ΑΔΑ: Β4ΓΥ7Λ7-Ζ9Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 23/08/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΓΥ7Λ7-Ζ9Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 23/08/2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού Τ.Κ Αθήνα Αθήνα, 23/08/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.: Πληροφορίες: Ε. Μαρκάτου Τηλ Φαξ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων προστασίας για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής (συμπράττων φορέας), συνολικού προϋπολογισμού πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 περί της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/ (ΦΕΚ 238/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ.162/2011 απόφαση του Π. Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο με αρ. φύλλου 2494/ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 3. Τον Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 5. Την υπ αριθμ. 177/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση: α) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης έτους 2012 και β) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών έτους 2012 των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 6. Την υπ αριθμ / απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. 7. Την υπ αριθμ. 1239/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α, που απαιτούνται για την ασφαλή απασχόληση των ατόμων που θα προσληφθούν στο πλαίσιο διεξαγωγής του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας, στο οποίο η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως συμπράττων φορέας, συνολικού προϋπολογισμού πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 1

2 ΚΑΛΕΙ τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών στο γραφείο 310, 3ος όροφος, τηλέφωνο , φαξ , Λεωφ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , καθημερινά από 24/8/2012 έως και 30/8/2012 και ώρες , έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α, που απαιτούνται για την ασφαλή απασχόληση των ατόμων που θα προσληφθούν στο πλαίσιο διεξαγωγής του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας, στο οποίο η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως συμπράττων φορέας, συνολικού προϋπολογισμού πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά: 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του συμμετέχοντος από την οποία θα προκύπτει ότι: - αναλαμβάνει να προμηθεύσει όλα τα είδη που αναφέρονται στον Πίνακα Μέσων Ατομικής Προστασίας τους Παραρτήματος Α. - όλα τα είδη θα τηρούν τις προδιαγραφές όπου αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α. H οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δεκαπέντε (15) ημερών. Η Παράδοση όλων των ειδών θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σε σημείο που θα υποδειχθεί γραπτώς ή προφορικώς από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Μεσογείων 156, Χολαργός, κατόπιν γραπτής ή προφορικής ή με φαξ παραγγελίας. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής εντός εννέα (9) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής. 2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 3. Πρακτικό Παραλαβής και Υλικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις: -Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, -ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, -ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. Η Δαπάνη βαρύνει, τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2012, Ειδικός Φορέας στον ΚΑΕ

3 Προμηθευτής θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια όλων των μέσων ατομικής προστασίας, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από τη Οικονομική Επιτροπή (Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.- Γάντια Δερματοπάνινα Γάντια με παλάμη από δέρμα, φοδραρισμένα, με μανσέτα σκληρή και πίσω μέρος από ύφασμα., σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 420 EN 388 (μηχανικές αντοχές 3122) 2.- Γάντια υφασμάτινα με επικάλυψη νιτριλίου Γάντια από ύφασμα, εμβαπτισμένα σε νιτρίλιο, σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 420 EN 388 (μηχανικές αντοχές 4111) 3.- Γάντια από PVC Γάντια από PVC με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Μήκος περ.36cm, σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 420 EN 388 (μηχανικές αντοχές 4121) EN 374-1/2/3 4.- Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία, ρυθμιζόμενα, με μαύρους φακούς, σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 166 FT (πλαίσιο) EN FTK 5.- Μποτάκια ασφαλείας Μποτάκι ασφαλείας από δέρμα προδιαγραφών S3, (μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων και πέλματος, αντιστατικά, αντιολισθητικά, αδιάβροχα, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα) σε μέγεθος 36-48, σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 344 ΕΝ 345 S3 6.- Γαλότσες Γαλότσες κνήμης προδιαγραφών S5 (μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων και πέλματος, αντιστατικές, αντιολισθητικές, αδιάβροχες, απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα) κατασκευασμένες από PVC, διαθέσιμες σε μέγεθος 37-47, σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 344 ΕΝ S5 7.- Ωτοασπίδες Ωτοασπίδες με στεφάνη στήριξης στο κεφάλι και μαξιλαράκια από αφρώδες υλικό, σύμφωνα με το πρότυπο: ΕΝ Ακολουθεί διάγραμμα εξασθένισης: 4

5 SNR : 27 db H : 33 M : 24 L : 15 Hz Frequency db db Mean attenuation Standard deviation Effective protection Φιλτρόμασκες Φιλτρόμασκα προδιαγραφών P1, με βαλβίδα εκπνοής, για προστασία από μη τοξικές σκόνες και σταγονίδια έως και 4 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Επιπλέον δοκιμασμένες με τo τεστ δολομίτη, σύμφωνα με το πρότυπο: EN Ανακλαστικά γιλέκα Γιλέκο από φθορίζον κίτρινο ή πορτοκαλί ύφασμα, αντανακλαστικές ταινίες τυπωμένο ή κεντημένο με το λογότυπο της περιφέρειας στο στήθος σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 340 ΕΝ 471 (κλάση 2.2) 10.- Αδιάβροχο σετ σακάκι παντελόνι Σετ αποτελούμενο από σακάκι και παντελόνι από αδιαβροχοποιημένο υλικό και τύπωμα στο στήθος, σύμφωνα με το πρότυπο: EN Καπέλα Καπέλα jockey πεντάφυλλα με τύπωμα ή κέντημα Ημίκρανο και ασπίδιο με πλέγμα Ασπίδιο προστασίας για χρήση με βενζινοπρίονο. Η προσαρμογή του οπτικού δίσκου στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα (ημίκρανο), τυπωμένο με το λογότυπο της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 1731 F, EN 166 3B (ημίκρανο) EN 1731 (πλέγμα) 13.- Σακάκι εργασίας Σακάκι εργασίας από καμπαρντίνα γρ/μ2, με τσέπες στο στήθος και τα πλάγια, κλείσιμο με κουμπιά τρουκ ή φερμουάρ, τυπωμένο ή κεντημένο με το λογότυπο της περιφέρειας στο στήθος Παντελόνι εργασίας Παντελόνι εργασίας από καμπαρντίνα γρ/μ2, με τσέπες στα πλάγια και στο πίσω μέρος και ξιφάκι στο μηρό. 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 1 Γάντια δερματοπάνινα Γάντια υφασμάτιναμε επικάλυψη νιτριλίου 50 3 Γάντια PVC 50 4 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία Μποτάκια ασφαλείας Γαλότσες Ωτοασπίδες Φιλτρόμασκες P Γιλέκο ανακλαστικό Αδιάβροχο σετ σακάκι παντελόνι Καπέλο Ημίκρανο και ασπίδιο με πλέγμα Σακάκι εργασίας Παντελόνι εργασίας 220 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα είδη ένδυσης-υπόδησης η αρμόδια υπηρεσία θα γνωστοποιήσει στον προμηθευτή τα απαραίτητα μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες της. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (Χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (Χωρίς ΦΠΑ) 1 Γάντια δερματοπάνινα Γάντια υφασμάτιναμε επικάλυψη νιτριλίου 50 3 Γάντια PVC 50 4 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία Μποτάκια ασφαλείας Γαλότσες Ωτοασπίδες Φιλτρόμασκες P Γιλέκο ανακλαστικό Αδιάβροχο σετ σακάκι παντελόνι Καπέλο Ημίκρανο και ασπίδιο με πλέγμα Σακάκι εργασίας Παντελόνι εργασίας 220 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. Όλες οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς. Οι τιμές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση. 7

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

.. .. . .. . ... ), ς, . αυτά, .. A) , . .. . στον επιπολασμό (prevalence) και στη σοβαρότητα απώλειας ακοής σε . .... . . Γράφημα 4: Μέση ηλικία ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ S8000 STANDARD. Τεχνικές Προδιαγραφές της σειράς S 8000 STANDARD με ενεργειακούς υαλοπίνακες Προφίλ

ΣΕΙΡΑ S8000 STANDARD. Τεχνικές Προδιαγραφές της σειράς S 8000 STANDARD με ενεργειακούς υαλοπίνακες Προφίλ ΣΕΙΡΑ S8000 STANDARD Τεχνικές Προδιαγραφές της σειράς S 8000 STANDARD με ενεργειακούς υαλοπίνακες Ίσιο εξαθαλαμικό συνθετικό, του Γερμανικού οίκου GEALAN G.U. Basicjet Stuttgart Θερμομόνωση προφίλ Standard

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD 2010 ASECINDUSTRIESPTELTD No.1UpperAljuniedLink, #0802,JooSengWarehouseBlockA,Singapore367901 TEL:(65)63834368/62842051 FAX:(65)63834369 Email:shirleytan@asec.com.sg Website:www.asec.com.sg [SWITCHESCATALOGUE]

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

http//www.ftelectronics.gr

http//www.ftelectronics.gr http//www.ftelectronics.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί Συνεργάτες, θα θέλαµε κατ αρχήν να σας ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως για την εµπιστοσύνη που δείχνετε στα προϊόντα µας. Ετσι µε αυτόν τον τρόπο η Εταιρία µας από

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας. Vasos Vassiliou

Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας. Vasos Vassiliou Information Theory Θεωρία της Πληροφορίας Vasos Vassiliou Network/Link Design Factors Transmission media Signals are transmitted over transmission media Examples: telephone cables, fiber optics, twisted

Διαβάστε περισσότερα

TrendyBusiness. Πλαίσια Πινακίδας Αριθμού Αυτοκινήτου με Διαφημιστική Λεζάντα της Εταιρείας σας Χωρίς τρύπες, βίδες και λάθη

TrendyBusiness. Πλαίσια Πινακίδας Αριθμού Αυτοκινήτου με Διαφημιστική Λεζάντα της Εταιρείας σας Χωρίς τρύπες, βίδες και λάθη Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 001 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 002 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 003 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 004 (μαύρο) Λογότυπο όπως σχέδιο 005 ασημί Email. pr@trendybusiness

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Dedra Made in ITALY DEDRA ΧΡΩΜΙΟ Στήλη ντους / Υδρομασάζ με μίκτη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Υλικό κατασκευής : Αλουμίνιο - Περιστρεφόμενη & ανακλινόμενη κεφαλή ντους Anticalcare - Τηλέφωνο ντους Anticalcare

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

διατομή τρόπος σύνδεσης Η δυναμική της σωστής σύνδεσης Σύνδεση με λαβύρινθο από 30mm-200mm

διατομή τρόπος σύνδεσης Η δυναμική της σωστής σύνδεσης Σύνδεση με λαβύρινθο από 30mm-200mm frigo περιγραφή Αξιόπιστη μόνωση / Πιστοποιημένη Υγιεινή Η λύση για τη βιομηχανική ψύξη, απο την εταιρεία arkhon, είναι η σειρά Πάνελ Frigo.Η ψύξη και η βαθιά κατάψυξη στην βιομηχανία τροφίμων είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Γνωστό Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Γνωστό Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Γνωστό Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO PIERDOOR

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO PIERDOOR 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 4. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO PIERDOOR 6. ΣΕΙΡΑ ECONOMY 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ ECONOMY 8. ΣΕΙΡΑ IQ S8000 STANDARD 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα MC / MC filters. Φίλτρα Καναλιού Επιστροφής / Return-path filters Αντάπτορες Φίλτρων Πρίζας / Rejection filter adaptors

Φίλτρα MC / MC filters. Φίλτρα Καναλιού Επιστροφής / Return-path filters Αντάπτορες Φίλτρων Πρίζας / Rejection filter adaptors Φίλτρα Filters Στα προσωποποιημένα φίλτρα το όνομα POLYTRON αποτελεί συνώνυμο υψηλής ποιότητας. Ο ακριβής εργοστασιακός μικροσυντονισμός των καναλιών του κάθε φίλτρου εξοικονομεί χρόνο από την ρύθμισή

Διαβάστε περισσότερα

horizon περιγραφή horizon

horizon περιγραφή horizon horizon περιγραφή Τα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης κρυφής στήριξης, μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια και κάθετα. Και στις δύο περιπτώσεις τα πάνελ συνδέονται μέσω της κρυφής στήριξης διπλού κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. II. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος Τσατάλας Στέλιος Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος Α Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

σταυροειδής θόλος made in Italy

σταυροειδής θόλος made in Italy σταυροειδής θόλος made in Italy Ο σταυροειδής θόλος μπορεί να καλύψει μεγάλες επιφάνειες με φως και ανθεκτικές κατασκευές. Πρόκειται για δυνατό και ευπροσάρμοστο κιόσκι, που αποτελεί την τέλεια λύση όταν

Διαβάστε περισσότερα