Κυριάκου Μαρία Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυριάκου Μαρία Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ."

Transcript

1 Διερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας της μοντελοποίησης και της εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα μαθητών προσχολικής ηλικίας μέσω του λογισμικού Stagecast Creator και του Θεατρικού Παιχνιδιού Κυριάκου Μαρία Πανεπιστήμιο Κύπρου Παπαευριπίδου Μάριος Πανεπιστήμιο Κύπρου Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο την καλλιέργεια της ικανότητας της μοντελοποίησης και της εννοιολογικής κατανόησης για έννοιες που αφορούν στα οικοσυστήματα μέσω της χρήσης του λογισμικού Stagecast Creator και του Θεατρικού Παιχνιδιού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι μετά από την υλοποίηση του διδακτικού υλικού που σχεδιάστηκε ειδικά για την ανάπτυξη της εν λόγω ικανότητας, οι μαθητές ανάπτυξαν σε μεγάλο βαθμό όλες τις πτυχές που συνθέτουν την ικανότητα της μοντελοποίησης και παράλληλα βελτίωσαν την εννοιολογική τους κατανόηση σε σχέση με βασικές έννοιες που αφορούν στην ευρύτερη έννοια του οικοσυστήματος. 1. Εισαγωγή Οι Φυσικές Επιστήμες στο νηπιαγωγείο κατέχουν σημαντική θέση και συνιστούν ένα ευχάριστο τρόπο εξερεύνησης και κατανόησης του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα από το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια προώθησης διάφορων παιδαγωγικών επιδιώξεων, όπως η ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων σκέψης και επιστημονικής μεθόδου, η απόκτηση εμπειριών, η κατανόηση εννοιών, η καλλιέργεια θετικών στάσεων προς την μάθηση, κ.ά. Πρωταρχική έμφαση στις επιδιώξεις του μαθήματος δίνεται στην καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων οι οποίες θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την εννοιολογική αλλαγή σε κάθε νέα εμπειρία στη μελλοντική μαθησιακή πορεία του παιδιού (Κωνσταντίνου, Φερωνύμου, Κυριάκιδου & Νικολάου, ). Επιπρόσθετα, η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών βρέθηκε μέσα από αρκετές έρευνες (π.χ. Barab et al., ; Hogan and Thomas, 1) ότι μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες και να συμβάλει στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Πολύ σημαντικό ρόλο στις διδακτικές προσπάθειες στο νηπιαγωγείο διαδραματίζει και το θεατρικό παιχνίδι, ως μέσο διδασκαλίας, μέσω του οποίου τα παιδιά ζουν και γίνονται ένα με καταστάσεις που θεωρούμε σημαντικό να μάθουν (Robbins 199, Κουρετζής 1991, Werner 199, Faure Lascar 1). Η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας προέκυψε από το γεγονός ότι αρκετές από τις έννοιες και εμπειρίες που παρουσιάζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα αφορούν σύνθετα συστήματα, τα οποία είναι δύσκολο να παρατηρηθούν και να μελετηθούν από μικρά παιδιά είτε γιατί τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση για παρατήρηση σε αυτά (ανθρώπινο σώμα, οικοσυστήματα, ηλεκτρισμός, κ.ά.) είτε γιατί λόγω των γνωστικών περιορισμών των παιδιών (τα παιδιά της ηλικίας αυτής δεν διαθέτουν αφηρημένη σκέψη) δεν μπορούν 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 7

2 να δημιουργήσουν εννοιολογικά μοντέλα και στη συνέχεια πραγματικά μοντέλα χωρίς την άμεση επαφή τους με τα αντικείμενα, φαινόμενα ή συστήματα ή με μοντέλα των αντικειμένων, φαινομένων ή συστημάτων. Επίσης, η πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας κρίθηκε αναγκαία μετά από τη διαπίστωση ότι στη βιβλιογραφία υπάρχει σχετική έλλειψη ερευνών που να μελετούν την δυνατότητα ανάπτυξη της ικανότητας της μοντελοποίησης σε παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης.. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Βασική επιδίωξη στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών είναι η ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων (Yoon & Onchwari, και ο Ostlund, σύμφωνα με τους Monhardt and Monhardt,, Seefeldt & Galper, ). Η ανάπτυξη των ικανοτήτων πρέπει να γίνεται ιεραρχικά αρχίζοντας από τις απλές και συνεχίζοντας με τις πιο σύνθετες. (Κωνσταντίνου, Φερωνύμου, Κυριακίδου & Νικολάου, και οι Charlesworth and Lind, 1995) και να πραγματοποιείται πάντα σε ένα περιβάλλον που να έχει νόημα για τα παιδιά. Η μοντελοποίηση αποτελεί μία σύνθετη ικανότητα, η ανάπτυξη της οποίας προϋποθέτει ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων βασικού και μεσαίου επίπέδου. Η μοντελοποίηση ορίζεται ως η παραγωγή και βελτιωτική ρύθμιση μοντέλων και αποτελεί τη σπονδυλική στήλη των διεργασιών της ανάπτυξης της κατανόησής μας για τις Φυσικές Eπιστήμες (Constantinou, 1999; Louca and Constantinou, in press). Το αποτέλεσμα της μοντελοποίησης είναι η οικοδόμηση μοντέλων. Με τον όρο μοντέλο εννοούμε ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, μία αναπαράσταση ή ένα αντικείμενο (φυσικό, συμβολικό ή νοητικό) το οποίο φτιάχνει κάποιος για να αναπαραστήσει ένα κομμάτι του φυσικού κόσμου (Κωνσταντίνου, Φερωνύμου, Κυριακίδου & Νικολάου, ). Η κατασκευή μοντέλων δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να δώσει επανειλημμένα νέες εξηγήσεις και να αναδιοργανώσει τα εννοιολογικά του σχήματα με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης (Britsch, 1). Ένα καλό μοντέλο πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αντικείμενα, μεταβλητές, διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συστατικών του μερών (Papaevripidou et al, 7). Οι Papaevripidou et al. (7) δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των τριών συστατικών τα οποία συνθέτουν την ικανότητα της μοντελοποίησης: α) τις δεξιότητες μοντελοποίησης (modeling skills) που αποτελούνται από τη δεξιότητα δημιουργίας μοντέλου, τη δεξιότητα άντλησης πληροφοριών από το μοντέλο που δημιουργήθηκε, τη δεξιότητα σύγκρισης του μοντέλου με φυσικό φαινόμενο και τη δεξιότητα σύγκρισης του μοντέλου με άλλα μοντέλα του ίδιου θέματος. β) τη μεταγνώση σχετικά με τη διαδικασία μοντελοποίησης (Metacognitive knowledge about Modeling Process) και γ) την επιστημολογική επάρκεια σε σχέση με τη μοντελοποίηση και τη διαδικασία μοντελοποίησης (meta-modeling knowledge). Το οικοσύστημα είναι ένα σύστημα μελέτης που αποτελείται από βιοτικούς παράγοντες, όπως τα ζώα, τα φυτά και οι μικροοργανισμοί και αβιοτικούς παράγοντες, όπως το έδαφος, το νερό, το φως και τα θρεπτικά στοιχεία. Όλα τα στοιχεία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση (Κωνσταντίνου, Φερωνύμου, Κυριάκιδου & Νικολάου, ). Τα οικοσυστήματα είναι δύσκολο να μελετηθούν από μικρά παιδιά λόγω της 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 73

3 πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν. Οι κατανοήσεις των μαθητών είναι ανάλογες με την πολυπλοκότητα που παρουσιάζει το κάθε οικοσύστημα (Grotzer & Bell Basca, 3). Τα τελευταία χρόνια έρευνες έδειξαν ότι η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από τα παιδιά αποτελεί ένα ελκυστικό και αποδοτικό τρόπο μάθησης (Papaevripidou et al, 7, Papadouris and Constantinou, 1, Constantinide, Kalifomatou & Constantinou, 1, Crompton and Mann, 199). Το Stagecast Creator (SC) είναι ένα εξολοκλήρου γραφικό περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά μπορούν πολύ εύκολα να δημιουργήσουν γραφικούς κανόνες και να δώσουν μορφή και κίνηση σε διάφορους χαρακτήρες σε ένα δυσδιάστατο κόσμο. Χρειάζεται απλή γλώσσα προγραμματισμού και αποτελεί ιδανικό εργαλείο οικοδόμησης μοντέλων, ειδικά από παιδιά δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης (Smith and Cypher, 1999). Το Θεατρικό Παιχνίδι αποτελεί σημαντικό μέσο για επίτευξη στόχων στην εκπαίδευση, αφού αποσκοπεί στην απελευθέρωση της φαντασία του παιδιού, στην καλλιέργεια της ψυχοκινητικής του έκφρασης, στην κοινωνικοποίηση του, στην εξοικείωση του με την τέχνη και στη γνωστική του ανάπτυξη. Ένα θεατρικό παιχνίδι αποτελείται από τέσσερις φάσεις. Τη φάση της απελευθέρωσης, τη φάση της αναπαραγωγής, τη φάση του σκηνικού αυτοσχεδιασμού και τη φάση της ανάλυσης (Κουρετζής, 1991). Το θεατρικό παιχνίδι στο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό διδακτικό μέσο, μέσω του οποίου τα παιδιά ζουν και γίνονται ένα με καταστάσεις που θεωρούμε σημαντικό να μάθουν (Robbins 199, Κουρετζής 1991, Werner 199, Faure Lascar 1). Κατά τη διάρκεια ενός θεατρικού παιχνιδιού τα παιδιά βιώνουν έννοιες και γεγονότα, τα οποία, υπό άλλες συνθήκες διδασκαλίας θα ήταν δύσκολο να κατανοηθούν (Κατσαβού, 3). 3. Ερευνητικά ερωτήματα H παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην απάντηση των ακόλουθων ερευνητικών ερωτημάτων: Σε ποιο βαθμό η εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων διδακτικών παρεμβάσεων στηριζόμενων στην προσέγγιση της μοντελοποίησης μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ανάπτυξης της ικανότητας μοντελοποίησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας; Ειδικότερα, πώς συγκρίνεται η ανάπτυξη της ικανότητας μοντελοποίησης των παιδιών που θα δεχθούν διδασκαλία που περιλαμβάνει τη χρήση του λογισμικού Stagecast Creator (SC) με την ανάπτυξη της ικανότητας μοντελοποίησης των μαθητών που θα δεχθούν διδασκαλία που περιλαμβάνει τη χρήση Θεατρικού Παιχνιδιού (ΘΠ); Σε ποιο βαθμό η μοντελοποίηση ως διδακτική προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο καλλιέργειας εννοιολογικής κατανόησης εννοιών που αφορούν στο οικοσύστημα σε μαθητές προσχολικής ηλικίας; Ειδικότερα, πώς συγκρίνεται η ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα των παιδιών που θα δεχθούν διδασκαλία που περιλαμβάνει τη χρήση του λογισμικού SC με την ανάπτυξη της 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 7

4 εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα των παιδιών που θα δεχθούν διδασκαλία που περιλαμβάνει τη χρήση ΘΠ; 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 75

5 Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν τα παιδιά για να κατασκευάσουν μοντέλο στο λογισμικό SC και ποιες για να κατασκευάσουν μοντέλο μέσω ΘΠ; Υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές ανάμεσα στους δύο τρόπους μοντελοποίησης;. Μεθοδολογία Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν παιδιά (1 κορίτσια και 1 αγόρια) από διαφορετικές τάξεις (13 μαθητές η κάθε μια) νηπιαγωγείων της επαρχίας Λεμεσού. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν προηγουμένως εμπλακεί σε δραστηριότητες ανάπτυξης της ικανότητας μοντελοποίησης, αλλά έχουν αναπτύξει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις ικανότητες της παρατήρησης, της ερμηνείας παρατήρησης, της ομαδοποίησης, της επικοινωνίας, της μέτρησης, της πρόβλεψης και της υπόθεσης. Επίσης το γνωστικό επίπεδο των συγκεκριμένων παιδιών όσον αφορά στα οικοσυστήματα είναι χαμηλό, λόγω της ανεπαρκούς διδασκαλίας του θέματος στο νηπιαγωγείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να κατασκευάσουν ένα μοντέλο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ούτε και να εμπλακούν σε καμία μορφής προγραμματισμό σε εικονικά περιβάλλοντα. Η διεξαγωγή της έρευνας ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις (βλ. Διάγραμμα 1, Παράρτημα) Αρχικά, καταρτίστηκαν διαγνωστικά δοκίμια αρχικής αξιολόγησης των μαθητών ως προς τη δεξιότητα μοντελοποίησης και της εννοιολογικής κατανόησης σε έννοιες που αφορούν στα οικοσυστήματα. Το συγκείμενο του κάθε δοκιμίου κρίθηκε σκόπιμο να είναι διαφορετικό από αυτό που επιλέγηκε για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κατά τη διδακτική παρέμβαση για σκοπούς μηδενισμού της επίδρασης του συγκείμενου της διδασκαλίας κατά την αξιολόγηση των μαθητών μετά από την παρέμβαση και άρα απόδοσης της βελτίωσης των αποτελεσμάτων που πιθανόν να παρατηρηθεί στην ικανότητα των μαθητών να μεταφέρουν τις δεξιότητες και έννοιες που ανέπτυξαν στα μαθήματα σε άγνωστα προς αυτούς συγκείμενα. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού Μετά από τη φαινομενογραφική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσα από τα προ-πειραματικά δοκίμια, αναπτύχθηκε διδακτικό υλικό με ειδικά σχεδιασμένες ακολουθίες δραστηριοτήτων για καλλιέργεια της δεξιότητας μοντελοποίησης στο πλαίσιο μελέτης του οικοσυστήματος που ζει και μεγαλώνει ένα σαλιγκάρι. H επιλογή αυτή στηρίχτηκε κυρίως στο γεγονός ότι τα σαλιγκάρια είναι φιλικοί ζωντανοί οργανισμοί και μπορούν να ζήσουν και να αναπαραχθούν μακριά από το μέρος που έχουν γεννηθεί αρκεί να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Επίσης το σαλιγκάρι γεννά πολλά αυγά τα οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα μετατρέπονται σε μικρά σαλιγκαράκια τα οποία μεγαλώνουν εξίσου σύντομα και γεννούν τα δικά τους αυγά. Έτσι, τα παιδιά που παρακολουθούν ένα σαλιγκαροτροφείο μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να παρατηρήσουν τον κύκλο ζωής των σαλιγκαριών και τις βασικές τους ανάγκες. 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 7

6 Οι πτυχές της ικανότητας της μοντελοποίησης που καλλιεργήθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας είναι οι ακόλουθες: -Κατασκευή μοντέλου. -Άντληση πληροφοριών από το μοντέλο. -Σύγκριση του μοντέλου με το φυσικό φαινόμενο το οποίο αναπαριστά και εισήγηση τρόπων βελτίωσης του μοντέλου. -Σύγκριση του μοντέλου με άλλα μοντέλα του ιδίου φαινομένου και επιλογή του καλύτερου μοντέλου. -Αναστοχασμός της πορείας που ακολούθησαν για να δημιουργήσουν το μοντέλο τους. -Συνειδητοποίηση της προσφοράς του μοντέλου στην κατανόηση του υπό μελέτη φαινομένου. Οι έννοιες του οικοσυστήματος που αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας είναι οι ακόλουθες: -Οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν βασικές ανάγκες, των οποίων η ικανοποίηση είναι σημαντική για την επιβίωση τους. -Οι ζωντανοί οργανισμοί σε ένα οικοσύστημα έχουν τροφικές σχέσεις μεταξύ τους. -Οι τροφικές σχέσεις που έχουν οι ζωντανοί οργανισμοί καθορίζουν και τις πληθυσμιακές τους σχέσεις. -Το αποτέλεσμα των τροφικών και πληθυσμιακών σχέσεων είναι η ύπαρξη ή μη οικολογικής ισορροπίας. Πριν από τη διδακτική παρέμβαση, εφαρμόστηκε με τους μαθητές της έρευνας ειδικά σχεδιασμένο διδακτικό υλικό που αφορά στην εξοικείωση με το λογισμικό Stagecast Creatorαλλά και με τον τρόπο εργασίας κατά τη διάρκεια ενός Θεατρικού Παιχνιδιού. Ανάλυση δεδομένων Για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσα από τα διαγνωστικά δοκίμια (προπειραματικά και μεταπειραματικά) χρησιμοποιήθηκε η φαινομενογραφική μέθοδος ανάλυσης (Marton and Booth, 1997). Όλες οι απαντήσεις των μαθητών σε κάθε ερώτημα ή ομάδα ερωτημάτων που αφορούν στο ίδιο θέμα διαβάστηκαν και καταρτίστηκε στη συνέχεια ένας ιεραρχημένος κατάλογος με τις απαντήσεις που προσεγγίζουν το αναμενόμενο πρότυπο απάντησης να βρίσκονται στην κορυφή και τις πιο απομακρυσμένες να διαβαθμίζονται προς τη βάση του καταλόγου. Στη συνέχεια οι ιεραρχημένες απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με την ομοιότητα που παρουσίαζαν ως προς το είδος του συλλογισμού που χρησιμοποίησε ο κάθε μαθητής για να δικαιολογήσει την απάντησή του. Ακολούθως, υπολογίστηκε ο αριθμός των μαθητών που κατατάσσονταν σε κάθε κατηγορία απάντησης πριν και μετά από την παρέμβαση. Για την ποσοτικοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν μέσα από τη φαινομενογραφική ανάλυση, στηριχτήκαμε στις κατηγορίες απαντήσεων υιοθετώντας κριτήρια βαθμολόγησης των απαντήσεων των μαθητών για το καθένα από τα έργα των διαγνωστικών δοκιμίων. Ακολούθως εφαρμόστηκαν οι μη παραμετρικοί έλεγχοι Wilcoxon (Wilcoxon Signed Ranks Test) και Man-Whitney για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι διαφορές στην επίδοση των μαθητών πριν και μετά την παρέμβαση ήταν 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 77

7 στατιστικά σημαντικές (εντός των ομάδων: Wilcoxon και μεταξύ των ομάδων: Man- Whitney). Λόγω των περιορισμών στην έκταση του άρθρου, θα παρουσιαστούν μέρος των αποτελεσμάτων που προέκυψαν μετά από την ποιοτική ανάλυση (ένα διαγνωστικό δοκίμιο από το διαγνωστικό έργο της μοντελοποίησης και ένα δοκίμιο από το διαγνωστικό έργο των οικοσυστημάτων) των δεδομένων που συλλέχθηκαν και θα δοθεί μία συνοπτική εικόνα του αριθμού των παιδιών της ψηλότερης κατηγορίας απάντησης (ορθότερη απάντηση) για όλα τα διαγνωστικά δοκίμια και των δύο έργων αξιολόγησης. Επίσης θα γίνει μία σύντομη αναφορά στις ομοιότητες και τις διαφορές που παρουσίασαν οι δύο τρόποι μοντελοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την έκταση της ανάλυσης, ο αναγνώστης μπορεί να απευθυνθεί στη συνολική μελέτη (Κυριάκου, et al, ). 5. Αποτελέσματα Το διαγνωστικό έργο της μοντελοποίησης αξιολογούσε τις πτυχές της μοντελοποίησης που αναφέρθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του διαγνωστικού έργου τα παιδιά του δείγματος είχαν να κατασκευάσουν ένα μοντέλο ποδηλάτου, να αντλήσουν πληροφορίες από αυτό, να το βελτιώσουν συγκρίνοντας το με το πραγματικό φαινόμενο και με άλλα μοντέλα, να αναστοχάζονται την πορεία που ακολούθησαν για να το κατασκευάσουν και να το βελτιώσουν και να αναφέρουν τη χρησιμότητα του σαν μοντέλο. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (Παράρτημα) αναφέρονται στο διαγνωστικό έργο 1.5 το οποίο αξιολογούσε την ικανότητα των μαθητών να αναστοχάζονται την πορεία που ακολούθησαν για να κατασκευάσουν και να βελτιώσουν το μοντέλο τους. Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι η βελτίωση της πέμπτης ικανότητας που συνθέτει τη σύνθετη ικανότητα της μοντελοποίησης, αυτή της ικανότητας των παιδιών να ανακαλούν τα στάδια (πορεία) που ακολούθησαν για να δημιουργήσουν και να βελτιώσουν ένα μοντέλο σημείωσε μεγάλη βελτίωση. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1 η πλειοψηφία των μαθητών (9 και 7 για SC και ΘΠ αντίστοιχα) έδωσαν ορθή απάντηση στο μετάπειραματικό δοκίμιο σε αντίθεση με κανένα μαθητή στο προ- πειραματικό δοκίμιο. Η βελτίωση αυτή θεωρείται πολύ σημαντική αφού αυτή η πτυχή της ικανότητας της μοντελοποίησης αποτελεί ταυτόχρονα και μεταγνωστική ικανότητα των παιδιών που τους επιτρέπει να επαναλαμβάνουν την ίδια πορεία σε παρόμοιες περιπτώσεις για να δημιουργήσουν και να βελτιώσουν μοντέλα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της φαινομενογραφικής ανάλυσης, για τη ψηλότερη κατηγορία απάντηση (ορθότερη απάντηση), σε κάθε διαγνωστικό δοκίμιο του διαγνωστικού έργου για την μοντελοποίηση, πριν και μετά την παρέμβαση για τις δύο ομάδες της έρευνας stagecast creator (SC) και θεατρικού παιχνιδιού (ΘΠ). 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 7

8 pre pre post post pre pre post post pre 1.3. post 1 1. pre 1. post pre 1. pre 1.5 post 1. post Με γαλάζιο χρώμα παρουσιάζεται ο αριθμός των παιδιών και των ομάδων SC και ΘΠ που συμπεριλήφθηκαν στη ψηλότερη κατηγορία απάντησης πριν τη διδακτική 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 79

9 παρέμβαση και με ροζ χρώμα ο αριθμός των παιδιών των δύο ομάδων που συμπεριλήφθηκαν στη ψηλότερη κατηγορία απάντησης μετά τη διδακτική παρέμβαση. Όπως φαίνεται η βελτίωση και των δύο ομάδων ήταν αρκετά σημαντική πριν και μετά την παρέμβαση. Ενώ πριν την παρέμβαση μόνο σε δύο διαγνωστικά δοκίμια ένας μικρός αριθμός παιδιών έδωσε την ορθή απάντηση, μετά την παρέμβαση η πλειοψηφία των παιδιών του δείγματος έδωσε ορθή απάντηση. Η παραπάνω διαφορά επιβεβαιώθηκε και με το στατιστικό έλεγχο που έγινε (Κυριάκου et al, ). Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι μέσα από τη φαινομενογραφική ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι η εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων διδακτικών παρεμβάσεων στηριζόμενων στην προσέγγιση της μοντελοποίησης μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ανάπτυξης της ικανότητας μοντελοποίησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές οι οποίοι είχαν δεχτεί διδασκαλία που περιλαμβάνει τη χρήση του λογισμικού SC παρουσίασαν ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη της ικανότητας της μοντελοποίησης, μέσα από την ανάπτυξη των επιμέρους πτυχών της, από τους μαθητές που είχαν δεχτεί διδασκαλία που περιλαμβάνει τη χρήση ΘΠ. Το διαγνωστικό έργο για τα οικοσυστήματα αξιολογούσε τις βασικές έννοιες σχετικά με το οικοσύστημα οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα τα παιδιά είχαν μπροστά τους ένα οικοσύστημα ενός δάσους που ζούσαν αλεπούδες, λαγοί και υπήρχαν και πολλά λαχανικά. Τα παιδιά έπρεπε να εντοπίσουν τις βασικές ανάγκες των παραπάνω οργανισμών και να βρουν τις τροφικές και πληθυσμιακές τους σχέσεις και τις συνέπειες των μεταβολών στις σχέσεις αυτές. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα (Παράρτημα) αναφέρονται στο διαγνωστικό δοκίμιο.3, του διαγνωστικού έργου για τα οικοσυστήματα που εξετάζουν την αριθμητική σχέση ανάμεσα στο πληθυσμό των λαγών και των αλεπούδων. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα μεγάλη βελτίωση παρατηρήθηκε στους μαθητές και των δύο ομάδων όσον αφορά στην κατανόηση των πληθυσμιακών σχέσεων μεταξύ των οργανισμών ενός οικοσυστήματος. Συγκεκριμένα, ενώ όλοι οι μαθητές πριν τη διδακτική παρέμβαση είτε έδιναν λανθασμένη απάντηση ή αν έδιναν σωστή απάντηση αδυνατούσαν να επεξηγήσουν ορθά την απάντησή τους, μετά τη διδακτική παρέμβαση οι πιο πολλοί μαθητές (11 και 13 για τις ομάδες SC και ΘΠ αντίστοιχα) μπόρεσαν να δώσουν ορθή απάντηση και να την αιτιολογήσουν. Έφτασαν δηλαδή σε υψηλό επίπεδο εντοπισμού της ορθής απάντησης και επεξήγησής της (Advanced causal thinking). Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της φαινομενογραφικής ανάλυσης, για την ψηλότερη κατηγορία απάντηση (ορθότερη απάντηση), σε κάθε διαγνωστικό δοκίμιο του διαγνωστικού έργου για τα οικοσυστήματα, πριν και μετά την παρέμβαση για τις δύο ομάδες της έρευνας stagecast creator (SC) και θεατρικού παιχνιδιού (ΘΠ). 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

10 pre.1. pre.1.1 post.1. post pre.3 pre. post.3 post pre.. pre..1 post.. post pre..3 post pre.. post 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 1

11 1.5 pre.5 post pre. post Με γαλάζιο χρώμα παρουσιάζεται ο αριθμός των παιδιών που συμπεριλήφθηκαν στην ψηλότερη κατηγορία απάντησης πριν τη διδακτική παρέμβαση και με ροζ χρώμα ο αριθμός των παιδιών των ομάδων SC και ΘΠ που συμπεριλήφθηκαν στην ψηλότερη κατηγορία απάντησης μετά τη διδακτική παρέμβαση. Όπως φαίνεται η βελτίωση και των δύο ομάδων ήταν αρκετά σημαντική πριν και μετά την παρέμβαση. Ενώ πριν την παρέμβαση μόνο σε πέντε από τα δέκα διαγνωστικά δοκίμια ένας μικρός αριθμός παιδιών έδωσε την ορθή απάντηση, μετά την παρέμβαση η πλειοψηφία των παιδιών του δείγματος έδωσε ορθή απάντηση. Η παραπάνω διαφορά επιβεβαιώθηκε και με το στατιστικό έλεγχο που έγινε (Κυριάκου et al, ). Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα τις σύγκρισης των προπειραματικών και μετά-πειραματικών δοκιμίων του διαγνωστικού έργου για τα οικοσυστήματα έδειξαν ότι η διδακτική προσέγγιση η οποία ακολουθήθηκε με σκοπό την καλλιέργεια της ικανότητας της μοντελοποίησης βοήθησε στην ανάπτυξη εννοιών σχετικές με το οικοσύστημα. Ειδικότερα έδειξαν ότι παιδιά της ομάδας ΘΠ τα πήγαν ελαφρώς καλύτερα από τα παιδιά της ομάδας SC σε θέματα εννοιολογικής κατανόησης σχετικής με το οικοσύστημα. Στην προσπάθειά μας να εξηγήσουμε τις μικρές διαφορές που παρουσίασαν οι δύο ομάδες στα δύο διαγνωστικά έργα, τα παιδιά της ομάδας του SC τα πήγαν καλύτερα στο διαγνωστικό έργο της μοντελοποίηση και τα παιδιά της ομάδας του ΘΠ τα πήγαν ελαφρώς καλύτερα στο διαγνωστικό έργο για τα οικοσυστήματα, εντοπίσαμε βασικές διαφορές που παρουσίασαν τα παιδιά των δύο ομάδων κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης στον τρόπο που κατασκεύαζαν τα μοντέλα τους. Στον Πίνακα 3 (Παράρτημα) παρουσιάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές στους δύο τρόπους μοντελοποίησης. Στο πίνακα 1 έγινε ομαδοποίηση των ομοιοτήτων και των διαφορών των δύο τρόπων μοντελοποίησης, σε σχέση με τις πτυχές που συνθέτουν την ικανότητα της μοντελοποίησης.. Συζήτηση Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μέσα από την ανάπτυξη του διδακτικού υλικού, που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, επιτεύχθηκε 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

12 ανάπτυξη τόσο των επιμέρους πτυχών που συνθέτουν την ικανότητα της μοντελοποίησης όσο και των επιμέρους πτυχών που συνθέτουν την εννοιολογική κατανόηση για τα οικοσυστήματα. Εντοπίστηκαν επίσης βασικές ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους δύο τρόπους μοντελοποίησης, Stagecast Creator και Θεατρικού Παιχνιδιού που τους κάνουν από ανταγωνιστικούς τρόπους, για την ανάπτυξη της ικανότητας της μοντελοποίησης, σε συμπληρωματικούς. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων διδακτικών παρεμβάσεων στηριζόμενων στην προσέγγιση της μοντελοποίησης μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ανάπτυξης της ικανότητας μοντελοποίησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι κάποιες από τις πτυχές της μοντελοποίησης όπως η κατασκευή μοντέλου, η άντληση πληροφοριών από το μοντέλο, η σύγκριση του μοντέλου με το φυσικό φαινόμενο το οποίο αναπαριστά και εισήγηση τρόπων βελτίωσης του μοντέλου και η σύγκριση του μοντέλου με άλλα μοντέλα του ιδίου φαινομένου και επιλογή του καλύτερου μοντέλου μπορούν να φτάσουν σε πολύ ψηλά επίπεδα ανάπτυξης ανάμεσα σε παιδιά μικρής ηλικίας Penner et al (1997). Ακόμη και οι πιο δύσκολές πτυχές της ικανότητας της μοντελοποίησης, αυτή του αναστοχασμού της πορείας που ακολούθησαν για να δημιουργήσουν το μοντέλο τους και της συνειδητοποίησης της προσφοράς του μοντέλου στην κατανόηση του υπό μελέτη φαινομένου, μπορούν να καλλιεργηθούν σε ένα σημαντικό βαθμό σε παιδιά αυτής της ηλικίας. Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελαφρώς καλύτερη επίδοση των παιδιών της ομάδας του Stagecast Creator στο μετά-πειραματικό δοκίμιο που αφορούσε στην αξιολόγηση της ανάπτυξης των πτυχών της μοντελοποίησης απ ότι τα παιδιά της ομάδας του Θεατρικού Παιχνιδιού. Μέσα από την εξέταση των ομοιοτήτων και των διαφορών στους δύο τρόπους μοντελοποίησης (βλ. πίνακα 3) φάνηκε ότι αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα Stagecast Creator είναι ένα πρόγραμμα ιδανικό για τη δημιουργία μοντέλων από μικρά παιδιά (Papaevripidou et al,, 7) και στο ότι τα παιδιά της ομάδας αυτής είχαν συνεχώς στο μυαλό τους το μοντέλο τους και το πώς να το βελτιώσουν με αποτέλεσμα να επικεντρώνονται συνεχώς στην κυκλική πορεία δημιουργίας και βελτίωσης ενός μοντέλου. Αντίθετα τα παιδιά της ομάδας του Θεατρικού Παιχνιδιού είχαν να ασχοληθούν και με άλλα θέματα, όπως η δημιουργία ρόλων για τις νέες τους παρατηρήσεις, ο διαμερισμός των ρόλων και η δημιουργία του βελτιωμένου θεατρικού - μοντέλου, κάτι που τους αποσπούσε την προσοχή από την πορεία δημιουργίας και βελτίωσης ενός μοντέλου. Επίσης άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι τα παιδιά της ομάδας του Stagecast Creator είχαν πρόσβαση στα προηγούμενα τους μοντέλα με αποτέλεσμα να βλέπουν τη βελτίωση που επήλθε σε αυτά και να συνειδητοποιούν καλύτερα την πορεία που ακολουθήθηκε για αυτή τη βελτίωση. Αντίθετα τα παιδιά της ομάδας του Θεατρικού Παιχνιδιού δεν είχαν πρόσβαση στα προηγούμενα τους μοντέλα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν την σύγκριση των αρχικών μοντέλων με τα τελικά με πιθανό αποτέλεσμα να μην έχουν και τόσο ξεκάθαρη εικόνα της πορείας που ακολουθήθηκε. Περαιτέρω η χρήση του Ηλεκτρονικού 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 3

13 Υπολογιστή αποτέλεσε για τα παιδιά της ομάδας του Stagecast Creator ένα επιπλέον κίνητρο για να ασχοληθούν με την μοντελοποίηση του οικοσυστήματος που ζει και μεγαλώνει ένα σαλιγκάρι. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα παιδιά αγαπούν τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, «Έχω δει παιδιά που προτιμούσαν να χάσουν το διάλειμμά τους προκειμένου να δουλέψουν στον υπολογιστή» (Rooms, ), και τα παιδιά μαθαίνουν εύκολα ότι αγαπούν (Papert,19). Η βιβλιογραφία είναι ενθουσιώδης υπέρ των υπολογιστών. Ένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα είναι ότι η τεχνολογία μπορεί να απελευθερώσει τον μαθητή, να τον κάνει πιο ανεξάρτητο και αυτόνομο, δίνοντάς του έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας και μειώνοντας την ανάγκη για παρουσία δασκάλου (Davis et al., 1997). Δηλαδή η διαδικασία της μάθησης μετατρέπεται από παθητική σε ενεργητική (Κελεσίδης, 199). Επιπλέον, η ερευνητική και ευέλικτη φύση του υπολογιστή τον κάνει ένα δυνατό εργαλείο, το οποίο μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικούς τρόπους μάθησης (Scrimshaw, 1997 και Meadows and Leask, ). Επίσης βοηθά στην αύξηση της προσοχής και στην προσήλωση του μαθητή στην εργασία που κάνει (Underwood, ), στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ συμμαθητών, στη δημιουργία κινήτρων για μάθηση (Crompton and Mann, 199), στη δημιουργία ευκαιριών για επιπλέον εξάσκηση (Underwood, ) και στην αύξηση της αυτοεκτίμησης (Crompton and Mann, 199). Μέσα από το διδακτικό υλικό για την ανάπτυξη της δεξιότητας της μοντελοποίησης έγινε, όπως φάνηκε και από τα αποτελέσματα, μια πετυχημένη προσπάθεια να καλλιεργηθούν ταυτόχρονα στα παιδιά έννοιες σχετικές με τα οικοσυστήματα. Η φαινομενογραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μπορούν να αναπτυχθούν βασικές έννοιες για τα οικοσυστήματα, όπως η κατανόηση των βασικών αναγκών των οργανισμών (διατροφή, αναπαραγωγή και καταφύγιο) και βασικές έννοιες που συνδέονται με τις βασικές ανάγκες των οργανισμών, όπως οι αναμεταξύ τους τροφικές και πληθυσμιακές σχέσεις. Επίσης μπορούν να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη πιο σύνθετων εννοιών σχετικές με τα οικοσυστήματα όπως αυτές των σύνθετων τροφικών πλεγμάτων και της οικολογικής ισορροπίας που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα οικοσύστημα για να μην κινδυνεύει με εξαφάνιση. Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελαφρώς καλύτερη επίδοση των παιδιών της ομάδας του Θεατρικού Παιχνιδιού στο μετά-πειραματικό δοκίμιο που αφορούσε στην αξιολόγηση της εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα. Μέσα από την εξέταση των ομοιοτήτων και των διαφορών στους δύο τρόπους μοντελοποίησης (βλ. πίνακα 3), φάνηκε ότι η διαφορά αυτή ίσως να οφείλεται στους ακόλουθους λόγους. Τα παιδιά της ομάδας του Θεατρικού Παιχνιδιού βίωσαν το κάθε ρόλο στο οικοσύστημα που μελετούσαν, καθώς και τις αλλαγές που συνέβαιναν στους ρόλους που υποδύονταν από μία πιθανή αλλαγή στο οικοσύστημα ή από βελτίωση του μοντέλου που δημιουργούσαν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη βίωση και κατ επέκταση την κατανόηση σχετικών εννοιών με το οικοσύστημα κάτι που οδήγησε στην καλύτερη απόδοση στο μετά πειραματικό δοκίμιο που εξέταζε τις έννοιες για τα οικοσυστήματα Αντίθετα τα παιδιά 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

14 της ομάδας του Stagecast Creator έκαναν απλώς παρατηρήσεις τις οποίες μετέτρεπαν σε κανόνες και βελτίωναν το μοντέλο τους, με αποτέλεσμα κάποια παιδιά με λιγότερες ικανότητες στην παρατήρηση να μην κατανοήσουν σε μεγάλο βαθμό τις έννοιες του οικοσυστήματος. Ως γνωστό τα παιδιά αυτής της ηλικίας μαθαίνουν καλύτερα όταν βιώνουν καταστάσεις (Dewey, 193; Piaget, 1971; McIntyre, 19; Britsch, 1;German and Brenneman, ; Tenenbaum et al, ). Το θεατρικό παιχνίδι στο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό διδακτικό μέσο, μέσω του οποίου τα παιδιά ζουν και γίνονται ένα με καταστάσεις που θεωρούμε σημαντικό να μάθουν (Robbins 199, Κουρετζής 1991, Werner 199, Faure Lascar 1). Κατά τη διάρκεια ενός θεατρικού παιχνιδιού τα παιδιά βιώνουν έννοιες και γεγονότα, τα οποία, υπό άλλες συνθήκες διδασκαλίας, θα ήταν δύσκολο να κατανοηθούν (Κατσαβού, 3). Τα συμπεράσματα αυτά, ότι τα παιδιά της ομάδας του Stagecast Creator φάνηκε να τα πήγαν ελαφρώς καλύτερα στην ανάπτυξη της ικανότητας της μοντελοποίησης απ ότι τα παιδιά της ομάδας του Θεατρικού Παιχνιδιού και ότι τα παιδιά της ομάδας του Θεατρικού Παιχνιδιού τα πήγαν λίγο καλύτερα στην ανάπτυξη εννοιών σχετικών με τα οικοσυστήματα απ ότι τα παιδιά της ομάδας του Stagecast Creator, μας οδηγούν στο γενικότερο συμπέρασμα ότι οι δύο τρόποι ανάπτυξης της δεξιότητας της μοντελοποίησης πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί. Διδακτικές προσεγγίσεις ανάπτυξης της ικανότητας της μοντελοποίησης και εννοιολογικής κατανόησης σχετικά με τα οικοσυστήματα, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα ήταν καλό να περιλαμβάνουν τόσο τη δημιουργία μοντέλων στο Stagecast Creator όσο και τη δημιουργία μοντέλων μέσω Θεατρικού Παιχνιδιού. Αυτό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας θα μεγιστοποιούσε τα αποτελέσματα τόσο της ανάπτυξης της δεξιότητας της μοντελοποίησης όσο και της εννοιολογικής κατανόησης σχετικά με τα οικοσυστήματα. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τόσο η ανάπτυξη εννοιολογικής γνώσης γύρω από έννοιες που αφορούν στα οικοσυστήματα όσο και η ανάπτυξη της ικανότητας μοντελοποίησης δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα από σύντομες διδακτικές παρεμβάσεις. Αντίθετα απαιτούν μακροχρόνιες και πολύ καλά σχεδιασμένες προσπάθειες (Papaevripidou et al, 7) που να αρχίζουν από τις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (προσχολική εκπαίδευση) και να επεκτείνονται καθ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πορείας ενός μαθητή. Βιβλιογραφία Ελληνική Κατσαβού, Α. (). Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Το Θέατρο στην Εκπαίδευση-Πρακτικά ου Συνεδρίου,Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο. Κουρετζής, Λ. (1991). Το Θεατρικό Παιχνίδι. Εκδόσεις Καστανιώτη. Κυριάκου, Μ., Παπαευριπίδου, Μ., Ζαχαρία, Ζ. (). Διερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας της μοντελοποίησης και της εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα μαθητών προσχολικής ηλικίας μέσω του λογισμικού Stagecast 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 5

15 Creator και του Θεατρικού Παιχνιδιού, Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Λευκωσία. Κωνσταντίνου Κ.Π.Κ, Φερωνύμου Γ., Κυριακίδου Ε., και Νικολάου Χρ. (). Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: Βοήθημα για τη Νηπιαγωγό. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Λευκωσία. Παπαευριπίδου, Μ. (). Η χρήση του λογισμικού Stagecast Creator στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μοντελοποίησης και προγραμματισμού σε εντεκάχρονους μαθητές μέσα από τη μελέτη πολυσύνθετων οικοσυστημάτων, Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Λευκωσία. Αγγλική Britsch, S. (1). Emergent Environmental Literacy in the Nonnarrative Compositions of Kindergarten Children. Early Childhood Education Journal, Vol., No. 3. Charlesworth, R., and Lind, K.K. (1995). Maths and Science for young children ( nd ed.). Albany, N.YCharlesworth and Lind, 1995): Delmar. Constantinou, C. P. (1999). The Cocoa Microworlds as an environment for modeling physical phenomena. International Journal of Continuing Education and Life Long Learning, 9(), Constantinide, C., Kalyfomatou, N. and Constantinou, C.P. (1). The Development of modeling s kills through computer based simulation of an ant colony. In proceeding of the Fifth International Conference on Computer Based Learning in Science, July 7 th -1 th 1, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic. Crompton, R. and Mann. P. (199). The Educational Context. In Crompton, R. and Mann. P. (eds) IT Across the Primary Curriculum. London: Cassell Education. Davis, N., Desforges, C., Jessel, J., Somekh, B., Taylor, C. and Vaughan, G. (1997). Can quality in learning be enhanced through the use of IT? In Somekh, B. and Davis, N. (eds) Using Information Technology in Teaching and Learning. London: Routledge. Dewey, J. (193). Experience and education. New York: Collier Books. Faure G. and Lascar S. (1) Το θεατρικό παιχνίδι, Αθήνα, Gutenberg, 1. Gelman, R., and Breneman, K. (). Science learning pathways for young children, Early Childhood Research, vol.19, pp Grotzer, T. and Basca, B. (3). How does grasping the underlying causal structures of ecosystems impact students understanding? Journal of Biological education 3(1). Hogan, K. & Thomas, D. (1). Cognitive Comparisons of Students Systems Modeling in Ecology, Journal or Science Education and Technology, 1(), Louca, L. and Constantinou, C. P. (in press). The use of computer-based microworlds for developing modeling skills in Physical Science: An example from light. Journal of research in Science Teaching. Monhardt, L. and Monhardt, R. (). Creating a context for the learning of science process skills through picture books. Early Childhood Education Journal, 3(1), Papadouris, N. and Constantinou, C. P. (1). The design and development of researchbased technology enhance science curriculum. What support can we expect from 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

16 communication and information tools? In A. Gagatsis (Ed.), Learning and Assessment in Mathematics and Science ( Vol. 11, p.p ), University of Cyprus, Nicosia. Papaevripidou, M., Constantinou, C. P. & Zacharia, Z. C. (7-submitted). Enacting a framework for the development and assessment of the modeling ability in the elementary grades. Journal of the Learning Sciences. Papert, S. (19). Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. Brighton: The Harvester Press. Piaget, J. (1971). Science of education and the psychology of the child. New York Viking Press. Penner, E., et al (1997). Building Fuctional Models: Designing an Elbow. Journal of Research in Science Teaching, vol.3, no., pp Robbins, Β. (19). Creative Dramatics in the Language Arts Classroom, ERIC Digest Number 7. Rooms, M. (). Information and Communication Technology and Dyslexia in Townend, J. and Turner, M. (editors) Dyslexia in Practice: A Guide for Teachers. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. Scrimshaw, P. (1997). Computers and the teacher s role. In Somekh, B. and Davis, N. (eds) Using Information Technology in Teaching and Learning. London: Routledge. Smith, D., C. and Cypher, Al. (1999). Making programming easier for children. In A. Druin (Ed.), The Design of Children s Technology (San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, Inc.), 1-1. Tenenbaum R. H., et al, (). Children s learning about water in a museum and in classroom. Early Childhood Research, vol.19, pp -5. Underwood, J.D.M. (). A comparison of two types of computer support for reading development. Journal of Research in Reading, Vol. 3, no, p Yoon, J. and Onchwari, J.A, (). Teaching young children science. Three key points. Early Childhood Education Journal, 33(), Werner M. (199). Θέατρο του σώματος & commedia dell arte, Θεσσαλονίκη, University Studio Press. 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 7

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Διάγραμμα 1 Προ-πειραματική φάση -Διάγνωση ικανότητας μοντελοποίησης Διαγνωστικό έργο 1.1 Διαγνωστικό έργο 1..1 Διαγνωστικό έργο 1.. Διαγνωστικό έργο Διαγνωστικό έργο 1.3. Διαγνωστικό έργο 1. Διαγνωστικό έργο 1.5 Διαγνωστικό έργο 1. -Διάγνωση της εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα Διαγνωστικό έργο (οικοσύστημα) Πειραματική Φάση 1) Ανάπτυξη και εφαρμογή του διδακτικού υλικού για τα οικοσυστήματα σε όλα τα παιδιά. ) Διαχωρισμός των παιδιών σε δύο ομάδες. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού προγραμματισμού στο Stagecast Greator σε μία από τις δύο ομάδες και εμπλοκή της δεύτερης ομάδας σε παιχνίδι ρόλων. Μετά-πειραματική Φάση -Διάγνωση ικανότητας μοντελοποίησης Διαγνωστικό έργο 1.1 Διαγνωστικό έργο 1..1 Διαγνωστικό έργο 1.. Διαγνωστικό έργο Διαγνωστικό έργο 1.3. Διαγνωστικό έργο 1. Διαγνωστικό έργο 1.5 Διαγνωστικό έργο 1. -Διάγνωση της εννοιολογικής κατανόησης για τα οικοσυστήματα Διαγνωστικό έργο (οικοσύστημα) -Ανάλυση δεδομένων - Εξαγωγή συμπερασμάτων 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

18 Πίνακας 1: Κατηγορίες απαντήσεων, δείγματα απάντησης, και συχνότητα κατανομής των μαθητών σε κάθε κατηγορία απάντησης σε σχέση με την ικανότητα των μαθητών να ανακαλούν την πορεία που ακολούθησαν για να δημιουργήσουν και να βελτιώσουν ένα μοντέλο Κατηγορίες απαντήσεων Δείγμα απάντησης Κατανομή μαθητών ( Ν) Πριν την Μετά παρέμβαση παρέμβαση την Αναφορά της κυκλικής πορείας που ακολουθούμε κάθε φορά για να κατασκευάσουμε και να βελτιώσουμε ένα μοντέλο Αναφορά στην πορεία που ακολουθούμε χωρίς να γίνεται αναφορά στο ρόλων των άλλων παρόμοιων μοντέλων για τη βελτίωση του μοντέλου Αναφορά στην πορεία που ακολουθούμε χωρίς να γίνεται αναφορά στη σημασία που έχει πραγματικό φαινόμενο για τη βελτίωση του μοντέλου Μη αναφορά σε συγκεκριμένη πορεία «Βλέπουμε το πραγματικό ποδήλατο μετά κάμνουμε το μοντέλο μας και μετά πιάνουμε ιδέες από το αληθινό (φαινόμενο) και από άλλα μοντέλα και το κάμνουμε καλύτερο» «Βλέπουμε το αληθινό και κάμνουμε το μοντέλο μας, μετά ξαναβλέπουμε το αληθινό και το κάμνουμε καλύτερο» «Βλέπουμε το αληθινό και φτιάχνουμε το μοντέλο, μετά βλέπουμε άλλα ποδήλατα ( μοντέλα) και πιάνουμε πράγματα που τζείνα (εκείνα) και κάμνουμε το μοντέλο μας πιο καλό. «τα μοντέλα μας κάμνουμε τα με διάφορα πράγματα και πάνω στη κόλλα» ν=13 ν=13 ν=13 ν= o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 9

19 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 9

20 Πίνακας : Κατηγορίες απαντήσεων, δείγματα απάντησης και συχνότητα κατανομής των μαθητών σε κάθε κατηγορία απάντησης σε ερωτήσεις που αφορούσαν στην κατανόηση των πληθυσμιακών σχέσεων μεταξύ των οργανισμών ενός οικοσυστήματος Κατηγορίες απαντήσεων Δείγμα απάντησης Κατανομή μαθητών ( Ν) Πριν την Μετά παρέμβαση παρέμβαση την Αναγνώριση της ανάγκης η ομάδα των λαγών να είναι μεγαλύτερη πληθυσμιακά από την ομάδα των αλεπούδων για να βρίσκουν φαΐ οι αλεπούδες. -Προοδευμένη αιτιολογική σκέψη (Advanced causal thinking) Αναγνωρίζουν ότι οι λαγοί πρέπει να είναι περισσότεροι αλλά δεν δικαιολογούν ορθά την απάντηση τους. -Βασική αιτιολογική σκέψη (Basic causal thinking) Δεν αναγνωρίζουν την ανάγκη οι λαγοί να είναι περισσότεροι για να έχουν οι αλεπούδες φαγητό. Κάποιες φορές προσπαθούν λανθασμένα να αιτιολογήσουν την λανθασμένη απάντηση που έδωσαν. -Μη αναπτυγμένη αιτιολογική σκέψη. «Οι λαγοί για να έχουν τροφή οι αλεπούδες» «Οι λαγοί γιατί φαίνονται πάρα πολλοί» «Οι αλεπούδες γιατί είναι πιο δυνατές» «Οι αλεπούδες που τρώνε τις κότες» o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 91

21 (Non causal thinking) Πίνακας 3: Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους δύο τρόπους μοντελοποίησης όσον αφορά στην ανάπτυξη των επιμέρους ικανοτήτων που συνθέτουν την ικανότητα της μοντελοποίησης Επιμέρους ικανότητες Κατασκευή μοντέλου. Ομοιότητες - Βασικός στόχος η δημιουργία μοντέλου. - Ακολουθούν τα στάδια για δημιουργία και βελτίωση μοντέλου. Ομάδα SC - χρησιμοποιούν εικονικούς χαρακτήρες - παρακολουθούν την εξέλιξη των ρόλων - δουλεύουν σε δυάδες - παρακολουθούν την εξέλιξη όλων των ρόλων -δημιουργούν κανόνες - εύκολη πρόσβαση σε προηγούμενα μοντέλα - ενθουσιασμός αρχικά, μετά κούραση Διαφορές Ομάδα ΘΠ - τα παιδιά γίνονται χαρακτήρες -βιώνουν τους ρόλους - δουλεύουν με ολόκληρη την τάξη - βιώνουν την εξέλιξη κυρίων των ρόλων που υποδύονται - δημιουργούν ρόλους -δύσκολη πρόσβαση σε προηγούμενα μοντέλα - συνεχής ενθουσιασμός Άντληση πληροφοριών από το μοντέλο. Άντληση πληροφοριών μέσα από το μοντέλο - Άντληση πληροφοριών από το μοντέλο στην ολότητα του - Άντληση πληροφοριών κυρίως από τους ρόλους που είχα οι ίδιοι και από τις αλληλεπιδράσεις των ρόλων αυτών. Σύγκριση του μοντέλου με το φυσικό φαινόμενο και με άλλα μοντέλα του ιδίου φαινομένου με σκοπό την άντληση πληροφοριών για βελτίωση του μοντέλου Παρατήρηση του φυσικού φαινομένου και άλλων μοντέλων και άντληση πληροφοριών με σκοπό τη βελτίωση του υπό δημιουργία μοντέλου - Το μοντέλο ήταν έτοιμο και απλώς πρόσθεταν την νέα πληροφορία - Χρονοβόρα η διαδικασία δημιουργίας του κανόνα στο SC για σκοπούς ένταξης νέας πληροφορίας - Χρονοβόρα διαδικασία αναδημιουργίας του μοντέλου με σκοπό την ένταξη της νέας πληροφορίας - Εύκολη η διαδικασία δημιουργίας ή τροποποίησης ρόλου για σκοπούς ένταξης νέας πληροφορίας 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 9

22 Αναστοχασμός της πορείας που ακολούθησαν για να δημιουργήσουν το μοντέλο τους. - Αναφορά στα στάδια καθαυτά - Σύγχυση των σταδίων με την διαδικασία αναδημιουργίας του μοντέλου για ένταξη της νέας πληροφορίας Συνειδητοποίηση της προσφοράς του μοντέλου στην κατανόηση του υπό μελέτη φαινομένου. Κατανόηση της προσφοράς των μοντέλων 1 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 93

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. ως μέσο αντιμετώπισης. των μαθησιακών δυσκολιών

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. ως μέσο αντιμετώπισης. των μαθησιακών δυσκολιών Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως μέσο αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών 1 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως μέσο αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών Φανταστείτε μία τάξη του μέλλοντος. Σίγουρα ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως µέσο αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών 1

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως µέσο αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών 1 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως µέσο αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών 1 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως µέσο αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών Φανταστείτε µία τάξη του µέλλοντος. Σίγουρα ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη

Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη Κ. Γλέζου & Μ. Γρηγοριάδου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών {kglezou, gregor}@di.uoa.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Μάριος Παπαευριπίδου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου (*) sepgmp3@ucy.ac.cy, c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Εκπαιδευτικοί: Δημήρης Φάσουρας, Καθηγητής Τεχνολογίας dfasouras@gmail.com Λεμονιά Γολικίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής lgolikidou@sch.gr Τίτλος : Εκτιμώμενη διάρκεια: Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικώς: 5o Συνέδριο Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας

Ταχυδρομικώς: 5o Συνέδριο Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Όμιλος Εκπαιδευτικών - Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) για φοιτητές του ΤΕΠΑΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ Λέκτορας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ.

Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Διερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας μοντελοποίησης και της εννοιολογικής κατανόησης για το κυκλοφορικό σύστημα δωδεκάχρονων μαθητών μέσω δύο διαφορετικών παρεμβάσεων Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ιαισθητικές Αντιλήψεις στην Έννοια της Πιθανότητας ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ Κώστας Κωνσταντίνου, Γεωργία Τάνου, Ιλιάδα Ηλία, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project)

Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project) Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project) Η βαθμολογία των πρακτικών ασκήσεων του 8ου εξαμήνου βασίζεται σε δύο παράγοντες: στις πρακτικές ασκήσεις (διδασκαλία στα σχολεία, σχέδια μαθήματος [πλάνα]

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου-Παπαμάρκου, Δασκάλα, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου-Παπαμάρκου, Δασκάλα, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Τι σημαίνει σκέφτομαι ιστορικά; Ένα ερώτημα για μικρούς και μεγάλους και ένα Σχέδιο Δράσης - Μικρής Κλίμακας Εφαρμογή στο Μάθημα της Ιστορίας μέσα στα Πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων 1 Δρ Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ» EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας Βιβλιογραφική ανασκόπηση Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 169 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Ηρακλής Πανουτσόπουλος, Δημήτριος Γ. Σάμψων ira-pan@hotmail.com, sampson@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη ιδασκαλία Φυσικών Επιστηµών ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Ιεράπετρας

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Ιεράπετρας Σίμος Αναγνωστάκης Ε.Ε.Δι.Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Ιεράπετρας Η εκπαιδευτική ρομποτική : Στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Αγνή Χ. Λιάππα Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Σατρατζέμη Μαρία Ξυνόγαλος Στυλιανός Το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη

Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη Οι ΤΠΕ στην Α/θµια Εκπαίδευση Διδασκαλία προγραµµατισµού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον Kodu Game Lab Πρακτική εφαρµογή στην τάξη Ε. Σεραλίδου Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 Msc eseralid@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO

Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO Διδακτική του μαθήματος Πληροφορικής στην Ε και ΣΤ Δημοτικού: Προγραμματίζω και Ελέγχω με LOGO Σ. Τσαγγοπούλου 1, Ν. Φαχαντίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων tsagopoulou.s@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα