(ΦΕΚ 774Β-17/06/2003) (ΦΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ΦΕΚ 774Β-17/06/2003) (ΦΕΚ"

Transcript

1 Εισαγωγικά στοιχεία Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» αποφασίστηκε από το Τµήµα Βιολογίας µετά από πρόταση της επιστηµονικής υπευθύνου. Το Ν.Π.Μ.Σ. εγκρίθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 774B-17/6/2003) µετά από πρόταση χρηµατοδότησης που υποβλήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Μέτρο 2.2 «Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια «Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Έρευνα Υποτροφίες», Κατηγορία Πράξης α «Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών», Πράξη «Νέα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών» και Μέτρο 5.2 «Αναβάθµιση υποδοµών και εξοπλισµών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης», Ενέργεια «Εκπαιδευτικός Εξοπλισµός της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξης γ: «Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών», Πράξη «Εξοπλισµός για Υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Νέων Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ( ) ΕΤΠΑ» Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Αρχικά λειτούργησε µε την εισαγωγή 11 µεταπτυχιακών φοιτητών. Κεντρικό στόχο του προγράµµατος αποτελεί η επιµόρφωση αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε αντικείµενα σχετικά µε παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύσσονται σήµερα ταχύτατα στον χώρο της Βιολογίας. Τα διδασκόµενα µαθήµατα περιλαµβάνουν διαλέξεις και σεµινάρια, το δε περιεχόµενό τους είναι συµβατό µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό του συγκεκριµένου Π.Μ.Σ., όπως και µε τις κοινωνικές επιδιώξεις του φορέα. Όπως όλα τα νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα, έτσι κι αυτό θα ευρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και αναµόρφωση. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας του και σ αυτό θα συµβάλλει η διεύρυνση της οµάδας των διδασκόντων µε τη συµµετοχή όχι µόνο µελών.ε.π. από το Τµήµα Βιολογίας, αλλά και έµπειρων καθηγητών και ερευνητών από Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα και Εργαστήρια,τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού. H λειτουργία του προγράµµατος καθορίζεται από τα οριζόµενα α) στη σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 774Β-17/06/2003) και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ /04/2007), β) από τα άρθρα N 2084/92 και 15

2 N2327/9511 και γ) στον ισχύοντα εσωτερικό κανονισµό. Την παρακολούθηση και τον συντονισµό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. έχει η «Συντονιστική Επιτροπή» του Π.Μ.Σ., η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.., ενώ διοικητική υποστήριξη παρέχει η Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Όργανα ιοίκησης Συντονιστική Επιτροπή Μ..Ε. Αµαλία. Καραγκούνη-Κύρτσου ιευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» Αν. Καθηγήτρια, Τοµέας Βοτανικής Τµήµα Βιολογίας Σχολή Θετικών Επιστηµών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τηλ.: Fax: Γεώργιος ιαλλινάς Επικ. Καθηγητής, Τοµέας Βοτανικής Τµήµα Βιολογίας Σχολή Θετικών Επιστηµών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τηλ.: Fax: ηµήτριος Χατζηνικολάου Λέκτορας, Τοµέας Βοτανικής Τµήµα Βιολογίας Σχολή Θετικών Επιστηµών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τηλ.: Fax: Γραµµατεία Τµήµατος Βιολογίας Χρυσούλα Παναγιώτου Τηλ.: Fax: Γραµµατεία Π.Μ.Σ. «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» Ελεάνα Μελίδου Γραµµατέας του Π.Μ.Σ. Τηλ.: Fax:

3 Πρόγραµµα Μαθηµάτων Κάθε µάθηµα (εκτός της διπλωµατικής εργασίας) περιλαµβάνει εικοσιτέσσερις (24) ώρες διδασκαλίας που κατανέµονται σε οκτώ εβδοµάδες. Σε ορισµένα µαθήµατα απαιτείται η διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων. Για τη διπλωµατική εργασία καθορίζεται ως ελάχιστος ενδεικτικός χρόνος οι 20 ώρες εβδοµαδιαίως. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Α ΕΞΑΜΗΝΟ Μ1. Μικροβιακή Ποικιλότητα (Microbial Diversity) Μ2. Μικροοργανισµοί ως κυτταρικά εργοστάσια µακροµορίων (Microorganisms as cell factories) Μ3. Ενζυµική Βιοτεχνολογία (Enzyme Biotechnology) Μ4. Πρότυπα µικροβιακά συστήµατα στη µελέτη γονιδίων ιατρικής, γεωργικής και οικονοµικής σηµασίας (Model microbial systems for the study of genes of medical, agricultural, and industrial importance) Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μ5. Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί (Genetically Modified Organisms: GMO) Μ6. Μικροβιακή διαχείριση αποβλήτων και ρυπαντών (Microbial treatment of waste water and environmental pollutants) Μ7. Μηχανισµοί αλληλεπίδρασης µικροβίων φυτών και η σηµασία τους στη «νέα» γεωργία. (Microorganism plant interaction mechanisms and their role in new agriculture) Μ8. Ανάλυση γονιδιωµάτων µικροοργανισµών και η σηµασία τους στην αντιµετώπιση παθογόνων ή στην αξιοποίηση νέων γονιδίων (Genome analysis and its role in pathogen control or in the utilization of new genes) Γ & ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία (Postgraduate Research Thesis: MSc Thesis) Κάθε επιτυχώς εξεταζόµενο µάθηµα πιστώνεται στους φοιτητές µε 4 διδακτικές µονάδες (δηλαδή 8 µαθήµατα x 4 διδακτικές µονάδες = 32 διδακτικές µονάδες για το σύνολο µαθηµάτων). Η ιπλωµατική Εργασία συνολικά πιστώνεται µε 28 διδακτικές µονάδες. Εποµένως, για την απόκτηση του Μ..Ε. απαιτούνται = 60 διδακτικές µονάδες.

4 Ωρολόγιο Πρόγραµµα ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Έναρξη µαθηµάτων: 19 Νοεµβρίου 2007 Ώρες και Ηµέρες παραδόσεων: ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Οι παραδόσεις θα πραγµατοποιούνται τις παραπάνω ηµέρες και ώρες. Η ακριβής ηµέρα για κάθε µάθηµα θα ορίζεται ανάλογα και µε τις µετακλήσεις των διδασκόντων και θα γνωστοποιείται εγκαίρως στους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Α Εξάµηνο περιλαµβάνει τα παρακάτω τέσσερα µαθήµατα: Μ1. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Συντονίστρια: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής Μ2. ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ Συντονιστές: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου, Λέκτορας ηµήτρης Χατζηνικολάου Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής Μ3. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Συντονιστής: Λέκτορας ηµήτρης Χατζηνικολάου Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής Μ4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΟΝΙ ΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Συντονιστής: Επικ. Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής

5 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Έναρξη µαθηµάτων: 15 Μαρτίου 2008 Ώρες και Ηµέρες παραδόσεων: ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Οι παραδόσεις θα πραγµατοποιούνται τις παραπάνω ηµέρες και ώρες. Η ακριβής ηµέρα για κάθε µάθηµα θα ορίζεται ανάλογα και µε τις µετακλήσεις των διδασκόντων και θα γνωστοποιείται εγκαίρως στους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Β Εξάµηνο περιλαµβάνει τα παρακάτω τέσσερα µαθήµατα: Μ5. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (GMO) Συντονίστρια: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής Μ6. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΩΝ Συντονιστές: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου, Λέκτορας ηµήτρης Χατζηνικολάου Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής Μ7. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ «ΝΕΑ» ΓΕΩΡΓΙΑ Συντονιστές: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου, Επικ. Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής Μ8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ Η ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΟΝΙ ΙΩΝ Συντονίστρια: Επικ. Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής

6 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Α Κύκλου Σπουδών, Ακαδηµαϊκό Έτος Εισαγωγής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ 1. Ανασοντζής Γιώργος Βιολογίας, ΑΠΘ 2. Καγιάς Κωνσταντίνος Βιολογίας, ΕΚΠΑ 3. Κανινή Γραµµατική Βιολογίας, ΕΚΠΑ 4. Λιόλιου Ελένη Βιολογίας, ΕΚΠΑ 5. Λυµπεροπούλου έσποινα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 6. Μαγκούτα Σοφία Βιολογίας, ΕΚΠΑ 7. Μουκούλη Μαρία Βιολογίας, ΕΚΠΑ 8. Μπόµπορη Άννα Βιοχηµείας, ΠΙ 9. Σαγώνα Αντωνία Βιολογίας, ΕΚΠΑ 10. Στραϊτούρης Αθανάσιος Βιολογίας, ΕΚΠΑ 11. Χαλάτση Κωνσταντία Βιολογίας, ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΘ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Β Κύκλου Σπουδών, Ακαδηµαϊκό Έτος Εισαγωγής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ 1. ελατόλα Ελισσώ Βιολογίας, ΕΚΠΑ 2. Καλοειδάς Κωνσταντίνος 3. Κατσίκη Ευαγγελία Ιατρική Σχολή Λάρισας, Ιατρική Βιοχηµεία Molecular Biology, University of Aberdeen 4. Κωτσάκης Στάθης Αριστοµένης Βιολογίας, ΕΚΠΑ 5. Οικονόµου Ιωάννης Βιολογίας, ΕΚΠΑ 6. Παυλοπούλου Αθανασία 7. Ράµφου Στέλλα Western Illinois, University, Microbiology University of Portsmouth, Biomedical Science 8. Ρεντινιώτη Άννα-Νεκταρία Βιοχηµείας, ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

8 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Γ Κύκλου Σπουδών, Ακαδηµαϊκό Έτος Εισαγωγής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ 1. Αρµάου Φραγκίσκα Βιολογίας, ΑΠΘ 2. Κατσαρέλη Ευθυµία Βιολογίας, ΕΚΠΑ Μάτζιου Παναγιώτα Μυζάλη Όλγα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΠΙ Κτηνιατρικής, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών, ΕΚΠΑ 5. Ντάνος Βασίλειος Βιολογίας, ΕΚΠΑ 6. Παππά Όλγα Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθηνών ΕΚΠΑ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΘ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Κύκλου Σπουδών, Ακαδηµαϊκό Έτος Εισαγωγής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ 1. Βασίλογλου Μιχαήλ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τµ. Φυτικής Παραγωγής 2. Γρανιτσιώτης Μιχαήλ Τ.Ε.Ι. Μακεδονίας, Τµ. Ζωικής Παραγωγής 3. Θεοχάρη Αικατερίνη Τ.Ε.Ι Αθηνών, Τµ. Ιατρικών Εργαστηρίων 4. Μάµαλη Μαρία Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 5. Μαρτζίκου Μαρία 6. Παπατζιτζέ Όλγα Αλεξάνδρειο Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµ. Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι Αθηνών, Τµ. Ιατρικών Εργαστηρίων ΕΚΠΑ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΘ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΙ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ

10 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ε Κύκλου Σπουδών, Ακαδηµαϊκό Έτος Εισαγωγής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ 1. Αλυσανδράτου Αλίκη Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2. Βλάσσης Αρσένιος Βιολογίας, ΕΚΠΑ 3. Καλατζή Αναστασία Βιολογίας, ΕΚΠΑ 4. Καπασά έσποινα Τ. Ε. Ι. Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής 5. Μαµούχα Σταυρούλα Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας 6. Μαρκαναστασάκη Ελένη Τ. Ε. Ι. Αθηνών, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας 7. Μίλη Ευγενία Τ. Ε. Ι. Αθηνών, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας 8. Πετρίδης Αριστείδης Βιολογία, Universita Dell Aquila, Italy ΕΚΠΑ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΙ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ

11 Πτυχιούχοι του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. Κανινή Γραµµατική Λιόλιου Ελένη Λυµπεροπούλου έσποινα Μαγκούτα Σοφία Μουκούλη Μαρία Σαγώνα Αντωνία Στραϊτούρης Αθανάσιος Χαλάτση Κωνσταντία Καγιάς Κωνσταντίνος ελατόλα Ελισσώ Παυλοπούλου Αθανασία Ρεντινιώτη Άννα-Νεκταρία Οικονόµου Ιωάννης Μπόµπορη Άννα Ανασοντζής Γεώργιος Κατσίκη Ευαγγελία Ράµφου Στέλλα Καλοειδάς Κωνσταντίνος 2008

12 Περιεχόµενο Μαθηµάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ Μ1. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ιαλέξεις : Η σηµασία της µελέτης της µικροβιακής ποικιλότητας ως προς την εξεύρεση νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων. Cultivation-independent analysis of soil microbial communities. Traditional detection methods involving extraction and cultivation. Outline of problems and recent developments in our understanding of cultivation issues encompassing problems with unculturable groups. Sensitivity and selectivity including aid to help selection of target groups. Molecular detection techniques and problems of quantification. Approaches to molecular detection, targets used and sensitivity. Extraction of DNA and RNA and outline of different methods for enumeration involving an amplification. New developments in molecular detection and enumeration. Use of facilitated cell sorting, microarrays with and without amplification steps. Direct counting methods and use of dyes to determine viability and physiological status. Tutorial with set problem for recommendation of optimal detection method to track a GMO (bacterium) in selected environments. Review of published papers. Θετικά κατά Gram βακτήρια: Η βιοτεχνολογική σηµασία των Ακτινοβακτηρίων. Μεθανοτροφικά µεθυλοτροφικά βακτήρια. Φωτοσυνθετικά βακτήρια. Αρχαίοι προκαρυωτικοί οργανισµοί. Ποικιλότητα και διασπορά των ευκαρυωτικών µικροοργανισµών. Εφαρµογές. Οξυγαλακτικοί µικροοργανισµοί. Βιοποικιλότητα, βιοµηχανικές εφαρµογές. Παράδειγµα οι προβιοτικοί µικροοργανισµοί. Extremophiles and Biotechnology: Extreme habitats and the nature of extremophilic microorganisms (thermophiles, psychrophiles, halophiles, acidophiles, alkaliphiles, properties of enzymes from extremophiles (stability to heat, cold ph, salt and other denaturants), Biotechnological applications of extremophiles and their enzymes. Βιολογία και Βιοχηµεία αρνητικών κατά Gram βακτηρίων. Λειτουργίες βακτηρίων σε υψηλές πυκνότητες πληθυσµών (quorum

13 sensing) Εργαστηριακό Σεµινάριο «Μικροβιακές και Μοριακές Τεχνικές Ανίχνευσης Νέων Καλλιεργούµενων και µη Μικροοργανισµών σε Περιβαλλοντικά είγµατα». Συντονίστρια: Αν. Καθηγήτρια Α.. Καραγκούνη-Κύρτσου Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας: Α.. Καραγκούνη-Κύρτσου, Αν. Καθηγήτρια Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Γ. ιαλλινάς, Επικ. Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών A. M. Παππά, Λέκτορας Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εξωτερικοί συνεργάτες: E.M.H. Wellington, Professor of the Biological Sciences of the University of Warwick, UK N. Russell, Director of research, University of London, UK Dr. Κ. Smalla, Υπεύθυνη εργαστηρίου του Ινστιτούτου Ιολογίας Φυτών στο FBRCAF της Γερµανίας ρ. Ε. Α. Κατσίφας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Κ. Κορµάς, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ε. Τσακαλίδου, Αν. Καθηγήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ρ. Α. Σαββίδης, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Λυµπεροπούλου, MSc, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Γ. Κανινή, MSc, Τεχνικός Υπεύθυνος «Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών».

14 M2. ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ ιαλέξεις: Εισαγωγή - Το κύτταρο ως γενετικά και φυσιολογικά ρυθµιζόµενος χώρος παραγωγής µακροµορίων. Πρότυπα µικροβιακά συστήµατα για την παραγωγή πρωτεϊνών και µικρού ΜΒ ενώσεων. Ρυθµιστικοί µηχανισµοί βιοσύνθεσης µεταβολικών ουσιών µε βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον. Τροποποίηση βελτιστοποίηση µικροβιακού µεταβολισµού µε κλασική ή µοριακή γενετική. Βασικές αρχές βιοαντιδραστήρα, αναζήτηση νέων µεταβολιτών και ενζύµων. Έκφραση ετερόλογων πρωτεϊνών σε βακτήρια και µύκητες. Μικροβιακά συστήµατα ως εργοστάσια παραγωγής φαρµακευτικών προϊόντων (Βιοτεχνολογικά Φάρµακα). Παραγωγή δευτερογενών προϊόντων από µικροοργανισµούς. Πρωτεϊνική στόχευση, έκκριση & µεµβρανική ενσωµάτωση (Εισαγωγή: µεµβράνες, "secretome" και "membranome", Έκκριση πρωτεϊνών: εξέλιξη και κυτταρική βιολογία). Μικροβιακή παθογένεια-βιοτεχνολογία. Εργαστηριακές ασκήσεις: Προσδιορισµός συντελεστών απόδοσης σε βιοµάζα (Υ Β ) και πρωτεΐνη (Υ Ρ ) σε κλειστό και ανοικτό σύστηµα καλλιέργειας (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας»). Εργαστηριακό Σεµινάριο «Βιοαντιδραστήρας συνεχούς καλλιέργειας Υπολογισµός παραµέτρων αύξησης». Συντονιστές: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου και Λέκτορας ηµήτρης Χατζηνικολάου Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας: Α.. Καραγκούνη-Κύρτσου, Αν. Καθηγήτρια Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

15 . Χατζηνικολάου, Λέκτορας Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εξωτερικοί συνεργάτες: Π. Χριστακόπουλος, Αν. Καθηγητής Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Ν. Πανόπουλος, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Α. Οικονόµου, Αν. Καθηγητής, Τµήµατος Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Β. Ρούσσης, Αν. Καθηγητής Φαρµακευτικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Χ. Σταµάτης, Επ. Καθηγητής, Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ρ. Α. Σαββίδης, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών M3. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ιαλέξεις: Ονοµατολογία ενζύµων - Ορισµοί ενζυµικής δραστηριότητας - Μέθοδοι ανίχνευσης προϊόντων ενζυµικών δράσεων. Βασική κινητική Michaelis Menten. Τύποι ενζυµικής αναστολής από το υπόστρωµα και τα προϊόντα της ενζυµικής δράσης - Ειδικές κατηγορίες ενζυµικής κινητικής. Είδη ενζυµικών αντιδραστήρων - Εξαγωγή κινητικών µοντέλων ενζυµικών αντιδραστήρων - Ανάπτυξη και χρήση λογισµικού προσοµοίωσης ενζυµικών διεργασιών. Ενζυµική δραστικότητα και σταθερότητα - Επίδραση του ph και της θερµοκρασίας στη σταθερότητα και δραστικότητα των ενζύµων. Βασικές και µοντέρνες αρχές αποµόνωσης πρωτεϊνών - Ανάπτυξη στρατηγικών αποµόνωσης ενζύµων (φυσικών και ανασυνδυασµένων) - Προσοµοίωση διαδικασίας αποµόνωσης, καθαρισµού και χαρακτηρισµού ενζύµων. Ένζυµα στη σύγχρονη βιοµηχανία σαν εναλλακτικοί βιοκαταλύτες - Η συµβολή των ενζύµων από ακραία περιβάλλοντα - Παραδείγµατα. Εφαρµογές ενζύµων στη βιοµηχανία τροφίµων. Bιοκατάλυση σε συµβατικά και µη-συµβατικά συστήµατα. Τεχνικές κατευθυνόµενης εξέλιξης ενζύµων Παραδείγµατα τροποποίησης.

16 Βασικές αρχές βιοαντιδραστήρα. Συντονιστής: Λέκτορας ηµήτρης Χατζηνικολάου Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας:. Χατζηνικολάου, Λέκτορας Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Κ. Βοργιάς, Αν. Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εξωτερικοί συνεργάτες: Χ. Σταµάτης, Επ. Καθηγητής, Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Μ4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΟΝΙ ΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ιαλέξεις : Εισαγωγή - Η ανάγκη χρήσης πρότυπων µικροβιακών συστηµάτων στη µελέτη της γονιδιακής έκφρασης. Logic of regulation systems. Two case studies: The arabinose operon & the galactose regulon. Gene silencing in fungi. Σχέσεις δοµής-λειτουργίας σε διαµεµβρανικές πρωτεΐνες: Το παράδειγµα της περµεάσης της Λακτόζης. Πρωτεϊνική στόχευση, έκκριση & µεµβρανική ενσωµάτωση (Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες βακτηριακών εκκριτικών συστηµάτων πρωτεϊνών. Βιοτεχνολογία της έκκρισης πρωτεϊνών. Παραδείγµατα. Λειτουργική έκφραση και µελέτη διαµεµβρανικών µεταφορέων ανώτερων οργανισµών σε ευκαρυωτικούς µικροοργανισµούς. Μεταλλορυθµιζόµενη µεταγραφή. Σύνθεση αµινοακυλο-trna µορίων:η γονιδιακή ποικιλότητα αντικαθιστά το δόγµα Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες βακτηριακών εκκριτικών συστηµάτων πρωτεϊνών. Βιοτεχνολογία της έκκρισης πρωτεϊνών. Παραδείγµατα. Μηχανισµοί τοπογένεσης πρωτεϊνών στο Σακχαροµύκητα.

17 Εργαστηριακές ασκήσεις : Αποµόνωση Γενωµικού DNA του Aspergillus nidulans (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας). Μετασχηµατισµός του µύκητα Aspergillus nidulans (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας). Επιλογή κατασταλτικών µεταλλαγών στους µύκητες (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας). Εργαστηριακό Σεµινάριο: «Γενετικός µετασχηµατισµός του Aspergillus nidulans, αποµόνωση στελεχών που εκφράζουν τον µεταφορέα ουρικού σηµασµένου µε τον επίτοπο GFP (UapA-GFP) και έλεγχος της έκφρασης του µεταφορέα υπό διαφορετικές συνθήκες σε µικροσκόπιο φθορισµού». Συντονιστής: Επικ. Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας: Γ. ιαλλινάς, Επικ. Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εξωτερικοί συνεργάτες: Ε. Φριλίγγος, Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ρ. Β. Σοφιανοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια, ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Α. Οικονόµου, Αν. Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Πανεπιστήµιο. Κρήτης Αλεξανδράκη. Αν. Καθηγήτρια, Τµήµατος Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Claudio Scazzocchio, Professor, Department of Microbiology and Genetics, University of Paris ΧΙ, France ρ. Κ. Τοκατλίδης, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Ι.Τ.Ε. Κ. Σταθόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ζ. Λυγερού, Αν. Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών ρ. Σ. Αµίλλης, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

18 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μ5. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (GMO) ιαλέξεις : Γενετικά τροποποιηµένα φυτά και τρόφιµα - Στόχοι Σκοπιµότητα. Κίνδυνοι κατά την καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων φυτών. Ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης στρεπτοµυκήτων µε µικροσυστοιχίες DNA. Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί GMO. Μεθοδολογία ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισµού γενετικά τροποποιηµένων φυτικών ιστών. Κίνδυνοι για την υγεία από τη χρήση Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών. Ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού κράτους. Βιοηθική. Πως οι µικροβιακές κοινωνίες επηρεάζονται από τις γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες. Νέες προσεγγίσεις στη βιοτεχνολογία φαρµακευτικών φυτών. Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων. ικαίωµα του καταναλωτή, υπευθυνότητα του παρασκευαστή. Εργαστηριακό Σεµινάριο «Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί Ανίχνευση Γενετικού Υλικού». Συντονίστρια: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας: Α.. Καραγκούνη-Κύρτσου, Αν. Καθηγήτρια Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Κ. Χαραλαµπίδης, Λέκτορας Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εξωτερικοί συνεργάτες: ρ. Θ. Κοράκη, Τεχνικός Υπεύθυνος, ENGENE S.A. Ν. Χαραλαµπίδης, ιευθυντής του Ελληνικού γραφείου της Greenpeace. Ε. Ζορµπάς, ιδάκτωρ Θεολογίας και Κοινωνιολογίας ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

19 Ρ. Γαµβρός, ιευθυντής Ποιότητας Νότιοανατολικής Ευρώπης της εταιρίας NESTLE. ρ. Α. Σαββίδης, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ρ. Β. Πλέτσα, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµων ΕΙΕ ρ. Φ. Γαϊτης, Προϊστάµενος Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΤΑΤ Α.Ε Γ. Κανινή, MSc, Τεχνικός Υπεύθυνος «Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών». Α. Στραϊτούρης, MSc, Αναλυτής, ENGENE S.A. Α. Πατµανίδη, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Βιοτεχνολογίας Μ6. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ιαλέξεις : Εισαγωγή. ιαχωρισµός αποβλήτων-ρυπαντών. Ταξινόµηση αποβλήτων (Στερεά-Υγρά-Αέρια: αστικά ή βιοµηχανικά). ιαχείριση αστικών λυµάτων. ιαχείριση νερού (νερό ατµόσφαιρας, επιφανειακό νερό και υπόγειο νερό). ιαχείριση αποβλήτων ελαιουργείου (τριφασικά, διφασικά): Καύση, στερεά ζύµωση, κοµποστοποίηση, λίπασµα. Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και ελληνική πραγµατικότητα. Εργαστηριακές ασκήσεις : Αποµόνωση και επιλογή µικροοργανισµών σε απόβλητο Βελτιστοποίηση αύξησης επιλεγµένου µικροοργανισµού (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Βιοτεχνολογία»). Μικροβιακή ανάλυση νερού Προσδιορισµός καταλληλότητας για ανθρώπινη χρήση (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας»). Συντονιστές: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου και Λέκτορας ηµήτρης Χατζηνικολάου Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας:. Χατζηνικολάου, Λέκτορας Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εξωτερικοί συνεργάτες: Κ. Λαζαρίδη, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών

20 Μ7. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ «ΝΕΑ» ΓΕΩΡΓΙΑ ιαλέξεις : Agrobacterium, Baccilus thuringiesis: their role at plant pathogenesis, as biocontrol agents against plant pathogens and at plant genetic engineering. Εισαγωγή στις συµβιωτικές σχέσεις φυτών - βακτηρίων και φυτών µυκήτων. έσµευση αζώτου στα ψυχανθή, µηχανισµοί µεταγωγής µοριακών σηµάτων και βελτιωµένη γεωργική παραγωγή. Γενετικές & Μοριακές οµοιότητες συµβιωτικών σχέσεων φυτών - βακτηρίων και µυκοριζών. Εργαστηριακές ασκήσεις : Γενετική Μηχανική: Αποµόνωση Τµήµατος DNA από πήκτωµα αγαρόζης και κλωνοποίηση σε πλασµίδιο (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας). Γενετική Μηχανική: Μετασχηµατισµός δεκτικών βακτηριακών κυττάρων και επιλογή ανασυνδυασµένου πλασµιδίου.(εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας). Σταθερός µετασχηµατισµός φυτών µε Agrobacterium. Σταθερός µετασχηµατισµός φυτών µε τη µέθοδο διείσδυσης. Τοποθέτηση Τ2 µετασχηµατισµένων σπορίων σε τρυβλία επιλογής µε αντιβιοτικά για την ανάπτυξη διαγονιδιακών φυτών. (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών»). Παροδικός µετασχηµατισµός φυτών µε Agrobacterium. Παροδικός µετασχηµατισµός φυτών Nicotiana tabacum µε τη µέθοδο της ένεσης. Έλεγχος του παροδικού µετασχηµατισµού µε έκθεση των φύλλων σε υπεριώδη ακτινοβολία. (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών»). Συντονιστές: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου και Επικ. Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς. Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας: Γ. ιαλλινάς, Επ. Καθηγητής, Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

21 Κ. Χαραλαµπίδης, Λέκτορας Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εξωτερικοί συνεργάτες: Ν. Πανόπουλος, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. Μ8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ Η ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΟΝΙ ΙΩΝ ιαλέξεις : Μικροβιακή-Γονιδιωµατική. Βιοπληροφορική και συγκριτική γονιδιωµατική. Ερευνώντας το metabolome. Biochemistry, molecular biology and genomics of pathogenic protozoa. Εργαστηριακό Σεµινάριο «Bioinformatics Workshop for Microbial Biotechnology». Εργαστηριακές ασκήσεις : Αποκωδικοποίηση αλληλουχιών DNA in silico (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας). Συντονιστής: Επικ. Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς. Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας: Γ. ιαλλινάς, Επικ. Καθηγητής, Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εξωτερικοί συνεργάτες: ρ. Π. Μπάγκος, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ρ. Σ. Κοσσίδα, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών. ρ. Γ. Ζαχαριουδάκης, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Dr. H. DeKoning, University of Glasgow, UΚ. Α. Πατµανίδη, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Βιοτεχνολογίας

22 Γ & ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ (Έναρξη από Γ Εξάµηνο) Προτείνονται θέµατα από τους διδάσκοντες. Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε θέµα γίνεται µετά από υποβολή δηλώσεων προτίµησης. Η διεξαγωγή της εργασίας πραγµατοποιείται στους χώρους του Τµήµατος Βιολογίας ή/και σε συνεργαζόµενα ερευνητικά εργαστήρια. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται στη διεξαγωγή και συγγραφή ξεχωριστής διπλωµατικής εργασίας.

23 Αίθουσα διαλέξεων και παρουσιάσεων του Π.Μ.Σ. Αίθουσα µεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. Η ιευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αµαλία. Καραγκούνη-Κύρτσου Ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς

24 Γραµµατεία Π.Μ.Σ. Ο Λέκτορας ηµήτριος Χατζηνικολάου. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια σε ώρα εκπόνησης της διπλωµατικής της εργασίας Εργαστήριο Βιοτεχνολογικών Εφαρµογών

25 Εργαστήριο Μοριακών Αναλύσεων Αέριος χρωµατογράφος και σύστηµα στερεών ζυµώσεων Εργαστήριο Βιοχηµικών Αναλύσεων HPLC. Αίθουσα εργαστηριακών ασκήσεων µεταπτυχιακών φοιτητών.

26 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αθήνα 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

27 Κανονισµός Λειτουργίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας συµπληρώνει τις διατάξεις της υπ αριθµ.35534/β7 Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χορήγηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης µε τίτλο: «ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ». Έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας και µπορεί να αναθεωρείται. Ο Κανονισµός Λειτουργίας αποβλέπει στο: 1. να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη φοίτηση των µεταπτυχιακών φοιτητών µέχρι την περάτωση των σπουδών τους, 2. να προσδιορίσει το δοµικό πλαίσιο µιας απρόσκοπτης συνεργασίας µεταξύ των διδασκόντων, σπουδαστών, διοικητικών υπαλλήλων κ.λ.π. µε απώτερο σκοπό την οµαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, όπως ορίζεται στα σχετικά ΦΕΚ 774Β/ και ΦΕΚ 590/ Άρθρο 2 Προκήρυξη θέσεων - Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Η προκήρυξη για την επιλογή των εισακτέων γίνεται µια φορά για κάθε κύκλο σπουδών και καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» (http://www.biology.uoa.gr/~akarag). Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των

28 Τµηµάτων των Σχολών Θετικών Επιστηµών, Ιατρικής, Φαρµακευτικής και Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών µε τη Βιολογία επιστηµών, όλων των Πανεπιστηµίων της χώρας ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων του εξωτερικού, µε προτεραιότητα στους αποφοίτους των Τµηµάτων Βιολογίας καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων των ΤΕΙ, σύµφωνα µε την παρ. 12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/ Με πρόταση της ιευθύντριας του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος Βιολογίας συγκροτείται ειδική Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.) από µέλη.ε.π. του Τµήµατος Βιολογίας. Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών γίνεται µε συνεκτίµηση των κριτηρίων: 1. Συνέντευξη ενώπιον της ειδικής Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων. 2. Γενικός βαθµός πτυχίου. 3. Επίδοση διπλωµατικής εργασίας, εφόσον προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο. 4. Βαθµός των συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο προπτυχιακών µαθηµάτων. 5. ηµοσιεύσεις, διακρίσεις, υποτροφίες. 6. Συστατικές επιστολές. 7. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα ή συναφή επαγγελµατική εµπειρία. Τα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο µαθήµατα για κάθε πτυχιούχο καθορίζονται ανά περίπτωση από την Ε.Ε.Ε. του Π.Μ.Σ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο Π.Μ.Σ είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται είτε µε την κατοχή διπλώµατος Advance ή Proficiency είτε µε γραπτή εξέταση (µετάφραση επιστηµονικού κειµένου).

29 Μετά το πέρας της αξιολόγησης η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων µε σειρά επίδοσης και την υποβάλει στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ Η λίστα των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας. Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τµήµα Βιολογίας, ως µεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα µέλος.ε.π. ως επιβλέπον. Η Συντονιστική Επιτροπή και το επιβλέπον µέλος.ε.π. έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας σπουδών του µεταπτυχιακού φοιτητή. Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ είναι δωρεάν και τα έξοδα καλύπτονται έως και το Σεπτέµβριο του 2008 από το ΥΠΕΠΘ µετά από την πρόταση χρηµατοδότησης που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. (ΦΕΚ 774B-17/6/2003). Μετά το πέρας του προγράµµατος, θα ζητηθεί εκ νέου ανανέωση της πλήρους χρηµατοδότησης από το ΥΠΕΠΘ. Στην περίπτωση που το αίτηµα της ανανέωσης της πλήρους χρηµατοδότησης δεν γίνει δεκτό, το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ αναµένεται να καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου και άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Άρθρο 3 Χρονική ιάρκεια του Π.Μ.Σ. Η διάρκεια για την απονοµή Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα. Το τρίτο και το τέταρτο εξάµηνο διατίθενται για την εκπόνηση και συγγραφή διπλωµατικής εργασίας. Η ολοκλήρωση της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. πρέπει να γίνει το αργότερα µέσα σε έξι (6) διδακτικά εξάµηνα. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής διαγράφεται. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να παρατείνει το χρόνο αυτό.

30 Άρθρο 4 Περιεχόµενο, διάρκεια και παρακολούθηση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων Το πρόγραµµα σπουδών (τίτλοι µαθηµάτων, περιεχόµενο και διδάσκοντες) προτείνονται από τη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Επίσης για κάθε µάθηµα ορίζεται συντονιστής που είναι µέλος.ε.π. του Τµήµατος Βιολογίας. Ο συντονιστής επιλέγει τους συνεργάτες του (µέλη.ε.π. ή εξωτερικούς συνεργάτες) και υποβάλει σχετική πρόταση για έγκριση από τη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ. Το πρόγραµµα των µαθηµάτων και η αντίστοιχη ύλη µπορούν να τροποποιούνται ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων και έγκριση της ιευθύντριας του Π.Μ.Σ. Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συµµετεχόντων στη διδασκαλία µαθηµάτων συγγενικού γνωστικού αντικειµένου µε ευθύνη της ιευθύντριας του Π.Μ.Σ και στόχο την εναρµόνιση του περιεχόµενου κάθε µαθήµατος. Ένα µάθηµα θεωρείται ότι διδάχθηκε επαρκώς όταν συµπληρωθούν τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια κάθε εξαµήνου, κάθε φοιτητής αναλαµβάνει για κάθε µάθηµα µια ανάλυση εργασίας δηµοσιευµένης σε διεθνές επιστηµονικό περιοδικό. Η παρουσίαση της ανάλυσης γίνεται προφορικά εντός οκτώ (8) ηµερών. Η βαθµολόγηση των αναλύσεων των επιστηµονικών εργασιών γίνεται µε βάση τη κλίµακα του 10 (από 0 έως 10). Οι φοιτητές υποχρεούνται να τηρούν το χρονοδιάγραµµα που δίδεται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. για τις αναλύσεις εργασιών. Η µη τήρησή του χρονοδιαγράµµατος ισοδυναµεί µε βαθµό 0. Μετά το τέλος κάθε εξαµήνου διενεργούνται γραπτές εξετάσεις σε ηµεροµηνίες που καθορίζονται µε τη συνεργασία των συντονιστών των µαθηµάτων και της Γραµµατείας του Π.Μ.Σ. Οι εξετάσεις βαθµολογούνται µε άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5) και επαναλαµβάνονται τον Σεπτέµβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές

31 περιόδους. Η µη προσέλευση ισοδυναµεί µε βαθµό 0. Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις ο φοιτητής διαγράφεται. Την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιλύει η Συντονιστική Επιτροπή µετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογηµένο αίτηµα του µεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεργασία µε τον συντονιστή του αντίστοιχου µαθήµατος Η βαθµολογία κάθε µαθήµατος προκύπτει από τη βαθµολογία των αναλύσεων (40%) και των γραπτών εξετάσεων (60%). Το σύνολο των οκτώ (8) µαθηµάτων συµµετέχει µε ποσοστό 20% στο τελικό βαθµό του πτυχίου. Κάθε φοιτητής αναλαµβάνει ένα σεµινάριο για κάθε εξάµηνο. Η επιλογή των θεµάτων από τους φοιτητές γίνεται από ένα σύνολο δώδεκα (12) θεµάτων, τρία (3) για κάθε µάθηµα του εξαµήνου. Τα θέµατα καθορίζονται από τους εκάστοτε διδάσκοντες σε συνεργασία µε τον συντονιστή του µαθήµατος και τη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ. Η προετοιµασία του σεµιναρίου διαρκεί ένα µήνα. Στην καταληκτική ηµεροµηνία κατατίθεται το σεµινάριο στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η προφορική παρουσίασή του σεµιναρίου γίνεται εντός οκτώ (8) ηµερών από την κατάθεσή του. Η βαθµολόγηση των σεµιναρίων γίνεται µε βάση τη κλίµακα του 10 (από 0 έως 10). Οι φοιτητές υποχρεούνται να τηρούν το χρονοδιάγραµµα που δίδεται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. για τα σεµινάρια. Οι φοιτητής µπορεί να ζητήσει µε γραπτό και αιτιολογηµένο αίτηµα την τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος για την παράδοση και παρουσίαση του σεµιναρίου. Το αίτηµά του θα εξετασθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή. Αν η αιτιολόγηση κριθεί βάσιµη θα του δοθεί παράταση που θα ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή. Ο τελικός βαθµός των δύο (2) σεµιναρίων (ένα για κάθε εξάµηνο), συµµετέχει µε ποσοστό 30% στον τελικό βαθµό του πτυχίου. Η παρακολούθηση των παραδόσεων των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. ικαιολογούνται έως (2) απουσίες. Την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων

32 (π.χ. θέµατα υγείας κ.λ.π.) επιλύει η ιευθύντρια του Π.Μ.Σ µετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογηµένο αίτηµα του µεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεργασία µε τον συντονιστή του αντίστοιχου µαθήµατος. Σε περίπτωση αδυναµίας από πλευράς φοιτητή εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του για το Α και Β Εξάµηνο του Π.Μ.Σ. (παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων, αναλύσεις εργασιών, γραπτές εξετάσεις και σεµινάρια), είναι δυνατή η διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιβλέποντος µέλους.ε.π. σύµφωνης γνώµης της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας.. Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ο φοιτητής υποχρεούται κατά το Γ και εξάµηνο σπουδών να εκπονήσει Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία (Μ..Ε.). Κάθε Μάιο οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ (µέλη ΕΠ ή εξωτερικοί συνεργάτες) προτείνουν θέµατα Μ..Ε. ως εξής: Οι συµµετέχοντες σε κάθε µάθηµα σε ειδική συνεδρίαση αποφασίζουν για τη διεξαγωγή Μ..Ε. Αποστέλλουν τα θέµατα Μ..Ε. (τίτλους και επιβλέποντες) στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Σε ειδικές περιπτώσεις και λόγω της φύσης του Π.Μ.Σ είναι δυνατή η εκπόνηση Μ..Ε. σε χώρους εκτός του Τµήµατος Βιολογίας, και των συνεργαζοµένων Πανεπιστηµιακών ή Ερευνητικών Ιδρυµάτων, µε την προϋπόθεση ότι γίνεται «συνεπίβλεψη» από διδάσκοντα του Π.Μ.Σ.. Τα θέµατα κοινοποιούνται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η υποβολή από τους φοιτητές ειδικού εντύπου στο οποίο αναγράφεται η προτίµησή τους (1 η, 2 η κ.λ.π.). Οι αιτήσεις παραπέµπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή των θεµάτων µε τη σύµφωνη γνώµη της ιευθύντριας του Π.Μ.Σ.

33 Κατά την πορεία διεξαγωγής της Μ..Ε. και µετά την παρέλευση ενός εξαµήνου υποβάλλεται στη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ, σύντοµη έκθεση προόδου µε ευθύνη του επιβλέποντος. Τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν αντιµετωπίζονται από τη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ. Μετά την ολοκλήρωση του πειραµατικού µέρους της Μ..Ε. και τη σύµφωνη (γραπτή, σε ειδικό έντυπο) γνώµη του επιβλέποντος γίνεται η συγγραφή της διπλωµατικής της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας σε συνεδρίασή της ορίζει τριµελή Εξεταστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και συµπληρώνεται από δύο µέλη.ε.π. σχετικού γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος Βιολογίας. Στην ειδική περίπτωση του «συνεπιβλέποντος» η τριµελής επιτροπή µπορεί να περιλαµβάνει και έναν εξωτερικό συνεργάτη. Η τριµελής επιτροπή µε πρωτοβουλία του επιβλέποντος ορίζει ηµεροµηνία εξέτασης ενηµερώνοντας εγγράφως τη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ και τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Η Μ..Ε. παρουσιάζεται από τον Μεταπτυχιακό ιπλωµατικό Φοιτητή σε ανοιχτή συνεδρία µετά από σχετική ανακοίνωση η οποία αναρτάται τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν. Η επίδοση του φοιτητή βαθµολογείται µε άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5). Η τριµελής επιτροπή υπογράφει το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλει εις διπλούν στη Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας. Σε περίπτωση που η τριµελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει, ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, υποδεικνύει στον φοιτητή τις περαιτέρω τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές. Η διαδικασία υποστήριξης επαναλαµβάνεται και σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας γίνεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ανάθεση του θέµατος στον φοιτητή, ενώ δεν πρέπει να ξεπερνά το

34 χρονικό διάστηµα των δεκαοκτώ (18) µηνών. Παράταση πέραν των δεκαοκτώ (18) µηνών µπορεί να δοθεί µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της ιευθύντριας του Π.Μ.Σ. µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος. Άρθρο 5 Παροχές Συµµετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε Παν/κα Όργανα Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τα προνόµια και διευκολύνσεις (συµµετοχή σε Παν/κά Όργανα, Παροχές) των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/92, καθώς και άλλων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Για κάθε κύκλο σπουδών προβλέπεται η χορήγηση δύο (2) υποτροφιών µε µορφή χρηµατικού ποσού και αναµνηστικής πλάκας. Το χρηµατικό ύψος των δύο υποτροφιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2300 για κάθε κύκλο σπουδών. Το ποσό θα διανέµεται στους δύο καλύτερους σε επίδοση φοιτητές στο τέλος του δεύτερου έτους σπουδών (1500 στον πρώτο και 800 στο δεύτερο) και ειδικότερα µε την αποφοίτηση του 80% των εγγεγραµµένων για κάθε κύκλο φοιτητών. Άρθρο 6 Τελική βαθµολογία - Απονοµή των διπλωµάτων Η τελική Βαθµολογία του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης διαµορφώνεται ως εξής: κατά 20% από τον µέσο όρο της συνολικής βαθµολογίας των οκτώ (8) µαθηµάτων, κατά 30% από το συνολικό βαθµό των δύο (2) σεµιναρίων και κατά 50% από το βαθµό της ιπλωµατικής Εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονοµή διπλώµατος είναι ο συνολικός τελικός βαθµός να είναι ίσος ή µεγαλύτερος του πέντε (5).

35 Το Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης µε τίτλο: «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία», απονέµεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Βιολογίας. Άρθρο 7 Οργανωτική και ιοικητική οµή Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρµόδια όργανα είναι τα εξής (άρθρο 12 Ν. 2083/92): α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης. β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. γ) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Βιολογίας. δ) Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. η οποία απαρτίζεται από τη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ. κ. Αµαλία. Καραγκούνη-Κύρτσου (Αναπλ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας) και τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος Βιολογίας κ.κ. Γεώργιο ιαλλινά (Επίκουρο Καθηγητή) και ηµήτριο Χατζηνικολάου (Λέκτορα) σύµφωνα µε την 1185/ απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισµό λειτουργίας του προγράµµατος. Η ιευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας κάθε θέµα που αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ. Το Πρόγραµµα υποστηρίζεται επίσης διοικητικά και τεχνικά από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας και τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ..

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1. Εισαγωγή Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ (MSc) ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διευθυντής Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κουμουνδούρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 96 9931 Telefax: 2610 997 728 E-mail: pharminf@upatras.gr Πάτρα 31 Μαϊου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» Ηµεροµηνία έναρξης: Τρία εξέχοντα Πανεπιστήµια της χώρας ενώνουν τις δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος Ετσι αρχισε η Ζωη? To δεντρο της Ζωης Και τι µας νοιαζει αν υπαρχουν µικροοργανισµοι η οχι? H ανυπολόγιστη αξία της Mικροβιολογίας για τη Βιολογια Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Βιολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Βιολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.23 16:15:17 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / BIOMEDICAL ENGINEERING Δ.Π.Μ.Σ.-BIM/BME ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / BIOMEDICAL ENGINEERING Δ.Π.Μ.Σ.-BIM/BME ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / BIOMEDICAL ENGINEERING Δ.Π.Μ.Σ.-BIM/BME ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οργάνωση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο BIM/BME των Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα