: ERA. : Trier (Germany) :Series of seminars on UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": ERA. : Trier (Germany) :Series of seminars on UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities"

Transcript

1 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 23-24/4/2012 Τίτλος Σεµιναρίου :Series of seminars on UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities Συµµετοχή :Ελισάβετ Μελά, Πρωτοδίκης Σχόλια Ο σκοπός του σεµιναρίου ήταν η πληροφόρηση των συµµετεχόντων ευρωπαίων δικαστών αφενός σχετικά µε το περιεχόµενο της Σύµβασης για τα ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), η οποία επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε να ισχύει εντός της ΕΕ από την 22 α Ιανουαρίου 2011 και µόλις πρόσφατα επικυρώθηκε και από τη χώρα µας µε τον Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ τεύχος Α 88/ ), αφετέρου µε τα άµεσα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειµένου να προωθήσει τη γνώση για τα ανωτέρω δικαιώµατα και την υλοποίηση των υποχρεώσεων που ανέλαβε η ΕΕ επικυρώνοντας την ανωτέρω ιεθνή Σύµβαση. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσω να αναφέρω τα σηµαντικότερα σηµεία της κάθε εισήγησης, έτσι ώστε να αποκτήσετε µια πλήρη εικόνα των θεµάτων που αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν. Το θέµα της πρώτης εισήγησης ήταν «Εισαγωγή στη Σύµβαση των ΗΕ για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ: ανάπτυξη, σκοπός και γενικές αρχές». Η εισηγήτρια, Shivaun Quinlivan, παρουσίασε συνοπτικά το θέµα των βασικότερων άρθρων της σύµβασης επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στον σηµαντικότερο σκοπό της σύµβασης, δηλαδή τη µεταβολή του τρόπου µε τον οποίο εξετάζεται το θέµα της διάκρισης σε βάρος

2 των ΑµεΑ. Ειδικότερα, πλέον δεν είναι σηµαντική η εξέταση µε ιατρικά κριτήρια προκειµένου να διαπιστωθεί εάν το άτοµο έχει κάποια αναπηρία και σε ποιο βαθµό, αλλά η εξέταση µε κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή ποια µέτρα µπορεί να λάβει η κοινωνία προκειµένου τα ΑµεΑ να απολαµβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα (paradigm shift from medical model to social model). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Σύµβαση δεν δηµιουργεί νέα ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά τα Κράτη µέλη συνειδητοποιώντας ότι (µέχρι την υπογραφή της ανωτέρω σύµβασης) δεν είχε πραγµατοποιηθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ΑµεΑ θέλησαν µε τη σύνταξη και υπογραφή της ανωτέρω σύµβασης να επανακαθορίσουν µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τα δικαιώµατα αυτά και τα καθήκοντα που τα Κράτη µέλη αναλαµβάνουν. Πρέπει, ακόµη, να τονιστεί ότι τα άρθρα 3-9 της σύµβασης θεσµοθετούν αρχές σύµφωνα µε τις οποίες πρέπει να ερµηνεύονται όλα τα ειδικότερα άρθρα της σύµβασης. Η ίδια εισηγήτρια µε το δεύτερο θέµα που ανέπτυξε ως προς τις «Ειδικότερες ουσιαστικές υποχρεώσεις µε βάση της Σύµβαση ΗΕ για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ : εκπαίδευση, υγεία, συµµετοχή, ιδιωτική ζωή και προστασία προσωπικών δεδοµένων, επίπεδο ζωής και κοινωνική προστασία», τόνισε ότι, µολονότι σε πολλά από τα ανωτέρω θέµατα η ΕΕ δεν έχει άµεση αρµοδιότητα µε αποτέλεσµα να µην έχει και άµεση εφαρµογή η Σύµβαση, πρέπει η τελευταία να εφαρµόζεται και ως προς αυτά, καθώς έµµεσα πολλές από τις δραστηριότητες της ΕΕ άπτονται αυτών (πλέον, βέβαια, για τη χώρα µας η Σύµβαση έχει άµεση εφαρµογή, δεδοµένης της πρόσφατης επικύρωσής της, ανεξάρτητα των υποχρεώσεων της χώρας µας από την ΕΕ). Ακολούθως, η τρίτη εισήγηση πραγµατεύτηκε το θέµα : «Οι συνέπειες της Σύµβασης για το Ευρωπαϊκό ίκαιο για τα ΑµεΑ : δηµιουργία ενός νέου νοµικού πλαισίου ο ρόλος της Γενικής Γραµµατείας για τα ΑµεΑ η Σύµβαση ως ερµηνευτικό εργαλείο και η νοµική της υπόσταση υπό το Ευρωπαϊκό ίκαιο- υπάρχει χώρος για άµεσα αποτελέσµατα;». Ο εισηγητής, Andre Gubbels, αρχικά αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΕΕ ανήκει στη «µονιστική παράδοση» της ιεθνούς Έννοµης Τάξης, ανέπτυξε τα περιστατικά και τα συµπεράσµατα της υπόθεσης Van Gend en Loos (case 26/62), εξήγησε υπό

3 ποιες προϋποθέσεις συγκεκριµένες διατάξεις µπορούν να έχουν άµεσο οριζόντιο αποτέλεσµα αναφερόµενος στην υπόθεση Defrenne v. Sabena (case 43/75). Επίσης, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ υπογράφει και επικυρώνει διεθνή σύµβαση (Απόφαση 2010/48/ EC) και στη συνέχεια εξήγησε το χαρακτήρα της Σύµβασης ως «µικτή σύµβαση» και την έννοια αυτής, δηλαδή αναφέρθηκε στους τοµείς της Σύµβασης για τις οποίες η ΕΕ έχει αποκλειστική αρµοδιότητα, «συµµετοχική» αρµοδιότητα και µόνον υποστηρικτή ή συντονιστική αρµοδιότητα. Στη συνέχεια, διέκρινε ως προς την ελεγκτική αρµοδιότητα του ΕΕ σε σχέση µε τις µικτές συµβάσεις ανάλογα µε το αν υπάρχει Ευρωπαϊκό ίκαιο που να καλύπτει τον τοµέα δικαίου, αλλά όχι το συγκεκριµένο ζήτηµα (βλ. case C-239/ 03 Commission v France- Etang de Berre) ή όχι (βλ. case C-431/05 Merck Genericos). Περαιτέρω, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι σύµφωνα µε τη µονιστική παράδοση, οι διεθνείς συµβάσεις που υιοθετούνται από την ΕΕ έχουν άµεσα έννοµα αποτελέσµατα στην Ευρωπαϊκή έννοµη τάξη (βλ. case 181/73 Haegeman/ Etat Belge) και ότι υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις µπορεί ακόµη και το άτοµο να επικαλεστεί τη διεθνή σύµβαση ενώπιον ικαστηρίου (βλ. Demirel Case 12/86). Κατέληξε, δε, ότι η Σύµβαση αποτελεί εργαλείο για την ερµηνεία του Ευρωπαϊκού ικαίου, συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων. Η τέταρτη εισήγηση πραγµατεύτηκε το θέµα : «Μη- διάκριση, εύλογη διευκόλυνση και το βάρος απόδειξης στις υποθέσεις διάκρισης σε βάρος των ΑµεΑ- Ευρωπαϊκό ίκαιο και πέρα από αυτό : ορισµός, σκοπός, ερµηνεία και οι συνέπειες της Σύµβασης». Ο εισηγητής, Richard Whittle, αναφέρθηκε στον υλικό στόχο της Σύµβασης και στον ποιοτικό της στόχο. Κυρίως, ασχολήθηκε µε τον στόχο υλοποίησης της «ίσης µεταχείρισης» της οδηγίας 2000/78/ EC, στη δυσκολία της νοοτροπίας των ανθρώπων, στη λειτουργία του «καθήκοντος» των Κρατών µελών που επιβάλλεται από την Οδηγία και τη Σύµβαση και τη διαφοροποίησή του από τις απαγορεύσεις. Ακόµη, ανέπτυξε την προβληµατική µορφή του όρου «αναπηρία», ενώ αναφέρθηκε στο βάρος απόδειξης και την αντιστροφή του, όπως συµβαίνει στις υποθέσεις διάκρισης σε βάρος των ΑµεΑ. Σχολίασε ότι η υπόθεση Chacon Navas (case C-13/05)

4 ήταν λανθασµένη εξαιτίας των ελλιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν στο ΕΕ, ενώ το ίδιο θέµα (εάν η αρρώστια εµπίπτει στην έννοια της αναπηρίας υπό την οδηγία της ΕΕ) εκκρεµεί στο ΕΕ µε αφορµή άλλη υπόθεση (Jette Ring, C-335/11). Στη συνέχεια, η τέταρτη εισηγήτρια, Immaculada Placencia Porerro, αναφέρθηκε στους τρόπους µε τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να πετύχει τους στόχους της Σύµβασης και της Οδηγίας της ΕΕ ως προς την τεχνική τους πλευρά. ηλαδή, αναφέρθηκε στην υιοθέτηση νοµοθεσίας για την ύπαρξη συγκεκριµένων προϋποθέσεων για την παραγωγή προϊόντων και την προσφορά υπηρεσιών που να ικανοποιούν τις ανάγκες των ΑµεΑ εξ αρχής χωρίς να υπάρχει η ανάγκη µεταγενέστερης τροποποίησής τους, ώστε να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. Ακολούθησε η έκτη εισήγηση του John Horan, η οποία, κατά τη γνώµη της γράφουσας, ήταν η σηµαντικότερη όλων, καθώς ο εισηγητής µοιράστηκε µε το ακροατήριο την προσωπική του ιστορία, δηλαδή, διηγήθηκε πως ο ίδιος υπέστη διάκριση λόγω της αναπηρίας του. Συνοπτικά, ο εισηγητής ήταν δικηγόρος εξειδικευµένος στις υποθέσεις διάκρισης σε βάρος των ΑµεΑ, ασκούσε το επάγγελµά του στην Αγγλία, ήταν µόλις 31 ετών όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο εξαιτίας του οποίου υπέστη µερική παράλυση δεξιάς πλευράς και κάποιες µικρές επιπτώσεις στη µνήµη του όσον αφορά αριθµούς και στην εκφορά του λόγου του (µιλάει αργά). Ήταν τυχερός, καθώς κατάφερε να επανέλθει και να ασκήσει εκ νέου δικηγορία στον ίδιο τοµέα. Εµφανίστηκε στο Εφετείο υπερασπιζόµενος υπόθεση πελάτισσάς του και κατά την ακροαµατική διαδικασία, µολονότι είχε ενηµερώσει το ικαστήριο ότι είναι ΑµεΑ, οι δικαστές τον διέκοπταν συνεχώς, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του σωστά. Μετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα τον κάλεσε ο δικηγορικός σύλλογος στον οποίο ανήκε και εξαιτίας παραπόνων που είχαν εκφράσει οι δικαστές στην ανωτέρω δίκη (µοναδικό παράπονο) του απαγόρευσαν να υπερασπίζεται υποθέσεις ενώπιον του Εφετείου και των λοιπών ανώτερων δικαστηρίων για χρονικό διάστηµα 18 µηνών, ενώ για να εµφανίζεται ενώπιον µικρότερων δικαστηρίων έπρεπε να ενηµερώνει εγγράφως τους δικάζοντες δικαστές και τον πελάτη του, µε αποτέλεσµα, πέρα

5 από την προσωπική προσβολή που υπέστη, να ελαττωθεί η πελατεία του, αφού η πλειοψηφία των υποθέσεων διάκρισης δικάζονται από το Εφετείο. Ακολούθως, ο εισηγητής προσέφυγε στα ικαστήρια της χώρας του υποστηρίζοντας ότι είχε πέσει θύµα διάκρισης λόγω της αναπηρίας του και τελικά κέρδισε την υπόθεση. Πραγµατικά, ήταν συγκλονιστική η περιγραφή των συνεπειών της διάκρισης που υπέστη και πρέπει να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για τους δικαστές προκειµένου να µην υποπίπτουν σε διακριτική µεταχείριση των ΑµεΑ. Ακολούθως, οι συµµετέχοντες χωριστήκαµε σε οµάδες εργασίας και συζητήσαµε τρεις υποθετικές υποθέσεις διάκρισης, χρησιµοποιώντας τις γνώσεις που είχαµε αποκοµίσει από την πρώτη ηµέρα του σεµιναρίου και προσπαθώντας να εφαρµόσουµε σωστά τη Σύµβαση των ΗΕ και την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Μετά από τη δηµόσια συζήτηση των συµπερασµάτων στα οποία κατέληξε η κάθε οµάδα, ολοκληρώθηκε η πρώτη ηµέρα του σεµιναρίου. Την επόµενη ηµέρα, το σεµινάριο ξεκίνησε µε την εισήγηση του Oliver Lewis, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα «Αξιολογήσεις για τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ΑµεΑ υπό το φως της Σύµβασης». Ο εισηγητής αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι περισσότερες νοµοθεσίες των Κρατών- µελών σχετικά µε το θεσµό της δικαστικής συµπαράστασης είναι αντίθετες µε τη Σύµβαση και αποτελούν παράνοµη στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ΑµεΑ. Τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο κρίνεται εάν τα ΑµεΑ έχουν ή όχι δικαιοπρακτική ικανότητα, θυµίζοντας ότι όλοι µας για τις σηµαντικές αποφάσεις της ζωής µας ή ακόµη και της καθηµερινότητάς µας σχεδόν πάντα λαµβάνουµε υπόψη και τη γνώµη είτε τρίτου εξειδικευµένου προσώπου είτε τρίτου προσώπου που εµπιστευόµαστε, προτείνοντας να µην αφαιρείται η δικαιοπρακτική ικανότητα από τα ΑµεΑ, αλλά να τους χορηγείται η δυνατότητα να συµβουλεύονται άτοµα που εµπιστεύονται πριν να λάβουν αποφάσεις για τη ζωή τους (δικαίωµα στην εργασία, στην απόκτηση οικογένειας, στην περιουσία και ιδιοκτησία, στην συµµετοχή στην κοινωνική ζωή, συµµετοχής στην πολιτική ζωή ψήφος). Κατέληξε ότι πρέπει να

6 µεταβληθεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται τα ΑµεΑ νοµοθετικά, δηλαδή από «αντικείµενα» σε «υποκείµενα». Ο επόµενος εισηγητής, Constantin Cojocariu, ασχολήθηκε µε το θέµα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη στο διεθνές δίκαιο και υπό το φως της Σύµβασης και ακολούθως, σχολίασε τα πραγµατικά περιστατικά τριών υποθέσεων και την εφαρµογή της Σύµβασης σε αυτές (Farcas v Romania appl. No 32596/04, dec. of 14/09/2010, Djordjevic and Djordjevic v Croatiaappl. No 41526/10, pending, Malacu and others v Romania, Campeanu v Romania, pending). Ο τελευταίος εισηγητής, Jose A. Gutierrez- Fons, ανέπτυξε το θέµα «ιαδικασία προδικαστικών ερωτηµάτων και η ενσωµάτωση των ΑµεΑ». Συγκεκριµένα, αναφέρθηκε στην αρµοδιότητα του ΕΕ ως προς τα προδικαστικά ερωτήµατα που θέτουν τα εθνικά δικαστήρια, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Σύµβαση είναι µικτή σύµβαση και στη διάκριση µεταξύ άµεσου αποτελέσµατος και σύµφωνης ερµηνείας της Σύµβασης. Επίσης, ασχολήθηκε µε τις συνέπειες της Σύµβασης στο παράγωγο Ευρωπαϊκό ίκαιο και σχολίασε την υπόθεση Chacon Navas, C-13/05, ECR p. I και την εκκρεµή υπόθεση Jette Ring, C-335/11, οι οποίες αφορούν νοµολογία σχετική µε την Οδηγία 2000/78. Σε αυτό το σηµείο ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ηµέρα του σεµιναρίου, το οποίο πρέπει να οµολογήσω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και προσέφερε την απαραίτητη πληροφόρηση προκειµένου να αντιµετωπίσει κάθε νοµικός την εφαρµογή του νέου δικαίου που εισάγει η εν λόγω Σύµβαση ΗΕ και οι αναφερόµενες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 398/09/EL WP 160 Γνωµοδότηση 2/2009 για την προστασία προσωπικών δεδοµένων παιδιών (γενικές κατευθυντήριες γραµµές και η ειδική περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn

Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn Μετάφραση: Νίκος Μαστρακούλης Επιµέλεια: Παναγιώτης ηµητράς ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, Φίλες και φίλοι,

Κυρίες και κύριοι, Φίλες και φίλοι, Προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων, γενικά, των ατόµων µε αναπηρία Μετατροπή της Οδηγίας Πλαίσιο της ΕΕ (2000/78/ΕΚ) στην κυπριακή έννοµη τάξη, εφαρµογή και συνέπειες Η σχετική δραστηριότητα της Οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Το «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην Εσωτερική Αγορά. SEC(2011) 321 τελικό

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην Εσωτερική Αγορά. SEC(2011) 321 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2011 COM(2011) 128 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην Εσωτερική Αγορά SEC(2011) 321 τελικό EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α CRI(2009)31 Version grecque Greek version ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (τέταρτος κύκλος επιτήρησης) Υιοθετήθηκε στις 2 Απριλίου 2009 ηµοσιεύθηκε στις 15 Σεπτεµβρίου 2009 ECRI Secretariat Directorate

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001

Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001 Greek Συνέδριο, Βρυξέλλες, 3 εκεµβρίου 2001 ιακρίσεις λόγω Σχεδιασµού ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...2 Η έννοια του σχεδιασµού για όλους...4 Το ζήτηµα των ιακρίσεων λόγω σχεδιασµού...5 Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ι.Α.Π.Α.Δ.) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 883/2004 ΚΑΙ 987/2009».

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 883/2004 ΚΑΙ 987/2009». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Θέµα: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 883/2004 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων 00323/07/EL WP 131 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Innsbruck. : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law

: ERA. : Innsbruck. : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Innsbruck Ηµεροµηνία : 13-15/3/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : Workshop on cross-border divorce and maintenance: jurisdiction and application law Συµµετοχή : Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

Tρίτη έκθεση για την Κύπρο

Tρίτη έκθεση για την Κύπρο CRI(2006)17 Version grecque Greek version Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας Tρίτη έκθεση για την Κύπρο Υιοθετήθηκε στις 16 εκεµβρίου 2005 Στρασβούργο 16 Mαΐου 2006 Για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ CRI(2011)20 Version grecque Greek version ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (τέταρτος κύκλος επιτήρησης) Υιοθετήθηκε στις 23 Μαρτίου 2011 ηµοσιεύθηκε στις 31 Μαΐου 2011 ECRI Secretariat Directorate General

Διαβάστε περισσότερα

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ειδική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη Τηλ: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 E - mail: esaea@otenet.gr 3 η εκέµβρη Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

[Type the document subtitle]

[Type the document subtitle] CITY [Type the document subtitle] ADIKAIOU [Pick the date] [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Επιμορφωτική ενότητα σχετικά με τη «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού» Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Σύμβαση αριθ. JUST/2010/JCIV/FW/0052/A4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2015 COM(2015) 191 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.11.2005 COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Παιδιού Τεσσαρακοστή δεύτερη Συνεδρία Γενεύη, 15 Μαΐου-2 Ιουνίου 2006. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ Αρ. 8 (2006)

Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Παιδιού Τεσσαρακοστή δεύτερη Συνεδρία Γενεύη, 15 Μαΐου-2 Ιουνίου 2006. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ Αρ. 8 (2006) Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Παιδιού Τεσσαρακοστή δεύτερη Συνεδρία Γενεύη, 15 Μαΐου-2 Ιουνίου 2006 CRC/C/GC/8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ Αρ. 8 (2006) Το δικαίωµα του παιδιού στην προστασία από τη σωµατική τιµωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.7.2001 COM(2001) 274 τελικό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα