ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Αριστείδης Γ. Καρλαύτης Α Κ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Αριστείδης Γ. Καρλαύτης Α Κ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε."

Transcript

1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αριστείδης Γ. Καρλαύτης Α Κ Σύµβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ 22 Σεπτεµβρίου 2006

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Το σύνολο του έργου τοποθετείται στο γεωγραφικό διαµέρισµα της Ηπείρου και κινείται µεταξύ των Νοµών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων. Το έργο περιλαµβάνει τη σιδηροδροµική σύνδεση µεταξύ Ηγουµενίτσας και Καλαµπάκας. Στόχος της σύνδεσης αυτής είναι η δηµιουργία άξονα επικοινωνίας µεταξύ της υτικής και της Κεντρικής - Ανατολικής Ελλάδας. Η σύνδεση αυτή αποτελεί σηµαντική δίοδο µεταφορών µεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης καθόσον καταλήγει στον λιµένα της Ηγουµενίτσας, ο οποίος µαζί µε την Πάτρα ανήκει στους κύριους δυτικούς λιµένες της χώρας. Η εν λόγω µελέτη αποτελεί µέρος του Κοινοτικού προγράµµατος για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού ικτύου Συνδυασµένων Μεταφορών, που θα αποτελείται από σιδηροδροµικούς και οδικούς άξονες σε συνάρτηση µε θαλάσσιες µεταφορές και ειδικότερα εντάσσεται στα πλαίσια ανάπτυξης του υτικού Άξονα. Όπως είναι γνωστό στην περιοχή δεν υπάρχει σιδηροδροµική γραµµή και η εµπορευµατική και επιβατική κίνηση εξυπηρετείται από το οδικό δίκτυο. Υπάρχει όµως η χάραξη της Εγνατίας Οδού, η οποία σε πολλά τµήµατα της ήδη έχει κατασκευαστεί και κυκλοφορείται Ιστορικό Η υπόψη µελέτη χάραξης για το τµήµα Ηγουµενίτσα Ιωάννινα βασίζεται στις παρακάτω προϋπάρχουσες µελέτες: - Την "Έρευνα Σκοπιµότητας Σιδηροδροµικής Σύνδεσης Ηγουµενίτσας", η οποία εκπονήθηκε από το Κέντρο Ερευνών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) σε συνεργασία µε τον Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του Η έρευνα είχε σαν αποτέλεσµα να προκριθεί η λύση Καλαµπάκα - Ιωάννινα - Ηγουµενίτσα, η

3 οποία συνδέεται µε το υφιστάµενο δίκτυο µε τη γραµµή Παλαιοφαρσάλου - Καλαµπάκας. Σε εφαρµογή της από Σύµβασης µε αριθµό 811Β, υπεβλήθη Αναγνωριστική Μελέτη στις Στη µελέτη αυτή εξετάστηκαν εννέα διαφορετικές λύσεις µε βάση τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τα οποία περιλαµβάνονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Στη µελέτη αυτή παρουσιάστηκαν τα προβλήµατα από τις προδιαγραφές για τη µελέτη και τη µη ηλεκτροδότηση της γραµµής. Η µελέτη αυτή εγκρίθηκε µε την υπ αριθµό πρωτ / απόφαση του ΟΣΕ και παράλληλα δόθηκε εντολή για την διερεύνηση µιας επιπλέον λύσης στη ζώνη διέλευσης των προτεινοµένων λύσεων µε νέα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζονται στο έγγραφο αυτό. Η προτεινόµενη λύση της Συµπληρωµατικής Αναγνωριστικής Μελέτης προϋποθέτει την ηλεκτροκίνηση της σιδηροδροµικής γραµµής και εκπονήθηκε µε εντονότερες µέγιστες κατά µήκος κλίσεις και µικρότερες ελάχιστες οριζοντιογραφικές καµπύλες, προκειµένου να ελαττωθούν τα απαιτούµενα τεχνικά έργα. - Η µελέτη αυτή µαζί µε την Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης υπεβλήθη µε το υπ αριθµό Α Κ/ΚS/4899/4 Ιουνίου 1996 έγγραφο και εγκρίθηκε µε την υπ αριθµό / απόφαση της.ν.ε του ΟΣΕ. - Στη συνέχεια, και στα πλαίσια της ίδιας Σύµβασης, εκπονήθηκε προµελέτη της εγκεκριµένης εναλλακτικής λύσης, στην οποία ενσωµατώθηκαν όλες οι παρατηρήσεις από την Προέγκριση Χωροθέτησης, η οποία εκδόθηκε µε την υπ αριθµό ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/42471/2637 εντολή. Η µελέτη αυτή εγκρίθηκε µε την υπ αριθµό // απόφαση του ΟΣΕ. - Λόγω των νέων τεχνολογιών και µε στόχο την περεταίρω µείωση του συνολικού κόστους του έργου δόθηκε εντολή από τον ΟΣΕ (79021// ) να υιοθετηθεί µέγιστη κατά µήκος κλίση 2% για µέγιστο µήκος 5.0km και 1.7% για µέγιστο µήκος 8.0km. οι κλίσεις αυτές θα ακολουθούνται από ανακουφιστικά τµήµατα µήκους µεγαλύτερου από 1km και µε µέγιστη κλίση 0.25%.

4 1.3. Αντικείµενο Μελέτης Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων αντικείµενο της µελέτης είναι: α. Ο έλεγχος, η βελτίωση και η επικαιροποίηση των υπαρχουσών προµελετών χάραξης από τη χ.θ έως τη χ.θ µε γνώµονα τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της Σ.Γ. β. Η µελέτη του τερµατικού σταθµού Ηγουµενίτσας συµπεριλαµβανοµένου και του επιλιµένιου σταθµού και του λιµενικού πορθµείου και η µελέτη του εµπορικού και επιβατικού σταθµού Ιωαννίνων. Στη µελέτη περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: i. Μελέτες χάραξης ii. Μελέτες αποκατάστασης του θιγοµένου, από την παραπάνω χάραξη, οδικού δικτύου. iii. Μελέτες τοπογραφίας και σύνταξης κτηµατολογίου iv. Γεωλογική µελέτη της περιοχής του έργου και των θέσεων των τεχνικών έργων. v. Γεωτεχνική έρευνα για τις ανάγκες της χάραξης (επιχωµάτων, ορυγµάτων). vi. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χάραξης. 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1. Γεωµορφολογία του εδάφους Μελετώντας την ευρύτερη ζώνη διέλευσης της χάραξης της νέας σιδηροδροµικής γραµµής Ηγουµενίτσας - Ιωαννίνων διαπιστώνεται ότι µε εξαίρεση το τµήµα της χάραξης που διέρχεται από την πεδινή περιοχή του κάµπου των Ιωαννίνων, όλη η υπόλοιπη περιοχή παρουσιάζει ηµιορεινή έως ορεινή µορφολογία µε έντονο πολλές φορές ανάγλυφο και πλούσιο δίκτυο απορροής, που έχει σχηµατιστεί συνήθως κατά µήκος των ζωνών αδυναµίας των αναπτυσσόµενων στην περιοχή αυτή πετρωµάτων. Τεράστιοι ορεινοί

5 όγκοι (Όρη Παραµυθιάς, όρη Σουλίου, Θεσπρωτικά όρη, όρος Τόµαρος) εκτείνονται από Βορρά προς Νότο. Τα υψηλά τους σηµεία ξεπερνούν το υψόµετρο των 1000µ. Η µορφολογία αυτή της περιοχής που εξετάζεται ανταποκρίνεται στη λιθολογική σύσταση και δοµή σχηµατισµών, δηλαδή στην παρουσία µαλακών και ευαποσάθρωτων λιθολογικών τύπων (ιλυόλιθοι, µάργες, κλπ.) σε εναλλαγή µε σκληρότερους και συνεκτικώτερους τύπους πετρωµάτων (όπως ψαµµίτες, ασβεστόλιθοι, κλπ.), όπως τα ιζήµατα του φλύσχη και του νεογενούς, καθώς και στον τεκτονισµό των προγενέστερων ανθρακικών ιζηµάτων. Οι σχηµατισµοί αυτοί δοµούν την περιοχή και η όλη συµπεριφορά τους στις αποσαθρωτικές - διαβρωτικές διεργασίες, έχουν σαν αποτέλεσµα τη διαµόρφωση χαραδρώσεων ποικίλων διαστάσεων αλλά συνήθως µε µεγάλο σχετικά άνοιγµα και µικρό σχετικά βάθος, ενώ διατηρούν τα πρανή τους µε µέτριες έως ισχυρές κλίσεις. Οι ποταµοί που κυλούν στην περιοχή, ο Θύαµις (Καλαµάς) και ο Τύριας στη βόρεια ζώνη και ο Αχέροντας στη νότια, σχηµατίζουν κοιλάδες ανάµεσα στους ορεινούς όγκους. Στην περιοχή µελέτης υπάρχουν επίσης δύο µεγάλες λίµνες: η λίµνη των Ιωαννίνων (Παµβώτις), η οποία βρίσκεται στα βορειοανατολικά, δίπλα στην πόλη των Ιωαννίνων, και η λίµνη Λιµνοπούλα (Χότχοβα), η οποία σχηµατίζεται στα δυτικά του οικισµού της Παραµυθιάς. Η Λιµνοπούλα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποξηραίνεται και χρησιµοποιείται ως βοσκότοπος. Η παραπάνω εικόνα του εδάφους σε συνδυασµό µε την ανώτατη επιτρεπτή κλίση της ερυθράς έχει σαν αποτέλεσµα µεγάλα τµήµατα των χαράξεων να διέρχονται υπόγεια σε σήραγγες και C&C, ενώ παράλληλα επιβάλλει αλλεπάλληλα ορύγµατα και συχνές γεφυρώσεις. Η χάραξη της σιδηροδροµικής γραµµής έχει σαν αφετηρία το Η = ±1.60m (υψόµετρο κρηπιδώµατος στο λιµένα Ηγουµενίτσας) και σαν τέλος το Η 500m (υψόµετρο του οροπεδίου στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων). Είναι φανερή από τα παραπάνω η δυσκολία που υπάρχει στην µηκοτοµική χάραξη της σιδ/κής γραµµής, καθόσον πρέπει να καλυφθεί υψοµετρική διαφορά 500m περίπου.

6 2.2. Υφιστάµενες Υποδοµές Το οδικό δίκτυο στην περιοχή της Ηπείρου είναι πολύ πτωχό και ελλιπές και αυτό έχει σαν συνέπεια την αποµόνωσή της από την υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή τρεις οδικοί άξονες οι οποίοι πλαισιώνουν την περιοχή µελέτης. Η Εγνατία Οδός η οποία έχει αντικαταστήσει την Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουµενίτσας, στα δυτικά η Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας και στα ανατολικά της περιοχής η Ε.Ο. Άρτας - Ιωαννίνων, η οποία συνδέει τη νότια µε την δυτική Ελλάδα. Στο εσωτερικό το οδικό δίκτυο αποτελείται από µικρές και λίγες οδούς, οι οποίες εξασφαλίζουν την επικοινωνία των οικισµών µεταξύ τους. Στο µέλλον βέβαια αναµένεται να βελτιωθεί η κατάσταση αισθητά µε την Εγνατία Οδό, της οποίας πολλά τµήµατα ήδη έχουν δηµοπρατηθεί και βρίσκονται σε φάση κατασκευής. Το σιδηροδροµικό δίκτυο στους νοµούς Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων είναι ανύπαρκτο. Η υπάρχουσα γραµµή φθάνει µέχρι την Καλαµπάκα, όπου θα συνδεθεί µε την υπάρχουσα και υπό αναβάθµιση γραµµή Καλαµπάκα Παλαιοφάρσαλος και την υπό µελέτη γραµµή Καλαµπάκα Σιάτιστα Κοζάνη. Φωτογραφία 1: Υφιστάµενο Τοπικό ίκτυο

7 2.3. Περιβαλλοντικές εσµεύσεις Όπως προκύπτει και από τη Μελέτη Χωροθέτησης, δε διαφαίνεται ότι το έργο θα προκαλέσει, συνολικά, σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις αυτές προσδιορίζονται κυρίως στη φάση κατασκευής και αφορούν τους χώρους αποθέσεις και δανειοληψίας καθώς και την κατάληψη στη ζώνη χάραξης. Πρόκειται για επιπτώσεις άµεσες και τοπικού χαρακτήρα, ενώ οι επιπτώσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου περιορίζονται στη µεταφορά των επικινδύνων φορτίων, και στο δίκτυο υψηλής τάσης άνωθεν της γραµµής. Οι περιβαλλοντικοί αυτοί κίνδυνοι αντιµετωπίζονται από το γενικότερο πλαίσιο µεταφοράς επικινδύνων φορτίων και εγκατάστασης δικτύων υψηλής τάσης στην Ελλάδα. Οι περιβαλλοντικοί όροι για το σχεδιασµό της σιδ/κης γραµµής προκύπτουν από την Προέγκριση Χωροθέτησης και το έγγραφο µε αριθµό πρωτ / της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού. Σύµφωνα µε το έγγραφο αυτό θα πρέπει: Να περιοριστούν στο ελάχιστο τα επιχώµατα, Οι γεφυρώσεις ρεµάτων και ποταµών να γίνουν µε τέτοιο τρόπο που να θίγουν στο ελάχιστο την παρόχθια βλάστηση, χωρίς να γίνονται σηµαντικές επιχωµατώσεις προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το µήκος των γεφυρών, Να µην υπάρχουν επιχώµατα ύψους µεγαλύτερου των 15m, Στις περιπτώσεις εκτεταµένων επιχωµάτων των οποίων το µήκος υπερβαίνει τα 200m, το µέγιστο ύψος του όλου επιχώµατος θα είναι µικρότερο των 3m, Να αποφευχθούν τα ορύγµατα ύψους µεγαλύτερου των 20m. Για την καλύτερη ένταξη στο περιβάλλον και για να µην επιβαρυνθούν περισσότερο οι περιοχές τις οποίες διασχίζει η σιδηροδροµική γραµµή, η χάραξη αναπτύσσεται, όπου δυνατόν, σε επαφή µε την Εγνατία Οδό και περίπου σε ισοσταθµία, µε τη σιδηροδροµική γραµµή να βρίσκεται ελαφρά ψηλότερα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τα εκτεταµένα επιχώµατα, η δηµιουργία "νεκρών" περιοχών ανάµεσα από τα δύο έργα και η επιπρόσθετη οπτική παρενόχληση.

8 2.4. Στοιχεία Χάραξης Η µελέτη εκπονήθηκε µε βάση τον Νέο Κανονισµό Επιδοµής Γραµµής (ΝΚΕΓ) του Ο.Σ.Ε. και σύµφωνα µε το έγγραφο 79021// που τροποποίησε τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα γεωµετρικά και λοιπά χαρακτηριστικά µε βάση τα οποία έγινε η µελέτη. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ταχύτητα Μελέτης 160 km/hr 120 km/hr Ελάχιστη οριζοντιογρ. ακτίνα κυκλικού τόξου 1200m 700m Ελάχιστο µήκος ευθυγραµµίας 60m/0m 60m/0m Ελάχιστο µήκος κυκλικού τόξου 60m 60m Ελάχιστη ακτίνα τόξου στη µηκοτοµή Μέγιστη κατά µήκος κλίση 20,000m (10,000m) 10,000m (5,000 m) 2% για µέγιστο µήκος 5km 1.7% για µέγιστο µήκος 8km ακολουθεί ανακουφιστικό τµήµα µήκους L min =1,000m µε i max =0.25% Εύρος υποστρώµατος επιδοµής 8.00m 8.00m Πάχος επένδυσης φυτικής γης 0.30m 0.30m Κλίση πρανών επιχωµάτων 2:3 2:3 Αρχικές κλίσεις των πρανών στα ορύγµατα έχουν καθοριστεί από τη Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη. Οι τελικές κλίσεις θα διαµορφωθούν µετά την Οριστική Γεωλογική Μελέτη και την Γεωτεχνική Μελέτη. Επίσης τα ακριβή χαρακτηριστικά της επιδοµής θα καθοριστούν έπειτα από λεπτοµερή µελέτη στη φάση της µελέτης επιδοµής Σταθµοί Εκτός από τους δύο µεγάλους σταθµούς, της Αφετηρίας (Τερµατικός Σταθµός Ηγουµενίτσας) και του τέλους της χάραξης (Σταθµός Ιωαννίνων) είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενδιαµέσων σταθµών υπέρβασης κάθε 20 έως 30 km περίπου.

9 Ο ΟΣΕ ορίζει σαν θέση για τους σταθµούς αυτούς τα τµήµατα της χάραξης πριν από τις εισόδους των Σηράγγων και µετά από τις εξόδους αυτών. Οι γενικές αρχές σχεδιασµού των σταθµών είναι : Μηκοτοµική κλίση i 0,25% Mήκος σταθµού L 1200M Ανάπτυξη του σταθµού σε ευθυγραµµία της µηκοτοµής (απαγορεύεται τα "ψαλίδια" να βρίσκονται σε µηκοτοµική καµπύλη) Ενδιάµεσοι Σταθµοί Έγινε προσπάθεια, όπου ήταν εφικτό, να τοποθετηθούν σταθµοί υπέρβασης κοντά σε οικισµούς ή κοντά σε διασταυρώσεις µε την Εγνατία Οδό τηρώντας πάντα τις γενικές αρχές σχεδιασµού. Η χωροθέτηση αυτή θα διευκόλυνε την επικοινωνία της σιδ/κής γραµµής µε το οδικό δίκτυο σε περίπτωση µικτής χρήσεως (κίνηση εµπορικών και επιβατικών συρµών). Ο σταθµός της Κρυσταλοπηγής τοποθετείται πριν τον οµώνυµο οικισµό περί την χ.θ και συνδέεται µε την επαρχιακή οδό Ηγουµενίτσας Παραµυθιάς και µέσω αυτής µε την Εγνατία Οδό στον ανισόπεδο κόµβο Νεοχωρίου, αλλά και µε τους υπόλοιπους τοπικούς δρόµους. Μετά την τροποποίηση της χάραξης της Εγνατίας Οδού στην περιοχή (κινείται στην περιοχή της εναλλακτικής λύσης της υπάρχουσας µελέτης) η παρούσα πρόταση για την χωροθέτηση του σταθµού είναι πρακτικά µονοσήµαντη. Ο σταθµός Κρυσταλοπηγής έχει ωφέλιµο µήκος 750m περίπου και βρίσκεται τόσο σε µηκοτοµική όσο και σε οριζοντιογραφική ευθυγραµµία, στην µόνη διαθέσιµη (από απόψεως γεωµορφολογίας) περιοχή χωρίς την ανάγκη εκτεταµένων χωµατουργικών επεµβάσεων. Ο σταθµός του Αγ. Νικολάου βρίσκεται περί τη χ.θ και αναπτύσσεται στη µόνη περιοχή που ικανοποιεί τις οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές απαιτήσεις, χωρίς ταυτόχρονα να δηµιουργεί µεγάλα ορύγµατα και επιχώµατα. Όπως και προηγουµένως ο σταθµός έχει συνδεθεί µε το τοπικό δίκτυο ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση σε αυτόν. Έχει προβλεφθεί επίσης ο σταθµός αυτός να βρίσκεται σε ικανή απόσταση από την Εγνατία και σε τέτοια υψοµετρική διαφορά ώστε, σε περίπτωση που

10 απαιτηθεί, να µπορεί να δοθεί πρόσβαση και από την Εγνατία Οδό. Στην παρούσα φάση όµως και λαµβανοµένων υπόψη των αναµενόµενων φόρτων του σταθµού Αγ. Νικολάου αλλά και του καθαρά τοπικού του χαρακτήρα δεν προτείνεται η µελέτη ανισόπεδου κόµβου επί της Εγνατίας Οδού προκειµένου για την εξυπηρέτησή του. Οι προαναφερόµενοι σταθµοί ουσιαστικά είναι στάσεις αλλά καθώς οι σταθµοί αυτοί παίζουν και ρόλο ανακουφιστικών τµηµάτων για την µηκοτοµή της γραµµής προτείνεται να κατασκευαστεί και µια ή δύο παρακαµπτήριες γραµµές καθώς και κτίριο σταθµάρχη µε µικρή επιβατική αποβάθρα επί της παρακαµπτήριου. Το ωφέλιµο µήκος των σταθµών αυτών υπερβαίνει τα 750m ενώ η µηκοτοµική κλίση είναι µικρότερη από 0.25% µε τα ψαλίδια να βρίσκονται τόσο σε οριζοντιογραφική όσο και σε µηκοτοµική ευθυγραµµία. Η τελική διαµόρφωση των σταθµών Κρυσταλοπηγής και Αγ. Νικολάου θα γίνει στα πλαίσια της οριστικής µελέτης χάραξης και σταθµών. 3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι βασικές επιλογές που διέπουν τη µελέτη χάραξης του τµήµατος Ηγουµενίτσα Ιωάννινα είναι: Η µείωση / εξισορρόπηση των ορυγµάτων και επιχωµάτων Η παράλληλη χάραξη κατά τµήµατα µε την Εγνατία Οδό, που έχει ως πλεονεκτήµατα Να αποφεύγονται εκτεταµένα επιχώµατα Να µην δηµιουργούνται νεκρές περιοχές µεταξύ των έργων Να µειώνονται οι απαλλοτριώσεις Να απαλύνεται η οπτική όχληση Να αποφεύγεται η περαιτέρω διχοτόµηση περιοχών (π.χ πεδιάδα Ιωαννίνων) Η µείωση των τεχνικών έργων που επιβαρύνουν σηµαντικά το κόστος κατασκευής του έργου Η αποκατάσταση της επικοινωνίας εκατέρωθεν περιοχών µε την χάραξη ή και αποκατάσταση παράπλευρων και κάθετων οδών

11 Η εξυπηρέτηση των περιοχών που περνάει η γραµµή µε την δηµιουργία τεσσάρων επιβατικών σταθµών (Ηγουµενίτσας, Ιωαννίνων, Κρυσταλλοπηγής, Αγ,Νικολάου), και ενός εµπορικού σταθµού (Ιωαννίνων).

Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα

Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα Α.3.3.4.1. Μεταφορές 1. Γενικά Σήμερα, το βασικό πλέγμα των διαπεριφερειακών αξόνων στην ενότητα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου περιλαμβάνει τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ο τμήμα»

«ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ο τμήμα» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ τηλ.2510-227430, 2510-225770 FAX 224624 e-mail : teeam@tee.gr «ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ο τμήμα» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΕΤΑΦΟΡIKH YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

8. ΜΕΤΑΦΟΡIKH YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 115 8. ΜΕΤΑΦΟΡIKH YΠΟ ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.1 Ο ΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ 8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Το θεσµοθετηµένο κύριο οδικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Παραρτήματα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 4 Κατάλογος Σχημάτων... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 1.1. Γενικά στοιχεία... 6 1.2. Οριοθέτηση περιοχής μελέτης... 6 1.3. Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΕΡΟΙΑ Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΚΥ ΡΑ Σήµερα 18 Απριλίου 2005 οι παρακάτω αναφερόµενοι, άπαντες Πολιτικοί Μηχανικοί: 1) ηµοσθένης Τζιµηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 Β.1. Γενικά στοιχεία περιοχής Χωροταξικά στοιχεία... 5 Β.2. Κατευθύνσεις των υπερκείµενων βαθµίδων σχεδιασµού... 6 Β.3. Περιβαλλοντικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171015 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c)" 13.920.000 Φεβρουάριος 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c) 13.920.000 Φεβρουάριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c)" 13.920.000 Φεβρουάριος 2014 K:\N5800c\cons\tefhi\5320_MAPS.doc Ν5800c/5320 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ : «Εµπορικός & Επιβατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Παρουσίαση της Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., του Κυρίου άξονα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων αξόνων. Καινοτομίες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 51 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α) ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ Η ολοκλήρωση και ενίσχυση του οδικού

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης» Επιβλέποντες : Ηλιού Νικόλαος, Καθηγητής Καλιαμπέτσος Γεώργιος, Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ

ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ / ΤΚΜ Πρέντζας Σωτήρης Αγρ/µος Τοπ/φος Μηχανικός µέλος της.ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ Λάτσιος Ζαχαρίας Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ 1, Πολιτικός Μηχανικός - Ερευνητής ΕΜΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΛΑΪΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός MSc

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αξιολόγηση επιπτώσεων αυτοκινητοδρόµου Π.Α.Θ.Ε. Τµήµα Ευρείας Παράκαµψης Πατρών

Περιβαλλοντική αξιολόγηση επιπτώσεων αυτοκινητοδρόµου Π.Α.Θ.Ε. Τµήµα Ευρείας Παράκαµψης Πατρών Περιβαλλοντική αξιολόγηση επιπτώσεων αυτοκινητοδρόµου Π.Α.Θ.Ε. Τµήµα Ευρείας Παράκαµψης Πατρών Α. Κοτσώνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής ΕΥ Ε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ Α. Τσουχλαράκη Αγρονόµος και Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ. Παρασκευή 22.09.2006 Αποθήκη, Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ. Παρασκευή 22.09.2006 Αποθήκη, Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Παρασκευή 22.09.2006 Αποθήκη, Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προαστιακός περιφερειακός σιδηρόδροµος στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Αιγίου 2007-2010 Στρατηγικός Σχεδιασµός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης...

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Αιγίου 2007-2010 Στρατηγικός Σχεδιασµός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης...2 1.1. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής του ήµου Αιγίου... 2 1.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική

Διαβάστε περισσότερα