ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Εµφιετζής Σάββας, Καλανταρίδης Ηλίας, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Εµφιετζής Σάββας, Καλανταρίδης Ηλίας, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΩ9ΩΕ6-ΗΞΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 18 ης / 2 Αυγούστου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 297/2013 Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια διαφόρων ειδών χρωµάτων και βερνικιών για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Καβάλας» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 2 του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα συνεδρίασε δηµόσια η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Καβάλας, µετά την από 29 Ιουλίου 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Εµφιετζής Σάββας, Καλανταρίδης Ηλίας, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 18/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: εµερτζίδης Παύλος, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Πυραλεµίδου Χρυσούλα. Απεχώρησαν: Επανήλθαν: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 02/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 15 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια διαφόρων ειδών χρωµάτων και βερνικιών για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Καβάλας», ανέγνωσε την υπ αριθ /2013 εισήγηση Προέδρου της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών, κ. Φ. Χαραλαµπίδη, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε το από πρακτικό της 78 ης Β Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ «Περί διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια διαφόρων ειδών χρωµάτων και βερνικιών για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%». Κατόπιν αυτών, αφού λάβετε υπ όψη σας τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης µε την οποία θα εγκρίνετε : 1

2 Α) Tο από πρακτικό της 78 ης Β Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ που αφορά α) έλεγχο των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς β) την αποδοχή της συµµετέχουσας εταιρείας και γ) το άνοιγµα της Οικονοµικής Προσφοράς καθώς και το αποτέλεσµα αυτής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, τις υπ αριθ. 122, 124, 126, 127, 375/2013 Α Σ και την υπ αριθ. 258/2013 ΑΟΕ και την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει το από συνηµµένο πρακτικό της 78 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ Περί διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια διαφόρων ειδών χρωµάτων και βερνικιών για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Καβάλας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Β) Αποδέχεται τη συµµετοχή των εταιρειών: i.μαμαλουκασ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΚΙΑ ΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Μ. ΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΦΜ Ο.Υ Β ΚΑΒΑΛΑΣ, εκτός για την οµάδα Σπάτουλες - Πινέλα- Ρολά Βαφής µε α/α και την οµάδα κοντάρια µε α/α ,διότι για τα συγκεκριµένα είδη δεν αναφέρεται σε κανένα σηµείο της προσφοράς ποια είναι η κατασκευάστρια εταιρεία αυτών των ειδών ούτε έχει κατατεθεί το ISO της εταιρείας για τα συγκεκριµένα προϊόντα σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την µελέτη δικαιολογητικά συµµετοχής. ii.βασιλειοσ ΒΙ ΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. - ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 60 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 11 Ο ΧΛΜ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε 57197/51/Β/04/04 ΑΦΜ Ο.Υ. ΡΑΜΑΣ, για όλα τα είδη. Γ) Κατακυρώνει στην εταιρεία ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΚΙΑ ΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Μ. ΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΦΜ Ο.Υ Β ΚΑΒΑΛΑΣ την προµήθεια χρωµάτων σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα εκτός των ειδών με α/α 5.12, 7.13, 7.17, 7.18, 7.23, και 7.26 διότι κατέθεσε τιμές οι οποίες υπερέβαιναν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού: Α/α Περιγραφή υλικών περιγρ.υλικού Ενδ/κή Χρώµατα και 5 χρωστικές ουσίες Τσιµεντόχρωµα 100% λευκ Α 5.8 ακρυλικό λευκό Ποιότ 10 litra Τσιµεντόχρωµα 100% λευκό 5.9 ακρυλικό λευκό Α Ποιότ 3 litra Β Ποιότ Τσιµεντόχρωµα λευκό litra Μαµαλούκα ς ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% 33,15 ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% 11,37 ROMIX ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% 21,45 ROMIX ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% 7, Τσιµεντόχρωµα λευκό Β Ποιότ 3 litra ΧΡΩΜΑ ΣΠΡΕΥ 5.13 ΑΣΠΡΟ Τεµ VITEX SPRY T 2, ΧΡΩΜΑ ΣΠΡΕΥ Τεµ VITEX SPRY T 2,10 2

3 ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΣΠΡΕΙ ΑΣΗΜΙ Σπρέυ ακρυλικό (διάφορα χρώµατα) - 400ml Σπρέυ θερµοκρασίας (διάφορα χρώµατα) ml Χρώµα ανόργανο σε µορφή πούδρας Τεµ. Τεµ. Τεµ VITEX SPRY T 2, VITEX SPRY T 1, VITEX SPRY T 3,00 διαπνέον αντιµουχλικό µε βινηλικές ριτίνες έγχρωµο για σουβά-µπετον εξωτ. & εσωτ. Χρήση (σακί 9 κιλών ) POWDER COLOR 16,20 Οικολογικό πλαστικό χρώµα µε πιστοποίηση βάσεως συµπολυµερού ς PVA- VEOVA 10 λίτρα SUPER ECO 29,25 Οξείδιο του σιδήρου κόκκινο Σ 1Kg ,53 Οξείδιο του σιδήρου Σ 1Kg µαύρο ,90 6 ΛΑ ΟΜΠΟΓΙΕΣ περιγρ.υλικού ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ 6.10 ΧΡΩΜΑΤΩΝ HARDADO 2, Υπόστρωµα λαδ.(βελατούρα) (βελατούρα) 0,750λιτρο 4.55 VELATURA 3, Υπόστρωµα λαδ.(βελατούρα) (βελατούρα) Α Ποιότ 2,5 litra VELATURA 10, Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος και διαλύτες Αστάρι πλαστικού νερού 7.6 Αστάρι διαλυτικού 7.12 περιγρ.υλικού λίτρα 3.90 Α Ποιότ 5,0 λίτρα Αστάρι διαλυτικού Α Ποιότ 15 λίτρα Αστάρι για πορώδης επιφάνειες δοχείο. Σ 20 κ ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% 2,40 ΑΣΤΑΡΙ ΙΑΛΥΤΟΥ 13,20 ΑΣΤΑΡΙ ΙΑΛΥΤΟΥ 46,87 DS ,80 /15k

4 7.24 Στόκος σπάτουλας Α Ποιότ σακί (20kg) τεµ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ 6, Στόκος Γυψοσανίδας Σ 1 κ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ 0,32 /1κ 6,30 /20κ 7.27 Αρµόστοκος πλακιδίων γκρι Σ5κλ , Στόκος ξύλου Α Ποιότ 0,800 κιλο 3.00 WOOD PUTTY 1, Γλουτολίνη Α Ποιότ 0,125 κιλο , Ρελίφ λευκό ακρυλικό Α Ποιότ 15 κιλά RELIEF 23, Βελτιωτικό πρόσφυσης σοβά σε λείες επιφάνειες τύπου Betokontakt 5kg , Μαστίχη ακρυλική φύσιγγα ,09 1 ΚΟΛΕΣ 1.1 Κόλα πλακιδίων έτοιµη ρευστή 4.15 No 37 2, Κόλα 2 συστατικών εποξική σε σφραγισµένη συσκευασία από 100 mg έως 220 mg 7.50 Κόλα κρυσταλιζέ άσπρη 6.00 ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΗ 2,29 ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ 3,30 /1κ 1.4 Κόλα µαρµάρου α + β 6.00 SUPER LEIM 3,08 / 930 gr 1.5 Βενζινόκολλα ½ kg , Βενζινόκολλα 1 kg ,95 DS 4,05 / 1.7 Κόλλα θαλάσσης gr 1.8 Κόλλα κρυσταλιζέ 1kg 4.70 ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ 3, Κόλλα Μελί Πολυουρεθάνης ,96 / Κόλλα Πλακιδίων 0.35 MARMODOM FK10 G 4,37 /25κ 1.12 Κόλλα Μαρµάρων 6.00 MARMODOM GM1 7,67 / 25κ 1.14 Κόλλα επικόλλησης πολυστερίνης Σ 25kg ΣΙΛΙΚΟΝΗ περιγρ.υλικού MARMODOM FL ,25 /25κ

5 Σιλικόνη πιστολιού χειρός 2.00 Σιλικόνη Αντιµυκητιακή Σιλικόνη έγχρωµη Σιλικόνη Αντιµουχλική Σιλικόνη ταχείας πήξης Σιλικόνη πυρίµαχη ,09 /280ml 1,87 / 280ml 1,87 / 280ml 1,87 / 280ml 1,87 /280ml FIREPROOF 3,15 / 280ml και ) Κατακυρώνει στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙ ΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΧΡΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 60 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 11 Ο ΧΛΜ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε 57197/51/Β/04/04 ΑΦΜ Ο.Υ. ΡΑΜΑΣ την προµήθεια χρωµάτων σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : Α/α Περιγραφή υλικών περιγρ.υλικού Χρώµατα και 5 χρωστικές ουσίες εσωτερικής χρήσης Α 5.1 Πλαστικό λευκό 5.2 Πλαστικό λευκό Ενδεικτι κή ΒΙ ΑΚΗΣ Ποιότ 9 litra Vive Profesional 21,00 εσωτερικής χρήσης Α Ποιότ 3 litra Vive Profesional 8, Πλαστικό λευκό Β Ποιότ 10 litra Vive Acryl 19, Πλαστικό λευκό 3 Β Ποιότ 3 litra 9.20 Vive Acryl 6, Πλαστικό βασικές αποχρώσεις litra 4.35 Super Neopal 3, Πλαστικό λευκό εσωτερικης χρησης Γ Ποιότ 10 litra Fit emulsion 13, Πλαστικό λευκό Γ Ποιότ 3 litra 6.65 Fit emulsion 3, Υδρόχρωµα λευκό Α Ποιότ 9 kg Vive υδροχ 9, ΧΡΩΜΑ ΣΠΡΕΥ ΜΕΤΑΛΙΚΟ Τεµ Vive spray 2, Σπρέυ αντισκωριακό Τεµ Vive spray 2, Χρώµα ανόργανο σε µορφή πούδρας διαπνέον αντιµουχλικό µε βινηλικές ριτίνες υπέρλευκο για σουβά-µπετον Durostik 19,00 5

6 εξωτ. &εσωτ. Χρήση (σακί 9 κιλών ) 5.23 χρώµα βαφής πισίνας - σιντριβάνια Α Ποιότ 15 kg vivepool 33, Οξείδιο του σιδήρου κίτρινο Σ 1Kg ,00 6 ΛΑ ΟΜΠΟΓΙΕΣ περιγρ.υλικού 6.1 Λαδοµπογιά λευκή (για ξύλα) (για ξύλα) Α Ποιότ 2,5 litra ΝΕΟΧΡΩΜ 13,21 (για ξύλα) Α Λαδοµπογιά λευκή (για Ποιότ 0, ξύλα) Λαδοµπογιά εγρωµ.(για ξύλα) Λαδοµπογιά εγρωµ.(για ξύλα) Λαδοµπογιά λευκή (για σιδερ) Λαδοµπογιά λευκή (για σιδερ) Λαδοµπογιά εγρωµ (για σιδερ) litra 5.90 ΝΕΟΧΡΩΜ 4,25 (για ξύλα) Α Ποιότ 2,5 litra ΝΕΟΧΡΩΜ 13,21 (για ξύλα) Α Ποιότ 0,750 litra 5.90 ΝΕΟΧΡΩΜ 4,25 (για σιδερ) Α Ποιότ 2,5 litra ΝΕΟΧΡΩΜ 13,21 (για σιδερ) Α Ποιότ 0,750 litra 5.90 ΝΕΟΧΡΩΜ 4,25 (για σιδερ) Α 6.7 Ποιότ 2,5 litra ΝΕΟΧΡΩΜ 13,21 (για σιδερ) Α Λαδοµπογιά εγρωµ (για Ποιότ 0, σιδερ) litra 5.90 ΝΕΟΧΡΩΜ 4,25 Λαδοµπογιά µε 6.9 αντισκωριακό litra 9.40 VIVERUCK 7,05 Λαδοµπογιά χρώµατος 6.11 µαύρη litra 8.50 ΝΕΟΧΡΩΜ 4,25 Λαδοµπογιά χρώµατος 6.12 άσπρη litra 8.50 ΝΕΟΧΡΩΜ 4,25 Λαδοµπογιά χρώµατος 6.13 ασηµί litra 8.50 ΝΕΟΧΡΩΜ 4,25 Λαδοµπογιά χρώµατος 6.14 κίτρινη litra 8.50 ΝΕΟΧΡΩΜ 4,25 Λαδοµπογιά χρώµατος 6.15 πορτοκαλί litra 8.50 ΝΕΟΧΡΩΜ 4,25 Λαδοµπογιά χρώµατος 6.16 πράσινη MOBILAC litra 8.50 ΝΕΟΧΡΩΜ 4,25 ΧΡΩΜΑ 6.17 ΣΑΣΣΙΚΟΤ.ΚΑΦΕ litra 8.50 CHASSICOAT 4,25 ΧΡΩΜΑ 6.18 ΣΑΣΣΙΚΟΤ.ΓΚΡΙ litra 8.50 CHASSICOAT 4, ΛΑ ΟΒΕΡΝΙΚΟ VIVEXYL 5,70 6

7 7 Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος και διαλύτες 7.1 Αστάρι µετάλλων 7.2 Αστάρι µετάλλων Αστάρι πλαστικού 7.4 νερού Αστάρι πλαστικού 7.5 νερού Αστάρι ακρυλικό γέφυρα πρόσφυσης χρωµάτων Αστάρι ακρυλικό γέφυρα πρόσφυσης χρωµάτων Αστάρι ακρυλικό γέφυρα πρόσφυσης χρωµάτων Αστάρι πρόσφυσης περιγρ.υλικού Α Ποιότ 2,5 litra ΒΙΒΕΧΡΩΜ 10,99 Λίτρα 4.55 ΒΙΒΕΧΡΩΜ 3,41 Α Ποιότ 3.0 λίτρα Αστάρι VIVE 7,80 Α Ποιότ 10,0 λίτρα Αστάρι VIVE 24,30 νερου άοσµο, φιλικό στο περ/λον για εσωτ. Και εξωτ. Χώρους 0,75λίτρο 2.90 Αστάρι VIVE 2,93 άοσµο, φιλικό στο περ/λον για εσωτ. Και εξωτ. Χώρους 3 λίτρα Αστάρι VIVE 7,80 άοσµο, φιλικό στο περ/λον για εσωτ. Και εξωτ. Χώρους 20 λίτρα Αστάρι VIVE 24, Σοβά 5 κ. Σ 5 κ Αστάρι VIVE 7,80 Αστάρι για πορώδης 7.11 επιφάνειες δοχείο Σ 5 κ Αστάρι VIVE 7,80 Α Ποιότ 7.13 Νέφτι 1λίτρο 1.65 ιαλ.πινελ 1,24 A Ποιότ 7.14 Ασετόν 1λίτρο 2.50 ACETON 1, Μίνιο 0,750 λίτρα 5.50 RUST PRIMER 4,12 A Ποιότ 7.16 ιαλυτικό Νίτρου 1λίτρο 3.50 ΒΙΒΕΧΡΩΜ 1,88 ιαλυτικό A Ποιότ 7.17 Πολυουρεθάνης 1λίτρο 3.50 ΒΙΒΕΧΡΩΜ 2,50 ιαλυτικό A Ποιότ 7.18 Πολυουρεθάνης 4λτ 4λίτρο ΒΙΒΕΧΡΩΜ 9,00 A Ποιότ 1λίτρο 3.50 ΒΙΒΕΧΡΩΜ 1, ιαλυτικό (white spirit) 7.20 ιαλυτικό Βερνίκι ΒΙΒΕΧΡΩΜ 1,24 /1λ 7.21 ιαβρωτικό 9.00 ΒΙΒΕΧΡΩΜ 6, Γυψοσοβά ( 40κ ) σακί 8.00 ΒΙΒΕΧΡΩΜ 7, Στόκος απλός Α Ποιότ σακί (25kg) τεµ ΒΙΒΕΧΡΩΜ 4, Αρµόστοκος 1.40 MORRIS 1, Λινέλαιο Α Ποιότ 1 kg 4.00 ILOZA 3,00 7

8 7.32 Ρελίφ λευκό ακρυλικό Α Ποιότ 5 κιλά ΒΙΒΕΧΡΩΜ 6, Πολυεστέρας υγρό Α Ποιότ 1 kg 9.00 NEOTEX 5, Πολυεστέρας πανί Α Ποιότ τεµ 7.00 NEOTEX 5, Λάδι συντηρητικό ξύλου εγχώρ. Λίτρα 6.30 VIVEXYL 4, Λάδι συντηρητικό ξύλου εισαγ. Λίτρα VIVEXYL 4, Επιταχυντής πολυεστέρα Α Ποιότ 1 kg NOTEX 5, Καταλύτης πολυεστέρα Α Ποιότ 1 kg NOTEX 5, Εποξειδικό χρώµα για βαφή τσιµεντένιων δαπέδων Χρώµα δύο συστατικών, βάσεως εποξειδικών ρητινών 5 λίτρα VIVEFLOOR 33, Εποξειδικό χρώµα για βαφή τσιµεντένιων δαπέδων Χρώµα δύο συστατικών, βάσεως εποξειδικών ρητινών 5 λίτρα VIVEFLOOR 33,75 8 Βερνίκια περιγρ.υλικού 8.2 Βερνίκι επίπλων 1 συστατικού Λίτρα 6.30 ΒΙΒΕΧΡΩΜ 4, Βερνίκι πατωµάτων 2 συστατικ. Α Ποιότ σετ ΒΙΒΕΧΡΩΜ 12, Υπόστρωµα βερνικιού (σίλερ) Λίτρα 6.00 ΒΙΒΕΧΡΩΜ 4, Βερνίκι νερού Βερνίκι νερού Λίτρα 9.60 ΒΙΒΕΧΡΩΜ 7, Χρωστική βερνικιού Α Ποιότ κιλό ΒΙΒΕΧΡΩΜ 9,00 1 ΚΟΛΕΣ 1.10 Κόλλα Σιλικόνη 2.65 MORRIS 2, Κόλλα για πορότουβλο Σ 1 kgr 0,40 0,30 2 ΣΙΛΙΚΟΝΗ περιγρ.υλικού 2, Σιλικόνη απλή 2.45 MORRIS /310 ml Σιλικόνη πιστολιού 1, χειρός 2.00 MORRIS /310 ml 1, Σιλικόνη διαφανής 2.08 MORRIS /310 ml 1, Σιλικόνη Λευκή 2.08 MORRIS /310 ml 2.5 Σιλικόνη 3.75 MORRIS 2,50 / 8

9 Αντιµυκητιακή 310 ml 2.6 Σιλικόνη έγχρωµη 3.45 MORRIS 2,50 / 310 ml 2.7 Σιλικόνη Αντιµουχλική 3.75 MORRIS 2,50 / 310 ml 2.8 Σιλικόνη ταχείας πήξης 3.75 MORRIS 2,80 / 310 ml 2.9 Σιλικόνη πυρίµαχη 7.00 MORRIS 5,00 / 310 ml Σπάτουλες - Πινέλα- 11 Ρολλά Βαφής περιγρ.υλικού Σπάτουλα κόλας πλακιδίων για πατώµατα µε δοντι cm 4.00 BENMAN 3, Σπάτουλα 12 εκατοστά πλάτος περίπου 3.50 BENMAN 2, Σπάτουλα 5 εκατοστά πλάτος περίπου 2.00 BENMAN 1, Σπάτουλα 6 εκατοστά πλάτος περίπου 2.50 BENMAN 1, Σπάτουλα 7 εκατοστά πλάτος περίπου 3.00 BENMAN 1, Σπάτουλα 18 εκατοστά πλάτος περίπου 4.50 BENMAN 2, Πατρόγκα 3*12 τρίχινη 7.50 ROLLEX 4, Ρολλά βαφής 5cm 0.80 ROLLEX 0, Ρολλά βαφής µεγάλα 18αρι γούνινο ROLLEX 8, Ρολλά βαφής µεγάλα 10αρι 10cm 6.00 ROLLEX 4, Ρολλά λαδοµπογιάς 10 cm 3.00 ROLLEX 1, Ρολλά για πλαστικό 24 cm γούνινο ROLLEX 9, Πινέλο 1,5" µόνο άσπρη τρίχα 2.00 ROLLEX 1, Πινέλο 2" µόνο άσπρη τρίχα 3.00 ROLLEX 1, Πινέλο 2,5" µόνο άσπρη τρίχα 3.50 ROLLEX 1, Πινέλο 3" µόνο άσπρη τρίχα 4.50 ROLLEX 1, Πινέλο 1,5" διπλό άσπρη τρίχα 3.50 ROLLEX 2, Πινέλο 2" διπλό άσπρη τρίχα 4.50 ROLLEX 2, Πινέλο 2,5" διπλό άσπρη τρίχα 5.50 ROLLEX 3, Πινέλο 3" διπλό άσπρη 7.00 ROLLEX 3,50 9

10 τρίχα Στραβοπίνελα 1,5" 3.50 ROLLEX 1, Στραβοπίνελα 2" 3.50 ROLLEX 2, Στραβοπίνελα 2,5" 4.50 ROLLEX 3, Κονταροπίνελα στραβά 2" 3.00 ROLLEX 2, Κονταροπίνελα στραβά 2,5" 4.00 ROLLEX 2, Κονταροπίνελα στραβά 3" 5.00 ROLLEX 3, Πινέλο λαδοµπογιάς λευκή τρίχα πλαστικό χέρι Νο ROLLEX 3, Πινέλο ακρυλικών λευκή τρίχα πλαστικό χέρι Νο ROLLEX 3, Πινέλο ακρυλικών λευκή τρίχα πλαστικό χέρι Νο ROLLEX 3, ΠΙΝΕΛΑ ROLLEX ΠΙΝΕΛΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ROLLEX 2, ΠΙΝΕΛΑ ΙΠΛΑ Ν ROLLEX 1,00 ΠΙΝΕΛΑ ΙΠΛΑ Ν11/ ROLLEX 1, ΠΙΝΕΛΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ROLLEX 1, ΠΙΝΕΛΑ Ν 2 ΙΠΛΟ 4.00 ROLLEX 2, ΠΙΝΕΛΑ Ν 1 ΙΠΛΟ 2.00 ROLLEX 1, ΠΙΝΕΛΑ ΙΠΛΑ Ν ROLLEX 2, ΠΙΝΕΛΑ ΙΠΛΑ Ν ROLLEX 1, ΠΙΝΕΛΑ ΙΠΛΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ROLLEX 1,50 12 Κοντάρια περιγρ.υλικού Κοντάρι 2 µέτρα 12.1 συνθετικό πλαστικό 3.00 F.F GROUP 2, Κοντάρι 3 µέτρα λαµαρίνας µε επένδυση 4.00 F.F GROUP 2, Κοντάρι πτυσσόµενο 1,65µ 4.00 F.F GROUP 2, Κοντάρι 4 µέτρα πτυσσόµενο 8.00 F.F GROUP 4, Κοντάρι µε πλαστική επένδυση 1,2 περίπου 4.00 F.F GROUP 2, Κοντάρι µεταλλικό µε πλαστική επένδυση 2 µέτρα 3.00 F.F GROUP 6,00 Τηλεσκοπικά κοντάρια αλουµινίου µε 3 και 4 προεκτάσεις (κλειστό 1,20 ανοικτό 3,10) F.F GROUP 6,50 10

11 Τηλεσκοπικά κοντάρια αλουµινίου µε 3 και 4 προεκτάσεις (κλειστό 1,43 ανοικτό 5,10) F.F GROUP 7,80 Τηλεσκοπικά κοντάρια αλουµινίου µε 3 και 4 προεκτάσεις (κλειστό 2,30 ανοικτό 8,10) F.F GROUP 12,00 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Σιµιτσής ήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 5 Αυγούστου 2013 Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής Ελένη Καλώτη 11

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΤΩΕ6-ΜΗΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 25 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 485/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΥΩΕ-ΠΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της µε αριθµό 8 ης / 0 πριλίου 0 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ριθ. απόφασης 0/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας»

«Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή προµήθειας αναλωσίµων ειδών µηχανογράφησης για τις υπηρεσίες του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΑΤΩΕ6-Ρ14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 10 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 146/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ17ΩΕ6-ΚΨ8 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 26 ης / 30 Οκτωβρίου 2013 υνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΟΩΕ6-Ι36 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 21 ης / 04 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..20η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-7-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..265/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 51055/06-11-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 51055/06-11-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27-06-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/73520 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27-06-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/73520 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27-0-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/73520 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 83/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ CPV: 44800000-8 (Βαφές, βερνίκια και μαστίχες) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Απόφασης: 69/2014

Αριθμ.Απόφασης: 69/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι σήμερα την 24 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΑΠ17736 Αρ. Μελέτης: 05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ97ΩΕ6-93Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 02 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2313318445 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ: 10/11/2011 ΝΟΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 41287 ΔΗΜΟΣ: Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 1132 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ/ρίες : Βασιλική Παυλίδου Τηλ. : 23733-50258, 50250

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΛΞ-ΞΞ3 Λάρισα 05-04-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-36184 E-mail: savvaidismanolis@gmail.com Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 48/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. ΤΗΣ 17/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44800000-8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αποφ.: 319. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών, Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Αρ. Αποφ.: 319. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών, Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Περαία, 17 Σεπτεµβρίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 29.804 Αρ. Αποφ.: 319 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την η του µηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α.

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια χρωμάτων και υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των ημοτικών και Σχολικών κτιρίων του ήμου, σε Κ/Χ χώρους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/08/2011 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/108115 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα