ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»"

Transcript

1 ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής: - Αναφορικά με τα παραστατικά (αποδείξεις, τιμολόγια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα) αυτά υποβάλλονται πρωτότυπα, συνοδευόμενα από τις φωτοτυπίες αυτών, για τις ακόλουθες κατηγορίες : 1) Δαπάνες μετακίνησης. 2) Ειδικά κόστη Για τις ανωτέρω κατηγορίες καθώς και για τις υπόλοιπες της Δράσης 2 αναλυτικές οδηγίες παρατίθενται στον επισυναπτόμενο πίνακα κανόνων επιχορήγησης. (Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης) - Ο δικαιούχος οφείλει να διατηρήσει το φάκελο του προγράμματος με τα πρωτότυπα παραστατικά για όλες τις κατηγορίες για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή του επιχορηγούμενου ποσού ή την επιστροφή μέρους ή όλου του επιχορηγούμενου ποσού από τον δικαιούχο, ώστε να τα προσκομίσει σε περίπτωση ενδεχόμενου μελλοντικού ελέγχου (βλ. σχετικά Σύμβαση Επιχορήγησης, Ειδικοί όροι: Άρθρο Ι.10 ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ). - Απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις Δράσεις του Προγράμματος αποτελεί η συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων η οποία αναφέρεται και στον αιτούμενο προϋπολογισμό της αίτησης κατά την υποβολή της. Τα παραστατικά που αποδεικνύουν την συγχρηματοδότηση θα πρέπει επίσης, να τηρούνται από τον δικαιούχο έως και 5 έτη από την αποπληρωμή του επιχορηγούμενου ποσού ή την επιστροφή μέρους ή όλου του επιχορηγούμενου ποσού από τον δικαιούχο (10% δαπάνη εισιτηρίων). - Όλες οι δαπάνες πρέπει να λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά εντός των χρονικών ορίων της περιόδου της Σύμβασης και να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην εγκριθείσα πρόταση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Σύμβασης (βλ. σχετικά Σύμβαση Επιχορήγησης, Παράρτημα Ι). - Σχετικά με την επιλεξιμότητα των σας παραπέμπουμε στο Μέρος Β Χρηματοοικονομικές διατάξεις -Γενικοί Όροι Άρθρο ΙΙ.14-Επιλέξιμες Δαπάνες - Αναφορικά με τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων των προγραμμάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα φθηνότερα μέσα μετακίνησης (βλ. σχετικά Σύμβαση Επιχορήγησης, Παράρτημα ΙΙΙ, Κανόνες χρηματοδότησης Δράσης). Δαπάνες για την χρήση ταξί, ή για την κάλυψη εξόδων βενζίνης σε περίπτωση χρήσης Ι.Χ. οχήματος, γίνονται αποδεκτές, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Εθνικής Υπηρεσίας και αφού υπάρχει σχετικό γραπτό δικαιολογημένο αίτημα. - Ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει του συμμετέχοντες του προγράμματος για το πιστοποιητικό Youth Pass, το οποίο και τους παρέχει μετά το πέρας του προγράμματος σε συνεργασία με τους ίδιους τους συμμετέχοντες (βλ. σχετικά Σύμβαση Επιχορήγησης, Άρθρο Ι.12 YOUTH PASS).Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

2 - Για οποιαδήποτε τροποποίηση σχετικά με την εγκεκριμένη δραστηριότητα, ο δικαιούχος πρέπει να αιτείται έγκαιρα και με γραπτό αιτιολογημένο αίτημα την Εθνική Υπηρεσία (βλ. σχετικά Σύμβαση Επιχορήγησης, Γενικοί όροι: Άρθρο ΙΙ.13 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ). - Οι Γενικοί Όροι της Σύμβασης Επιχορήγησης δημοσιεύονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: & - Για την ορθή υποβολή του τελικού απολογισμού παρακαλούμε όπως συμβουλεύεστε τις «Οδηγίες επί του τελικού απολογισμού» που δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: & Τέλος, αναφορικά με τις δαπάνες που οφείλετε να υποβάλλετε παραστατικά, σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής: - Στα δελτία παροχής υπηρεσιών οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν παρακράτηση φόρου 20% που θα αποδίδουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αντίγραφο του φόρου απόδοσης θα υποβάλλεται στην Εθνική Υπηρεσία μαζί με τα απολογιστικά στοιχεία. - Για ποσά έως και 50 γίνεται αποδεκτή απλή απόδειξη ταμειακής μηχανής, ενώ για ποσά που ξεπερνούν τα 50, γίνονται αποδεκτά τιμολόγια και λοιπά νόμιμα παραστατικά. - Δε γίνονται δεκτές οι δαπάνες κινητών τηλεφώνων ή άλλων προσωπικών εξόδων. - Διάρκεια προγράμματος: Είναι οι ημερομηνίες που αφορούν την έναρξη και την λήξη του προγράμματος. Σε περίπτωση τροποποίησης, των ημερομηνιών αυτών, αναφέρουμε τις τροποποιημένες ημερομηνίες. - Διάρκεια υπηρεσίας εθελοντή: Είναι οι ημερομηνίες που αφορούν την έναρξη και την λήξη της δραστηριότητας του εθελοντή. Σε περίπτωση τροποποίησης,των ημερομηνιών αυτών, αναφέρουμε τις τροποποιημένες.

3 A) Δράση 2 Επισκόπηση κανόνων χρηματοδότησης Δαπάνες ταξιδίου Δαπάνες σχεδίου Επιλέξιμες δαπάνες Δαπάνες ταξιδίου από τον τόπο διαμονής στο τόπο του προγράμματος και πίσω (ένα εισιτήριο μετ επιστροφής). Χρήση των οικονομικότερων μέσων και ναύλων (αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, σιδηροδρομικά εις.β θέσης). Δαπάνες ταξιδίου (προαιρετικά) για Προπαρασκευαστική συνάντηση. Χρήση των οικονομικότερων μέσων και ναύλων (αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, σιδηροδρομικά εις.β θέσης). Οποιεσδήποτε δαπάνες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου. (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προετοιμασίας, σχετική με τα καθήκοντα, γλωσσική και προσωπική υποστήριξη εθελοντών, καθοδήγηση, διατροφή, διαμονή, τοπικές μετακινήσεις διοικητικά / επικοινωνία, τον εξοπλισμό και τα υλικά, την αξιολόγηση, τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων). Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσοστό των πραγματικών Ποσοστό των πραγματικών. Κλίμακα μοναδιαίου κόστους Ποσό 90% των επιλέξιμων 100% των επιλέξιμων A2* x αριθμός εθελοντών x αριθμό μηνών της υπηρεσίας στο εξωτερικό Κανόνες επιχορήγησης Αυτόματη Προϋπόθεση: η αναγκαιότητα και οι στόχοι της Προπαρασκευαστικής συνάντησης πρέπει να αιτιολογούνται στην αίτηση Αυτόματη Υποχρεώσεις αναφοράς Πλήρης αιτιολόγηση υφιστάμενων, αντίγραφο αεροπορικών εισιτηρίων / τιμολογίων. Πλήρης αιτιολόγηση υφιστάμενων, αντίγραφο αεροπορικών εισιτηρίων / τιμολογίων. Περιγραφή επιτευγμάτων στην τελική έκθεση. Υπογεγραμμένη δήλωση του εθελοντή σχετικά με την υποστήριξη που έλαβε. Επίδομα εθελοντή Ειδικά κόστη "Ποσό για μικροέξοδα" στον εθελοντή για πρόσθετες προσωπικές δαπάνες (σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση). Πρόσθετές δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με: Κλίμακα μοναδιαίου κόστους (ανάλογα με τη χώρα, βλ. πίνακα Γ) Ποσοστό των πραγματικών Μηνιαίο επίδομα σε x αριθμό των εθελοντών x αριθμό μηνών της υπηρεσίας στο εξωτερικό 100% των επιλέξιμων Αυτόματη Προϋπόθεση: το αίτημα για οικονομική Υπογεγραμμένη δήλωση του εθελοντή. Πλήρης αιτιολόγηση

4 visa και visa-δαπάνες εμβολιασμού, δαπάνες που αφορούν άμεσα εθελοντές με λιγότερες ευκαιρίες/ειδικές ανάγκες για παράδειγμα, οι εισφορές για διαμονή και φαγητό για τους συμμετέχοντες σε μια προπαρασκευαστική συνάντηση, η συνεισφορά για ενισχυμένη καθοδήγηση, ιατρικές επισκέψεις, υγειονομικής περίθαλψης, επιπρόσθετη γλωσσική κατάρτιση / υποστήριξη, επιπρόσθετη προετοιμασία, ειδικές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, επιπρόσθετο συνοδό, επιπλέον προσωπικές δαπάνες σε η περίπτωση οικονομικού μειονεκτήματος, μετάφραση / διερμηνεία. υποστήριξη για την κάλυψη των ειδικών κοστών πρέπει να αιτιολογείται στην αίτηση υφιστάμενων, αντίγραφο αεροπορικών εισιτηρίων / τιμολογίων.

5 B) Κατ αποκοπή ποσά (σε ευρώ) Δαπάνες σχεδίου A2 Αυστρία 540 Βέλγιο 590 Βουλγαρία 500 Κροατία 570 Κύπρος 610 Δημοκρατία της Τσεχία 490 Δανία 630 Εσθονία 520 Φιλανδία 630 Γαλλία 570 Γερμανία 520 Ελλάδα 610 Ουγγαρία 510 Ισλανδία 610 Ιρλανδία 610 Ιταλία 610 Λετονία 550 Λίχταισταιν 610 Λιθουανία 540 Λουξεμβούργο 610 Μάλτα 600 Ολλανδία 620 Νορβηγία 630 Πολωνία 540 Πορτογαλία 600 Ρουμανία 500 Σλοβακία 550 Σλοβενία 580 Ισπανία 530 Σουηδία 630 Ελβετία 620 Τουρκία 500 Ενωμένο Βασίλειο 630 Χώρες εταίροι 440

6 Γ) Επίδομα εθελοντή ανά μήνα εθελοντικής υπηρεσίας στο εξωτερικό Programme Countries Member States of the European Union (EU) 1 Austria 110 Belgium 105 Bulgaria 65 Cyprus 95 Czech Republic 95 Denmark 140 Estonia 85 Finland 120 France 125 Germany 105 Greece 95 Hungary 95 Ireland 125 Italy 115 Latvia 80 Lithuania 80 Luxembourg 105 Malta 95 Netherlands 115 Poland 85 1 Individuals from an Overseas Country and Territory (OCT), and where applicable the relevant public and/or private bodies and institutions in an OCT, shall be eligible for the Youth in Action Programme, subject to the rules of the Programme and the arrangements applicable to the Member State with which they are connected. The concerned OCTs are listed in annex 1A of Council decision of 27 November 2001 on the association of the overseas countries and territories with the European Community (2200/822/EC), Official Journal L 314 of 30 November Portugal 95 Romania 60 Slovak Republic 95 Slovenia 85 Spain 105 Sweden 115 United Kingdom 150 Countries of the European Free Trade Association (EFTA) Iceland 145 Liechtenstein 130 Norway 145 Switzerland 140 Candidate countries Croatia 95 Turkey 85 Neighbouring Partner Countries Eastern Europe and Caucasus Countries of the Eastern Partnership: Armenia 70 Azerbaijan 70 Belarus 90 Georgia 80 Moldova 80 Ukraine 80 Other countries: Russian Federation 90 Mediterranean Partner Countries Algeria 85 Egypt 65 Israel 105 Jordan 60 Lebanon 70 Morocco 75 Palestinian Authority of the West 60 Bank and Gaza Strip Syria 80 Tunisia 60 South East Europe Albania 50 Bosnia and Herzegovina 65 Former Yugoslav Republic of 50 Macedonia (FYROM) Kosovo, under UNSC 1244/ Montenegro 80 Serbia 80 Other Partner Countries of the World Afghanistan 50 Angola 80 Antigua and Barbuda 85 Argentina 75 Australia 75 Bahamas 75 Bangladesh 50 Barbados 75 Belize 50 Benin 50 Bolivia 50 Botswana 50 Brazil 65 Brunei 60 Burkina Faso 55 Burundi 50 Cambodia 50 Cameroon 55 Canada 65

7 Cape Verde 50 Central African Republic 65 Chad 65 Chile 70 China 55 Colombia 50 Comoros 50 Congo (Democratic Republic of 80 the) Congo (Republic of the) 70 Cook Islands 50 Costa Rica 50 Djibouti 65 Dominica 75 Dominican Republic 60 East Timor 50 Ecuador 50 El Salvador 55 Equatorial Guinea 60 Eritrea 50 Ethiopia 50 Fiji 50 Gabon 75 Gambia, The 50 Ghana 70 Grenada 75 Guatemala 50 Guinea, Republic of 50 Guinea-Bissau 50 Guyana 50 Haiti 65 Honduras 50 India 50 Indonesia 50 Ivory Coast 60 Jamaica 60 Japan 130 Kazakhstan 70 Kenya 60 Kiribati 60 Korea, Republic of 85 Kyrgyzstan 75 Laos 50 Lesotho 50 Liberia 85 Madagascar 50 Malawi 50 Malaysia 50 Mali 60 Marshall Islands 50 Mauritania 50 Mauritius 60 Mexico 70 Micronesia 55 Mozambique 60 Namibia 50 Nauru 50 Nepal 50 New-Zealand 60 Nicaragua 50 Niger 50 Nigeria 50 Niue 50 Palau 50 Panama 50 Papua New Guinea 55 Paraguay 50 Peru 75 Philippines 60 Rwanda 65 Saint Kitts and Nevis 85 Sainte-Lucia 75 Saint-Vincent and the Grenadines 75 Samoa 50 Sao Tome and Principe 60 Senegal 65 Seychelles 85 Sierra Leone 55 Singapore 75 Solomon Islands 50 South Africa 50 Sudan 55 Suriname 55 Swaziland 50 Tanzania 50 Thailand 60 Togo 60 Tonga 50 Trinidad and Tobago 60 Tuvalu 50 Uganda 55 United States of America 80 Uruguay 55 Uzbekistan 75 Vanuatu 60 Venezuela 85 Vietnam 50 Yemen 60 Zambia 50 Zimbabwe 50

8

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 000 www.keelpno.gr Συγγραφή Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ -ΣΧΕΔΙΟ- ΕΔΑ Ιονίων Νήσων ΜΟΔ Α.Ε. Ομάδα Υποστήριξης Δράσεων Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού 1 Πίνακας περιεχομένων Παράρτημα - Πίνακες..88

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «RILKEN BIOMHXANIΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία

Αποτύπωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPA) Προώθησης Εξαγωγών Καλλυντικών προς Ρωσία ΜΕΛΕΤΗ Αναλυτική καταγραφή και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Analysis - BPA) εξαγωγής καλλυντικών με φορτηγό στη Ρωσία Ομάδα Έργου Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ Ιούλιος 2014 -ΣΧΕΔΙΟ-

Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ Ιούλιος 2014 -ΣΧΕΔΙΟ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ Ιούλιος 2014 -- ΕΔΑ Πελοποννήσου ΜΟΔ Α.Ε. Ομάδα Υποστήριξης Δράσεων Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού Ιούλιος 2014 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -ΣΧΕ ΙΟ-

Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -ΣΧΕ ΙΟ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -- ΕΥ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΟ Α.Ε. - Οµάδα Υποστήριξης ράσεων Ειδικών Οµάδων Πληθυσµού Φεβρουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Exams. Focus on. Τεύχος 1 - Φεβρουάριος 2013

Exams. Focus on. Τεύχος 1 - Φεβρουάριος 2013 Exams Focus on Τεύχος 1 - Φεβρουάριος 2013 Στοιχεία επικοινωνίας Examinations Department 36 Battersea Square London SW11 3RA Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ: +44 (0)20 7326 8000 Φαξ: +44 (0)20 7924 3129 Εmail: exams@rad.org.uk

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Οικονομικές κρίσεις από το 1973 έως σήμερα του Ασημάκη Ταμουραντζή

Οι Διεθνείς Οικονομικές κρίσεις από το 1973 έως σήμερα του Ασημάκη Ταμουραντζή Οι Διεθνείς Οικονομικές κρίσεις από το 1973 έως σήμερα του Ασημάκη Ταμουραντζή Περίληψη1 Η επιτάχυνση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/ Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα