Παλαιολόγειος εικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλαιολόγειος εικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ"

Transcript

1 Παλαιολόγειος εικών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μαρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη ( ) Σελ ΑΘΗΝΑ 1960

2 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΟΣ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Το Βυζαντινον Μουσεΐον 'Αθηνών άπέκτησεν εσχάτως εκ δωρεάς μεγάλην εικόνα τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ ( πίν. 31, 32). Ή εικών, διαστάσεων 1,10X0,80 μ., είναι ζωγραφημένη επί λεπτού λινοΰ υφάσματος επιχρισμένου δια γΰψου και επικολλημένου επί ενιαίου ξΰλου, το όποιον σχηματίζει γΰρω εξέχον πλαίσιον ζωηρώς ερυθρόν, πλατΰτερον είς το άνω καΐ κάτω μέρος ( 0,08 μ. )' το κάτω πλαίσιον έχει άποχρωματισθή και φθαρή. "Ο 'Αρχάγγελος παρίσταται επί χρυσοΰ βάθους μέχρι της οσφΰος, κατ' ενώπιον, εις την συνήθη στάσιν' δια της δεξιάς κρατεί σκήπτρον, δια δε της αριστεράς τήν σφαΐραν της γης, ή οποία φέρει χρυσά τα γράμματα Χ Δ Κ ( Χριστός Δεσπότης Κόσμου ; ) και υψηλά σταυρόν. Φορεί το ελληνικόν ένδυμα, ήτοι χιτώνα χρώματος σιέννας με πλατύ σημεΐον ερυθρόν και πράσινον επί τοΰ δεξιού ώμου και βαθυπράσινον ίμάτιον. Χρυσούς γραμμικός φωτισμός διαστίζει τον χιτώνα και τάς μεγάλας καστανοπρασίνας πτέρυγας. Εκατέρωθεν της κεφαλής με ερυθρά έπιζωγραφηοέντα γράμματα υπάρχει ή επιγραφή Ο ΑΡΧ(άγγελος) ΜΙΧΑΗΛ Ο ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ. Ή εικών διατηρείται άριστα εκτός μικρών κατά τόπους φθορών, λεπτών ρωγμών και μερικών δευτερευουσών έπιζωγραφήσεων. Πλην της επιγραφής έχει επίσης επιζωγραφηθή το πράσινον ίμάτιον, ό σταυρός και το λευκόν περίγραμμα τής σφαίρας, καθώς και το περίγραμμα τοΰ ιματίου. Ή σφαίρα παρίσταται κυανοπρασίνη και ήμιδιαφανής, ό'πισθεν δε αυτής διαγράφονται αί πτυχαί τοΰ άρχικοΰ ιματίου, αί όποΐαι και δεν ανταποκρίνονται προς τήν πτΰχωσιν τοΰ λοιποΰ επιζωγραφηθέντος ιματίου. Ό εικονογραφικός αυτός τΰπος τοΰ 'Αρχαγγέλου, με μικρός παραλλαγάς εις τάς στάσεις τών χειρών, είναι, ως γνωστόν, εκ τών πλέον συνηθέστερων και απαντάται εις δλα τα είδη τής τέχνης : εικόνας, μικροτεχνίαν και ιδίως είς τάς τοιχογραφίας και τα μωσαϊκά τών ναών, δπου ολόσωμοι οί 'Αρχάγγελοι εικονίζονται ως φυλακές τοΰ Ίεροΰ Βήματος ή τοΰ ναοΰ. Στενοτέραν είκονογραφικήν άναλογίαν και είς τάς λεπτομέρειας παρουσιάζει ή ημετέρα εικών προς τήν εσχάτως άποκαλυφθεϊσαν τοιχογραφίαν τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ, εντός εγκολπίου, εις τον θόλον άνωθεν τής Άψΐδος τοΰ Ί. Βήματος τής

3 ΠΙΝΑΞ 31 np* jöilts I 7 ι Ι '«141? ΓΛ! Ρ} 4 Ì m Ά,, W Η Ι*" w^ ^^<»T»^.~^V Λ ' Έ* *" ι* wf *V "Ι ' **Μ.'-. '"WE '.Viì^'jSjM r.-', y g -*L ία m» - y ΐ& >*- -* *. :, * Vili. ι < Ι! ΐι Ivi Imi li '- MB. h Ι^-^δ. ' '. J, ψ Jnl V^Wr^ ^7? Ρ * % ' ' Jfcf * ' - * > Α.* β -1 Λ *,; ^H^r *. ^^ Ρ * Τ"! 1 8. ^*^1 > * ^ ~ ^ : ι, imm#itf~' * ί * - ; ^ Λ Μ * Α*** V ^1 ' :,'% *' Ι " Είκών του 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ. (Βνζαντινον Μονοεϊον 'Αοηνων) ',..---^ «\.' Ι.'. ; «t 7* m- ΐ ΛΆΙ ~ «. ι, ppfc*.".ι:*- 8ΡΓ'" ϊ\ υ- ι hìm β. -, 1 ifl Μ... H b f i,', jfl - SK t Î 1 1

4 ΠΙΝΑΞ 32 Λεπτομέρεια τοϋ πίν. 31.

5 81 Μονής της Χώρας 1. Ή σφαίρα τοΰ κόσμου είναι και εΐς τήν τοιχογραφίαν ομοίως ήμιδιαφανής, και φέρει τα αυτά τρία γράμματα, αντί τοΰ συνήθους Χ ή της παραστάσεως τοΰ Χρίστου. Όμοια επίσης, δπως διακρίνεται από τα διασωθέντα υπολείμματα της τοιχογραφίας, ήτο και ή ιδιάζουσα σχηματική στάσις τής δεξιάς χειρός πού κρατεί το σκήπτρον, με ύψωμένον και γυρτον τον δείκτην, τήν οποίαν συναντώμεν και εΐς ενα των ολόσωμων 'Αρχαγγέλων τοΰ τροΰλλου τοΰ Παρεκκλησίου*. Ή αυτή στάσις παρατηρείται και εΐς το μωσαϊκον τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ εΐς το εθνικόν Μουσεΐον Μεσσήνης, δλως συντηρητικής τέχνης, το όποιον ό Lasareff χρονολογεί εΐς τον 13 ον αιώνα 3 και παραμένει καΐ άργότερον, όπως π.χ. εϊς τήν εικόνα τοΰ Άγ. Γεωργίου τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσείου 'Αθηνών (αριθ. 198), εΐς τοιχογραφίας τής Κύπρου τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ εΐς τον ναον άγ. Νικολάου πλησίον τοΰ χωρίου "Ομοδος και τοΰ Γαβριήλ εϊς τον ναον άγ. Νικολάου τής Στέγης πλησίον τής Κακοπετριάς 4 κ.ά. "Η κατ' ενώπιον επιβλητική στάσις τοΰ 'Αρχαγγέλου με τάς καθιερωμένος τυπικός χειρονομίας απηχεί το μνημειώδες πνεΰμα τής βυζαντινής τέχνης, πολλαΐ εν τούτοις λεπτομέρειαι πού προέρχονται από παρατήρησιν, ζωγραφικά! λεπτότητες και πλαστική άντίληψις δίδουν τήν πνοήν εκείνην τής ζωντάνιας, πού εΐναι χαρακτηριστική εΐς τα έργα τών παλαιολογείων χρόνων. Ή όλη παράστασις προβάλλει με εκδηλον σωματικότητα. "Η ωραία κεφαλή με τα πλούσια μαλλιά στηρίζεται με χάριν καΐ μεγαλεΐον εύθυτενής εις ΰψηλον εύλΰγιστον λαιμόν, ουχί αυστηρώς κατά μέτωπον άλλα ελαφρώς εστραμμένη προς τα αριστερά, όπως δείχνει ή κατά πλάτος σμίκρυνσις τοΰ ήμίσεος προσώπου καί τών χαρακτηριστικών καΐ ιδίως τοΰ δεξιοΰ οφθαλμού. Εις το πρόσωπον ή θαυμάσια καθαρότης τοΰ ωοειδούς σχήματος δεν διαγράφεται με συγκεκριμένον περίγραμμα, άλλα δηλώνεται ζωγραφικά μέ τήν σκίασιν. 'Εξαίρετος πλάσις με εναλλασσομένας χρωματικάς διαβαθμίσεις μέσων τόνων ύποπρασίνων, φωτεινής ώχρας και κατά τόπους λάμψεις, αναδεικνύουν μέ αβρότητα τάς πλαστικάς στρογγυλότητας καί διαχέουν εΐς το πρόσωπον ύποβλητικήν λαμπρότητα. Το χρώμα δεν τίθεται όμοιομερώς> αλλ' εΐς μίαν διαδοχήν άπο πυκνάς, λεπτάς, σχεδόν αδιόρατους παραλλήλους γραμμάς, εΐς 1. P. U n d e r w o o d, The Frescoes in the Kariye Camii, εις Dumbarton Oaks Papers 9 and 10, , a. 279, είκ P. Underwood, ε.ά., είκ V. Lasareff, Early Italo - Byzantine Painting in Sicily, εις περ. The Burlington Magazine, 1933, p. 288, πίν. IB. Τοΰ αύτοΰ, 'Ιστορία τής Βυζαντινής Ζωγραφικής Π, Μόσχα 1948, πίν. 271 ( ρωσ. ). 4. Βλ. άπεικόνισιν παρά Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά Μνημεία τής Κύπρου, "Αθήναι 1935, πίν. 93. Λελιίυν τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, Α' 6

6 82 τόνους κίτρινους, ερυθρούς και ύποπρασίνους, αί όποΐαι ακολουθούν το σχήμα τοΰ προσώπου. Ζωηρότεραι λευκοκίτριναι γραμμαΐ τονίζουν με διακριτικότητα την λάμψιν των φωτεινών σημείων τοΰ προσώπου : είς το μέτωπον, τους κανθούς των οφθαλμών, την σιαγόνα, τον λαιμόν. 'Απαλά ρόδινα χρώματα άπλοΰνται με φυσικότητα εις τάς παρειάς καί την σιαγόνα, ύποπράσινα δε σκιάζουν τα χαρακτηριστικά και την περιφέρειαν τοΰ προσώπου περισσότερον προς την δεξιάν πλευράν, διότι το φώς πίπτει αριστερά εκ τών άνω. Βαθύτερον θερμόν καστανον χρώμα σκιάζει τον λαιμόν κάτω από την σιαγόνα καί εξαίρει την προεξοχήν τοΰ προσώπου καί την πλαστικότητα τοΰ λαιμοϋ. Το ώραΐον πρόσωπον με τα λεπτά χαρακτηριστικά αποπνέει εκφρασιν υψηλής γαλήνης καί ανθρωπινής ευγενείας καί θέρμης. "Ολως ιδιαιτέρως τονίζονται οί οφθαλμοί, ζωγραφισμένοι με εύαίσθητον πλαστικόν σχέδιον και ζωηρός τάς αντιθέσεις τών χρωμάτων, το δε βλέμμα των κατευθύνεται προς τον θεατήν με σπανίαν δΰναμιν ψυχικής εκφράσεως και μαγικής σαγήνης. 'Αντιθέτως ή αρκετά εκλεπτυσμένη μΰτη καί το μικρόν στόμα αποδίδονται με σχεδιαστικήν άπλοποίησιν καί έξιδανίκευσιν. Λεπτολόγως καί κάπως τυπικώς σχεδιασμένη ή βαρεία σκοτεινή κόμη, σχηματίζει πλατύν κΰκλον γΰρω από το πρόσωπον καί αναδεικνύει το λεπτόν σχήμα του καί την φωτεινότητα του, με χάριν δε ανεμίζονται τα άκρα τής φαιολεΰκου ταινίας πού προσδένει, ώς συνήθως, την κεφαλήν. Το σώμα τοΰ 'Αρχαγγέλου προβάλλει πλατύ καί Ισχυρόν, με ελαφραν στροφήν, τήν οποίαν επισημαίνει ή ανομοιομορφία τής καμπύλης τών ώμων. "Η τρίτη διάστασις δηλώνεται εις τήν εύρωστίαν τών ώμων καί τήν δρθήν σμίκρυνσιν τοΰ δεξιοΰ βραχίονος, τοΰ οποίου ό δγκος γίνεται αισθητός κάτω από τάς πτυχάς τοΰ ελαφρού χιτώνος. Ή πτυχολογία τοΰ άρχικοΰ κυανοπρασίνου ιματίου θα ήτο αρχικώς αρκετά ευλύγιστος καί ανάγλυφος, δν κρίνωμεν από το διαφαινόμενον τμήμα ό'πισθεν τής διάφανους σφαίρας. 'Αντιθέτως αί πτυχαί τοΰ χαλκόχρου χιτώνος διατηροΰν άρχαιότροπον γραμμικότητα, άλλα καί πάλιν αί γραμμαί, εις θερμούς καστανούς καί πορφυρούς τόνους, σχηματίζουν με άρκετήν έλευθερίαν τάς μαλάκας αναδιπλώσεις τοΰ υφάσματος είς το στήθος καί τον δεξιόν βραχίονα. "Η αυτή διαλεκτική φυσικής καί άντιπραγματικής εντυπώσεως παρατηρείται καί εις τον παραδεδομένον χρυσοΰν φωτισμόν τοΰ ιματίου με τριγωνικά σχήματα καί ακτινωτός γραμμάς, ό όποιος, άντιρεαλιστικός καθ' εαυτόν καί προς τον σκοπόν ύπεραισθητής εντυπώσεως χρησιμοποιούμενος, φωτίζει εδώ με εξαιρετικήν λεπτότητα καί φυσικότητα τα κατάλληλα σημεία τοΰ χιτώνος, εν εΐδει αντανακλάσεων τοΰ υφάσματος καί ευρίσκει άνταπόκρισιν είς τήν φωτεινήν κηλίδα τής δεξιάς χειρός πού κρατεί το σκήπτρον. Ό μυστικός φωτισμός πού πάλλει είς το πρόσωπον, τον χιτώνα, τήν χείρα ενώνει τήν

7 83 παράστασιν τοΰ 'Αρχάγγελου με το χρυσοΰν βάθος καΐ την μεταθέτει εις περιβάλλον ΰπεραισθητόν. Έκ της ανωτέρω αναλύσεως συνάγεται ότι πρόκειται περί εξαίρετου έργου κλασσικιζοΰσης τεχνοτροπίας των χρόνων των Παλαιολόγων, ή ανωτέρα ποιότης τοΰ οποίου το συνδέει με την τέχνην της Κωνσταντινουπόλεως. Σύγκρισις προς γνωστός παλαιολογείους εικόνας δεικνύει δτι ή ημετέρα δεν συσχετίζεται προς εκείνας τοΰ κΰκλου της Πρωτευούσης, αί όποΐαι χρονολογούνται εΐς την πρώϊμον παλαιολόγειον Ιποχήν της πρώτης ορμής της αναγεννήσεως, συμβαδίζουσαι με την στροφήν τής μνημειώδους τέχνης προς καθαρώς ζωγραφικός μορφάς πλήρεις ελευθερίας, δυναμισμού και πλαστικής λεπτότητος δλως ελληνικής εμπνεύσεως, δπως ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ τοΰ Μουσείου τής Πίζης 1, οι δώδεκα 'Απόστολοι τοΰ Μουσείου Καλών Τεχνών Μόσχας 2, ό Ευαγγελισμός και Σταύρωσις τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Κλήμεντος Άχρίδος 3 και ό Ευαγγελισμός τοΰ Μουσείου Victoria and Albert Λονδίνου *. Επίσης διαφέρει καΐ από τάς καθαρώς κλασσικής παραδόσεως εικόνας τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 14 ου αιώνος, εις τάς οποίας ή λεπτότης τής πλαστικής αποδόσεως είναι μεγαλύτερα, δπως ή είκών τής Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου τοΰ Μουσείου Καλών Τεχνών Μόσχας 6. Μεγαλύτερα συγγένεια συνδέει τον Άρχάγγελον τοΰ Βυζαντινού Μουσείου προς τάς λοιπάς εικόνας τάς προερχομένας εκ τοΰ ναοΰ τοΰ άγ. Κλήμεντος, δπως ή Περίβλεπτος, ή 'Οδηγήτρια, δ Ψυχοσώστης καΐ ή Ψυχοσώστρια 6, καθώς και προς τάς εικόνας τοΰ Ζωοδότου τής Μονής Srse παρά την Πρίλαπον 7 καΐ τοΰ Παντοκράτορος τοΰ Μουσείου Έρμιτάζ τοΰ Λένινγραδ, ή οποία προέρχεται από τήν Μονήν Παντοκράτορος τοΰ 'Αγ. "Ορους 8. Αί εΐκό- 1. Βλ. άπεικόνισιν παρά V. Lasareff, Duccio and thirteenth century icons, etc περιοδ. The Burlington Magazine, 1931, 2, a. 154, πίν. Ι. Τοΰ α ΰ- τ ο ΰ, 'Ιστορία τής βυζαντινής ζωγραφικής, πίν W. Felicetti-Liebenf els, Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei, Lausanne 1956, πίν. 98 Β. 2. Wulff-Alpatov, Denkmäler der Ikonenmalerei, Dresden 1925, είκ Βλ. έγχρωμους άπεικ. παρά Μ ir Jana Corovié-Ljubincovié, Les Icônes d'ochrid, είς Jugoslavia, Beograd 1953, πίν. 2 και 4. D. Talbot Rice-Max Hirmer, Kunst aus Byzanz, München 1959, πίν. XLI-XLII. 4. Βλ. εγχρωμον άπεικ. παρά D. Tabolt Rice-Max Hirmer, ε.ά., πίν. XXXVIII. 5. V. Lasareff, 'Ιστορία Βυζ. Ζωγραφικής, πίν Βλ. άπεικ. παρά W. Felicetti-Liebenfels, ε.ά., πίν. 88 Α, 89 Α, 90, 92, και εγχρωμον τοΰ Ψυχοσώστου και Περιβλέπτου παρά Μ. Corovic-Lju- bincovic, ε.ά., πίν. 5, Βλ. άπεικ. παρά W. Felicetti-Liebenfels, ε.ά., πίν. 95Α. 8. Βλ. άπεικ. παρά Kondakov -Minns, The Russian Icon, Oxford 1927, σ. 93, πίν. XXII. Lasareff, ε.ά., πίν. 318.

8 84 νες αύται παρουσιάζουν βεβαίως άρκετάς έπ! μέρους διαφοράς μεταξύ των και καμμία εξ αυτών δεν έ'χει απόλυτον τεχνοτροπικήν ομοιότητα προς τον Άρχάγγελον, δλας δμως τάς συνδέουν κοινοί χαρακτήρες : πνεΰμα συντηρητικον καΐ μνημειώδες εις την δλην σύνθεσιν, τονισμός τοΰ όγκου, ιδιόμορφος κλασσικισμος με αυξησιν τοΰ γραμμικού παράγοντος εις την άπόδοσιν τών χαρακτηριστικών, της κόμης και της πτυχολογίας προσέτι δε φωτιστικά! λεπτότητες και έντονος εκφρασις τοΰ προσώπου συγκεντρουμένη κατ' εξοχήν εις τους οφθαλμούς. Έκ τής χρονολογίας τών δυο τελευταίων εικόνων, τής μεν τοΰ Παντοκράτορος τοΰ Έρμιτάζ μεταξύ τών ετών * καΐ τοΰ Ζωοδότου εις το 1394*, θα πρέπει δλαι αί ανωτέρω εικόνες να χρονολογηθούν εις το δεύτερον ήμισυ τοΰ 14 ου αιώνος, οπότε και εις μέγα μέρος τής μνημειώδους τέχνης παρατηρείται παρόμοια εξέλιξις προς συντηρητικήν κατεΰθυνσιν. Σύγκρισις αφ' ετέρου προς τήν εικόνα τοΰ Παντοκράτορος τοΰ Μουσείου Καλών Τεχνών Μόσχας ( τέλους 14 ου - αρχών 15 ου αϊ. ) 3, τοΰ οποίου ή εκτέλεσις παρουσιάζει αρκετά εντονωτέραν τήν σχηματικήν άπλοΰστευσιν τής γραμμικής σχεδιάσεως και τής φωτοσκιάσεως, αποκλείει τήν χρονολογικήν τοποθέτησιν τής εικόνος τοΰ 'Αρχαγγέλου πέραν τοΰ τέλους τοΰ 14 ου αιώνος. Έκτος τής τεχνοτροπίας, τήν ήμετέραν εικόνα συνδέει προς τον κΰκλον τής Πρωτευούσης τής παλαιολογείου εποχής κα! ή τεχνική τής πλάσεως τοΰ προσώπου με λεπτός παραλλήλους γραμμάς. Ή γραμμική πλάσις εμφανίζεται σποραδικώς λίαν ενωρίς εις τήν μνημειώδη τέχνην κα! ιδίως τα μωσαϊκά, έκ τών οποίων πιθανώτατα προήλθε. Κατ' αρχάς συναντάται εις έργα ανατολικής παραδόσεως εν ε'ίδει σχηματικού φωτισμού εκ ζωηρών μικρών γραμμών πού περιορίζονται εις ολίγα μέρη τοΰ προσώπου κα! εϊς τήν σχεδίασιν τών ρυτίδων, δπως π.χ. εις το μωσαϊκον τών κτητόρων τοΰ άγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης 4 κα! εις τήν εικόνα τοΰ 'Αποστόλου Παύλου τής Μονής Σινά 5, κα! ακολούθως συνεχίζεται εις τήν βυζαντινήν κα! μεταβυζαντινήν ζωγραφικήν Πρβλ. P. Lemerle, Sur la date d'une Icone byzantine, εις Cahiers Archéologiques II, 1917, σ. 129 κ.ε. 2. Πρβλ. Ζ. Β 1 a z i ύ εις Recueil des Travaux sur la protection des Monuments historiques, 1951, σ. 69 κ.έ. 3. V. Las are ff, Byzantine Icons of the fourteenth and fifteenth centuries, εις περ. The Burlington Magazine LXXI, 1937, a. 239, πίν. IVB. 4. Βλ. εγχρωμον άπεικ. παρά Γ. και Μ. Σ ω τη ρ ίου, Ή Βασιλική τοΰ "Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, 'Α'θήναι 1952, πίν Βλ. άπεικ. παρά Γ. και Μ. Σωτηρίου, Αί εικόνες τής Μονής Σινά, τόμ. A', "Αθήναι 1956, είκ Πρβλ. Ά. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα τής θρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν "Αλωσιν, 'Αθήναι 1957, σ. 16 κ.έ.

9 85 Διάφορος είναι δ γραμμικός τρόπος είς τα έργα ελληνικής παραδόσεως της σχολής τής Κωνσταντινουπόλεως, δπου οΰτος χρησιμοποιείται προς τον σκοπόν λεπτολόγου φωτοσκιάσεως. Αι γράμμα! εις διαφόρους φωτεινούς και μέσους τόνους άπλοΰνται εις δλον σχεδόν το πρόσωπον κα! εις μεν τα ανδρικά και τα γεροντικά πρόσωπα ακολουθούν και διαγράφουν τους μϋς, εις δε τα νεανικά κα! ιδίως τής Θεοτόκου κα! των αγγέλων κατευθύνονται παραλλήλως κα! όμοιομερως. Τα αρχαιότερα παραδείγματα τής φωτοσκιάσεως ολοκλήρου τοΰ προσώπου δια παραλλήλων γραμμών εχομεν εις τάς μωσαϊκός εικόνας τής Παμμακάριστου τοΰ Πατριαρχικού Ναοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως τοΰ 11 ου αιώνος α κα! είς τοιχογραφίας τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ εις τον νάρθηκα τοΰ ναοΰ S. Angelo in Formis ( ) 2, έργον βυζαντινού ζωγράφου, δπου λεπτόταται αί παράλληλοι γράμμα! κατευθύνονται επί τών παρειών οριζοντίως. Όμοίαν δριζοντίαν κατεΰθυνσιν γραμμών άδροτέρων συναντώμεν συχνότερον εις μωσαϊκά τοΰ 12 ου αιώνος, δπως τής Πλατυτέρας εις τον ναόν τής άγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης, τοΰ 'Αλεξίου Κομνηνοΰ εις το ύπερώον τής άγ. Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως 3, τής Θεοτόκου 'Οδηγήτριας 4 κα! Θεοτόκου τής 'Υπαπαντής εις την Capella Palatina τοΰ Παλέρμου 6, ενφ εις τα λοιπά μωσαϊκά τής Σικελίας αί γράμμα! διαγράφουν αδρώς τους μΰς τοΰ προσώπου. Κατά την παλαιολόγειον εποχήν χρησιμοποιείται, ώς γνωστόν, ευρύτατα ό περιωρισμένος γραμμικός φωτισμός, τόσον είς την μνημειώδη τέχνην δσον κα! τάς φορητός εικόνας' ελάχισται ζωηρά! κα! ελεΰθεραι γράμμα! τονίζουν τα εξέχοντα σημεία τοΰ προσώπου, ιδίως εϊς τα έ'ργα τής ιμπρεσσιονιστικής ή ζωγραφικής - οπτικής τεχνοτροπίας 6. Παραλλήλως συναντάται εΐς τα κλασσικίζοντα έργα ή φωτοσκίασις ολοκλήρου ή μεγάλου μέρους τοΰ προσώπου δια λεπτότατων παραλλήλων γραμμών διαφόρων τόνων. "Αριστα δείγματα τοιαύτης γραμμικής φωτοσκιάσεως εχομεν εις το περίφημον μωσαϊκόν τής Δεήσεως εϊς το ΰπερφον τής άγ. Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, το 1. Βλ. άπεικ. παρά Γ. Σωτηρίου, Κειμήλια τοΰ ΟΙκουμενικοϋ Πατριαρχείου, 'Αθήναι 1938, πίν. 9. Α. Schneider, Byzanz, Berlin 1936, πίν Βλ. άπεικ. παρά V. Lasareff, 'Ιστορία Βυζαντινής Ζωγραφικής, πίν. 222, Βλ. εγχρωμον άπεικ. παρά Α. Grabar, La Peinture Byzantine ( εκδοσις Skira), Genève 1953, πίν. είς σ Βλ. άπεικ. παρά Ο. D e m u s, The Mosaics of Norman Sicily, London 1949, πίν Βλ. εγχρωμον άπεικ. παρά F. Di P i e t r o, La Capella Palatina di Palermo, I Mosaici, Milano 1954, πίν. IV. 6. V. Lasareff, Byzantine Icons of the fourteenth and fifteenth centuries, ε'ις περ. The Burlington Magazine LXXI, 1937, σ. 250.

10 86 όποιον τελευταίως τίθεται εις την εποχήν της παλινορθώσεως της Αυτοκρατορίας επί των πρώτων Παλαιολόγων (β' ήμισυ 13 ου αΐ. )* και εις τάς τοιχογραφίας τοΰ Παρεκκλησίου της Μονής της Χώρας, και δή εις το πρόσωπον τοΰ Χριστοί} της εις "Αδου Καθόδου 2, δπου λεπτόταται, μαλακαί, παράλληλοι γράμμα! άπλοΰνται εις όλον το πρόσωπον, δλίγαι δε ζωηραι λευκά! εντείνουν διακριτικά τον φωτισμον εις τα συνήθη εξέχοντα μέρη, ακριβώς δπως εις την ήμετέραν εικόνα τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ. "Η γραμμική πλάσις, ανεπαίσθητος κα! ευλύγιστος εις τα έργα τής σχολής τής Πρωτευούσης, αποβαίνει συν τφ χρόνω, κα! μάλιστα εΐς εικόνας επαρχιακάς, πλέον άκαμπτος κα! σχηματική, περιοριζόμενη εις δλιγωτέραν εκτασιν, κα! χρησιμοποιεί μόνον φωτεινούς τόνους. Τελευταΐον δείγμα τής γραμμικής φωτοσκιάσεως ολοκλήρου τοΰ προσώπου συναντωμεν εΐς τήν προσωπογραφίαν τοΰ Δεσπότου Θεοδώρου ' εις το Παρεκκλήσιον τοΰ Βροντοχίου τοΰ Μυστρά ( 1443 ). Ή εΐκών τοΰ 'Αρχαγγέλου χρονολογεί άκριβέστερον κα! μίαν μικράν εικόνα τής κεφαλής τής άγ. Αικατερίνης τής Μονής Σινά, τήν οποίαν ό Gerhard τοποθετεί αορίστως μεταξύ τοΰ 12 ου κα! 15 ου αιώνος 4. Το πρόσωπον τής άγ. Αικατερίνης παρουσιάζει μεγάλην ομοιότητα εκτελέσεως προς τον Άρχάγγελον εις δλας τάς λεπτομέρειας, εξαιρέσει μιας κάπως ισχυρότερος σχεδιάσεως των χαρακτηριστικών κα! βαθυτέρας σκιάς. "Ομοιος είναι επίσης κα! ό λεπτότατος γραμμικός φωτισμός δια παραλλήλων γραμμών κίτρινων κα! ρόδινων, πού κάμνει το φώς να πάλλη εις δλον το πρόσωπον. ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1. Ο. Dem us, Die Entstehung des Paläologenstils in der Malerei, Berichte zum XI Intern. Byz. Kongress, München 1958, σ. 12, 16, πίν. 21. Βλ. εγχρωμον άπεικ. χής Θεοτόκου παρά Α. Grabar, ε.ά., πίν. είς σ Βλ. άπεικ. παρά P. Underwood, ε.ά., πίν Βλ. εγχρωμον άπεικ. παρά G. Millet, Portraits byzantins, Paris 1911, πίν. Ι, είς περιοδ. Revue de l'art chretien,! 1911, n de novembre-décembre. 4. Βλ. εγχρωμον άπεικ. παρά Η. P. Gerhard, Welt der Ikonen, 1957, πίν. V.

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66)

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Αιμιλία ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 203-230 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 97-116 ΑΘΗΝΑ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιδωτή εικών η «Επίσκεψις» εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών

Ψηφιδωτή εικών η «Επίσκεψις» εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών Ψηφιδωτή εικών η «Επίσκεψις» εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών Στέφανος ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α -β, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Σελ. 44-53

Διαβάστε περισσότερα

Άγνωστο επιστύλιο του Θεοφάνη του Κρητός στη μονή Ιβήρων στο Άγιον Όρος

Άγνωστο επιστύλιο του Θεοφάνη του Κρητός στη μονή Ιβήρων στο Άγιον Όρος Άγνωστο επιστύλιο του Θεοφάνη του Κρητός στη μονή Ιβήρων στο Άγιον Όρος Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 16 (1991-1992), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του André Grabar (1896-1990) Σελ. 185-208 ΑΘΗΝΑ 1992 Ε. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ιεζεκιήλ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΣ Δελτίον XAE 1 (1932), Περίοδος Γ' Σελ. 132-140 ΑΘΗΝΑ 1933 ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ έπί δεμάτων τεθέντων νπ Αρχαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως,

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στο Εκκλησιαστικ Μουσείο της Σιάτιστας φυλάσσεται φορητή εικ να της αγίας Παρασκευής, η οποία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Γρυπών γρίφοι: Καιρός, Βίος και Τέχνη στην Προσωπογραφία του Αλεξίου Αποκαύκου (Paris. gr. 2144, f. 11r)

Γρυπών γρίφοι: Καιρός, Βίος και Τέχνη στην Προσωπογραφία του Αλεξίου Αποκαύκου (Paris. gr. 2144, f. 11r) Γρυπών γρίφοι: Καιρός, Βίος και Τέχνη στην Προσωπογραφία του Αλεξίου Αποκαύκου (Paris. gr. 2144, f. 11r) Ηλίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 63-80 ΑΘΗΝΑ 1997 Ηλίας 'Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας

Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας Τζένη ΑΛΜΠΑΝΗ Δελτίον XAE 17 (1993-1994), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Μονή της Μυρτιάς (εικ. 24), στο 23 ο περίπου χιλιόμετρο του δρόμου που οδηγεί από το Αγρίνιο στο Θέρμο, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, είναι η παλαιότερη σε λειτουργία μονή στην Αιτωλία 1. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Νίνα Κοταμανίδου. Μεσαίωνας και Αναγέννηση

Νίνα Κοταμανίδου. Μεσαίωνας και Αναγέννηση Νίνα Κοταμανίδου Σημειώσεις στο μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο 1. Οι σημειώσεις αυτές βασίζονται στις παραδόσεις του μαθήματος Ελεύθερο Σχέδιο 1, στο Α εξάμηνο του τμήματος ΕΑΔΣΑ στο ΤΕΙ Σερρών. Μεσαίωνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μέ τις σωστικές άνασκαφές, που έγιναν παλιότερα σέ διάφορα οικόπεδα τής Θεσσαλονίκης, ήρθε στο φως ένας μεγάλος αριθμός τάφων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1. Ρωμαϊκαίόδοί Φιλολογικά! καί επιγραφικού μαρτυρίαι άφ ενός καί τα κατά τύχην ή έκ των άνασκαφών, ιδιαιτέρως τής μεταπολεμικής περιόδου, άποκαλυφθέντα άρχαΐα λείψανα άφ έτέρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΛΌΓΙΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΛΌΓΙΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΛΌΓΙΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ 'Ρήτορας δέ αγαθούς, η τους Πλάτωνος και 'Αριστοτέλους εταίρους, τίς ούτω πασών εκάστοτε τίκτει,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χριστός ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ

Ο Χριστός ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ Ο Χριστός ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ Νεκτάριος ΖΑΡΡΑΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΗ' (2007) Σελ. 213-224 ΑΘΗΝΑ 2007 Νεκτάριος Ζάρρας Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝ ΕΤΕΡΑ ΜΟΡΦΗ ^την ευαγγελική περικοπή του Λουκά (κδ', 13-32) περιγράφεται η

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους.

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους. ΜΑΤΙΑ Γενικά Τα μάτια αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του προσώπου. Αυτά δίνουν έκφραση και ζωντάνια. Πολλές φορές έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις προθέσεις κάποιου άλλου από το βλέμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στην κατοχή του αρχαιοπωλείου της κυρίας Ανα τ Καλφαγιάν 1 στη Θεσσαλονίκη περιήλθε στα τέλη του 2006 κεντητ ς επιτάφιος, αγορασµένος απ την

Διαβάστε περισσότερα

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 11_B AXO OY O_TE IKO_KA E_2 18-01-10 10:46 ÂÏ 103 AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 E ρηµα της δε τερης ανασκαφικής περι δου (1950) στον µυκηναϊκ οικισµ της Γρ ττας, το µικρ λίθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔ ΥΜΑΤΟΣ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔ ΥΜΑΤΟΣ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ... ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔ ΥΜΑΤΟΣ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΨΑΡΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου

Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου Το Δήλιο πρόβλημα απασχόλησε πολλούς Έλληνες μαθηματικούς της αρχαιότητας, λόγω της πολυπλοκότητας που είχε στην επίλυσή του. Αυτό το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη

Αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη 1 Άρθρο στα 1900 του Ι. Χατζηδακη, προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Κρήτης, που επί Κρητικής Πολιτείας ίδρυσε την Αρχαιολογική Υπηρεσία Κρήτης και το Μουσείο Ηρακλείου, με τον τίτλο «Αρχαιολογικαί

Διαβάστε περισσότερα

Στα χρόνια που ακολουθούν το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και

Στα χρόνια που ακολουθούν το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΧΑΙΡΑ Αρχαιολόγος - ιευθύντρια Ερευνών Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδηµίας Αθηνών Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ: Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αι νευροεπιστήμαι εις το Βυζάντιον

Αι νευροεπιστήμαι εις το Βυζάντιον Αι νευροεπιστήμαι εις το Βυζάντιον σταυροσ μπαλογιαννησ* Περίληψη Κατά την διάρκειαν της υπερχιλιετούς λειτουργικής ζωής της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, το Ελληνικόν πνεύμα συνυφάνθη αρμονικώς μετά της ορθοδόξου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη*

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* 1 Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* Εισαγωγή Η καλλιτεχνική δραστηριότητα, που σημειώθηκε στην περιοχή μας κατά τη Βυζαντινή περίοδο στον τομέα της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα

Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα Γεώργιος ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Τόμος ΚΣΤ' (2005) Σελ. 327-338 ΑΘΗΝΑ 2005 Γεώργιος Τσαντήλας Ο ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΝΙΚΗ ΚΟΥΤΡΑΚΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994-1996) ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ARNOLD ΚΑΙ ROBERT FOSSIER TOYNBEE Η σύγχρονη δυτική ιστοριογραφία, αντικατοπτρίζοντας μία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή Σελ.2 Η αναγνώριση των Αγίων ως προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ* Δ. Κυρτάτας. 'Η δουλεία στην αρχαιότητα 195 έργου του βρίσκονται στην παρουσίαση των ιστορικών δεδομένων. Σε σχέση με τις γνώσεις των μελετητών του περασμένου αιώνα, ή πρόοδος πού έχει συντελεστεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012 ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΛΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα