ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της περ. δ της αριθ /Β0012/ΠΟΛ. 1059/ απόφασης του Υπουργού Οικονο μικών (ΦΕΚ Β 706) σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, κατ εφαρμογή των δια τάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/ Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρί ων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγ γύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους Ορισμός Ελληνικού Σημείου Πρόσβασης (Access Point) στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλα γής Δεδομένων Κοινωνικής Ασφάλισης Εφημερίες Ιατρών Εφημερίες Ιατρών Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυ σης φακέλων υποψηφιότητας των από προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μέτρα 311, 312, 313 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ ), Άξονας προτεραιότητας 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» Mεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Γε νικού Γραμματέα» αποφάσεων στον Γενικό Διευ θυντή Περιφέρειας και στον Προϊστάμενο της Δ/ νσης Αστικής Κατάστασης, κατόπιν της ισχύος του Ν.3838/ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθ / από φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 8 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ / από φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ /B0012 (1) Τροποποίηση της περ. δ της αριθ /Β0012/ΠΟΛ. 1059/ απόφασης του Υπουργού Οικονομι κών (ΦΕΚ Β 706) σχετικά με τον τρόπο και τη δια δικασία μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφα λαίων στην Ελλάδα, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58). β) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Μετά το πρώτο εδάφιο της περ. δ της αριθ / Β0012/ΠΟΛ.1059/ απόφασης του Υπουργού Οικο νομικών προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως εξής: «Επίσης, αν ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδα πής ανήκει σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, του οποίου μοναδικός μέτοχος ή εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος, τα κεφάλαια αυτά μπορούν να επα ναπατρισθούν ή να παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, στο όνομα του φυσικού προσώπου μετόχου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση της εταιρίας στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά η σύνθεση του κεφαλαίου της.» Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2 25518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. Φ /15646/1198 (2) Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συ νταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24, του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α 270) «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα». 2. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 33, του ν. 2768/ 1999 (ΦΕΚ Α 273) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύ σταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επω νυμία «Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.).», σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 70, του ν.2676/ 1999 (ΦΕΚ Α 1) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρ θρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο, του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α 201) «Με ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα λίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοι νωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 6. Τις διατάξεις του π.δ. 89/ (ΦΕΚ Α 154) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» 7. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 22, του ν.2362/ 1995 (ΦΕΚ Α 247), «Περί δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του π.δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 9. Τις διατάξεις της απόφασης Πρωθυπουργού αριθ. Υ 275/ (ΦΕΚ Β 1595) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη». 10. Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού, αριθ. 2876/ (ΦΕΚ Β 2234) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 11. Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, αριθ. 2672/ (ΦΕΚ Β 2408) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 12. Τις διατάξεις του π.δ. 99/2010 (ΦΕΚ Α 172) «Διορι σμός Υπουργού και Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσε ων, Νήσων και Αλιείας». 13. Το αριθ /41/ έγγραφο της Διεύθυν σης Αναλογιστικών Μελετών, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επι δόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για το έτος 2010». 14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται οικονομική επιβάρυνση των ασφαλιστι κών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.) και του Ν.Α.Τ., ύψους εκατομμυρίων ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και, συγκεκριμένα, από τις πιστώσεις Κ.Α.Ε των προ ϋπολογισμών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ειδ. φ ) και του Υπουργείου Θαλασ σίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, αποφασίζουμε: 1. Τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτή ρια της παρ. 3, του άρθρου 24, του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2010, ως ακολούθως: α) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντά ξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημε ρομίσθια και λοιπά επιδόματα, που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λε πτών (8.353,38 ευρώ). β) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (9.745,62 ευρώ). γ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (15.165,39 ευρώ). 2. Τα παραπάνω ποσά αφορούν σε εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 και αφορούν σε εισοδήματα του έτους Τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α και β, της παρ. 5, του άρθρου 24, του ν. 2556/1997, για τη χορήγηση του ποσού του Ε.Κ.Α.Σ., αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως: α) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύ ριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα μέχρι και επτά χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (7.607,54 ευρώ), καταβάλ λεται επίδομα ύψους διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 ευρώ) κατά μήνα. β) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (7.607,55 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (8.353,38 ευρώ), καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω: ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ. Από 7.607,55 μέχρι 7.905,91 ευρώ 172,50 ευρώ Από 7.905,92 μέχρι 8.104,76 ευρώ 115,00 ευρώ Από 8.104,77 μέχρι 8.353,38 ευρώ 57,50 ευρώ Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από , να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2010 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ /880/Φ80310 (3) Ορισμός Ελληνικού Σημείου Πρόσβασης (Access Point) στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ε.Κ. 883/04 (αρθ. 72) για το συντονισμό των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 2. Τον Εφαρμοοτικό Κανονισμό 987/09, αρθ. 1 παρ. 2α, αρθ. 4 παρ. 2, αρθ. 95 παρ Τα αριθ. 52 και 54 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Τ.Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 4. Το Ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α /2007) «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινω νικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφα λιστικές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο πρώτο και το άρθρο πέμπτο, άρθρο 3, παρ Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 6. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 159/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ γών». 7. Την αριθ. Υ275/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού (ΦΕΚ 1595/Β/ ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης Γεωργίου Κουτρουμάνη». 8. Το αριθ. Φ60000/24537/3080/ Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλι σης της ΓΓΚΑ, αποφασίζουμε: Ορίζουμε την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ως «Σημείο Πρόσβασης (Access Point)» της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων Κοινωνικής Ασφά λισης (Electronic Exchange of Social Security Information EESSI), μέσω του οποίου θα διακινούνται/ανταλλάσο νται ηλεκτρονικά οι πληροφορίες που αφορούν στην Ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων από τους Φορείς των Κρατών Μελών, στο πλαίσιο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/04 και 987/09. Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2010 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ F Αριθ. Υ10α/Γ.Π (4) Εφημερίες Ιατρών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. α. Του Ν.1397/83 (ΦΕΚ 143/Α / ). β. Του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/Α /92). γ. Του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/Α / ). δ. Του Ν. 2606/98 (ΦΕΚ 89/Α / ). ε. Του Ν 2646/98 (ΦΕΚ 236/Α / ). στ.toυ Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/Α /5 1 99). ζ. Το άρθρο 40 του Ν.849/78. η. Του Ν. 2703/99 (ΦΕΚ 72/Α /8 4 99). θ. Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α / ). ι. Του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α / ). ια. Του άρθρου 45 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α / ). ιβ. Του άρθρου 35 του Ν.3252/04 (ΦΕΚ 132/ΤΑ/ ). ιγ. Του Ν.3402/05 (ΦΕΚ 258/ΤΑ/ ). ιδ. Του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/ΤΑ/ ). ιε. Την αριθ. Υ3α/Γ.Π.οικ10559/ (ΦΕΚ 180/τβ/ ). ιστ. Του Ν. 3754/09 (ΦΕΚ 43/ΤΑ / ). ιζ. Του άρθρου 4 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 τα / ). 2. Του Π.Δ.131/87 (ΦΕΚ 73/Α / ) άρθρο 1 παρ. β. 3. Τις αριθ. Υ10α/Γ.Π./2552/ και Υ10α/ Γ.Π./2090/ (ΦΕΚ 78/Β / ), όπως διορθώ θηκε στο ΦΕΚ 214/B / ), Υ10α/Γ.Π./41286/ και Υ10α/Γ.Π./34498/ (ΦΕΚ 444/Β / ) και Υ10α/Γ.Π./62695/ και Υ10α/Γ.Π./63268/ (ΦΕΚ 773/Β / ) και τις αριθ. Υ10α/Γ.Π./68502/ και Υ10α/Γ.Π./70203/ (ΦΕΚ 1146/B / ) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομι κών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 4. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα λείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των για το μήνα Αύγουστο του οικονομικού έτους 2010, το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0562 του Φ10 του Υ.Υ.&Κ.Α. 5. Την αριθ. 2672/ (ΦΕΚ 2408/Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 6. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Νοσοκομείων Β & Γ Ζώνης. 7. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 217/Α / ). 8. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/ ), αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε τις αριθ. Υ10α/Γ.Π.2552/ και Υ10α/Γ.Π.2090/ (ΦΕΚ 78/Β / ), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 214/Β / ) και τις Υ10α/ Γ.Π./41286/ , Υ10α/Γ.Π./34498/ (ΦΕΚ 444/Β / ) και Υ10α/Γ.Π./62695/ και Υ10α/ Γ.Π./63268/ (ΦΕΚ 773/Β / ) και τις αριθ. Υ10α/Γ.Π./68502/ και Υ10α/Γ.Π./70203/ (ΦΕΚ 1146/Β / ) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού στην πίστωση του μηνός Αυγούστου του οικονομικού έτους 2010 Νοσοκο μείων και Κέντρων Υγείας προσθέτουμε τα εξής ποσά: Β ΖΩΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 Β ΖΩΝΗ Β ΖΩΝΗ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 0 Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 0 Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1.556

4 25520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ 0 Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 0 Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ 0 Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0 Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0 Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0 Γ.Ν. ΜΥΤΗΛΙΝΗΣ Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ψ.Ν. ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 0 Ψ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0 Ψ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 886 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗ 0 ΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 0 Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0 Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ 0 Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 0 Π.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Β ΖΩΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Γ ΖΩΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 Γ ΖΩΝΗ Γ ΖΩΝΗ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 0 Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 404 Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 0 Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0 Γ.Ν. ΧΙΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 0 Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 0 Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 0 Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 0 Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ 0 Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 0 Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ 0 Κ.Θ. Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 0 Γ.Ν. Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ Γ.Ν. Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 0 Ε.Κ.Α.Β. 0 ΣΥΝΟΛΟ Γ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Β + Γ ΖΩΝΗΣ Η αύξηση αυτή αποτελεί την τελική οριστικοποίηση των δαπανών για εφημερίες του μηνός Αυγούστου του οικονομικού έτους 2010 και οποιαδήποτε νέα μεταβο λή θα μπορεί να γίνει μόνο με ισόποση ανακατανομή πιστώσεων του ίδιου κωδικού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προαναφερόμενες αποφά σεις ως έχουν. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2010 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. Υ10α/Γ.Π (5) Εφημερίες Ιατρών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.α. Του Ν.1397/83 (ΦΕΚ 143/Α / ). β. Του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/Α /92). γ. Του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/Α / ). δ. Του Ν. 2606/98 (ΦΕΚ 89/Α / ). ε. Του Ν 2646/98 (ΦΕΚ 236/Α / ). στ. Toυ Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/Α /5 1 99). ζ. Το άρθρο 40 του Ν.849/78. η. Του Ν. 2703/99 (ΦΕΚ 72/Α /8 4 99). θ. Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α / ). ι. Του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α / ). ια. Του άρθρου 45 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α / ). ιβ. Του άρθρου 35 του Ν.3252/04 (ΦΕΚ 132/τ.Α / ). ιγ. Του Ν.3402/05 (ΦΕΚ 258/ΤΑ/ ). ιδ. Του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/ΤΑ/ ). ιε. Την αριθ. Υ3α/Γ.Π.οικ10559/ (ΦΕΚ 180/Β / ). ιστ. Του Ν. 3754/09 (ΦΕΚ 43/ΤΑ / ). ιζ. Του άρθρου 4 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ τ.α / ). 2. Το Π.Δ.131/87 (ΦΕΚ 73/Α / ) άρθρο 1 παρ. β. 3. Τις αριθ. Υ10α/Γ.Π./2552/ και Υ10α/Γ.Π./ 2090/ (ΦΕΚ 78/Β / ), όπως διορθώθη κε στο ΦΕΚ 214/Β / ), τις αριθ. Υ10α/Γ.Π./41286/ και Υ10α/Γ.Π./34498/ (ΦΕΚ 444/Β / ) και τις αριθ. Υ10α/Γ.Π./62695/ και Υ10α/ Γ.Π./63268/ (ΦΕΚ 773/Β / ) και τις αριθ. Υ10α/Γ.Π./68502/ και Υ10α/Γ.Π./70203/ (ΦΕΚ 1146/B / ) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 4. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκα λείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των για το μήνα Αύγουστο του οικονομικού έτους 2010, το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0562 του Φ210 του Υ.Υ.&Κ.Α. 5. Την αριθ. 2672/ (ΦΕΚ 2408/Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 6. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Νοσοκομείων Α Ζώνης. 7. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 217/Α / ). 8. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/ ), αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε τις αριθ. Υ10α/Γ.Π./2552/ και Υ10α/Γ.Π./2090/ (ΦΕΚ 78/Β / ), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 214/Β / ) και Υ10α/ Γ.Π.41286/ και Υ10α/Γ.Π./34498/ , (ΦΕΚ 444/Β / ) και Υ10α/Γ.Π./62695/ και Υ10α/ Γ.Π./63268/ (ΦΕΚ 773/Β / ) και τις αριθ. Υ10α/Γ.Π./68502/ και Υ10α/Γ.Π./70203/ (ΦΕΚ 1146/Β / ) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού στην πίστω ση του μηνός Αυγούστου του οικονομικού έτους 2010 Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας και προσθέτουμε τα εξής ποσά: Α ΖΩΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Α ΖΩΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 Α ΖΩΝΗ Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 0 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» Γ.Ν.Α. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π. ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙ ΚΗΣ Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕ ΜΙΝΓΚ» Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Γ.Ν.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙ ΖΕΛΟΥ» Γ.Ν. ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ ΛΕΙΟ» Γ.Ν. Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

6 25522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗ 0 ΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ 0 ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩ 0 ΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΑΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ «ΚΑΡΑΜΑΝ 479 ΔΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Π.Γ.Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 0 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Γ.Ο.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡ 0 ΓΥΡΟΙ» Ε.Ι.Α.Α. 0 Π.Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑ ΚΕΙΟ» ΣΥΝΟΛΟ Η αύξηση αυτή αποτελεί την τελική οριστικοποίηση των δαπανών για εφημερίες του μηνός Αυγούστου του οικονομικού έτους 2010 και οποιαδήποτε νέα μεταβο λή θα μπορεί να γίνει μόνο με ισόποση ανακατανομή πιστώσεων του ίδιου κωδικού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προαναφερόμενες αποφά σεις ως έχουν. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2010 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθ (6) Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης φακέλων υποψηφιότητας των από προσκλή σεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μέτρα 311, 312, 313 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλά δας (ΠΑΑ ), Άξονας προτεραιότη τας 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 37 αυτού. 2) Της αριθ. 4424/721/ (ΦΕΚ 772/B /2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμμα τικής Περιόδου για τον Άξονα 3 του Προγράμ ματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ )» και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 25 αυτής. 3) Της αριθ. 5360/02/07/2010 (ΦΕΚ 1055/Β /2010) απόφα σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις Λεπτομέρειες Εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 4424/721/ Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ)». 4) Των αριθ. 6034/ , 6033/ και 6032/ (ΦΕΚ 1136/Β /2010) υπουργικών αποφάσεων προ σκλήσεων υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο των μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 αντίστοιχα. 5) Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επι πλέον δαπάνη, αποφασίζουμε: Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη επεν δυτικών σχεδίων στα Μέτρα: 311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΤΕΣ» 312 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 313 «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » και αντί της 15ης Οκτωβρίου 2010 ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία την 1η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις αριθ. 6034/ , 6033/ και 6032/ υπουρ γικές αποφάσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέρο ντος των αντίστοιχων Μέτρων. Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ F Αριθ /10642 (7) Mεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων στον Γενικό Διευθυντή Πε ριφέρειας και στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης, κατόπιν της ισχύος του Ν. 3838/2010. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α /1997) και ιδίως του άρθρου 1 παρ. 2. β) Του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α /1998). γ) Του Ν. 2790/2000 «Περί αποκατάστασης παλιννο στούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση» (ΦΕΚ 24/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Του Ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδα πών στην Ελληνική Επικράτεια, Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α / ). ε) Του Ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της ελληνικής ιθαγένειας». στ) Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/ Α / ). ζ) Του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ γιών και υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι μενικού Σώματος και άλλες συναφή διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α / ). η) Του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α /2007). θ) Του Ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελ ληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμί σεις» (ΦΕΚ 49/Α / ). 2. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών: α) Την αριθ. ΔΟΑ/οικ.26601/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα». β) Την αριθ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.34069/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Διευκρινίσεις σχετικά με τη μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα». γ) Την αριθ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.5709/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και έγγρα φα. Παράταση της προθεσμίας έκδοσης των σχετικών αποφάσεων». 3. Την αριθ. οικ.15129/6398/ απόφασή μας «Με ταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυτνή Περιφέρειας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής» (ΦΕΚ 576/Β / ). 3. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία διεκ περαίωση των υποθέσεων και εξασφάλιση εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της Δ/νσης Αστικής Κα τάστασης. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας Αττικής, να υπογράφει με «ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΑ»: αποφάσεις απόρριψης αιτημάτων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας για ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιε τικής Ένωσης, καθώς και ανάκλησης αποφάσεων. ΙΙ. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης να υπογράφει «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕ ΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»: αποφάσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3838/2010, το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 1 του Ν.3284/2004, και το άρθρο 1α του ιδίου Νόμου. αποφάσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας για ομογε νείς κατόχους Ε.Δ.Τ.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3838/2010. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. οικ.15129/ 6398/ απόφασή μας. Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στην αριθ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1292/Β / , στις σελ , επέρχονται οι εξής διορθώσεις: 1. Στη σελ , στο στοιχείο 3. Δήμος Ορεστιάδας, β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ, πριν την εγγραφή «Τοπική Κοινότητα Ζώνης», προστίθεται «Τοπική Κοινό τητα Γαλήνης» με πληθυσμό: 0 κατοίκους. 2. Στη σελ , στο στοιχείο Δ2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, πριν την εγγραφή «Τοπική Κοινότητα Δρίμιτσας», προστίθεται «Τοπική Κοινότητα Δράμεση» με πληθυσμό 143 κατοίκους. Επίσης, ο πληθυσμός της «Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου» διορθώνεται από το εσφαλμένο «1.306», στο ορθό «1.163». 3. Στη σελ , στο στοιχείο 5. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ διορθώνε ται το εσφαλμένο «Τοπική Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων (νήσος)», στο ορθό «Δημοτική Κοινότητα Νήσου Ιωαν νίνων (νήσος)». 4. Στη σελ , στο στοιχείο ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟ ΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ, διορθώνεται το εσφαλμένο «Δημοτι κή Κοινότητα Τρικερίου», στο ορθό «Τοπική Κοινότητα Τρικερίου». 5. Στη σελ , στο στοιχείο 2. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, διορ θώνονται τα εσφαλμένα «Τοπική Κοινότητα Βαθέ ος», «Τοπική Κοινότητα Κυψέλης», «Τοπική Κοινότητα Μεσαγρού», στα ορθά «Δημοτική Κοινότητα Βαθέος», «Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης», «Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού». 6. Στη σελ , στο στοιχείο η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟ ΤΗΤΑ ΦΑΡΙΔΟΣ, διορθώνεται το εσφαλμένο «Τοπική Κοινότητα Δάφνης», στο ορθό «Τοπική Κοινότητα Κα μινιών». 7. Στη σελ , στο στοιχείο 2. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, μετά την εγγραφή «Τοπική Κοινότητα Μεσελέρων», προστίθεται η εγγρα φή «Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου» με πληθυσμό 55 κατοίκους και ακολούθως, μετά την εγγραφή «Τοπική Κοινότητα Ρίζης», προστίθεται η εγγραφή «Τοπική Κοι νότητα Χριστού» με πληθυσμό 165 κατοίκους.

8 25524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επίσης ο πληθυσμός της «Τοπικής Κοινότητας Μαλών» διορθώνεται από το εσφαλμένο «724», στο ορθό «504». (Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης F (9) Στην αριθ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1297/Β / , και στις σελ , επέρχονται οι εξής διορθώσεις: 1. Στο άρθρο 1, παρ. ΙΙ, περ. 5, από το εσφαλμένο: «Την φράση «Υποψήφιοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας», ακολουθούμενη από το όνομα της δημοτικής ή τοπι κής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι δύο σταυρούς». Σε περίπτωση που η τοπική κοινότητα εκλέγει έναν εκπρόσωπο τότε αναγράφεται η φράση «Υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας», ακολουθούμενη από το όνομα της τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι έναν σταυρό»», στο ορθό: «Την φράση «Υποψήφιοι δημοτικής κοινό τητας», ακολουθούμενη από το όνομα της δημοτικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι δύο σταυρούς». Σε περίπτωση τοπικής κοινότητας, τη φράση «Υποψήφιοι τοπικής κοινότητας/ εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας», ακολουθούμενη από το όνομα της τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι έναν σταυρό»». 2. Στο άρθρο 1, παρ. III, περ. 7, από το εσφαλμένο: «Την φράση «Υποψήφιοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας», ακολουθούμενη από το όνομα της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι δύο σταυρούς». Σε περίπτωση που η τοπική κοινότητα εκλέγει εκπρόσωπο τοπικής κοινότη τας τότε αναγράφεται η φράση «Υποψήφιοι εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας», ακολουθούμενη από το όνομα της τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι έναν σταυρό»», στο ορθό: «Την φράση «Υποψήφιοι δημοτικής κοινό τητας», ακολουθούμενη από το όνομα της δημοτικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι δύο σταυρούς». Σε περίπτωση τοπικής κοινότητας, τη φράση «Υποψήφιοι τοπικής κοινότητας/ εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας», ακολουθούμενη από το όνομα της τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι έναν σταυρό»». 3. Στο Παράρτημα 2, από το εσφαλμένο: «Υποψήφιοι Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας... (Μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης) ή εναλλακτικά Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας... (Μέχρι έναν (1) σταυρό)», στο ορθό: «Υποψήφιοι Δημοτικής Κοινότητας... (Μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης) ή εναλλακτικά Υποψήφιοι Τοπικής Κοινότητας/ Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας... (Μέχρι έναν (1) σταυρό)». 4. Στο Παράρτημα 3, από το εσφαλμένο: «Υποψήφιοι Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας... (Μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης) ή εναλλακτικά Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας... (Μέχρι έναν (1) σταυρό)», στο ορθό: «Υποψήφιοι Δημοτικής Κοινότητας... (Μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης) ή εναλλακτικά Υποψήφιοι Τοπικής Κοινότητας/ Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας... (Μέχρι έναν (1) σταυρό)». (Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 444 15 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Aλλογενών Αλλοδαπών υπό στοι χεία ΚΙΑΡΡΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ον. πατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2171 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 39977/ΥΠΕ/5/00128/Ε/ 2.9.2008 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1579 28 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ονομα στικής αξίας σαράντα ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 25 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.... 1 Αδειοδότηση σιδηροδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών.... 1 Εφημερίες γιατρών.... 2 Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1145 7 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας δύο (2) οδηγών του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 681 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών... 1 Εφημερίες γιατρών... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/23800/0022

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 973 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας λειτουργίας διάρκειας οκτώ (8) ετών στο εργοστάσιο παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 418 6 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου συστήματος διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 604 8 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση δανεισμού της Ελληνικής Αεροπορικής Βι ομηχανίας (ΕΑΒ) Α.Ε.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 151 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008.... 1 Κατανομή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 9 Φεβρουαρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6820/2.9.200 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 55/B/7.9.200)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 302 30 Ιουνίου 2 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.96519 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-11-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.ΔΥ5α/oικ.123613 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2024 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Θρά κης».... 1 Αναγνώριση της

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-12-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.157242 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 356 8 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για την τακτοποί ηση πραγματοποιηθεισών κατασχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1829 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή ηθικής αμοιβής επαίνου σε υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα