Οδηγίες: Τρόπος συμπλήρωσης του υποδείγματος Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες: Τρόπος συμπλήρωσης του υποδείγματος Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια"

Transcript

1 Οδηγίες: Τρόπος συμπλήρωσης του υποδείγματος Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια Εισαγωγή Όλοι οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να υποβάλουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (ΣΔΑΕ) εντός του έτους που έπεται της προσχώρησής τους και, συνεπώς, να παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν το στόχο τους για τη μείωση των εκπομπών CO 2 έως το Για να βοηθήσει τους υπογράφοντες το Σύμφωνο να επιτύχουν τον στόχο τους, το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων, σε στενή συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει καταρτίσει υπόδειγμα ΣΔΑΕ. Αυτό το εύχρηστο έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, στα αγγλικά, από τους ίδιους τους υπογράφοντες το Σύμφωνο, ταυτοχρόνως με την υποβολή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στην (επίσημη) γλώσσα της χώρας τους. Το υπόδειγμα περιλαμβάνει τρία βασικά μέρη τα οποία αφορούν στα εξής: - Μακροπρόθεσμο όραμα και συνολική στρατηγική - όπου καθορίζεται ο προβλεπόμενος συνολικός στόχος για τις εκπομπές CO 2, οι τομείς δράσης προτεραιότητας, το προσωπικό και οι οικονομικοί πόροι που θα διατεθούν - Κύρια αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς - όπου αναφέρεται το τρέχον επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και προσδιορίζονται οι κύριες πηγές εκπομπών CO 2 - Βασικά στοιχεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια - όπου περιγράφονται τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που έχουν καθοριστεί για την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής, καθώς και τα χρονικά πλαίσια, οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες και τα διατιθέμενα κονδύλια του προϋπολογισμού. Το υπόδειγμα ΣΔΑΕ θα βοηθήσει τους υπογράφοντες το Σύμφωνο να καταστρώσουν τη διάρθρωση των δράσεων και μέτρων τους και να παρακολουθήσουν την υλοποίηση. Ταυτοχρόνως, το υπόδειγμα είναι πολύτιμο εργαλείο για τη συλλογή βασικών πληροφοριών από τα ΣΔΑΕ, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την ανταλλαγή πείρας. Σημαντικά σημεία των πληροφοριών που θα συλλεχθούν θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Συμφώνου των Δημάρχων. Εκτός από το παρόν έγγραφο οδηγιών, χαράζονται γενικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες παρέχουν πιο αναλυτικές πληροφορίες και συστάσεις σχετικά με τον τρόπο κατάστρωσης και προετοιμασίας της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς και του ΣΔΑΕ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1. Συνολικός στόχος μείωσης του CO 2 Ποιος είναι ο συνολικός στόχος μείωσης του CO 2 του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που εκπροσωπείτε ; Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφώνου των Δημάρχων, ο στόχος πρέπει να είναι μείωση του CO 2 κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020.

2 Κατ αρχήν, ο στόχος μείωσης πρέπει να καθοριστεί ως «απόλυτη» τιμή (ποσοστό επί της ποσότητας των εκπομπών CO 2 που έχουν υπολογιστεί για το έτος αναφοράς). Εναλλακτικά, ο στόχος μπορεί να καθοριστεί «κατά κεφαλή». Σε αυτή την περίπτωση, οι εκπομπές του έτους αναφοράς διαιρούνται με τον αριθμό των κατοίκων του ίδιου έτους και ο ποσοστιαίος στόχος μείωσης των εκπομπών υπολογίζεται σε αυτή τη βάση. Να σημειωθεί το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στην επιλογή που προκρίθηκε. 2. Μακροπρόθεσμο όραμα του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (έως 1500 χαρακτήρες) Να περιγραφεί το μακροπρόθεσμο όραμα του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, έως (τουλάχιστον) το 2020, και να αναφερθούν: α) Τομείς δράσης προτεραιότητας. Σε ποιους τομείς αναμένετε να επιτευχθούν οι μεγαλύτερες μειώσεις του CO 2 ; Ποιες είναι οι βασικές δράσεις του ΟΤΑ που εκπροσωπείτε; β) Ποιες είναι οι κύριες τάσεις όσον αφορά τις εκπομπές CO 2 στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς σας/τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησής που εκπροσωπείτε; Πού αντιμετωπίζετε τις μεγαλύτερες προκλήσεις ; 3. Οργανωτικές και οικονομικές παράμετροι (έως 500 χαρακτήρες ανά κελί) α) Συντονιστικές και οργανωτικές δομές που συγκροτήθηκαν/εκχωρήθηκαν: Να προσδιοριστούν οι δομές τις οποίες συγκρότησε ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπροσωπείτε για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων. β) Προσωπικό που διατέθηκε: Να προσδιοριστεί ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται (σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης) για την προετοιμασία και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. γ) Συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών: Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων δεσμεύονται να κινητοποιήσουν την κοινωνία των πολιτών εντός της περιοχής τους για να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης. Να διευκρινιστεί: Με ποιο τρόπο συμπεριλάβατε τους πολίτες και τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς στην προετοιμασία του σχεδίου δράσης; Με ποιον τρόπο σχεδιάζετε να συμμετέχουν στην υλοποίηση; δ) Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός: Να προσδιοριστεί σε αυτό το σημείο ο συνολικός προϋπολογισμός για την κατάστρωση και την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής σας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού πλαισίου του εκτιμώμενου προϋπολογισμού). ε) Προβλεπόμενες πηγές χρηματοδότησης για τις επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης: Να αναφερθούν οι βασικές (ανα-)κατανομές κονδυλίων του δημοτικού προϋπολογισμού και από εξωτερικές πηγές (π.χ. ευρωπαϊκά, εθνικά ή περιφερειακά καθεστώτα χρηματοδότησης, χορηγοί κ.λπ.), από τις οποίες αναμένετε να λάβετε χρηματοδότηση για την υλοποίηση των βασικών δράσεων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης σας. στ) Προγραμματισμένα μέτρα για την παρακολούθηση και τη συνέχεια: Να προσδιοριστεί με ποιον τρόπο σχεδιάζει ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπροσωπείτε να οργανώσει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του σχεδίου δράσης. Επισημαίνεται ότι οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση αξιολόγησης ανά διετία. Η πρώτη έκθεση πρέπει να υποβληθεί δύο έτη μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η σημαντικότερη προϋπόθεση για τη θέσπιση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια είναι η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς. Το υπόδειγμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να συνοψίζει τα βασικά δεδομένα της απογραφής του ΟΤΑ που εκπροσωπείτε (δεν έχει σχεδιαστεί ως εργαλείο υπολογισμού των εκπομπών CO 2 ). Στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς -

3 καθώς και το ΣΔΑΕ- πρέπει να βασίζονται στην τελική κατανάλωση ενέργειας. 1. Έτος αναφοράς Το συνιστώμενο έτος αναφοράς της απογραφής είναι το Εάν ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης δεν διαθέτει δεδομένα για την κατάρτιση απογραφής για το 1990, πρέπει να επιλέξει το πλησιέστερο έτος στο 1990 για το οποίο είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν τα πληρέστερα και πλέον αξιόπιστα δεδομένα. 2. Επιλογή συντελεστών εκπομπών Η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα δραστηριότητας (η τελική κατανάλωση ενέργειας που προκύπτει εντός της περιοχής του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης) και συντελεστές εκπομπών που ποσοτικοποιούν τις εκπομπές ανά μονάδα δραστηριότητας. Οι συντελεστές εκπομπών επιτρέπεται να επιλεχθούν ακολουθώντας δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: 1. Χρησιμοποιώντας «πρότυπους» συντελεστές εκπομπών σύμφωνα με τις αρχές της IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή), οι οποίοι καλύπτουν όλες τις εκπομπές CO 2 που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης ενέργειας εντός της περιοχής του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε άμεσα, εξαιτίας της καύσης καυσίμων εντός του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε έμμεσα, μέσω της κατανάλωσης καυσίμων για την ηλεκτροπαραγωγή και τη χρήση θέρμανσης/ψύξης εντός της περιοχής του ΟΤΑ. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην περιεκτικότητα σε άνθρακα κάθε καυσίμου, όπως συμβαίνει στις εθνικές στατιστικές απογραφές των θερμοκηπικών αερίων βάσει της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) και του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Με αυτή την προσέγγιση, θεωρούνται μηδενικές οι εκπομπές CO 2 από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και οι εκπομπές πιστοποιημένης «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου, το CO 2 είναι το σημαντικότερο θερμοκηπικό αέριο και δεν απαιτείται υπολογισμός του μεριδίου των εκπομπών CH 4 και N 2 O. Συνεπώς, από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που αποφασίζει να υιοθετήσει αυτή την προσέγγιση ζητείται να αναφέρει τις εκπομπές του CO 2 (σε t). Ωστόσο, επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στην απογραφή και άλλα θερμοκηπικά αέρια, σε αυτή δε την περίπτωση, οι εκπομπές δηλώνονται ως εκπομπές ισοδύναμου CO Χρησιμοποιώντας συντελεστές ΑΚΖ (Ανάλυση Κύκλου Ζωής) που λαμβάνουν υπόψη τον συνολικό κύκλο ζωής του ενεργειακού φορέα. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει όχι μόνο τις εκπομπές της τελικής καύσης, αλλά και όλες τις εκπομπές της αλυσίδας εφοδιασμού (όπως τις απώλειες κατά τη μεταφορά, τις εκπομπές διύλισης ή τις απώλειες μετατροπής της ενέργειας) που προκύπτουν εκτός της περιοχής του ΟΤΑ. Με αυτή την προσέγγιση, οι εκπομπές CO 2 από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και οι εκπομπές από την παραγωγή πιστοποιημένης «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας θεωρούνται υψηλότερες του μηδενός. Εάν υιοθετηθεί αυτή η προσέγγιση, ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο άλλα θερμοκηπικά αέρια, πλην του CO 2. Συνεπώς, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την προσέγγιση ΑΚΖ μπορεί να αναφέρει εκπομπές ως ισοδύναμο CO 2. Ωστόσο, εάν στη μεθοδολογία/στο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε μετρώνται μόνο οι εκπομπές CO 2, οι εκπομπές επιτρέπεται να αναφέρονται ως CO 2 (σε t). Να σημειωθεί το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στην προσέγγιση για τον συντελεστή εκπομπών που επιλέχθηκε (IPCC/ ΑΚΖ). Να επιλεχθεί επίσης εάν οι εκπομπές αναφέρονται σε εκπομπές CO 2 ή εκπομπές ισοδύναμου CO Κύρια αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς Αυτή η ενότητα διαιρείται σε τέσσερις πίνακες: A. Τελική κατανάλωση ενέργειας B. Εκπομπές CO 2 ή ισοδύναμου CO 2

4 Γ. Τοπική ηλεκτροπαραγωγή και αντίστοιχες εκπομπές CO 2 ή ισοδύναμου CO 2 Δ. Τοπική τηλεθέρμανση/τηλεψύξη, συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (ΣΗΘ) και αντίστοιχες εκπομπές CO 2 και ισοδύναμου CO 2 Πίνακας Α. Τελική κατανάλωση ενέργειας Σε αυτό τον πίνακα συνοψίζονται τα βασικά δεδομένα της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, δηλ. οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, για θέρμανση/ψύξη, ορυκτών καυσίμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που καταναλώνονται από τους τελικούς χρήστες. Κατηγορία Αυτή η στήλη αναφέρεται στους τομείς που καταναλώνουν ενέργεια/εκπέμπουν CO 2. Οι τομείς χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, «Κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις και βιομηχανίες» και «Μεταφορές», και σε οκτώ υποκατηγορίες. Η συμπλήρωση των στοιχείων για αυτές τις κατηγορίες είναι υποχρεωτική. Αναλυτικά: 1 Κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις και βιομηχανία Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα κτήρια, τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις και τους βιομηχανικούς χώρους. Εάν είναι δυνατόν, τα στοιχεία πρέπει να αναλύονται στις ακόλουθες πέντε υποκατηγορίες: «Δημοτικά κτήρια και εξοπλισμός/εγκαταστάσεις»: Ο όρος «εξοπλισμός/εγκαταστάσεις» περιλαμβάνει μονάδες κατανάλωσης ενέργειας σε χώρους που δεν είναι κτήρια (π.χ. μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, κέντρα ανακύκλωσης και μονάδες λιπασματοποίησης). Κατοικίες που ανήκουν στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε συνδεδεμένο οργανισμό πρέπει να περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία «Κατοικίες» «Κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά)»: Περιλαμβάνει όλα τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του τριτογενούς τομέα (τομέας υπηρεσιών) που δεν ανήκουν στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ούτε τελούν υπό τη διαχείρισή του (π.χ. γραφεία ιδιωτικών εταιρειών, τράπεζες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμπορικές δραστηριότητες και δραστηριότητες λιανικών πωλήσεων, νοσοκομεία κ.λπ.) «Κατοικίες»: κατανάλωση ενέργειας σε κτήρια που χρησιμοποιούνται πρωτίστως για κατοίκηση «Δημοτικός δημόσιος φωτισμός»: δημόσιος φωτισμός που ανήκει στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή ούτε τελεί υπό τη διαχείρισή του.. Κάθε μη δημοτικός δημόσιος φωτισμός πρέπει να περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Κτήρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά)». «Βιομηχανία»: Γενικά, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης επηρεάζουν σε πολύ μικρό βαθμό τη βιομηχανία. Συνεπώς, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για τους υπογράφοντες τo Σύμφωνο: o o o o Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ενδέχεται να αποφασίσει να συμπεριλάβει αυτό τον τομέα στο ΣΔΑΕ του (όχι υποχρεωτικά). Τα δεδομένα για την ενέργεια και το CO 2 που σχετίζονται με αυτόν τον τομέα πρέπει να αναφέρονται μόνο εάν ο τομέας συμπεριλαμβάνεται στο ΣΔΑΕ. Οι μονάδες που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ (ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου) πρέπει να εξαιρούνται, εκτός αν οι εν λόγω μονάδες συμπεριλήφθηκαν σε προηγούμενα σχέδια για την ενέργεια και σε απογραφές εκπομπών CO 2 του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Εάν οι βιομηχανικές εκπομπές περιλαμβάνονται στη Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και κάποια μεγάλη βιομηχανική εταιρεία/μονάδα κλείσει μεταξύ του έτους αναφοράς και του έτους στόχου 2020, οι εκπομπές της πρέπει να εξαιρεθούν από την απογραφή. Η μείωση των εκπομπών CO 2 που προκύπτει από τη μετεγκατάσταση βιομηχανιών δεν μπορεί να συμβάλει στον συνολικό στόχο μείωσης του CO 2.

5 o Παρομοίως, στις απογραφές επόμενων ετών δεν απαιτείται να συμπεριληφθούν νέες βιομηχανικές επιχειρήσεις/μονάδες που κατασκευάζονται στην περιοχή του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης μεταξύ του έτους αναφοράς και του Μεταφορές Αυτή η κατηγορία καλύπτει τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Τα στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας πρέπει να βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση ενέργειας (δημοτικός στόλος ή δημόσιες μεταφορές) ή σε εκτιμήσεις που βασίζονται στις διανυόμενες αποστάσεις στο οδικό δίκτυο του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Εάν είναι δυνατόν, τα στοιχεία πρέπει να αναλύονται στις ακόλουθες τρεις υποκατηγορίες: - «Δημοτικός στόλος»: οχήματα τα οποία ανήκουν και χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό/τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης - «Δημόσιες μεταφορές»: λεωφορεία, τροχιόδρομοι, υπόγειος σιδηρόδρομος, αστικός σιδηρόδρομος - «Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές»: αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές στην περιοχή του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν προσδιορίζονται παραπάνω (π.χ. αυτοκίνητα και εμπορευματική κυκλοφορία). Τελική κατανάλωση ενέργειας σε MWh Αυτές οι στήλες αναφέρονται στα διαφορετικά ενεργειακά προϊόντα που καταναλώνονται από τους τελικούς χρήστες εντός της περιοχής του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και πρέπει να συμπληρωθούν κατά κατηγορία ή, εάν είναι δυνατόν, κατά υποκατηγορία: - «Ηλεκτρική ενέργεια» είναι η συνολική ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από τους τελικούς χρήστες, όποια και αν είναι η πηγή ηλεκτροπαραγωγής. Εάν ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης αγοράζει πιστοποιημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, να συμπληρωθεί επίσης το κελί κάτω από τον πίνακα, καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής εκπομπής εάν χρησιμοποιούνται οι συντελεστές ΑΚΖ. «Πιστοποιημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια» θεωρείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές που καλύπτονται από εγγύηση πηγών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2001/77/ΕΚ, το άρθρο 15 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και το άρθρο 3 παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. - «Θέρμανση/ψύξη» είναι η θέρμανση/ψύξη που παρέχεται σε εμπορική βάση σε τελικούς χρήστες εντός της περιοχής του ΟΤΑ (για παράδειγμα από σύστημα τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης, μονάδα ΣΗΘ ή ανάκτηση θερμότητας). Η θερμότητα που παράγεται από τους τελικούς χρήστες για ιδία χρήση πρέπει να μην συμπεριληφθεί στην στήλη αυτή, αλλά στις στήλες των φορέων ενέργειας που παράγουν τη θερμότητα. Εξαιρείται η θέρμανση από ΣΗΘ: καθώς κάθε μονάδα ΣΗΘ παράγει επίσης ηλεκτρική ενέργεια, είναι προτιμότερο η θέρμανση από ΣΗΘ να συμπεριλαμβάνεται στην παραγωγή (πίνακες Γ και Δ), ιδίως όταν πρόκειται για μεγάλες μονάδες. - «Ορυκτά καύσιμα» είναι όλα τα ορυκτά καύσιμα που καταναλώνονται ως εμπόρευμα από τους τελικούς χρήστες. Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα ορυκτά καύσιμα που αγοράζουν οι τελικοί χρήστες για τη θέρμανση χώρων, τη θέρμανση νερού χρήσης ή για μαγείρεμα. Περιλαμβάνονται επίσης καύσιμα που καταναλώνονται για μεταφορές ή ως εισροές σε βιομηχανικές διεργασίες καύσης 1. - «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» Όλα τα φυτικά έλαια, τα βιοκαύσιμα και άλλη βιομάζα (π.χ. ξυλεία), ηλιοθερμική και γεωθερμική ενέργεια που καταναλώνεται ως εμπόρευμα από τους τελικούς χρήστες. Σημείωση: εξαιρείται η τύρφη. Εάν καταναλώνεται τύρφη εντός του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να καταχωρίζεται στην στήλη L «άλλα ορυκτά καύσιμα» (ακόμη και αν δεν είναι ορυκτό καύσιμο με την αυστηρή έννοια του όρου). 1 Μόνο εάν το ΣΔΑΕ περιλαμβάνει δράσεις σε αυτό τον τομέα. Εξαιρείται όμως η χρήση ενέργειας από βιομηχανίες που συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ.

6 Πίνακας Β: Εκπομπές CO 2 ή ισοδύναμου CO 2 Σε αυτόν τον πίνακα συνοψίζεται η ποσότητα των θερμοκηπικών αερίων που εκπέμπονται ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης ενέργειας εντός του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατηγορία Αυτή η στήλη αναφέρεται στους τομείς που εκπέμπουν θερμοκηπικά αέρια. Είναι οι ίδιοι με τους τομείς του πίνακα Α. Ωστόσο, έχει προστεθεί ο ακόλουθος τρίτος τομέας: 3 άλλες πηγές εκπομπών Επιπλέον των πηγών εκπομπών που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και προσδιορίζονται στον πίνακα Α, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί, προαιρετικά, να συμπεριλάβει στην απογραφή άλλες πηγές εκπομπής θερμοκηπικών αερίων, εάν το ΣΔΑΕ περιλαμβάνει δράσεις για τον περιορισμό αυτών των εκπομπών. Για παράδειγμα, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να επιλέξει να συμπεριλάβει τις εκπομπές CH 4 από χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, εάν κάποιο μέτρο του ΣΔΑΕ προβλέπει να αρχίσει η ανάκτηση αερίων στο χώρο υγειονομικής ταφής. Για τη διευκόλυνση της συλλογής στοιχείων, έχουν προκαθοριστεί ως πιθανοί τομείς η διαχείριση απορριμμάτων και η διαχείριση λυμάτων. Επισημαίνεται ότι η συλλογή στοιχείων για αυτούς τους τομείς είναι προαιρετική. Να αναφερθούν μόνο οι συνολικές εκπομπές σε ισοδύναμο CO 2. Εκπομπές CO 2 σε τόνους CO 2 ή τόνους ισοδύναμου CO 2 Οι εκπομπές θερμοκηπικών αερίων αναφέρονται με παρόμοιο τρόπο όπως στον πίνακα για την τελική κατανάλωση ενέργειας. Οι εκπομπές θερμοκηπικών αερίων πρέπει να υπολογίζονται για κάθε πηγή ενέργειας, πολλαπλασιάζοντας την τελική κατανάλωση ενέργειας με τους αντίστοιχους συντελεστές εκπομπών. Εάν πρέπει να συμπεριλάβετε διάφορους «φορείς ενέργειας» στην ίδια στήλη του πίνακα Β (π.χ. διαφορετικούς «τύπους» ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης και ψύξης ή διαφορετικά ορυκτά καύσιμα στη στήλη «άλλα ορυκτά καύσιμα»), είναι προτιμότερο να γίνονται χωριστοί υπολογισμοί για τους διαφορετικούς φορείς ενέργειας και τους αντίστοιχους συντελεστές εκπομπών τους, και να αναφερθούν οι συνολικές εκπομπές στον πίνακα μαζί με τον αντίστοιχο μέσο συντελεστή εκπομπών. Συντελεστές εκπομπών σε t/mwh Η IPCC παρέχει προκαθορισμένους συντελεστές εκπομπών στις κατευθυντήρες γραμμές της IPCC του Οι προκαθορισμένοι συντελεστές εκπομπών επιτρέπεται να αντικατασταθούν από συγκεκριμένους ανά χώρα συντελεστές εκπομπών στους οποίους λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα δεδομένα κάθε χώρας. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο μπορούν επίσης να αναπτύξουν ίδιους συντελεστές εκπομπών με βάση τις αναλυτικές ιδιότητες των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην περιοχή τους. Επιπλέον, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν συντελεστές ΑΚΖ που λαμβάνουν υπόψη τον κύκλο ζωής του φορέα ενέργειας. Να συμπληρωθεί για κάθε φορέα ενέργειας ο συντελεστής εκπομπών που χρησιμοποιήθηκε. Επιπλέον, να αναγραφεί η επιλεγμένη τιμή στο κελί «Συντελεστής εκπομπών CO 2 για ηλεκτρική ενέργεια μη παραγόμενη τοπικά [t/mwh]», κάτω από τον πίνακα Β. Ο τοπικός συντελεστής εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια (ΣΕΗ) πρέπει να αντικατοπτρίζει το ενεργειακό μείγμα που χρησιμοποιείται για την ηλεκτροπαραγωγή. Εάν ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχει αποφασίσει να συμπεριλάβει στο ΣΔΑΕ μέτρα σχετικά με την τοπική ηλεκτροπαραγωγή, ο ΣΕΗ πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με την τοπική κατάσταση. Για αυτόν το 2 Προκαθορισμένοι συντελεστές εκπομπών παρέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC του έτους 2006 τόμος 2, κεφάλαιο 2, πίνακας 2.2. (σελίδα 16).

7 σκοπό, πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας Γ (βλ. παρακάτω). Εάν ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης αγοράζει πιστοποιημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, επιτρέπεται να υπολογιστεί εκ νέου ο ΣΕΗ, ώστε να αντικατοπτρίζει τα σχετικά οφέλη ως προς τις εκπομπές CO 2. Παρομοίως, ο τοπικός συντελεστής εκπομπών για τη θέρμανση/ψύξη πρέπει να αντικατοπτρίζει το ενεργειακό μείγμα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της θέρμανσης/ψύξης που αναφέρεται στον πίνακα Α. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς θα παρέχουν πίνακες με όλους τους σχετικούς συντελεστές εκπομπών, μαζί με τους μαθηματικούς τύπους για τον υπολογισμό των τοπικών συντελεστών εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια και τη θέρμανση/ψύξη, με βάση τα στοιχεία που παρέχονται στους πίνακες Γ και Δ (βλ. παρακάτω). Πίνακας Γ. Τοπική ηλεκτροπαραγωγή και αντίστοιχες εκπομπές CO 2 ή ισοδύναμου CO 2 Αν και η μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας θεωρείται προτεραιότητα στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, επιτρέπεται να ληφθούν επίσης υπόψη οι μειώσεις των εκπομπών των θερμοκηπικών αερίων στην αλυσίδα εφοδιασμού, για παράδειγμα όταν ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί ως φορέας προώθησης των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή εφαρμόζει μέτρα για την μετρήσεις ενεργειακή απόδοση στις τοπικές εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης. Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να αποφασίσει εάν θα συμπεριλάβει ή όχι την τοπική ηλεκτροπαραγωγή στην απογραφή και στο ΣΔΑΕ. Εάν στο ΣΔΑΕ συμπεριλαμβάνονται δράσεις που σχετίζονται με την ηλεκτροπαραγωγή εντός της περιοχής του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. ανάπτυξη εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών, αιολικής ενέργειας, υδροηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.) ή τη βελτίωση της αποδοτικότητας της τοπικής ηλεκτροπαραγωγής, να συμπληρωθεί αυτός ο πίνακας. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο οι «τοπικές» εγκαταστάσεις/μονάδες, ήτοι οι εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια: α) Εγκαταστάσεις/μονάδες που δεν περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπικών αερίων (ΣΕΔΕ), β) Εγκαταστάσεις/μονάδες με εισροή θερμικής ενέργειας έως και 20MW στην περίπτωση εγκαταστάσεων καύσης καυσίμων ή που παράγουν έως και 20MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (τα 20 MW αντιστοιχούν στο όριο ΣΕΔΕ της ΕΕ για εγκαταστάσεις καύσης). Ωστόσο, εάν ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προγραμματίζει συγκεκριμένες δράσεις για δικές του υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ή έχει συμπεριλάβει «εγκαταστάσεις ΣΕΔΕ» σε προηγούμενα σχέδια δράσης) ή προγραμματίζει να αναπτύξει και να χρηματοδοτήσει μεγάλες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα, επιτρέπεται να συμπεριληφθούν αυτά τα έργα, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει να δίδεται προτεραιότητα στην πλευρά της ζήτησης (μειώσεις στην τελική κατανάλωση ενέργειας). Όλες οι εγκαταστάσεις που δεν τηρούν τους παραπάνω κανόνες πρέπει να συμπεριληφθούν, με την αντίστοιχη ποσότητα της τοπικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh). Για εγκαταστάσεις καύσης, πρέπει να προσδιορίζονται οι εισροές του φορέα ενέργειας. Για λόγους ευκολίας, επιτρέπεται να ομαδοποιηθούν παρόμοιες μονάδες παραγωγής (για παράδειγμα, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών ή μονάδες συμπαραγωγής). Να αναφερθούν οι εκπομπές CO 2 ή ισοδύναμου CO 2 και να προσδιοριστούν οι αντίστοιχοι συντελεστές εκπομπών. Πίνακας Δ: Τοπική τηλεθέρμανση/τηλεψύξη, συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (ΣΗΘ) και αντίστοιχες εκπομπές CO 2 και ισοδύναμου CO 2 Αυτός ο πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί μόνο εάν παρέχεται τηλεθέρμανση/τηλεψύξη (π.χ. από

8 λέβητα αστικής τηλεθέρμανσης ή εγκατάσταση ΣΗΘ) σε εμπορική βάση σε τελικούς χρήστες εντός της περιοχής του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο σκοπός αυτού του πίνακα είναι ο υπολογισμός των εκπομπών CO 2 που σχετίζονται με την παραγωγή θέρμανσης/ψύξης. Όλες οι εγκαταστάσεις οι οποίες παράγουν θέρμανση ή ψύξη που πωλείται/διανέμεται σε εμπορική βάση σε τελικούς χρήστες εντός της περιοχής του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (γενικά μέσω συστήματος τηλεθέρμανσης) πρέπει να συμπεριληφθούν και να αναγραφούν μαζί με την παραγόμενη ποσότητα θέρμανσης/ψύξης, τις εισροές ενέργειας και τις αντίστοιχες εκπομπές και συντελεστές εκπομπών CO 2 ή ισοδύναμου CO 2. Για λόγους ευκολίας, επιτρέπεται να ομαδοποιηθούν παρόμοιες μονάδες παραγωγής. Επισημαίνεται ότι η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές CO 2 οι οποίες σχετίζονται με τη θέρμανση και την ψύξη που παράγονται τοπικά από τελικούς χρήστες για ίδια χρήση καλύπτονται ήδη από τους πίνακες Α και Β (στήλες για την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). Καταρχήν, η συνολική ποσότητα παραγόμενης θέρμανσης/ψύξης που αναφέρεται στον πίνακα Δ πρέπει να είναι ίση (ή παραπλήσια) με την ποσότητα της θέρμανσης/ψύξης που καταναλώνεται και αναφέρεται στον πίνακα Α, στη στήλη «Θέρμανση/ψύξη». Άλλες απογραφές εκπομπών Εάν ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχει πραγματοποιήσει διάφορες απογραφές εκπομπών CO 2, τα αποτελέσματα αυτών των απογραφών επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στο υπόδειγμα σε αυτή την ενότητα.

9 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Τίτλος του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του ΟΤΑ που εκπροσωπείτε Να προσδιοριστούν τα εξής: - ο τίτλος του σχεδίου δράσης (για παράδειγμα: «Σχέδιο για την ενέργεια», «Σχέδιο για την αλλαγή του κλίματος», «Η πόλη μας το 2020»), - η αρχή η οποία έχει εγκρίνει το σχέδιο, - η ημερομηνία επίσημης έγκρισης του σχεδίου [ημέρα/μήνας/έτος]. 2. Βασικά στοιχεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Σε αυτή την ενότητα συγκεντρώνονται οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δράσεις του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Τομείς και πεδία δράσης Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες δράσεις που σχετίζονται με την ενέργεια είναι δυνατόν να ενταχθούν σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Το Σύμφωνο των Δημάρχων αφορά τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά συνέπεια, από τους υπογράφοντες το Σύμφωνο αναμένεται να αναλάβουν δράση υπό τις διαφορετικές ή όλες τις ιδιότητές τους: - ως καταναλωτές και φορείς παροχής υπηρεσιών - ως αρμόδιες αρχές για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την κανονιστική ρύθμιση - ως πάροχοι συμβουλών, κινήτρων και ως υπόδειγμα προς μίμηση - ως παραγωγοί και προμηθευτές. Συνεπώς, το προτεινόμενο υπόδειγμα ΣΔΑΕ έχει δυο σκέλη: πρώτον, αποτύπωση των τομέων που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς (δηλ. κτήρια, εξοπλισμός εγκαταστάσεις, βιομηχανίες και μεταφορές, τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεθέρμανση/τηλεψύξη, ΣΗΘ). Δεύτερον, πρέπει να βασίζεται επίσης στους τομείς όπου ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχει να διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο, όπως: - «Σχεδιασμός χρήσεων γης» (αρμόδια αρχή για το σχεδιασμό), - «Δημόσιες συμβάσεις για προϊόντα και υπηρεσίες» (καταναλωτής) ή - «Συνεργασία με τους πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς» (πάροχος συμβουλών, κινήτρων). Ωστόσο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν την ελευθερία να επιλέξουν τα βασικά τους πεδία δράσης. Συνεπώς, η δράση σε όλους τους αναφερόμενους τομείς συνιστάται, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Αυτός ο πίνακας έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να διαρθρώσουν τις βασικές δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνουν. Σε περίπτωση που τομέας/μέτρο δεν καλύπτεται από αυτή τη διάρθρωση, έχετε τη δυνατότητα να το προσθέσετε στην κατηγορία «λοιπά» (π.χ. σε περίπτωση που η ανάκτηση αερίων από χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων είναι ένα από τα μέτρα του ΣΔΑΕ). Κατά την καταχώριση αναλυτικών στοιχείων για τις δράσεις και τα μέτρα του ΟΤΑ που εκπροσωπείτε, έχετε υπόψη σας ότι οι πληροφορίες πρέπει να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά (save) μετά από κάθε τομέα, ειδάλλως τα δεδομένα σας θα χαθούν. Βασικές δράσεις/μέτρα

10 Σε αυτή την ενότητα πρέπει να συνοψίζεται το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης. Τα μέτρα πρέπει να συνδέονται με τα πεδία δράσης (όπως τα δημοτικά κτήρια, οι δημόσιες μεταφορές, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, η κατάρτιση και η επιμόρφωση κ.λπ.). Να συμπεριληφθεί σύντομη περιγραφή κάθε μέτρου. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες γραμμές, εάν θέλετε να απαριθμήσετε πολλές βασικές δράσεις στο ίδιο πεδίο δράσης. Αναμένουμε από εσάς να απαριθμήσετε βραχυπρόθεσμες δράσεις εγκεκριμένες από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπροσωπείτε για τις οποίες έχει εγκριθεί προϋπολογισμός (με χρονικό ορίζοντα 3-5 ετών), καθώς και περισσότερο στρατηγικές μακροπρόθεσμες δράσεις που σκοπεύετε να υλοποιηθούν έως το Αρμόδια υπηρεσία, άτομο ή εταιρεία Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, αρμοδιότητες θα ανατεθούν στις διαφορετικές υπηρεσίες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτή την ενότητα, να αναφερθεί η αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση κάθε μέτρου. Η αρμόδια υπηρεσία ενδέχεται επίσης να είναι τρίτα μέρη, όπως οργανισμοί κοινής ωφελείας/εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή τοπικοί ενεργειακοί οργανισμοί. Υλοποίηση Σε αυτή την ενότητα καθορίζεται ο χρόνος έναρξης και λήξης κάθε δράσης/μέτρου στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης. Να αναφερθούν το έτος έναρξης και λήξης, ώστε να γίνεται διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων/μεσοπρόθεσμων δράσεων και μακροπρόθεσμων μέτρων. Είναι σημαντικό να αναληφθούν βραχυπρόθεσμες δράσεις που περιορίζουν αμέσως τις εκπομπές CO 2 και να μελετηθούν διεξοδικά τα μακροπρόθεσμα μέτρα, έως το 2020, με τα οποία θα επιτευχθεί ο στόχος περιορισμού του CO 2 κατά 20 %. Εκτίμηση δαπανών ανά δράση/μέτρο Να αναφερθεί ενδεικτική εκτίμηση του κόστους των αποτελεσμάτων τουλάχιστον κάθε βραχυπρόθεσμου/μεσοπρόθεσμου μέτρου/δράσης. Αυτές οι πληροφορίες θα αποκαλύψουν τις δαπανηρότερες δράσεις/μέτρα και, επιπλέον, συμβάλλουν στην αποτίμηση των δαπανών των βασικών μέτρων σε διαφορετικές χώρες. Οι δαπάνες να δηλωθούν σε ευρώ. Αναμενόμενη από κάθε μέτρο εξοικονόμηση ενέργειας Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με την αναμενόμενη από κάθε μέτρο εξοικονόμηση ενέργειας σε MWh. Αναμενόμενη από κάθε μέτρο παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Να δοθούν πληροφορίες εάν το προγραμματιζόμενο μέτρο αυξάνει το μερίδιο της τοπικά παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές(σε MWh). Αναμενόμενη από κάθε μέτρο μείωση εκπομπών CO 2 ή ισοδύναμου CO 2 Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με την αναμενόμενη μείωση των εκπομπών CO 2 ή ισοδύναμου CO 2 σε τόνους ανά έτος (t/έτος) που θα επιφέρει κάθε βασικό μέτρο. Στόχος εξοικονόμησης ενέργειας ανά τομέα Να προσδιοριστεί ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας ανά πεδίο δράσης, (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια και για εξοπλισμό κτιρίων). Να αναφερθεί μία τιμή σε MWh ανά τομέα. Αυτή η τιμή πρέπει να αντικατοπτρίζει την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει τεθεί ως στόχος για το έτος 2020 σε σύγκριση με το έτος αναφοράς. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να καθοριστεί ποσοτικά προσδιορισμένη εξοικονόμηση ενέργειας για κάποιους από τους τομείς, όπως π.χ. για τον «σχεδιασμό χρήσεων γης» ή για τη «συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς». Ωστόσο, εάν υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις, να συμπεριληφθούν στον πίνακα. Αυτό θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των βασικών τομέων όπου αναμένονται μειώσεις των

11 εκπομπών CO 2. Στόχος τοπικής παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ανά τομέα Να προσδιοριστεί ο στόχος τοπικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (σε MWh) ανά τομέα, εφόσον τούτο προβλέπεται. Αυτή η τιμή πρέπει να αποτελεί εκτίμηση της ποσότητας της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα παράγεται τοπικά το 2020 σε σύγκριση με το έτος αναφοράς. Σε αυτό το σημείο να συμπεριληφθεί μόνο η τοπική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών). Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι οι νέες εγκαταστάσεις μειώνουν τις εκπομπές CO 2 μόνο εάν υποκαθιστούν ενέργεια η οποία τώρα εισάγεται και χρησιμοποιείται εντός της περιοχής του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος μείωσης CO 2 ή ισοδύναμου CO 2 ανά τομέα Να προσδιοριστεί ο στόχος μείωσης CO 2 ή ισοδύναμου CO 2 ανά τομέα, όπως και από την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι τιμές πρέπει να αναγράφονται σε τόνους (t). Επισημαίνεται ότι οι τιμές για κάποιους τομείς είναι υποχρεωτικές (πράσινα κελιά). Εάν δεν προβλέπεται μείωση στους αντίστοιχους τομείς, να καταχωριστεί η τιμή μηδέν. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «συχνές ερωτήσεις» ή να τηλεφορτώστε τις κατευθυντήριες γραμμές που είναι αναρτημένες στη βιβλιοθήκη του δικτυακού τόπου του Συμφώνου των Δημάρχων:

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣΠΗΓΕΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣΠΗΓΕΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣΠΗΓΕΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟιΑνανεώσιμεςΠηγέςΕνέργειας (ΑΠΕ) είναι πηγέςτααποθέματατωνοποίωνανανεώνονται φυσικά, καιοιοποίεςσυνεπώςθεωρούνται πρακτικάανεξάντλητες. Στηνκατηγορίααυτή,

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής

Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11/05/2014, Παν. Πειραιώς Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής Δρ. Αθανάσιος Δαγούµας Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. 20'' - FUTURES ''FTSE/Athex 20'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,571,426 26.30 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα