(ΦΕΚ 774Β-17/06/2003) (ΦΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ΦΕΚ 774Β-17/06/2003) (ΦΕΚ"

Transcript

1 Εισαγωγικά στοιχεία Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» αποφασίστηκε από το Τµήµα Βιολογίας µετά από πρόταση της επιστηµονικής υπευθύνου. Το Ν.Π.Μ.Σ. εγκρίθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 774B-17/6/2003) µετά από πρόταση χρηµατοδότησης που υποβλήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Μέτρο 2.2 «Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια «Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Έρευνα Υποτροφίες», Κατηγορία Πράξης α «Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών», Πράξη «Νέα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών» και Μέτρο 5.2 «Αναβάθµιση υποδοµών και εξοπλισµών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης», Ενέργεια «Εκπαιδευτικός Εξοπλισµός της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξης γ: «Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών», Πράξη «Εξοπλισµός για Υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Νέων Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ( ) ΕΤΠΑ» Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Αρχικά λειτούργησε µε την εισαγωγή 11 µεταπτυχιακών φοιτητών. Κεντρικό στόχο του προγράµµατος αποτελεί η επιµόρφωση αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε αντικείµενα σχετικά µε παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύσσονται σήµερα ταχύτατα στον χώρο της Βιολογίας. Τα διδασκόµενα µαθήµατα περιλαµβάνουν διαλέξεις και σεµινάρια, το δε περιεχόµενό τους είναι συµβατό µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό του συγκεκριµένου Π.Μ.Σ., όπως και µε τις κοινωνικές επιδιώξεις του φορέα. Όπως όλα τα νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα, έτσι κι αυτό θα ευρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και αναµόρφωση. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας του και σ αυτό θα συµβάλλει η διεύρυνση της οµάδας των διδασκόντων µε τη συµµετοχή όχι µόνο µελών.ε.π. από το Τµήµα Βιολογίας, αλλά και έµπειρων καθηγητών και ερευνητών από Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα και Εργαστήρια,τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού. H λειτουργία του προγράµµατος καθορίζεται από τα οριζόµενα α) στη σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 774Β-17/06/2003) και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ /04/2007), β) από τα άρθρα N 2084/92 και 15

2 N2327/9511 και γ) στον ισχύοντα εσωτερικό κανονισµό. Την παρακολούθηση και τον συντονισµό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. έχει η «Συντονιστική Επιτροπή» του Π.Μ.Σ., η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.., ενώ διοικητική υποστήριξη παρέχει η Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Όργανα ιοίκησης Συντονιστική Επιτροπή Μ..Ε. Αµαλία. Καραγκούνη-Κύρτσου ιευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» Αν. Καθηγήτρια, Τοµέας Βοτανικής Τµήµα Βιολογίας Σχολή Θετικών Επιστηµών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τηλ.: Fax: Γεώργιος ιαλλινάς Επικ. Καθηγητής, Τοµέας Βοτανικής Τµήµα Βιολογίας Σχολή Θετικών Επιστηµών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τηλ.: Fax: ηµήτριος Χατζηνικολάου Λέκτορας, Τοµέας Βοτανικής Τµήµα Βιολογίας Σχολή Θετικών Επιστηµών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τηλ.: Fax: Γραµµατεία Τµήµατος Βιολογίας Χρυσούλα Παναγιώτου Τηλ.: Fax: Γραµµατεία Π.Μ.Σ. «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» Ελεάνα Μελίδου Γραµµατέας του Π.Μ.Σ. Τηλ.: Fax:

3 Πρόγραµµα Μαθηµάτων Κάθε µάθηµα (εκτός της διπλωµατικής εργασίας) περιλαµβάνει εικοσιτέσσερις (24) ώρες διδασκαλίας που κατανέµονται σε οκτώ εβδοµάδες. Σε ορισµένα µαθήµατα απαιτείται η διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων. Για τη διπλωµατική εργασία καθορίζεται ως ελάχιστος ενδεικτικός χρόνος οι 20 ώρες εβδοµαδιαίως. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Α ΕΞΑΜΗΝΟ Μ1. Μικροβιακή Ποικιλότητα (Microbial Diversity) Μ2. Μικροοργανισµοί ως κυτταρικά εργοστάσια µακροµορίων (Microorganisms as cell factories) Μ3. Ενζυµική Βιοτεχνολογία (Enzyme Biotechnology) Μ4. Πρότυπα µικροβιακά συστήµατα στη µελέτη γονιδίων ιατρικής, γεωργικής και οικονοµικής σηµασίας (Model microbial systems for the study of genes of medical, agricultural, and industrial importance) Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μ5. Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί (Genetically Modified Organisms: GMO) Μ6. Μικροβιακή διαχείριση αποβλήτων και ρυπαντών (Microbial treatment of waste water and environmental pollutants) Μ7. Μηχανισµοί αλληλεπίδρασης µικροβίων φυτών και η σηµασία τους στη «νέα» γεωργία. (Microorganism plant interaction mechanisms and their role in new agriculture) Μ8. Ανάλυση γονιδιωµάτων µικροοργανισµών και η σηµασία τους στην αντιµετώπιση παθογόνων ή στην αξιοποίηση νέων γονιδίων (Genome analysis and its role in pathogen control or in the utilization of new genes) Γ & ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία (Postgraduate Research Thesis: MSc Thesis) Κάθε επιτυχώς εξεταζόµενο µάθηµα πιστώνεται στους φοιτητές µε 4 διδακτικές µονάδες (δηλαδή 8 µαθήµατα x 4 διδακτικές µονάδες = 32 διδακτικές µονάδες για το σύνολο µαθηµάτων). Η ιπλωµατική Εργασία συνολικά πιστώνεται µε 28 διδακτικές µονάδες. Εποµένως, για την απόκτηση του Μ..Ε. απαιτούνται = 60 διδακτικές µονάδες.

4 Ωρολόγιο Πρόγραµµα ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Έναρξη µαθηµάτων: 19 Νοεµβρίου 2007 Ώρες και Ηµέρες παραδόσεων: ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Οι παραδόσεις θα πραγµατοποιούνται τις παραπάνω ηµέρες και ώρες. Η ακριβής ηµέρα για κάθε µάθηµα θα ορίζεται ανάλογα και µε τις µετακλήσεις των διδασκόντων και θα γνωστοποιείται εγκαίρως στους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Α Εξάµηνο περιλαµβάνει τα παρακάτω τέσσερα µαθήµατα: Μ1. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Συντονίστρια: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής Μ2. ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ Συντονιστές: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου, Λέκτορας ηµήτρης Χατζηνικολάου Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής Μ3. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Συντονιστής: Λέκτορας ηµήτρης Χατζηνικολάου Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής Μ4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΟΝΙ ΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Συντονιστής: Επικ. Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής

5 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Έναρξη µαθηµάτων: 15 Μαρτίου 2008 Ώρες και Ηµέρες παραδόσεων: ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Οι παραδόσεις θα πραγµατοποιούνται τις παραπάνω ηµέρες και ώρες. Η ακριβής ηµέρα για κάθε µάθηµα θα ορίζεται ανάλογα και µε τις µετακλήσεις των διδασκόντων και θα γνωστοποιείται εγκαίρως στους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Β Εξάµηνο περιλαµβάνει τα παρακάτω τέσσερα µαθήµατα: Μ5. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (GMO) Συντονίστρια: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής Μ6. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΩΝ Συντονιστές: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου, Λέκτορας ηµήτρης Χατζηνικολάου Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής Μ7. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ «ΝΕΑ» ΓΕΩΡΓΙΑ Συντονιστές: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου, Επικ. Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής Μ8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ Η ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΟΝΙ ΙΩΝ Συντονίστρια: Επικ. Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βοτανικής

6 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Α Κύκλου Σπουδών, Ακαδηµαϊκό Έτος Εισαγωγής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ 1. Ανασοντζής Γιώργος Βιολογίας, ΑΠΘ 2. Καγιάς Κωνσταντίνος Βιολογίας, ΕΚΠΑ 3. Κανινή Γραµµατική Βιολογίας, ΕΚΠΑ 4. Λιόλιου Ελένη Βιολογίας, ΕΚΠΑ 5. Λυµπεροπούλου έσποινα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 6. Μαγκούτα Σοφία Βιολογίας, ΕΚΠΑ 7. Μουκούλη Μαρία Βιολογίας, ΕΚΠΑ 8. Μπόµπορη Άννα Βιοχηµείας, ΠΙ 9. Σαγώνα Αντωνία Βιολογίας, ΕΚΠΑ 10. Στραϊτούρης Αθανάσιος Βιολογίας, ΕΚΠΑ 11. Χαλάτση Κωνσταντία Βιολογίας, ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΘ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Β Κύκλου Σπουδών, Ακαδηµαϊκό Έτος Εισαγωγής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ 1. ελατόλα Ελισσώ Βιολογίας, ΕΚΠΑ 2. Καλοειδάς Κωνσταντίνος 3. Κατσίκη Ευαγγελία Ιατρική Σχολή Λάρισας, Ιατρική Βιοχηµεία Molecular Biology, University of Aberdeen 4. Κωτσάκης Στάθης Αριστοµένης Βιολογίας, ΕΚΠΑ 5. Οικονόµου Ιωάννης Βιολογίας, ΕΚΠΑ 6. Παυλοπούλου Αθανασία 7. Ράµφου Στέλλα Western Illinois, University, Microbiology University of Portsmouth, Biomedical Science 8. Ρεντινιώτη Άννα-Νεκταρία Βιοχηµείας, ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

8 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Γ Κύκλου Σπουδών, Ακαδηµαϊκό Έτος Εισαγωγής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ 1. Αρµάου Φραγκίσκα Βιολογίας, ΑΠΘ 2. Κατσαρέλη Ευθυµία Βιολογίας, ΕΚΠΑ Μάτζιου Παναγιώτα Μυζάλη Όλγα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΠΙ Κτηνιατρικής, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών, ΕΚΠΑ 5. Ντάνος Βασίλειος Βιολογίας, ΕΚΠΑ 6. Παππά Όλγα Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθηνών ΕΚΠΑ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΘ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Κύκλου Σπουδών, Ακαδηµαϊκό Έτος Εισαγωγής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ 1. Βασίλογλου Μιχαήλ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τµ. Φυτικής Παραγωγής 2. Γρανιτσιώτης Μιχαήλ Τ.Ε.Ι. Μακεδονίας, Τµ. Ζωικής Παραγωγής 3. Θεοχάρη Αικατερίνη Τ.Ε.Ι Αθηνών, Τµ. Ιατρικών Εργαστηρίων 4. Μάµαλη Μαρία Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 5. Μαρτζίκου Μαρία 6. Παπατζιτζέ Όλγα Αλεξάνδρειο Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµ. Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι Αθηνών, Τµ. Ιατρικών Εργαστηρίων ΕΚΠΑ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΘ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΙ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ

10 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ε Κύκλου Σπουδών, Ακαδηµαϊκό Έτος Εισαγωγής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ 1. Αλυσανδράτου Αλίκη Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2. Βλάσσης Αρσένιος Βιολογίας, ΕΚΠΑ 3. Καλατζή Αναστασία Βιολογίας, ΕΚΠΑ 4. Καπασά έσποινα Τ. Ε. Ι. Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής 5. Μαµούχα Σταυρούλα Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας 6. Μαρκαναστασάκη Ελένη Τ. Ε. Ι. Αθηνών, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας 7. Μίλη Ευγενία Τ. Ε. Ι. Αθηνών, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας 8. Πετρίδης Αριστείδης Βιολογία, Universita Dell Aquila, Italy ΕΚΠΑ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΙ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ

11 Πτυχιούχοι του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. Κανινή Γραµµατική Λιόλιου Ελένη Λυµπεροπούλου έσποινα Μαγκούτα Σοφία Μουκούλη Μαρία Σαγώνα Αντωνία Στραϊτούρης Αθανάσιος Χαλάτση Κωνσταντία Καγιάς Κωνσταντίνος ελατόλα Ελισσώ Παυλοπούλου Αθανασία Ρεντινιώτη Άννα-Νεκταρία Οικονόµου Ιωάννης Μπόµπορη Άννα Ανασοντζής Γεώργιος Κατσίκη Ευαγγελία Ράµφου Στέλλα Καλοειδάς Κωνσταντίνος 2008

12 Περιεχόµενο Μαθηµάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ Μ1. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ιαλέξεις : Η σηµασία της µελέτης της µικροβιακής ποικιλότητας ως προς την εξεύρεση νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων. Cultivation-independent analysis of soil microbial communities. Traditional detection methods involving extraction and cultivation. Outline of problems and recent developments in our understanding of cultivation issues encompassing problems with unculturable groups. Sensitivity and selectivity including aid to help selection of target groups. Molecular detection techniques and problems of quantification. Approaches to molecular detection, targets used and sensitivity. Extraction of DNA and RNA and outline of different methods for enumeration involving an amplification. New developments in molecular detection and enumeration. Use of facilitated cell sorting, microarrays with and without amplification steps. Direct counting methods and use of dyes to determine viability and physiological status. Tutorial with set problem for recommendation of optimal detection method to track a GMO (bacterium) in selected environments. Review of published papers. Θετικά κατά Gram βακτήρια: Η βιοτεχνολογική σηµασία των Ακτινοβακτηρίων. Μεθανοτροφικά µεθυλοτροφικά βακτήρια. Φωτοσυνθετικά βακτήρια. Αρχαίοι προκαρυωτικοί οργανισµοί. Ποικιλότητα και διασπορά των ευκαρυωτικών µικροοργανισµών. Εφαρµογές. Οξυγαλακτικοί µικροοργανισµοί. Βιοποικιλότητα, βιοµηχανικές εφαρµογές. Παράδειγµα οι προβιοτικοί µικροοργανισµοί. Extremophiles and Biotechnology: Extreme habitats and the nature of extremophilic microorganisms (thermophiles, psychrophiles, halophiles, acidophiles, alkaliphiles, properties of enzymes from extremophiles (stability to heat, cold ph, salt and other denaturants), Biotechnological applications of extremophiles and their enzymes. Βιολογία και Βιοχηµεία αρνητικών κατά Gram βακτηρίων. Λειτουργίες βακτηρίων σε υψηλές πυκνότητες πληθυσµών (quorum

13 sensing) Εργαστηριακό Σεµινάριο «Μικροβιακές και Μοριακές Τεχνικές Ανίχνευσης Νέων Καλλιεργούµενων και µη Μικροοργανισµών σε Περιβαλλοντικά είγµατα». Συντονίστρια: Αν. Καθηγήτρια Α.. Καραγκούνη-Κύρτσου Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας: Α.. Καραγκούνη-Κύρτσου, Αν. Καθηγήτρια Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Γ. ιαλλινάς, Επικ. Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών A. M. Παππά, Λέκτορας Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εξωτερικοί συνεργάτες: E.M.H. Wellington, Professor of the Biological Sciences of the University of Warwick, UK N. Russell, Director of research, University of London, UK Dr. Κ. Smalla, Υπεύθυνη εργαστηρίου του Ινστιτούτου Ιολογίας Φυτών στο FBRCAF της Γερµανίας ρ. Ε. Α. Κατσίφας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Κ. Κορµάς, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ε. Τσακαλίδου, Αν. Καθηγήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ρ. Α. Σαββίδης, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Λυµπεροπούλου, MSc, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Γ. Κανινή, MSc, Τεχνικός Υπεύθυνος «Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών».

14 M2. ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ ιαλέξεις: Εισαγωγή - Το κύτταρο ως γενετικά και φυσιολογικά ρυθµιζόµενος χώρος παραγωγής µακροµορίων. Πρότυπα µικροβιακά συστήµατα για την παραγωγή πρωτεϊνών και µικρού ΜΒ ενώσεων. Ρυθµιστικοί µηχανισµοί βιοσύνθεσης µεταβολικών ουσιών µε βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον. Τροποποίηση βελτιστοποίηση µικροβιακού µεταβολισµού µε κλασική ή µοριακή γενετική. Βασικές αρχές βιοαντιδραστήρα, αναζήτηση νέων µεταβολιτών και ενζύµων. Έκφραση ετερόλογων πρωτεϊνών σε βακτήρια και µύκητες. Μικροβιακά συστήµατα ως εργοστάσια παραγωγής φαρµακευτικών προϊόντων (Βιοτεχνολογικά Φάρµακα). Παραγωγή δευτερογενών προϊόντων από µικροοργανισµούς. Πρωτεϊνική στόχευση, έκκριση & µεµβρανική ενσωµάτωση (Εισαγωγή: µεµβράνες, "secretome" και "membranome", Έκκριση πρωτεϊνών: εξέλιξη και κυτταρική βιολογία). Μικροβιακή παθογένεια-βιοτεχνολογία. Εργαστηριακές ασκήσεις: Προσδιορισµός συντελεστών απόδοσης σε βιοµάζα (Υ Β ) και πρωτεΐνη (Υ Ρ ) σε κλειστό και ανοικτό σύστηµα καλλιέργειας (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας»). Εργαστηριακό Σεµινάριο «Βιοαντιδραστήρας συνεχούς καλλιέργειας Υπολογισµός παραµέτρων αύξησης». Συντονιστές: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου και Λέκτορας ηµήτρης Χατζηνικολάου Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας: Α.. Καραγκούνη-Κύρτσου, Αν. Καθηγήτρια Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

15 . Χατζηνικολάου, Λέκτορας Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εξωτερικοί συνεργάτες: Π. Χριστακόπουλος, Αν. Καθηγητής Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Ν. Πανόπουλος, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Α. Οικονόµου, Αν. Καθηγητής, Τµήµατος Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Β. Ρούσσης, Αν. Καθηγητής Φαρµακευτικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Χ. Σταµάτης, Επ. Καθηγητής, Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ρ. Α. Σαββίδης, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών M3. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ιαλέξεις: Ονοµατολογία ενζύµων - Ορισµοί ενζυµικής δραστηριότητας - Μέθοδοι ανίχνευσης προϊόντων ενζυµικών δράσεων. Βασική κινητική Michaelis Menten. Τύποι ενζυµικής αναστολής από το υπόστρωµα και τα προϊόντα της ενζυµικής δράσης - Ειδικές κατηγορίες ενζυµικής κινητικής. Είδη ενζυµικών αντιδραστήρων - Εξαγωγή κινητικών µοντέλων ενζυµικών αντιδραστήρων - Ανάπτυξη και χρήση λογισµικού προσοµοίωσης ενζυµικών διεργασιών. Ενζυµική δραστικότητα και σταθερότητα - Επίδραση του ph και της θερµοκρασίας στη σταθερότητα και δραστικότητα των ενζύµων. Βασικές και µοντέρνες αρχές αποµόνωσης πρωτεϊνών - Ανάπτυξη στρατηγικών αποµόνωσης ενζύµων (φυσικών και ανασυνδυασµένων) - Προσοµοίωση διαδικασίας αποµόνωσης, καθαρισµού και χαρακτηρισµού ενζύµων. Ένζυµα στη σύγχρονη βιοµηχανία σαν εναλλακτικοί βιοκαταλύτες - Η συµβολή των ενζύµων από ακραία περιβάλλοντα - Παραδείγµατα. Εφαρµογές ενζύµων στη βιοµηχανία τροφίµων. Bιοκατάλυση σε συµβατικά και µη-συµβατικά συστήµατα. Τεχνικές κατευθυνόµενης εξέλιξης ενζύµων Παραδείγµατα τροποποίησης.

16 Βασικές αρχές βιοαντιδραστήρα. Συντονιστής: Λέκτορας ηµήτρης Χατζηνικολάου Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας:. Χατζηνικολάου, Λέκτορας Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Κ. Βοργιάς, Αν. Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εξωτερικοί συνεργάτες: Χ. Σταµάτης, Επ. Καθηγητής, Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Μ4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΟΝΙ ΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ιαλέξεις : Εισαγωγή - Η ανάγκη χρήσης πρότυπων µικροβιακών συστηµάτων στη µελέτη της γονιδιακής έκφρασης. Logic of regulation systems. Two case studies: The arabinose operon & the galactose regulon. Gene silencing in fungi. Σχέσεις δοµής-λειτουργίας σε διαµεµβρανικές πρωτεΐνες: Το παράδειγµα της περµεάσης της Λακτόζης. Πρωτεϊνική στόχευση, έκκριση & µεµβρανική ενσωµάτωση (Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες βακτηριακών εκκριτικών συστηµάτων πρωτεϊνών. Βιοτεχνολογία της έκκρισης πρωτεϊνών. Παραδείγµατα. Λειτουργική έκφραση και µελέτη διαµεµβρανικών µεταφορέων ανώτερων οργανισµών σε ευκαρυωτικούς µικροοργανισµούς. Μεταλλορυθµιζόµενη µεταγραφή. Σύνθεση αµινοακυλο-trna µορίων:η γονιδιακή ποικιλότητα αντικαθιστά το δόγµα Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες βακτηριακών εκκριτικών συστηµάτων πρωτεϊνών. Βιοτεχνολογία της έκκρισης πρωτεϊνών. Παραδείγµατα. Μηχανισµοί τοπογένεσης πρωτεϊνών στο Σακχαροµύκητα.

17 Εργαστηριακές ασκήσεις : Αποµόνωση Γενωµικού DNA του Aspergillus nidulans (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας). Μετασχηµατισµός του µύκητα Aspergillus nidulans (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας). Επιλογή κατασταλτικών µεταλλαγών στους µύκητες (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας). Εργαστηριακό Σεµινάριο: «Γενετικός µετασχηµατισµός του Aspergillus nidulans, αποµόνωση στελεχών που εκφράζουν τον µεταφορέα ουρικού σηµασµένου µε τον επίτοπο GFP (UapA-GFP) και έλεγχος της έκφρασης του µεταφορέα υπό διαφορετικές συνθήκες σε µικροσκόπιο φθορισµού». Συντονιστής: Επικ. Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας: Γ. ιαλλινάς, Επικ. Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εξωτερικοί συνεργάτες: Ε. Φριλίγγος, Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ρ. Β. Σοφιανοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια, ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Α. Οικονόµου, Αν. Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Πανεπιστήµιο. Κρήτης Αλεξανδράκη. Αν. Καθηγήτρια, Τµήµατος Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης Claudio Scazzocchio, Professor, Department of Microbiology and Genetics, University of Paris ΧΙ, France ρ. Κ. Τοκατλίδης, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Ι.Τ.Ε. Κ. Σταθόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ζ. Λυγερού, Αν. Καθηγήτρια, Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών ρ. Σ. Αµίλλης, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

18 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μ5. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (GMO) ιαλέξεις : Γενετικά τροποποιηµένα φυτά και τρόφιµα - Στόχοι Σκοπιµότητα. Κίνδυνοι κατά την καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων φυτών. Ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης στρεπτοµυκήτων µε µικροσυστοιχίες DNA. Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί GMO. Μεθοδολογία ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισµού γενετικά τροποποιηµένων φυτικών ιστών. Κίνδυνοι για την υγεία από τη χρήση Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών. Ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού κράτους. Βιοηθική. Πως οι µικροβιακές κοινωνίες επηρεάζονται από τις γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες. Νέες προσεγγίσεις στη βιοτεχνολογία φαρµακευτικών φυτών. Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων. ικαίωµα του καταναλωτή, υπευθυνότητα του παρασκευαστή. Εργαστηριακό Σεµινάριο «Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί Ανίχνευση Γενετικού Υλικού». Συντονίστρια: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας: Α.. Καραγκούνη-Κύρτσου, Αν. Καθηγήτρια Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Κ. Χαραλαµπίδης, Λέκτορας Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εξωτερικοί συνεργάτες: ρ. Θ. Κοράκη, Τεχνικός Υπεύθυνος, ENGENE S.A. Ν. Χαραλαµπίδης, ιευθυντής του Ελληνικού γραφείου της Greenpeace. Ε. Ζορµπάς, ιδάκτωρ Θεολογίας και Κοινωνιολογίας ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

19 Ρ. Γαµβρός, ιευθυντής Ποιότητας Νότιοανατολικής Ευρώπης της εταιρίας NESTLE. ρ. Α. Σαββίδης, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ρ. Β. Πλέτσα, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµων ΕΙΕ ρ. Φ. Γαϊτης, Προϊστάµενος Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΤΑΤ Α.Ε Γ. Κανινή, MSc, Τεχνικός Υπεύθυνος «Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών». Α. Στραϊτούρης, MSc, Αναλυτής, ENGENE S.A. Α. Πατµανίδη, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Βιοτεχνολογίας Μ6. ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ιαλέξεις : Εισαγωγή. ιαχωρισµός αποβλήτων-ρυπαντών. Ταξινόµηση αποβλήτων (Στερεά-Υγρά-Αέρια: αστικά ή βιοµηχανικά). ιαχείριση αστικών λυµάτων. ιαχείριση νερού (νερό ατµόσφαιρας, επιφανειακό νερό και υπόγειο νερό). ιαχείριση αποβλήτων ελαιουργείου (τριφασικά, διφασικά): Καύση, στερεά ζύµωση, κοµποστοποίηση, λίπασµα. Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και ελληνική πραγµατικότητα. Εργαστηριακές ασκήσεις : Αποµόνωση και επιλογή µικροοργανισµών σε απόβλητο Βελτιστοποίηση αύξησης επιλεγµένου µικροοργανισµού (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Βιοτεχνολογία»). Μικροβιακή ανάλυση νερού Προσδιορισµός καταλληλότητας για ανθρώπινη χρήση (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας»). Συντονιστές: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου και Λέκτορας ηµήτρης Χατζηνικολάου Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας:. Χατζηνικολάου, Λέκτορας Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εξωτερικοί συνεργάτες: Κ. Λαζαρίδη, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών

20 Μ7. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ «ΝΕΑ» ΓΕΩΡΓΙΑ ιαλέξεις : Agrobacterium, Baccilus thuringiesis: their role at plant pathogenesis, as biocontrol agents against plant pathogens and at plant genetic engineering. Εισαγωγή στις συµβιωτικές σχέσεις φυτών - βακτηρίων και φυτών µυκήτων. έσµευση αζώτου στα ψυχανθή, µηχανισµοί µεταγωγής µοριακών σηµάτων και βελτιωµένη γεωργική παραγωγή. Γενετικές & Μοριακές οµοιότητες συµβιωτικών σχέσεων φυτών - βακτηρίων και µυκοριζών. Εργαστηριακές ασκήσεις : Γενετική Μηχανική: Αποµόνωση Τµήµατος DNA από πήκτωµα αγαρόζης και κλωνοποίηση σε πλασµίδιο (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας). Γενετική Μηχανική: Μετασχηµατισµός δεκτικών βακτηριακών κυττάρων και επιλογή ανασυνδυασµένου πλασµιδίου.(εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας). Σταθερός µετασχηµατισµός φυτών µε Agrobacterium. Σταθερός µετασχηµατισµός φυτών µε τη µέθοδο διείσδυσης. Τοποθέτηση Τ2 µετασχηµατισµένων σπορίων σε τρυβλία επιλογής µε αντιβιοτικά για την ανάπτυξη διαγονιδιακών φυτών. (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών»). Παροδικός µετασχηµατισµός φυτών µε Agrobacterium. Παροδικός µετασχηµατισµός φυτών Nicotiana tabacum µε τη µέθοδο της ένεσης. Έλεγχος του παροδικού µετασχηµατισµού µε έκθεση των φύλλων σε υπεριώδη ακτινοβολία. (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών»). Συντονιστές: Αν. Καθηγήτρια Αµαλία Καραγκούνη-Κύρτσου και Επικ. Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς. Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας: Γ. ιαλλινάς, Επ. Καθηγητής, Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

21 Κ. Χαραλαµπίδης, Λέκτορας Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εξωτερικοί συνεργάτες: Ν. Πανόπουλος, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. Μ8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙ ΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ Η ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΟΝΙ ΙΩΝ ιαλέξεις : Μικροβιακή-Γονιδιωµατική. Βιοπληροφορική και συγκριτική γονιδιωµατική. Ερευνώντας το metabolome. Biochemistry, molecular biology and genomics of pathogenic protozoa. Εργαστηριακό Σεµινάριο «Bioinformatics Workshop for Microbial Biotechnology». Εργαστηριακές ασκήσεις : Αποκωδικοποίηση αλληλουχιών DNA in silico (Εργαστηριακή άσκηση του προπτυχιακού µαθήµατος «Ειδικά Θέµατα Μοριακής και Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας). Συντονιστής: Επικ. Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς. Μέλη ΕΠ Τµήµατος Βιολογίας: Γ. ιαλλινάς, Επικ. Καθηγητής, Τµήµατος Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εξωτερικοί συνεργάτες: ρ. Π. Μπάγκος, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ρ. Σ. Κοσσίδα, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών. ρ. Γ. Ζαχαριουδάκης, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Dr. H. DeKoning, University of Glasgow, UΚ. Α. Πατµανίδη, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Βιοτεχνολογίας

22 Γ & ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ (Έναρξη από Γ Εξάµηνο) Προτείνονται θέµατα από τους διδάσκοντες. Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε θέµα γίνεται µετά από υποβολή δηλώσεων προτίµησης. Η διεξαγωγή της εργασίας πραγµατοποιείται στους χώρους του Τµήµατος Βιολογίας ή/και σε συνεργαζόµενα ερευνητικά εργαστήρια. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται στη διεξαγωγή και συγγραφή ξεχωριστής διπλωµατικής εργασίας.

23 Αίθουσα διαλέξεων και παρουσιάσεων του Π.Μ.Σ. Αίθουσα µεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. Η ιευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αµαλία. Καραγκούνη-Κύρτσου Ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος ιαλλινάς

24 Γραµµατεία Π.Μ.Σ. Ο Λέκτορας ηµήτριος Χατζηνικολάου. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια σε ώρα εκπόνησης της διπλωµατικής της εργασίας Εργαστήριο Βιοτεχνολογικών Εφαρµογών

25 Εργαστήριο Μοριακών Αναλύσεων Αέριος χρωµατογράφος και σύστηµα στερεών ζυµώσεων Εργαστήριο Βιοχηµικών Αναλύσεων HPLC. Αίθουσα εργαστηριακών ασκήσεων µεταπτυχιακών φοιτητών.

26 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αθήνα 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

27 Κανονισµός Λειτουργίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας συµπληρώνει τις διατάξεις της υπ αριθµ.35534/β7 Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χορήγηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης µε τίτλο: «ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ». Έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας και µπορεί να αναθεωρείται. Ο Κανονισµός Λειτουργίας αποβλέπει στο: 1. να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη φοίτηση των µεταπτυχιακών φοιτητών µέχρι την περάτωση των σπουδών τους, 2. να προσδιορίσει το δοµικό πλαίσιο µιας απρόσκοπτης συνεργασίας µεταξύ των διδασκόντων, σπουδαστών, διοικητικών υπαλλήλων κ.λ.π. µε απώτερο σκοπό την οµαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, όπως ορίζεται στα σχετικά ΦΕΚ 774Β/ και ΦΕΚ 590/ Άρθρο 2 Προκήρυξη θέσεων - Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Η προκήρυξη για την επιλογή των εισακτέων γίνεται µια φορά για κάθε κύκλο σπουδών και καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» (http://www.biology.uoa.gr/~akarag). Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των

28 Τµηµάτων των Σχολών Θετικών Επιστηµών, Ιατρικής, Φαρµακευτικής και Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών µε τη Βιολογία επιστηµών, όλων των Πανεπιστηµίων της χώρας ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων του εξωτερικού, µε προτεραιότητα στους αποφοίτους των Τµηµάτων Βιολογίας καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων των ΤΕΙ, σύµφωνα µε την παρ. 12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/ Με πρόταση της ιευθύντριας του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος Βιολογίας συγκροτείται ειδική Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.) από µέλη.ε.π. του Τµήµατος Βιολογίας. Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών γίνεται µε συνεκτίµηση των κριτηρίων: 1. Συνέντευξη ενώπιον της ειδικής Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων. 2. Γενικός βαθµός πτυχίου. 3. Επίδοση διπλωµατικής εργασίας, εφόσον προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο. 4. Βαθµός των συναφών µε το γνωστικό αντικείµενο προπτυχιακών µαθηµάτων. 5. ηµοσιεύσεις, διακρίσεις, υποτροφίες. 6. Συστατικές επιστολές. 7. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα ή συναφή επαγγελµατική εµπειρία. Τα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο µαθήµατα για κάθε πτυχιούχο καθορίζονται ανά περίπτωση από την Ε.Ε.Ε. του Π.Μ.Σ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο Π.Μ.Σ είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται είτε µε την κατοχή διπλώµατος Advance ή Proficiency είτε µε γραπτή εξέταση (µετάφραση επιστηµονικού κειµένου).

29 Μετά το πέρας της αξιολόγησης η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων µε σειρά επίδοσης και την υποβάλει στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ Η λίστα των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας. Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τµήµα Βιολογίας, ως µεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα µέλος.ε.π. ως επιβλέπον. Η Συντονιστική Επιτροπή και το επιβλέπον µέλος.ε.π. έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας σπουδών του µεταπτυχιακού φοιτητή. Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ είναι δωρεάν και τα έξοδα καλύπτονται έως και το Σεπτέµβριο του 2008 από το ΥΠΕΠΘ µετά από την πρόταση χρηµατοδότησης που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. (ΦΕΚ 774B-17/6/2003). Μετά το πέρας του προγράµµατος, θα ζητηθεί εκ νέου ανανέωση της πλήρους χρηµατοδότησης από το ΥΠΕΠΘ. Στην περίπτωση που το αίτηµα της ανανέωσης της πλήρους χρηµατοδότησης δεν γίνει δεκτό, το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ αναµένεται να καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου και άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Άρθρο 3 Χρονική ιάρκεια του Π.Μ.Σ. Η διάρκεια για την απονοµή Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα. Το τρίτο και το τέταρτο εξάµηνο διατίθενται για την εκπόνηση και συγγραφή διπλωµατικής εργασίας. Η ολοκλήρωση της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. πρέπει να γίνει το αργότερα µέσα σε έξι (6) διδακτικά εξάµηνα. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής διαγράφεται. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να παρατείνει το χρόνο αυτό.

30 Άρθρο 4 Περιεχόµενο, διάρκεια και παρακολούθηση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων Το πρόγραµµα σπουδών (τίτλοι µαθηµάτων, περιεχόµενο και διδάσκοντες) προτείνονται από τη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Επίσης για κάθε µάθηµα ορίζεται συντονιστής που είναι µέλος.ε.π. του Τµήµατος Βιολογίας. Ο συντονιστής επιλέγει τους συνεργάτες του (µέλη.ε.π. ή εξωτερικούς συνεργάτες) και υποβάλει σχετική πρόταση για έγκριση από τη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ. Το πρόγραµµα των µαθηµάτων και η αντίστοιχη ύλη µπορούν να τροποποιούνται ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων και έγκριση της ιευθύντριας του Π.Μ.Σ. Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συµµετεχόντων στη διδασκαλία µαθηµάτων συγγενικού γνωστικού αντικειµένου µε ευθύνη της ιευθύντριας του Π.Μ.Σ και στόχο την εναρµόνιση του περιεχόµενου κάθε µαθήµατος. Ένα µάθηµα θεωρείται ότι διδάχθηκε επαρκώς όταν συµπληρωθούν τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια κάθε εξαµήνου, κάθε φοιτητής αναλαµβάνει για κάθε µάθηµα µια ανάλυση εργασίας δηµοσιευµένης σε διεθνές επιστηµονικό περιοδικό. Η παρουσίαση της ανάλυσης γίνεται προφορικά εντός οκτώ (8) ηµερών. Η βαθµολόγηση των αναλύσεων των επιστηµονικών εργασιών γίνεται µε βάση τη κλίµακα του 10 (από 0 έως 10). Οι φοιτητές υποχρεούνται να τηρούν το χρονοδιάγραµµα που δίδεται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. για τις αναλύσεις εργασιών. Η µη τήρησή του χρονοδιαγράµµατος ισοδυναµεί µε βαθµό 0. Μετά το τέλος κάθε εξαµήνου διενεργούνται γραπτές εξετάσεις σε ηµεροµηνίες που καθορίζονται µε τη συνεργασία των συντονιστών των µαθηµάτων και της Γραµµατείας του Π.Μ.Σ. Οι εξετάσεις βαθµολογούνται µε άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5) και επαναλαµβάνονται τον Σεπτέµβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές

31 περιόδους. Η µη προσέλευση ισοδυναµεί µε βαθµό 0. Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις ο φοιτητής διαγράφεται. Την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιλύει η Συντονιστική Επιτροπή µετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογηµένο αίτηµα του µεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεργασία µε τον συντονιστή του αντίστοιχου µαθήµατος Η βαθµολογία κάθε µαθήµατος προκύπτει από τη βαθµολογία των αναλύσεων (40%) και των γραπτών εξετάσεων (60%). Το σύνολο των οκτώ (8) µαθηµάτων συµµετέχει µε ποσοστό 20% στο τελικό βαθµό του πτυχίου. Κάθε φοιτητής αναλαµβάνει ένα σεµινάριο για κάθε εξάµηνο. Η επιλογή των θεµάτων από τους φοιτητές γίνεται από ένα σύνολο δώδεκα (12) θεµάτων, τρία (3) για κάθε µάθηµα του εξαµήνου. Τα θέµατα καθορίζονται από τους εκάστοτε διδάσκοντες σε συνεργασία µε τον συντονιστή του µαθήµατος και τη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ. Η προετοιµασία του σεµιναρίου διαρκεί ένα µήνα. Στην καταληκτική ηµεροµηνία κατατίθεται το σεµινάριο στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η προφορική παρουσίασή του σεµιναρίου γίνεται εντός οκτώ (8) ηµερών από την κατάθεσή του. Η βαθµολόγηση των σεµιναρίων γίνεται µε βάση τη κλίµακα του 10 (από 0 έως 10). Οι φοιτητές υποχρεούνται να τηρούν το χρονοδιάγραµµα που δίδεται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. για τα σεµινάρια. Οι φοιτητής µπορεί να ζητήσει µε γραπτό και αιτιολογηµένο αίτηµα την τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος για την παράδοση και παρουσίαση του σεµιναρίου. Το αίτηµά του θα εξετασθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή. Αν η αιτιολόγηση κριθεί βάσιµη θα του δοθεί παράταση που θα ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή. Ο τελικός βαθµός των δύο (2) σεµιναρίων (ένα για κάθε εξάµηνο), συµµετέχει µε ποσοστό 30% στον τελικό βαθµό του πτυχίου. Η παρακολούθηση των παραδόσεων των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. ικαιολογούνται έως (2) απουσίες. Την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων

32 (π.χ. θέµατα υγείας κ.λ.π.) επιλύει η ιευθύντρια του Π.Μ.Σ µετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογηµένο αίτηµα του µεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεργασία µε τον συντονιστή του αντίστοιχου µαθήµατος. Σε περίπτωση αδυναµίας από πλευράς φοιτητή εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του για το Α και Β Εξάµηνο του Π.Μ.Σ. (παρακολούθηση µαθηµάτων και εργαστηρίων, αναλύσεις εργασιών, γραπτές εξετάσεις και σεµινάρια), είναι δυνατή η διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιβλέποντος µέλους.ε.π. σύµφωνης γνώµης της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας.. Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ο φοιτητής υποχρεούται κατά το Γ και εξάµηνο σπουδών να εκπονήσει Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία (Μ..Ε.). Κάθε Μάιο οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ (µέλη ΕΠ ή εξωτερικοί συνεργάτες) προτείνουν θέµατα Μ..Ε. ως εξής: Οι συµµετέχοντες σε κάθε µάθηµα σε ειδική συνεδρίαση αποφασίζουν για τη διεξαγωγή Μ..Ε. Αποστέλλουν τα θέµατα Μ..Ε. (τίτλους και επιβλέποντες) στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Σε ειδικές περιπτώσεις και λόγω της φύσης του Π.Μ.Σ είναι δυνατή η εκπόνηση Μ..Ε. σε χώρους εκτός του Τµήµατος Βιολογίας, και των συνεργαζοµένων Πανεπιστηµιακών ή Ερευνητικών Ιδρυµάτων, µε την προϋπόθεση ότι γίνεται «συνεπίβλεψη» από διδάσκοντα του Π.Μ.Σ.. Τα θέµατα κοινοποιούνται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η υποβολή από τους φοιτητές ειδικού εντύπου στο οποίο αναγράφεται η προτίµησή τους (1 η, 2 η κ.λ.π.). Οι αιτήσεις παραπέµπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή των θεµάτων µε τη σύµφωνη γνώµη της ιευθύντριας του Π.Μ.Σ.

33 Κατά την πορεία διεξαγωγής της Μ..Ε. και µετά την παρέλευση ενός εξαµήνου υποβάλλεται στη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ, σύντοµη έκθεση προόδου µε ευθύνη του επιβλέποντος. Τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν αντιµετωπίζονται από τη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ. Μετά την ολοκλήρωση του πειραµατικού µέρους της Μ..Ε. και τη σύµφωνη (γραπτή, σε ειδικό έντυπο) γνώµη του επιβλέποντος γίνεται η συγγραφή της διπλωµατικής της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας σε συνεδρίασή της ορίζει τριµελή Εξεταστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και συµπληρώνεται από δύο µέλη.ε.π. σχετικού γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος Βιολογίας. Στην ειδική περίπτωση του «συνεπιβλέποντος» η τριµελής επιτροπή µπορεί να περιλαµβάνει και έναν εξωτερικό συνεργάτη. Η τριµελής επιτροπή µε πρωτοβουλία του επιβλέποντος ορίζει ηµεροµηνία εξέτασης ενηµερώνοντας εγγράφως τη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ και τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Η Μ..Ε. παρουσιάζεται από τον Μεταπτυχιακό ιπλωµατικό Φοιτητή σε ανοιχτή συνεδρία µετά από σχετική ανακοίνωση η οποία αναρτάται τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν. Η επίδοση του φοιτητή βαθµολογείται µε άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5). Η τριµελής επιτροπή υπογράφει το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλει εις διπλούν στη Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας. Σε περίπτωση που η τριµελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει, ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, υποδεικνύει στον φοιτητή τις περαιτέρω τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές. Η διαδικασία υποστήριξης επαναλαµβάνεται και σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εκπόνησης και εξέτασης της Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας γίνεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ανάθεση του θέµατος στον φοιτητή, ενώ δεν πρέπει να ξεπερνά το

34 χρονικό διάστηµα των δεκαοκτώ (18) µηνών. Παράταση πέραν των δεκαοκτώ (18) µηνών µπορεί να δοθεί µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της ιευθύντριας του Π.Μ.Σ. µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος. Άρθρο 5 Παροχές Συµµετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε Παν/κα Όργανα Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τα προνόµια και διευκολύνσεις (συµµετοχή σε Παν/κά Όργανα, Παροχές) των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/92, καθώς και άλλων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Για κάθε κύκλο σπουδών προβλέπεται η χορήγηση δύο (2) υποτροφιών µε µορφή χρηµατικού ποσού και αναµνηστικής πλάκας. Το χρηµατικό ύψος των δύο υποτροφιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2300 για κάθε κύκλο σπουδών. Το ποσό θα διανέµεται στους δύο καλύτερους σε επίδοση φοιτητές στο τέλος του δεύτερου έτους σπουδών (1500 στον πρώτο και 800 στο δεύτερο) και ειδικότερα µε την αποφοίτηση του 80% των εγγεγραµµένων για κάθε κύκλο φοιτητών. Άρθρο 6 Τελική βαθµολογία - Απονοµή των διπλωµάτων Η τελική Βαθµολογία του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης διαµορφώνεται ως εξής: κατά 20% από τον µέσο όρο της συνολικής βαθµολογίας των οκτώ (8) µαθηµάτων, κατά 30% από το συνολικό βαθµό των δύο (2) σεµιναρίων και κατά 50% από το βαθµό της ιπλωµατικής Εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονοµή διπλώµατος είναι ο συνολικός τελικός βαθµός να είναι ίσος ή µεγαλύτερος του πέντε (5).

35 Το Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης µε τίτλο: «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία», απονέµεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Βιολογίας. Άρθρο 7 Οργανωτική και ιοικητική οµή Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρµόδια όργανα είναι τα εξής (άρθρο 12 Ν. 2083/92): α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης. β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. γ) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Βιολογίας. δ) Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. η οποία απαρτίζεται από τη ιευθύντρια του Π.Μ.Σ. κ. Αµαλία. Καραγκούνη-Κύρτσου (Αναπλ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας) και τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος Βιολογίας κ.κ. Γεώργιο ιαλλινά (Επίκουρο Καθηγητή) και ηµήτριο Χατζηνικολάου (Λέκτορα) σύµφωνα µε την 1185/ απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισµό λειτουργίας του προγράµµατος. Η ιευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Βιολογίας κάθε θέµα που αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ. Το Πρόγραµµα υποστηρίζεται επίσης διοικητικά και τεχνικά από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας και τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ..

Δρ. Α. Δ. Καραγκούνη Τρίτη, 3 Νοέμβριος Μ4

Δρ. Α. Δ. Καραγκούνη Τρίτη, 3 Νοέμβριος Μ4 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Δευτέρα, 19 Οκτώβριος 11.00 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Τρίτη, 20 Οκτώβριος ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 10.00-12.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής Για την απόκτηση του Μ Ε γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Βιολογίας, Πληροφορικής, Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας, και λοιπών Σχολών Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κατάλυση και Εφαρμογές της»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κατάλυση και Εφαρμογές της» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κατάλυση και Εφαρμογές της» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ««ΣΣΧΧΕΕ ΙΙΑΑΣΣΗ ΙΙΑΑ ΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΝ ΚΚΑΑΙΙ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΩΝ ΠΡΡΟΪΪΟΝΤΤΩΝ & ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΩΝ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών «Σ.Θ.Ε.» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 1. Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1 η κατεύθυνση σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείµενο-Σκοπός Το αντικείµενο και ο σκοπός του παρόντος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι αυτά που περιγράφονται στο ΦΕΚ Β 2733

1. Αντικείµενο-Σκοπός Το αντικείµενο και ο σκοπός του παρόντος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι αυτά που περιγράφονται στο ΦΕΚ Β 2733 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών Χανιά, 2015 1. Αντικείµενο-Σκοπός Το αντικείµενο και ο σκοπός του παρόντος Προγράµµατος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες»

Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία Ο αρχαίος µεσογειακός κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, αντικ. ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003) τρεις κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -V ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ.Π.Θ. [Απόφαση της µε αριθ. 3/24.1.2002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Απόφαση ΓΣΕΣ, συνεδρίαση 6 η )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Απόφαση ΓΣΕΣ, συνεδρίαση 6 η ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Θεσσαλονίκη 2017-2018 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1 1 Εισαγωγή Το Τμήμα Κτηνιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιολογία Συστημάτων» 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπονται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006 Ρόδος, 02.03.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή

Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή Η διεθνοποίηση των αγορών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (τελευταία ενηµέρωση 07/2014) Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (τελευταία ενηµέρωση 07/2014) Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (τελευταία ενηµέρωση 07/2014) Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις 1. Η δοµή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών (τροποποίηση 2007)

Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών (τροποποίηση 2007) Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών (τροποποίηση 2007) Το Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 1998-99 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. Τηλ.: FAX: Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ.

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. Τηλ.: FAX: Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Γραμματεία Πληροφορίες: Θεολόγος Σ. Ονάσογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.: 23995194 FAX:23995189

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

της Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας. υποστήριξη Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας.

της Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας. υποστήριξη Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή Η διεθνοποίηση των αγορών και

Διαβάστε περισσότερα

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Υ.Α. Β7/52 α /6-7-1998 (ΦΕΚ 739/τ.Β /17-7-1998), υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Τµήµατος Μαθηµατικών Α.Π.Θ. Κ ε φ ά λ α ι ο Α ' Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς Σ π ο υ δ έ ς π ρ ώ τ ο υ ε π ι π έ δ ο υ Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις 1. Ο Κανονισµός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Θεσσαλονίκη, 6/4/2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015) 1 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα Οδοντιατρικής μπορούν να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Σ.Ε.Σ. 19/6/2015. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις. Άρθρο 2 Όργανα Π.Μ.Σ.

3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Σ.Ε.Σ. 19/6/2015. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις. Άρθρο 2 Όργανα Π.Μ.Σ. 3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Σ.Ε.Σ. 19/6/2015 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα