Ψηφιδωτή εικών η «Επίσκεψις» εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιδωτή εικών η «Επίσκεψις» εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών"

Transcript

1 Ψηφιδωτή εικών η «Επίσκεψις» εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών Στέφανος ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α -β, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Σελ ΑΘΗΝΑ 1925

2 ΨΗΦΙΔΩΤΗ ΕΙΚΩΝ Η "ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ,, ΕΝ ΤΩ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩ ΜΟΥΣΕΙΩ ΑΘΗΝΩΝ Το Βυζαντινον Μουσεΐον Ιπλουτίσθη κατ 9 αυτας δι' ενός αντικειμένου της Βυζαντινής μικροτεχνίας, εκ των σπανιωτέρων δσφ και σπου δα^οτέρων. Πρόκειται περί ψηφιδωτής φορητής εικόνος προερχομένης εκ Μικρας 'Ασίας καΐ κομισθείσης είς την Ελλάδα δια των εξ ανταλλαγής προ σφύγων μεταφερόντων καΐ τους εφεστίους θεούς των είς την πολύ παθ-ή μητέρα γήν. ΕΙκών καί μικρά περιγραφή εδημοσιεύθη ήδη εις το πβριοδικόν Φιλική Εταιρεία» ("Ετος 1, άρ 4), άλλα κρίνομεν σκόπιμον να γράψω μεν τα ολίγα ταϋτα, Ιξετάζοντες λεπτομερέστερο ν τήν εικόνα και πάρα βάλλοντες αυτήν προς άλλα δμοια βυζαντινά μνημεία να ερωτήσωμεν, άν ή βυζαντινή μωσαϊκή τέχνη παραστρατήσασα άπό tòv άκρως διακοσμητικόν χαρακτήρα της παρήγαγε φορητός μωσαϊκός εικόνας, εκ παραλλήλου προς τήν μωσαϊκήν παραγο>γήν τής *Ιταλίας. Άλλα περί τούτων κατωτέρω : Ή εΐκών παρά τήν αραμορφωμένηνδψιν της από χοώματα,(ι) κηλίδας, λιπαρών καί κομμιωδών υλών, αποπνέει δλην τήν βυζαντινήν μυστικοπάθειαν και εσωτερικότητα, πράγματα τα οποία αποτελούν το κυριώτερον γόητρον τής τέχνης ταύτης. (1) Ή εΐκών χής «Έπισκέψεως>, τήν οποίαν δημοσιεύομεν, μας παρεχωρήθη ευμενώς παρά τοϋ Διευθυντού τοΰ Βυζαντινού Μουσείου κ. Σωτηρίου. Εξετελέσθη δέ παρά τής φωτογραφικής υπηρεσίας τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου. Α \λ' επεξεργασθέντες το φωτογραφικον άντίτυπον, άφηρέσαμεν, καθ* δσον ήδυνήθημεν, τα προστεθέντα καί παραμορφώνονια το πρωτοτυπον χρώματα, έχ εδυναμώσαμεν δι'άλλα μέρη τής εικόνος σχεδιαζόμενα άπό χρώματα καί κηλίδας.

3 . «H 6 ΓΙ I C Κ G ψ I C» Ψηφιδωτή φορητή είκών εν τφ Βυζαντινή Μουσείω 'Αθηνών.

4 Παριστφ την Παρθ ένον τρυφερώς και πολύ ανθρωπίνως κραωϋσαν ε».ς την άγκάλην της τον Χριστόν, Χριστον ό'χι των πρώτο - βυζαντινών καΐ αυστηρών χρόνων, σύννουν, πλατυμετωπον καΐ θεοειδή, αλλά Χριστόν άπαλόν βρέφος, τρυφερώς εναγκαλιζόμενον την στοργικήν μητέρα, μετά περιπαθείας θωπεΰοντα την μητρικήν παρειάν μέ τήν πα ρειάν του. Μία μορφή της «Γλυκοφιλούσης» τοΰεκ Φουρνά* Άγειορίτου Διονυσίου, του συνθέτου της «Ερμηνείας τών Ζωγράφων». "Εχει ΰψος ή δλη εϊκών ενεννήκοντα τέσσαρα εκατοστά, Ι πι πλάτους έξηκοντα δυο καΐ είναι συντεθειμένη δια ψηφίδων τεχνητών αδιαφανούς ΰελώδους μάζης, εξ ολοκλήρου, μεγέθους πέντε μέν χιλιοστών δια τα λεπτά μέρη, τάς άκρας τών πτυχών καί ιδίως τών προσώπ ν και γυμνών μερών του σώματος, ενός δε εκατοστού δια το χρυσοΰν εξεργον καί τα φορέματα. Ή παρθένος φορεί μελανοκΰανον μανδΰαν σκεπάζοντα τήν κεφαλήν και το σώμα* δ εσωτερικός χιτών δεν φαίνεται ειμή κατά τας παρυqàç και τας χειρΐδας αϊτινες είναι Ιρυθροΰ χρώματος μετά χρυσών διαποικίλσεων. Τήν κόμην περισφίγ,ει δ τυπικός τών βυζαντίδων κεφαλόδεσμος, λευκός μετά ίργυρών αναλαμπών. Τας πτυχώσεις του μανδύου της παρθένου, ως καΐ τών φορεμάτων του Χρίστου, αρκετά σκληρός και ευθύγραμμους άπέδωκε δ μουσειωτής, δια χρυσών ψηφίδων πέντε χιλιοστών, ώστε Λ à παρέχηται ή εντ πωσις της γνωστής χρυσοκονδυλιας, ή οποία είναι ίδιον τών βυζαντινών εικόνων τών νεωτέρων χρόνων, τών μεταβυζαντινών και εκ τών ψηφιδωτών έ'χει τήν αρχήν. Ό Χριστός φέρει χιτώνα εζωσμένον ανοικτότερου χρώματος, πρασινοκιτρίνου μετά σκοτεινών βαδυκυάνων πτυχώσεων, μετά σημείου ερυθρού χρώματος διήκοντος άπό του δεξιού ώμου μέχρι της όσφΰος. Ό καθαρισμός της εικόνος εξετελέσθη υπό του αρμοδίου τεχνίτου νου Βυζαντινού Μουσείου."Αν και ατελέστατος επιτρέπει, τουλάχιστον δια τα φορέματα, να φανή ή πολύχρωμος αρμονία της εικόνος επιτευχθεΐσα δια σκοτεινών ως επί τό πλείστον χρωμάτων, επί τών οποίων λάμπουν αΐ δλίγαι φωτεινοί πτυχαΐ και ή χρνσοκονδνλιά. Δυστυχώς δ μανδύας της πα^θέ-νου είναι ακόμη σκεπασμένος δια πυκνοϋ στρώματος ελαιοχρωμάτων μή Ιπιτρεπόντων να φανή τίποτε 3κ τών λεπτομερειών, ειμή μόνον αϊ χρυσαί πτυχαί.

5 Τα πρόσωπα είναι επίσης παραμορφωμένα δι* ελαιοχρωματισμών, μέχρι του σημείου να παραλλαχθη ή φυσιογνωμία ιδίως της Παρθένου κατά tò στόμα και τους οφθαλμούς. Τα πρόσωπα είναι συντεθειμένα δια μικρών, ώς εΐπομεν, ψηφίδων, λευκών, ελαφρώς ροδίνων, ο xfx\rre\oc Γκ\ψπ\ ΕΙκων ψηφιδωτή έν τη Μονχί τοϋ Βατοπεδίου τοΰ 'Αγίου "Ορους. δια τα φωτεινά μέρη και δια τα σκιερά δια ψηφίδων χλωροκιτρίνων βαθυχρόων. Δια των λιτών τοΰτων μέσων ό καλλιτέχνης άπέδωκε πρόσωπα τελείας εκφράσεως. Δια να βοηθήση την λιτότητα ταΰτην, δι'έρυθρών ψηφίδων εδυνάμωσε τα περιγράμματα.

6 Ή λιτότης αΰτη τών χρωμάτων μας δίδει την ιδέαν ori ή εΐκών εξ αρχής δεν είχε κατασκευασθώ δια να είναι φορητή, προσπίπτουσα εκ τοϋ πλησίον είς τήν θέαν των πιστών, άλλ' έπρεπε να είναι ορατή ες αποστάσεως και εκ τινός ΰψους. Άλλα και ή εν γένει ό'ψις της εικόνος μας πείθει δτι δεν πρέπει να της άποδοθή δ δρος «φορητή μωσαϊκή εΐκών>. Φορητή είναι τώρα καί αγνωστον από πόσου χρόνου. Πάντως ή κατάστασις του ξυλίνου πίνακος, εφ' οΰ είναι προσκεκολλημένη, δίδει το ενδόσιμον δτι τουλάχιστον άπό τεσσάρων αιώνων λατρεύεται ως φορητή εικών, ύποστασα πλείστας βλάβας, άλλα καί επιδιορθώσεις και προλήψεις καταστροφής. Μία ρωγμή εις άρμογήν των σανίδων των άποτελουσών τον πίνακα Ιπροκάλεσε ρήγμα εις το ψηριδίοτον και διαρροήν των ψηφίδων, πράγμα το ό.τοΐον έβλαψε πολύ τι)ν καθόλου όψιν τη; εικόνος, διότι κατά δυστυχίαν διήλθε δια τοϋ προσώπου της τε Παρθένου και τοϋ Χρίστου ακριβώς είς τήν γραμμήν τών οφθαλμών. Το ρήγμα εκλείσθη δια κηροΰ, οι δε οφθαλμοί καί τα στόματα εζω γραφίσθησαν εκ νέου παραμορφώσαντες εντελώς τήν άρχικήν ωυσιογνωμίαν. Έν γένει δε τα πρόσωπα υπέστησαν γενικόν ελαιοχρωματισμόν. Ή ιδέα μας είναι δι ι ή καταστροφή καί επιδιόρθωσις τής εικόνος δέν επέβαλε τον ελαιοχρωματισμόν, υπό αγιογράφου προφανώς διότι είναι αρκετά τεχνικός Ό ελαιοχρωματισμός Ιγένετο άπό τής στιγμής καθ 1 ί]ν ή επιτοίχιος μωσαϊκή ε'ικών μετεβλήθη είς φορητήν. Ή μωσαϊκή εικών κατασκευαζόμενη δια να είναι ορατή ες αποστάσεως είναι τερατώδης εκ το Ρ πλησίον. Πώς λοιπόν θα ήτο δυνατόν νάπαραδοθή είς τήν λατρείαν τών πιστών τερατώδης είκών ; Εύκολος ή θεραπεία* δια χρωμάτων συνεπληρώθη το κεχηνός του ρυθμού : το κενόν καί ή άβακωτή διαίρεσις τής εικόνος, τα όποια μόνον ή άπόστασις καί το ΰψος έξεμηδένιζον. Εκατέρωθεν του φωτοστέφανου τής Παρθένου, οριζομένου δι 3 έρυθροΰ περιγράμματος τα γράμματα ΜΗΡ ΘΟΥ καί άνωθεν του αριστερού ώμου της ή λέξις EIIICKEWIC δπως καί τα άνωθεν καί δεξιά του Χριστοί) στοιχεία IC-XC, μας δίδουν τήν χρονολογίαν τής εικόνος μέ το σχήμα των.

7 Tò μωσαϊκόν τοΰτο χρονολογοΰμενον κατά πάσαν πιθανότητα περί το τέλος του 1800 από Χρίστου γεννήσεως θα άπετέλει μέρος επιτοιχίου διακοσμησεως ναοΰ αγνωστον τίνος ίσως ναοΰ μικρασιάτικου. Μέχρι της μετακομιδής του εις 'Αθήνας εύρίσκετο εις τον ναόν του Άγιου Βασιλείου της Τριγλίας παρά την Προΰσσαν, άλλα θα ήτο δυνατόν να προήρχετο και εκ Βυζαντίου ή άλλης πόλεως, διότι πολλαί βυζαντινοί επιτοίχιοι εικόνες προερχόμενοι εξ ερειπωμένων ναών η και άνοικοδομουμένων μεταβληθεΐσαι εις φορητός μετεκομίσθησαν εις δια φόρους μονάς, εκκλησίας και εις Ίδιώτας άποδοθεΐσαι εις την λατρείαν των πιστών. Και αν ελειπον τα γράμματα δια την χρονολόγησιν, ή τεχνοτροπία της εικόνος ιδία και ή σκληρότης τών πτυχώσεων θα μας έπέτρεπον να άποφανθώμεν δτι πρόκειται περί μωσαϊκού έργου του Μεταχειρίζομαι τον δρον μωσαϊκόν δια να διακρίνω τα επιτοίχια μωσαϊκά (opus musivum) εν διαστολή προς άλλα μωσαϊκά επιδαπέδια. Ή τέχνη τών έπιτοιχίων μωσαϊκών, αν ό'χι γεννηθεΐσα, τουλάχιστον άνδρωθεΐσα Ιπι τών βυζαντινών χρόνων διαφέρει κατά πολύ της τέχνης τών ψηφιδωτών δαπέδων. Τα επιτοίχια, προωρισμένα να είναι ορατά εξ αποστάσεως και εις υψος, επιτρέπουν εις τον μωσαϊστήν να μεταχείριση την σκωληκοειδή έργαοίαν (opus vermiculatum) εν όλη τή διακοσμητική του ελευθερία. Επιζητεί τα περιγράμματα του σχεδίου, αδιαφορών δια τα κενά ta εντός του τμήματος του ομοιομόρφων χρωματισμένου. Αϊ ψηφίδες ακανόνιστοι και άνιοοι κατά το μέγεθος, τετραγωνικοί, τρίγωνοι ή πολυγωνικοί, συγχεόμεναι εξ αποστάσεως παράγουν τας πλέον ευτυχείς εκπλήξεις καί εντυπώσεις. Ένφ τα δάπεδα, όρώμενα εκ του πλησίον, απαιτούν Ιργασίαν άνευ κενών δια κανονικών τετραγώνων ψηφίδων, εφαρμοζομένων σχεδόν τελείως αν όχι είς τα εμβλήματα, (παραστάσεις προσώπων ή και ολοκλήρων μορφών, ζώων και φυτών), τουλάχιστον εΐς τα γεωμετρικά κοσμήματα, τα χωρίσματα καί τα διαζώματα. Ήεργασία αυτή έδωκε γέννησιν είς τον δρον τον διακρίνοντα την Ιργασίαν τών δαπέδων Ιδίως, την άβακωτήν έργαοίαν (opus tessellatum). Δια τοΰτο ουδέν φορητόν μωσαϊκόν έργον καί της ελληνορωμαϊκής ακόμη εποχής είναι εργασμένον άβακωτώς. Πάντα δμως τα φρρόμενα 4

8 50 ως φορητά βυζαντινά τουλάχιστον δσα έξ αυτοψίας ήδη μοσιεΰσεων γνωρίζομεν (1), είναι εργασμένα κατά τον σκωληκοειδή τρόπον καΐ αποτελούν κατ* εμέ επιχείρημα σπουδαΐον, δτι ουδεμία Ικ των ύπαρχουσών εκ το μιας ή δυο (μιας του εν Βερολίνφ Μουσείου παλαιοχριστιανικών και μεσαιωνικών αρχαιοτήτων παρισιώσα την Σίαύρωσιν, και ετέρας εν τη μονή του Σταυρονικήτα ευρισκομένης και πάλιν τήν Σταΰρωσιν εΐκονιζούσης (2) ήσαν εξ αρχής φορηται εικόνες άλλα Ιπιτοίχιοι άποτοιχισθεΐσαι εκ διαφόρων λόγων καί κατά διαφόρους εποχάς. Διότι μία μωσαϊκή εΐκών είργασμένη κατά τον σκωληκοειδή τρόπον εκ του πλησίον όρωμένη δπως θα εγίνετο δια φορητήν εικόνα, παρουσιαζόμενη εις προσκύνημα τών πιστών είναι τερατώδης τήν όψιν μή ικανοποιούσα τας λατρευτικός αξιώσεις τών πιστών και δια τοΰτο κατέφευγον εΐς τήν εξημέρωσιν του αγρίου μωσαϊκού δια χρωμάτων δπως φαίνεται καί είς τήν εΐκόνα περί ής γράφομεν. Δια του χρωματισμού ή εΐκών απώλεσε τήν γωνιώδη σχεδίασιν καί άνώμαλον φωτοσκίασιν και απέκτησε όμαλήν καί στρογγυλην όψιν οποία συνειθίζεται εΐς τάς βυζαντινός εικόνας. "Αλλο επιχείρημα υπέρ της ιδέας ταύτης μας δίδει ετέρα φορητή μωσαϊκή εΐκών (τής οποίας φωτογραφίαν δφείλομεν εΐς τήν ευμενή παραχώρησιν τοΰ κ. Γ. Σωτηρίου). Ευρίσκεται εις τήν Μονήν Βατοπεδίου Ιν 'Αγίω "Ορει καί παριστά τον Άρχάγγελον Γαβριήλ ως δεικνύει ή άνωθεν καί αριστερά τής εικόνος επιγραφή. Τεχνικώς παρουσιάζει τα αυτά χαρακτηριστικά με τήν «Έπίσκεψιν» τοΰ Μουσείου μας. "Αλλά μας δίδει ακόμη εν Ιπιχείρημα διότι ασφαλώς ή εΐκών αυτή είναι το ήμισυ παραστάσεως τοΰ Ευαγγελισμού, άφοΰ άνωθεν τής εΐς άγγελίαν εκτεινομένης δεξιάς χειρός τοΰ 'Αρχαγγέλου άναγινώσκονται αί τυπικαί λέξεις τοΰ Εΰαγγελισμοΰ : «Χαίρε κεχαριτωμένη! δ Κύριος μετά σου». (1) Βλ. Munoz Α. L'art Byzantin à l'exposition de Grotta Ferrata PI. III. Dalton. Byzantine art a. archeology, σελ. 431, 433, 434. Ο. Wulff. Altchristliche und Mittelalterliche Byzantinische u. Italianische Bildwerke. Γ. Δροσίνη. "Ημερολόνιον τής Μεγάλης Ελλάδος. "Ετος 1922, σελ (2) Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ κ. Α. Ξυγγοποΰλου.

9 Tò ou τα πρόσωπα της εικόνος μας, ώς και τα γυμνά μέρη του σώματος είναι είργασμένα δια μικρών ψηφίδων δεν είναι εις αντίκρουσιν του ισχυρισμού μας, διότι εις δλα τα μωσαϊκά τά επιτοίχια και επιθήλια τα πρόσωπα και τα γυμνά μέρη του σώματος, δια να επιτευχθη ή φυσιογνωμία καΐ ή πλάσις, γίνεται χρησις μικρότερων των χον συνόλου ψηφίδων. λ rioc AHHHTpiOC Ψηφιδωτή φορητή εΐκών εν τη Μονή Ξενοφώντος (Λεπτομέρειαι της κεφαλής). Kai εις τον *Αρχάγγελον της Μονής Βατοπεδίου συμβαίνει τοΰτο και εις οίλλην νυν φορητήν εικόνα, δημοσιευθεϊσαν υπό του κ. Σωτηρίου (') και της οποίας δίδομεν, λεπτομέρειαν της κεφαλής. * "Η κατασκευή φορητών μωσαϊκών εικόνων ήρξατο από του 15ου (1) Βλ. Γ. Δροσίνη. Ήμερολόγιον της Μεγάλης 'Ελλάδος. Έτος σελ.

10 περίπου αιώνος, δχι εις τάς κατά το Βυζάντιον χώρας, άλλα εις Ίταλίαν καί Ιδίως εν Ρώμη δπου και μέχρι σήμερον ακμάζει ή χειροτεχνία αυτή παραδιδομένη από πατρός εις υίον καί μεταχειριζομένη τάς αυτας μεθόδους παρασκευής τών υλικών και του τρόπου τής εργασίας εις αντίθεσιν προς τον βυζαντινόν τρόπον, εργασίας καί υλικών, άκολουθοΰμενον πιστώς εν Βενετία καί εξασκούμενον υπό τών μουσειωτών του Μουράνου, αποικίας ώς γνωστόν βυζαντινής. Οι μουσειωταί του Μουράνου εργάζονται μέχρι σήμερον κατά παράδοσιν βυζαντινήν. Έλληνες κατά το πλείστον Ιξιταλίσθησαν εντελώς και εΐναι δλίγα έ'τη από του θανάτου του τελευταίου Έλληνος, ονομαζόμενου Λάμπους, του οποίου αί δυο υιοί Μουσειωταί καί εκείνοι είναι πλέον 'Ιταλοί την φωνήν καί την συνείδησιν εργαζόμενοι ό μεν tv Ρώμη, ό δε εν Παρισίοις. Οι Μουσειωταί του Μουράνου εκτός τής παραδόσεως εχουσιν άφθονα τα υποδείγματα είς τας Εκκλησίας τής Βενετίας, του Μουράνου, του Τορσέλλου καί δλης τής 'Ανατολικής παραλίας τής Ιταλίας, ή οποία με κέντρον την Ραβένναν, βρίθει βυζαντινών ή επηρεασμένων υπό τής βυζαντινής τέχνης λογγοβαρδικών έργων. Οι Βενετοί μουσειωταί δταν χειροτεχνοΰν φορητάς βυζαντινός εικόνας μεταχειρίζονται λεπτοτάτας, μέχρις δύο χιλιοστών σχεδόν, -ψηφίδας τετραγωνικός (άβακωτή εργασία), τας οποίας Ιμπηγνΰουν εις συγκολλητικόν πολτόν μίγματος λινελαίου καί γεωδών ουσιών, βραδύτατης πήξεως, ώστε να επιτρέπεται εις τον μουσειωτήν να φέρη είς πέρας το ύπομοντιτικόν καί μακροχρόνων έργον του. "Εν Ρώμη εξ εναντίας αϊ ψηφίδες εντίθενται εν γύψω, εφ' ου προηγουμένως είναι Ιζωγραφισμένη ή εικών εν τελεία αντιγραφή του πρωτοτύπου* δια μαχαιριδίου κόπτεται εκάστοτε μικρόν μέρος τής εικόνος άνταποκρινόμενον είς ώρισμένην άπόχρωσιν καί αφαιρουμένου του γύψου άντικαθ-ίσταται δια ψηφίδων τετραγωνικών ή καί πολυγωνικών καταλλήλως καί ύπομονητικώς λαξευμένων δια σμίλης καί δια τροχού, είργασμένων δ'είς τοιούτον σημεΐον εφαρμογής, ώστε άπαταται καί ό μάλλον εξησκημένος οφθαλμός δτι δεν πρόκειται περί μωσαϊκού άλλα περί γραπτών έργων...καί παράδειγμα είναι αί εν τω Λατερανώ εΐς τήν εκτός τών τειχών τής Ρώμης μεγάλην Βασιλικήν, προσωπογρα-

11 53 - φίαι των Παπών και οι εν τψ Άγίω Πέτρω Εής Ρώμης μωσαϊκοί πίνακες, αντίγραφα έργων τον Ραφαήλου. * Περαίνοντες ta ολίγα ταΰτα συνοψίζομεν, δτι ή «ΕΠΙΟΚΕΨΙΟ είναι μωσαϊκόν έπιτοίχιον τον 13ου αιώνος, άποιοιχισθέν αγνωστον εις ποΐαν εποχήν, δπως και δλαι αί ύπάρχουσαι μωσαϊκαι βυζαντιναί εικόνες είναι ομοίως επιτοίχια μωσαϊκά, άποτοιχισθέντα. Αί αναμφισβητήτως χαρακτηριζόμενοι ώς φορητά! μωσαϊκαι εικόνες είναι έργα νεώτερα, μετά τον 15ον αιώνα, και κατεσκευάοθησαν εν Ιταλία εσιω καί εν Βυζαντινή τεχνοτροπία, διακρινόμενοι δια ιής αβακωτής εργασίας. Μια φορητή ψηφιδωτή εϊκών της Βρεφοκρατοΰσης Παρθένου ή Όδηγήζρια* ανήκουσα εϊς τήν συλλογήν τοϋ^εν Παρισίοις κ. L. G. και περί της οποίας ελπίζω νά μου επιτραπη να ασχοληθώ άλλοτε, παρά τήν βυζαντινήν τεχνοτροπίαν της είναι έργον Βυζαντινό-Βενετών μουσειωτών του 15ου αιώνος καΐ ενθυμίζει πολύ τάς βυζαντινής επιρροής τοιχογραφίας τής Ιν Παδούχι Βασιλικής του 'Αγίου 'Αντωνίου καΐ ιδία τής Madona del pilastro του Φερραραίου Στεφάνου. Το Βυζάντιον έπαυσε παράγον μωσαϊκά μετά τον 14ον αιώνα, άλωθείσης τής Κωνσταντινουπόλεως. Αί κάμινοι τής παρασκευής τών υλικών έσβέσθησαν, το δε "Αγιον "Ορος, μόνη κοιτίς σχεδόν ελευθέρα τής βυζαντινής τέχνης, επεδόθη εις τήν άγιογραφίαν και ήγνόησε τήν μωσαϊκήν εργασίαν απαιτούσαν ΰελουργικάς εγκαταστάσεις και γνώσεις, πράγματα δηλ. ανήκοντα εις τους βυζαντινούς βιοτέχνας καΐ μεταφερθέντα είς 'Ιταλία ν και Βενετίαν, αϊ όποϊαι αποκλειστικώς παρήγαγον πλέον και μέχρι σήμερον παράγουσι μωσαϊκά επιτοίχια, δάπεδα και φορητός εικόνας. ΣΤΕΦΑΜΟΣ ΞΕΝΌΠΟΥΛΟΣ

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66)

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Αιμιλία ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 203-230 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη

Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη 1 Άρθρο στα 1900 του Ι. Χατζηδακη, προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Κρήτης, που επί Κρητικής Πολιτείας ίδρυσε την Αρχαιολογική Υπηρεσία Κρήτης και το Μουσείο Ηρακλείου, με τον τίτλο «Αρχαιολογικαί

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Μετά τον Πανσέληνον, του οποίου μόνον το όνομα, εν γένει, γνωρίζομεν, ο διασημότερος έλλην ζωγράφος ήτο ο Θεοτοκόπουλος. Τούτου όμως ούτε το όνομα καλογνωρίζομεν ένεκα συγχύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον*

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Εικόνα εξωφύλλου: Επιτύμβια Στήλη των αδελφών Ζωσιμένους και Σωκράτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως,

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στο Εκκλησιαστικ Μουσείο της Σιάτιστας φυλάσσεται φορητή εικ να της αγίας Παρασκευής, η οποία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή Σελ.2 Η αναγνώριση των Αγίων ως προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55)

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ MIA ΜΈΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΑΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» (Αρ. 167 168) ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 1974 1 Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη*

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* 1 Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* Εισαγωγή Η καλλιτεχνική δραστηριότητα, που σημειώθηκε στην περιοχή μας κατά τη Βυζαντινή περίοδο στον τομέα της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Λ1ΕΘΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΤ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ D'ARCHEOLOGIE NUMISMATIQU DIRIGE ET PUBLIE PAR J. N. SVORONOS. Troisième et quatrième trimestre Β.

Λ1ΕΘΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΤ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ D'ARCHEOLOGIE NUMISMATIQU DIRIGE ET PUBLIE PAR J. N. SVORONOS. Troisième et quatrième trimestre Β. Λ1ΕΘΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΤ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ JOURNAL INTERNATIONAL D'ARCHEOLOGIE NUMISMATIQU DIRIGE ET PUBLIE PAR J. N. SVORONOS Directeur du Musée National Numismatique TOME QUATORZIÈME Troisième et quatrième

Διαβάστε περισσότερα

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 97-116 ΑΘΗΝΑ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 1 Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΦΟΥ Γραπτή ξενάγηση για audio guide Περιεχόμενα -Εισαγωγή -Οικία του Διόνυσου -Οικία του Θησέα -Οικία του Ορφέα -Οικία του Αιώνα 3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Κίνα Ο πολιτισμός της Κίνας μοιάζει σαν να έχει ακολουθήσει μια εξέλιξη τελείως διαφορετική από τη υπόλοιπη ανθρωπότητα. Σαν να ξεπήδησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ 1. Η εβραϊκή συνοικία των Βρόχθων Σε ένα επεισόδιο που μνημονεύεται στο Βιβλίο των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου και αναφέρεται σε μια από τις πολιορκίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 36 Θεσμοί καΐ Ιδεολογία στή νεοελληνική κοινωνία ΜΑΧΗ ΠΑΙΖΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Παρασχέδια και μαρτυρίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1. Ρωμαϊκαίόδοί Φιλολογικά! καί επιγραφικού μαρτυρίαι άφ ενός καί τα κατά τύχην ή έκ των άνασκαφών, ιδιαιτέρως τής μεταπολεμικής περιόδου, άποκαλυφθέντα άρχαΐα λείψανα άφ έτέρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Τεύχος 45 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 28 Μάρτη Ο 4ος γιορτασμός της Παγκόσμιας μέρας Θεάτρου Σκιών Την μέρα αυτή, όπου παίζεται παράσταση Θεάτρου Σκιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012 ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΛΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου

ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ 19 ου ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 20 ού ΑΙΩΝΑ ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ ΜΑΜΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Δρ.Γ.ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Μονή της Μυρτιάς (εικ. 24), στο 23 ο περίπου χιλιόμετρο του δρόμου που οδηγεί από το Αγρίνιο στο Θέρμο, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, είναι η παλαιότερη σε λειτουργία μονή στην Αιτωλία 1. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα