Εσωτερικός#Κανονισμός#Σχολικής#Μονάδας# Μνημόνιο#Ενεργειών# για#τη#διαχείριση#του#σεισμικού#κινδύνου# 1 ο #Δημοτικό#Σχολείο#Σπάρτης##

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικός#Κανονισμός#Σχολικής#Μονάδας# Μνημόνιο#Ενεργειών# για#τη#διαχείριση#του#σεισμικού#κινδύνου# 1 ο #Δημοτικό#Σχολείο#Σπάρτης##"

Transcript

1 1 ο #Δημοτικό#Σχολείο#Σπάρτης## Εσωτερικός#Κανονισμός#Σχολικής#Μονάδας# & Μνημόνιο#Ενεργειών# για#τη#διαχείριση#του#σεισμικού#κινδύνου# Σχολικόέτος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ#ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ! 1.Εισαγωγή...σελ.3 2.ΣύνταξηΣχεδίουΈκτακτηςΑνάγκηςγιαέκτακτοπεριστατικό...σελ.3 2.1ΕνέργειεςΠριντοΣεισμόήάλλοέκτακτοπεριστατικό...σελ ΓενικάΣτοιχεία...σελ ΑνάθεσηΑρμοδιοτήτωνστοΠροσωπικότουΣχολείου...σελ ΣυμμετοχήΜαθητών...σελ Επισήμανση&ΆρσηΕπικινδυνοτήτων...σελ ΕνέργειεςΚατάτηΔιάρκειατουΣεισμού...σελ ΕνέργειεςΕκπαιδευτικών...σελ ΕνέργειεςΜαθητών...σελ ΕνέργειεςΜετάτοΤέλοςτουΣεισμού...σελ ΕνέργειεςΔιευθυντή/Υποδιευθυντών...σελ ΕνέργειεςΕκπαιδευτικών...σελ ΕνέργειεςΜαθητών...σελ ΕνέργειεςΟμάδωνΕργασίας...σελ.14 3.ΔιοργάνωσηΑσκήσεωνΕτοιμότητας...σελ Άσκησηκατάτηδιάρκειαδιδασκαλίας...σελ Κατάτηδιάρκειατουδιαλείμματος...σελ ΔιαδικασίαΕκκένωσηςτουΚτιρίου...σελ ΑξιολόγησηΆσκησης...σελ.18 4.ΕνημέρωσηΜαθητών0Εκπαιδευτικών0Γονέων...σελ.18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ:ΔιαδικασίαΕκκένωσηςτηςΣχολικήςΜονάδας...σελ.19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ:ΠίνακαςΜέτρωνΑντισεισμικήςΠροστασίαςγιαανάρτηση σεαίθουσες...σελ.23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓ:Πίνακαςεκπαιδευτικούκαιδιοικητικούπροσωπικού τουσχολείου...σελ.24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΔ:ΠίνακαςΟμάδωνΕργασίας...σελ.25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕ:ΗμερολόγιοΑσκήσεωνΕτοιμότητας...σελ.29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣΤ:ΠίνακαςΧρήσιμωνΤηλεφώνων...σελ.30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΖ:ΣχετικέςΕγκύκλιοι0Έγγραφα...σελ.31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΗ:ΠίνακαςΠροβλεπόμενουΥλικού...σελ.32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΘ:ΣύστημαΣυναγερμούΔΑΙ...σελ.33 2

3 1.#Εισαγωγή# T1 ο 12/θέσιοΟλοήμεροΔημοτικόΣχολείοΣπάρτης#χαρακτηρίζεται,σύμφωναμετιςδιατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 ως Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ), σε υλοποίηση της αριθμ. 107/1/158/174οδηγίαςτηςΔ/νσηςΠΣΕΑΤηςΓενικήςΓραμματείαςΔημόσιαςΤάξηςυποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σε εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου καταρτίζεταιοπαρώνεσωτερικόςκανονισμόςλειτουργίας.αποστολήαυτούείναιηπροστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων στο Σχολείο αυτό μαθητών/τριών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσηςεκτάκτωνπεριστατικών. Στηνκατεύθυνσηαυτή,στησχολικήμαςμονάδαγιατοπαρόνσχολικόέτοςθαυλοποιηθούντα ακόλουθα: σύνταξηή/καιεπικαιροποίησητουσχεδίουέκτακτηςανάγκηςτουσχολείου διοργάνωσηασκήσεωνετοιμότηταςγιασεισμόήάλλοέκτακτοπεριστατικό. ενημέρωσητουπροσωπικού,τωνμαθητών,τωνγονέωνκαικηδεμόνωνκαθώςκαιτων αρμόδιωνφορέωνπουκαλούνταινασυνδράμουνστηνυλοποίησητουσχεδίου. 2.#Σύνταξη#Σχεδίου#Έκτακτης#Ανάγκης#για#Σεισμό#ή#άλλο#έκτακτο# περιστατικό Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 1 ου 12/θέσιουΔημοτικούΣχολείουΣπάρτης,το οποίο στεγάζεται στο επί της οδού Πλατανιστά 21 κτίριο (όροφοι: ισόγειο και πρώτος όροφος), συντάχθηκε τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2013 με ευθύνη του Διευθυντή, κ. Αντωνίου Δ. Κοκκονού, από την ομάδα σύνταξης του σχεδίου (αρχηγό και υπαρχηγό Πολιτικής Άμυνας) σύμφωναμετιςκατευθυντήριεςοδηγίεςτουο.α.σ.π.,λοιπώναρμόδιωναρχών&φορέωνκαι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορά στο σχολικόέτος ΤοΣχέδιοαυτόθαεπικαιροποιηθείκατάτηδιάρκειατηςσχολικήςαυτήςχρονιάςοποτεδήποτε 3

4 κριθείαπαραίτητο. Πρέπειναεπισημανθείότιοιενέργειεςπουαφορούνστηδιαχείρισηκινδύνουτηςσχολικήςμας μονάδας σχετίζονται και με τις αντίστοιχες ενέργειες των ακόλουθων συστεγαζόμενων στο συγκεκριμένοκτίριοσχολικώνμονάδων: α.#1 ο #12/θέσιο#Ολοήμερο#Δημοτικό#Σχολείο#Σπάρτης# 2.1.#Ενέργειες#Πριν#το#Σεισμό#ή#άλλο#έκτακτο#περιστατικό## #Γενικά#Στοιχεία# 1. Την ευθύνη σύνταξης του παρόντος Σχεδίου και συντονισμού των ενεργειών για την εφαρμογήτουέχειοδιευθυντής/διευθύντριατουσχολείουμας,ο/ηοποίος/αστησυνέχεια θα υποβάλει σχετική βεβαίωση σύνταξης του στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής ορίζεται αυτοδίκαια ως Αρχηγός ΔΑΙ με Υπαρχηγό τον Υποδιευθυντή όπου υφίσταται ή άλλο προσωπικό της εκπαιδευτικής μονάδας. 2. ΟΣύλλογοςτωνΕκπαιδευτικώνείναιυπεύθυνοςγιατονέλεγχοτηςεφαρμογήςτουΣχεδίου και κυρίως για το μέρος των ενεργειών που τους αναλογούν, πριν, κατά τη διάρκεια και μετάαπόκάθεσυμβάνήάσκησηετοιμότητας. 3. ΟΣύλλογοςτωνΕκπαιδευτικώνσυμμετέχειστιςδοκιμαστικέςεφαρμογέςτουΣχεδίου καικάνεισχετικέςπροτάσειςγιατηνεπικαιροποίησηκαιτηβελτίωσητου. 4. ΟΣύλλογοςτωνΕκπαιδευτικώνενέκρινεμετάαπόπρότασητουΔιευθυντήτησύνθεσητων ομάδων εργασίας που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο και οι οποίες θα μεριμνήσουνγιατιςενέργειεςδιαχείρισηςκινδύνουστοσχολείομας #Ανάθεση#Αρμοδιοτήτων#στο#Προσωπικό#του#Σχολείου Οιεκπαιδευτικοίκαιτολοιπόδιοικητικόπροσωπικότουσχολείου: - ενημερώνονταιγιατοσχέδιοκαιτομελετούνώστεναγνωρίζουντακαθήκοντατους. - εκπαιδεύονται και εκπαιδεύουν τους μαθητές σχετικά με τις ενέργειες που προβλέπονται για την εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, συμμετέχοντας στις προβλεπόμενεςασκήσειςετοιμότητας. - μεριμνούνγιατηβελτίωσητουσχεδίουκάνονταςσχετικέςπροτάσεις. Προσωπικό#του#Σχολείου 4

5 α.διευθυντής/ντρια(αρχηγόςδαι):κ.αντώνιοςδ.κοκκονός β.υποδιευθυντής/ντρια(υπαρχηγόςδαι):κ.γεώργιοςπ.μανωλόπουλος γ.προσωπικό.άνδρες:4γυναίκες:18μαθητές:278 δ.προσωπικόπολιτικήςάμυνας:άνδρες6,γυναίκες:18,σύνολο:24 1.##Γενικός#Υπεύθυνος# Γενικόςυπεύθυνος: Διευθυντής:κ.ΑντώνιοςΔ.Κοκκονός,μεαναπληρωτήτουτονΥποδιευθυντή:κ.ΓεώργιοΠ. Μανωλόπουλο. Αρμοδιότητες: - ΕυθύνηεκπόνησηςτουΣχεδίου. - Συντονισμόςόλωντωνσχετικώνενεργειών. - Ευθύνηγιαεκπαίδευση,προετοιμασία&συντονισμότουπροσωπικούκαιτωνμαθητών. - ΥποβολήσχετικήςΒεβαίωσηςσύνταξηςτουΣχεδίουστηνοικείαΔιεύθυνσηΠρωτοβάθμιας/ ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης,μετάτηνέγκρισητουαπότοεκπαιδευτικόπροσωπικόκατάτη διάρκειατηςσχετικήςσυνεδρίασης. - Λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχετικού ελέγχου από την Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου (περισσότερα στην επόμενη παράγραφο),καθώςκαιτιςπροτάσειςτωνυπολοίπωνομάδωνεργασίας. - Γνωστοποίησηστουςγονείςκαικηδεμόνεςτωνμαθητώνότιμετάαπόένασυμβάνθαπρέπει ναπαραλάβουνταπαιδιάτουςαπότοχώροκαταφυγήςτουσχολείου,εάναποφασιστείαπό τουςαρμοδίουςφορείςηδιακοπήτηςλειτουργίαςτωνσχολικώνμονάδων. 2.##Ομάδα#Σύνταξης#του#Σχεδίου Μέλη: α.διευθυντής/ντρια(αρχηγόςδαι) β.υποδιευθυντής/ντρια(υπαρχηγόςδαι) γ.σύλλογοςδιδασκόντων Αρμοδιότητες: - ΕκπόνησητουΣχεδίου. - Διενέργεια τακτικού ελέγχου των χώρων του κτιρίου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και καταγραφή των ελλείψεων που παρατηρούνται σχετικά με την τήρηση βασικώνπροϋποθέσεωνγιατηνεφαρμογήτουσχεδίουόπως: Ανάρτηση του Σχεδίου στις αίθουσες, στους διαδρόμους, στο χώρο εισόδου του 5

6 σχολείουκ.λπ. Επισήμανσητωνοδώνδιαφυγήςκαιτωνεξόδωντουκτιρίου. Δυνατότηταπρόσβασηςστιςοδούςδιαφυγήςκαιτιςεξόδουςτουκτιρίου. Προμήθειααπαραίτητωνεφοδίωνόπως:ραδιόφωνομεμπαταρίες,τηλεβόας, βασικάείδηπαροχήςπρώτωνβοηθειών,κ.λπ. Επισήμανσηκαιάρσητωνεπικινδυνοτήτωνστουςχώρουςτουσχολείου. Επιλογήτουχώρουκαταφυγήςτωνμαθητών. Ενημέρωσητωνεκπαιδευτικών,μαθητώνκαιγονέων0κηδεμόνων. Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.δημιουργίασχετικώνκαταλόγωνκαιτοποθέτησητουςσεκάθεαίθουσα. Μέριμνα για απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβαση στους κεντρικούς διακόπτες ηλεκτροδότησης,καυστήραθέρμανσηςκαιπαροχήςνερού. Συνεχής ενημέρωση για τις επικαιροποιημένες ενέργειες προστασίας από τον Ο.Α.Σ.Π.καιτηνΓενικήΓραμματείαΠολιτικήςΠροστασίας. ΟΑρχηγόςΠολιτικήςΆμυναςτουΙδρύματοςαναγράφειστοΗμερολόγιοΕνεργειώνσεποιες ενέργειεςέχειπροβείγιατηνοργάνωσητηςπολιτικήςάμυναςτουιδρύματος,τηνπρομήθεια τωνυλικών,τηνεκπαίδευσητουπροσωπικού,καθώςκαικάθεάλλοσημαντικόγεγονόςπου λαμβάνειχώραστοσχολείο. 3.##Ομάδα#ασφάλειας#T#Ελέγχου#προσέγγισης#μαθητών#σε#επικίνδυνα#σημεία Μέλη: α.παππάςδημήτριος β.τραγάπαναγιώτα γ.κρικέλλαδημητρούλα δ.κωνσταντίνουαναστασία ε.κακαράαριέττα Αρμοδιότητες: - Περιορισμόςτωνμαθητώνστονχώροπουέχειοριστείωςασφαλήςχώροςκαταφυγής. - Αποτροπή της προσέγγισης των μαθητών σε επικίνδυνα σημεία (προσόψεις κτιρίων, στύλους,ηλεκτροφόρακαλώδιακ.λπ.). 4.##Ομάδα#Παροχής#Πρώτων#Βοηθειών# Μέλη: α.βασιλάκοςνικόλαος 6

7 β.γιαννακούτασία γ.ορφανούαθανασία δ.νοδάραευαγγελία ε.βιδάλημαριγώ ΗΟμάδααυτήσυγκροτείταιαπότουςκαθηγητέςΦυσικήςΑγωγήςκαθώςκαιεκπαιδευτικούς καιδιοικητικόπροσωπικόπουέχουνεπιμορφωθείσχετικά. Αρμοδιότητες: - Ενημέρωση σχετικά με το χώρο αποθήκευσης του φαρμακευτικού υλικού της σχολικής μονάδας. - ΜέριμναγιατηνπληρότητατουφαρμακευτικούυλικούκαιενημέρωσητουΔιευθυντήγια τηνανάγκηπρομήθειαςαπαραίτητωνυλικών. - Ενημέρωση των μελών της Ομάδας, κατά προτεραιότητα, για θέματα παροχής πρώτων βοηθειών. - Μέριμνα για την ενημέρωση των ιδίων και των συναδέλφων τους σε θέματα παροχής πρώτωνβοηθειών(μετησύμφωνηγνώμητουδιευθυντή),συν0διοργανώνονταςημερίδες ήσεμινάριαμετοναρμόδιοφορέατηςπολιτείαςγιασχετικάθέματα. - Παροχή πρώτων βοηθειών σε μαθητές/τριες ή μέλη του προσωπικού του σχολείου σε περίπτωσητραυματισμούτους. Ως χώρος της εγκατάστασης Σταθμού Α' Βοηθειών ορίζεται ο χώρος μεταξύ του χώρου καλαθοσφαίρισηςκαιπετοσφαίρισης. 5.##Ομάδα#Πυρασφάλειας Μέλη: α.στρατηγάκηςμιχαήλ β.τριτάκηαναστασία γ.παπαδογιάννηελένη δ.ζερβούπαναγιώτα ε.μίχουδήμητρα Η Ομάδα Πυρασφάλειας είναι επιφορτισμένη να μεριμνά, να οργανώνει το σύστημα πυρόσβεσης και να καταστέλλει την εκδήλωση πυρκαγιάς στο αρχικό της στάδιο, εφόσον πρώταεκκενωθείτοκτίριοήπαράλληλατηςεκκένωσηςανοισυνθήκεςτοεπιτρέπουν. Αρμοδιότητες: - Ενημέρωσησχετικάμεταμέσαπυρόσβεσηςτηςσχολικήςμονάδας. 7

8 - Εισήγηση προμήθειας των απαραίτητων μέσων πυρόσβεσης και μέριμνα για την τοποθέτησητουςστοσχολικόκτίριο. - Τακτικός έλεγχος της κατάστασης των πυροσβεστικών μέσων και του καυστήρα της κεντρικήςθέρμανσης. - Γνώσητηςχρήσηςτωνμέσωνπυρόσβεσηςσεπερίπτωσηέκτακτηςανάγκης. - Μέριμναγιατηνενημέρωσητωνιδίωνκαιτωνσυναδέλφωντουςσεθέματαπυρόσβεσης συν0διοργανώνονταςημερίδεςμετοναρμόδιοφορέατηςπολιτείαςκαθώςκαιεκπαίδευση τουςστηχρήσητωνπυροσβεστικώνμέσων,μέσωπρακτικήςεφαρμογής. Προτείνεται: - Στους χώρους εκπαίδευσης (αίθουσες, διαδρόμους, κ.λπ.) κάθε 15 μ. και ένας πυροσβεστήραςξηράςσκόνης6klg. - Στους χώρους των εργαστηρίων και των γυμναστηρίων ένας πυροσβεστήρας 12 klg ξηράς σκόνηςή2πυροσβεστήρες6klgξηράςσκόνης. - Στοχώροτουλεβητοστασίουέναςπυροσβεστήραςοροφής12klgξηράςσκόνηςπάνωαπότον καυστήρα και ένας πυροσβεστήρας διοξειδίου άνθρακα 6 klg στην είσοδο του λεβητοστασίου. 6.##Ομάδα#Ελέγχου#ΔικτύωνTΑποκατάστασης#Βλαβών# Μέλη: α. ΣκάρπουΕυτυχία β. ΝικολέτουΓιαννούλα γ. ΣερεμετάκηςΘεόδωρος Αρμοδιότητες: - Γνώσητηςθέσηςτωνκεντρικώνδιακοπτώνηλεκτροδότησηςκαιύδρευσης,καθώςκαιπώς θαγίνειηδιακοπήστηνηλεκτροδότησηκαιστηνυδροδότησητουσχολείουμεασφάλεια. - ΣύνταξηπροτάσεωνπροςτοΔιευθυντήώστεναγίνειπρομήθειακατάλληλουεξοπλισμού μόνωσης(εάνδενυπάρχειήδη):μονωτικάγάντιακαιμπότες,κ.λπ. 7.##Ομάδα#Αναζήτησης#Ατόμων#που#δεν#έχουν#παρουσιαστεί#στο#χώρο#καταφυγής# Μέλη: α. ΒούλγαρηΣταματία β. ΓιαννοπούλουΠούλια γ.αγοργιανίτηαθηνά δ. ΓκίνηΑγγελική 8

9 Αρμοδιότητες: - Αναζήτηση των κατόψεων του σχολείου και ενημέρωση για όλους τους χώρους του σχολικούκτιρίου. - Διενέργεια σχετικού ελέγχου για να αποκτήσει η Ομάδα πλήρη γνώση των επιμέρους χώρωνώστεναείναιαποτελεσματικήσεπερίπτωσηπουχρειαστεί. 8.##Ομάδα#Φύλαξης#του#Αρχείου#του#σχολείου# Μέλη: α. ΜανωλόπουλοςΓεώργιος β. ΣτεμπίληΠαναγιώτα γ. ΠαπαδοπούλουΜαρία Αρμοδιότητες: - Γνώση του χώρου φύλαξης και των περιεχομένων ειδών του αρχείου της σχολικής μονάδας. - Ενημέρωση για τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους υπολογιστές της γραμματείας του σχολείου, καθώς και για τα μέσα αποθήκευσης των εφεδρικών αντιγράφων της βάσης δεδομένων. - Επεξεργασία στοιχείων και καθορισμός της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, εάν χρειαστεί,γιατηνασφαλήμεταφοράτουαρχείου. 9.##Υπεύθυνοι#Επικοινωνίας#με#τους#αρμόδιους#φορείς# Μέλη: α.διευθυντής/ντριατουσχολείου β.υποδιευθυντής/ντρια Αρμοδιότητες: - Καταγραφήτωντηλεφώνωντωνεμπλεκομένωνφορέων0υπηρεσιώνστηδιαχείρισητης έκτακτηςανάγκης,ώστεναείναιεφικτήηεπικοινωνίαμετουςαρμόδιουςφορείς,μετάτην εκδήλωσηενόςέκτακτουπεριστατικούκαιτηνεκκένωσητηςσχολικήςμονάδας. - Επεξεργασίαεναλλακτικώνλύσεωνεπικοινωνίας(π.χ.αγγελιοφόρος)σεπερίπτωσηπουοι γραμμέςτηλεφωνίαςτεθούνεκτόςλειτουργίας. - Ενημέρωση των εμπλεκομένων υπηρεσιών σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει καθοριστείσεπερίπτωσηέκτακτηςανάγκης. Υποστήριξη#AΜΕA# 9

10 Μέλη: Όλοτοεκπαιδευτικόκαιτοδιοικητικόπροσωπικότουσχολείου. ΗΟμάδασεπερίπτωσησεισμούθααποτελείταιαπότοδιοικητικόπροσωπικότουσχολείου καιαπόεκπαιδευτικούςπουδενέχουνδιδασκαλίακατάτηνεκδήλωσητουσεισμού,δηλαδή ενδυνάμειόλουςτουςεκπαιδευτικούς. Αρμοδιότητες: - Όλο το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει σε ποιααίθουσαβρίσκεταιτοάτομομεαναπηρία,ώστενακατευθυνθούνστηνσυγκεκριμένη αίθουσαγιανατοβοηθήσουννατηνεκκενώσει. - ΠρέπειεπίσηςναγνωρίζουντιςανάγκεςτουΑτόμουμεΑναπηρία. Μνημόνιο#Ενεργειών#για#τη#Διαχείριση#του#Σεισμικού#κίνδυνου# ΗΕλλάδακατέχειτηνπρώτηθέσηαπόάποψησεισμικότηταςστηνΕυρώπηκαιτηνέκτησε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμών μπορείναεπιτευχθείεάνοιπολίτεςέχουνενημερωθείσχετικάμεταμέτρααντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό. Σε ότι αφορά στη σχολική κοινότητα, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση,ενημέρωσηκαιεκπαίδευσητους #Συμμετοχή#Μαθητών# Οιμαθητές: - ενημερώνονται για το φαινόμενο του σεισμού και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας πριν,κατάτηδιάρκειακαιμετάαπόένασεισμό. - ενημερώνονταιγιατοσχέδιοέκτακτηςανάγκηςτουσχολείου. - συμμετέχουνστιςασκήσειςετοιμότηταςκαιεκπαιδεύονταιστηνεφαρμογήτουσχολικού ΣχεδίουΈκτακτηςΑνάγκηςγιαπερίπτωσησεισμού #Επισήμανση#και#Άρση#Επικινδυνοτήτων# Η Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου είναι υπεύθυνη για την επισήμανση και τη σύνταξη προτάσεωνγιαάρσητωντυχόνεπικινδυνοτήτωνπουυπάρχουνστουςχώρουςτουκτιρίου καιτουπροαυλίουτουσχολείου. Με τον όρο αυτό εννοούνται οι απαραίτητες προσεισμικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, με στόχο την αποφυγή τραυματισμών των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου,πουμπορείναπροκληθούναπόβλάβεςσεμηδομικάστοιχείατουκτιρίουκαι στονεξοπλισμότου. 10

11 Αίθουσες#Διδασκαλίας,#Εργαστήρια,#Αμφιθέατρα,#Γυμναστήρια Επισήμανση Άρση Απομάκρυνσηθρανίωνκαιεδρώναπότιςτζαμαρίεςκαιτιςεξόδους Τοποθέτησητωνβιβλιοθηκώνμακριάαπότιςθέσειςτωνμαθητώνκαι στερέωσητουςκατάλληλαστουςτοίχους Τοποθέτησητωνβαριώνκαιεύθραυστωναντικειμένωνσεχαμηλάκαι ασφαλήσημεία Στερέωσημεκλειστάάγκιστρατωνπινάκωνκαιτωνκάδρων Στερέωσηκατάλληλατωνφωτιστικών,τωνμεγαφώνωνκ.λπ. Ασφάλισητωνθυρώνκαιτωνσυρταριώντωνντουλαπιών,ώστεναμην ανοίγουν Αποθήκευση των τοξικών και εύφλεκτων υλικών σε κλειστά ντουλάπια 0 0 Δίοδοι#Διαφυγής Διατήρηση των διαδρόμων ελεύθερων από ντουλάπες, θρανία ή άλλα έπιπλα Στερέωση με μεταλλικές γωνιές στους τοίχους, των βιβλιοθηκών, προθηκών,ραφιών Τοποθέτησησεανοιχτέςβιβλιοθήκεςκαιράφιαειδικώνιμάντωνεμπρός απόταβιβλία Μέριμναώστεοιπόρτεςεξόδουναανοίγουνπροςταέξω Στερέωση κατάλληλα των ψευδοροφών, χωρισμάτων, σωληνώσεων κ.λπ.πουβρίσκονταικατάμήκοςτωνδιαδρόμωνδιαφυγής Στήριξητωνκιγκλιδωμάτωνσεκλιμακοστάσια,εξώστεςκ.λπ. Εγκαταστάσεις,#Δίκτυα,#Συσκευές,#Πρώτες#Βοήθειες Στερέωση κατάλληλη των σωμάτων θέρμανσης, κλιματισμού, των ανεμιστήρων,κ.λπ. Ενημέρωση για τη θέση και τη λειτουργία των διακοπτών ηλεκτρικού, νερούήφυσικούαερίου Τοποθέτηση των πυροσβεστήρων 0με οδηγίες χρήσης0 σε κατάλληλες θέσειςκαιστήριξητουςμεελαστικούςιμάντες Τοποθέτηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των τηλεοράσεων σε ασφαλείςθέσειςκαιστήριξηαυτώνκατάλληλαπάνωσταγραφείακ.λπ. Τοποθέτησητουφαρμακείουσεασφαλήκαιευπρόσιτηθέση # Προαύλιο#Σχολείου,#Χώροι#Καταφυγής Στερέωσηόλωντωναναρτημένωνστοιχείωνστουςεξωτερικούςτοίχους τουκτιρίου,όπωςμάρμαρα,μαρκίζες,μεγάφωνα,προβολείς,πινακίδες, κ.λπ. 11

12 Μέριμνα για την κατάλληλη στήριξη και συντήρηση των καλαθόσφαιρων, στύλων, καλωδίων, στεγάστρων, κρουνών κ.λπ. που βρίσκονταιστοπροαύλιοτουσχολείου # # 2.2.#Ενέργειες#Κατά#τη#Διάρκεια#του#Σεισμού# #Ενέργειες#Εκπαιδευτικών# Διατηρούντηνψυχραιμίατους. Ζητούναπότουςμαθητέςτουςνακαλυφθούνκάτωαπόταθρανίατους,κρατώνταςμετο χέριτουςτοπόδιτουθρανίου,δίνονταςτηνοδηγία:«παιδιάκαλυφθείτε0σεισμός».οι ίδιοιπροφυλάσσονταικάτωαπότηνέδρα. Προφυλάσσονταικατάλληλαανάλογαμετηθέσηπουβρίσκονταιτηνώρατουσεισμού, σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω! στο! χώρο! που! βρίσκομαι,! Σκύβω,! Καλύπτομαι,! Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας την ώρα της δόνησης. Πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν στο χώροπουβρίσκονται,πλησιάζουνστοδάπεδοκαικαλύπτουντοκεφάλικαιτοναυχένα μεταχέριατους. Παραμένουνπροφυλαγμένοιγιαόσοχρόνοδιαρκείοσεισμός #Ενέργειες#Μαθητών# Καλύπτονταιαμέσωςκάτωαπόταθρανίατουςκρατώνταςμετοχέριτουςτοπόδιτου θρανίου,εάντηνώρατουσεισμούβρίσκονταιμέσαστιςαίθουσεςδιδασκαλίας. Προφυλάσσονταικατάλληλαανάλογαμετηθέσηπουβρίσκονταιτηνώρατουσεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω! στο! χώρο! που! βρίσκομαι,! Σκύβω,! Καλύπτομαι,! Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν στο χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, πλησιάζουνστοδάπεδοκαικαλύπτουντοκεφάλικαιτοναυχέναμεταχέριατους. Παραμένουνπροφυλαγμένοιγιαόσοχρόνοδιαρκείοσεισμός. Παραμένουν στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου, εάν βρίσκονται στο προαύλιοκατάτηδιάρκειατηςσεισμικήςδόνησης. 12

13 2.3.#Ενέργειες#Μετά#το#Τέλος#του#Σεισμού# #Ενέργειες#Διευθυντή#/#Υποδιευθυντή# Διατηρούντηνψυχραιμίατουςκαιμεριμνούνγιατηνανύψωσητουηθικούτωνμαθητών καιτουπροσωπικού. ΕπιτηρούντηνεφαρμογήτουΣχεδίουΈκτακτηςΑνάγκης,δηλαδήτηνασφαλήεκκένωση τωναιθουσώνκαιτησυγκέντρωσητωνμαθητώνστοπροαύλιοτουσχολείου. Επικοινωνούν με την προϊσταμένη τους αρχή και άλλους αρμόδιους φορείς για να ενημερωθούνήναενημερώσουνγιατυχόνπροβλήματαπουπροέκυψαναπότοσεισμό. Λαμβάνουν, κατά την κρίση τους, κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της ζωής και της ακεραιότηταςδιδασκομένωνκαιδιδασκόντων,καθώςκαιτηςπεριουσίαςτουδημοσίου #Ενέργειες#Εκπαιδευτικών# Διατηρούντηνψυχραιμίατουςκαιμεριμνούνγιατηνανύψωσητουηθικούτωνμαθητών τουςκαιτωνσυναδέλφωντους. Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, σηκώνονται και ζητούν από τους μαθητές να προετοιμαστούνγιατηνεκκένωσητηςαίθουσατους. Ανοίγουντηνπόρτατηςαίθουσας,ελέγχουνγιατυχόνεπικινδυνότητες,παρακολουθούν τηνεκκένωσητωναιθουσώνπουπροηγούνταιτηςδικήςτουςκαιδίνουντοέναυσματης εκκένωσης όταν έρθει η σειρά της συγκεκριμένης αίθουσας, σύμφωνα με το Σχέδιο ΈκτακτηςΑνάγκηςτουΣχολείου(ΠαράρτημαΑ). Παίρνουνμαζίτουςτοαπουσιολόγιο,τοβιβλίούληςκαιτηνκατάστασημεταστοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών που υπάρχει στην αίθουσα, πριν την εκκενώσουν. Βεβαιώνονταιότιδενέμεινεκανέναςμαθητήςμέσαστηναίθουσα. Ζητούναπότουςμαθητέςτουςναμηντρέχουν,νακινούνταιγρήγορααλλάμεηρεμίακαι τάξηκατάτηνεκκένωσητουκτιρίου. Καταμετρούντουςμαθητέςτουςστοχώροσυγκέντρωσης. ΕνεργούνσύμφωναμετιςαρμοδιότητεςπουτουςέχουνανατεθείστοΣχέδιο #Ενέργειες#Μαθητών# Μετάτοτέλοςτηςσεισμικήςδόνησης,βγαίνουναπόταθρανίακάτωαπόταοποίαείχαν προφυλαχθεί, και προετοιμάζονται για την εκκένωση της αίθουσας σύμφωνα με τις οδηγίεςτουεκπαιδευτικούτους. Εκκενώνουν το σχολικό κτίριο, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, χωρίςνατρέχουν,γρήγορακαιμετάξη. 13

14 Συγκεντρώνονταιανάτμήμαστοκεντρικόπροαύλιοκαιβοηθούντονεκπαιδευτικότους ναπάρειπαρουσίες. Ακολουθούντιςοδηγίεςπουτουςδίνονταιαπότουςεκπαιδευτικούς. Παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνεςτους,σεπερίπτωσηπουανακοινωθείαπόφασηδιακοπήςτηςλειτουργίαςτου Σχολείου. Εάνοιμαθητέςβρεθούνμόνοιτουςεντόςτουσχολικούκτιρίουπ.χ.διάδρομο,τουαλέτα (εκτός αίθουσας διδασκαλίας), προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με το χώρο που βρίσκονται την ώρα του σεισμού και εκκενώνουν το σχολικό κτίριο μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου, δηλαδή κατευθύνονται στο προαύλιοτουσχολείουκαιενσωματώνονταιμετοτμήματους. Εάνκατάτηδιάρκειατηςεκκένωσηςτουκτιρίουεκδηλωθείνέασεισμικήδόνηση,οι μαθητές προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται (κλιμακοστάσιο,διάδρομοκ.α.),σύμφωναπάντοτεμετηνοδηγία:«μένωστοχώροπου βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας του σεισμού αυτού συνεχίζουνκανονικάτηνεκκένωσητουσχολικούκτιρίου #Ενέργειες#Ομάδων# Γενικός#Υπεύθυνος#για#τις#Ενέργειες#Διαχείρισης#του#Σεισμικού#Κινδύνου ΟΔιευθυντήςμεαναπληρωτήτονΥποδιευθυντήαναλαμβάνει: - Το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών για την ασφαλή εκκένωση του σχολικού κτιρίουσύμφωναμετοσχέδιοέκτακτηςανάγκηςγιασεισμό. - ΤηνεπικοινωνίαμετηνΠροϊσταμένηΑρχήγιαναενημερώσεικαιναενημερωθείσχετικά, καιάλλουςφορείςότανκριθείαναγκαίο. - Τη μέριμνα για την παραμονή των μαθητών στο χώρο καταφυγής έως ότουενημερωθεί για τις περαιτέρω ενέργειες από τους αρμοδίους. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφασηδιακοπήςτηςλειτουργίαςτωνσχολείωνμεριμνάγιατηνασφαλήπαραμονήτων μαθητώνστοχώροκαταφυγήςέωςότουτουςπαραλάβουνοιγονείςτους. Ομάδα#Παροχής#Πρώτων#Βοηθειών# - Παρέχειπρώτεςβοήθειεςσεοποιονδήποτεέχεισχετικήανάγκη. - Συγκεντρώνει τους τραυματίες που μπορούν να μετακινηθούν σε πρόσφορο σημείο διακομιδής, κοντά στην έξοδο του κεντρικού προαυλίου του σχολείου, ενώ τους βαριά τραυματισμένους τους παρέχει βοήθεια στη θέση που βρίσκονται, έως ότου φτάσει το Ε.Κ.Α.Β. Ομάδα#Πυρασφάλειας# 14

15 - Παρεμβαίνειγιατηνκατάσβεσημικροεστιώνπυρκαγιάς. - Ελέγχει επίσης την κατάσταση του καυστήρα κεντρικής θέρμανσης και ενημερώνειτοδιευθυντήγιατυχόνπροβλήματαήβλάβη. Ομάδα#Ελέγχου#ΔικτύωνTΑποκατάστασης#Βλαβών# - ΕλέγχειταΔίκτυα. - Μεριμνάγιατηδιακοπήτηςηλεκτροδότησηςκαιτηςύδρευσηςτουσχολείου. Ομάδα#Αναζήτησης#Ατόμων#που#δεν#έχουν#παρουσιαστεί#στο#χώρο#καταφυγής# - Εντοπίζειμαθητέςήεκπαιδευτικούςπουδενέχουνπαρουσιαστείστοχώροκαταφυγήςκαι είναιίσωςτραυματισμένοιήεγκλωβισμένοι.συνεργάζεταιμετηνομάδαπαροχήςπρώτων Βοηθειών. Ομάδα#Φύλαξης#του#Αρχείου#του#σχολείου# - Μεριμνά για τη φύλαξη του αρχείου και των φορητών περιουσιακών στοιχείων του σχολείου(π.χ.υπολογιστές,προβολείςκ.λπ.)μέχριτηναποκατάστασητηςασφάλειαςτους ήτημεταφοράτουςσεασφαλέςμέρος. Ομάδα#ΑσφάλειαςTΕλέγχου#Προσέγγισης#μαθητών#σε#επικίνδυνα#σημεία# - Αναλαμβάνει τον έλεγχο προσέγγισης των μαθητών σε επικίνδυνα σημεία (προσόψεις κτιρίων,στύλους,ηλεκτροφόρακαλώδιακ.λπ.)γιατηναποφυγήτυχόντραυματισμών. Ομάδα#Υποστήριξης#ΑμεΑ# - ΚατευθύνονταιμέλητηςστηναίθουσαπουβρίσκεταιτοΆτομομεΑναπηρία.Βοηθούντο ΆτομομεΑναπηρίαναεκκενώσειτηναίθουσαδιδασκαλίαςκαιτοσχολικόκτίριομετάτο πέραςτηςσεισμικήςδόνησης.μεριμνούνγιατηνκάλυψητυχόναναγκώντουστοχώρο καταφυγής. 3.#Διοργάνωση#Ασκήσεων#Ετοιμότητας# Οι ασκήσεις ετοιμότητας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτηθεί η ενδεδειγμένη αντισεισμική στάση και συμπεριφορά των μαθητών, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού και να βελτιωθούνοιδεξιότητεςτους.ηπρώτηάσκησηετοιμότηταςτουσχολείουθαπραγματοποιηθεί με την έναρξη κάθε σχολικού έτους και θα ακολουθήσουν δύο ακόμα, μία ανά τρίμηνο, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα έγγραφα. Στο ημερολόγιο ασκήσεων ετοιμότητας(παράρτημαστ)θακαταγράφονταιοιπραγματοποιηθείσεςασκήσεις. 15

16 Ηέναρξητηςάσκησης/τηςπροσομοίωσηςτηςδόνησηςκαθώςκαιτοτέλοςτηςπροσομοίωσης τηςδόνησηςγίνεταιμετονακόλουθοσυνθηματικόήχο:τριπλό!χτύπημα!κουδουνιού. Σεπερίπτωσηπραγματικούσεισμούηίδιαηδόνησηαποτελείτοέναυσμαεκκίνησηςσχετικών ενεργειών. 3.1.#Άσκηση#κατά#τη#διάρκεια#διδασκαλίας# Οεκπαιδευτικόςδιατηρείτηψυχραιμίατουκαιζητάνακαλυφθούνοιμαθητέςκάτωαπό τα θρανία κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του επίπλου και να μείνουν σε αυτή τη θέσημέχρινατελειώσειοσεισμός.οίδιοςκαλύπτεταικάτωαπότηνέδρα. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας και δεν υπάρχειτραπέζι,γραφείοήθρανίοστοχώροπουβρίσκονται,πρέπεινασκύψουνκαινα πλησιάσουνστοδάπεδοόσοτοδυνατόνμακριάαπόεπικινδυνότητες,προστατεύοντας τοκεφάλικαιτοναυχένατουςμεταχέριατους. Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος λήξης του σεισμού, ο εκπαιδευτικόςζητάαπότουςμαθητέςνασηκωθούνκαιοίδιοςκατευθύνεταιπροςτην πόρταεισόδου0εξόδουτηςαίθουσαςγιαναελέγξειτοδιάδρομο. Ότανέρθειησειράτηςσυγκεκριμένηςαίθουσαςναεκκενώσειτοκτίριο(σύμφωναμετο Σχέδιο),ζητάαπότουςμαθητέςναείναιήρεμοικαιπροσεκτικοί,καινατουςπαροτρύνει ναακολουθήσουντηνπροσχεδιασμένηπορείαμετάξηκαιψυχραιμία,προκειμένουνα βγουνστοπροαύλιο,μένονταςοίδιοςπίσωαπ'αυτούς.οεκπαιδευτικόςεκκενώνειτην αίθουσααφούπρώταπάρειμαζίτουτοβιβλίούλης,τοαπουσιολόγιοκαιτηνκατάσταση μεταστοιχείατωνγονέωνκαικηδεμόνωντωνμαθητών. Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του σχολικού κτιρίου εκδηλωθεί κάποιος νέος σεισμός, θα πρέπει να ακολουθηθεί από όλους εκ νέου η οδηγία αυτοπροστασίας: Μένωστοχώροπουβρίσκομαι,Σκύβω,Καλύπτομαικαιπαραμένωστηθέσημουμέχρι να τελειώσει ο σεισμός. Μετά το πέρας του σεισμού θα συνεχιστεί η διαδικασία εκκένωσης. Ότανοιμαθητέςσυγκεντρωθούνστοπροαύλιο,οεκπαιδευτικόςτουςκαταμετρά. Εάν το προαύλιο δεν αποτελεί τον κατάλληλο χώρο καταφυγής θα πρέπει να μετακινηθούνοιμαθητέςσεάλλοπροεπιλεγμένοχώροκαταφυγής,ανάομάδεςτων30 ατόμωνπερίπουμετησυνοδείαεκπαιδευτικών. ΟιΟμάδεςενεργούνσύμφωναμετιςαρμοδιότητεςπουτουςέχουνανατεθείστοΣχέδιο. Στην περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούναπότουςγονείςήτουςκηδεμόνεςτουςαπότουςπροκαθορισμένουςστο σχολικόσχέδιοχώρουςκαταφυγής.# 16

17 # 3.2.####Κατά#τη#διάρκεια#του#διαλείμματος# Οιμαθητέςκαιοιεκπαιδευτικοίπουβρίσκονταιστοναύλειοχώροπαραμένουνεκεί.Δεν πλησιάζουντιςπροσόψειςτουκτιρίουκαιάλλεςεπικινδυνότητες. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί στους ορόφους, οι επιμελητές τους και οι τυχόν υπάρχοντες μαθητές εφαρμόζουν τις σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας ανάλογα με το χώροπουβρίσκονται. Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος λήξης του σεισμού, οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και οι επιμελητές εκκενώνουν το κτίριο σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου. Οι επιμελητές παίρνουν μαζί τους το απουσιολόγιο και την κατάστασημεταστοιχείατωνγονέωνκαικηδεμόνωντωνμαθητών. Προσεισμικά οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί θα μεριμνούν καθημερινά για την υποχρεωτικήεκκένωσητωναιθουσών,κατάτηδιάρκειατουδιαλείμματος,ώστεναμην υπάρχουνμαθητέςστιςαίθουσες. 3.3.#Διαδικασία#Εκκένωσης#του#κτιρίου# Σε ότι αφορά στην διαδικασία εκκένωσης όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την εκκένωσητηςαίθουσαςστηνοποίαδιδάσκουντηνώρατουσεισμούσύμφωναμετιςοδηγίες πουυπάρχουνπαρακάτω. Μετάτοπέραςτηςσεισμικήςδόνησηςεφαρμόζεταιηδιαδικασίαεκκένωσηςτωναιθουσώνανά όροφο που περιγράφεται στο Παράρτημα Α, ακολουθώντας την αρχή της εγγύτητας των αιθουσώνσεσχέσημετηνέξοδο,δηλαδήεκκενώνονταιπρώτατατμήματακαιοιπτέρυγεςπου βρίσκονταιπλησιέστεραστοκάθεκλιμακοστάσιο. Πιοσυγκεκριμένα: Τα τμήματα Γ1, Α2, Α1 παράλληλα με τα τμήματα Δ1, Β2, Β1, Γ2 θα φύγουν από την ΕΞΟΔΟΑτουσχολείουμετησειράπουαναφέρονται. ΤατμήματαΤ.Ε,Τ.Π.Ε.,Φ.Ε.παράλληλαμετατμήματαΕ1,Δ2,ΣΤ1,ΣΤ2,Ε2θαφύγουν απότηνέξοδοβμετηνσειράπουαναφέρονται. Ο χώρος συγκέντρωσης του Σχολείου μετά το σεισμό είναι: μεταξύ των γηπέδων καλαθοσφαίρισηςκαιπετοσφαίρισης. Οιμαθητέςπουκατάτηνεκδήλωσητουσεισμούβρίσκονταιμόνοιτουςσεδιαδρόμους, στογυμναστήριοήστιςτουαλέτες,μετάτοπέραςτουσεισμούθαπρέπειναβγουνστο προαύλιο και να κατευθυνθούν στον προαναφερόμενο χώρο με μεγάλη προσοχή, αποφεύγονταςναπροσεγγίσουντιςπροσόψειςτουκτιρίου. Αμέσως μετά την έξοδο των μαθητών από το κτίριο και τη συγκέντρωση τους στον 17

18 προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης (Παράρτημα Α), ο εκπαιδευτικός κάθε τμήματος θα καταμετρήσει τους μαθητές, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλοι οι παρόντες στην αίθουσα μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο. Σε περίπτωση σεισμού κατά την ώρα του διαλείμματος,οεκπαιδευτικόςπουθακάνειτηνκαταμέτρησητωνμαθητώνθαείναιο διδάσκωντηςεπόμενηςακριβώςώρας. Στη συνέχεια ο κάθε εκπαιδευτικός θα αναφέρει στον Διευθυντή και στην Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων την τυχόν απουσία μαθητών από τον χώρο καταφυγής, ώστε να ελεγχθούν οι διάδρομοι, οι αίθουσες και οι τουαλέτες για την ανεύρεση των απόντων μαθητών. ΟιΟμάδεςενεργούνσύμφωναμετιςαρμοδιότητεςπουτουςέχουνανατεθείστοΣχέδιο. Προσοχή:###Οιμαθητέςδενθαπάρουνμαζίτουςτιςτσάντεςτουςκατάτηνεκκένωσητουκτιρίου, παράμόνοτακατάλληλαγιατηνεποχήρούχακ.λπ. 3.4.#Αξιολόγηση#Άσκησης# Μετά από κάθε άσκηση ακολουθεί αξιολόγηση της από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, έτσιώστεναεπισημανθούντυχόνπροβλήματαήαδυναμίεςστοεπίχάρτουσχολικόσχέδιοκαι να προταθούν βελτιώσεις. Είναι στην κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγησητηςάσκησης. 4.#Ενημέρωση#Μαθητών#T#Εκπαιδευτικών#T#Γονέων# Γιατηνεμπέδωσητωνπροαναφερομένωνπρέπειναυπάρξεισχετικήενημέρωσητωνμαθητών και των εκπαιδευτικών για τις ενδεδειγμένες στην περίπτωση εκδήλωσης σεισμού οδηγίες προστασίας,ώστενααποφευχθείτυχόνπανικόςκαιτραυματισμοί.οιγονείςκαικηδεμόνεςθα πρέπειναγνωρίζουνότισεπερίπτωσηπουανακοινωθείδιακοπήτηςλειτουργίαςτωνσχολικών μονάδωνθαπρέπειναπαραλάβουνταπαιδιάτουςαπότονπροεπιλεγμένοχώροκαταφυγήςτου σχολείου. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#A# Διαδικασία#Εκκένωσης#της#Σχολικής#Μονάδας Ισόγειο:#Εκκενώνεται#με#την#ακόλουθη#σειρά: Είσοδος# #Έξοδος#Α## Είσοδος# #Έξοδος#Β# 0ΑίθουσαΓ1 0ΕργαστήριοΦυσικώνΕπιστημών(Φ.Ε.) 0ΑίθουσαΑ2 0ΤμήμαΈνταξης(Τ.Ε.) 0ΑίθουσαΑ1 0ΕργαστήριοΤεχνολογιώντηςΠληροφορίαςκαιτων Επικοινωνιών(Τ.Π.Ε.) 1ος#Όροφος:#Εκκενώνεται#με#την#ακόλουθη#σειρά:# Είσοδος# #Έξοδος#Α## Είσοδος# #Έξοδος#Β# 0ΑίθουσαΔ1 0ΑίθουσαΕ1 0ΑίθουσαΒ2 0ΑίθουσαΔ2 0ΑίθουσαΒ1 0ΑίθουσαΣΤ1 0ΑίθουσαΓ2 0ΑίθουσαΣΤ2 0ΑίθουσαΕ2 Χώρος#Καταφυγής Ως χώρος καταφυγής οριοθετείται ο χώρος μεταξύ! των! γηπέδων! καλαθοσφαίρισης! και! πετοσφαίρισης.! Ηδιαδικασίαεκκένωσηςαπεικονίζεταικαιστιςακόλουθεςκατόψεις. Στηνκάθεαίθουσατουσχολείουθααναρτηθείκαιηαντίστοιχηκάτοψητουορόφου. 19

20 Κάτοψη#Ισογείου# 20

21 Κάτοψη#1 ου #Ορόφου # 21

22 Κάτοψη#Χώρου#Καταφυγής# 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#Β# Πίνακας#Μέτρων#Αντισεισμικής#Προστασίας#T#Ανάρτηση#σε#αίθουσες Ενέργειες#Αντισεισμικής#Προστασίας#κατά#τη#διάρκεια#του#σεισμού: Διατήρησετηνψυχραιμίασου. Ακολούθησετιςοδηγίεςτουεκπαιδευτικού. Καλύψουαμέσωςκάτωαπότοθρανίοσουκρατώνταςμετοχέρισουτοπόδιτου,εάν τηνώρατουσεισμούβρίσκεσαιμέσαστηναίθουσαδιδασκαλίας. Προφυλάξουκατάλληλαανάλογαμετηθέσηπουβρίσκεσαιτηνώρατουσεισμού(π.χ. διάδρομο,τουαλέτα),σύμφωναμετηνοδηγία:«μένω!στο!χώρο!που!βρίσκομαι,!σκύβω,! Καλύπτομαι,! Κρατιέμαι»,! εάν δεν βρίσκεσαι σε αίθουσαδιδασκαλίας. Εάν δηλαδή στο χώρο που βρίσκεσαι δεν υπάρχει γερό ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθείς, πλησίασεστοδάπεδοκαικάλυψετοκεφάλικαιτοναυχέναμεταχέριασου. Παράμεινεπροφυλαγμένοςγιαόσαδευτερόλεπταδιαρκέσειοσεισμός. Παράμεινε στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου, εάν βρίσκεσαι στο προαύλιοκατάτηδιάρκειατηςσεισμικήςδόνησης. Μετά#το#τέλος#του#σεισμού: Προετοιμάσου για την εκκένωση της αίθουσας σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού. Εκκένωσε την αίθουσα σου και το σχολικό κτίριο γρήγορα και με τάξη, όταν δοθεί η σχετική οδηγία, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου σου, χωρίς να τρέχεις. Παράμεινεμαζίμετοτμήμασουστοπροαύλιοκαιβοήθησετονεκπαιδευτικόναπάρει παρουσίες. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχολείου θα παραμείνεις στο χώρο καταφυγής έως ότου να έρθουν οι γονείς ή ο κηδεμόναςσουνασεπαραλάβει. Εάν βρεθείς μόνος σου εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα (εκτός αίθουσας διδασκαλίας), και δεν υπάρχει γερό ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθείς,πλησίασεστοδάπεδοκαικάλυψετοκεφάλικαιτοναυχέναμεταχέριασου. ΜετάτοπέραςτηςσεισμικήςδόνησηςεκκένωσετοσχολικόκτίριοσύμφωναμετοΣχέδιο τουσχολείου,δηλαδήκατευθύνσουστοπροαύλιοτουσχολείουώστεναβρειςτοτμήμα σου. Εάνκατά τηδιάρκεια της εκκένωσης τουκτιρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική δόνηση, προφυλάξουκατάλληλαανάλογαμετηθέσηπουβρίσκεσαι(κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.λπ.), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω! στο! χώρο! που! βρίσκομαι,! Σκύβω,! Καλύπτομαι,! Κρατιέμαι». Μετά το πέρας του σεισμού αυτού συνέχισε κανονικά την εκκένωσητουσχολικούκτιρίου. Ακολούθησετιςοδηγίεςτωνεκπαιδευτικώνσουκαιμηνπλησιάζειςεπικίνδυνασημεία (προσόψειςτουκτιρίου,στύλουςκ.λπ.). 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#Γ# Πίνακας#εκπαιδευτικού#και#διοικητικού#προσωπικούτου#σχολείου Α/Α Εκπαιδευτικοί 1. ΚοκκονόςΑντώνιος 2. ΜανωλόπουλοςΓεώργιος 3. ΑγοργιανίτηΑθηνά 4. ΒασιλάκοςΝικόλαος 5. ΒιδάληΜαριγώ 6. ΒούλγαρηΣταματία 7. ΓιαννακούΤασία 8. ΓιαννοπούλουΠούλια 9. ΓκίνηΑγγελική 10. ΖερβούΠαναγιώτα 11. ΚακαράΑριέττα 12. ΚρικέλλαΔημητρούλα 13. ΚωνσταντίνουΑναστασία 14. ΜίχουΔήμητρα 15. ΝικολέτουΓιαννούλα 16. ΝοδάραΕυαγγελία 17. ΟρφανούΑθανασία 18. ΠαπαδόγιαννηΕλένη 19. ΠαπαδοπούλουΜαρία 20. ΠαππάςΔημήτριος 21. ΣερεμετάκηςΘεόδωρος 22. ΣκάρπουΕυτυχία 23. ΣτεμπίληΠαναγιώτα 24. ΣτρατηγάκηςΜιχαήλ 25. ΤραγάΠαναγιώτα 26. ΤριτάκηΑναστασία Α/Α Λοιπό#Προσωπικό 1. ΒομβορήΕλένη 2. ΓεωργίουΜαργαρίτα #Έλαβε#Γνώση Έλαβε#Γνώση 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#Δ# Πίνακας#Ομάδων#Εργασίας# 1. Γενικός#Υπεύθυνος α.διευθυντής/ντριατουσχολείου β.υποδιευθυντή/ντριαήτοναναπληρωτήτους 2. Ομάδα#σύνταξης#του#Σχεδίου# α.διευθυντής/ντριατουσχολείου β.υποδιευθυντή/ντριαήτοναναπληρωτήτους γ.σύλλογοςδιδασκόντων 3.# Ομάδα#αναζήτησης#ατόμων#που#δεν#έχουν#εμφανιστεί# α. ΒούλγαρηΣταματία β. ΓιαννοπούλουΠούλια γ.αγοργιανίτηαθηνά # 4. Ομάδα#Παροχής#Πρώτων#Βοηθειών# α.γιαννακούτασία β.βασιλάκοςνικόλαος γ.ορφανούαθανασία δ.νοδάραευαγγελία ε.βιδάλημαριγώ 5. Ομάδα#Πυρασφάλειας# α.στρατηγάκηςμιχαήλ β.τριτάκηαναστασία γ.παπαδογιάννηελένη δ.ζερβούπαναγιώτα ε.μίχουδήμητρα 6. Ομάδα# Ασφάλειας# # Ελέγχου# Προσέγγισης# μαθητών# σε# επικίνδυνα# σημεία# α.παππάςδημήτριος β.τραγάπαναγιώτα γ.κρικέλλαδημητρούλα 25

26 δ.κωνσταντίνουαναστασία ε.κακαράαριέττα 7. Ομάδα#Φύλαξης#του#Αρχείου#του#σχολείου α. ΜανωλόπουλοςΓεώργιος β. ΣτεμπίληΠαναγιώτα γ. ΠαπαδοπούλουΜαρία 8. Ομάδα#Ελέγχου#ΔικτύωνTΑποκατάστασης#Βλαβών α. ΣκάρπουΕυτυχία β. ΝικολέτουΓιαννούλα γ. ΣερεμετάκηςΘεόδωρος 9.# Υποστήριξη#ΑΜΕΑ α.κωνσταντίνουαναστασία 26

27 Ενέργειες#Ομάδων Γενικός# Υπεύθυνος# για# τις# Ενέργειες# Διαχείρισης# του# Σεισμικού# Κινδύνου# ή# άλλου# έκτακτου#περιστατικού Ο/ΗΔιευθυντής/ντριαμεαναπληρωτήτον/τηνΥποδιευθυντή/ντριααναλαμβάνει: - Το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών για την ασφαλή εκκένωση τουσχολικού κτιρίουσύμφωναμετοσχέδιοέκτακτηςανάγκηςγιασεισμό. - Την επικοινωνία με την Προϊσταμένη Αρχή για να ενημερώσει και να ενημερωθεί σχετικά,καιάλλουςφορείςότανκριθείαναγκαίο. - Τημέριμναγιατηνπαραμονήτωνμαθητώνστοχώροκαταφυγήςέωςότουενημερωθεί για τις περαιτέρω ενέργειες από τους αρμοδίους. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολείων μεριμνά γιατην ασφαλή παραμονή τωνμαθητώνστοχώροκαταφυγήςέωςότουτουςπαραλάβουνοιγονείςτους. Ομάδα#Παροχής#Πρώτων#Βοηθειών Παρέχει πρώτες βοήθειες σε οποιονδήποτε έχει σχετική ανάγκη. Συγκεντρώνει τους τραυματίες που μπορούν να μετακινηθούν σε πρόσφορο σημείο διακομιδής, κοντά στηνέξοδοτουκεντρικούπροαυλίουτουσχολείου,ενώτουςβαριάτραυματισμένους τουςπαρέχειβοήθειαστηθέσηπουβρίσκονται,έωςότουφτάσειτοε.κ.α.β. Ομάδα#Πυρασφάλειας# Παρεμβαίνειγιατηνκατάσβεσημικροεστιώνπυρκαγιάς. Ελέγχειεπίσηςτηνκατάστασητουκαυστήρακεντρικήςθέρμανσηςκαι ενημερώνειτοδιευθυντήγιατυχόνπροβλήματαήβλάβη. Ομάδα#Αποκατάστασης#ΒλαβώνTΕλέγχου#Δικτύων# ΕλέγχειταΔίκτυα. Μεριμνάγιατηδιακοπήτηςηλεκτροδότησηςκαιτηςύδρευσηςτουσχολείου. Ομάδα#Αναζήτησης#Ατόμων#που#δεν#έχουν#παρουσιαστεί#στο#χώρο#καταφυγής# Εντοπίζειμαθητέςήεκπαιδευτικούςπουδενέχουνπαρουσιαστείστοχώροκαταφυγής καιείναιίσωςτραυματισμένοιήεγκλωβισμένοι. ΣυνεργάζεταιμετηνΟμάδαΠαροχήςΠρώτωνΒοηθειών. Ομάδα#Φύλαξης#του#Αρχείου#του#σχολείου Μεριμνά για τη φύλαξη του αρχείου και των φορητών περιουσιακών στοιχείων του σχολείου (π.χ. υπολογιστές, προβολείς κ.λπ.) μέχρι την αποκατάσταση της ασφάλειας 27

28 τουςήτημεταφοράτουςσεασφαλέςμέρος. Ομάδα#ΑσφάλειαςTΕλέγχου#Προσέγγισης#μαθητών#σε#επικίνδυνα#σημεία Αναλαμβάνει τον έλεγχο προσέγγισης των μαθητών σε επικίνδυνα σημεία (προσόψεις κτιρίων,στύλους,ηλεκτροφόρακαλώδιακ.λπ.)γιατηναποφυγήτυχόντραυματισμών. Υποστήριξη#ΑΜΕΑ ΚατευθύνονταιμέλητηςστηναίθουσαπουβρίσκεταιτοΆτομομεΑναπηρία.Βοηθούν το Άτομο με Αναπηρία να εκκενώσει την αίθουσα διδασκαλίας και το σχολικό κτίριο μετάτοπέραςτηςσεισμικήςδόνησης.μεριμνούνγιατηνκάλυψητυχόναναγκώντου στοχώροκαταφυγής. 28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#Ε# Ημερολόγιο#Ασκήσεων#Ετοιμότητας Α/Α Ημερομηνία#Άσκησης Ώρα#Άσκησης Αξιολόγηση* :30 Οχρόνοςεκκένωσηςτου διδακτηρίουκρίνεται ικανοποιητικός *Νααξιολογηθούνοιχρόνοιεκκένωσηςτηςσχολικήςμονάδας Αξιολόγηση#Άσκησης Μετά από κάθε άσκηση ακολουθεί αξιολόγησή της από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, έτσιώστεναεπισημανθούντυχόνπροβλήματαήαδυναμίεςστοεπίχάρτουσχολικόσχέδιοκαι να προταθούν βελτιώσεις. Είναι στην κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγησητηςάσκησης. 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#ΣΤ# Χρήσιμα#Τηλέφωνα# ΕνιαίοςΕυρωπαϊκόςΑριθμόςΈκτακτηςΑνάγκης ΠυροσβεστικόΣώμα ΕλληνικήΑστυνομία Ε.Κ.Α.Β ΔήμοςΣπάρτης:ΠολιτικήΠροστασίας Δ.Ε.Υ.Α.Σ ΓενικόΝοσοκομείοΣπάρτης ,2,3 ΒλάβεςΔ.Ε.Η , ΠεριφερειακήΕνότηταΛακωνίας:ΠολιτικήΠροστασία ΔιεύθυνσηΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσηςΛακωνίας , Διευθυντής1 ου ΔημοτικούΣχολείουΣπάρτης ,

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#Ζ# Σχετικές#Εγκύκλιοι#T#Έγγραφα Έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. 824/ : «Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες»( ΈγγραφοΓ.Γ.Π.Π.2450/ :«ΣχεδιασμόςκαιδράσειςΠολιτικήςΠροστασίαςγιατην αντιμετώπισηκινδύνωναπότηνεκδήλωσησεισμικώνφαινομένων»( Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. 4648/ : «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για τηναντιμετώπισηκινδύνωναπότηνεκδήλωσησεισμικώνφαινομένων»( Έγγραφο ΣΕΠΕΔ / Τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / ΥΠΔΒΜΘ, / :«ΜέτραγιατηνΑντιμετώπισηΣεισμών0Πυρκαγιών0Πλημμυρών» ΈγγραφοΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΔΒΜΘ,180/ :«ΟργάνωσηΠολιτικήςΆμυναςΣχολικών Μονάδων» Έγγραφο ΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΔΒΜΘ, 137/ : «Υπενθύμιση εφαρμογής μέτρων οργάνωσηςτηςπολιτικήςπροστασίαςόλωντωνενγένειεκπαιδευτικώνιδρυμάτων» 31

32 1. Οινόπνευμα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#Η# ΣΧΟΛΙΚΟ#ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ# 2. Φυσιολογικό ορό (500ml) και amp για καθαρισμό τραυμάτων και ματιών σε περίπτωση εισόδουξένουσώματος. 3. Betadineγιααντισηψίατραυμάτων. 4. Αντιισταμινικήαλοιφή(π.χ.fenistil)γιατσιμπήματαεντόμων. 5. Αλοιφήγιαεγκαύματα. 6. Βαμβάκι. 7. Λευκοπλάστσερολό(5cm). 8. Handsaplastσεδιάφοραμεγέθη. 9. Αυτοκόλληταράμματα(steri0strips). 10. Παγοκύστες. 11. Γάντιαελαστικά(Latex). 12. Ψυκτικόσπρέι. 13. Ελαστικοίεπίδεσμοι(5,7και10cm). 14. Πιεστικοίαιμοστατικοίεπίδεσμοι. 15. Τριγωνικόςεπίδεσμοςγιαακινητοποίησηάνωάκρου. 16. Γάζεςαποστειρωμένεςσεπακετάκιατων5X5και10X10cm. 17. Αιμοστατικόλάστιχο,ψαλίδι,σύριγγες,θερμόμετρο,λαβίδα,παραμάνες. 18. Αλοιφή(Rhinlex)γιαρινορραγία. 19. Παυσίπονα(π.χ.Depn,Pnstan)σεταμπλέτεςκαισιρόπι. 20. Κορτιζόνη(Slu0Crtef)γιααντιμετώπισηαλλεργικούShck. 21. ΝάρθηκεςκαιΑυχενικόκολάρογιαακινητοποίησηκακώσεωντουσκελετού. 32

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ#Θ# Σύστημα#Συναγερμού#ΔΑΙ Το σήμα του συναγερμού δίνεται από το Τμήμα ΠΣΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας μέσωτηςοικείαςδ/νσης.τοσύνθηματουσυναγερμούστοπροσωπικόδίνεταιαπότοναρχηγό,ο οποίοςαμέσωςοφείλειναειδοποιήσειτοπροσωπικόαναμένονταςναηχήσουνοισειρήνεςτου Δήμου. Η Θέση του Ιδρύματος είναι τέτοια που θα ακουστούν οπωσδήποτε οι σειρήνες του Δήμου. Μέσα#σήμανσης#Συναγερμού.# α)μεηλεκτροκίνητησειρήνα β)σεπερίπτωσηδιακοπήςτουηλεκτρικούρεύματοςμεσφυρίχτρα. 33

Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου 142 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου 1. Εισαγωγή Το 142 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 ως Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... σελ. 3 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή........ σελ. 3 2. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό......... σελ. 3 2.1. Ενέργειες Πριν το Σεισμό....... σελ. 4 2.1.1. Γενικά Στοιχεία....... σελ.4 2.1.2. Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Α. Σ. Π. OO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο. Α. Σ. Π. OO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού

1. Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού 1. Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού α. Ενέργειες Εκπαιδευτικών και Διοίκησης Διατηρούν την ψυχραιμία τους. Ζητούν από τους μαθητές τους να καλυφθούν κάτω από τα θρανία τους, κρατώντας με το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

β. Αναπληρώτρια Διευθύντρια ( υπαρχηγός ΔΑΙ ): Κατσούλη Αθανασία

β. Αναπληρώτρια Διευθύντρια ( υπαρχηγός ΔΑΙ ): Κατσούλη Αθανασία Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Προσωπικό του Σχολείου Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό διοικητικό προσωπικό του σχολείου: - ενημερώνονται για το Σχέδιο και το μελετούν ώστε να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους. - εκπαιδεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου 1o ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Δημητρίου & Αναπαύσεως 1, 186 48 - Δραπετσώνα Πληροφορίες: Γιάννης Ζυμβρακάκης Τηλ. ( fax) : 2104616494-2104625778 email: mail@1dim-eid-drapets.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες Βασικός Στόχος: η μείωση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή....... σελ. 3 2. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Α. OO Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο. Α. OO Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου. στο Γυμνάσιο Ιαλυσού

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου. στο Γυμνάσιο Ιαλυσού Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο Γυμνάσιο Ιαλυσού ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή....... 3 2. Σύνταξη Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή....... σελ. 3 2. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή....... σελ. 3 2. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για έκτακτο περιστατικό... σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός 3 ου Γυμνασίου Πειραιά & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΜΕΡΟΣ Α

Εσωτερικός Κανονισμός 3 ου Γυμνασίου Πειραιά & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΜΕΡΟΣ Α Εσωτερικός Κανονισμός 3 ου Γυμνασίου Πειραιά & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 1. 1. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ

2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 1. Εισαγωγή Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή....... σελ. 3 2. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας 1 ου Δημοτικού Σχολείου Κω. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας 1 ου Δημοτικού Σχολείου Κω. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας 1 ου Δημοτικού Σχολείου Κω Επικαιροποιημένος στις 10-10-2016 & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΠ-9 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

ΟΑΣΠ-9 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο 9 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου Μαρούσι, 2015 Οµάδα Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αντιμάχεια 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΠ-9 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

ΟΑΣΠ-9 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και του κινδύνου από πυρκαγιά στο 9 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ενέργειες σε περίπτωση σεισμού & πυρκαγιάς ΣΟΥΦΛΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 2 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ Α. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο νημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση Σχέδιο του Σεισμικού Κινδύνου σε Μνημονίου Ενεργειών Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Βραχναίικα 2016-17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) 2 1. Εισαγωγή Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή....... σελ. 3 2. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΡΑΤΙΑΑ ΥΠΟΥΡ ΓΕΙΟ ΠΑΙ 2 Ο ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Κινδύνου

ΟΚΡΑΤΙΑΑ ΥΠΟΥΡ ΓΕΙΟ ΠΑΙ 2 Ο ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Κινδύνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΑ ΥΠΟΥΡ ΓΕΙΟ ΠΑΙ ΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Γενικό Λύκειο Νικήσιανης

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Γενικό Λύκειο Νικήσιανης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Γενικό Λύκειο Νικήσιανης Νικήσιανη 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Γενικό Λύκειο Νικήσιανης Διεύθυνση Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας Πτολεμαΐδα 24112014 Αρ. Πρωτ. 1168 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Α. Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο. Α. Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Γιαννιτσά 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Α. Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο. Α. Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στον Παιδικό Σταθμό Αθήνα 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Εσωτερικός Κανονισμός. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου Εσωτερικός Κανονισμός 26 ου & 29 ου Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή....... σελ. 3 2. Σύνταξη Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13 ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Ρόδος, 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο 3 ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου Κορωπί, Οκτώβριος 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου. 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Λουσικών

Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου. 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Λουσικών Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Λουσικών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Δ.Α.Β.Ρ.Π. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Δ.Α.Β.Ρ.Π. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο 60 ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο 60 ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας Ο. Α. Σ. Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο 60 ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας Πάτρα 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ Α. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ α.-ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί ότι σε περίπτωση σεισμού το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Θεσσαλονίκη 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 2016 Με βάση το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του ΣεισμικούΚινδύνουσε Σχολική Μονάδα Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2014-2015 Α. Ενέργειες πριν από το σεισμό (άμεσα): Κάθε εκπαιδευτικός έχει φροντίσει για την άρση επικινδυνοτήτων στην αίθουσά του. Τοποθέτηση σημάνσεων στο κτίριο: Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Μοσχοχωρίτου Ρουμπίνη Διευθύντρια 4 ου Γενικού Λυκείου Χανίων Μουντάκη 1, 73100 Χανιά rumpini@gmail.com http://geophysics.geo.auth.gr/ss/real_time_maps/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΔΡΥΜΑ)

ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΔΡΥΜΑ) Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι.- ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΔΡΥΜΑ) & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου, Πυρκαγιών, Ακραίων Καιρικών Φαινομένων, Τεχνολογικών Καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

«Άσκηση εκκένωσης του σχολικού συγκροτήματος σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμού»

«Άσκηση εκκένωσης του σχολικού συγκροτήματος σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμού» «Άσκηση εκκένωσης του σχολικού συγκροτήματος σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμού» Οδηγίες 1. Η έναρξη της άσκησης σηματοδοτείται από ένα παρατεταμένο κουδούνισμα, που ακολουθείται από το φωνητικό πρόσταγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤA)

ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤA) Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι.- ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤA) & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου, Πυρκαγιών, Ακραίων Καιρικών Φαινομένων, Τεχνολογικών Καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν ΙΕ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

απευθύνονται κυρίως στους γονείς, στους εκπαιδευτές και στους συναδέλφους Ατόμων με Αναπηρία.

απευθύνονται κυρίως στους γονείς, στους εκπαιδευτές και στους συναδέλφους Ατόμων με Αναπηρία. Σεισμός Μέτρα Προστασίας και Οδηγίες για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Η δυνατότητα μείωσης των επιπτώσεων ενός ισχυρού σεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 6 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ.σελίδα 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. σελίδα 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο.Α.Σ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2016-17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμός. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Εργασιακούς Χώρους. Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης. Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας

Σεισμός. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Εργασιακούς Χώρους. Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης.  Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Εργασιακούς Χώρους www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Εργασιακούς Χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

3ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

3ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 3ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Σχολικό Έτος 2016-2017 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ κατά την διάρκεια ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Παραμένουν ψύχραιμοι Ενημερώνουν «παιδιά σεισμός» Καλύπτονται του σεισμού ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία και διεξαγωγή ετήσιας άσκησης για την αντισεισμική προστασία και την προστασία από πυρκαγιές στο Γενικό Λύκειο και Γυμνάσιο Ορμύλιας

Προετοιμασία και διεξαγωγή ετήσιας άσκησης για την αντισεισμική προστασία και την προστασία από πυρκαγιές στο Γενικό Λύκειο και Γυμνάσιο Ορμύλιας Προετοιμασία και διεξαγωγή ετήσιας άσκησης για την αντισεισμική προστασία και την προστασία από πυρκαγιές στο Γενικό Λύκειο και Γυμνάσιο Ορμύλιας Σχέδιο εκκένωσης του κτηρίου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΥΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΟΙ Το κτίριο του 3 ου Γενικού Λυκείου Αµπελοκήπων βρίσκεται επί της οδού Πανταζοπούλου 12 Α, στους Αµπελόκηπους. Αποτελείται από υπ

1. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΟΙ Το κτίριο του 3 ου Γενικού Λυκείου Αµπελοκήπων βρίσκεται επί της οδού Πανταζοπούλου 12 Α, στους Αµπελόκηπους. Αποτελείται από υπ Ταχ. Δ/νση : ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 12Α Τ.Κ. Πόλη : 56123 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ε-mail : 3lykampe@sch.gr Πληροφορίες : Απόστολος Χαρατσής Τηλέφωνο 2310731524 FAX : 2310729067 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 ο Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 1. Ο συντονιστής, που είναι η Διευθύντρια και σε περίπτωση απουσίας της η Υποδιευθύντρια κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εργασιακού Χώρου... 3 Εισαγωγή... 4

Στοιχεία Εργασιακού Χώρου... 3 Εισαγωγή... 4 Περιεχόμενα Στοιχεία Εργασιακού Χώρου... 3 Εισαγωγή... 4 Ενέργειες Πριν τον Σεισμό Αντισεισμικός Σχεδιασμός Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης στον εργασιακό χώρο... 5 1. Καθορισμός Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Μέτρα Προστασίας και Οδηγίες για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Η δυνατότητα μείωσης των επιπτώσεων ενός ισχυρού σεισμού εξαρτάται από το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ Δ.Α.Ι. : 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ Δ.Α.Ι. : 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ Δ.Α.Ι. : 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2014-15 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ I. Οικονομόπουλος Δημήτριος, Δ/ντής II. Μπακόγιωργα Ιωάννα, Υποδ/ντρια III.

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη μικρή χρονική διάρκεια του,

Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη μικρή χρονική διάρκεια του, Σ Ε Ι Σ Μ Ο Σ Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη μικρή χρονική διάρκεια του, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Α Θ Η Ν Α, Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ... 2 2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2015. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σχεδιασμού και Προστασίας

Αθήνα 2015. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σχεδιασμού και Προστασίας Αθήνα 2015 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ (Ε.Κ.Π.Π.Σ.) Ο σεισμός Ο σεισμός είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ [2016] ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α."

ΘΕΜΑ:  Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. ΘΕΜΑ: " Λήψη μέτρων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους Σχηματισμούς του Ι.Κ.Α." ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Πυροσβεστική Διάταξη Νο 3 Π.Υ. β) Οδηγίες υπ αριθ. 107/1/54/24.11.75 Υπ. Δημ. Τάξεως. γ) Οδηγίες Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

(α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου για κάθε 2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας.

(α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου για κάθε 2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ _ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Σεισμός Μέτρα Προστασίας www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Μέτρα Αυτοπροστασίας Πριν το σεισμό Κατά τη διάρκεια του σεισμού Μετά το σεισμό Μέτρα Αυτοπροστασίας Πριν το σεισμό Πριν το σεισμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ [2016] ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΙΙ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ... 6 1. ΣΚΟΠΟΣ... 6 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΕΧΘΡΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟ ΙΟΥ Χρήστος Αντωνιάδης (Μέση Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ Για πολλές περιοχές της Ελλάδος ο κίνδυνος από τους σεισµούς είναι µεγάλος. Πρέπει να γνωρίζουµε ότι όλοι οι οικισµοί της χώρας µπορεί να πάθουν ζηµιές,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας

Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας Σεισµός Μέτρα Προστασίας www.oasp.gr Μέτρα Αυτοπροστασίας Πριν το σεισµό Κατά τη διάρκεια του σεισµού Μετά το σεισµό Πριν το σεισµό: Ενηµέρωση Εκπαίδευση Ενηµερωθείτε για το φαινόµενο του σεισµού, τις

Διαβάστε περισσότερα

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ 5ου Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ 5ου Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ 5ο Ε.Κ.ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ Κεχαγιά Στέργιου Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών και των Τεχνολογικών ατυχημάτων Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ Κεχαγιά Στέργιου Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών και των Τεχνολογικών ατυχημάτων Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ Του Κεχαγιά Στέργιου Διευθυντή του 3ου 6/θ Δ.Σ Ελευθερούπολης, μετεκπαιδευμένου στο πρόγραμμα Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών και των Τεχνολογικών ατυχημάτων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Σχολικών Μονάδων

Κατάσταση Σχολικών Μονάδων Κατάσταση Σχολικών Μονάδων 1. Κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές 1.1 Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας, εκτός από αίθουσες διδασκαλίας και γραφείο Διευθυντή/ντριας, περιλαμβάνουν και: Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

(Γ2) «ΣΕΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

(Γ2) «ΣΕΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ (Γ2) «ΣΕΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Αγαπητέ ή, Με το ερωτηµατολόγιο αυτό θα θέλαµε να µάθουµε τις δικές σας

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ: - Συζητήστε με την οικογένειά σας και καταστρώστε σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Όλα τα μέλη της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τη δυνατότητα χρήσης από άτομα με αναπηρίες των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1. Οι µαθητές ΟΦΕΙΛΟΥΝ να έρχονται στο σχολείο πριν χτυπήσει το κουδούνι της προσευχής. 2. ΕΝ εισέρχονται στις αίθουσες πριν από την προσευχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Θέκλα Θωμά Τμήμα Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα