Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένας από τους σκοπούς της εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες του κόσµου είναι να καταστήσει ικανούς τους µαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της κατανόησης αυτών που διαβάζουν. Οι βασικές αναγνωστικές δεξιότητες περιλαµβάνουν την ικανότητα του ατόµου να επισηµαίνει πληροφορίες που δηλώνονται καθαρά στο κείµενο, να βρίσκει πληροφορίες που δε δηλώνονται απευθείας στο κείµενο, αλλά υπονοούνται ή εννοούνται και να συνάγει συµπεράσµατα, να ερµηνεύει και να συνδέει πληροφορίες και να εξάγει συµπεράσµατα και να εξετάζει και να αξιολογεί το περιεχόµενο, τη γλώσσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κειµένου. Σήµερα, αλφαβητισµένο άτοµο είναι εκείνο που έχει αποκτήσεις τις αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων, για τις οποίες ο αλφαβητισµός είναι απαραίτητος σε τέτοιο επίπεδο, προκειµένου να µπορεί να συνεχίζει να χρησιµοποιεί τις ικανότητές του, τόσο για την προσωπική του ανάπτυξη όσο και για την ανάπτυξη της κοινότητάς του και να συµµετέχει ενεργά και να ζει µε άνεση στη σύγχρονη κοινωνία. Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι επιφορτισµένη για τη διδασκαλία των βασικών δεξιοτήτων αλφαβητισµού. Το σχολείο πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση του µαθητή σε ποικίλα γραπτά κείµενα παρέχοντας διαφορετικό βαθµό δυσκολίας στον αναγνώστη τους και βοηθώντας τον να αναπτύξει την ικανότητα να διαβάζει, να κατανοεί, να ερµηνεύει, να ασκεί κριτική και να αξιολογεί το µήνυµα συγκεκριµένων κειµένων. Στην έρευνα που παρουσιάζεται παρακάτω έλαβαν µέρος 106 µαθητές της Ε τάξης από δύο δηµοτικά σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας και Λάρνακας. Χορηγήθηκε στους µαθητές δοκίµιο που περιελάβανε συνεχόµενα και µη συνεχόµενα κείµενα τα οποία περιλαµβάνονται στα νέα εγχειρίδια της Γλώσσας για την Ε τάξη που θα εισαχθούν στα δηµοτικά σχολεία της Κύπρου την επόµενη σχολική χρονιά. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν πως σχεδόν οι µισοί µαθητές βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο αλφαβητισµού. Η επίδοση των µαθητών είναι καλύτερη στα συνεχόµενα κείµενα παρά στα µη συνεχόµενα κείµενα αλλά δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Οι µαθητές που έλαβαν µέρος στην έρευνα υστερούν σε βασικές αναγνωστικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν και οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε το λειτουργικό αλφαβητισµό. Κατέχουν καλύτερα τις κατώτερες αναγνωστικές δεξιότητες ενώ υστερούν σοβαρά στις ανώτερες αναγνωστικές δεξιότητες. Περισσότερα κορίτσια παρά αγόρια πετυχαίνουν βαθµολογίες πάνω από το 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 627

2 Γ. Βασιλειάδης κ.ά. µέσο όρο, στατιστικά όµως δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά στους µέσους όρους αγοριών και κοριτσιών ούτε στη συνολική επίδοση αλλά ούτε στα συνεχόµενα και στα µη συνεχόµενα κείµενα. Τέλος, οι αναγνωστικές συνήθειες των µαθητών εκτός σχολείου φαίνεται να σχετίζονται θετικά µε τον τοµέα ανάγνωσης και κατανόησης συνεχόµενων και µη συνεχόµενων κειµένων. Όσο πιο πολύ ασχολούνταν τα παιδιά µε αναγνωστικές δραστηριότητες εκτός σχολείου τόσο και η συνολική τους επίδοση στο δοκίµιο αλφαβητισµού ήταν ψηλότερη. 1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε την έρευνα PIRLS, ο αλφαβητισµός στην ανάγνωση ορίζεται ως η ικανότητα του ατόµου να καταλαβαίνει και να χρησιµοποιεί όλες τις γραπτές µορφές γλώσσας που απαιτούνται από την κοινωνία ή και έχουν αξία για το άτοµο (Campell et al. 2001). Είναι δηλαδή ότι δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και αξίες πρέπει να αναπτύξει το άτοµο έτσι ώστε να κατανοεί το διδακτικό υλικό στην τάξη και να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στις καθηµερινές δραστηριότητες συµµετέχοντας δηµιουργικά και αποτελεσµατικά στην κοινωνία (OECD, 1999, 2003) και για να µπορεί να ζει µε άνεση στην κοινότητα στην οποία ανήκει τώρα και στο µέλλον (Mullis et. al. 2003; Smith et al., 2000), Αυτή η κατανόηση οικοδοµείται µέσα από την αλληλεπίδραση µεταξύ του αναγνώστη και του συγκεκριµένου κειµένου µέσα στα πλαίσια µιας αναγνωστικής εµπειρίας µε συγκεκριµένο σκοπό, τόσο µέσα στο σχολείο όσο και εκτός σχολείου (Smith et al., 2000; OECD, 2002). Οι βασικές αναγνωστικές δεξιότητες και στρατηγικές που θα πρέπει να κατέχει και να αναπτύξει κάθε άτοµο σήµερα όπως καθορίστηκαν στην PIRLS (2001) περιλαµβάνουν στο πρώτο επίπεδο τον προσδιορισµό µιας λέξης, µιας φράσης, µιας πρότασης ή µιας πληροφορίας σε λογοτεχνικό ή πληροφοριακό κείµενο και στο δεύτερο επίπεδο την επισήµανση των βασικών δοµικών στοιχείων µιας ιστορίας (χρόνος, χώρος, πρόσωπα, προβλήµατα, λύσεις), τον εντοπισµό και αξιολόγηση της βασικής ιδέας ή µηνύµατος, την περιγραφή χαρακτήρων και την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη σχέση των γεγονότων. Τα δύο αυτά επίπεδα προϋποθέτουν κατώτερες αναγνωστικές δεξιότητες και στρατηγικές. Σε ένα τρίτο επίπεδο περιλαµβάνουν την ερµηνεία διαγραµµάτων, γραφικών παραστάσεων και αφίσας, την ερµηνεία, αξιολόγηση και επιλογή των καταλληλότερων δεδοµένων ανάλογα µε το θέµα ή πρόβληµα που τον ενδιαφέρει, την εύρεση οµοιοτήτων και διαφορών και την οµαδοποίηση σύµφωνα µε κάποιο κριτήριο. Τέλος, στο τέταρτο επίπεδο περιλαµβάνουν την αξιολόγηση της πιθανότητας να συµβούν στην πραγµατικότητα τα γεγονότα που περιγράφονται και την επισήµανση µιας εφαρµογής των ιδεών του κειµένου στον πραγµατικό κόσµο, την αξιολόγηση της σαφήνειας και πληρότητας των πληροφοριών ενός κειµένου και της εξυπηρέτησης του σκοπού του και την περιγραφή του πώς η επιλογή συγκεκριµένων επιθέτων και 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 628

3 Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού προσδιορισµών επηρεάζει το νόηµα. Το τρίτο και τέταρτο επίπεδο προϋποθέτουν ανώτερες αναγνωστικές δεξιότητες και στρατηγικές. 2.Το πρόβληµα Σκοπός της έρευνας Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστώσει το βαθµό κατοχής των βασικών αναγνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών της Ε τάξης του δηµοτικού σχολείου και να συγκρίνει τις αναγνωστικές ικανότητες των ίδιων µαθητών σε συνεχόµενα και µη συνεχόµενα κείµενα, που περιλαµβάνονται στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας, τα οποία πρόκειται να εισαχθούν από την επόµενη σχολική χρονιά στα δηµοτικά σχολεία της Κύπρου. Ερευνητικά ερωτήµατα Η παρούσα έρευνα στηρίζεται στα πιο κάτω ερωτήµατα: 1) Σε ποιο βαθµό οι µαθητές κατέχουν τις βασικές αναγνωστικές δεξιότητες και ποιες είναι οι ελλείψεις και αδυναµίες των µαθητών στον τοµέα ανάγνωσης και κατανόησης; 2) Υπάρχουν διαφορές στο βαθµό κατανόησης συνεχόµενων και µη συνεχόµενων σχολικών κειµένων; Ποιο είδος κειµένων κατανοούν καλύτερα οι µαθητές και ποιο τους δυσκολεύει περισσότερο; 3) Το φύλο και οι αναγνωστικές συνήθειες των µαθητών εκτός σχολείου σχετίζονται µε τον τοµέα ανάγνωσης και κατανόησης συνεχόµενων και µη συνεχόµενων σχολικών κειµένων; 3. Μεθοδολογία Επιλογή του δείγµατος Το δοκίµιο χορηγήθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Η γλώσσα µου» σε 27 αγόρια και 26 κορίτσια της Ε τάξης σε δηµοτικό σχολείο ηµιαστικής περιοχής της Λευκωσίας και σε 28 αγόρια και 25 κορίτσια της Ε τάξης σε δηµοτικό σχολείο της Λάρνακας. Οι µαθητές ήταν µεικτής ικανότητας. Ένα αγόρι και δύο κορίτσια παρουσιάζουν σοβαρές αδυναµίες στα ελληνικά, αφού έχουν ελλείψεις σε προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες. Συλλογή δεδοµένων Το δοκίµιο ήταν χωρισµένο σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος περιελάβανε τρία συνεχόµενα κείµενα και δύο µη συνεχόµενα ενώ το δεύτερο µέρος περιελάβανε τρία συνεχόµενα κείµενα και τρία µη συνεχόµενα. Τα συνεχόµενα κείµενα ήταν ένα παραµύθι, τρία πληροφοριακά κείµενα, οδηγίες για ένα παιχνίδι και οι κανονισµοί 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 629

4 Γ. Βασιλειάδης κ.ά. λειτουργίας µιας βιβλιοθήκης. Τα µη συνεχόµενα κείµενα ήταν µια αφίσα, ένα βιογραφικό σηµείωµα σε πίνακα, µια γραφική παράσταση, διαγράµµατα και οδηγίες για την κατασκευή µιας βαρκούλας από χαρτί και ένα πρόγραµµα τηλεόρασης. Όλα τα κείµενα περιλαµβάνονται στα νέα εγχειρίδια της Γλώσσας για την Ε τάξη που θα εισαχθούν στα δηµοτικά σχολεία της Κύπρου την επόµενη σχολική χρονιά Στα δοκίµια υπήρχαν ερωτήσεις πολλαπλής εκλογής, ερωτήσεις κλειστού τύπου και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Οι ερωτήσεις ζητούσαν από τους µαθητές να επιδείξουν συγκεκριµένες αναγνωστικές δεξιότητες όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα και ήταν κατανεµηµένες σε όλα τα επίπεδα αναγνωστικού αλφαβητισµού. ΕΠΙΠΕ Α ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕ Ο 4 ΕΠΙΠΕ Ο 3 ΕΠΙΠΕ Ο 2 ΕΠΙΠΕ Ο 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Να εξετάζουν και να αξιολογούν το περιεχόµενο, τη γλώσσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κειµένου Να ερµηνεύουν και να συνδέουν πληροφορίες και να εξάγουν συµπεράσµατα Να βρίσκουν πληροφορίες που δε δηλώνονται απευθείας στο κείµενο, αλλά υπονοούνται ή εννοούνται και να συνάγουν συµπεράσµατα Να επισηµαίνουν πληροφορίες που δηλώνονται καθαρά στο κείµενο Η πιο πάνω ιεράρχηση δεξιοτήτων ανάγνωσης αποτελεί και τα τέσσερα επίπεδα αναγνωστικού αλφαβητισµού µε βάση τα οποία σχεδιάστηκε η έρευνα και αναλύονται τα αποτελέσµατα Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Αρχικά έγινε αναγωγή των µονάδων κάθε µαθητή για να δηµιουργηθεί η εξαρτηµένη µεταβλητή «συνολική επίδοση». Ο βαθµός που θα συγκέντρωνε ο κάθε µαθητής µετά την αναγωγή θα αποτελούσε και τη συνολική του επίδοση στο δοκίµιο αλφαβητισµού και θα καθόριζε αν ο µαθητής ήταν αλφαβητισµένος ή όχι. Χρησιµοποιήθηκε ο τύπος: Μονάδες µαθητή κατά κατηγορία Χ10 Αριθµός ερωτήσεων σε κάθε κατηγορία Στη συνέχεια, έγινε πίνακας συχνοτήτων (frequency table) για να διαπιστωθούν οι συχνότητες και τα ποσοστά των αναλφάβητων µε µέσο όρο το 58. Οι µαθητές που πετύχαιναν συνολική επίδοση πάνω από το µέσο όρο θεωρούνταν αλφαβητισµένοι. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 630

5 Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού Επίσης, έγιναν πίνακες συχνοτήτων για να διαπιστωθούν τα ποσοστά επιτυχίας στα συνεχόµενα κείµενα, στα µη συνεχόµενα κείµενα καθώς και σε κάθε επίπεδο αναγνωστικού αλφαβητισµού ξεχωριστά. Χρησιµοποιήθηκε στη συνέχεια η στατιστική τεχνική t- TEST, για να διαπιστωθεί κατά πόσο διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά οι µέσοι όροι επίδοσης των αγοριών και των κοριτσιών στα συνεχόµενα κείµενα, στα µη συνεχόµενα κείµενα και συνολικά στο δοκίµιο. Επίσης, η ίδια στατιστική τεχνική χρησιµοποιήθηκε για να διαπιστωθεί αν µέσοι όροι επίδοσης στα συνεχόµενα κείµενα διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά από τους µέσους όρους επίδοσης στα µη συνεχόµενα κείµενα. Τέλος, χρησιµοποιήθηκε η στατιστική τεχνική CROSSTABS και το στατιστικό κριτήριο CHISQ για να διαπιστωθεί κατά πόσο η ανεξάρτητη µεταβλητή «αναγνωστικές συνήθειες των µαθητών εκτός σχολείου» σχετίζεται µε την εξαρτηµένη µεταβλητή «συνολική επίδοση» των µαθητών στα δοκίµια αλφαβητισµού. Η ανεξάρτητη µεταβλητή «αναγνωστικές συνήθειες των µαθητών εκτός σχολείου» είναι το άθροισµα των βαθµών του κάθε µαθητή στην ερώτηση: «Πόσο συχνά κάνεις τα παρακάτω;» και περιλάµβανε τις δηλώσεις: «ιαβάζω εφηµερίδα», «ιαβάζω περιοδικά», «ιαβάζω σχολικά βιβλία», «ιαβάζω λογοτεχνικά βιβλία» και «ιαβάζω βιβλία για ευχαρίστηση». 4. Αποτελέσµατα Οι µαθητές υστερούν σε βασικές αναγνωστικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν και οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε το λειτουργικό αλφαβητισµό. 46% των µαθητών που έλαβαν µέρος στη συγκεκριµένη έρευνα βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο αλφαβητισµού (ΜΟ=58) και θεωρούνται αναλφάβητοι. Η επίδοση των µαθητών είναι καλύτερη στα συνεχόµενα κείµενα παρά στα µη συνεχόµενα κείµενα αλλά δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Σε σχέση µε την επίδοση των µαθητών σε κάθε ένα από τα τέσσερα επίπεδα αλφαβητισµού όπως καθορίστηκαν πιο πάνω, φαίνεται πως οι µαθητές κατέχουν σε µεγάλο βαθµό τις κατώτερες αναγνωστικές δεξιότητες που αντιστοιχούν στο πρώτο επίπεδο (76% των µαθητών είχαν επίδοση πάνω από το µέσο όρο) και στο δεύτερο επίπεδο (55% των µαθητών είχαν επίδοση πάνω από το µέσο όρο). Τα ποσοστά αυτά µειώνονται ακόµη περισσότερο στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο όπου απαιτούνται ανώτερες αναγνωστικές δεξιότητες. Τα ποσοστά των µαθητών που έχουν επίδοση πάνω από το µέσο όρο στο τρίτο επίπεδο είναι 43% και στο τέταρτο επίπεδο είναι 36%. Φαίνεται πως όσο αυξάνεται ο βαθµός δυσκολίας των ερωτήσεων τόσο µειώνεται ο βαθµός επιτυχίας των µαθητών. Από τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας φαίνεται πως 53% των κοριτσιών βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο αλφαβητισµού ενώ 47% βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα αγόρια είναι 43% µε 57%. ηλαδή περισσότερα κορίτσια παρά αγόρια πετυχαίνουν βαθµολογίες πάνω από το µέσο όρο, ενώ λιγότερα κορίτσια παρά αγόρια βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα από το µέσο 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 631

6 Γ. Βασιλειάδης κ.ά. όρο. Στατιστικά όµως δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά στους µέσους όρους αγοριών και κοριτσιών ούτε στη συνολική επίδοση αλλά ούτε στα συνεχόµενα και στα µη συνεχόµενα κείµενα. Τέλος, οι αναγνωστικές συνήθειες των µαθητών εκτός σχολείου σχετίζονται θετικά µε τον τοµέα ανάγνωσης και κατανόησης συνεχόµενων και µη συνεχόµενων κειµένων. Όσο πιο πολύ ασχολούνταν τα παιδιά µε αναγνωστικές δραστηριότητες εκτός σχολείου όπως είναι το διάβασµα εφηµερίδων, περιοδικών, λογοτεχνικών και σχολικών βιβλίων και κάνει αυτές τις δραστηριότητες µε ευχαρίστηση, τόσο και η συνολική τους επίδοση στο δοκίµιο αλφαβητισµού ήταν ψηλότερη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Campell, J.R., Kelly, D.L., Mullis, I.V.S., Martin, M.O. and Sainsbury, M. (2001). Framework and Specifications for PIRLS Assessment Second edn. Chestnut Hill, MA: Boston College, PIRLS International Study Center. International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Gonzalez, E.J. and Kennedy, A.M. (2003). PIRLS 2001 International Report: IEA s Study of Reading Literacy Achievement in Primary School in 35 Countries. Boston, MA: Boston College, International Study Center. Organization for Economic Co-Operation and Development. (1999). Measuring student knowledge and skills. A new framework for assessment. Paris: OECD. Organization for Economic Co-Operation and Development. (2002). Reading for change. Performance and engagement across countries. Paris: OECD. Organization for Economic Co-Operation and Development (2003). The PISA 2003 Assessment Framework Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills. Paris: OECD. Smith, M.C., Mikulecky, L., Kibby, M.W., & Dreher, M.J. (2000). What will be the demands of literacy in the workplace in the next millennium? Reading Research Quarterly, 35, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 632

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αναγνωστικές εξιότητες και Υποκίνηση ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γεωργία Κουάλη, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Αναπαραστάσεις στη Στατιστική της ΣΤ ηµοτικού ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Αθανάσιος Γαγάτσης, Αντρέας Κουσιάππας, Ελένη Κοιλιάρη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής-Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Αναγνωσιµότητα και Eικόνες ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης, Ιλιάδα Ηλία, Στυλιανή Καταλάνου Μοδεστίνα Μοδέστου, Ορτάνζια Ιωάννου Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Η Περίπτωση των Μαθηµατικών Γιώργος Φιλίππου, ήµητρα Πίττα-Πανταζή και Κωνσταντίνος Χρίστου Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αναλύει τα προβλήµατα που προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση του λεξιλογίου παιδιών Γυµνασίου µέσα από µια γλωσσική παρέµβαση στο πλαίσιο ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 1 Περίληψη Στη δηµοσίευση παρουσιάζεται µια στοχευµένη γλωσσική παρέµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ PISA

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ PISA Αξιοποίηση Συγκριτικών Ερευνών για την Ανάπτυξη Μοντέλων Εκπαιδευτικής Αποτελεσµατικότητας Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Επίπεδα Κατανόησης Μοτίβων σε Πολλαπλές Αναπαραστάσεις ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Λούκας Τσούκκας, Χρύσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗN ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗN ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Μοντελοποίηση και Λύση Προβλήµατος στα Μαθηµατικά Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗN ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Νίκος Μουσουλίδης, Μαρία Κάττου, Μάριος Πιττάλης, Κωνσταντίνος Χρίστου Τµήµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη ιδασκαλία Φυσικών Επιστηµών ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Στατικές και υναµικές Αναπαραστάσεις ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Στέλλα Σταυροπούλου, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Το ιδακτικό Υλικό στο Κεφάλαιο των Πιθανοτήτων της Γ τάξης του ηµοτικού: Τρόπος Κατανόησης και ιαχείρισής του από Μαθητές και ασκάλους Χρυσάνθη Σκουµπουρδή και Φραγκίσκος Καλαβάσης Περίληψη Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΞΙΖΕΙ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ...ΠΟΙΟ ΕΙ ΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΜΩΣ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; Αθανάσιος Γαγάτσης. gagatsis@ucy.ac.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΞΙΖΕΙ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ...ΠΟΙΟ ΕΙ ΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΜΩΣ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; Αθανάσιος Γαγάτσης. gagatsis@ucy.ac. ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΞΙΖΕΙ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ...ΠΟΙΟ ΕΙ ΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΜΩΣ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; Ριάνα Θεοδούλου Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Αθανάσιος Γαγάτσης Πανεπιστήµιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικά Βιβλία Χημείας Λυκείου: Παράγοντες που συμβάλλουν στην κατανόησή τους

Σχολικά Βιβλία Χημείας Λυκείου: Παράγοντες που συμβάλλουν στην κατανόησή τους Σχολικά Βιβλία Χημείας Λυκείου: Παράγοντες που συμβάλλουν στην κατανόησή τους Ευθυμία Παραλίκα, Γυμνάσιο Θιναλίου Κέρκυρας Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Το σχολικό βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2005

Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2005 Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2005 Η ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και η χρήση στρατηγικών από μαθητές Β δημοτικού ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΝΝΗ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0311 (ΒΙΕ)/21

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0311 (ΒΙΕ)/21 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Τίτλος Έργου: Κωδικός Έργου: «ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ;» Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μιχαήλ, Ε., Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού: Στάσεις και αντιλήψεις Κυπρίων εκπαιδευτικών για τη χρήση της στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών για τη Μουσική Αγωγή ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αθήνος Κωνσταντινίδης, Μαρίνος Παρισινός Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές

H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές BG H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές Ευρωπαϊκή Επιτροπή H Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια, Πολιτικές και Πρακτικές Το παρόν έγγραφο δημοσιεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - εσλή έσποινα, Ο ρόλος των γονέων στην προετοιµασία των παιδιών στα µαθηµατικά του Σχολείου: Οι απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών. - ηµητριάδου Ελένη, υνατότητες και περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Oι στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του ιαδικτύου ως εργαλείου µάθησης

Oι στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του ιαδικτύου ως εργαλείου µάθησης Oι στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του ιαδικτύου ως εργαλείου µάθησης Ιφιγένεια Ιωάννου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λευκωσία, Κύπρος ioannou.if@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής:

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.» ΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2003 ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Αναλογικός και Μη Συλλογισµός σε Μαθητές µε Συµπτώµατα υσλεξίας ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Κυριακή Φράγκου, Χαράλαµπος Καψάλης, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα