ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4076 Αθήνα, 21/03/2012 Διεκπ.: 3290 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» Αρ. Διακήρυξης 3/2012 συνολικού προϋπολογισμού ,00 (πενήντα χιλιάδες ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά ,00 (εξήντα μια χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΣΠΑ - Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» Ειδικός Στόχος 3.1 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.1. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Σελίδα 2 από 86

3 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Συνοπτικά Στοιχεία Έργου Τίτλος: Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα Αναθέτουσα Αρχή: Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων - (ΥΕΕΠ). Φορέας Χρηματοδότησης: Φορέας Λειτουργίας Έργου: Χρηματοδότηση: Προϋπολογισμός: Διάρκεια Υλοποίησης Έργου: Βουλή των Ελλήνων (ΒτΕ) - Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) - Ειδικός Λογαριασμός. Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» (ΣτΠ). Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ,00 (πενήντα χιλιάδες ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά ,00 (εξήντα μια χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από εθνικούς πόρους. δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτική Διαδικασία (Πρόχειρος Διαγωνισμός). Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 09/04/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Βασιλίσσης Σοφίας 11 (Μέγαρο Αρβανίτη), , Αθήνα, 3 ος Όροφος, γραφείο 305 (Πρωτόκολλο). Αποσφράγιση Προσφορών: 09/04/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Τόπος Διενέργειας: Ερωτήσεις Διευκρινήσεις: Οδός Αμαλίας 14, 10557, Αθήνα (3ος όροφος), Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) της Βουλής των Ελλήνων. Δίνονται μέχρι 05/04/2012, (βλέπε και 2.1.8). Σελίδα 3 από 86

4 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Επικοινωνία: κ. Π. Γιαμάς, Αμαλίας 14, 10557, Αθήνα (3 ος όροφος), , ώρες 10:00 13:00, Σελίδα 4 από 86

5 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά Στοιχεία Έργου...3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...8 Ορισμοί 8 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Στόχος του Έργου Περιβάλλον του Έργου Αποδέκτες Αναμενόμενα Αποτελέσματα Έργου Αντικείμενο του Έργου Οικονομικά Στοιχεία Έργου Μεθοδολογία του Έργου Εργασίες Παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα Έργου ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενικές Πληροφορίες Διαγωνισμού Δικαίωμα Συμμετοχής Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών Διενέργεια Διαγωνισμού Εκτέλεση Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...58 I.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό...59 I.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό...59 I.2 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής...60 I.2 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής...60 I.3 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης...61 I.3 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης...61 I.4 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος...62 I.4 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος...62 I.5 Υπόδειγμα Αλφαβητικής Κατάστασης Απασχολούμενου Προσωπικού...64 I.5 Υπόδειγμα Αλφαβητικής Κατάστασης Απασχολούμενου Προσωπικού...64 I.6 Υπόδειγμα Κατάστασης Συμμετεχόντων στο Έργο...65 I.6 Υπόδειγμα Κατάστασης Συμμετεχόντων στο Έργο...65 I.7 Υπόδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα Ανάθεσης Υπεργολαβιών...66 I.7 Υπόδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα Ανάθεσης Υπεργολαβιών...66 I.8 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς...67 I.8 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς...67 I.9 Υπόδειγμα σύμβασης...68 I.9 Υπόδειγμα σύμβασης...68 I.10 Συντομογραφίες...86 I.10 Συντομογραφίες...86 Σελίδα 5 από 86

6 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Σελίδα 6 από 86

7 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Πίνακας Πινάκων Πίνακας 1 : Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Δράσεων Έργου...21 Πίνακας 2: Δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την υποβολή της προσφοράς από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα...29 Πίνακας 3: Πίνακας Δικαιολογητικών Ενώσεων...31 Πίνακας 4: Δομή Τεχνικής Προσφοράς...37 Πίνακας 5: Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφοράς...42 Πίνακας 6: Πίνακας Δικαιολογητικών Ελλήνων Πολιτών...46 Πίνακας 7: Πίνακας Δικαιολογητικών Ημεδαπών Νομικών Προσώπων...48 Σελίδα 7 από 86

8 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί Όρος Διακήρυξη Έργο Περιγραφή Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από τις Γενικές Πληροφορίες, το Μέρος 1: "Περιβάλλον και Αντικείμενο του Έργου", το Μέρος 2: "Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού", το Μέρος 3: "Παραρτήματα" που περιλαμβάνει τα Παραρτήματα Ι έως Χ, καθώς και οι Πίνακες της Διακήρυξης Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα Προσφέρων ή Υποψήφιος Ανάδοχος Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις αυτών, που συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη της Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή Προσφορά Η πρόταση που υποβάλει ο Προσφέρων. Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει τη Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη. Εκπρόσωπος Το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλει την Προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Προδιαγραφές Το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται. Σελίδα 8 από 86

9 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Τεύχος Διακήρυξης Προϋπολογισμός Φορέας Χρηματοδότησης Η παρούσα Διακήρυξη στο σύνολό της. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου, η οποία έχει ήδη δεσμευθεί από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της Προσφοράς που μπορούν να υποβάλλουν οι Προσφέροντες. Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιμώμενη δαπάνη απορρίπτονται. Η Βουλή των Ελλήνων (ΒτΕ) - Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ). Πηγή Χρηματοδότησης Το ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση το οποίο αποτελεί την πηγή από την οποία αντλούνται οι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του Έργου, μεταξύ των οποίων είναι και ο Προϋπολογισμός του Έργου. Συμβατικό Τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Αναθέτουσα Αρχή Φορέας Λειτουργίας Αρμόδιος Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής Σύμβαση Κατακύρωση Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων - (ΥΕΕΠ), που εδρεύει στην Αθήνα, Οδός Αμαλίας 14, και προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό δυνάμει της υπ' αριθμ. 4076/3290 της απόφασής της. Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η παρακολούθηση και η προώθηση της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. κ. Π. Γιαμάς,, Αμαλίας 14, 10557, Αθήνα (3 ος όροφος), ώρες 10:00 13:00, Η έγγραφη συμφωνία που θα υπογραφεί μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του Έργου στον Ανάδοχο. Σελίδα 9 από 86

10 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Υπηρεσία Η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (ΥΕΕΠ). Σελίδα 10 από 86

11 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 11 από 86

12 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» 1.1 Στόχος του Έργου Στόχος του παρόντος Έργου είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο προσωπικό εισόδημα των πολιτών με έμφαση στο γυναικείο πληθυσμό και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, μέσω της χρήσης των έννομων αγαθών (δικαστήρια, αστυνομία, Ανεξάρτητες Αρχές κλπ). Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναδειχθεί αυτή η σχέση διότι, ως γνωστόν, η μη διεκδίκηση δικαιωμάτων και παροχών αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» (ΣτΠ) προσδοκά μέσω των σχεδιασμένων ερευνών και δράσεων ενημέρωσης: Να χαρτογραφήσει κατ αρχήν και στην συνέχεια να σχεδιάσει δράσεις για την προσέγγιση εκείνων των κατηγοριών του γυναικείου πληθυσμού της χώρας, που ανήκουν θεωρητικά στις ομάδες των οικονομικά αδυνάτων και των κοινωνικά αποκλεισμένων που κατά τεκμήριο έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη των υπηρεσιών του. Να αποτυπώσει στοιχεία της αξιοποίησης των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών, ειδικά από τις γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα, που πλήττονται περισσότερο. Να αναδειχθεί η Αρχή ως κομβικό σημείο για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων Να έχει τη δυνατότητα ευρύτερης διάχυσης ενημέρωσης και προβολής των ανωτέρω συμπερασμάτων γενικότερα, με επιμέρους στόχο την ευαισθητοποίηση όλων, αλλά και ειδικότερα σε εστιασμένες σε ομάδες στόχους. Να προάγει την αλληλεπίδραση και συμμετοχή σε διάφορα επίπεδα Επιμέρους στόχοι, οι οποίοι συνδέονται με την επίτευξη των παραπάνω είναι οι εξής: Εμπλουτισμός της τεχνολογικής υποδομής της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», με ενοποίηση και αναβάθμιση των υπαρχόντων συστημάτων Εξοικείωση, ανάδειξη και βελτιστοποίηση των εφαρμογών που θα δοκιμασθούν κατά την υλοποίηση του έργου. 1.2 Περιβάλλον του Έργου Συνοπτική Αναφορά στο Φορέα Λειτουργίας Η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη ιδρύθηκε με το Νόμο 2477/97 και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου Το νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας του ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3094/03. Η Ανεξαρτησία της Αρχής κατοχυρώθηκε συνταγματικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος του (άρθρο 103 παραγρ. 9 και άρθρο 101 Α ). Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών, που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού. Παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν και από το 1998 έχει δεχθεί περισσότερες από αναφορές. Είναι αρμόδιος για υποθέσεις που αναφέρονται στις υπηρεσίες: Σελίδα 12 από 86

13 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» του δημοσίου, όπως υπουργεία, εφορίες, τελωνεία, πολεοδομίες, αστυνομικά τμήματα, φυλακές, σχολεία, πρεσβείες της Ελλάδας, κ.λπ. των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (κοινότητες, δήμοι, νομαρχίες) των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, κ.λπ. των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ κ.λπ.) των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (όπως Ο.ΚΑ.ΝΑ., Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ΕΛ.Ο.Τ., Ι.Γ.Μ.Ε., ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, κ.λπ.), των δημόσιων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος και για θέματα που ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώματα του παιδιού. Τέλος, ο ρόλος και η αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη διευρύνθηκε σημαντικά με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις. (ΦΕΚ 207/Α/ )» Συνοπτική αναφορά στο Δικαιούχο Η Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων(Υ.Ε.Ε.Π.) της Βουλής των Ελλήνων, συστάθηκε με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων της 12ης Σεπτεμβρίου 2006 (Απόφαση 6653/533 / ), η οποία δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 192/Α / Η Υ.Ε.Ε.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες της Βουλής των Ελλήνων, ως τελικού δικαιούχου, κατά την έννοια της παραγράφου στ του άρθρου 1 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α ), καθώς και ως αναθέτουσας αρχής και ως δικαιούχου, για την προγραμματική περίοδο , σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α ). Επιπλέον η Υ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση και το συντονισμό των δράσεων που αναλαμβάνει η Βουλή των Ελλήνων και προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την χρηματοδότηση των Ανεξάρτητων Αρχών που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπως ορίζει ο Ειδικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υ.Ε.Ε.Π., (Απόφαση 6653/5332/ , Φ.Ε.Κ. 192/Α / ), η Υπηρεσία αποτελεί οργανική μονάδα της Βουλής και υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων. Η Υ.Ε.Ε.Π. συγκροτείται από: 1) Τη Διεύθυνση Εφαρμογής Έργων, η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού β) Τμήμα Παρακολούθησης Έργου γ)τμήμα Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης 2) Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) σε επίπεδο τμήματος και Επίσης, παράλληλα λειτουργεί ο Ειδικός Λογαριασμός της ΒτΕ με σκοπό μεταξύ άλλων «την διαχείριση των χρηματοδοτήσεων από τη συμμετοχή Σελίδα 13 από 86

14 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» της Βουλής των Ελλήνων και των Ανεξάρτητων Αρχών στα επιχειρησιακά προγράμματα του κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και σε λοιπά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Πλαίσιο Χρηματοδότησης Έργου Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», το οποίο αποτελεί ένα από τα 8 ΕΠ του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) και εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5528/ Πιο συγκεκριμένα, το έργο με τίτλο «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 3.1 «Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων» του ΕΠ ΔΜ. Οι δαπάνες του Έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και, συγκεκριμένα, τη ΣΑΕ της Βουλής των Ελλήνων 500/8 Ειδικότερα, ο κωδικός εγγραφής για την πράξη με τίτλο " Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές.", στην οποία υπάγεται το έργο «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα», είναι 2011ΣΕ και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από εθνικούς πόρους Υφιστάμενη Κατάσταση Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση σε περιοχές που άπτονται του θέματος του Έργου, όπως αυτή της λειτουργίας και της στελέχωσης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» Λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» Στην παρούσα παράγραφο αναλύεται ο σημερινός τρόπος λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» Ο Συνήγορος του Πολίτη εδρεύει στην Αθήνα και δέχεται έγγραφες αναφορές από πολίτες και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατά τη συναλλαγή τους με κάποια ελληνική δημόσια υπηρεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στον Συνήγορο, θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται η υπόθεσή του. Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημόσια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση του προβλήματος μπορεί να καταθέσει έγγραφη αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη Στελέχωση Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» Συνολικά, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» απασχολεί 188 άτομα, τα οποία χωρίζονται σε έξι (6) τομείς: Ο Συνήγορος του Πολίτη προΐσταται της Ανεξάρτητης Αρχής και συνεργάζεται στενά με τους έξι Βοηθούς Συνηγόρους, οι οποίοι εποπτεύουν Σελίδα 14 από 86

15 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» και συντονίζουν τη λειτουργία και τα στελέχη των αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων, που παρατίθενται κατωτέρω: 1. Δικαιώματα του ανθρώπου 2. Κοινωνική προστασία 3. Ποιότητα ζωής 4. Σχέσεις κράτους-πολίτη 5. Δικαιώματα του παιδιού 6. Ισότητα των φύλων Η διεύθυνση γραμματείας του Συνηγόρου του Πολίτη ασκεί τις αρμοδιότητες διοικητικής υποστήριξης του έργου της ανεξάρτητης αρχής και αποτελείται από 6 τμήματα και 3 γραφεία. Στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό, καθώς και αποσπασμένο από δημόσιους φορείς. 1.3 Αποδέκτες Αναμενόμενα Αποτελέσματα Έργου Οι ωφελούμενοι από το έργο θα είναι πολίτες, κυρίως γυναίκες, που διαβιούν στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας και υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό (άνεργοι, συνταξιούχοι, μέλη μειονοτήτων κλπ). Μέσα από το προτεινόμενο υποέργο, ο Συνήγορος του Πολίτη ενδιαφέρεται να χαρτογραφήσει κατ αρχήν και στην συνέχεια να προσεγγίσει εκείνες τις κατηγορίες του γυναικείου πληθυσμού της χώρας, που θεωρητικά ανήκουν στις ομάδες των οικονομικά αδυνάτων και των κοινωνικά αποκλεισμένων που κατά τεκμήριο έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη των υπηρεσιών του. Σημειωτέον δε, ότι οι γυναίκες, σύμφωνα με όλες τις στατιστικές, πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και άρα κινδυνεύουν περισσότερο να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας. Τα συμπεράσματα της έρευνας αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, όσον αφορά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Δεδομένου μάλιστα ότι η διαμεσολαβητική λειτουργία της Αρχής, όπως προβλέπεται στα σχετικά νομοθετήματα και εφαρμόζεται στην πράξη όσα χρόνια λειτουργεί ο Συνήγορος του Πολίτη, είναι μία διαδικασία απλή για τον πολίτη, χωρίς πολυπλοκότητα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, εκτιμάται, ότι η Αρχή, χαρτογραφώντας τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ασθενέστερων, θα μπορούσε να τους προσεγγίσει πιο αποτελεσματικά και τελικά να οδηγηθεί σε αύξηση των υποβαλλόμενων σε αυτή αναφορών. 1.4 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η διεξαγωγή έρευνας, μέσω της οποίας θα προσδιοριστεί το οικονομικό και κοινωνικό προφίλ των πολιτών (με έμφαση στην έμφυλη διάκριση) που προσφεύγουν στον Συνήγορο του Πολίτη. Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο προσωπικό εισόδημα των πολιτών και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, μέσω της χρήσης των έννομων αγαθών (δικαστήρια, αστυνομία, Ανεξάρτητες Αρχές κλπ). Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναδειχθεί αυτή η σχέση διότι, ως γνωστόν, η μη διεκδίκηση δικαιωμάτων και παροχών αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του κοινωνικού αποκλεισμού. Η έρευνα σχεδιάζεται να διεξαχθεί σε δύο επίπεδα : Σελίδα 15 από 86

16 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» 1. Δειγματοληπτική έρευνα σε επιλεγμένο δείγμα 1000 πολιτών, που προσέρχονται στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη, αναζητώντας βοήθεια για υποθέσή τους και 2. Συνεργασία με την ΕΛ.ΣΤΑΤ 1, ώστε να συμπεριληφθούν στοχευμένα ερωτήματα για την εκπλήρωση του στόχου της έρευνας, στο βασικό ερωτηματολόγιο της έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (Statistics of Income and Living Conditions, SILC), που διεξάγεται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Eurostat ανά διετία. Μετά το πέρας της έρευνας και την αποτύπωση των αποτελεσμάτων της, προβλέπεται, η παρουσίασή τους από τον ανάδοχο. Αναλυτικοί όροι για τη διενέργεια του διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου και την εκτέλεση του Έργου από τον τελευταίο δίνονται στο 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1.5 Οικονομικά Στοιχεία Έργου Προϋπολογισμός Έργου: ,00 (πενήντα χιλιάδες ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά ,00 (εξήντα μια χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Επί των παραπάνω ποσών, ο Προσφέρων θα πρέπει να λάβει υπ όψη του τα επόμενα: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε ύψος 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΒ και ΜΤΠΥ που αντιστοιχούν στο 7,17% επί της δαπάνης. Παρακράτηση φόρου γίνεται σύμφωνα με το Ν.2238/1994 (άρθρο 55 παρ.1) και το Ν.2198/1994 (άρθρο 24). Προκαταβολή εκτέλεσης Έργου καθώς και ο τρόπος πληρωμής δίνεται όπως αναφέρεται στην 2.5 Εκτέλεση Έργου. Το ποσό του προϋπολογισμού που αναφέρεται είναι και το ανώτερο όριο της οικονομικής προσφοράς. 1.6 Μεθοδολογία του Έργου Η υλοποίηση του έργου «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών, από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: Φ1: Μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Φ2: Πιλοτική εφαρμογή έρευνας στο Συνήγορο του Πολίτη, βελτιώσεις προσθήκες στο τελικό ερωτηματολόγιο. Φ3: Διενέργεια έρευνας πεδίου στο Συνήγορο του Πολίτη και ψηφιοποίηση των δεδομένων στο υπό λειτουργία στατιστικό πακέτο. Φ4: Εξαγωγή, επεξεργασία τακτοποίηση των αναγκαίων στατιστικών δεδομένων από τα αποτελέσματα της έρευνας SILC. Φ5: Συνδυασμός των ψηφιοποιημένων αποτελεσμάτων της έρευνας SILC με τα ψηφιοποιημένα αποτελέσματα της έρευνας στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη. Φ6 : Παρουσίαση αποτελεσμάτων. 1 Έχει ήδη εξασφαλιστεί Σελίδα 16 από 86

17 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Το περιεχόμενο των ανωτέρω φάσεων περιγράφεται παρακάτω Φ1 : Μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου θα πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον στα ακόλουθα : στο συνολικό σχεδιασμό του έργου με τις επιμέρους φάσεις του και στη διασύνδεση των επιμέρους φάσεων μεταξύ τους, στην μεθοδολογία σχεδιασμού της έρευνας πεδίου και στην υλοποίησή της, στην μεθοδολογία σχεδιασμού του ερωτηματολογίου, στα βήματα αξιοποίησης των δεδομένων της SILC και στον τρόπο συνδυασμού των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου με τα δεδομένα της SILC, στην οργάνωση της ημερίδας παρουσίασης αποτελεσμάτων κλπ. Αναλυτικότερα, η μεθοδολογία σχεδιασμού της έρευνας πεδίου λαμβάνει υπόψη της τις διεθνείς σύγχρονες πρακτικές, καθώς και την μεθοδολογία της έρευνας που διεξάγει η ΕΛ.ΣΤΑΤ, αναφορικά με το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (SILC). Στην έρευνα πεδίου που θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη, το δείγμα που θα επιλεγεί θα προέλθει από τους προσερχόμενους πολίτες στην Ανεξάρτητη Αρχή (κατά τη λειτουργία του γραφείου Υποδοχής Κοινού). Σχεδιάζεται να ζητείται από όλους τους προσερχόμενους πολίτες, που διατίθενται προς αυτό, να συμπληρώνουν τα σχετικά ερωτηματολόγια, από την ημερομηνία έναρξης του έργου και μέχρι την συμπλήρωση χιλίων (1000) ερωτηματολογίων. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας πεδίου θα δομηθεί στο πρότυπο που ακολουθεί η ΕΛΣΤΑΤ στην έρευνα SILC και σε σύνδεση με τα ερωτήματα που θα συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο της. Θα περιλαμβάνει κλειστές ερωτήσεις που αφορούν το γενικό οικογενειακό και κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο των ερωτωμένων πολιτών, καθώς και ερωτήσεις για τον επαρκή προσδιορισμό δημογραφικών χαρακτηριστικών και περιοχής προέλευσης. Επίσης, θα υπάρχει και μία ερώτηση ανοιχτού τύπου που θα διερευνά την άποψη του ερωτώμενου για την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη. Η συνολική διάρκεια της φάσης εκτιμάται σε τέσσερις (4) εβδομάδες Φ2 : Πιλοτική εφαρμογή έρευνας στο Συνήγορο του Πολίτη, βελτιώσεις προσθήκες στο τελικό ερωτηματολόγιο Προβλέπεται σε πρώτη φάση πιλοτική εφαρμογή της έρευνας με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ερωτηματολογίων, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις, προσθήκες και βελτιώσεις στο τελικό ερωτηματολόγιο. Η συνολική διάρκεια της φάσης εκτιμάται σε δύο (2) εβδομάδες. Σελίδα 17 από 86

18 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Φ3: Διεξαγωγή έρευνας πεδίου στο Συνήγορο του Πολίτη και ψηφιοποίηση των δεδομένων στο υπό λειτουργία στατιστικό πακέτο Αντικείμενο της συγκεκριμένης φάσης είναι η διεξαγωγή της έρευνας και μετά το πέρας αυτής η τακτοποίηση του αρχείου των δεδομένων που θα εισαχθούν σε βάση δεδομένων προς επεξεργασία, μέσω του υπό λειτουργία στατιστικού πακέτου 2. Η έρευνα θα διεξάγεται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, στο Γραφείο Υποδοχής Κοινού και θα διαρκέσει από την έναρξη του έργου και μέχρι τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων 1000 ερωτηματολογίων. Από τον ανάδοχο αναμένεται να διαθέσει δύο (2) συνεντευκτές, προκειμένου να συλλέξουν το απαιτούμενο υλικό. Σημειώνεται ότι, κατά προσέγγιση, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης 20 ερωτηματολογίων την ημέρα. Στη συνέχεια, προκειμένου να είναι αξιοποιήσιμη η πληροφορία και συμβατή με το υπάρχον στατιστικό πακέτο του Συνηγόρου του Πολίτη, απαιτείται η τακτοποίηση του αρχείου σε βάση δεδομένων (ψηφιοποίηση). Η συνολική διάρκεια της φάσης εκτιμάται σε δεκαέξι (16) εβδομάδες και εκτελείται αμέσως μετά την έγκριση του τελικού ερωτηματολογίου Φ4: Εξαγωγή, επεξεργασία τακτοποίηση των αναγκαίων στατιστικών δεδομένων από τα αποτελέσματα της έρευνας SILC Η έρευνα SILC, (Statistics of Income and Living Conditions), που διεξάγεται ανά διετία (ή κατ έτος), στοχεύει στη στατιστική προσέγγιση του κοινωνικού προφίλ των νοικοκυριών. Το βασικό της αποτέλεσμα είναι η αποτύπωση των στοιχείων της κατανομής του εισοδήματος και της φτώχειας και ο συσχετισμός αυτών με το κοινωνικό προφίλ νοικοκυριών και ατόμων. Στο βασικό ερωτηματολόγιο της SILC, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΛ.ΣΤΑΤ θα συμπεριληφθούν ερωτήματα, τα οποία θα ανιχνεύουν την διεκδίκηση ή μη από τους ερωτώμενους των δικαιωμάτων τους γενικά και ειδικότερα για τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Συνηγόρου του Πολίτη. Κατά τη φάση αυτή και αφού ολοκληρωθεί η έρευνα SILC από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και παραδοθούν τα αποτελέσματά της, ο ανάδοχος καλείται να εξαγάγει από το σύνολο των δεδομένων, τους απαραίτητους πίνακες και διαγράμματα, προκειμένου να διερευνήσει το συνολικό προφίλ των γυναικών - χρηστών των έννομων αγαθών. Προς τούτο απαιτείται το αρχείο των δεδομένων της SILC να τύχει επεξεργασίας, ώστε να τακτοποιηθεί (ψηφιοποίηση, συντελεστές αναγωγής, ονοματολογία μεταβλητών κ.λπ.) στο υπό λειτουργία στατιστικό πακέτο, και να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση. Η συνολική διάρκεια της φάσης εκτιμάται σε δέκα (10) εβδομάδες. Ωστόσο, επειδή ουσιαστική προϋπόθεση για την έναρξη και την υλοποίηση της φάσης αυτής είναι η ολοκλήρωση της έρευνας SILC από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και η παράδοση των αποτελεσμάτων της, η εκτέλεση της φάσης αυτής θα ξεκινήσει αμέσως μετά την παράδοση των αποτελεσμάτων από την ΕΛ. ΣΤΑΤ και την ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου στο Συνήγορο του Πολίτη. 2 Το στατιστικό αυτό πακέτο συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρέως διαδεδομένων πακέτων, φιλικών προς τους χρήστες ή θα είναι συμβατό προς ορισμένα από αυτά και ισοδύναμης φιλικότητας. Σελίδα 18 από 86

19 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα το αρχείο της ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να παραδοθεί τον Οκτώβριο του Φ5: Συνδυασμός των ψηφιοποιημένων αποτελεσμάτων της έρευνας SILC με τα ψηφιοποιημένα αποτελέσματα της έρευνας στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη Αντικείμενο της συγκεκριμένης δράσης είναι ο συνδυασμός των δύο ψηφιοποιημένων αρχείων των ερευνών. Δεδομένου ότι τα στοιχεία της έρευνας SILC αποτελούν σοβαρές εμπειρικές ενδείξεις των τεκταινομένων σε μάκρο επίπεδο και η έρευνα πεδίου στο Συνήγορο του Πολίτη, θα αποτελέσει μία ένδειξη γα το προφίλ των προσερχόμενων, ζητούμενο είναι ο προσδιορισμός των ευάλωτων ομάδων του γυναικείου πληθυσμού, που ενδεχομένως χρειάζονται περισσότερο τις υπηρεσίες του Συνηγόρου του Πολίτη. Στην τελική της μορφή, η έκθεση αποτελεσμάτων που θα παραδώσει ο ανάδοχος, θα περιέχει περιγραφικό κείμενο, πίνακες και διαγράμματα. Η συνολική διάρκεια της φάσης εκτιμάται σε τέσσερις (4) εβδομάδες Φ6 : Παρουσίαση αποτελεσμάτων Η δράση αφορά στην παρουσίαση από τον ανάδοχο των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήγαγε στον κύριο του έργου καθώς και σε ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς, με ταυτόχρονη διανομή των αποτελεσμάτων σε ψηφιακή μορφή. Η συνολική διάρκεια της φάσης εκτιμάται σε τέσσερις (4) εβδομάδες. 1.7 Εργασίες Παρακάτω αναφέρονται οι εργασίες οι οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν στα πλαίσια του Έργου. Ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου και κατάρτιση σχετικών ερωτηματολογίων. Πιλοτική εφαρμογή της έρευνας πεδίου. Έρευνα πεδίου. Ανάλυση και τακτοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου Εξαγωγή, ανάλυση και τακτοποίηση εκείνων των δεδομένων από την έρευνα SILC που είναι αναγκαία Συνδυασμός των αποτελεσμάτων των δεδομένων από τις δύο ανωτέρω έρευνες Σχεδιασμός και οργάνωση δράσεων παρουσίασης αποτελεσμάτων. Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στα πλαίσια των προαναφερόμενων δράσεων. 3 Σε περίπτωση που η διεξαγωγή της έρευνας SILC καθυστερήσει υπέρμετρα ή δεν παραδώσει αποτελέσματα, η υλοποίηση και το κόστος του έργου θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα. Σελίδα 19 από 86

20 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» 1.8 Παραδοτέα Παρακάτω αναφέρονται τα ελάχιστα παραδοτέα του Έργου όπως αυτά προκύπτουν από τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες. ΦΑΣΗ του Έργου ΦΑΣΗ 1η: Μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου / ανάπτυξη και σύνταξη ερωτηματολογίων ΦΑΣΗ 2η: Πιλοτική εφαρμογή έρευνας, βελτιώσεις προσθήκες στο τελικό ερωτηματολόγιο ΦΑΣΗ 3η: Έρευνα Πεδίου και ψηφιοποίηση των δεδομένων στο υπό λειτουργία στατιστικό πακέτο ΦΑΣΗ 4η: Εξαγωγή, επεξεργασία τακτοποίηση των αναγκαίων στατιστικών δεδομένων από τα αποτελέσματα της έρευνας SILC ΦΑΣΗ 5η : Συνδυασμός των ψηφιοποιημένων αποτελεσμάτων της έρευνας SILC με τα ψηφιοποιημένα αποτελέσματα της έρευνας στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη ΦΑΣΗ 6η: Παρουσίαση αποτελεσμάτων Παραδοτέα (ελάχιστα) Π1. Τεύχος Μεθοδολογίας και υλοποίησης του έργου και αρχικό ερωτηματολόγιο Π2. 20 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τελικό ερωτηματολόγιο Π συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και ψηφιοποιημένο αρχείο των δεδομένων της έρευνας, έτοιμο προς χρήση Π4. Ψηφιοποιημένο αρχείο αποτελεσμάτων της έρευνας SILC έτοιμο προς χρήση Π5. Τελική έκθεση περιγραφής αποτελεσμάτων με κείμενο πίνακες - διαγράμματα Π6. Κατάλογος ενεργειών παρουσίασης αποτελεσμάτων Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, καθορίζει σαφώς τα χρονικά όρια παράδοσης των ανωτέρω παραδοτέων. 1.9 Χρονοδιάγραμμα Έργου Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της έρευνας SILC θα παραδοθούν από την ΕΛΣΤΑΤ στον εκτιμώμενο χρόνο 4. Η προσέγγιση που παρουσιάζεται παρακάτω και τα στάδια υλοποίησης που περιγράφονται θέτουν τα γενικά όρια της εκτέλεσης του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται: έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το Έργο, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων, αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει, 4 Σε περίπτωση που η διεξαγωγή της έρευνας SILC καθυστερήσει υπέρμετρα ή δεν παραδώσει αποτελέσματα, η υλοποίηση και το κόστος του έργου θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα. Σελίδα 20 από 86

21 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του ολοκληρωμένη, λεπτομερή προσέγγιση που θα ακολουθηθεί κατά την υλοποίηση του Έργου, η οποία θα είναι αποτέλεσμα της μεθοδολογίας που θα υιοθετηθεί. Υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση / μεθοδολογία υλοποίησης διότι αυτή αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την κατανόηση του αντικειμένου του Έργου και των ιδιαιτεροτήτων του. Με την Κατακύρωση, οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με την Προσφορά του Αναδόχου και τυχόν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, υπό την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στη Σύμβαση που θα υπογραφεί. Πίνακας 1 : Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Δράσεων Έργου ΦΑΣΗ / ΜΗΝΕΣ Φ 1: Μεθοδολογία σχεδιασμού έρευνας πεδίου / ανάπτυξη και σύνταξη ερωτηματολογίου X Φ 2: Πιλοτική εφαρμογή έρευνας, βελτιώσεις προσθήκες στο τελικό ερωτηματολόγιο Φ 3: Έρευνα Πεδίου και ψηφιοποίηση των δεδομένων στο υπό λειτουργία στατιστικό πακέτο Φ 4: Εξαγωγή, επεξεργασία τακτοποίηση των αναγκαίων στατιστικών δεδομένων από τα αποτελέσματα της έρευνας SILC Φ 5: Συσχετισμός των ψηφιοποιημένων αποτελεσμάτων της έρευνας SILC με τα ψηφιοποιημένα αποτελέσματα της έρευνας στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη X X X X X X X X X Φ 6: Παρουσίαση αποτελεσμάτων X Διευκρινίσεις: Σημειώνονται με X οι ενδεικτικές περίοδοι Σελίδα 21 από 86

22 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 22 από 86

23 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» 2.1 Γενικές Πληροφορίες Διαγωνισμού Αντικείμενο Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η έρευνα πεδίου στο Συνήγορο του Πολίτη για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς τη άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών, από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα, σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (ΥΕΕΠ) Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Ο παρών διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) και εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5528/ και υλοποιείται από την ΥΕΕΠ, ενώ φορέας λειτουργίας είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη. Ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα Αρχή και, αναλογικά και συμπληρωματικά, με τις παρακάτω διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν: Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος και 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/1987),όπως ισχύει. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 103, 104Α και 106 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/A/1997),όπως ισχύει. Την υπ αριθ. 3873/2619/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στους Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων και Τμημάτων και Υπηρεσιών της Βουλής» (ΦΕΚ 289Β/ ). Το άρθρο 49 του Ν. 3427/05 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 312/Α/2005). Την υπ αριθ. 6653/5532/ Απόφαση Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» (ΦΕΚ 192/Α/2006). Την υπ αριθ. 6652/5531/ Απόφαση Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Έσοδα, τρόπος και διαδικασία τήρησης του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής των Ελλήνων του άρθρου 92 Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β ) και έλεγχος αυτού» (ΦΕΚ 192/Α/2006). Την υπ αριθ. 8585/5940/ Απόφαση Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Ανάθεση καθηκόντων της θέσης του Συντονιστή της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (ΥΕΕΠ). Το Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 10/Α /2003). Το Ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», (ΦΕΚ220/.Α /2002). Σελίδα 23 από 86

24 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Το Ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»(φεκ 231/Α / ). Το N.3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» (ΦΕΚ 16/Α / ). Το Ν. 3769/2009 Εφαρμογή της Ίσης μεταχείρισης και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 105/Α / Το Ν. 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α / ). Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/1999). Νόμος 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/1995), όπως ισχύει. Νόμος 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1995), όπως ισχύει. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64/Α/ ), καθώς και την Τροποποίηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ από τον ΕΚ αριθ. 1177/ , όπως ισχύει. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 σχετικά με τον «Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου», (ΦΕΚ Α' 150/2007), εφαρμοζόμενων αναλογικά και κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη. Νόμος 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. Την υπ αριθ. Ε (2007) 5528/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Τις από , , , , 1 ης, 2 ης, 3 ης και 4 ης αποφάσεις, αντίστοιχα της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », και την πορεία της διαδικασίας Εξειδίκευσης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », σύμφωνα με τα, υπ αριθ. Πρωτ. 359/ έγγραφο της ΕΥΕ-ΓΓΙΦ και το από εσωτερικό σημείωμα της Μονάδας Α1 προς τη Μονάδα Α2 της ΕΥΔ του Ε.Π. ΔΜ. Την υπ αριθ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης καθώς και το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και τον σχετικό Οδηγό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά. Την υπ αριθ /739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/ ) απόφαση υπουργού Οικονομικών : Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Τη με αύξοντα αριθμό 46 ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση » αριθ. Πρωτ. 1209/ , καθώς και τη 1 η Τροποποίησή της με αριθ. Πρωτ. 2817/ Σελίδα 24 από 86

25 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Την από 7 Οκτωβρίου 2011 υπογραφείσα Προγραμματική Συμφωνία για την πράξη «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές». Την υπ αριθ. 9274/6010/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων «Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμφωνίας για το έργο Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές». Την υπ' αριθ της 12/12/2011 Απόφαση Έγκρισης Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» με κωδικό MIS της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Τη ΣΑΕ 500/8 Τροπ.0 της , στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη με ενάριθμο κωδικό έργου 2011ΣΕ , συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων πενήντα μια χιλιάδες επτακοσίων ογδόντα ευρώ ( ,00 ). To υπ αριθ. 2/ Πρακτικό προέγκρισης του τεύχους διακήρυξης του Υποέργου 2 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» της Κοινής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Προγραμματικής Συμφωνίας. Την υπ' αριθ /10231/2012 της Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη με θέμα «Υλοποίηση της Φάσης Β (διαδικασίες δημοπράτησης και κατάρτισης σύμβασης), του υποέργου 2... και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές». Την υπ' αριθ. 4076/3290/ Απόφαση Έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, του πρόχειρου διαγωνισμού και του τεύχους διακήρυξης, του υποέργου 2 της πράξης: «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές». Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αυτών Γενικές Αρχές Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές Προσφορές που παρουσιάζουν επουσιώδεις αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως επουσιώδεις αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Σελίδα 25 από 86

26 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τη Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη Δημοσίευση Διαγωνισμού Η ανακοίνωση της παρούσας Διακήρυξης και το αναλυτικό τεύχος της θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΒτΕ (ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνηγόρου του Πολίτη ( και του ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ( για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Λήψη Εγγράφων Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του World Wide Web, στη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση του Συνηγόρου του Πολίτη ( και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ( Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την παραλαβή να συμπληρώνουν και να αποστείλουν το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η αρμόδια υπηρεσία να έχει στη διάθεση της πλήρη καταγραφή όσων παρέλαβαν την Διακήρυξη για την αποστολή πρόσθετων εγγράφων, μεταβολών ή διευκρινήσεων. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων της Διακήρυξης, περιλαμβανομένων των Παραρτημάτων της. Μετά την κατάθεση και αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Παροχή Διευκρινήσεων Τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Διακήρυξη, παρέχονται από την Υπηρεσία (Αμαλίας 14, 10557, Αθήνα, 3 ος όροφος, τηλ , ώρες 10:00 13:00, φαξ , Η υποβολή ερωτήσεων μπορεί να γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) προς την ανωτέρω διεύθυνση το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στον Αρμόδιο Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής. Εφόσον κριθεί απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, οι διευκρινίσεις αυτές θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ( Οι διευκρινίσεις θα δοθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους ενδιαφερόμενους ταυτόχρονα, χωρίς όμως να παρέχεται εγγύηση παράδοσης από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής.Κανένας ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε Σελίδα 26 από 86

27 «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα» περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται Χρονοδιάγραμμα Παρακάτω αναφέρονται οι ημερομηνίες που διέπουν την εκτέλεση του παρόντος διαγωνισμού και το σύνολο του Έργου της υλοποίησης: Διακήρυξη: 21/03/2012. Παραλαβή Εγγράφων: 22/03/2012 (μόνον σε ηλεκτρονική μορφή) Παραλαβή Διευκρινίσεων: 03/04/2012 (το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). Παροχή Διευκρινίσεων: 05/04/2012 (το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, εφόσον οι διευκρινίσεις έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα). Υποβολή Προσφορών: 09/04/2012 (09:30-12:00). Αποσφράγιση Προσφορών: 09/04/2012 (13:00). Επιλογή Αναδόχου: εξήντα (60) ημέρες (ενδεικτικά) μετά την αποσφράγιση των Προσφορών. Υπογραφή Σύμβασης: δέκα (10) ημέρες μετά την επιλογή Αναδόχου. Λήξη Υλοποίησης Έργου: δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, και ασχολούνται, τουλάχιστον κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, με αντικείμενα και τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το έργο (ενδεικτικά αναφέρονται η διεξαγωγή έρευνας πεδίου, η κοινωνική μελέτη και έρευνα κλπ). 2. Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι: - στην Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης στην υλοποίηση του Έργου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου, καθώς επίσης και το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης ή (ΠΡΟΣΟΧΗ: ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή), - όλα τα μέλη της ένωσης θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα, - Σε κάθε περίπτωση τα μέλη που υποβάλλουν την από κοινού Προσφορά θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο σύνολο ή σε τμήμα των αιτουμένων στην ανωτέρω παράγραφο πεδίων δραστηριότητας. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο διαγωνισμό, είτε ως κυρίως συμμετέχων είτε ως υπεργολάβος, αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων (1) και (2) ανωτέρω, Σελίδα 27 από 86

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ----------- ΑΔΑ: 7ΛΞ5ΩΚΓ-Θ96 Ναύπακτος 25/11/2015 Αριθμ.πρωτ: 33115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ Μηχαήλ Κ. Νομικός Ο Μιχαήλ Νομικός με καταγωγή από την Αμοργό, αρχικά υπήρξε ιδιοκτήτης τυπογραφείου και εκδότης της εφημερίδας στην Αίγυπτο σε διάσημη εφημερίδα. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα το 1882 αγόρασε

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011 3 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ επανέρχεται το αφορολόγητο πλεόνασμα διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις συμπράξεις, αναγκαστικοί και δασικοί συνεταιρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο... Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο.. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου... Οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13 Λύση στο πρόβλημα του προσανατολισμού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και κυρίως επισκέπτες στην περιοχή του Πανοράματος επιχειρεί να δώσει ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, μέσω συγκοινωνιακής μελέτη που εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρχική σχεδίαση της σήραγγας Αγίου Νικολάου προέβλεπε, στο μεγαλύτερο μήκος της, την κατασκευή δύο διακριτών κλάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ. Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7

Διοίκηση & Γραφεία 2. Επιστολή του Προέδρου 4. Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5. Σύσταση και αρμοδιότητες 6. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοίκηση & Γραφεία 2 Επιστολή του Προέδρου 4 Μήνυμα από την Αν. Γενική Διευθύντρια 5 Σύσταση και αρμοδιότητες 6 Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 7 Σχέδια που έχουν συμπληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

η εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα της κορινθίας Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 / 1,30 / Αρ. φύλλου: 80 www.korinthiasports.gr

η εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα της κορινθίας Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 / 1,30 / Αρ. φύλλου: 80 www.korinthiasports.gr η εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα της κορινθίας Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 20 / 1,30 / Αρ. φύλλου: 80 ΜΠΑΣΚΕΤ www.korinhiaspors.gr ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΒΑΛΕ ΣΤΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Σελ. 14 ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πορισματικές θέσεις από τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Αριστ.

Πορισματικές θέσεις από τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Αριστ. 1 Πορισματικές θέσεις από τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Αριστ. Παυλίδη Νικόλαος Σπ. Τσούκαλης Βουλευτής Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ 2 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Έτος ΣΤ Τεύχος 27ο ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ Η προσκοπική οικογένεια της Κεφαλονιάς από τον Οκτώβριο είναι φτωχότερη. Η Ανιχνευτής Μαρία-Άντζη Γεράκη, του 1 ου Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογημένα απόντες οι συνάδελφοι ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧ και ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ.

Δικαιολογημένα απόντες οι συνάδελφοι ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧ και ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23.07.2015 Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 798 Σήμερα 23.07.2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:00 π.μ., σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52 ΑΘΗΝΑ), συνεδρίασε το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Έντυπο Υπολογισμού Κενών-Πλεονασμάτων Σχολείου στο Σύστημα «Αθηνά» Γενικές Πληροφορίες ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Ωράριο Διευθυντή 5 δηλ. τόσο εμφανίζεται στην οθόνη με τα ωράρια στο Αθηνά Όνομα/τα Υποδιευθυντή/ών 1. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α. ΝΟΜΟΣ 3857/2009, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α. ΝΟΜΟΣ 3857/2009, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α. ΝΟΜΟΣ 3857/2009, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ : Άρθρο 4 Αρχές που διέπουν την Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 1. Η δράση των Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 298/2013

Αριθμός απόφασης: 298/2013 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 257 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Αριθμός απόφασης: 298/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Καλλιρόη Σαφαρίκα, Ιωάννης Καπνιάρης (εισηγητής), Εφέτες Δ.Δ. Δικηγόροι:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001604412 2013-09-04

13PROC001604412 2013-09-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ CYFIELD

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ CYFIELD ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ CYFIELD Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος δέχεται αιτήσεις για μια (1) υποτροφία ύψους 5.000 χορηγός της οποίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Α. Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη, 13-07- 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ. : 2310 99 5190 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.2238/1994

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.2238/1994 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2/10/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aριθ. Πρωτ. : ΔΕΛΔ1133839ΕΞ2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚHΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΘΕΜΑ 16 ο Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση δράσεων της Αστικής μη κερδοσκοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρθμ. Απόφασης Προέδρου: 07 /2015 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 654-33/15-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 16 παρ. Ν.3284/2004)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 16 παρ. Ν.3284/2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 16 παρ. Ν.3284/2004) Πληροφορίες: http://www.ypes.gr/ E-mail: ithagenia@ypes.gr Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CPV: 31000000-6, 16311100-9, 44510000-8, 44211500-7, 42622000-2, 38341310-3, 38341320-6, 38510000-3, 33123100-9, 39711110-3, 39711500-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. πολιτών. ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ Χάλκινος στο Μεσογειακό ο αθλητής του Κωνσταντίνου, Αλ.

Γνώμη ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. πολιτών. ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ Χάλκινος στο Μεσογειακό ο αθλητής του Κωνσταντίνου, Αλ. Γνώμη Φ. 91 15νθήµερη ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ www.gnomipoliton.wordpress.com πολιτών ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ φωτό: www.ethnos.gr Μετά από δύο χρόνια ανασκαφικών ερευνών στο αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012 Αρ. 4344, 6.7.2012 102(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 118(Ι) του 2002 230(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 51 ΤΙΜΗ 5 Ευρώ Δυστυχώς η άνοιξη φέτος για το χωριό μας ήρθε πικρή. Ο άδικος και απρόσμενος χαμός του αγαπημένου μας Μπίλι, πάγωσε τις καρδιές όλων μας. Ένα χαριτωμένο, αξιαγάπητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.212 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα : Κοινοποίηση των υπ αριθμ.113/2009 και 416/2010 γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, Αθήνα, 17/7/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, Μετά από επιστολή των Σωματείων ΠΑΣΕ-ΟΤΕ ΕΕΤΕ-ΟΤΕ ΠΣΕΠΟ και ΠΣΕΠ- ΟΤΕ προς την Γεν. Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για συνάντηση μαζί της σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προϋπολογισμού: 30.750,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προϋπολογισμού: 30.750,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταµείο Συνοχής Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση των βιοκλιµατικών στοιχείων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο.

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο. Συνταξιοδοτικός οδηγός Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015 Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας Δημόσιο ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτ ικ ή Δ ιακήρ υξη Π ρόχειρου Διαγωνισμού. Έκδοση λευκώματος Γεωπάρκου Λέσβου: «Φύση και πολιτισμός της Λέσβου»

Αναλυτ ικ ή Δ ιακήρ υξη Π ρόχειρου Διαγωνισμού. Έκδοση λευκώματος Γεωπάρκου Λέσβου: «Φύση και πολιτισμός της Λέσβου» Αναλυτ ικ ή Δ ιακήρ υξη Π ρόχειρου Διαγωνισμού Έκδοση λευκώματος Γεωπάρκου Λέσβου: «Φύση και πολιτισμός της Λέσβου» Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.40038 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ ηµοτικού Τίτλος: «Αιολική Γη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΗ-Η43 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ:

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΗ-Η43 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρ.: Β/7/15878/2915 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 10, Τ.Κ. 73134, ΧΑΝΙΑ Τηλ.: +30 28210 45570 Φαξ: +30 28210 59777 e-mail: info@samaria.gr http://www.samaria.gr Χανιά, 28-02-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στη Μυτιλήνη, σήμερα 19-04-2010, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης) Α.Φ.Μ.: 090166310,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 5/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1) Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) *** *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα