Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη"

Transcript

1 Ακινα 25 Ιουλίου 2014 Α.Ρ.: 19 Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Σε ςυνζχεια τθσ απάντθςθσ ςασ με Α.Ρ. Υ/ΙΕ/221/ ςτο υπ αρ. 7754/ τθσ Βουλευτι κασ Γιαννακάκθ και ςε ςυνζχεια τθσ υπ αρ. 149/2014 Γνωμοδότθςθσ του Ε Τμιματοσ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ κα κζλαμε να κζςουμε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα: Α) ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο Κλάδοσ Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ αρικμεί 190 ςτελζχθ, εκ των οποίων 170 είναι απόφοιτοι του αντίςτοιχου εξειδικευμζνου Τμιματοσ τθσ ΕΣΔΔ. Το ςφνολο των ςτελεχϊν του Κλάδου χαρακτθρίηεται από απόλυτθ εξειδίκευςθ ςε κζματα Δθμόςιασ Διπλωματίασ ςτο πλαίςιο τθσ διεκνοφσ επικοινωνίασ και τθσ προβολισ τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό, αποκτθκείςα τόςο από ςτοχευμζνα προγράμματα ςπουδϊν όςο και από πολφχρονθ εμπειρία από ςτελζχωςθ των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ Εξωτερικοφ και των αντίςτοιχων υποςτθρικτικϊν Διευκφνςεων τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ. Ο Κλάδοσ αποτελεί τον μοναδικό ςτθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ με εξειδίκευςθ ςε κζματα διεκνοφσ επικοινωνίασ. Με τθ δθμιουργία το 1993 του Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου ςτθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, το οποίο ςτθ ςυνζχεια μετονομάςτθκε ςε Ακολοφκων Επικοινωνίασ (2003) και Στελεχϊν Επικοινωνίασ (2006), θ Ελλθνικι Ρολιτεία εξεδιλωςε τθ βοφλθςθ θ προβολι τθσ εκνικισ εικόνασ ςτο εξωτερικό να αποτελζςει, κάτω από τισ οδθγίεσ τθσ εκάςτοτε κυβερνθτικισ θγεςίασ, ζργο εξειδικευμζνων ςτελεχϊν υψθλϊν τυπικϊν προςόντων με επάρκεια ςε περιςςότερεσ από μία ξζνεσ γλϊςςεσ και τθν αντίςτοιχθ κατάρτιςθ που παρζχει θ εκπαιδευτικι διαδικαςία τθσ ΕΣΔΔ. Η πρόκεςθ τθσ Ρολιτείασ για τθ δθμιουργία εξειδικευμζνων ςτελεχϊν διεκνοφσ επικοινωνίασ καταγράφεται εξαρχισ ςτο ΑΡ 746/ ζγγραφο του ΓΓ Τφπου και Ρλθροφοριϊν κ. Β. Μαγγίνα προσ τον Υπουργό Ρροεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ κ. Σ. Κοφβελα με το οποίο ηθτείται θ «Κδρυςθ Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου» για τισ ανάγκεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν. Οι απόφοιτοι αυτοί κα εντάςςονται αυτομάτωσ ςτον Κλάδο ΡΕ2, όπωσ προβλζπει ο Οργανιςμόσ τθσ ΓΓΤΡ και κα επανδρϊνουν τα Γραφεία Τφπου Εξωτερικοφ ι τισ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ που ζχουν ςχζςθ με το αντικείμενό τουσ». 1

2 Στα Ρρακτικά τθσ ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ 22 α, , του ΔΣ του ΕΚΔΔ με κζμα τθ «Σφςταςθ Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου ςτθν ΕΣΔΔ» ο Ειςθγοφμενοσ το κζμα, Δ/ντισ τθσ ΕΣΔΔ, αν. Κακθγθτισ κ. Γ. Δονάτοσ, μεταξφ άλλων, ςθμειϊνει: «... Σκοπόσ του Τμιματοσ κα είναι θ παροχι πλθρζςτερθσ και πλζον εξειδικευμζνθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ μελλοντικοφσ Ακολοφκουσ Τφπου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν. Επειδι θ Σχολι ζχει τθ δυνατότθτα παροχισ εκπαίδευςθσ για τθ δθμιουργία ικανϊν ςτελεχϊν, που κα εκπροςωπιςουν τθ χϊρα μασ ςτο εξωτερικό ωσ Ακόλουκοι Τφπου, ειςθγοφμαι να γίνει πρόταςθ ςτον Υπουργό Ρροεδρίασ για τα παρακάτω: α) τθ ςφςταςθ Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου ςτθν ΕΣΔΔ, * +, από τθ Θ εκπαιδευτικι ςειρά, με αποςτολι τθν παροχι πλθρζςτερθσ και πλζον εξειδικευμζνθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ μελλοντικοφσ Ακολοφκουσ Τφπου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν. β) Τον κακοριςμό του αρικμοφ των ειςακτζων ςε 15 ςπουδαςτζσ ετθςίωσ. Γ) Τθν εξζταςθ των υποψθφίων ςτο τελικό ςτάδιο ςε δφο ξζνεσ γλϊςςεσ με υποχρεωτικι τθν αγγλικι [ ]». Είχε προθγθκεί θ εκπόνθςθ «Μελζτθσ για τθ Σκοπιμότθτα Κδρυςθσ νζου Τμιματοσ Εξειδίκευςθσ Ακολοφκων ςτο Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» από τουσ Β. Καπετανγιάννθ, Ακ. Βερζμθ, Ρ. Καφετηι, Δ. Χαραλάμπθ, Σπ. Διαμαντι, Ακινα Σε όλα τα Ρρογράμματα Σπουδϊν του Τμιματοσ, τουσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ και ςχετικά ζγγραφα του ΕΚΔΔ καταγράφεται με ςαφινεια θ εξειδίκευςθ των αποφοίτων ςτελεχϊν του Κλάδου ςε κζματα διεκνοφσ επικοινωνίασ για τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ. Ενδεικτικά, ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Θ Εκπαιδευτικισ Σειράσ (πρϊτθ για τουσ Ακολοφκουσ Τφπου το 1995) ςθμειϊνεται, μεταξφ άλλων, ειςαγωγικά: «Η ιδιαιτερότθτα του επαγγζλματοσ του (Ακολοφκου Τφπου) είναι κακοριςτικι ςτον προςδιοριςμό ειδικϊν κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων, ζτςι ϊςτε να ανταπεξζλκει επιτυχϊσ ςτισ ανάγκεσ τθσ ςταδιοδρομίασ του ωσ Ακόλουκοσ ςτα Γραφεία Τφπου εξωτερικοφ, κακϊσ το ζργο του Ακολοφκου Τφπου εντάςςεται ςτθ διπλωματικι εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ του» «Αφετθρία του προτεινόμενου προγράμματοσ ςπουδϊν είναι θ παραδοχι ότι οι υφιςτάμενεσ ελλείψεισ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ επικοινωνίασ δεν μποροφν να καλυφκοφν παρά με τθν παραγωγι εξειδικευμζνων κρατικϊν ςτελεχϊν, ικανϊν να διαχειρίηονται τθν επικοινωνιακι ςτρατθγικι του κράτουσ» «Εδράηεται α) ςτο ρόλο που διαδραματίηουν τα ΜΜΕ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ, β) ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ Ελλάδασ για τθν πειςτικι προβολι ςτο εξωτερικό των διεκνϊν και περιφερειακϊν τθσ δυνατοτιτων και των εκνικϊν τθσ κεμάτων, κακϊσ και για τθ δθμιουργία κετικισ εικόνασ για τθ χϊρα ςτο εξωτερικό γ) ςτθν ανάγκθ τθσ «αρμόδιασ διαχείριςθσ» των δθμόςιων ςχζςεων του κράτουσ». Στθν Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων ζτουσ 2002 του ΕΚΔΔ (ΙΕ Εκπαιδευτικι Σειρά), μεταξφ άλλων, ςθμειϊνεται: «Σκοπόσ του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι θ βζλτιςτθ προετοιμαςία των μελλοντικϊν Ακολοφκων Τφπου, ϊςτε να καταςτοφν ικανοί να διαχειριςτοφν αποτελεςματικά ζνα κατεξοχιν πολφτιμο για τθν εποχι μασ αγακό, τθν πλθροφορία και να αςκιςουν ζναν πολυδιάςτατο και απαιτθτικό ρόλο, ωσ επικοινωνιακοί κόμβοι μεταξφ τθσ Ελλάδασ και του υπόλοιπου κόςμου, ςτο πεδίο τθσ ελλθνικισ εξωτερικισ πολιτικισ, τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνεργαςίασ, και ευρφτερα, τθσ πολιτικισ και τθσ διπλωματίασ». Ανάλογεσ εμφατικζσ αναφορζσ ςτθν εξειδίκευςθ των ςτελεχϊν του Κλάδου καταγράφονται ςε όλα τα Ρρογράμματα Σπουδϊν. Ενδεικτικά για τθν ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Στελεχϊν Επικοινωνίασ (2010), αναφζρεται ειςαγωγικά ωσ ςκοπόσ του να «τουσ κακιςτά ικανοφσ να αςκιςουν ςτο μζλλον το επάγγελμά τουσ, δθλαδι να λειτουργιςουν αποτελεςματικά ωσ ςτελζχθ επικοινωνίασ επιφορτιςμζνα με τθν προβολι τθσ Ελλάδασ ςτο εξωτερικό, τθν ανάδειξθ του ςφγχρονου 2

3 προςϊπου τθσ χϊρασ και των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ». Στουσ ειδικοφσ ςτόχουσ, μεταξφ άλλων, ςθμειϊνεται ότι «το πρόγραμμα τθσ ειδικισ φάςθσ ςπουδϊν ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να δϊςει ςτα μελλοντικά Στελζχθ Επικοινωνίασ τισ ειδικζσ εκείνεσ γνϊςεισ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ ςτθν εργαςία τουσ. Με βάςθ αυτι τθ λογικι κα μελετθκοφν, αναλυκοφν και εξεταςτοφν κζματα ςχετικά με: τισ Στρατθγικζσ Επικοινωνίασ, το Διεκνζσ Επικοινωνιακό Σφςτθμα, τθ Δθμόςια Διπλωματία και το Nation Branding, τθν Ελλθνικι Εξωτερικι Ρολιτικι και κζματα Διεκνοφσ Δικαίου και το επαγγελματικό πεδίο των Στελεχϊν Επικοινωνίασ, δθλαδι, τθν οργάνωςθ και λειτουργία των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνία και το ρόλο του Στελζχουσ Επικοινωνίασ, τισ τεχνικζσ ραδιοφωνικισ και τθλεοπτικισ ςυνζντευξθσ και τθ ςφνταξθ άρκρων, αναςκευαςτικϊν επιςτολϊν, position papers κλπ.». Ενδεικτικά ςτισ κεματικζσ που παρακολοφκθςαν τα ςτελζχθ του Κλάδου, μεταξφ άλλων, ιταν: «Αρχζσ Στρατθγικισ Επικοινωνίασ», «Δθμόςια Διπλωματία», «Διεκνζσ Επικοινωνιακό Σφςτθμα», «Nation Branding: Θεωρία και Ρρακτικι», «Διεκνζσ Ρολιτικό Σφςτθμα», «Η Ελλθνικι Εξωτερικι Ρολιτικι και θ Ευρωπαϊκι ϋενωςθ», «Ειδικά Θζματα Διεκνοφσ Δικαίου», «Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ», «Τεχνικζσ αδιοφωνικισ και Τθλεοπτικισ Συνζντευξθσ», «Σφνταξθ Άρκρων, Αναςκευαςτικϊν Επιςτολϊν, Position Papers, Bullet Points» κ.α. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ςυμπλθρωματικά εργαςτιρια, τα οποία πραγματοποιικθκαν με τθ μορφι διαλζξεων, επιςκζψεων και αςκιςεων προςομοίωςθσ, για τθν πρακτικι εμπζδωςθ τεχνικϊν και άλλων δεξιοτιτων (επικοινωνιακζσ, κοινωνικζσ κλπ.). Τα μζλθ του Κλάδου παρακολοφκθςαν επίςθσ εξειδικευμζνο πρόγραμμα ανάπτυξθσ γλωςςικϊν και επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, προςαρμοςμζνο ςτισ ειδικότερεσ απαιτιςεισ του μελλοντικοφ τουσ επαγγζλματοσ. Σε αυτό το ςκεπτικό ςτθρίηεται το άρκρο 7 του ν.3166/2003 περί πλιρωςθσ κζςεων του Κλάδου Συμβοφλων και Ακολοφκων Επικοινωνίασ, το οποίο προβλζπει τθ ςτελζχωςθ του Κλάδου από απόφοιτουσ του Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου τθσ ΕΣΔΔ, το οποίο μετονομάηεται ςε Τμιμα Ακολοφκων Επικοινωνίασ. Συγκεκριμζνα θ Ειςθγθτικι Ζκκεςθ αναφζρει ότι «Η ίδρυςθ του τμιματοσ αυτοφ είχε ωσ ςκοπό μζςα από αυςτθρζσ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ και αξιολόγθςθσ, να παραχκοφν ςτελζχθ με εξειδικευμζνα προςόντα, τα οποία, με ταχεία εξζλιξθ, κα καταςτοφν ικανά να προωκιςουν τθν αναβάκμιςθ των Γραφείων Τφπου ςτο εξωτερικό, θ οποία εντάςςεται ςτο γενικότερο εκςυγχρονιςμό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.» Στθν απάντθςι ςασ αναγνωρίηεται, επίςθσ, ότι «πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ άςκθςθ των αρμοδιοτιτων και εν γζνει θ εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ των Γενικϊν Γραμματειϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ και Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ τόςο υπό τθ μζχρι ςιμερα όςο και υπό τθν υπό κζςπιςθ νζα οργανωτικι τουσ δομι, δεν είναι δυνατι χωρίσ τθ ςυνειςφορά του εξειδικευμζνου ςε κζματα επικοινωνίασ προςωπικοφ του Κλάδου Γραμματζων και Συμβοφλων Επικοινωνίασ» θ οποία, όμωσ, ςυνδζεται με τθν επιτακτικι ανάγκθ ςτελζχωςθσ των οργανικϊν μονάδων των ανωτζρω Γενικϊν Γραμματειϊν από τον εν κζματι Κλάδο χωρίσ, όμωσ, να εξθγείται πϊσ και γιατί ζνασ εξειδικευμζνοσ Κλάδοσ κα πρζπει να τοποκετθκεί ςε όλεσ τισ οργανικζσ μονάδεσ και γιατί κα πρζπει να αποειδικευκεί αναλαμβάνοντασ κακικοντα ζξω από τθν εξειδίκευςι του. Επ αυτοφ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ φπαρξθ του Κλάδου αυτοφ (ωσ εξειδικευμζνου) επαναλαμβάνεται τόςο ςτο ν.4024/2011 για το ενιαίο μιςκολόγιο, αλλά και ςτο διευκρινιςτικό ΡΔ 18/2012, όπωσ και ςτο άρκρο 13 του ν.4208/2013 «υκμίςεισ για τθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ Ελλθνικισ Ρροεδρίασ» με το οποίο προςτίκεται το άρκρο 6 Α ςτο ν.4148/2013 «Σφςταςθ Γραφείου Ελλθνικισ Ρροεδρίασ και άλλεσ διατάξεισ». 3

4 Β) ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Στθν απάντθςι ςασ αναφζρεται ότι τα κακικοντα του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ δεν ςυνδζονται ρθτά με κάποιο αποκλειςτικό και ειδικό ζργο, αναγνωρίηονται όμωσ οι γνϊςεισ τουσ επί κεμάτων επικοινωνιακισ πολιτικισ. Επ αυτοφ, παρότι δεν γίνεται ρθτι αναφορά ςτον ν.3166/2003 ςε ςφνδεςθ κακθκόντων του Κλάδου με κάποιο αποκλειςτικό και ειδικό ζργο θ ςφνδεςθ αυτι ςυνάγεται, ενδεικτικά και όχι εξαντλθτικά, ωσ ακολοφκωσ: Καταρχάσ, από τθν ίδια τθν φπαρξθ του ειδικοφ Κλάδου ςτον ν.3166/2003, κακϊσ δεν νοείται θ φπαρξθ ενόσ Κλάδου που δεν ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνα κακικοντα. Πςον αφορά ςτθν αξιοποίθςθ των ςτελεχϊν του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ με βάςθ τθν εξειδίκευςι τουσ, ςτο άρκρο 5 του ν.3166/2003 προβλζπεται, μεν, όπωσ αναφζρεται ςτθν απάντθςι ςασ, θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων του εν λόγω Κλάδου ςτθ Διεφκυνςθ Υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων, ςτθ Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ, ςτθ Διεφκυνςθ Αναλφςεων και Τεκμθρίωςθσ, ςτθ Διεφκυνςθ Εποπτείασ ΜΜΕ, ςτθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Σχεδίαςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, ςτο Γραφείο MEDIA Ακθνϊν (το οποίο ζχει καταργθκεί), κακϊσ και πρωτίςτωσ ςτα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ ςτο Εξωτερικό, αλλά, όπωσ προκφπτει από τθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ, ο νομοκζτθσ απζβλεπε ςτθν εκπαίδευςθ των υπαλλιλων και όχι ςτθ ςτελζχωςθ των οργανικϊν μονάδων. Επίςθσ, θ για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ τοποκζτθςι τουσ ςτισ Δ/νςεισ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν αφορά αποκλειςτικά ςτθν απαςχόλθςθ με ηθτιματα διοικθτικισ και οικονομικισ φφςθσ που ςχετίηονται με τθ λειτουργία των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ. Ωςτόςο, ςτθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ του ν. 3166/2003 ςτο άρκρο 5 αναφζρεται ότι θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων του Κλάδου ςε άλλεσ Διευκφνςεισ κρίνεται αναγκαία «προκειμζνου να αποκτοφν ςφαιρικι γνϊςθ των αντικειμζνων των Διευκφνςεων του Υπουργείου, ϊςτε να ανταποκρίνονται με μεγαλφτερθ επιτυχία ςτα κακικοντά τουσ ςτα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ». Η επικυμία του νομοκζτθ ιταν ςαφισ, ότι πρόκειται για εκπαιδευτικι τοποκζτθςθ, και όπωσ γνωρίηετε, θ τοποκζτθςθ των ςτελεχϊν του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ, ειδικά ςτισ Διευκφνςεισ Ρλθροφόρθςθσ και ςτθ Διεφκυνςθ Αναλφςεων και Τεκμθρίωςθσ, Διευκφνςεισ τθσ Υπθρεςίασ που κατεξοχιν ςτελεχϊνονται από το χϊρο τθσ δθμοςιογραφίασ, ατόνθςε μζχρι πρότινοσ ακριβϊσ διότι θ τοποκζτθςθ ςτισ Διευκφνςεισ αυτζσ δεν αξιοποιοφςε τα ςτελζχθ με βάςθ τθν αναγνωριςμζνθ εξειδίκευςι τουσ και δεν προςζκετε τθν απαραίτθτθ εμπειρία που κα ιταν χριςιμθ ςτθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ ςτα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ. Επιπροςκζτωσ, θ τοποκζτθςι τουσ ςτισ δφο προαναφερκείςεσ Διευκφνςεισ κάτω από Ρροϊςταμζνουσ με λιγότερα τυπικά προςόντα, ςυχνά μθ πτυχιοφχουσ και επιπλζον μθ μονίμουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ δθμιουργοφςε άλλα κεςμικά (νομικά) προβλιματα. Ρροςφυγζσ υπαλλιλων του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ για αντίςτοιχεσ τοποκετιςεισ, υπό αυτό το κακεςτϊσ, ςτο παρελκόν ζχουν δικαιωκεί ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια ενϊ υπάρχει και ςχετικι απόφαςθ του ΣτΕ που δικαιϊνει ειδικά τα ςτελζχθ του Κλάδου. Οι πρόςφατεσ τοποκετιςεισ ζξι υπαλλιλων του Κλάδου ςτθ Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ ενιςχφουν τα παραπάνω. Οι τοποκετιςεισ ςυναδζλφων με πολλά χρόνια υπθρεςίασ και προχπθρεςία ςε 4

5 Γραφεία Τφπου Εξωτερικοφ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν επικυμία του νομοκζτθ. Επιπλζον, οι αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί δεν αξιοποιοφν τα προςόντα και τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ τουσ. Ειδικά για τθν τοποκζτθςθ υπαλλιλων του εν λόγω Κλάδου ςτισ Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν θ Ειςθγθτικι Ζκκεςθ εξειδικεφει ακόμα περιςςότερο και διευκρινίηει ότι «το αντικείμενο εναςχόλθςισ τουσ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, είναι ςυναφζσ, των ειδικϊν κακθκόντων τουσ. Αφορά, δθλαδι, διοικθτικά και οικονομικά ηθτιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν οικονομικι ςτιριξθ και διοικθτικι λειτουργία των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ, ζτςι ϊςτε οι υπάλλθλοι του Κλάδου να αποκτοφν πολφπλευρθ εμπειρία, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτα κακικοντα τουσ ςτα ΓΤΕ» και γι αυτό και προβλζπεται θ τοποκζτθςθ τουσ ςτισ Διευκφνςεισ για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ. Ρροσ ενίςχυςθ τθσ άποψθσ ότι ο νομοκζτθσ προζβλεψε τθν τοποκζτθςθ των υπαλλιλων του Κλάδου ςε άλλεσ Διευκφνςεισ για εκπαιδευτικοφσ και μόνο λόγουσ προςτίκεται και το γεγονόσ ότι ςτον ν.3166/2003 δεν προβλζπεται θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων του Κλάδου ςε κζςεισ Ρροϊςταμζνων ςε άλλεσ Διευκφνςεισ πλθν των Γραφείων Τφπου Εξωτερικοφ και των Διευκφνςεων Υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ και Δθμοςίων Σχζςεων, όπου ρθτά αναφζρεται ότι τοποκετοφνται και εξελίςςονται υπθρεςιακά. Άρα υπάρχει θ παραδοχι ότι θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων ςτισ άλλεσ Διευκφνςεισ είναι κατά παρζκκλιςθ και ότι δεν αποτελεί τμιμα τθσ υπθρεςιακισ πορείασ των υπαλλιλων του εν λόγω Κλάδου. Σε ότι αφορά ςτθν ορκολογικι αξιοποίθςθ του Κλάδου και των αντίςτοιχων δομϊν τθσ Υπθρεςίασ, ςτθ Συνεδρίαςθ ΚΣΤϋ τθσ Συνόδου Γϋ τθσ Ιϋ Ρεριόδου του Κοινοβουλίου ( ) και ςτο πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ του Νόμου 3166/2003, διατυπϊκθκε εμφατικά από τθν πλειοψθφία των ειςθγθτϊν θ άποψθ ότι θ πλζον ορκολογικι επιλογι για τθ διαχείριςθ τθσ επικοινωνιακισ προβολισ τθσ Ελλάδασ ςτο εξωτερικό είναι θ μεταφορά των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν. Ειδικότερα, μιλϊντασ εκ μζρουσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, ο κακθγθτισ βουλευτισ κ. Ρροκόπθσ Ραυλόπουλοσ ηιτθςε, μεταξφ άλλων, τθν κατάργθςθ του Υπουργείου Τφπου και τθ μεταφορά των Γραφείων Τφπου ςτον «φυςικό τουσ φορζα» που είναι το Υπουργείο Εξωτερικϊν. Στο ίδιο πλαίςιο τοποκετικθκε ο βαςικόσ ειςθγθτισ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, κ. Αναςτάςιοσ Ραπαλθγοφρασ, αναφερόμενοσ ςτο προθγοφμενο υπαγωγισ του κλάδου Οικονομικϊν- Εμπορικϊν Συμβοφλων και Ακολοφκων ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ενότθτα τθσ διοίκθςθσ των ελλθνικϊν αντιπροςωπειϊν ςτο εξωτερικό. Στο πλαίςιο αυτό, τθσ ορκολογικισ αξιοποίθςθσ του Κλάδου και τθσ περαιτζρω εξοικονόμθςθσ πόρων και δθμιουργίασ οικονομίασ κλίμακασ, θ ΕΝΑΤ εκπροςωπϊντασ το ςφνολο του Κλάδου και με αποφάςεισ τθσ ΓΣ ζχει ταχκεί υπζρ τθσ λφςθσ αυτισ, εφόςον θ αξιοποίθςθ του Κλάδου ςτισ παροφςεσ και τισ ςχεδιαηόμενεσ δομζσ του νζου Οργανιςμοφ δεν υπθρετεί τθν ανάγκθ προβολισ τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό. Ππωσ μάλιςτα αναφζρεται ςτθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ επί του άρκρου 13 του ν.4208/2013, με το οποίο προςτίκεται το άρκρο 6 Α «υκμίςεισ για τθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ Ελλθνικισ Ρροεδρίασ» ςτον ν.4148/2013 «Σφςταςθ Γραφείου Ελλθνικισ Ρροεδρίασ και άλλεσ διατάξεισ», «Δεδομζνου ότι θ Ρροεδρία αποτελεί μείηον διεκνζσ γεγονόσ και από επικοινωνιακι άποψθ, ο Ρρωκυπουργόσ, ςτον οποίο υπάγεται θ ΓΓΕΕ, ωσ εκπρόςωποσ τθσ χϊρασ, κα ζχει τθν ευχζρεια και ευκφνθ να απευκφνεται ςε διεκνζσ κοινό για κζματα ευρωπαϊκισ και παγκόςμιασ εμβζλειασ. Στο πλαίςιο αυτό, ο Ρρωκυπουργόσ κα πρζπει να ζχει τθν πρωτοβουλία και τον ζλεγχο για τθν προβολι τθσ χϊρασ. Εξάλλου, θ Ελλθνικι Ρροεδρία πρζπει να 5

6 ενταχκεί ςαφϊσ ςτο ευρφτερο πλαίςιο των φράςεων για τθν αναβάκμιςθ τθσ διεκνοφσ εικόνασ τθσ χϊρασ, τθν προβολι κεμάτων εκνικοφ ενδιαφζροντοσ κακϊσ και τθν προϊκθςθ προτεραιοτιτων και πολιτικϊν ςε επίπεδο ΕΕ. Για τθν εξυπθρζτθςθ των ανωτζρω ςκοπϊν, [ ], κα πρζπει να αξιοποιθκοφν πλιρωσ οι υφιςτάμενεσ υπθρεςιακζσ δομζσ που είναι αρμόδιεσ για ηθτιματα κρατικισ επικοινωνίασ και διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςε κζματα που εμπίπτουν ςτθν άςκθςθ τθσ Ρροεδρίασ. Σε αυτζσ ςυγκαταλζγονται οι υπθρεςίεσ τθσ ΓΓΕΕ, οι οποίεσ ζχουν διαχειριςτεί επιτυχθμζνα κατά το παρελκόν κρίςιμουσ τομείσ για τθν επιτυχία μιασ Ρροεδρίασ, πχ οργάνωςθ και λειτουργία Κζντρων Τφπου, διαδικαςίεσ διαπίςτευςθσ και εξυπθρζτθςθ εκπροςϊπων των ΜΜΕ, δθμιουργία και διαχείριςθ ενθμερωτικϊν ιςτοςελίδων για ςθμαντικά γεγονότα κ.ά.» Γ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η αξιολόγθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αποτελεί αναγκαία ςυνκικθ για τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Μζςα από τθ διαρκι αξιολόγθςθ θ Διοίκθςθ είναι ςε κζςθ να ςυλλζγει εκείνα τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν οριοκζτθςθ των προτεραιοτιτων, τθ χάραξθ των αναγκαίων πολιτικϊν, τθν υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων προτάςεων και, τζλοσ, τθν ανάλθψθ διορκωτικϊν δράςεων για τθ ςυνεχι ποιοτικι αναβάκμιςθ του παραγόμενου ζργου και του δυναμικοφ τθσ Διοίκθςθσ. Στο πλαίςιο αυτό κα κζλαμε για άλλθ μία φορά να τονίςουμε ότι ςε κάκε περίπτωςθ δεν ζχουμε καμία αντίρρθςθ με τθν ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ, αντικζτωσ αναγνωρίηουμε τθν ανάγκθ αξιολόγθςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων. Ωςτόςο, είναι ςτακερι κζςθ μασ θ διαμόρφωςθ του όποιου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ να ςτθρίηεται ςτθ δθμιουργία των κατάλλθλων προχποκζςεων και είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για βελτίωςθ του ειδικοφ τρόπου αξιολόγθςθσ που ειςάγει ο ν.3166/2003 με ξεχωριςτό ζντυπο αξιολόγθςθσ, και το οποίο ςυνδζεται με το ειδικό βακμολόγιο του Κλάδου. Τα ανωτζρω τελοφν ςε ιςχφ βάςει των ν.4024/2011 και ΡΔ 18/2012. Επιπροςκζτωσ, κα κζλαμε για άλλθ μία φορά να εκφράςουμε, όπωσ ο Σφλλογοσ Ρροςωπικοφ και θ ΕΣΗΕΑ, τθν αντίκεςι μασ και τον προβλθματιςμό μασ για τθν προωκοφμενθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και κυρίωσ τθν επιβολι ποςοςτϊςεων. Δ) ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΤ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Πςον αφορά ςτο Σχζδιο Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ για τον Οργανιςμό τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ κα κζλαμε να επιςθμάνουμε τα ακόλουκα: Ο νζοσ Οργανιςμόσ δθμιουργεί ςφγχυςθ των διακριτϊν πυλϊνων αρμοδιοτιτων τθσ Υπθρεςίασ, νοκεφοντασ το χαρακτιρα των επιμζρουσ οργανικϊν μονάδων τθσ με επικαλυπτόμενεσ αρμοδιότθτεσ και κακικοντα. Επιφυλάξεισ υπάρχουν ωσ προσ τθν περιγραφόμενθ ςτο ΡΔ αποςτολι των Γενικϊν Γραμματειϊν, ωσ «ςυνολικι οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ του κράτουσ ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό». Οι δφο αυτοί πυλϊνεσ αποτελοφν διακριτζσ αρμοδιότθτεσ διακριτϊν υπθρεςιϊν ςε όλα τα δυτικά κράτθ. Απαιτοφν αντίςτοιχα εξειδικευμζνεσ δομζσ και ςτελζχωςθ ςε προςωπικό: (α) τθσ εςωτερικισ πολιτικισ επικοινωνίασ (αντικείμενο Δ/νςεων με ςτελζχθ που προζρχονται από το χϊρο τθσ δθμοςιογραφίασ), (β) τθσ εποπτείασ και νομοκετικισ ρφκμιςθσ ΜΜΕ και του καταμεριςμοφ τθσ κρατικισ διαφιμιςθσ (αντικείμενο τθσ ςθμερινισ Δ/νςθσ Εποπτείασ ΜΜΕ, αν και θ ςυνικθσ ευρωπαϊκι πρακτικι είναι θ άςκθςθ από υπθρεςίεσ υπουργείων πολιτιςμοφ) και (γ) τθσ δθμόςιασ διπλωματίασ και των πολιτικϊν 6

7 βελτίωςθσ τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό (εξειδικευμζνο αντικείμενο και αρμοδιότθτα του Κλάδου Γραμματζων και Συμβοφλων Επικοινωνίασ). Η αναδιοργάνωςθ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υπθρεςίασ λειτουργεί εισ βάροσ του πυλϊνα τθσ διεκνοφσ επικοινωνίασ ςυρρικνϊνοντασ ςθμαντικζσ και ουςιϊδεισ δομζσ για τθ κεμελίωςθ τθσ αναγκαιότθτασ λειτουργίασ τθσ. Ριο χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ο υποβιβαςμόσ ςε Τμιμα τθσ Δ/νςθσ Δθμοςίων Σχζςεων, τθσ πλζον εξωςτρεφοφσ Δ/νςθσ τθσ Υπθρεςίασ ςε επίπεδο διεκνοφσ επικοινωνίασ, το ζργο και θ ορκι λειτουργία τθσ οποίασ είχαν εμφατικά αναγνωριςτεί ςε προγενζςτερα ςθμειϊματα πολιτικισ θγεςίασ ωσ προσ τισ οργανικζσ δομζσ τθσ. Η Δ/νςθ Δθμοςίων Σχζςεων ιταν διαχρονικά μία από τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ αποςτολισ για τθν οποία είχε δθμιουργθκεί θ Υπθρεςία. Η ςυρρίκνωςθ και ο υποβιβαςμόσ τθσ ςε Τμιμα αναμζνεται να δθμιουργιςει τεράςτια προβλιματα τόςο ςε επίπεδο λειτουργικότθτασ και αποδοτικότθτασ, όςο και τυπικϊν διαδικαςιϊν. Σθμειϊνεται ότι θ Δ/νςθ Δθμοςίων Σχζςεων τθσ ΓΓΕΕ είναι θ μοναδικι ςτο ελλθνικό Δθμόςιο που ζχει αντικείμενο τθν άμεςθ και με ποικίλουσ τρόπουσ επαφι με τα διεκνι ΜΜΕ (πρόκειται για οργανικι μονάδα που το κοινό τθσ είναι δθμοςιογράφοι, εκπρόςωποι διεκνϊν ΜΜΕ). Το εφροσ και θ πολυμορφία των αρμοδιοτιτων τθσ απαιτεί επιμεριςμό των εκτελεςτικϊν δράςεων ςε μικρότερεσ επιχειρθςιακζσ μονάδεσ, βάςει του διακριτοφ τρόπου με τον οποίο κάκε μία διεκπεραιϊνει τισ εργαςίεσ τθσ και, κυρίωσ, βάςει των εξειδικευμζνων κακθκόντων που επιτελοφνται και αδυνατοφν να ςυγχωνευτοφν μεταξφ τουσ. Ενδεικτικά, θ Δ/νςθ ζχει ςτθν αρμοδιότθτά τθσ και υλοποιεί, μεταξφ άλλων, όλεσ τισ φιλοξενίεσ, τα ταξίδια εξοικείωςθσ και τθν εξυπθρζτθςθ εκπροςϊπων διεκνϊν ΜΜΕ κατά τθν παραμονι τουσ ςτθν Ελλάδα, το Γραφείο Ανταποκριτϊν Ξζνου Τφπου με 200 περίπου μόνιμα διαπιςτευμζνουσ ανταποκριτζσ και ςτενι ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ Ανταποκριτϊν Ξζνου Τφπου, εξυπθρετεί επικοινωνιακά τισ επιςκζψεισ ξζνων θγετϊν και αποςτολϊν τουσ, τα ταξίδια Ρ/Θ και Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ ςτο εξωτερικό και ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ λειτουργίασ Κζντρων Τφπου, τθ διοργάνωςθ ςυνεδρίων κ.ά. Τα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ ςτο εξωτερικό, βαςικι δομι που λειτουργεί ωσ αιχμι του δόρατοσ ςτθ διεκνι επικοινωνιακι αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, μετά από ςυνεχι περιοριςμό και υποβάκμιςθ ςε αρικμό, προςωπικό και πόρουσ τα τελευταία χρόνια ςτο όνομα ενόσ περιοριςμοφ δαπανϊν που ςτθν πράξθ ζχει καταρριφκεί, υποβακμίηονται ςτο ΡΔ ςε μθ αυτοτελι Τμιματα, με αςαφζσ κακεςτϊσ. Ζτςι αποδυναμϊνονται από πολλζσ δυνατότθτεσ διεκνοφσ προβολισ τθσ χϊρασ. Το ΡΔ κίγει τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των ειδικά εκπαιδευμζνων για τθ διεκνι επικοινωνία και προβολι τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό ςτελεχϊν του Κλάδου Συμβοφλων και Ακολοφκων Επικοινωνίασ (για τα οποία άλλωςτε ιςχφει ειδικό βακμολόγιο) και τουσ εκκζτει ςε κινδφνουσ αποειδίκευςθσ. Με τον τρόπο αυτό κίγεται θ αρχι τθσ ιςότθτασ, κακϊσ τουσ εξομοιϊνει με υπαλλιλουσ από τουσ οποίουσ ακολοφκθςαν ςαφϊσ διακριτζσ διαδικαςίεσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ, ακόμθ και μζςα από διαφορετικά Τμιματα ςτθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Εξίςου παραβιάηεται θ αρχι τθσ αξιοκρατίασ. Το ΡΔ δεν προβλζπει τθ ςφνδεςθ του Κλάδου με τισ αρμοδιότθτεσ διεκνοφσ επικοινωνίασ και Δθμόςιασ Διπλωματίασ ι με κζματα διεκνϊν ΜΜΕ και δεν γίνεται καμία αναφορά ςτο ειδικό βακμολόγιο του Κλάδου. Σχετικά με τθν κατάταξθ του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ των πρϊθν Γενικϊν Γραμματειϊν αναφζρεται ςτο ΡΔ «κατάταξθ διοριςμοφ ςφμφωνα με τα προςόντα διοριςμοφ του οικείου κλάδου», χωρίσ να ορίηεται ςαφϊσ ότι τα ςτελζχθ του κλάδου ςτελεχϊνουν αποκλειςτικά τισ οργανικζσ μονάδεσ που είναι επιφορτιςμζνεσ με κζματα διεκνοφσ επικοινωνίασ. Στο ΡΔ δεν γίνεται καμία αναφορά ςτο οικείο Τμιμα τθσ ΕΣΔΔ από το οποίο προζρχονται τα ςτελζχθ του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων 7

8 Επικοινωνίασ, το οποίο υφίςταται και δεν ζχει καταργθκεί, παρότι ςτουσ τελευταίουσ διαγωνιςμοφσ δεν προκιρυξε κζςεισ. Αντίκετα υπιρχε ρθτι αναφορά ςτο άρκρο 7 του Ν. 3166/2003. Αξιότιμθ κα Υφυπουργζ, Ο προκάτοχόσ ςασ ςτθν με τθν υπ αρ. πρωτ. Υ/ΙΕ/173/ απάντθςι του ςτθν υπ αρ. 719/ τθσ βουλευτι Γιαννακάκθ επιςθμαίνει ότι «το αναγκαίο κεςμικό πλαίςιο για τθν επιτυχι άςκθςθ των κακθκόντων των υπαλλιλων του κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ [ ] υφίςταται ιδθ και εφαρμόηεται.» Στθν ίδια απάντθςθ αναφζρεται ςτον ν.3166/2003, όπωσ ιςχφει και ςυμπλθρϊνει ότι «με τισ διατάξεισ του ν.3166/2003 αναγνωρίηεται ρθτά θ ιδιαιτερότθτα του Κλάδου Συμβοφλων και Ακολοφκων (ιδθ Γραμματζων) Επικοινωνίασ (βλ. πλείονεσ ςχετικζσ αναφορζσ ςτθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ του ν.3166/2003) όςο και το ειδικό ζργο που τουσ ανατίκεται κατά τθν υπθρεςία τουσ ςτα ΓΤΕ ςτο εξωτερικό,[ ], διαμορφϊνοντασ για τουσ υπαλλιλουσ του κλάδου αυτοφ ζνα ειδικό κεςμικό κακεςτϊσ ωσ αναγκαίο όρο και εγγφθςθ για τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των ειδικϊν κακθκόντων που τουσ ζχουν ανατεκεί.» Κακϊσ ςτθν απάντθςι ςασ αναγνωρίηετε τθν εξειδίκευςθ του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ, αιςιοδοξοφμε ότι ςφντομα, με επαναπροςδιοριςμό των προτεραιοτιτων τθσ ΓΓΕΕ- ΓΓΜΕ ςτθ βάςθ των προτάςεων που ζχουμε κατακζςει και με τθν ορκολογικι και αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των ςτελεχϊν του Κλάδου ςε αντίςτοιχα εξειδικευμζνεσ οργανικζσ μονάδεσ εντόσ τθσ Υπθρεςίασ, θ διεκνισ επικοινωνία τθσ Ελλάδασ και θ προβολι τθσ εικόνασ τθσ ςτο εξωτερικό κα ανακτιςει τθ βαρφτθτα που τθσ αρμόηει ςε μια εποχι που τα ανωτζρω αποτελοφν αναγκαιότθτα υψίςτθσ ςθμαςίασ. Σο Δ τησ ΕΝΑΣ 8

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατηγικζσ κατευθφνςεισ αναδιοργάνωςησ Η πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν του Τπουργείου, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςθ ECVET Main-Cert

Ανάλυςθ ECVET Main-Cert Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 2: Η Οργάνωςθ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Σμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα