Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που θα εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των Διατιμήσεων (Τιμολογίων) Ηλεκτρικής Ενέργειας και καλεί τους Κατόχους Αδειών, Αιτητές Αδειών, ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρότασης. 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: 1.1 Ο τομέας της Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ελεύθερος (μετά από αδειοδότηση από τη ΡΑΕΚ). 1.2 Ο τομέας Μεταφοράς (δίκτυα υψηλής τάσης από 66KV και άνω) έχει μονοπωλιακή δομή. Αποκλειστική κυριότητα των παγίων του Συστήματος Μεταφοράς, περιλαμβανομένων των αναβαθμίσεων, της συντήρησης, των επιδιορθώσεων και των επεκτάσεων του, έχει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ενώ αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας, εκμετάλλευσης και μέριμνας για την ανάπτυξη του, έχει ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ). Τα τιμολόγια για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς είναι ρυθμιζόμενα. 1.3 Ο τομέας Διανομής (δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης) έχει επίσης 1 / 34

2 μονοπωλιακή δομή. Αποκλειστική κυριότητα των παγίων του Συστήματος Διανομής και αποκλειστικό δικαίωμα διατήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του, έχει η ΑΗΚ. Τα τιμολόγια για τη χρήση του Συστήματος Διανομής είναι ρυθμιζόμενα. 1.4 Ο τομέας της Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διακρίνεται στην προμήθεια σε Επιλέγοντες Καταναλωτές και προμήθεια σε Μη Επιλέγοντες Καταναλωτές. Αποκλειστικός προμηθευτής των μη επιλεγόντων καταναλωτών είναι η ΑΗΚ και τα σχετικά τιμολόγια είναι ρυθμιζόμενα. Η προμήθεια σε επιλέγοντες καταναλωτές είναι ελεύθερη και γίνεται στα πλαίσια διμερών εμπορικών συμβολαίων, από αδειούχους Προμηθευτές με ρυθμιζόμενες τιμές. Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν δική τους επαρκή παραγωγή. 1.5 Ο τομέας Παραγωγής της ΑΗΚ προμηθεύει τον τομέα Προμήθειας της ΑΗΚ με βάση εσωτερική τιμολόγηση που αντανακλά το κόστος παραγωγής και το οποίο πιστοποιείται και εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ στα πλαίσια του λογιστικού διαχωρισμού της ΑΗΚ. 1.6 Δαπάνες που αφορούν Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας (άρθρο 88, Νόμος 122(Ι)/2003) ανακτώνται με διακριτό τρόπο στα πλαίσια των συναλλαγών που διαχειρίζεται ο ΔΣΜ. 1.7 Εφαρμόζεται κάθετος λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Προμήθειας για τις καθετοποιημένες επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, εφαρμόζεται οριζόντιος λογιστικός διαχωρισμός μεταξύ δραστηριοτήτων σχετικών με την ηλεκτρική ενέργεια και κάθε άλλη δραστηριότητα. 2 / 34

3 2.0 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ Η Μεθοδολογία Διατιμήσεων βασίζεται στα εξής: Στην Οδηγία 96/92/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2003/54/ΕΚ της 26/06/2003 Στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 81/924/ΕΟΚ της 27/10/1981 Στον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 (Ν.122(Ι)/2003) Στο σχετικό Κανονισμό, ΚΔΠ 472/2004, «Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» Στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Στις διεθνείς αρχές για τις Διατιμήσεις της Ηλεκτρικής Ενέργειας 2.1 ΟΔΗΓΙΑ 2003/54/ΕΚ Η Οδηγία 2003/54/ΕΚ της 26 ης Ιουνίου 2003 αναφέρεται στους κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και καταργεί την Οδηγία 96/92/ΕΚ. Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/54/ΕΚ και την Κυπριακή Νομοθεσία έχει δημιουργηθεί ανεξάρτητος φορέας, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ), τουλάχιστον από άποψη οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, με σκοπό τη διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς. Σημαντική ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς είναι η κατανομή φορτίων στις εγκαταστάσεις παραγωγής η οποία πρέπει να γίνεται βάσει κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη τις διμερείς Συμβάσεις των Παραγωγών, των Παραγωγών από 3 / 34

4 ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), την οικονομική προτεραιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς και τεχνικούς περιορισμούς του Συστήματος Μεταφοράς. Τα τιμολόγια για την παροχή των υπηρεσιών της εξισορρόπησης του φορτίου και της χρέωσης των χρηστών του Συστήματος Μεταφοράς θα καταρτίζονται με τρόπο αμερόληπτο που αντικατοπτρίζει το κόστος και θα δημοσιεύονται. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕΚ) είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό ή την έγκριση των μεθοδολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ή τον καθορισμό των διατιμήσεων Μεταφοράς και Διανομής. Οι εν λόγω διατιμήσεις θα επιτρέπουν την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής κατά τρόπο ώστε οι επενδύσεις αυτές να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των δικτύων. Η ΡΑΕΚ έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς ή/και Διανομής να τροποποιούν, αν χρειάζεται, τα τιμολόγια προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι είναι αναλογικά και εφαρμόζονται αμερόληπτα. 2.2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2003 (Ν.122(Ι)/2003) μεταφέρει στην Κυπριακή νομοθεσία την Οδηγία 2003/54/ΕΚ και συγκεκριμένα με βάση το νόμο αυτό: Εγκαθιδρύεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Δημιουργείται ο θεσμός του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς 4 / 34

5 Ρυθμίζεται η πρόσβαση τρίτων στο σύστημα μεταφοράς και στο σύστημα διανομής Επιτρέπεται η εισαγωγή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας Ρυθμίζονται θέματα προστασίας καταναλωτή σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια Η ΡΑΕΚ, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων της, έχει εξουσία και αρμοδιότητα να: Διασφαλίζει όπως οι Κανόνες Μεταφοράς/Διανομής και οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού διαμορφώνονται και εγκρίνονται Ρυθμίζει τις διατιμήσεις και χρεώσεις που εφαρμόζονται από τους αδειούχους για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους Στο Μέρος V του Νόμου, Διατιμήσεις και Χρεώσεις αναφέρονται οι αρχές που διέπουν τις διατιμήσεις και χρεώσεις για την ηλεκτρική ενέργεια. Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 31(Ι) «όλες οι διατιμήσεις και χρεώσεις για υπηρεσίες που προνοούνται από τον Ν.122(Ι)/2003 αντικατοπτρίζουν τα έξοδα παροχής υπηρεσιών αυτών και δεν οδηγούν σε δυσμενή διάκριση μεταξύ των αγοραστών των υπηρεσιών αυτών». Σύμφωνα με το άρθρο 32, οι διατιμήσεις και χρεώσεις που εισπράττουν πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του Ν.122(Ι)/2003 για τις υπηρεσίες που παρέχουν, καθορίζονται με κανονισμούς και με τη προβλεπόμενη μεθοδολογία που αποφασίζεται από τη ΡΑΕΚ και αντικατοπτρίζουν τα έξοδα και συμπεριλαμβάνουν εύλογο κέρδος. Συγκεκριμένα, η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια δύνανται να ανακτούν όλα τα έξοδα που εύλογα ανακύπτουν από τη διεξαγωγή των εργασιών της επιχείρησης τους πάνω σε 5 / 34

6 αποδοτική βάση, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων των ακολούθων: (α) Το κόστος των καυσίμων, ημερομισθίων και μισθών και άλλων λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης (β) Την πρόβλεψη για κεφαλαιουχική απόσβεση (γ) Την εύλογη απόδοση του χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου (δ) Τα έξοδα που προκύπτουν από τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας που επιβάλλονται στον κάτοχο αδείας σύμφωνα με τον Ν.122(Ι)/2003, ή άλλους Νόμους Επιπρόσθετα των ανωτέρω, όταν η ΡΑΕΚ αποφασίζει για το κατάλληλο επίπεδο των διατιμήσεων ή άλλων χρεώσεων, λαμβάνει υπόψη της και τα ακόλουθα: Την προστασία των καταναλωτών ενάντια σε μονοπωλιακές τιμές Την ενθάρρυνση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Στα Άρθρα 50, 52(γ) και 56 ορίζονται τα επιτρεπόμενα έσοδα του Ιδιοκτήτη των Συστημάτων Μεταφοράς & Διανομής και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Ιδιοκτήτης των Συστημάτων Μεταφοράς & Διανομής εισπράττει έσοδα, που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του σύμφωνα με την άδεια του. Τα έσοδα αυτά που προέρχονται από διατιμήσεις και χρεώσεις εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 85 του Νόμου 122(Ι)/ / 34

7 Το άρθρο 85 αναφέρεται στις χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής. Οι ρυθμιστικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τη ΡΑΕΚ προνοούν τόσο για τις μεθόδους όσο και για τη μορφή των χρεώσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις που ετοιμάζονται από το Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς και τον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Διανομής. Η χρέωση για τη σύνδεση ή τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς ή του Συστήματος Διανομής, υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΡΑΕΚ έτσι ώστε να καθίσταται δυνατό να ανακτά ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ή ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής: (α) Τη νενομισμένη αναλογία των εξόδων που υφίσταται άμεσα ή έμμεσα για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων (β) Ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν τα έξοδα αυτά Η ΡΑΕΚ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει τι συνιστά νενομισμένη αναλογία και εύλογο ποσοστό απόδοσης. Επίσης στο άρθρο 67 αναφέρεται ότι τα επιτρεπόμενα έσοδα του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς προέρχονται από τις διατιμήσεις και χρεώσεις που εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ και παραχωρούνται στον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς για κάλυψη οποιουδήποτε μέρους ή και του συνόλου, εάν υπάρχει επάρκεια, των σχετικών δαπανών στις οποίες υποβάλλεται ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς. 7 / 34

8 Επισημαίνεται ότι ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 64, θέτει στη διάθεση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, του προσωπικού και των υποστατικών του. 3.0 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ρύθμιση των Διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του μακροχρόνιου οφέλους της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας, την Προστασία των Καταναλωτών, την εξυπηρέτηση των Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας και την εξασφάλιση απρόσκοπτου και ομαλού Ενεργειακού Εφοδιασμού. Στα πλαίσια αυτά, η ρύθμιση των Διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρεί την επίτευξη των ακόλουθων κύριων στόχων: 3.1 Να αντανακλούν το πραγματικό κόστος κάθε τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. 3.2 Να μην ενθαρρύνεται η περιττή κατανάλωση αλλά τουναντίον να ενθαρρύνεται η εξοικονόμηση ενέργειας. 3.3 Να παρέχουν στους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επαρκή κίνητρα ώστε οι φορείς αυτοί να βελτιστοποιούν το κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν. 3.4 Να εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. 8 / 34

9 3.5 Να μη δημιουργούνται διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών. 3.6 Να μη στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός. 3.7 Να εμφανίζονται στα τιμολόγια, με τρόπο διαφανή και διακριτό, οι επιπτώσεις που τυχόν έχουν στις Διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οι εφαρμογές άλλων αποφάσεων πολιτικής (π.χ. ΑΠΕ). 3.8 Η δομή των τιμολογίων και τα συνιστώντα στοιχεία τους να είναι όσο το δυνατό πιο απλά και κατανοητά. 3.9 Η εξέλιξη των τιμών να είναι προβλεπτή και να αποφεύγονται οι απότομες διακυμάνσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα στους επενδυτές και στους καταναλωτές. Η ρύθμιση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας εντάσσεται μέσα σε μια συνεχή διαδικασία κατά την οποία παρακολουθούνται οι εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και ελέγχεται και αξιολογείται η διαμόρφωση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει περιοδικές αναπροσαρμογές τόσο των επιπέδων τιμών όσο και της μεθοδολογίας. Μέσα στα πλαίσια της Μεθοδολογίας, οι τιμές θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται πάνω σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό (π.χ. δείκτη τιμών καταναλωτή) και την μεταβολή της παραγωγικότητας του τομέα ενώ σε μηνιαία βάση πρέπει να υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών λόγω μεταβολής του κόστους των καυσίμων που καταναλώνονται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι Διατιμήσεις θα αναπροσαρμόζονται πάνω σε πενταετή βάση ώστε να λαμβάνονται υπόψη αλλαγές στη διάρθρωση του μακροχρόνιου κόστους και της δομής της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 9 / 34

10 4.0 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Ο σκοπός της παρούσας Μεθοδολογίας είναι η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής Διατιμήσεων, η οποία εντασσόμενη μέσα στο διαμορφωμένο νέο ελευθεροποιημένο περιβάλλον της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου θα επιτυγχάνει τα ακόλουθα: (1) Την άριστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων σχετικών πόρων της Κύπρου. (2) Την ίση μεταχείριση των καταναλωτών που έχουν κοινά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και τροφοδοτούνται κάτω από τις ίδιες ηλεκτρικές συνθήκες ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. (3) Τη διαφάνεια της τιμολογιακής πολιτικής και των Διατιμήσεων. (4) Τη διαχρονική εφαρμογή τους ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή αποδοχή τους από όλους τους καταναλωτές. (5) Την ομαλή μετάβαση από τις μέχρι τώρα ισχύουσες Διατιμήσεις στις νέες. Η εφαρμογή της Μεθοδολογίας θα πραγματοποιηθεί μέσα στις αρχές που καθορίζονται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στις γενικότερες οικονομικές, αναπτυξιακές και λειτουργικές συνθήκες. 10 / 34

11 Η παρούσα Μεθοδολογία καλύπτει τα πιο κάτω: (α) Διατιμήσεις για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς και του Συστήματος Διανομής. (β) Διατιμήσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (Προμήθεια) προς Επιλέγοντες και Μη Επιλέγοντες Καταναλωτές στην Υψηλή, Μέση και Χαμηλή Τάση. (γ) Προσαυξήσεις για τις Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας, Ανενεργών Επενδύσεων, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής. (δ) Προσαυξήσεις που αφορούν τις δαπάνες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, τις δαπάνες για βασικές Επικουρικές Υπηρεσίες (ρύθμιση συχνότητας, λειτουργικές εφεδρείες, ρύθμιση τάσης και επανεκκίνηση μετά από διακοπή) και τις δαπάνες για Μακροχρόνια Εφεδρεία. 5.0 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ Η ρύθμιση των τελικών Διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με στόχο τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας, τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των παγίων και των δεσμευμένων πόρων για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των Μονάδων Παραγωγής, των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, την Προστασία των Καταναλωτών, την εξυπηρέτηση των Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας και την εξασφάλιση απρόσκοπτου και ομαλού Ενεργειακού Εφοδιασμού. 11 / 34

12 Η ρύθμιση των Διατιμήσεων έχει ως βασικό σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας με τα συμφέροντα των καταναλωτών. Η ρύθμιση των διατιμήσεων θα διενεργείται με τρόπο ώστε να επιβραβεύονται οι πλέον αποδοτικοί φορείς της αγοράς αλλά και οι πλέον συνειδητοποιημένοι καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, οι Διατιμήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει αναλυτικά, να επιδιώκουν την επίτευξη των ακόλουθων στόχων με συνθετικό τρόπο: (1) Να αντανακλούν τα εύλογα έξοδα κάθε ηλεκτρικής δραστηριότητας σε αποδοτική βάση. (2) Να παρέχουν στους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επαρκή κίνητρα ώστε να βελτιστοποιούν το κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν και το επίπεδο του κόστους να προσαρμόζεται, ώστε να συγκλίνει προς το αντίστοιχο κόστος της διεθνούς βέλτιστης πρακτικής. Παράλληλα, να παρέχουν στους φορείς τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική ισορροπία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους. (3) Να εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το βιοτικό επίπεδο των καταναλωτών και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των Κυπριακών επιχειρήσεων να συγκλίνουν προς τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (4) Να μη δημιουργούνται διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας και να αποφεύγονται άμεσα ή έμμεσα οι 12 / 34

13 σταυροειδείς επιδοτήσεις (διεπιδοτήσεις) μεταξύ καταναλωτών και μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. (5) Να μη δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ επιλεγόντων και μη επιλεγόντων καταναλωτών. (6) Να μη στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να μη δρουν αποτρεπτικά όσον αφορά την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. (7) Να εμφανίζουν με τρόπο διαφανή και διακριτό τις επιπτώσεις που τυχόν έχουν στις τιμές των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας η εφαρμογή άλλων αποφάσεων πολιτικής, όπως η τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών, η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, η προστασία του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και λοιπά. (8) Να έχουν δομές οι οποίες να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές εύκολα να αναγνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, για να μπορούν να εκτιμήσουν την αντικειμενικότητα υπολογισμού των τιμών και να μπορούν εύκολα να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών διατιμήσεων με διαφορετικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο. (9) Να επιτρέπουν σε όλους τους καταναλωτές να επωφελούνται από τη βελτίωση και την αποδοτικότερη ανάπτυξη και λειτουργία των δραστηριοτήτων της ηλεκτρικής αγοράς. 13 / 34

14 (10) Να διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών (Standard of Service), ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει, ανεξάρτητα από τις εναλλακτικές διατιμήσεις που μπορεί να επιλέξει, τις ελάχιστες υποχρεώσεις των φορέων της αγοράς προς αυτόν. (11) Να επιτρέπουν την πρόβλεψη της εξέλιξης των τιμών ώστε να αποφεύγονται οι απότομες διακυμάνσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα στους επενδυτές και στους καταναλωτές. 6.0 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΛΕΣ οι τελικές διατιμήσεις προς ΟΛΟΥΣ τους Καταναλωτές από ΟΛΟΥΣ τους Προμηθευτές είναι ρυθμιζόμενες. Στο παρόν στάδιο αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της ΑΗΚ, λόγω αφενός της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην αγορά όσον αφορά τους επιλέγοντες καταναλωτές αλλά και αφετέρου γιατί η ΑΗΚ είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής των δεσμευμένων καταναλωτών. Οι διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρονται σε προϊόντα και υπηρεσίες για τους τελικούς καταναλωτές μπορεί να διαφοροποιούνται μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών ανάλογα με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους αλλά δεν μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση του καταναλωτή εντός της Κυπριακής επικράτειας. Επίσης δεν μπορεί να είναι δυσανάλογες σε σχέση με τα σχετικά έξοδα για την παροχή αυτών των προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Κάθε διατίμηση προμήθειας σε καταναλωτή πρέπει να περιλαμβάνει με διακριτό τρόπο χρεώσεις για τα ακόλουθα στοιχεία και μπορεί να περιέχει και ένα εύλογο κέρδος: 14 / 34

15 6.1 Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας που αντανακλά το κόστος Παραγωγής και που μπορεί να κατανέμεται σε σκέλος ισχύος και σε σκέλος ενέργειας. 6.2 Χρήση του Συστήματος Μεταφοράς 6.3 Χρήση του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση, εφόσον ο καταναλωτής συνδέεται στη Μέση Τάση. 6.4 Χρήση του Συστήματος Διανομής στη Χαμηλή Τάση, εφόσον ο καταναλωτής συνδέεται στη Χαμηλή Τάση. 6.5 Υπηρεσίες Εμπορολογιστικής Διαχείρισης που αντανακλούν το κόστος της εμπορολογιστικής διαχείρισης του καταναλωτή από τον προμηθευτή του. 6.6 Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, εφόσον υπάρχουν επικουρικές υπηρεσίες που παρέχονται ειδικά στον συγκεκριμένο καταναλωτή (όπως άεργος ισχύς) επιπλέον των Επικουρικών Υπηρεσιών που παρέχονται γενικά στο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, ή ακόμα εκπτώσεις για τη συγκεκριμένη κατανάλωση επειδή ο συγκεκριμένος καταναλωτής παρέχει επικουρική υπηρεσία στο Σύστημα Μεταφοράς όπως η αποδοχή από τον πελάτη διακοπτόμενης διατίμησης. 6.7 Κάλυψη των δαπανών για την παροχή Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας ή για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής και οι οποίες επιμερίζονται σε όλους τους πελάτες, στο μέτρο που δεν καλύπτονται από άλλους πόρους, π.χ. κρατικός προϋπολογισμός, ειδικά ταμεία, κλπ. 15 / 34

16 Για κάθε ένα από τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να καλύπτεται η συνολική αξία όλων των εύλογων εξόδων τα οποία διενεργούνται κατά τη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών σε αποδοτική βάση, για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. 7.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ 7.1 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις είναι οι ακόλουθες: Δ-ΧΣ Διατίμηση χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς την οποία εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς. Η χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς αφορά όλους τους Καταναλωτές. Η χρέωση περιλαμβάνει το Συνολικό αντάλλαγμα για την ΑΗΚ ως Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς στο οποίο συνυπολογίζεται το λειτουργικό κόστος, οι αποσβέσεις των επενδύσεων, η απόδοση των απασχολουμένων κεφαλαίων της ΑΗΚ- Μεταφορά, πιθανά κίνητρα για την οικονομική αποδοτικότητα της ΑΗΚ-Μεταφορά και Διορθωτικό Παράγοντα που υπολογίζεται σε ετήσια βάση για τον ισολογισμό μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιζόμενων μεγεθών. Ο συντελεστής απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων είναι ο εκάστοτε από τη ΡΑΕΚ εγκεκριμένος συντελεστής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής απλώς μετακυλίει στους πελάτες του, χωρίς επιπλέον κέρδος, τις δαπάνες που υφίσταται στο πλαίσιο του τιμολογίου Δ-ΧΣ (χρήση Συστήματος Μεταφοράς). 16 / 34

17 Δ-ΧΜ Διατίμηση χρήσης του Συστήματος Διανομής σε επίπεδο Μέσης Τάσης (11KV ή 22 KV) την οποία εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής και χρεώνει σχετικά τους προμηθευτές που χρησιμοποιούν το Σύστημα Διανομής της Μέσης Τάσης. (Η κατανομή εξόδων στη μέση και χαμηλή τάση γίνεται με βάση τα συνολικά έξοδα Διανομής όπως προκύπτουν από τους εγκεκριμένους διαχωρισμένους λογαριασμούς της ΑΗΚ σε αναλογία (προς το παρόν) 55% για τη Μέση και 45% για τη Χαμηλή Τάση.) Η χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση, εφαρμόζεται για τους Καταναλωτές που συνδέονται στη Μέση ή τη Χαμηλή Τάση. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει το Συνολικό αντάλλαγμα για την ΑΗΚ ως Ιδιοκτήτη του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση και για την παροχή των υπηρεσιών από το Δίκτυο Μέσης Τάσης. Το Συνολικό αυτό αντάλλαγμα ελέγχεται λαμβάνοντας υπόψη το λειτουργικό κόστος της ΑΗΚ-Διανομή, τις αποσβέσεις των επενδύσεων, την απόδοση των απασχολουμένων κεφαλαίων της ΑΗΚ- Διανομή (Μέση Τάση) πιθανά κίνητρα για την οικονομική αποδοτικότητα της ΑΗΚ-Διανομή και Διορθωτικό Παράγοντα που υπολογίζεται σε ετήσια βάση για τον ισολογισμό μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογισμένων μεγεθών όπως αναλογούν στο Δίκτυο Διανομής Μέσης Τάσης. 17 / 34

18 Ο συντελεστής απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων είναι ο εκάστοτε από τη ΡΑΕΚ εγκεκριμένος συντελεστής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής απλώς μετακυλίει στους πελάτες του, χωρίς επιπλέον κέρδος, τις δαπάνες που υφίσταται στο πλαίσιο του τιμολογίου Δ-ΧΜ (χρήση Δικτύου στη Μέση Τάση). Επίσης ο Προμηθευτής μετακυλίει στους πελάτες του τις δαπάνες που υφίσταται για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς. Δ-ΧΧ Διατίμηση χρήσης του συστήματος Διανομής σε επίπεδο Χαμηλής Τάσης, την οποία εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής και χρεώνει σχετικά τους προμηθευτές που χρησιμοποιούν το Σύστημα Διανομής της Χαμηλής Τάσης. (Η κατανομή εξόδων στη μέση και χαμηλή τάση γίνεται με βάση τα συνολικά έξοδα Διανομής όπως προκύπτουν από τους εγκεκριμένους διαχωρισμένους λογαριασμούς της ΑΗΚ σε αναλογία (προς το παρόν) 55% για τη Μέση και 45% για τη Χαμηλή Τάση.) Η χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Διανομής, στη Χαμηλή Τάση, εφαρμόζεται για τους καταναλωτές που συνδέονται στη Χαμηλή Τάση. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει το Συνολικό αντάλλαγμα για την ΑΗΚ ως κυρίου του Συστήματος Διανομής στη Χαμηλή Τάση και για την παροχή των υπηρεσιών από το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης. Το συνολικό αυτό αντάλλαγμα ελέγχεται λαμβάνοντας υπόψη το λειτουργικό κόστος της ΑΗΚ- Διανομή, τις αποσβέσεις των επενδύσεων, την απόδοση 18 / 34

19 των απασχολουμένων κεφαλαίων της ΑΗΚ-Διανομή, πιθανά κίνητρα για την οικονομική αποδοτικότητα της ΑΗΚ-Διανομή και Διορθωτικό Παράγοντα που υπολογίζεται σε ετήσια βάση για τον ισολογισμό μεταξύ απολογιστικού και προϋπολογιζόμενων μεγεθών, όλα όπως αναλογούν στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης. Ο συντελεστής απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων είναι ο εκάστοτε από τη ΡΑΕΚ εγκεκριμένος συντελεστής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής απλώς μετακυλίει στους πελάτες του, χωρίς επιπλέον κέρδος, τις δαπάνες που υφίσταται στο πλαίσιο του τιμολογίου Δ-ΧΧ (χρήση Δικτύου στη Χαμηλή Τάση). Επίσης ο Προμηθευτής μετακυλίει στους πελάτες του τις δαπάνες που υφίσταται για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς και του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση. Δ-ΕΣ Εσωτερική διατίμηση ΑΗΚ στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ του κλάδου της ΑΗΚ που ασκεί τη δραστηριότητα προμήθειας σε πελάτες και του κλάδου παραγωγής της ΑΗΚ (λόγω δεσπόζουσας θέσης της ΑΗΚ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας). Δ-ΕΥ Διατίμηση παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών. 19 / 34

20 Δ-ΕΛ Διατίμηση Εμπορολογιστικής Διαχείρισης. Η διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης ελέγχεται λαμβάνοντας υπόψη ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών (Standard of Service). Η χρέωση Εμπορολογιστικής Διαχείρισης του Καταναλωτή αντανακλά το κόστος των υπηρεσιών παροχής και εγκατάστασης μετρητή, καταγραφής της κατανάλωσης, έκδοσης και είσπραξης τιμολογίων, χρηματοοικονομικές δαπάνες από καθυστερήσεις πληρωμών, λειτουργία εμπορικών γραφείων του Προμηθευτή σε περιφερειακή βάση, παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τον Καταναλωτή, κλπ. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει αποσβέσεις σχετικών επενδύσεων και ένα εύλογο περιθώριο (margin) επί του κόστους εμπορολογιστικής διαχείρισης. Δ-ΔΣ Τέλη (fee) για την κάλυψη των δαπανών για Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας, για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συστημάτων Συμπαραγωγής όπως επίσης και των δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς. * Επίσης ρυθμιζόμενες είναι οποιεσδήποτε «Ειδικές Διατιμήσεις» ή «Προσωρινές Διατιμήσεις». 7.2 ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Όλες οι Διατιμήσεις σε Καταναλωτές είναι ρυθμιζόμενες και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ. 20 / 34

21 Κάθε διατίμηση προμήθειας σε Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) πρέπει να περιλαμβάνει χρεώσεις για τα ακόλουθα στοιχεία δαπανών που να τηρούνται με διακριτό τρόπο στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα της κάθε επιχείρησης: (1) Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας που αντανακλά το κόστος του προμηθευτή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και που μπορεί να κατανέμεται σε σκέλος ισχύος και σε σκέλος ενέργειας (π.χ. μετακύλιση στους καταναλωτές όλων των σχετικών δαπανών που υφίσταται η ΑΗΚ ως Προμηθευτής στο πλαίσιο της Διατίμησης Δ-ΕΣ). (2) Χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (μετακύλιση στους καταναλωτές των δαπανών που υφίσταται ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της Διατίμησης Δ-ΧΣ). (3) Χρήση του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση, εφόσον ο Καταναλωτής συνδέεται στη Μέση Τάση (μετακύλιση στους καταναλωτές των δαπανών που υφίσταται ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της Διατίμησης Δ-ΧΜ). (4) Χρήση του Συστήματος Διανομής στη Χαμηλή Τάση, εφόσον ο καταναλωτής συνδέεται στη Χαμηλή Τάση (μετακύλιση στους καταναλωτές των δαπανών που υφίσταται ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της διατίμησης Δ-ΧΧ). (5) Υπηρεσίες Εμπορολογιστικής Διαχείρισης που αντανακλά το κόστος της εμπορολογιστικής διαχείρισης του Καταναλωτή από τον Προμηθευτή του (μετακύλιση στους καταναλωτές των δαπανών 21 / 34

22 που υφίσταται ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της Διατίμησης Δ-ΕΛ). (6) Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, εφόσον υπάρχουν επικουρικές υπηρεσίες που παρέχονται ειδικά στον συγκεκριμένο Καταναλωτή (όπως άεργος ισχύς) επιπλέον των επικουρικών υπηρεσιών που παρέχονται γενικά στο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, ή ακόμα εκπτώσεις για τη συγκεκριμένη κατανάλωση επειδή ο συγκεκριμένος Καταναλωτής παρέχει επικουρική υπηρεσία στο Σύστημα Μεταφοράς όπως η αποδοχή από τον Καταναλωτή διακοπτόμενης διατίμησης (μετακύλιση στους καταναλωτές των δαπανών που υφίσταται ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της διατίμησης Δ-ΕΥ). (7) Κάλυψη των δαπανών για την παροχή Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας ή για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας / Συστημάτων Συμπαραγωγής και οι οποίες επιμερίζονται σε όλους τους Καταναλωτές, στο μέτρο που δεν καλύπτονται από άλλους πόρους, π.χ. κρατικός προϋπολογισμός (μετακύλιση στους καταναλωτές των δαπανών που υφίσταται ο Προμηθευτής στο πλαίσιο της διατίμησης Δ-ΔΣ). Για κάθε ένα από τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να καλύπτεται η συνολική αξία όλων των εύλογων εξόδων τα οποία διενεργήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των εργασιών σε αποδοτική βάση για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. 22 / 34

23 7.3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να δημοσιοποιεί, μόλις αυτό καταστεί εύλογα πρακτικό, υπό τη μορφή τιμοκαταλόγου, το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕΚ Σχέδιο Διατιμήσεων με τις χρεώσεις που εφαρμόζει σε κάθε κατηγορία πελατών του. Ο προμηθευτής που κατέχει δεσπόζουσα θέση (δηλαδή η ΑΗΚ) υποχρεούται να δημοσιοποιεί όλα τα στοιχεία της τελικής χρέωσης σε πελάτη από (1) έως και (7) τόσο για τους επιλέγοντες όσο και για τους μη επιλέγοντες πελάτες. Οι εναλλακτικοί προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιεύουν μόνο τα στοιχεία της τελικής διατίμησης σε πελάτη από (2) έως και (7) για τους επιλέγοντες πελάτες. Εκπτώσεις επί των χρεώσεων των τιμοκαταλόγων επιτρέπονται, ύστερα από έγκριση της ΡΑΕΚ, εφόσον ο προμηθευτής δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική που εφαρμόζει ο Προμηθευτής και τους όρους που έχει δημοσιοποιήσει, τηρουμένων των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού και της αποφυγής σταυροειδών επιδοτήσεων (διεπιδοτήσεων). 7.4 ΕΥΛΟΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το εύλογο ποσοστό Απόδοσης Απασχολουμένου Κεφαλαίου (Return on Assets ROA) θα βασίζεται στη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι σε πραγματικούς όρους (αποπληθωρισμένο) και προ φόρων. Επίσης, για κάθε ηλεκτρική δραστηριότητα 23 / 34

24 (Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστό μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου κυρίως λόγω του διαφορετικού ρίσκου που ενυπάρχει στην κάθε δραστηριότητα. 7.5 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Οι χρόνοι απόσβεσης των διάφορων Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ για όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την Ηλεκτρική Ενέργεια. 7.6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σε πρώτη φάση αναπτύσσονται οι διατιμήσεις για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς και του Συστήματος Διανομής στη Μέση και Χαμηλή Τάση (Δ-ΧΣ, Δ-ΧΜ και Δ-ΧΧ) και η Διατίμηση Παροχής Επικουρικών Υποχρεώσεων (Δ-ΕΥ). Σύμφωνα με το Νόμο, Άρθρα 102(3) και 102(4) και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, η ΑΗΚ οφείλει να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς για τις διάφορες ηλεκτρικές δραστηριότητες δηλαδή, Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια. Οι ξεχωριστοί αυτοί λογαριασμοί κατά δραστηριότητα αποτελούν τη βάση υπολογισμού των Διατιμήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις οποίες θα χρεώνονται τόσο οι πελάτες της Αρχής όσο και οι χρήστες του συστήματος Μεταφοράς ή/και του Συστήματος Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης το Άρθρο 32(2)(γ) του Νόμου προνοεί ότι όλοι οι κάτοχοι αδειών πρέπει να τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς για καθεμία από τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί. 24 / 34

25 8.0 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 8.1 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Η χρέωση για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες τους. Το συνολικό έσοδο του Προμηθευτή αντανακλά: (1) Το κόστος Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (για την περίπτωση της ΑΗΚ αναφέρεται στην εσωτερική διατίμηση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη δραστηριότητα της Παραγωγής). (2) Τη διατίμηση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (3) Τη διατίμηση για τη χρήση του συστήματος Διανομής Μέσης ή/και Χαμηλής Τάσης (ανάλογα με την περίπτωση). (4) Τη διατίμηση για την Εμπορολογιστική Διαχείριση των πελατών (υπηρεσίες έκδοσης και είσπραξης λογαριασμών, χρηματοοικονομικές δαπάνες από καθυστερήσεις πληρωμών, λειτουργία εμπορικών γραφείων του προμηθευτή σε περιφερειακή βάση, παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες, κλπ). (5) Το τέλος για παροχή Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας και προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Συμπαραγωγής, κλπ. 25 / 34

26 (6) Εύλογο Κέρδος Μια τυπική τελική Διατίμηση προς Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Δ-ΠΠ = (Κόστος Παραγωγής)+(Δ-ΧΣ)+(Δ-ΧΜ)+(Δ-ΧΧ)+(Δ- ΕΥ)+(Δ-ΕΛ)+(Δ-ΔΣ)+(Εύλογο Κέρδος) Η χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους Καταναλωτές πρέπει να έχει το κατάλληλο επίπεδο και την αναγκαία διάρθρωση ώστε: Να παρέχει επαρκή κίνητρα ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και εξομάλυνσης των διακυμάνσεων του φορτίου Να αντανακλά κατά το δυνατόν το μακροχρόνιο οριακό κόστος που προκαλεί η μορφή της καμπύλης φορτίου κάθε κατηγορίας καταναλωτών στο σύνολο της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που διακινεί ο προμηθευτής Για την επίτευξη των παραπάνω προβλέπονται οι εξής δυνατότητες: (1) Κατανομή των χρεώσεων σε σκέλος ισχύος και σκέλος ενέργειας, σύμφωνα με συντελεστές που εφαρμόζονται για κάθε κατηγορία καταναλωτών ανάλογα με τα ιστορικά στοιχεία ή εκτιμήσεις της καμπύλης φορτίου της υπόψη κατηγορίας καταναλωτών. (2) Κατανομή των χρεώσεων του σκέλους ισχύος και του σκέλους ενέργειας για τις διάφορες ώρες ενός 24ώρου 26 / 34

27 καθώς και κατανομή μεταξύ εργάσιμων ή μη ημερών και εποχών του χρόνου. (3) Εφαρμογή των χρεώσεων του σκέλους ενέργειας κατά χρονικές ζώνες, ως κίνητρο για εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε αυτή τη φάση ανοίγματος της αγοράς οι Διατιμήσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να βασίζονται κυρίως σε κοστολογικά χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό και για την αντιμετώπιση αβέβαιων παραγόντων διαμόρφωσης ορισμένων εξόδων θα υπάρχουν μηχανισμοί αυτόματης αναπροσαρμογής των αντίστοιχων χρεώσεων των Διατιμήσεων. 8.2 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ Ο Πίνακας Ι παρουσιάζει μια τυπική δομή Τελικής Διατίμησης προς καταναλωτές Υψηλής Τάσης. 27 / 34

28 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ Κόστος Παραγωγής (Γ) Σκέλος Ισχύος (Α) Σκέλος Ενέργειας (Β) Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (Δ) Χρέωση για την Εμπορολογιστική Διαχείριση των καταναλωτών (Ε) Τέλος για Υπηρεσίες Δημόσιας Ωφελείας (Ζ) Τέλος για Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής (Η) Τέλος για Επικουρικές Υπηρεσίες Συστήματος (Θ) Τέλος για λοιπές προσαυξήσεις (π.χ. δαπάνες λειτουργίας του Διαχειριστή του Συστήματος) (Ι) Τελική Διατίμηση Καταναλωτών Υψηλής Τάσης ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ Γ = Α + Β K (Euro) / kva Κ (Euro) / καταναλωτή Κ (Euro ) /MWh Γ + Δ + Ε + Ζ+ Η + Θ + Ι * Πλέον: Εύλογο Κέρδος 28 / 34

29 Ο Πίνακας ΙΙ παρουσιάζει μια τυπική δομή Τελικής Διατίμησης προς καταναλωτές Μέσης Τάσης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ Κόστος Παραγωγής (Γ) Σκέλος Ισχύος (Α) Σκέλος Ενέργειας (Β) Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (Δ) Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση (Ε) Χρέωση για την Εμπορολογιστική Διαχείριση των καταναλωτών (Ζ) Τέλος για Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος (Η) Τέλος για Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής (Θ) Τέλος για Επικουρικές Υπηρεσίες Συστήματος (Ι) Τέλος για λοιπές προσαυξήσεις (π.χ. δαπάνες λειτουργίας του Διαχειριστή του Συστήματος) (Κ) Τελική Διατίμηση Καταναλωτών Μέσης Τάσης Γ = Α + Β Κ (Euro) /kva K (Euro) / MWh Κ (Euro ) / καταναλωτή Euro / MWh Γ+Δ+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι+Κ * Πλέον: Εύλογο Κέρδος 29 / 34

30 Ο Πίνακας ΙΙΙ παρουσιάζει μια τυπική δομή τελικής Διατίμησης προς καταναλωτές Χαμηλής Τάσης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ Κόστος Παραγωγής (Γ) Ενέργεια (Ημέρας) (Α) Ενέργεια (Νύχτας) (Β) Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (Δ) Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Διανομής στη Μέση Τάση (Ε) Χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Διανομής στη Χαμηλή Τάση (Ζ) Χρέωση για την Εμπορολογιστική Διαχείριση των καταναλωτών (Η) Τέλος για Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος (Θ) Τέλος για Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής (Ι) Τέλος για Επικουρικές Υπηρεσίες Συστήματος (Κ) Τέλος για λοιπές προσαυξήσεις (π.χ. δαπάνες λειτουργίας του Διαχειριστή του Συστήματος) (Λ) Τελική Διατίμηση Καταναλωτών Χαμηλής Τάσης Γ = Α + Β Κ (Euro ) / καταναλωτή Γ+Δ+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι+Κ+Λ * Πλέον: Εύλογο Κέρδος 30 / 34

31 Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, τα Τιμολόγια των καταναλωτών θα περιλαμβάνουν φορολογικές και άλλες τυχόν επιβαρύνσεις (ΦΠΑ κλπ). Η ΡΑΕΚ όμως, θα καθορίζει από καιρού εις καιρό ποιες πληροφορίες και με ποιο τρόπο θα φαίνονται στα Τιμολόγια (Λογαριασμούς) που θα στέλνονται στους καταναλωτές λαμβανομένων υπόψη και πρακτικών προβλημάτων εκτύπωσης και παρουσίασης των Λογαριασμών. 8.3 ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Η χρέωση Επικουρικών Υπηρεσιών (άεργος ισχύς για ρύθμιση τάσεως, ρύθμιση συχνότητας, λειτουργικές και μακροχρόνιες εφεδρείες) πραγματοποιείται μέσω του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς και αποτελεί μέρος του λογαριασμού προσαυξήσεων. Οι προμηθευτές πληρώνουν για τις σχετικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της διατίμησης Δ-ΧΣ για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς και μετακυλύουν το κόστος στους καταναλωτές εφαρμόζοντας τις αρχές που αναφέρθηκαν σχετικά στο κεφάλαιο για τις τελικές διατιμήσεις προς πελάτες. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις μεγάλων καταναλωτών στους οποίους ο προμηθευτής παρέχει ειδικές επικουρικές υπηρεσίες, όπως άεργο ισχύ για κατανάλωση από πελάτες. Στις περιπτώσεις αυτές, η παρεχόμενη υπηρεσία μπορεί να τιμολογείται και ως χωριστό στοιχείο των διατιμήσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 8.4 ΧΡΕΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Οι πόροι για την ανάκτηση των βάσει του Νόμου εγκεκριμένων 31 / 34

32 δαπανών για Υπηρεσίες Δημοσίας Ωφέλειας, θα προέρχονται από τέλος (fee) που θα επιβάλλεται στο σύνολο των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και διεπιδοτήσεις μεταξύ καταναλωτών αναλογικά με την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν. Το τέλος αυτό θα εισπράττεται από τον κάθε Προμηθευτή από τους πελάτες του και θα καταβάλλεται στο ΔΣΜ για τον σχετικό διακανονισμό. 8.5 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΩ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Στις Διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να περιληφθούν Ρήτρες Αναπροσαρμογής Καυσίμων, οι οποίες κάθε μήνα αυτόματα, θα αναπροσαρμόζουν τις εν λόγω Διατιμήσεις ανάλογα με τις μεταβολές των τιμών του πετρελαίου ή/και άλλων καυσίμων έναντι της τιμής βάσεως που ελήφθη υπόψη κατά το χρόνο κατάρτισης τους. Οι τιμές των καυσίμων βάσει των οποίων θα γίνεται η αυτόματη αναπροσαρμογή των Διατιμήσεων θα είναι το ελεγμένο από τη ΡΑΕΚ πραγματικό κόστος αποθεμάτων των καυσίμων κάθε Παραγωγού, την 15 ην ημέρα έκαστου μηνός (ο τρόπος ελέγχου θα αποφασίζεται από τη ΡΑΕΚ). Οι τιμές βάσεως των διαφόρων καυσίμων, βάσει των οποίων θα καταρτίζονται οι τελικές Διατιμήσεις, θα καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ από καιρού εις καιρό και προς το παρών θα είναι οι ακόλουθες: (α) ΜΑΖΟΥΤ (HEAVY FUEL OIL) : Κ 50 τον μετρικό τόνο (β) ΝΤΙΖΕΛ : Κ Χ τον μετρικό τόνο (γ) ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ : Θα καθοριστεί αργότερα 32 / 34

33 8.6 ΔΙΑΦΟΡΑ (α) Η κατάρτιση των Διατιμήσεων θα γίνεται με αναφορά σε μια μεσοπρόθεσμη περίοδο πέντε (5) ετών. Κάθε έτος θα πραγματοποιείται επανεξέταση των ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων και θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ οι ετήσιες αναπροσαρμογές (εκτός από τις αυτόματες αναπροσαρμογές). (β) Κάθε Προμηθευτής θα επωμίζεται το κόστος των απωλειών που προκαλείται από την καταγραμμένη κατανάλωση των πελατών του. (γ) Λόγω του ότι τα επιτρεπόμενα έσοδα είναι αποτέλεσμα πρόβλεψης της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος, και τα πραγματικά έσοδα είναι αποτέλεσμα πραγματικής ζήτησης, θα προκύπτει μια διαφορά η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των επιτρεπόμενων εσόδων του επόμενου έτους. Τη διαφορά αυτή, η ΡΑΕΚ, μπορεί να επιτρέπει στον προμηθευτή να την ανακτά πλήρως στο επόμενο έτος. 8.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Κατά την πρώτη πενταετία εφαρμογής των παρόντων κανόνων διαμόρφωσης Διατιμήσεων, προκειμένου να αποφασισθεί το τελικό επίπεδο κάθε διατίμησης θα συνεκτιμηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες: (α) Η ιστορική διαμόρφωση των διατιμήσεων της ΑΗΚ, οι οποίες πιθανόν να μην αντανακλούν πλήρως τα στοιχεία κόστους και αποδόσεων κεφαλαίου που υπεισέρχονται στις Διατιμήσεις. 33 / 34

34 (β) Η παροχή κινήτρων για ταχεία σύγκλιση προς τα επίπεδα κόστους που αντιστοιχούν στη διεθνή και ιδίως στην καλύτερη ευρωπαϊκή πρακτική (γ) Η ομαλή και σταδιακή μετάβαση από το Μονοπωλιακό Σύστημα που ίσχυε μέχρι τώρα στο καθεστώς της ελεύθερης και ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Εκτίμηση των πιο πάνω παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές Διατιμήσεις από αυτές που θα προέκυπταν από την αυστηρή εφαρμογή της παρούσας Μεθοδολογίας. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται, ότι οι αποζημιώσεις αυτές δεν αφορούν στοιχεία κόστους τα οποία έχουν ήδη περιληφθεί στη διαμόρφωση των διατιμήσεων ώστε να αποφεύγεται διπλή χρέωση. 28/12/2005 2:27 μμ 34 / 34

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΜΠΟΤΗ-ΣΑΜΣΑΡΗ Φιλόλογος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Προλεγόμενα Τα Τμήματα Ένταξης, αν και λειτουργούν στην Α/βάθμια Εκπαίδευση από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ10 ΠΕ06 ΟΜΑΔΑ PROJECT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΓΚΑΝΑ ΔΑΦΝΗ, ΔΟΣΚΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΙΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται σήμερα στην Ιεράπετρα μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα» ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Σοφία Αυγητίδου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας Θεματική ενότητα Β Γυμνασίου «Λογοτεχνία και Οικολογία» Ιούνιος 2012 {επιμέλεια παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος, Π.Ι.} Ειδικοί διδακτικοί στόχοι θεματικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος!

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! 27 28 3.1 Γνωρίζουμε τα μέρη των φυτών Αναγνώριση των διαφορετικών μερών των φυτών, ανάδειξη του ρόλου τους. Προτεινόμενα μέσα & υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Προϋπ 222.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2015

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Προϋπ 222.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2015 Έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 222.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: ΣΤ Δημοτικού ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΑΞΗ: ΣΤ Δημοτικού ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΗ: ΣΤ Δημοτικού ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Στάδιο 1- Επιθυμητά Αποτελέσματα Στόχοι μαθήματος Οι μαθητές θα είναι ικανοί: 1. Nα περιγράφουν όλα τα δυνατά αποτελέσματα (δειγματικός χώρος) σε απλά πειράματα τύχης δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οδηγός Εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ 99 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ* Εποπτεία και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

Β) Ντάκουλας Κωνσταντίνος Παππάς Βασίλης Πάσχος Αλέξανδρος Τσούκος Ηρακλής. Γ) Γείτονα Ανθή Πάτση Συμέλα Σκινήτης Φίλιππος Χασκή Βασιλική

Β) Ντάκουλας Κωνσταντίνος Παππάς Βασίλης Πάσχος Αλέξανδρος Τσούκος Ηρακλής. Γ) Γείτονα Ανθή Πάτση Συμέλα Σκινήτης Φίλιππος Χασκή Βασιλική Η τάξη μας αποτελείται από συνολικά 16 μαθητές. Χωριστήκαμε σε 4 ομάδες, όπου η κάθε ομάδα αποτελείται από 4 μαθητές: Α) Γιαγκούλας Στέλιος Παππάς Μάριος Τσιτσιόρης Γιώργος Φιλόκι Κλάιμπι Β) Ντάκουλας

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία από την οποία αρρωσταίνουν τα παιδιά και ο άνθρωπος γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ

ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Δομή Συνάντησης 1 Εμπέδωση Βασικές αρχές 2 3 Πλαίσιο οργάνωσης Διαχείρισης τάξης Καλές πρακτικές 4 Εργαστήρια καλών πρακτικών 1. Εμπέδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ως πηγές του δικαίου εννοούνται οι ειδικότεροι τρόποι παραγωγής των κανόνων δικαίου. Διακρίνονται σε: Α) Πρωτογενείς ή άμεσες πηγές είναι αυτές που αποτελούν γενεσιουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Λυκείου. Τίτλος: «Περί ύφους: παίζοντας με τα συστατικά του ύφους στον πεζό λόγο»

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Λυκείου. Τίτλος: «Περί ύφους: παίζοντας με τα συστατικά του ύφους στον πεζό λόγο» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Λυκείου Τίτλος: «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22970 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 294 Περίληψη Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση της εγκυκλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΙΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι ρυθμίσεις του νόμου για το Ασφαλιστικό θα είναι μόνιμες; Οι περικοπές του σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι ρυθμίσεις του νόμου για το Ασφαλιστικό θα είναι μόνιμες; Οι περικοπές του σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι ρυθμίσεις του νόμου για το Ασφαλιστικό θα είναι μόνιμες; Οι περικοπές του σταθερές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βασικός κανόνας είναι να συγκρατηθεί η δαπάνη για τις συντάξεις, ώστε να μην αυξηθούν πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΛΦΑLAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Στην αρχή της Τετραβίβλου του ο Πτολεμαίος, ο μεγάλος αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνα μ.χ. διαιρεί την επιστήμη των άστρων σε δύο μέρη. Με σημερινούς όρους το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή 1 Ιανουάριος 2016 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 6 1. Ένας κώδωνας κινδύνου... 8 2. Προσανατολισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ»

«ΚΑΝΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ» 264 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΚΑΝΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ» Ξεντές Γεώργιος Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ04 Χημικός Ε-mail: fonxedes@hol.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΣΠΑ Ορισμός Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Προωθώντας το μητρικό θηλασμό: Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Δικαιώματα ασθενή, αστική ευθύνη επαγγελματιών υγείας

Προωθώντας το μητρικό θηλασμό: Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Δικαιώματα ασθενή, αστική ευθύνη επαγγελματιών υγείας Προωθώντας το μητρικό θηλασμό: Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Δικαιώματα ασθενή, αστική ευθύνη επαγγελματιών υγείας Σεβαστή Δημοσίου, Δικηγόρος, Μ.Δ. Δημοσίου Δικαίου, Νομικός σύμβουλος IBFAN Ελλάδας Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 431 404 π.χ. Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ -- 404 πχ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (431 404 π.χ.) ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ Αθηναϊκή Συμμαχία VS Πελοποννησιακή Συμμαχία ΑΙΤΙΑ 1. Ο οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα