Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου Αριθμός Απόφασης 45/2013 Θέμα 1 ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λήμνου και του Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, «Αναπτυξιακής Ελληνικής Θερμαλιστικής Α.Ε.» Σήμερα την 25 η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του τέως Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ύστερα από την 2638/ πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Αδαμίδης Κωνσταντίνος 1. Τριβόλας Τριαντάφυλλος 2. Τσανταρλιώτης Παναγιώτης 2. Πανταζής Σαράντης 3. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 3. Σκαμάγκης Αθανάσιος 4. Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα 4. Κατσανέρη Δέσποινα 5. Κυριαζής Παλαιολόγος 6. Ψυχούδης Βασίλειος 7. Βουλγαράκης Δημήτριος 8. Λυριστής Παράσχος 9. Κουκούμης Ευστράτιος 10. Αγάπιος Κωνσταντίνος 11. Μπανάβου Μάλαμα 12. Κουκουλήθρας Στυλιανός 13. Κωνσταντάρας Σωτήριος 14. Πινάκος Δημήτριος 15. Σακαρίκος Γεώργιος 16. Μαρινάκης Δημήτριος 17. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή 18. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 19. Μοσχάκης Νικόλαος 20. Σαρδιανός Αθανάσιος 21. Κριαρής Αγοραστός 22. Χατζόγλου Σπυρίδων 23. Μπουλώτης Δημήτριος Ο Δήμαρχος κ.χατζηδιαμαντής Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες είναι επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Δημοτική Κοινότητα Μύρινας κ. Βαγιανός Καλλιγερής 2. Τοπική Κοινότητα Βάρους κ. Βασίλειος Κριθαρέλλης 3. Τοπική Κοινότητα Κορνού κ. Μαριάνθη Σουσαλή ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΛΘ-Λ5Ι Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι τριών (23) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 Εισηγούμενος ο Πρόεδρος επί του ανωτέρω θέματος ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω: Όπως είναι γνωστό, το Δημοτικό Συμβούλιό μας, με την 211/2012 απόφασή του, ενέκρινε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου μας, του Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, και της «Αναπτυξιακής Ελληνικής Θερμαλιστικής α.ε.», με αντικείμενο «Υδρογεωλογική Γεωλογική Μελέτη Αναγνώρισης των Φυσικών Πόρων Θερμών και Πλακάς Δήμου Λήμνου ως Ιαματικού. Α Φάση: Γεωλογική Μελέτη Β Φάση: Υδρογεωλογική Υδροχημική Μελέτη και Γ Φάση: Γεωθερμική Μελέτη και Μελέτη Προστασίας», συνολικού Προϋπολογισμού , - ποσόν το οποίο θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τον Σύνδεσμο, καθώς η εκπόνηση της οικείας Μελέτης, όπως και η πρόβλεψη της σχετικής πίστωσης, έχουν συμπεριληφθεί, αντίστοιχα, στο Τεχνικό Πρόγραμμα, και στον Προϋπολογισμό του Συνδέσμου. Επομένως, από την συμμετοχή του Δήμου μας στην πιο πάνω Προγραμματική Σύμβαση, δεν προκαλείται καμία επιβάρυνση του Δημοτικού μας Προϋπολογισμού, - πλην, όμως, στο κείμενο της Προγραμματική Σύμβαση, όπως αυτό αρχικά είχε καταστρωθεί και είχε τεθεί υπόψη των αρμοδίων οργάνων των 3 Συμβαλλομένων Μερών, δεν είχαν, εκ παραδρομής, συμπεριληφθεί ειδικότερες διατάξεις, που να αναλύουν, με την ανεπτυγμένη μορφή, την οποία απαιτεί και η σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο το άρθρο το αναφερόμενο στον Προϋπολογισμό της Προγραμματική Σύμβαση (ο οποίος, παρά το χαμηλό του ύψος, θα πρέπει να εξειδικεύει, κατά το δυνατόν, λεπτομερειακά τις επί μέρους δαπάνες του), όσο και το άρθρο το αναφερόμενο στην πρόβλεψη και επιβολή συγκεκριμένων ρητρών σε βάρος του Συμβαλλομένου Μέρους το οποίο τυχόν θα παραβιάσει όρους της Προγραμματική Σύμβαση Επειδή η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρβλ απόφ. VII Τμ. 186/2012) επέβαλλε να υπάρχουν συγκεκριμένες ποινικές ρήτρες και δεν δέχεται την, με εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και αποφάσεις των Συμβαλλομένων Μερών, συμπλήρωση της Προγραμματική Σύμβαση σε χρόνο μεταγενέστερο της σύναψής της, και επειδή από την αρχική σύναψη της Προγραμματική Σύμβαση μέχρι τώρα δεν έχουν προκληθεί μη αναστρέψιμες ενέργειες ούτε έχουν προκύψει δαπάνες (ώστε να δημιουργείται αντίστοιχη διοικητική και λογιστική αναστάτωση), προτείνεται να ληφθεί τώρα νέα απόφαση για την εξ αρχής σύναψη της ίδιας Προγραμματικής Σύμβασης (με τα ίδια Συμβαλλόμενα Μέρη, το ίδιο αντικείμενο, το ίδιο συνολικό ύψος Προϋπολογισμού, και τους ίδιους Εκπροσώπους στην Επιτροπή Παρακολούθησης), με ανάλογη χρονική μετατόπιση της διάρκειάς της, και με κατάλληλη προσαρμογή των ως άνω διατάξεών της (περί αναλυτικού Προϋπολογισμού, και επιβολής ρητρών), ώστε, ως νέα Προγραμματική Σύμβαση, να είναι απολύτως εναρμονισμένη και με τα νομολογιακά δεδομένα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καλείται, επομένως, το Συμβούλιο να αποφασίσει για την σύναψη αυτής της Προγραμματική Σύμβαση προκαλείται καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο μας. Η απόφαση αυτή θα αντικαταστήσει την 211/2012, η οποία παύει να ισχύει. (στην τελική, ολοκληρωμένη μορφή της), από την οποία δεν Με βάση τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση Αποφασίζει ομόφωνα Αριθμός απόφασης 45/ Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λήμνου και του Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, «Αναπτυξιακής Ελληνικής 2

3 Θερμαλιστικής Α.Ε.», όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 2.Εξουσιοδοτεί τον κ.δήμαρχο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, από κοινού με τα συμβαλλόμενα μέρη. 3. Ορίζει ως τακτικό μέλος που θα συμμετέχει στην «Επιτροπή παρακολούθησης» της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, την δημοτική σύμβουλο κ. Κωνστάντιου- Βογδάνου Δέσποινα, με αναπληρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μπουλώτη Δημήτριο. 4. Η απόφαση αυτή θα αντικαταστήσει την 211/2012, η οποία παύει να ισχύει. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2013. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΛΘ-Λ5Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αδαμίδης Κωνσταντίνος Ακριβές απόσπασμα Μύρινα 26/02/2013 Ο Πρόεδρος Αδαμίδης Κωνσταντίνος ΤΑ ΜΕΛΗ Τσανταρλιώτης Παναγιώτης Πλαφαδέλλης Ευάγγελος Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα Κυριαζής Παλαιολόγος Ψυχούδης Βασίλειος Βουλγαράκης Δημήτριος Λυριστής Παράσχος Κουκούμης Ευστράτιος Αγάπιος Κωνσταντίνος Μπανάβου Μάλαμα Κουκουλήθρας Στυλιανός Κωνσταντάρας Σωτήριος Πινάκος Δημήτριος Σακαρίκος Γεώργιος Μαρινάκης Δημήτριος Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης Μοσχάκης Νικόλαος Σαρδιανός Αθανάσιος Κριαρής Αγοραστός Χατζόγλου Σπυρίδων Μπουλώτης Δημήτριος 3

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα , ημέρα, και ώρα., και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, επί της οδού Θεμ. Σοφούλη, αριθμός 88, Τ.Κ , όροφος 4ος, οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι Φορείς: ο «Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας», ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Θεμ. Σοφούλη, αριθμός 88, Τ.Κ ,όροφος 4ος, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., Ιωάννη Μπουτάρη του Στυλιανού, ΑΔΤ Χ232026, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του παρόντος με την 09/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα καλείται, στα επόμενα, για λόγους συντομίας, «Σύνδεσμος», αφενός, και ο Δήμος Λήμνου, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Λήμνου, που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου Τ.Κ , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αντώνη Χατζηδιαμαντή του Θεοφάνη, ΑΔΤ ΑΑ234989, Δήμαρχο Λήμνου, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του παρόντος με την../2012 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, που θα καλείται, στα επόμενα, για λόγους συντομίας, «Δήμος», αφετέρου, καθώς και η «Αναπτυξιακή Ελληνική Θερμαλιστική Εταιρεία - Αν.Ε.Θ. Α.Ε.», ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Θεμ. Σοφούλη, αριθμός 88, Τ.Κ , όροφος 4 ος, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., Παναγιώτη Αβραμόπουλο του Δημητρίου, ΑΔΤ ΑΗ , ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του παρόντος με την 62ο/ Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα καλείται, στα επόμενα, για λόγους συντομίας, «Εταιρεία», και συμμετέχει στην παρούσα βάσει του άρθρου 100 1β του Ν. 3852/2010, συμφωνούν, συνομολογούν, και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Προοίμιο 1.- Ο «Σύνδεσμος» αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, διεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 245 επ. του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν. Μεταξύ των σκοπών του συμπεριλαμβάνονται και η μέριμνα για την αξιοποίηση, εκσυγχρονισμό και γενικά τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Ιαματικών Πηγών της χώρας και εκμετάλλευση αυτών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΦΕΚ 755/Β/ ), όπως επίσης και η ανάπτυξη και διάδοση του θερμαλισμού και των εφαρμογών του, και η προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την προστασία αξιοποίηση ανάπτυξη και διαχείριση των γεωθερμικών πόρων της χώρας, των ιαματικών - φυσικών μεταλλικών νερών και λουτροπόλεων (ΦΕΚ 265/Β/ ), ενώ στο, αρμοδίως εγκεκριμένο και ισχύον, Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2012 έχουν ενταχθεί και οι Μελέτες: «Υδρογεωλογική Γεωλογική Μελέτη Αναγνώρισης του φυσικού πόρου Θερμών ως Ιαματικού. Α Φάση: Γεωλογική Μελέτη, Β Φάση: Υδρογεωλογική Υδροχημική Μελέτη και Γ Φάση: Γεωθερμική Μελέτη και Μελέτη Προστασίας» και «Υδρογεωλογική Γεωλογική Μελέτη Αναγνώρισης του φυσικού πόρου Πλάκας Λήμνου ως Ιαματικού. Α Φάση: Γεωλογική Μελέτη, Β Φάση: Υδρογεωλογική Υδροχημική Μελέτη και Γ Φάση: Γεωθερμική Μελέτη και Μελέτη Προστασίας», για την εκπόνηση των οποίων υπάρχει εγγεγραμμένη ανάλογη πίστωση στον Κ.Α του 4

5 σκέλους των εξόδων του αρμοδίως εγκεκριμένου και ισχύοντος Προϋπολογισμού του «Συνδέσμου» έτους Ο «Δήμος» αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου), διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), όπως ισχύει, και του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως ισχύει. Μεταξύ των σκοπών του συγκαταλέγεται και «η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών.» (άρθρο 75, Ι, α, 1 του Ν. 3463/2006), ενώ στα όρια της τοπικής αρμοδιότητάς του έχει εντοπιστεί γεωθερμικό πεδίο για την εκμετάλλευση του οποίου πρέπει να εκπονηθούν Υδρογεωλογικές Μελέτες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Μελετών Αναγνώρισης των φυσικών πόρων Θερμών και Πλάκας Λήμνου ως ιαματικών, και θα περιλαμβάνει η κάθε μία εξ αυτών τις εξής φάσεις: Α Φάση: Γεωλογική Μελέτη, Β Φάση: Υδρογεωλογική Υδροχημική Μελέτη και Γ Φάση: Γεωθερμική Μελέτη και Μελέτη Προστασίας Η «Εταιρεία» αποτελεί Ανώνυμη Αναπτυξιακή Επιχείρηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 252 3β του Ν. 3463/2006 και του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Αποκλειστικός σκοπός της είναι η υποστήριξη ΟΤΑ στην διαχείριση και επιχειρηματική εκμετάλλευση των γεωθερμικών πόρων, ιαματικών πηγών, μεταλλικών νερών (άρθρο 4 του Καταστατικού της). Για την επίτευξη του σκοπού της, μεταξύ άλλων, η Επιχείρηση εκπονεί κάθε μορφής μελέτες, σχετικές με το περιβάλλον των γεωθερμικών πεδίων, ιαματικών πηγών, μεταλλικών νερών και λοιπών φυσικών πόρων (άρθρο 5 περ. 4 του Καταστατικού), τις οποίες μελέτες διενεργεί διά των υπηρεσιών της ή και διά συμβεβλημένων με αυτήν μελετητών και ειδικών επιστημονικών ή τεχνικών συνεργατών (άρθρο 5 περ. 20 του Καταστατικού), άρα, σε κάθε περίπτωση, υλοποιεί όσα της ανατίθενται διά των ιδίων υπηρεσιών και δυνάμεών της (τακτικού προσωπικού και συνεργατών της). Η καταστατική αποκλειστικότητα, ο όλος προσανατολισμός των δραστηριοτήτων, αλλά και η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας παρέχουν τα εχέγγυα για την υψηλή ποιότητα των εξειδικευμένων υπηρεσιών που προσφέρει. Άρθρο 1 Νομική Βάση Η παρούσα Σύμβαση είναι Προγραμματική, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, και για την εκπόνηση της μελέτης, που θα επιτρέψει στον «Δήμο» να αναδείξει και να αξιοποιήσει τους τοπικούς φυσικούς πόρους, που αναφέρονται στην 2 του Προοιμίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη εκφράζουν την βούλησή τους για συνεργασία με βάση τους όρους της Σύμβασης αυτής. Άρθρο 2 Αντικείμενο 1.- Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των Μελετών: «Υδρογεωλογική Γεωλογική Μελέτη Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Θερμών ως Ιαματικού. Α Φάση: Γεωλογική Μελέτη, Β Φάση: Υδρογεωλογική Υδροχημική Μελέτη και Γ Φάση: Γεωθερμική Μελέτη και Μελέτη Προστασίας» και «Υδρογεωλογική Γεωλογική Μελέτη Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Πλάκας Λήμνου ως Ιαματικού. Α Φάση: Γεωλογική Μελέτη, Β Φάση: Υδρογεωλογική Υδροχημική Μελέτη και Γ Φάση: Γεωθερμική Μελέτη και Μελέτη Προστασίας». 2.- Αναλυτική περιγραφή των Μελετών: 5

6 Η κάθε μία εξ αυτών των Μελετών περιλαμβάνει τις εξής Φάσεις: Η Α Φάση της Υδρογεωλογικής Γεωλογικής Μελέτης έχει ως αντικείμενο τις επιμέρους ενότητες α), β), γ), δ), ε) και στ) του Παραρτήματος ΙΙ της υπ Αριθμ / (ΦΕΚ 2215/Β/ ) Απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης: «Τροποποίηση της Υ.Α / περί της Διαδικασίας αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων». Οι ενότητες αυτές έχουν ως εξής: α) Θέση όρια μορφολογία της περιοχής εντοπισμού των ιαματικών φυσικών πόρων, σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000, με ισοδιάσταση 4 μ. β) Γενικό Γεωλογικό Πλαίσιο με αναφορά (και ενσωμάτωση) αποσπάσματος του Γεωλογικού Χάρτη Ελλάδας έκδοσης ΙΓΜΕ σε κλίμακα 1: γ) Ανάλυση των κλιματολογικών, βιοκλιματικών, υδρολογικών, υδρογεωλογικών, υδροχημικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή εμφάνισης ή άντλησης του προς αναγνώριση φυσικού πόρου. δ) Το είδος του ιαματικού ρευστού/υλικού (νερό, αέριο, ατμός ή πηλός), σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 του ν. 3498/2006. ε) Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του υδροφόρου συστήματος από το οποίο προέρχεται το υλικό. στ) Υδρολιθολογικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης του ιαματικού φυσικού πόρου. Η Β Φάση της Υδρογεωλογικής Γεωλογικής Μελέτης έχει ως αντικείμενο τις επιμέρους ενότητες ζ), θ), ι), ια), ιβ), ιγ), ιδ) και ιστ) του Παραρτήματος ΙΙ της υπ Αριθμ / (ΦΕΚ 2215/Β/ ) Απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης: «Τροποποίηση της Υ.Α / περί της Διαδικασίας αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων». Οι ενότητες αυτές έχουν ως εξής: ζ) Υδροχημικά διαγράμματα και τον υδροχημικό τύπο του προς αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαματικού, όπως και συγκριτικά υδροχημικά στοιχεία του κοινού πόσιμου και θαλασσινού νερού της ευρύτερης περιοχής. θ) Καταγραφή της ευαισθησίας του φυσικού πόρου ή υδροφόρου συστήματος και των πιθανών πηγών ρύπανσης. ι) Αποτελέσματα δοκιμαστικής άντλησης, στην περίπτωση γεωτρήσεων, διάρκειας τουλάχιστον 72 ωρών, με κατάλληλα διαγράμματα παροχών και πτώσης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα. ια) Μετρημένες παροχές της πηγής ή της γεώτρησης, του πηγαδιού, της εκσκαφής, ή της σήραγγας, όπως στην προηγούμενη παράγραφο. ιβ) Διακύμανση της στάθμης του νερού με μετρήσεις που διεξήχθησαν ανά τρίμηνο και καλύπτουν τουλάχιστον ένα υδρολογικό έτος. ιγ) Διακύμανση των υπολοίπων φυσικών χαρακτηριστικών (Θερμοκρασία, ph, ηλεκτρική αγωγιμότητα, δυναμικό οξειδοαναγωγής), της αλκαλικότητας και των χημικών αναλύσεων (ιόντα, κατιόντα, ιχνοστοιχεία) με ανά τρίμηνο μετρήσεις που καλύπτουν ένα έτος. ιδ) Στην περίπτωση που ο ιαματικός φυσικός πόρος αποτελείται από πηλό/λάσπη/λασποτύρφη, απαιτείται ορυκτολογικός προσδιορισμός της στερεάς φάσης του πηλού, της λάσπης ή της λασποτύρφης και προσδιορισμός της ποσοστιαίας % περιεκτικότητας σε οργανική ύλη. ιστ) Στην περίπτωση κατά την οποία τα έργα υδροληψίας αποτελούνται από γεωτρήσεις είναι απαραίτητη η αναλυτική περιγραφή της εκτέλεσης, της συμπλήρωσης και της ανάπτυξης αυτών, σύμφωνα με επισυναπτόμενο διάγραμμα. Η Γ Φάση της Υδρογεωλογικής Γεωλογικής Μελέτης έχει ως αντικείμενο τις επιμέρους ενότητες η) και ιε) του Παραρτήματος ΙΙ της υπ Αριθμ / (ΦΕΚ 2215/Β/ ) Απόφασης του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης: «Τροποποίηση της Υ.Α / περί της Διαδικασίας αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων». Οι ενότητες αυτές έχουν ως εξής: 6

7 η) Χάρτη με τις προτεινόμενες περιοχές προστασίας, κατά περίπτωση ιαματικού φυσικού πόρου, σε κατάλληλη κλίμακα και αναφορά στο Ε.Γ.Σ.Α. 87 στον οποίο θα φαίνονται οι διαστάσεις των προτεινόμενων ζωνών προστασίας της πηγής ή του ιαματικού υδροφορέα ή του πηλού ή της περιοχής εξόδου των ατμών. ιε) Γεωθερμικό μοντέλο ή στοιχεία λειτουργίας των θερμών εκδηλώσεων στην περιοχή ανάπτυξης του προς αναγνώριση ιαματικού φυσικού πόρου. Η εκπόνηση της Γ Φάσης των Υδρογεωλογικών Γεωλογικών Μελετών θα ξεκινήσει αφού προηγουμένως ο Δήμος παραδώσει στον Σύνδεσμο τις φυσικοχημικές αναλύσεις που είναι απαραίτητες για την εκπόνησή της. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΛΘ-Λ5Ι Ο «Σύνδεσμος» αναλαμβάνει: Να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου, από τον αρμοδίως εγκεκριμένο και ισχύοντα Προϋπολογισμό του, έτους 2012 (σε βάρος της με Κ.Α πίστωσης του σκέλους των εξόδων), την εκπόνηση των Μελετών που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους Συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση του αντικειμένου της, και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του, για την ολοκλήρωση του προβλεπομένου στην Σύμβαση αυτή αντικειμένου Να ορίσει από ένα Τακτικό και Αναπληρωτή Εκπρόσωπό του στην «Επιτροπή Παρακολούθησης» του άρθρου 6 της παρούσας Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων Φορέων, για την υλοποίηση της Σύμβασης, να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των εδώ Συμβαλλομένων Μερών προς τους Φορείς αυτούς Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές απαιτηθούν Ο «Δήμος» αναλαμβάνει: Να συνδράμει στην εκπόνηση των Μελετών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας, με την παροχή κάθε χρήσιμης πληροφορίας, αρχειακού, έντυπου ή ηλεκτρονικού, υλικού, πρακτικών διευκολύνσεων στους μελετητές (Προσωπικό και Συνεργάτες της «Εταιρείας») ιδίως κατά τις επιτόπιες επισκέψεις και εργασίες τους (π.χ. μετρήσεις, δειγματοληψίες, κ.λπ.) στον χώρο των μελετών, καθώς και με την παροχή γενικά κάθε δυνατής εξυπηρέτησης ώστε να επιτευχθεί η άρτια υλοποίηση της παρούσας Να συνεργάζεται σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης με τους άλλους Συμβαλλομένους και τα αρμόδια όργανά τους στην υλοποίηση του αντικειμένου της, και να παρέχει κάθε άλλη (πέραν της αναφερόμενης στην προηγούμενη ) αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του, για την ολοκλήρωση του προβλεπομένου στην Σύμβαση αυτή αντικειμένου Να ορίσει από ένα Τακτικό και Αναπληρωτή Εκπρόσωπό του στην «Επιτροπή Παρακολούθησης» του άρθρου 6 της παρούσας Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών Συμβάσεων, εφόσον αυτές απαιτηθούν. 7

8 3.3.- Η «Εταιρεία» αναλαμβάνει: Να εκπονήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, και βάσει των Καταστατικών Σκοπών της, τις Μελέτες που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας και να παραδώσει στον «Σύνδεσμο» από ένα (1) τεύχος για κάθε μία εξ αυτών Να συνεργάζεται σε όλο το διάστημα εφαρμογής της παρούσας με τις Υπηρεσίες του «Συνδέσμου» και του «Δήμου» (στα όρια του οποίου εκτείνεται το πεδίο που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας), διασφαλίζοντας ότι αυτές θα διευκολύνουν το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στην συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαραίτητων συνεργασιών, και, γενικότερα, στην εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών Να διαθέτει για την υλοποίηση της παρούσας το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργασθεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της, με τους κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Να ορίσει από ένα Τακτικό και Αναπληρωτή Εκπρόσωπό του στην «Επιτροπή Παρακολούθησης» του άρθρου 6 της παρούσας Να ενημερώνει τα Μέλη της «Επιτροπής Παρακολούθησης» του άρθρου 6 της παρούσας και να προετοιμάζει, με την αποστολή προ 10 ημερών κάθε σχετικού υλικού, τις Συνεδριάσεις της «Επιτροπής Παρακολούθησης», προς την οποία παρέχει επίσης την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη Ρητά συμφωνείται ότι, για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, θα περιέλθει στην «Εταιρεία», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4. της παρούσας, το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης (30.000,00, πλέον ΦΠΑ), το οποίο θα διατεθεί από αυτήν αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παρούσας. Η διάθεση θα γίνεται σε δόσεις, βάσει σχετικών αποφάσεων της «Επιτροπής Παρακολούθησης», ανάλογα με τις επί μέρους φάσεις και την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας, και ως προκαταβολή θα διατεθεί το 30% του συνόλου της πιο πάνω χρηματοδότησης Να υποβοηθήσει την σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων, εφόσον αυτές απαιτηθούν Να παραδώσει από ένα (1) τεύχος της κάθε Μελέτης Άρθρο 4 Οικονομικοί Όροι 1.- Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας ανέρχεται στο ποσόν των Τριάντα Χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 ), πλέον ΦΠΑ (23%), το οποίο και θα περιέλθει στην «Εταιρεία», σε βάρος της με Κ.Α πίστωσης του Προϋπολογισμού του «Συνδέσμου» έτους Στο ποσόν αυτό συμπεριλαμβάνονται και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Η ανάλυση του προϋπολογισμού γίνεται στα παραρτήματα που συνοδεύει την προγραμματική σύμβαση. 2.- Το ποσόν της προηγούμενης θα καταβληθεί εκ μέρους του «Συνδέσμου», με την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων του, στην «Εταιρεία», έναντι αντίστοιχων παραστατικών της, ως εξής: 30% του συνόλου, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, καταβάλλεται, ως προκαταβολή, εντός τριών (3) ημερών από την υπογραφή του παρόντος 10% του συνόλου, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, καταβάλλεται με την παράδοση της Α Φάσης της Υδρογεωλογικής Γεωλογικής Μελέτης Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Θερμών ως Ιαματικού, 8

9 10% του συνόλου, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, καταβάλλεται με την παράδοση της Β Φάσης της Υδρογεωλογικής Γεωλογικής Μελέτης Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Θερμών ως Ιαματικού, 10% του συνόλου, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, καταβάλλεται με την παράδοση της Γ Φάσης της Υδρογεωλογικής Γεωλογικής Μελέτης Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Θερμών ως Ιαματικού, 10% του συνόλου, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, καταβάλλεται με την παράδοση της Α Φάσης της Υδρογεωλογικής Γεωλογικής Μελέτης Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Πλάκας Λήμνου ως Ιαματικού, 15% του συνόλου, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, καταβάλλεται με την παράδοση της Β Φάσης της Υδρογεωλογικής Γεωλογικής Μελέτης Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Πλάκας Λήμνου ως Ιαματικού, και το υπόλοιπο 15% του συνόλου, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, καταβάλλεται με την παράδοση της Γ Φάσης της Υδρογεωλογικής Γεωλογικής Μελέτης Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Πλάκας Λήμνου ως Ιαματικού. 3.- Για κάθε καταβολή, από τις αναφερόμενες στην προηγούμενη, είναι απαραίτητη αντίστοιχη απόφαση της «Επιτροπής Παρακολούθησης», η οποία στην περίπτωση της προκαταβολής χορηγεί την σχετική έγκριση, και στην περίπτωση των άλλων δόσεων και της αποπληρωμής του υπολοίπου, ελέγχει και πιστοποιεί την ομαλή πρόοδο και την άψογη ολοκλήρωση, αντίστοιχα, της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης του άρθρου 1 του παρόντος ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του παρόντος. Άρθρο 6 Επιτροπή Παρακολούθησης Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής συνιστάται όργανο, με την επωνυμία «Επιτροπή Παρακολούθησης». Η «Επιτροπή Παρακολούθησης» αποτελείται από τρία (3) Μέλη, τα οποία ορίζονται ανά ένα (1), από κάθε Συμβαλλόμενο Φορέα. Αμέσως μετά από την υπογραφή της Σύμβασης, οι Συμβαλλόμενοι Φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς Μέλη της «Επιτροπής Παρακολούθησης» και τους Αναπληρωτές τους Αντικείμενο της «Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή με τον τρόπο εφαρμογής της Πρόεδρος της «Επιτροπής Παρακολούθησης» ορίζεται στην πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής, που συγκαλείται σε 10 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, και είναι Εκπρόσωπος του «Συνδέσμου» Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη Συνεδρίαση της «Επιτροπής Παρακολούθησης» συγκαλείται σε 10 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Χρέη Γραμματέα εκτελεί Μέλος της «Επιτροπής Παρακολούθησης», με την γραμματειακή στήριξη της «Εταιρείας» Η Επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την «Εταιρεία». 9

10 6.6.- Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της υλοποίησης Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, και σύμφωνα με τους όρους αυτής. Άρθρο 7 Αντισυμβατική Συμπεριφορά Ρήτρες Τα Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης -που θεωρούνται όλοι σημαντικοί- ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, δίνει το δικαίωμα στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, από κοινού ή μεμονωμένα, να ζητήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία Σε περίπτωση παράβασης όρων της Σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται, με αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, οι ακόλουθες ρήτρες: (α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της Σύμβασης: η σύσταση απευθύνεται σε όποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη καθυστερεί πέραν του μηνός να ανταποκριθεί, έναντι των άλλων, σε υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα. Ο μήνας αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής σχετικού εγγράφου από Αντισυμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο επισημαίνει την ανάγκη τήρησης των συγκεκριμένων υποχρεώσεων και ζητεί, γραπτώς, την εκπλήρωσή τους. (β) Εφόσον, μετά την έκφραση της «Σύστασης εφαρμογής των όρων της Σύμβασης», το Συμβαλλόμενο Μέρος, σε βάρος του οποίου αυτή διατυπώθηκε, εξακολουθεί για ένα ακόμη μήνα να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, η Επιτροπή Παρακολούθησης, με απόφασή της, προσδιορίζει την θετική ή και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, εξ αιτίας αυτής της καθυστέρησης, την καταλογίζει σε βάρος του υπαίτιου Μέρους και το καλεί, με έγγραφό της, να την καταβάλλει, εντός του διμήνου που αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου της αυτού από το υπαίτιο Μέρος, απειλώντας ότι σε περίπτωση μη ανταπόκρισής του θα εκβληθεί της Π.Σ. και, εάν το υπαίτιο Μέρος είναι είτε ο «Σύνδεσμος», είτε η «Εταιρεία», θα του επιβληθεί, επί πλέον, και χρηματική ποινή. (γ) Εάν μετά τον, κατά τα ανωτέρω προσδιορισμό της ζημίας και την αναζήτησή της, το υπαίτιο Μέρος, εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται ούτε στην εκπλήρωση των από την παρούσα υποχρεώσεών του, ούτε στην καταβολή των ζημιών, η Επιτροπή Παρακολούθησης, αποφασίζει: (γ.i) στην περίπτωση που το υπαίτιο Μέρος είναι ο «Δήμος»: για την αποβολή του υπαιτίου Μέρους από την Π.Σ., ή (γii.) στην περίπτωση που το υπαίτιο Μέρος είναι είτε ο «Σύνδεσμος», είτε η «Εταιρεία»: για την αποβολή του υπαίτιου Μέρους από την Π.Σ., και, επιπροσθέτως, στην επιβολή, σε βάρος αυτού, και κατ ισομοιρία υπέρ των άλλων Συμβαλλομένων Μερών, χρηματικής ποινής ίσης με το ποσόν των 20,00 (είκοσι ευρώ) ημερησίως, για κάθε ημέρα καθυστέρησης (υπολογιζόμενης από την εκπνοή της, κατά τα ανωτέρω, δεύτερης μηνιαίας προθεσμίας του σημείου (β) της παρούσας παραγράφου). Άρθρο 8 Τελικές Διατάξεις Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση αυτής, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο, που υπογράφεται από Εκπροσώπους των Συμβαλλομένων Μελών, που, στην προκειμένη περίπτωση, είναι τα Μέλη της «Επιτροπής Παρακολούθησης», τα οποία αποφασίζουν σχετικά με ομοφωνία. 10

11 8.2.- Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στην λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων Μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα Μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση. Αυτά συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα Συμβαλλόμενα Μέρη, και σε πίστωσή τους συντάσσεται το παρόν, το οποίο διαβάζεται και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, από τα οποία το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει από ένα. Για τον «Σύνδεσμο» (σφραγίδα/υπογραφή) Για τον «Δήμο» (σφραγίδα/υπογραφή) Για την «Εταιρεία» (σφραγίδα/υπογραφή) 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ) ΜΕΛΕΤΗ : ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΩΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ (ΦΑΣΕΙΣ Α, Β & Γ ) ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ Α. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οι τιμές των γεωλογικών και υδρογεωλογικών εργασιών ορίζονται με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 3316/05 ( Αρθ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257 ). Στο Άρθρο ΓΛΕ. 42 του εν λόγω κανονισμού προβλέπεται ότι για τις Ειδικές υδρογεωλογικές εργασίες (όπως αυτές που περιλαμβάνονται στην υδρογεωλογική γεωλογική αναγνώριση ενός φυσικού πόρου ως ιαματικού ) η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται ανά ανθρωποημέρα απασχόλησης ( σχετικά άρθρα: ΓΝΕ 2, ΓΝΕ 3 & ΓΝΕ 4Β ). Κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05, οι ενιαίες τιμές των προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμωμένων αμοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζονται από την σχέση : Α = (τκ) * Σ(Φ) [ ] όπου: (τκ) : ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 και Σ(Φ) :η ενιαία τιμή της προεκτιμόμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτόμενη με την φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου. Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004 που έχει τιμή 119,5 και περιλήφθηκε στον υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα, εμπειρίας από 10 έως 20 έτη, με βάση το Άρθρο ΓΕΝ.4Β (2 η Αναθεώρηση ΔΜΕΟ/α/ο/1257 ) υπολογίζεται σε 450*τκ ανά ανθρωποημέρα. Για τις Αμοιβές από 03 / 2012 έως 03 / 2013 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή 1,249 Η αμοιβή Ανθρωποημέρας, μελετητή εμπειρίας από 10 έως 20 έτη, είναι 450*1,249=562,05 EURO 12

13 Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ : ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΩΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ (ΦΑΣΕΙΣ Α, Β & Γ) Για τις Αμοιβές από 03 / 2012 έως 03 / 2013 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,249 Η αμοιβή Ανθρωποημέρας, μελετητή εμπειρίας από 10 έως 20 έτη, είναι 450*1,249=562,05 EURO ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθμός Τιμολογίου 1 Θέση-όρια-μορφολογία της περιοχής εντοπισμού των ιαματικών φυσικών πόρων σε τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 με ισοδιάσταση 4μ στο οποίο απεικονίζονται τα όρια της τοποθεσίας που βρίσκεται ο προς αναγνώριση φυσικός πόρος Τα όρια αυτά προσδιορίζονται με τις συντεταγμένες των κορυφών του κλειστού πολυγώνου και αναφέρονται στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87) Αναφέρεται επίσης το εμβαδόν του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται ο προς αναγνώριση φυσικός πόρος.. 2 Γενικό Γεωλογικό Πλαίσιο με αναφορά (και ενσωμάτωση) αποσπάσματος του Γεωλογικού Χάρτη Ελλάδας έκδοσης ΙΓΜΕ σε κλίμακα 1: Ανάλυση των κλιματολογικών, βιοκλιματικών, υδρολογικών, υδρογεωλογικών, υδροχημικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή εμφάνισης ή άντλησης του προς αναγνώριση φυσικού πόρου 4 Το είδος του ιαματικού ρευστού / υλικού (νερό, αέριο, ατμός ή πηλός), σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 του ν. 3498/ Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του υδροφόρου συστήματος από το οποίο προέρχεται το υλικό 6 Υδρολιθολογικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης του ιαματικού φυσικού πόρου Είδος Μονάδος Αρχικου Πρου/σμού Εκτελε σθείσα Τιμή Μονάδος Σε ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ σε ΕΥΡΩ , , ,05 562, , , ,05 562, ,05 562, , ,10 ΟΛΙΚΗ σε ΕΥΡΩ 13

14 7 Υδροχημικά διαγράμματα και τον υδροχημικά τύπο του προς αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαματικού, όπως και συγκριτικά υδροχημικά στοιχεία του κοινού πόσιμου και θαλασσινού νερού της ευρύτερης περιοχής , ,15 8 Καταγραφή της ευαισθησίας του φυσικού πόρου ή υδροφόρου συστήματος και των πιθανών πηγών ρύπανσης , ,10 9 Αποτελέσματα δοκιμαστικής άντλησης, στην περίπτωση γεωτρήσεων, διάρκειας τουλάχιστον 72 ωρών, με κατάλληλα διαγράμματα παροχών και πτώσης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα Μετρημένες παροχές της πηγής ή της γεώτρησης, του πηγαδιού, της εκσκαφής, ή της σήραγγας, όπως στην προηγούμενη παράγραφο. Διακύμανση της στάθμης του νερού με μετρήσεις που διεξήχθησαν ανά τρίμηνο και καλύπτουν τουλάχιστον ένα υδρολογικό έτος. Διακύμανση των υπολοίπων φυσικών χαρακτηριστικών (θερμοκρασία, ρη, ηλεκτρική αγωγιμότητα, δυναμικό οξειδοαναγωγής), της αλκαλικότητας και των χημικών αναλύσεων (ιόντα, κατιόντα, ιχνοστοιχεία) με ανά τρίμηνο μετρήσεις που καλύπτουν ένα έτος. Στην περίπτωση που ο ιαματικός φυσικός πόρος αποτελείται από πηλό/ λάσπη/ λασποτύρφη, απαιτείται ορυκτολογικός προσδιορισμός της στερεάς φάσης του πηλού, της λάσπης ή της λασποτύρφης και προσδιορισμός της ποσοστιαίας % περιεκτικότητας σε οργανική ύλη. Στην περίπτωση κατά την οποία τα έργα υδροληψίας αποτελούνται από γεωτρήσεις είναι απαραίτητη η αναλυτική περιγραφή της εκτέλεσης, της συμπλήρωσης και της ανάπτυξης αυτών, σύμφωνα με επισυναπτόμενο διάγραμμα , ,20 14

15 10 Γεωθερμικό μοντέλο ή στοιχεία λειτουργίας των θερμών εκδηλώσεων στην περιοχή ανάπτυξης του προς αναγνώριση ιαματικού φυσικού πόρου , ,20 11 Χάρτη με τις προτεινόμενες περιοχές προστασίας, κατά περίπτωση ιαματικού φυσικού πόρου, σε κατάλληλη κλίμακα και αναφορά στο Ε.Γ.Σ.Α. 87 στον οποίο θα φαίνονται οι διαστάσεις των προτεινόμενων ζωνών προστασίας της πηγής ή του ιαματικού υδροφορέα ή του πηλού ή της περιοχής εξόδου των ατμών , ,25 Άθροισμα εκτελεσθεισών εργασιών , ,35 Συνολική αμοιβή μελέτης ,35 Αφαιρείται προς στρογγυλοποίηση της αμοιβής - 175,35 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% 3.450,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΉ ΜΕΛΕΤΗΣ ,00 Για τον «Σύνδεσμο» (σφραγίδα/υπογραφή) Για τον «Δήμο» (σφραγίδα/υπογραφή) Για την «Εταιρεία» (σφραγίδα/υπογραφή) 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ) ΜΕΛΕΤΗ : ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΩΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ (ΦΑΣΕΙΣ Α, Β & Γ ) ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ Α. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οι τιμές των γεωλογικών και υδρογεωλογικών εργασιών ορίζονται με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 3316/05 ( Αρθ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257 ). Στο Άρθρο ΓΛΕ. 42 του εν λόγω κανονισμού προβλέπεται ότι για τις Ειδικές υδρογεωλογικές εργασίες (όπως αυτές που περιλαμβάνονται στην υδρογεωλογική γεωλογική αναγνώριση ενός φυσικού πόρου ως ιαματικού ) η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται ανά ανθρωποημέρα απασχόλησης ( σχετικά άρθρα: ΓΝΕ 2, ΓΝΕ 3 & ΓΝΕ 4Β ). Κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05, οι ενιαίες τιμές των προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμωμένων αμοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζονται από την σχέση : Α = (τκ) * Σ(Φ) [ ] όπου: (τκ) : ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 και Σ(Φ) :η ενιαία τιμή της προεκτιμόμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτόμενη με την φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου. Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004 που έχει τιμή 119,5 και περιλήφθηκε στον υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα, εμπειρίας από 10 έως 20 έτη, με βάση το Άρθρο ΓΕΝ.4Β (2 η Αναθεώρηση ΔΜΕΟ/α/ο/1257 ) υπολογίζεται σε 450*τκ ανά ανθρωποημέρα. Για τις Αμοιβές από 03 / 2012 έως 03 / 2013 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή 1,249 Η αμοιβή Ανθρωποημέρας, μελετητή εμπειρίας από 10 έως 20 έτη, είναι 450*1,249=562,05 EURO 16

17 Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ : ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΩΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ (ΦΑΣΕΙΣ Α, Β & Γ) Για τις Αμοιβές από 03 / 2012 έως 03 / 2013 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,249 Η αμοιβή Ανθρωποημέρας, μελετητή εμπειρίας από 10 έως 20 έτη, είναι 450*1,249=562,05 EURO ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθμός Τιμολογίου 1 Θέση-όρια-μορφολογία της περιοχής εντοπισμού των ιαματικών φυσικών πόρων σε τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 με ισοδιάσταση 4μ στο οποίο απεικονίζονται τα όρια της τοποθεσίας που βρίσκεται ο προς αναγνώριση φυσικός πόρος Τα όρια αυτά προσδιορίζονται με τις συντεταγμένες των κορυφών του κλειστού πολυγώνου και αναφέρονται στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. 87) Αναφέρεται επίσης το εμβαδόν του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται ο προς αναγνώριση φυσικός πόρος.. 2 Γενικό Γεωλογικό Πλαίσιο με αναφορά (και ενσωμάτωση) αποσπάσματος του Γεωλογικού Χάρτη Ελλάδας έκδοσης ΙΓΜΕ σε κλίμακα 1: Ανάλυση των κλιματολογικών, βιοκλιματικών, υδρολογικών, υδρογεωλογικών, υδροχημικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή εμφάνισης ή άντλησης του προς αναγνώριση φυσικού πόρου 4 Το είδος του ιαματικού ρευστού / υλικού (νερό, αέριο, ατμός ή πηλός), σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 του ν. 3498/ Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του υδροφόρου συστήματος από το οποίο προέρχεται το υλικό 6 Υδρολιθολογικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης του ιαματικού φυσικού πόρου Είδος Μονάδος Αρχικου Πρου/σμού Εκτελε σθείσα Τιμή Μονάδος Σε ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ σε ΕΥΡΩ , , ,05 562, , , ,05 562, ,05 562, , ,10 ΟΛΙΚΗ σε ΕΥΡΩ 17

18 7 Υδροχημικά διαγράμματα και τον υδροχημικά τύπο του προς αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαματικού, όπως και συγκριτικά υδροχημικά στοιχεία του κοινού πόσιμου και θαλασσινού νερού της ευρύτερης περιοχής , ,15 8 Καταγραφή της ευαισθησίας του φυσικού πόρου ή υδροφόρου συστήματος και των πιθανών πηγών ρύπανσης , ,10 9 Αποτελέσματα δοκιμαστικής άντλησης, στην περίπτωση γεωτρήσεων, διάρκειας τουλάχιστον 72 ωρών, με κατάλληλα διαγράμματα παροχών και πτώσης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα Μετρημένες παροχές της πηγής ή της γεώτρησης, του πηγαδιού, της εκσκαφής, ή της σήραγγας, όπως στην προηγούμενη παράγραφο. Διακύμανση της στάθμης του νερού με μετρήσεις που διεξήχθησαν ανά τρίμηνο και καλύπτουν τουλάχιστον ένα υδρολογικό έτος. Διακύμανση των υπολοίπων φυσικών χαρακτηριστικών (θερμοκρασία, ρη, ηλεκτρική αγωγιμότητα, δυναμικό οξειδοαναγωγής), της αλκαλικότητας και των χημικών αναλύσεων (ιόντα, κατιόντα, ιχνοστοιχεία) με ανά τρίμηνο μετρήσεις που καλύπτουν ένα έτος. Στην περίπτωση που ο ιαματικός φυσικός πόρος αποτελείται από πηλό/ λάσπη/ λασποτύρφη, απαιτείται ορυκτολογικός προσδιορισμός της στερεάς φάσης του πηλού, της λάσπης ή της λασποτύρφης και προσδιορισμός της ποσοστιαίας % περιεκτικότητας σε οργανική ύλη. Στην περίπτωση κατά την οποία τα έργα υδροληψίας αποτελούνται από γεωτρήσεις είναι απαραίτητη η αναλυτική περιγραφή της εκτέλεσης, της συμπλήρωσης και της ανάπτυξης αυτών, σύμφωνα με επισυναπτόμενο διάγραμμα , ,20 18

19 10 Γεωθερμικό μοντέλο ή στοιχεία λειτουργίας των θερμών εκδηλώσεων στην περιοχή ανάπτυξης του προς αναγνώριση ιαματικού φυσικού πόρου , ,20 11 Χάρτη με τις προτεινόμενες περιοχές προστασίας, κατά περίπτωση ιαματικού φυσικού πόρου, σε κατάλληλη κλίμακα και αναφορά στο Ε.Γ.Σ.Α. 87 στον οποίο θα φαίνονται οι διαστάσεις των προτεινόμενων ζωνών προστασίας της πηγής ή του ιαματικού υδροφορέα ή του πηλού ή της περιοχής εξόδου των ατμών , ,25 Άθροισμα εκτελεσθεισών εργασιών , ,35 Συνολική αμοιβή μελέτης ,35 Αφαιρείται προς στρογγυλοποίηση της αμοιβής - 175,35 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% 3.450,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΉ ΜΕΛΕΤΗΣ ,00 Για τον «Σύνδεσμο» (σφραγίδα/υπογραφή) Για τον «Δήμο» (σφραγίδα/υπογραφή) Για την «Εταιρεία» (σφραγίδα/υπογραφή) 19

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Αριθμός Απόφασης 217/2014 Θέμα 2 ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΛΘ-Ω9Ρ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΛΘ-Ω9Ρ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 185/2012 Θέμα 6 ο : Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΘ-ΔΧΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΘ-ΔΧΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 93/2013 Θέμα 3 ο : Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Αριθμός Απόφασης 255/2012 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 156/2013 Θέμα 1 ο : Αποδοχή πίστωσης 70.600,00 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/27-7-2015 Αριθμ. Απόφασης 167/2015 ΘΕΜΑ 10 Ο «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 182/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/23-05-2013 Αριθμ. Απόφασης 113 ΘΕΜΑ 5. «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 184/2012 Θέμα 05 : Έλεγχος δηλώσεων υπόχρεων τελών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 282/2012 Θέμα 04 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Αριθμός Απόφασης 225/2014 Θέμα 10 ο : Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 69/2014 Θέμα 11 ο : Έγκριση μετακινήσεων Σήμερα την 28 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.) Τίτλος : Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία, Τουρισµός» Συµβαλλόµενοι : 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ξάνθης 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Εβρου 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 24 ης Φεβρουαρίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 24 ης Φεβρουαρίου 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 24 ης Φεβρουαρίου 2015 Αριθμός Απόφασης 59/2015 Θέμα 15 ο : Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 183/2013 Θέμα 28 ο : Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης 2011 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα