagePro 130W / 1380MF για Konica Minolta PagePro 1400W Drum για Konica Minolta PagePro 1400W για Brother HL-2030 / HL / BROTHER FAX-2820 Drum για Brother HL-2030 / HL Τεμάχιο 3 E260X22G 21,0900 Τεμάχιο Τεμάχιο 8 9J ,8900 ΥΜΒΑΤΟ 164 ΥΜΒΑΤΟ 14,80 7,63 ΥΜΒΑΤΟ 77,82 ΥΜΒΑΤΟ 62,82 ΥΜΒΑΤΟ 294,12 Τεμάχιο ,300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 173,0 Τεμάχιο 8 TN ,6400 Τεμάχιο 2 DR για SAMSUNG ML-2010 Τεμάχιο 2 ML-2010D3 17,1000 για Samsung CLP-310/31 Κίτρινο Τεμάχιο 2 CLT-Y409S 22,0800 ΥΜΒΑΤΟ 114,4 ΥΜΒΑΤΟ 61,70 ΥΜΒΑΤΟ 42,07 ΥΜΒΑΤΟ 4,32 Drum για Samsung CLP-310/31 Τεμάχιο 1 CLT-R409 93,9800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1160 για Samsung 191 Τεμάχιο 6 MLT- D102S 21,8200 για SAMSUNG ML-120 Τεμάχιο 2 ML-120D ΥΜΒΑΤΟ 161,03 ΥΜΒΑΤΟ 39,21

7 για SAMSUNG ML-1640, ML-2240, ML-2241 Τεμάχιο 8 MLT- D1082S για OKI B4100 Τεμάχιο 4 OKI ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ 20,8600 ΑΝΑΔΟΧΟ για Lexm ark C00, Black Τεμάχιο 4 C00H2KG 37,000 EUROSUPPLIES για Lexm ark C00, Cyan Τεμάχιο 3 C00H2CG 37,000 EUROSUPPLIES για Lexm ark C00, Magenta Τεμάχιο 3 για Lexm ark C00, Yellow Τεμάχιο 3 Drum για Lexmark C00 Τεμάχιο 1 Waste Bottle για Lexmark C00 C00H2M G C00H2YG C00X26G ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ ΥΜΒΑΤΟ ,9800 ΥΜΒΑΤΟ 39,26 37,000 EUROSUPPLIES 37,000 EUROSUPPLIES 184,0 138,38 138,38 138,38 186,4400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 229,32 Τεμάχιο 1 C00X27G 6,300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 7,81 για Lexm ark C40Ν Black Τεμάχιο 3 C40H1KG 31,2000 EUROSUPPLIES για Lexm ark C40Ν Cyan Τεμάχιο 2 C40H1CG EUROSUPPLIES για Lexm ark C40Ν Magenta Τεμάχιο 2 C40H1M G EUROSUPPLIES για Lexm ark C40Ν Yellow Τεμάχιο 3 C40H1YG EUROSUPPLIES για XEROX PHASER 4400N ,3 86,3 129,2 Τεμάχιο 7 113R ,600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ για Lexm ark X 204n Τεμάχιο 2 X203A11G 18,8800 RETHINK για OKI B200MFP/ B220 MFP Για SAMSUNG SCX- 4824FW Τεμάχιο 3 Τεμάχιο 1 OKI MLT D2092L SAMSUNG CLX-317FN, Μαύρο Τεμάχιο 1 CLT- K4092S SAMSUNG CLX-317FN Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ 46,44 41,2900 COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 12,36 23, ,100 ΥΜΒΑΤΟ 29,36 ΥΜΒΑΤΟ 27,24 Τεμάχιο 1 CLT-W409 6,400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 8,04 για KYOCERA FS-1100KX Τεμάχιο 1 TK ,1000 COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 19,80 για KYOCERA FS-930DN Τεμάχιο 1 TK ,472 για Lexm ark T430 Τεμάχιο 4 12A ,800 για HP Jet 1300, 13X Τεμάχιο 2 Q2613X 17,1000 για KYOSERA ECOSYS FS720 για SAMSUNG ML-2160 Τεμάχιο 3 Photoconductor Kit για LEXMARK E20, E32 Τεμάχιο 4 TK ,7800 RETHINK MLT- D101S 29,0700 Τεμάχιο 2 E20X22G 21,0900 ΥΜΒΑΤΟ 28,87 ΥΜΒΑΤΟ 2090 ΥΜΒΑΤΟ 42,07 92,40 ΥΜΒΑΤΟ 107,27 ΥΜΒΑΤΟ 1,88

8 ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών Μελανοταινίες ακίδας Μελανοταινίες ακίδας Μελανοταινίες ακίδας για Konica Minolta 714 Τεμάχιο 2 TN401K 3,6600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 132,00 για Konica Minolta 1212 Τεμάχιο 1 U-BIX ,2064 για Konica MINOLTA BIZHUB 210 (Twin Pack) για Konica MINOLTA BIZHUB 01 για XEROX WORKCENTRE 638 Pack ) (Twin Τεμάχιο 8 Τεμάχιο 8 Konica TN114 Konica TN- 11 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 19,93 46,0600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 43, EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 447,33 Τεμάχιο 6R ,2000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 419,43 για TOSHIBA 2060 Τεμάχιο 2 T ,8300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 21,72 για TOSHIBA E-STUDIO 163 (High Capacity) για SHARP AR 316E Printer Copier Τεμάχιο 2 T ,2900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 69,9 Τεμάχιο 4 AR016T 39,600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 194,64 για SHARP AM 400 Τεμάχιο AM-30DC 47,2700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 290,71 για SHARP AR 20N Τεμάχιο 2 AR-020T 40,4400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 99,48 για SHARP AR 62 Τεμάχιο 2 AR-310LT 43,200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 106,40 για Rex Rotary SP1100S Τεμάχιο 6 RICOH ,8000 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 37,26 για Ricoh FT832 Τεμάχιο 2 40E 27,2700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67,08 για CANON IR323 Τεμάχιο 2 C-EXV 12 42,0100 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 103,34 για Sharp AR-M207 Τεμάχιο 2 AR-201LT 39,8600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 98,06 για Konica BizHUB 130F Τεμάχιο 1 TN ,400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 83 για Canon Photocopier IR Μελανοταινία για τον COMPUPRINT 4/43 Μελανοταινία για τον COMPUPRINT MDP 30FB Μελανοταινία για τον Olivetti PR2 Plus - 10 εκατ. Xαρακτήρων Τεμάχιο 3 C-EXV11 (9629A002) Τεμάχιο 20 2, ,7700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1368 ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 668 Τεμάχιο 10 6,4000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 78,72 Τεμάχιο 4 2,4600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 12, Fax cartridges για KONICA FAX 9760 Τεμάχιο ,1800 COPYFORM ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 192, Fax cartridges για SAGEM FAX 31 Τεμάχιο 3 CTR 3L 98,300 COPYFORM ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 363, Fax cartridges για Fax BROTHER FAX Τεμάχιο Fax cartridges Μελάνι για Brother FAX-1360 Τεμάχιο Fax cartridges για XEROX FaxCentre Fax cartridges για Samsung SCX-421F Τεμάχιο Fax cartridges για Samsung SCX-4623F Τεμάχιο 1 PC-201 LC1000BK 22,3900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 110,16 14,7900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 36,38 Τεμάχιο 4 013R ,7200 COMPULAND ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 416,82 SCX- 421D3 MLT- D102L 47,400 ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 116, EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 68,4

9 Fax cartridges Fax cartridges Fax cartridges Fax cartridges για CANON MF410 / Canon Fax -L100 Μελάνη για CANON FAX JX200 / JX210P για OKI OKIOFFICE 86 - Πολυμηχάνημα Drum για OKI OKIOFFICE 86 - Πολυμηχάνημα ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ Τεμάχιο 1 FX-10 43,100 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 3,07 Τεμάχιο 4 PG-0 19,6000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 96,43 Τεμάχιο 6 Τεμάχιο 2 OKI OKI ,0000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 199,26 123,0900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 302, Fax cartridges για Philips Fax 12 Τεμάχιο 12 PFA71 64,7100 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Fax cartridges για OKI FAX 170 Τεμάχιο Fax cartridges Ρολό για SAGEM FAX 2840 Τεμάχιο Fax cartridges Fax cartridges Fax cartridges Μελανοταινία για Panasonic KX- FP14 / KX-FP141 Μελάνι για Xerox Fax FaxCentre 16 Μαύρη Μελάνη για SAMSUNG INKJET SF-360 OKI PF2840 (TTR200) 70,2900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 432,28 16,6400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 61,40 Τεμάχιο 4 KX-FA4X 16,7000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,16 Τεμάχιο 3 FPJ COMPULAND ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 92,99 Τεμάχιο 4 M40 27,200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 134,07 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΜΕ 23% 22.76,82 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.382/2010 περί αρμοδιοτήτων τ Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού υμβουλίου περί εκλογής μελών τ Οικονομικής Επιτροπής τ Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως τ Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησ μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) την αποδοχή του προσωρινού αναδόχου 4.EUROSUPPLIES για τα 78 από τα 82 είδη που μειοδότησε και την απόρριψη του μόνο για τα συγκεκριμένα 4 είδη με αα 64,667,93 (τ εταιρίας LAMA France) για τα οποία και αναδείχτηκαν νέοι προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό τ, Β) την αποδοχή των υπολοίπων έξι (6) προσωρινών αναδόχων σύμφωνα με τα πρακτικά τ επιτροπής και Γ) την κατακύρωση στους επτά (7) προσωρινούς αναδόχους των ειδών στα οποία μειοδότησαν και στις τιμές που προσέφεραν, σύμφωνα με τον κατωτέρω ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ και την έγκριση υπογραφής σύμβασ για την προμήθεια αυτών.

10 ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ ΑΝΑΛΩΙΜΟΥ 1 10 HP InkJet 2 11 HP InkJet 3 14 HP InkJet 4 1 HP InkJet 16 HP InkJet 6 19 HP InkJet 7 21 HP InkJet 8 24 HP InkJet 9 2 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet 1 33 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet 19 3 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet 2 2 HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet HP InkJet Νο 10 No 21 Νο 4 Μαύρη για HP DeskJet F4180 InkJet εκτυπωτή, No 4 No 6 No 339 Μαύρη για HP Photosmart D7460, InkJet εκτυπωτή, No 363 Νο 28 Νο 7 Νο 78XL Έγχρωμη για HP DeskJet F4280 InkJet εκτυπωτή, Νο 300XL Νο 343 Νο 344 Cyan Light για HP Photosmart D7460, No 363 Magenta Light για HP Photosmart D7460, No 363 Yellow για HP Photosmart D7460, No 363 Cyan για HP Photosm art D7460, Νο 363 Magenta για HP Photosmart D7460, Νο 363 Cyan για HP , Νο 11 Yellow για HP , Νο 11 Black Ink Cartridge για HP Cyan Ink Cartridge για HP Magenta Ink Cartridge για HP Yellow Ink Cartridge για HP Gray Ink Cartridge για HP Black Matte Ink Cartridge για HP Cyan HP DesignJet 00 plot, No 82 Magenta HP DesignJet 00 plot, No 82 Yellow HP DesignJet 00 plot, No 82 Μαύρη για HP INKJET 840C, Νο 1 Εγχρωμη για HP INKJET 840C, Νο 17 Τεμάχιο 4 C4844A ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ 69 27,4000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 134,81 Τεμάχιο 2 C931AE 10,8200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 26,62 Τεμάχιο 9 164A EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 278,30 Τεμάχιο 3 CB334AE 20 24,8200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 91,9 Τεμάχιο 3 C666A 19 16,9800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 62,66 Τεμάχιο 8 C8767E 21 23,2000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 228,29 Τεμάχιο C8721EE 6 12,3012 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 76 Τεμάχιο 2 C8728A 8 17,1800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 42,26 Τεμάχιο 4 C667AE EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 126,39 Τεμάχιο 2 C678AE 38 49,600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 121,92 Τεμάχιο CC644EE 11 23,0300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 141,63 Τεμάχιο 4 C8766E 7 18,0900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 89,00 Τεμάχιο C9363EE 14 26,000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 160,21 Τεμάχιο C8774EE Τεμάχιο C877EE Τεμάχιο 4 C8773EE Τεμάχιο 4 C8771EE Τεμάχιο 4 C8772EE ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 49,38 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 49,38 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,0 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,0 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,0 Τεμάχιο 2 C4836A 28 27,6800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 68,09 Τεμάχιο 3 C4838A 28 27,6800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 102,14 Τεμάχιο 2 C9397A 69 33,610 Τεμάχιο 2 C9398A 69 33,610 Τεμάχιο 2 C9399A 69 33,610 Τεμάχιο 1 C9400A 69 33,610 Τεμάχιο 3 C9401A 69 33,610 Τεμάχιο 3 C9403A ,781 Τεμάχιο 1 C4911A 69 27,600 Τεμάχιο 2 C4912A 69 27,600 Τεμάχιο 1 C4913A 69 27,600 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,6 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,6 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,6 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 41,28 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 123,84 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 191,07 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 34,01 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 68,02 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 34,01 Τεμάχιο 2 C661NE 14,9900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 36,88 Τεμάχιο 2 C662AE 27,3200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Black (printhead) Τεμάχιο 2 C4810A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Cyan printhead Τεμάχιο 2 C4811A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Magenta printhead Τεμάχιο 2 C4812A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67, Κεφαλές Plotter Κεφαλή HP 11 Yellow printhead Τεμάχιο 2 C4813A 27,4800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67,60

11 Εγχρωμη Μελάνη για Canon PIXMA ip1800 / ip2600 / MP190 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip1800 / ip2600 / MP190 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip3000 / ip4000 Cyan για Canon PIXMA ip3000 / ip4000 Magenta για Canon PIXMA ip3000 / ip4000 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip4600 Μαύρη Μελάνη για Canon PIXMA ip4600 ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ Τεμάχιο 9 CL ,8800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 186,86 Τεμάχιο 6 PG ,7400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 101,40 Τεμάχιο 3 BCI-3eBK 9,436 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 34,88 Τεμάχιο 2 BCI-6C 28 7,800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 19,31 Τεμάχιο 2 BCI-6M 28 7,800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 19,31 Τεμάχιο 3 CLI-21BK 28 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 31,99 Τεμάχιο 8 PGI-20BK 28 10,0400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 98,79 Yellow για Canon PIXMA ip4600 Τεμάχιο 8 CLI-21Y 9 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 831 Cyan για Canon PIXMA ip4600 Τεμάχιο 9 CLI-21C 9 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 998 Magenta για Canon PIXMA ip4600 Τεμάχιο 9 CLI-21M 9 8,6700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 998 Μαύρη για Canon MP20 (black) Τεμάχιο 3 PG ,900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 39,08 Εγχρωμη για Canon MP20 (color) Μαύρη για Lexmark Z1420 No 23 (black) Εγχρωμη για Lexmark Z1420 No 24 (color) Μαύρη για Lexmark Z2420 (Black) 36A Εγχρωμη για Lexmark Z2420 (Color) 37A Μελάνι για Lexmark Z73 (black+color cartridge) No 1 για Jet HP 1010 /101 /1018 /1020 (12A) για HP Color Jet 2600n Black No 124A για HP Color Jet 2600n Cyan No 124A για HP Color Jet 2600n Magenta No 124A για HP Color Jet 2600n Yellow No 124A για HP Jet P100/P1006, No 3A Τεμάχιο 3 CL ,9000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1,29 Τεμάχιο 2 18C123E 18,3400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 412 Τεμάχιο 2 18C124E 20,4700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 0,36 Τεμάχιο 2 18C2130E 16,9200 ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 41,62 Τεμάχιο 2 18C2140E 19,0400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 46,84 Τεμάχιο 2 18C ,00 Τεμάχιο 42 Q2612A 11,4000 Τεμάχιο 2 Q6000A 26,6100 Τεμάχιο 2 Q6001A 27,3300 Τεμάχιο 2 Q6003A 27,3300 Τεμάχιο 2 Q6002A 27,3300 για EPSON EPL-N4000+ Τεμάχιο 1 C13S για Jet 100/1200, (1A) ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS Τεμάχιο 2 CB43A 14,7800 RETHINK Τεμάχιο 10 C711A 12,6000 για Jet HP 1200 (1Χ) Τεμάχιο 14 C711X 17,1000 για Jet HP 4200dtn (38A) για Jet HP P300DN (1A) για Jet HP P300DN (1X) για Jet HP 000, 100 (29X) ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 0, ΥΜΒΑΤΟ 88,92 ΥΜΒΑΤΟ 646 ΥΜΒΑΤΟ 67,23 ΥΜΒΑΤΟ 67,23 ΥΜΒΑΤΟ 67,23 44,49 43,1600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 7,39 Τεμάχιο 2 Q1338A 42,4800 RETHINK Τεμάχιο 4 Q71A 26,6800 Τεμάχιο 11 Q71X 31,300 Τεμάχιο 4 C4129X 33,300 ΥΜΒΑΤΟ 14,98 ΥΜΒΑΤΟ 294,46 104,0 ΥΜΒΑΤΟ 1.476,74 ΥΜΒΑΤΟ 424,17 ΥΜΒΑΤΟ 164,08

12 για HP Jet P2014/P201dn, No 3A για HP Jet P2014/P201dn, No 3X για HP Jet P1606dn, No 78A για Color Jet HP CP121/11 Black (12A) για Color Jet HP CP121/11 Cyan (12A) για Color Jet HP CP121/11 Yellow (12A) για Color Jet HP CP121/11 Magenta (12A) για EPSON EPL- 6200L Photoconductor unit για EPSON EPL-6200L ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ Τεμάχιο Q73A RETHINK ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ 97,0 Τεμάχιο 2 Q73X 21,0900 ΥΜΒΑΤΟ 1,88 Τεμάχιο 3 CE278A 14,8200 Τεμάχιο 6 CB40A 21,6600 Τεμάχιο 4 CB41A 21,6600 Τεμάχιο 4 CB42A 21,6600 Τεμάχιο CB43A 21,6600 Τεμάχιο 2 Τεμάχιο 1 C13S C13S ,460 για LEXMARK E120 Τεμάχιο SE 18,8000 RETHINK για LEXMARK E240 Τεμάχιο 3 Drum για LEXMARK E240 Τεμάχιο 3 για LEXMARK E20d, E32dn Τεμάχιο 6 για LEXMARK E312 Τεμάχιο 24016SE 12A8302 E20A11E 13T0101 ΥΜΒΑΤΟ 4,69 ΥΜΒΑΤΟ 19,8 ΥΜΒΑΤΟ 106,7 ΥΜΒΑΤΟ 106,7 ΥΜΒΑΤΟ 133,21 ΥΜΒΑΤΟ 3, COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 31,12 18,8000 RETHINK 138,74 69,37 21,2800 COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 78,2 21, LEXMARK E260dn Τεμάχιο 12 E260A11E 37,7800 RETHINK Photoconductor LEXMARK E260dn για Konica Minolta PagePro 130W / 1380MF για Konica Minolta PagePro 1400W Drum για Konica Minolta PagePro 1400W για Brother HL-2030 / HL / BROTHER FAX-2820 Drum για Brother HL-2030 / HL Τεμάχιο 3 E260X22G 21,0900 Τεμάχιο Τεμάχιο 8 9J ,8900 ΥΜΒΑΤΟ 164 ΥΜΒΑΤΟ 14,80 7,63 ΥΜΒΑΤΟ 77,82 ΥΜΒΑΤΟ 62,82 ΥΜΒΑΤΟ 294,12 Τεμάχιο ,300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 173,0 Τεμάχιο 8 TN ,6400 Τεμάχιο 2 DR για SAMSUNG ML-2010 Τεμάχιο 2 ML-2010D3 17,1000 για Samsung CLP-310/31 Κίτρινο Τεμάχιο 2 CLT-Y409S 22,0800 ΥΜΒΑΤΟ 114,4 ΥΜΒΑΤΟ 61,70 ΥΜΒΑΤΟ 42,07 ΥΜΒΑΤΟ 4,32 Drum για Samsung CLP-310/31 Τεμάχιο 1 CLT-R409 93,9800 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1160 για Samsung 191 Τεμάχιο 6 MLT- D102S 21,8200 ΥΜΒΑΤΟ 161,03

13 ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ για SAMSUNG ML-120 Τεμάχιο 2 ML-120D για SAMSUNG ML-1640, ML-2240, ML-2241 Τεμάχιο 8 MLT- D1082S για OKI B4100 Τεμάχιο 4 OKI ,8600 για Lexm ark C00, Black Τεμάχιο 4 C00H2KG 37,000 EUROSUPPLIES για Lexm ark C00, Cyan Τεμάχιο 3 C00H2CG 37,000 EUROSUPPLIES για Lexm ark C00, Magenta Τεμάχιο 3 για Lexm ark C00, Yellow Τεμάχιο 3 Drum για Lexmark C00 Τεμάχιο 1 Waste Bottle για Lexmark C00 C00H2M G C00H2YG C00X26G ΥΜΒΑΤΟ 39,21 ΥΜΒΑΤΟ ,9800 ΥΜΒΑΤΟ 39,26 37,000 EUROSUPPLIES 37,000 EUROSUPPLIES 184,0 138,38 138,38 138,38 186,4400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 229,32 Τεμάχιο 1 C00X27G 6,300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 7,81 για Lexm ark C40Ν Black Τεμάχιο 3 C40H1KG 31,2000 EUROSUPPLIES για Lexm ark C40Ν Cyan Τεμάχιο 2 C40H1CG EUROSUPPLIES για Lexm ark C40Ν Magenta Τεμάχιο 2 C40H1M G EUROSUPPLIES για Lexm ark C40Ν Yellow Τεμάχιο 3 C40H1YG EUROSUPPLIES για XEROX PHASER 4400N ,3 86,3 129,2 Τεμάχιο 7 113R ,600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ για Lexm ark X 204n Τεμάχιο 2 X203A11G 18,8800 RETHINK για OKI B200MFP/ B220 MFP Για SAMSUNG SCX- 4824FW Τεμάχιο 3 Τεμάχιο 1 OKI MLT D2092L SAMSUNG CLX-317FN, Μαύρο Τεμάχιο 1 CLT- K4092S SAMSUNG CLX-317FN Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ 46,44 41,2900 COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 12,36 23, ,100 ΥΜΒΑΤΟ 29,36 ΥΜΒΑΤΟ 27,24 Τεμάχιο 1 CLT-W409 6,400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 8,04 για KYOCERA FS-1100KX Τεμάχιο 1 TK ,1000 COMPULAND ΥΜΒΑΤΟ 19,80 για KYOCERA FS-930DN Τεμάχιο 1 TK ,472 για Lexm ark T430 Τεμάχιο 4 12A ,800 για HP Jet 1300, 13X Τεμάχιο 2 Q2613X 17,1000 για KYOSERA ECOSYS FS720 Τεμάχιο 4 TK ,7800 RETHINK ΥΜΒΑΤΟ 28,87 ΥΜΒΑΤΟ 2090 ΥΜΒΑΤΟ 42,07 92,40

14 ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών ών Μελανοταινίες ακίδας Μελανοταινίες ακίδας Μελανοταινίες ακίδας για SAMSUNG ML-2160 Τεμάχιο 3 Photoconductor Kit για LEXMARK E20, E32 MLT- D101S ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ 29,0700 Τεμάχιο 2 E20X22G 21,0900 ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ ΥΜΒΑΤΟ 107,27 ΥΜΒΑΤΟ 1,88 για Konica Minolta 714 Τεμάχιο 2 TN401K 3,6600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 132,00 για Konica Minolta 1212 Τεμάχιο 1 U-BIX ,2064 για Konica MINOLTA BIZHUB 210 (Twin Pack) για Konica MINOLTA BIZHUB 01 για XEROX WORKCENTRE 638 Pack ) (Twin Τεμάχιο 8 Τεμάχιο 8 Konica TN114 Konica TN- 11 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 19,93 46,0600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 43, EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 447,33 Τεμάχιο 6R ,2000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 419,43 για TOSHIBA 2060 Τεμάχιο 2 T ,8300 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 21,72 για TOSHIBA E-STUDIO 163 (High Capacity) για SHARP AR 316E Printer Copier Τεμάχιο 2 T ,2900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 69,9 Τεμάχιο 4 AR016T 39,600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 194,64 για SHARP AM 400 Τεμάχιο AM-30DC 47,2700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 290,71 για SHARP AR 20N Τεμάχιο 2 AR-020T 40,4400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 99,48 για SHARP AR 62 Τεμάχιο 2 AR-310LT 43,200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 106,40 για Rex Rotary SP1100S Τεμάχιο 6 RICOH ,8000 ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 37,26 για Ricoh FT832 Τεμάχιο 2 40E 27,2700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 67,08 για CANON IR323 Τεμάχιο 2 C-EXV 12 42,0100 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 103,34 για Sharp AR-M207 Τεμάχιο 2 AR-201LT 39,8600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 98,06 για Konica BizHUB 130F Τεμάχιο 1 TN ,400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 83 για Canon Photocopier IR Μελανοταινία για τον COMPUPRINT 4/43 Μελανοταινία για τον COMPUPRINT MDP 30FB Μελανοταινία για τον Olivetti PR2 Plus - 10 εκατ. Xαρακτήρων Τεμάχιο 3 C-EXV11 (9629A002) Τεμάχιο 20 2, ,7700 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1368 ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 668 Τεμάχιο 10 6,4000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 78,72 Τεμάχιο 4 2,4600 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 12, Fax cartridges για KONICA FAX 9760 Τεμάχιο ,1800 COPYFORM ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 192, Fax cartridges για SAGEM FAX 31 Τεμάχιο 3 CTR 3L 98,300 COPYFORM ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 363, Fax cartridges για Fax BROTHER FAX Τεμάχιο Fax cartridges Μελάνι για Brother FAX-1360 Τεμάχιο Fax cartridges για XEROX FaxCentre 1008 PC-201 LC1000BK 22,3900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 110,16 14,7900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 36,38 Τεμάχιο 4 013R ,7200 COMPULAND ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 416,82

15 Fax cartridges για Samsung SCX-421F Τεμάχιο Fax cartridges για Samsung SCX-4623F Τεμάχιο Fax cartridges Fax cartridges Fax cartridges Fax cartridges για CANON MF410 / Canon Fax -L100 Μελάνη για CANON FAX JX200 / JX210P για OKI OKIOFFICE 86 - Πολυμηχάνημα Drum για OKI OKIOFFICE 86 - Πολυμηχάνημα SCX- 421D3 MLT- D102L ΥΜΒΑΤΙ ΧΩΡΙ 47,400 ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΟΛΙΚ ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 116, EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 68,4 Τεμάχιο 1 FX-10 43,100 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 3,07 Τεμάχιο 4 PG-0 19,6000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 96,43 Τεμάχιο 6 Τεμάχιο 2 OKI OKI ,0000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 199,26 123,0900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 302, Fax cartridges για Philips Fax 12 Τεμάχιο 12 PFA71 64,7100 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Fax cartridges για OKI FAX 170 Τεμάχιο Fax cartridges Ρολό για SAGEM FAX 2840 Τεμάχιο Fax cartridges Fax cartridges Fax cartridges Μελανοταινία για Panasonic KX- FP14 / KX-FP141 Μελάνι για Xerox Fax FaxCentre 16 Μαύρη Μελάνη για SAMSUNG INKJET SF-360 OKI PF2840 (TTR200) 70,2900 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 432,28 16,6400 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 61,40 Τεμάχιο 4 KX-FA4X 16,7000 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 82,16 Τεμάχιο 3 FPJ COMPULAND ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 92,99 Τεμάχιο 4 M40 27,200 EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 134,07 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΜΕ 23% 22.76,82 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 073 ΚΑΕ 1723 Η απόφαση αυτή πήρε 826 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη τ επιτροπής τ επιτροπής τ επιτροπής Αργυροπούλου - Καλλιάρα Παππά Αικατερίνη Κρανιάς Βασίλειος Ελένη Λάρισα 1/8/2013 Δεσπόπουλος Κων/νος ιδερόπουλος Χρήστος Κολυνδρίνη- Χαλαστάρα Δωροθέα Ψαχούλας Ορέστ Αλεξάκος Φώτιος

16

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253/2012 ΘΕΜΑ. Κατακύρωση διαγωνισµού προµήθειας αναλωσίµων υλικών µηχανοργάνωσης έτους 2012 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253/2012 ΘΕΜΑ. Κατακύρωση διαγωνισµού προµήθειας αναλωσίµων υλικών µηχανοργάνωσης έτους 2012 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 253/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01/12/2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. :Δ.Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 8 Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKH EΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

TEXNIKH EΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ TEXNIKH EΚΘΕΣΗ Αυτή η μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 34_/ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 40/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α.: 10-6613.105 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 89.992,67 ΤEXΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

1 CONPULAND Α.Ε. 9392 2 COPY FORM ΠΑΡΘΕΝΗ-ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 9393 3 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.&Α. Ο.Ε. Computer Center 9375

1 CONPULAND Α.Ε. 9392 2 COPY FORM ΠΑΡΘΕΝΗ-ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 9393 3 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.&Α. Ο.Ε. Computer Center 9375 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια TONERS για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΧ6ΣΙ-ΝΘΞ Πειραιάς, 23 Μαΐου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙ Η ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ: Α. Για το Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήµων" ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ/FAX HP DESKJET 940c HP DESKJET 720c LEXMARK E260 dn LEXMARK E360 dn HP DESKJET 6940 OKI MB471 (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο TONER OKI BLACK DRUM 1. TONER OKI p/n DRUM 5. Toner OKI Black MB461/MB471/MB491/B DRUM 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο TONER OKI BLACK DRUM 1. TONER OKI p/n DRUM 5. Toner OKI Black MB461/MB471/MB491/B DRUM 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Α ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) OKI B4d TONER OKI BLACK 447470 8 DRUM 1 OKI B4 OKI B41dn OKI B40dn OKI Microline 91 TONER OKI p/n 480710 DRUM

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ποσότητα BLACK ποσότητα YELLOW ποσότητα MAGENTA ποσότητα CYAN ποσότητ α color BROTHER 1 Brother dcb -7010L Fax 1 2 Brother

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ07ΛΡ-ΒΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013

ΑΔΑ: ΒΕΖ07ΛΡ-ΒΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 585/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Σποράδων. Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων των Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002625091 2015-03-09

15PROC002625091 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας»

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-Ρ14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 146/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 12 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 Απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» και κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΘΕΜΑ 14 ο Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεσμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου Πληροφορίες: Φωτεινή Κρητσωτάκη Τηλ.: 2810380428

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 11/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΘΕΜΑ 36 ο «Κατακύρωση αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 4-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 7 4 Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Πάνου Τηλ. 3 06535 Φαξ 0 69843

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ποσότ ητα τελική τιμή με φπα 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 2*Laserjet P1005 2*HP Toner 35A Black CB435A 51,53

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2014 ΘΕΜΑ: 27 ο Έγκριση αποτελέσματος για την τεχνική προσφορά που αφορά το Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Θέµα : «Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Θέµα : «Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 27-04-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 81776/3822 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΦΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7ΛΡ-ΦΗΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1050/2013 ΘΕΜΑ 18 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Διαγράμμιση οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου Πληροφορίες: Φωτεινή Κρητσωτάκη Τηλ.: 2810380428

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 0//-0-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 8-9, 079 - FAX:079 Το Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 714/2013 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 3-6-15 Αριθμ. Πρωτ.: 12497 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 3-6-15 Αριθμ. Πρωτ.: 12497 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 3-6-15 Αριθμ. Πρωτ.: 12497 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Έκδ. αναθ. ηµ/νία έγκρ.5/7/0 ΟΥΠ-ΠΡΜ 00 ΕΡΓΟ : Προµήθεια Μηχανογραφικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 0 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9- ΑΠΟΦΑΣΗ 971/ ΘΕΜΑ 40 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23429 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 22/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23429 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 22/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23429 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 22/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /5-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /5-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /5-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2013 ΘΕΜΑ: 48 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση έγκρισης αποτελέσματος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 15/9/2014 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 15/9/2014 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 21842 ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 3/9/2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: ntasiou-and@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 10.6673.002. Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 63.729,99 µε Φ.Π.Α. & 51.813,00 χωρίς Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια:

Κ.Α. 10.6673.002. Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 63.729,99 µε Φ.Π.Α. & 51.813,00 χωρίς Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 10-07-2014 Αριθμ. Πρωτ. 43233 Αριθ. Μελέτης: 47/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΑΣ 33.333,92

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 785/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 785/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 785/2013 ΘΕΜΑ: 84 ο Ανάδειξη αναδόχου για την δημιουργία πληροφοριακού υλικού του ΚΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ («ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α. ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α. ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙ A/A Περιγραφή Είδους Α ΚΗ ΤΙΜΗ 1 MEΛANI INKJET SAMSUNG M40 ORIGINAL 2 2 MEΛANI INKJET HP 28 COLOR 8ml 2 3 MEΛANI TONER HP 96A LASERJET 2 4 MEΛANI TONER HP 12A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2014 ΘΕΜΑ: 22 ο Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) για την αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Canon Canon L140 Canon L140 4 Canon 512

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 561

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ Ε.Σ.Π.Α. ΤΟΥ ΙΓΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ Ε.Σ.Π.Α. ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 18-11-2015 Α.Π.: 4396

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προμήθεια 1. Ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου, 2. Αναλωσίμων Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ναύπλιο, 5/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Τα προαναφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΘΕΜΑ 28 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1198/716626

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 925/2013 ΘΕΜΑ 34 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΘΕΜΑ: 67 ο Εισήγηση για Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής της εταιρίας MSD Consult,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων Η/Υ κ.λπ.» Αριθ. μελέτης: 59/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΔΑΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΘΕΜΑ: 83 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 4.375,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 685/2014 ΘΕΜΑ: 59 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης τόκων υπερημερίας του έργου: «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης Γεωργιάδου Μαρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης Γεωργιάδου Μαρία Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 29-09- 2016 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 45.345 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 392/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 392/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /-4-24 ΑΠΟΦΑΣΗ 392/24 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση αποτελέσματος συμφερότερης οικονομικής προσφοράς και έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση: α) πρακτικού Νο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.2508 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάουσα 9/03/203 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ αρ.πρωτ.: 8272 ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ: Βαταντζή Αθ.- Λαπαβίτσας Γ. Τηλ.:23323-50367,50328

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 14ης ΚΑΙ 15ης ΕΝΤΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012

Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων Η/Υ κ.λπ.» Αριθ. μελέτης: 78/2012 Αριθμός Μελέτης: 78 / 2012 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια μελανοταινιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες : Κ. Λιαγκούρας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ: 71839 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες : Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1144/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1144/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1144/2013 ΘΕΜΑ: 53 ο Ανάδειξη μειοδοτών του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013 ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση δράσης τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr

Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr 14PROC002376895 2014-11-03ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΘΕΜΑ 7 ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : N. Γουβέλη Τηλ: 213 2100516 FAX: 213 2100602

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ7ΛΡ-Φ0Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ7ΛΡ-Φ0Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2014 ΘΕΜΑ: 71 ο Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας, για την προμήθεια ειδών ένδυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια H/Y, περιφερειακών, αναλώσιµων και προγραµµάτων Η/Υ έτους 2013.

ΘΕΜΑ : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια H/Y, περιφερειακών, αναλώσιµων και προγραµµάτων Η/Υ έτους 2013. Α Α: ΒΕ Φ7ΛΛ-ΓΨΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.

Διαβάστε περισσότερα