Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη"

Transcript

1 Ακινα 25 Ιουλίου 2014 Α.Ρ.: 19 Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Σε ςυνζχεια τθσ απάντθςθσ ςασ με Α.Ρ. Υ/ΙΕ/221/ ςτο υπ αρ. 7754/ τθσ Βουλευτι κασ Γιαννακάκθ και ςε ςυνζχεια τθσ υπ αρ. 149/2014 Γνωμοδότθςθσ του Ε Τμιματοσ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ κα κζλαμε να κζςουμε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα: Α) ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο Κλάδοσ Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ αρικμεί 190 ςτελζχθ, εκ των οποίων 170 είναι απόφοιτοι του αντίςτοιχου εξειδικευμζνου Τμιματοσ τθσ ΕΣΔΔ. Το ςφνολο των ςτελεχϊν του Κλάδου χαρακτθρίηεται από απόλυτθ εξειδίκευςθ ςε κζματα Δθμόςιασ Διπλωματίασ ςτο πλαίςιο τθσ διεκνοφσ επικοινωνίασ και τθσ προβολισ τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό, αποκτθκείςα τόςο από ςτοχευμζνα προγράμματα ςπουδϊν όςο και από πολφχρονθ εμπειρία από ςτελζχωςθ των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ Εξωτερικοφ και των αντίςτοιχων υποςτθρικτικϊν Διευκφνςεων τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ. Ο Κλάδοσ αποτελεί τον μοναδικό ςτθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ με εξειδίκευςθ ςε κζματα διεκνοφσ επικοινωνίασ. Με τθ δθμιουργία το 1993 του Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου ςτθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, το οποίο ςτθ ςυνζχεια μετονομάςτθκε ςε Ακολοφκων Επικοινωνίασ (2003) και Στελεχϊν Επικοινωνίασ (2006), θ Ελλθνικι Ρολιτεία εξεδιλωςε τθ βοφλθςθ θ προβολι τθσ εκνικισ εικόνασ ςτο εξωτερικό να αποτελζςει, κάτω από τισ οδθγίεσ τθσ εκάςτοτε κυβερνθτικισ θγεςίασ, ζργο εξειδικευμζνων ςτελεχϊν υψθλϊν τυπικϊν προςόντων με επάρκεια ςε περιςςότερεσ από μία ξζνεσ γλϊςςεσ και τθν αντίςτοιχθ κατάρτιςθ που παρζχει θ εκπαιδευτικι διαδικαςία τθσ ΕΣΔΔ. Η πρόκεςθ τθσ Ρολιτείασ για τθ δθμιουργία εξειδικευμζνων ςτελεχϊν διεκνοφσ επικοινωνίασ καταγράφεται εξαρχισ ςτο ΑΡ 746/ ζγγραφο του ΓΓ Τφπου και Ρλθροφοριϊν κ. Β. Μαγγίνα προσ τον Υπουργό Ρροεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ κ. Σ. Κοφβελα με το οποίο ηθτείται θ «Κδρυςθ Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου» για τισ ανάγκεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν. Οι απόφοιτοι αυτοί κα εντάςςονται αυτομάτωσ ςτον Κλάδο ΡΕ2, όπωσ προβλζπει ο Οργανιςμόσ τθσ ΓΓΤΡ και κα επανδρϊνουν τα Γραφεία Τφπου Εξωτερικοφ ι τισ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ που ζχουν ςχζςθ με το αντικείμενό τουσ». 1

2 Στα Ρρακτικά τθσ ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ 22 α, , του ΔΣ του ΕΚΔΔ με κζμα τθ «Σφςταςθ Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου ςτθν ΕΣΔΔ» ο Ειςθγοφμενοσ το κζμα, Δ/ντισ τθσ ΕΣΔΔ, αν. Κακθγθτισ κ. Γ. Δονάτοσ, μεταξφ άλλων, ςθμειϊνει: «... Σκοπόσ του Τμιματοσ κα είναι θ παροχι πλθρζςτερθσ και πλζον εξειδικευμζνθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ μελλοντικοφσ Ακολοφκουσ Τφπου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν. Επειδι θ Σχολι ζχει τθ δυνατότθτα παροχισ εκπαίδευςθσ για τθ δθμιουργία ικανϊν ςτελεχϊν, που κα εκπροςωπιςουν τθ χϊρα μασ ςτο εξωτερικό ωσ Ακόλουκοι Τφπου, ειςθγοφμαι να γίνει πρόταςθ ςτον Υπουργό Ρροεδρίασ για τα παρακάτω: α) τθ ςφςταςθ Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου ςτθν ΕΣΔΔ, * +, από τθ Θ εκπαιδευτικι ςειρά, με αποςτολι τθν παροχι πλθρζςτερθσ και πλζον εξειδικευμζνθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ μελλοντικοφσ Ακολοφκουσ Τφπου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν. β) Τον κακοριςμό του αρικμοφ των ειςακτζων ςε 15 ςπουδαςτζσ ετθςίωσ. Γ) Τθν εξζταςθ των υποψθφίων ςτο τελικό ςτάδιο ςε δφο ξζνεσ γλϊςςεσ με υποχρεωτικι τθν αγγλικι [ ]». Είχε προθγθκεί θ εκπόνθςθ «Μελζτθσ για τθ Σκοπιμότθτα Κδρυςθσ νζου Τμιματοσ Εξειδίκευςθσ Ακολοφκων ςτο Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» από τουσ Β. Καπετανγιάννθ, Ακ. Βερζμθ, Ρ. Καφετηι, Δ. Χαραλάμπθ, Σπ. Διαμαντι, Ακινα Σε όλα τα Ρρογράμματα Σπουδϊν του Τμιματοσ, τουσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ και ςχετικά ζγγραφα του ΕΚΔΔ καταγράφεται με ςαφινεια θ εξειδίκευςθ των αποφοίτων ςτελεχϊν του Κλάδου ςε κζματα διεκνοφσ επικοινωνίασ για τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ. Ενδεικτικά, ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Θ Εκπαιδευτικισ Σειράσ (πρϊτθ για τουσ Ακολοφκουσ Τφπου το 1995) ςθμειϊνεται, μεταξφ άλλων, ειςαγωγικά: «Η ιδιαιτερότθτα του επαγγζλματοσ του (Ακολοφκου Τφπου) είναι κακοριςτικι ςτον προςδιοριςμό ειδικϊν κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων, ζτςι ϊςτε να ανταπεξζλκει επιτυχϊσ ςτισ ανάγκεσ τθσ ςταδιοδρομίασ του ωσ Ακόλουκοσ ςτα Γραφεία Τφπου εξωτερικοφ, κακϊσ το ζργο του Ακολοφκου Τφπου εντάςςεται ςτθ διπλωματικι εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ του» «Αφετθρία του προτεινόμενου προγράμματοσ ςπουδϊν είναι θ παραδοχι ότι οι υφιςτάμενεσ ελλείψεισ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ επικοινωνίασ δεν μποροφν να καλυφκοφν παρά με τθν παραγωγι εξειδικευμζνων κρατικϊν ςτελεχϊν, ικανϊν να διαχειρίηονται τθν επικοινωνιακι ςτρατθγικι του κράτουσ» «Εδράηεται α) ςτο ρόλο που διαδραματίηουν τα ΜΜΕ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ, β) ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ Ελλάδασ για τθν πειςτικι προβολι ςτο εξωτερικό των διεκνϊν και περιφερειακϊν τθσ δυνατοτιτων και των εκνικϊν τθσ κεμάτων, κακϊσ και για τθ δθμιουργία κετικισ εικόνασ για τθ χϊρα ςτο εξωτερικό γ) ςτθν ανάγκθ τθσ «αρμόδιασ διαχείριςθσ» των δθμόςιων ςχζςεων του κράτουσ». Στθν Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων ζτουσ 2002 του ΕΚΔΔ (ΙΕ Εκπαιδευτικι Σειρά), μεταξφ άλλων, ςθμειϊνεται: «Σκοπόσ του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι θ βζλτιςτθ προετοιμαςία των μελλοντικϊν Ακολοφκων Τφπου, ϊςτε να καταςτοφν ικανοί να διαχειριςτοφν αποτελεςματικά ζνα κατεξοχιν πολφτιμο για τθν εποχι μασ αγακό, τθν πλθροφορία και να αςκιςουν ζναν πολυδιάςτατο και απαιτθτικό ρόλο, ωσ επικοινωνιακοί κόμβοι μεταξφ τθσ Ελλάδασ και του υπόλοιπου κόςμου, ςτο πεδίο τθσ ελλθνικισ εξωτερικισ πολιτικισ, τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνεργαςίασ, και ευρφτερα, τθσ πολιτικισ και τθσ διπλωματίασ». Ανάλογεσ εμφατικζσ αναφορζσ ςτθν εξειδίκευςθ των ςτελεχϊν του Κλάδου καταγράφονται ςε όλα τα Ρρογράμματα Σπουδϊν. Ενδεικτικά για τθν ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Στελεχϊν Επικοινωνίασ (2010), αναφζρεται ειςαγωγικά ωσ ςκοπόσ του να «τουσ κακιςτά ικανοφσ να αςκιςουν ςτο μζλλον το επάγγελμά τουσ, δθλαδι να λειτουργιςουν αποτελεςματικά ωσ ςτελζχθ επικοινωνίασ επιφορτιςμζνα με τθν προβολι τθσ Ελλάδασ ςτο εξωτερικό, τθν ανάδειξθ του ςφγχρονου 2

3 προςϊπου τθσ χϊρασ και των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ». Στουσ ειδικοφσ ςτόχουσ, μεταξφ άλλων, ςθμειϊνεται ότι «το πρόγραμμα τθσ ειδικισ φάςθσ ςπουδϊν ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να δϊςει ςτα μελλοντικά Στελζχθ Επικοινωνίασ τισ ειδικζσ εκείνεσ γνϊςεισ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ ςτθν εργαςία τουσ. Με βάςθ αυτι τθ λογικι κα μελετθκοφν, αναλυκοφν και εξεταςτοφν κζματα ςχετικά με: τισ Στρατθγικζσ Επικοινωνίασ, το Διεκνζσ Επικοινωνιακό Σφςτθμα, τθ Δθμόςια Διπλωματία και το Nation Branding, τθν Ελλθνικι Εξωτερικι Ρολιτικι και κζματα Διεκνοφσ Δικαίου και το επαγγελματικό πεδίο των Στελεχϊν Επικοινωνίασ, δθλαδι, τθν οργάνωςθ και λειτουργία των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνία και το ρόλο του Στελζχουσ Επικοινωνίασ, τισ τεχνικζσ ραδιοφωνικισ και τθλεοπτικισ ςυνζντευξθσ και τθ ςφνταξθ άρκρων, αναςκευαςτικϊν επιςτολϊν, position papers κλπ.». Ενδεικτικά ςτισ κεματικζσ που παρακολοφκθςαν τα ςτελζχθ του Κλάδου, μεταξφ άλλων, ιταν: «Αρχζσ Στρατθγικισ Επικοινωνίασ», «Δθμόςια Διπλωματία», «Διεκνζσ Επικοινωνιακό Σφςτθμα», «Nation Branding: Θεωρία και Ρρακτικι», «Διεκνζσ Ρολιτικό Σφςτθμα», «Η Ελλθνικι Εξωτερικι Ρολιτικι και θ Ευρωπαϊκι ϋενωςθ», «Ειδικά Θζματα Διεκνοφσ Δικαίου», «Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ», «Τεχνικζσ αδιοφωνικισ και Τθλεοπτικισ Συνζντευξθσ», «Σφνταξθ Άρκρων, Αναςκευαςτικϊν Επιςτολϊν, Position Papers, Bullet Points» κ.α. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ςυμπλθρωματικά εργαςτιρια, τα οποία πραγματοποιικθκαν με τθ μορφι διαλζξεων, επιςκζψεων και αςκιςεων προςομοίωςθσ, για τθν πρακτικι εμπζδωςθ τεχνικϊν και άλλων δεξιοτιτων (επικοινωνιακζσ, κοινωνικζσ κλπ.). Τα μζλθ του Κλάδου παρακολοφκθςαν επίςθσ εξειδικευμζνο πρόγραμμα ανάπτυξθσ γλωςςικϊν και επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, προςαρμοςμζνο ςτισ ειδικότερεσ απαιτιςεισ του μελλοντικοφ τουσ επαγγζλματοσ. Σε αυτό το ςκεπτικό ςτθρίηεται το άρκρο 7 του ν.3166/2003 περί πλιρωςθσ κζςεων του Κλάδου Συμβοφλων και Ακολοφκων Επικοινωνίασ, το οποίο προβλζπει τθ ςτελζχωςθ του Κλάδου από απόφοιτουσ του Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου τθσ ΕΣΔΔ, το οποίο μετονομάηεται ςε Τμιμα Ακολοφκων Επικοινωνίασ. Συγκεκριμζνα θ Ειςθγθτικι Ζκκεςθ αναφζρει ότι «Η ίδρυςθ του τμιματοσ αυτοφ είχε ωσ ςκοπό μζςα από αυςτθρζσ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ και αξιολόγθςθσ, να παραχκοφν ςτελζχθ με εξειδικευμζνα προςόντα, τα οποία, με ταχεία εξζλιξθ, κα καταςτοφν ικανά να προωκιςουν τθν αναβάκμιςθ των Γραφείων Τφπου ςτο εξωτερικό, θ οποία εντάςςεται ςτο γενικότερο εκςυγχρονιςμό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.» Στθν απάντθςι ςασ αναγνωρίηεται, επίςθσ, ότι «πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ άςκθςθ των αρμοδιοτιτων και εν γζνει θ εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ των Γενικϊν Γραμματειϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ και Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ τόςο υπό τθ μζχρι ςιμερα όςο και υπό τθν υπό κζςπιςθ νζα οργανωτικι τουσ δομι, δεν είναι δυνατι χωρίσ τθ ςυνειςφορά του εξειδικευμζνου ςε κζματα επικοινωνίασ προςωπικοφ του Κλάδου Γραμματζων και Συμβοφλων Επικοινωνίασ» θ οποία, όμωσ, ςυνδζεται με τθν επιτακτικι ανάγκθ ςτελζχωςθσ των οργανικϊν μονάδων των ανωτζρω Γενικϊν Γραμματειϊν από τον εν κζματι Κλάδο χωρίσ, όμωσ, να εξθγείται πϊσ και γιατί ζνασ εξειδικευμζνοσ Κλάδοσ κα πρζπει να τοποκετθκεί ςε όλεσ τισ οργανικζσ μονάδεσ και γιατί κα πρζπει να αποειδικευκεί αναλαμβάνοντασ κακικοντα ζξω από τθν εξειδίκευςι του. Επ αυτοφ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ φπαρξθ του Κλάδου αυτοφ (ωσ εξειδικευμζνου) επαναλαμβάνεται τόςο ςτο ν.4024/2011 για το ενιαίο μιςκολόγιο, αλλά και ςτο διευκρινιςτικό ΡΔ 18/2012, όπωσ και ςτο άρκρο 13 του ν.4208/2013 «υκμίςεισ για τθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ Ελλθνικισ Ρροεδρίασ» με το οποίο προςτίκεται το άρκρο 6 Α ςτο ν.4148/2013 «Σφςταςθ Γραφείου Ελλθνικισ Ρροεδρίασ και άλλεσ διατάξεισ». 3

4 Β) ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Στθν απάντθςι ςασ αναφζρεται ότι τα κακικοντα του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ δεν ςυνδζονται ρθτά με κάποιο αποκλειςτικό και ειδικό ζργο, αναγνωρίηονται όμωσ οι γνϊςεισ τουσ επί κεμάτων επικοινωνιακισ πολιτικισ. Επ αυτοφ, παρότι δεν γίνεται ρθτι αναφορά ςτον ν.3166/2003 ςε ςφνδεςθ κακθκόντων του Κλάδου με κάποιο αποκλειςτικό και ειδικό ζργο θ ςφνδεςθ αυτι ςυνάγεται, ενδεικτικά και όχι εξαντλθτικά, ωσ ακολοφκωσ: Καταρχάσ, από τθν ίδια τθν φπαρξθ του ειδικοφ Κλάδου ςτον ν.3166/2003, κακϊσ δεν νοείται θ φπαρξθ ενόσ Κλάδου που δεν ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνα κακικοντα. Πςον αφορά ςτθν αξιοποίθςθ των ςτελεχϊν του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ με βάςθ τθν εξειδίκευςι τουσ, ςτο άρκρο 5 του ν.3166/2003 προβλζπεται, μεν, όπωσ αναφζρεται ςτθν απάντθςι ςασ, θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων του εν λόγω Κλάδου ςτθ Διεφκυνςθ Υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων, ςτθ Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ, ςτθ Διεφκυνςθ Αναλφςεων και Τεκμθρίωςθσ, ςτθ Διεφκυνςθ Εποπτείασ ΜΜΕ, ςτθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Σχεδίαςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, ςτο Γραφείο MEDIA Ακθνϊν (το οποίο ζχει καταργθκεί), κακϊσ και πρωτίςτωσ ςτα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ ςτο Εξωτερικό, αλλά, όπωσ προκφπτει από τθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ, ο νομοκζτθσ απζβλεπε ςτθν εκπαίδευςθ των υπαλλιλων και όχι ςτθ ςτελζχωςθ των οργανικϊν μονάδων. Επίςθσ, θ για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ τοποκζτθςι τουσ ςτισ Δ/νςεισ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν αφορά αποκλειςτικά ςτθν απαςχόλθςθ με ηθτιματα διοικθτικισ και οικονομικισ φφςθσ που ςχετίηονται με τθ λειτουργία των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ. Ωςτόςο, ςτθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ του ν. 3166/2003 ςτο άρκρο 5 αναφζρεται ότι θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων του Κλάδου ςε άλλεσ Διευκφνςεισ κρίνεται αναγκαία «προκειμζνου να αποκτοφν ςφαιρικι γνϊςθ των αντικειμζνων των Διευκφνςεων του Υπουργείου, ϊςτε να ανταποκρίνονται με μεγαλφτερθ επιτυχία ςτα κακικοντά τουσ ςτα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ». Η επικυμία του νομοκζτθ ιταν ςαφισ, ότι πρόκειται για εκπαιδευτικι τοποκζτθςθ, και όπωσ γνωρίηετε, θ τοποκζτθςθ των ςτελεχϊν του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ, ειδικά ςτισ Διευκφνςεισ Ρλθροφόρθςθσ και ςτθ Διεφκυνςθ Αναλφςεων και Τεκμθρίωςθσ, Διευκφνςεισ τθσ Υπθρεςίασ που κατεξοχιν ςτελεχϊνονται από το χϊρο τθσ δθμοςιογραφίασ, ατόνθςε μζχρι πρότινοσ ακριβϊσ διότι θ τοποκζτθςθ ςτισ Διευκφνςεισ αυτζσ δεν αξιοποιοφςε τα ςτελζχθ με βάςθ τθν αναγνωριςμζνθ εξειδίκευςι τουσ και δεν προςζκετε τθν απαραίτθτθ εμπειρία που κα ιταν χριςιμθ ςτθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ ςτα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ. Επιπροςκζτωσ, θ τοποκζτθςι τουσ ςτισ δφο προαναφερκείςεσ Διευκφνςεισ κάτω από Ρροϊςταμζνουσ με λιγότερα τυπικά προςόντα, ςυχνά μθ πτυχιοφχουσ και επιπλζον μθ μονίμουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ δθμιουργοφςε άλλα κεςμικά (νομικά) προβλιματα. Ρροςφυγζσ υπαλλιλων του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ για αντίςτοιχεσ τοποκετιςεισ, υπό αυτό το κακεςτϊσ, ςτο παρελκόν ζχουν δικαιωκεί ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια ενϊ υπάρχει και ςχετικι απόφαςθ του ΣτΕ που δικαιϊνει ειδικά τα ςτελζχθ του Κλάδου. Οι πρόςφατεσ τοποκετιςεισ ζξι υπαλλιλων του Κλάδου ςτθ Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ ενιςχφουν τα παραπάνω. Οι τοποκετιςεισ ςυναδζλφων με πολλά χρόνια υπθρεςίασ και προχπθρεςία ςε 4

5 Γραφεία Τφπου Εξωτερικοφ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν επικυμία του νομοκζτθ. Επιπλζον, οι αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί δεν αξιοποιοφν τα προςόντα και τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ τουσ. Ειδικά για τθν τοποκζτθςθ υπαλλιλων του εν λόγω Κλάδου ςτισ Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν θ Ειςθγθτικι Ζκκεςθ εξειδικεφει ακόμα περιςςότερο και διευκρινίηει ότι «το αντικείμενο εναςχόλθςισ τουσ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, είναι ςυναφζσ, των ειδικϊν κακθκόντων τουσ. Αφορά, δθλαδι, διοικθτικά και οικονομικά ηθτιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν οικονομικι ςτιριξθ και διοικθτικι λειτουργία των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ, ζτςι ϊςτε οι υπάλλθλοι του Κλάδου να αποκτοφν πολφπλευρθ εμπειρία, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτα κακικοντα τουσ ςτα ΓΤΕ» και γι αυτό και προβλζπεται θ τοποκζτθςθ τουσ ςτισ Διευκφνςεισ για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ. Ρροσ ενίςχυςθ τθσ άποψθσ ότι ο νομοκζτθσ προζβλεψε τθν τοποκζτθςθ των υπαλλιλων του Κλάδου ςε άλλεσ Διευκφνςεισ για εκπαιδευτικοφσ και μόνο λόγουσ προςτίκεται και το γεγονόσ ότι ςτον ν.3166/2003 δεν προβλζπεται θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων του Κλάδου ςε κζςεισ Ρροϊςταμζνων ςε άλλεσ Διευκφνςεισ πλθν των Γραφείων Τφπου Εξωτερικοφ και των Διευκφνςεων Υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ και Δθμοςίων Σχζςεων, όπου ρθτά αναφζρεται ότι τοποκετοφνται και εξελίςςονται υπθρεςιακά. Άρα υπάρχει θ παραδοχι ότι θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων ςτισ άλλεσ Διευκφνςεισ είναι κατά παρζκκλιςθ και ότι δεν αποτελεί τμιμα τθσ υπθρεςιακισ πορείασ των υπαλλιλων του εν λόγω Κλάδου. Σε ότι αφορά ςτθν ορκολογικι αξιοποίθςθ του Κλάδου και των αντίςτοιχων δομϊν τθσ Υπθρεςίασ, ςτθ Συνεδρίαςθ ΚΣΤϋ τθσ Συνόδου Γϋ τθσ Ιϋ Ρεριόδου του Κοινοβουλίου ( ) και ςτο πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ του Νόμου 3166/2003, διατυπϊκθκε εμφατικά από τθν πλειοψθφία των ειςθγθτϊν θ άποψθ ότι θ πλζον ορκολογικι επιλογι για τθ διαχείριςθ τθσ επικοινωνιακισ προβολισ τθσ Ελλάδασ ςτο εξωτερικό είναι θ μεταφορά των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν. Ειδικότερα, μιλϊντασ εκ μζρουσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, ο κακθγθτισ βουλευτισ κ. Ρροκόπθσ Ραυλόπουλοσ ηιτθςε, μεταξφ άλλων, τθν κατάργθςθ του Υπουργείου Τφπου και τθ μεταφορά των Γραφείων Τφπου ςτον «φυςικό τουσ φορζα» που είναι το Υπουργείο Εξωτερικϊν. Στο ίδιο πλαίςιο τοποκετικθκε ο βαςικόσ ειςθγθτισ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, κ. Αναςτάςιοσ Ραπαλθγοφρασ, αναφερόμενοσ ςτο προθγοφμενο υπαγωγισ του κλάδου Οικονομικϊν- Εμπορικϊν Συμβοφλων και Ακολοφκων ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ενότθτα τθσ διοίκθςθσ των ελλθνικϊν αντιπροςωπειϊν ςτο εξωτερικό. Στο πλαίςιο αυτό, τθσ ορκολογικισ αξιοποίθςθσ του Κλάδου και τθσ περαιτζρω εξοικονόμθςθσ πόρων και δθμιουργίασ οικονομίασ κλίμακασ, θ ΕΝΑΤ εκπροςωπϊντασ το ςφνολο του Κλάδου και με αποφάςεισ τθσ ΓΣ ζχει ταχκεί υπζρ τθσ λφςθσ αυτισ, εφόςον θ αξιοποίθςθ του Κλάδου ςτισ παροφςεσ και τισ ςχεδιαηόμενεσ δομζσ του νζου Οργανιςμοφ δεν υπθρετεί τθν ανάγκθ προβολισ τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό. Ππωσ μάλιςτα αναφζρεται ςτθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ επί του άρκρου 13 του ν.4208/2013, με το οποίο προςτίκεται το άρκρο 6 Α «υκμίςεισ για τθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ Ελλθνικισ Ρροεδρίασ» ςτον ν.4148/2013 «Σφςταςθ Γραφείου Ελλθνικισ Ρροεδρίασ και άλλεσ διατάξεισ», «Δεδομζνου ότι θ Ρροεδρία αποτελεί μείηον διεκνζσ γεγονόσ και από επικοινωνιακι άποψθ, ο Ρρωκυπουργόσ, ςτον οποίο υπάγεται θ ΓΓΕΕ, ωσ εκπρόςωποσ τθσ χϊρασ, κα ζχει τθν ευχζρεια και ευκφνθ να απευκφνεται ςε διεκνζσ κοινό για κζματα ευρωπαϊκισ και παγκόςμιασ εμβζλειασ. Στο πλαίςιο αυτό, ο Ρρωκυπουργόσ κα πρζπει να ζχει τθν πρωτοβουλία και τον ζλεγχο για τθν προβολι τθσ χϊρασ. Εξάλλου, θ Ελλθνικι Ρροεδρία πρζπει να 5

6 ενταχκεί ςαφϊσ ςτο ευρφτερο πλαίςιο των φράςεων για τθν αναβάκμιςθ τθσ διεκνοφσ εικόνασ τθσ χϊρασ, τθν προβολι κεμάτων εκνικοφ ενδιαφζροντοσ κακϊσ και τθν προϊκθςθ προτεραιοτιτων και πολιτικϊν ςε επίπεδο ΕΕ. Για τθν εξυπθρζτθςθ των ανωτζρω ςκοπϊν, [ ], κα πρζπει να αξιοποιθκοφν πλιρωσ οι υφιςτάμενεσ υπθρεςιακζσ δομζσ που είναι αρμόδιεσ για ηθτιματα κρατικισ επικοινωνίασ και διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςε κζματα που εμπίπτουν ςτθν άςκθςθ τθσ Ρροεδρίασ. Σε αυτζσ ςυγκαταλζγονται οι υπθρεςίεσ τθσ ΓΓΕΕ, οι οποίεσ ζχουν διαχειριςτεί επιτυχθμζνα κατά το παρελκόν κρίςιμουσ τομείσ για τθν επιτυχία μιασ Ρροεδρίασ, πχ οργάνωςθ και λειτουργία Κζντρων Τφπου, διαδικαςίεσ διαπίςτευςθσ και εξυπθρζτθςθ εκπροςϊπων των ΜΜΕ, δθμιουργία και διαχείριςθ ενθμερωτικϊν ιςτοςελίδων για ςθμαντικά γεγονότα κ.ά.» Γ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η αξιολόγθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αποτελεί αναγκαία ςυνκικθ για τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Μζςα από τθ διαρκι αξιολόγθςθ θ Διοίκθςθ είναι ςε κζςθ να ςυλλζγει εκείνα τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν οριοκζτθςθ των προτεραιοτιτων, τθ χάραξθ των αναγκαίων πολιτικϊν, τθν υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων προτάςεων και, τζλοσ, τθν ανάλθψθ διορκωτικϊν δράςεων για τθ ςυνεχι ποιοτικι αναβάκμιςθ του παραγόμενου ζργου και του δυναμικοφ τθσ Διοίκθςθσ. Στο πλαίςιο αυτό κα κζλαμε για άλλθ μία φορά να τονίςουμε ότι ςε κάκε περίπτωςθ δεν ζχουμε καμία αντίρρθςθ με τθν ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ, αντικζτωσ αναγνωρίηουμε τθν ανάγκθ αξιολόγθςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων. Ωςτόςο, είναι ςτακερι κζςθ μασ θ διαμόρφωςθ του όποιου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ να ςτθρίηεται ςτθ δθμιουργία των κατάλλθλων προχποκζςεων και είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για βελτίωςθ του ειδικοφ τρόπου αξιολόγθςθσ που ειςάγει ο ν.3166/2003 με ξεχωριςτό ζντυπο αξιολόγθςθσ, και το οποίο ςυνδζεται με το ειδικό βακμολόγιο του Κλάδου. Τα ανωτζρω τελοφν ςε ιςχφ βάςει των ν.4024/2011 και ΡΔ 18/2012. Επιπροςκζτωσ, κα κζλαμε για άλλθ μία φορά να εκφράςουμε, όπωσ ο Σφλλογοσ Ρροςωπικοφ και θ ΕΣΗΕΑ, τθν αντίκεςι μασ και τον προβλθματιςμό μασ για τθν προωκοφμενθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και κυρίωσ τθν επιβολι ποςοςτϊςεων. Δ) ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΤ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Πςον αφορά ςτο Σχζδιο Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ για τον Οργανιςμό τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ κα κζλαμε να επιςθμάνουμε τα ακόλουκα: Ο νζοσ Οργανιςμόσ δθμιουργεί ςφγχυςθ των διακριτϊν πυλϊνων αρμοδιοτιτων τθσ Υπθρεςίασ, νοκεφοντασ το χαρακτιρα των επιμζρουσ οργανικϊν μονάδων τθσ με επικαλυπτόμενεσ αρμοδιότθτεσ και κακικοντα. Επιφυλάξεισ υπάρχουν ωσ προσ τθν περιγραφόμενθ ςτο ΡΔ αποςτολι των Γενικϊν Γραμματειϊν, ωσ «ςυνολικι οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ του κράτουσ ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό». Οι δφο αυτοί πυλϊνεσ αποτελοφν διακριτζσ αρμοδιότθτεσ διακριτϊν υπθρεςιϊν ςε όλα τα δυτικά κράτθ. Απαιτοφν αντίςτοιχα εξειδικευμζνεσ δομζσ και ςτελζχωςθ ςε προςωπικό: (α) τθσ εςωτερικισ πολιτικισ επικοινωνίασ (αντικείμενο Δ/νςεων με ςτελζχθ που προζρχονται από το χϊρο τθσ δθμοςιογραφίασ), (β) τθσ εποπτείασ και νομοκετικισ ρφκμιςθσ ΜΜΕ και του καταμεριςμοφ τθσ κρατικισ διαφιμιςθσ (αντικείμενο τθσ ςθμερινισ Δ/νςθσ Εποπτείασ ΜΜΕ, αν και θ ςυνικθσ ευρωπαϊκι πρακτικι είναι θ άςκθςθ από υπθρεςίεσ υπουργείων πολιτιςμοφ) και (γ) τθσ δθμόςιασ διπλωματίασ και των πολιτικϊν 6

7 βελτίωςθσ τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό (εξειδικευμζνο αντικείμενο και αρμοδιότθτα του Κλάδου Γραμματζων και Συμβοφλων Επικοινωνίασ). Η αναδιοργάνωςθ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υπθρεςίασ λειτουργεί εισ βάροσ του πυλϊνα τθσ διεκνοφσ επικοινωνίασ ςυρρικνϊνοντασ ςθμαντικζσ και ουςιϊδεισ δομζσ για τθ κεμελίωςθ τθσ αναγκαιότθτασ λειτουργίασ τθσ. Ριο χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ο υποβιβαςμόσ ςε Τμιμα τθσ Δ/νςθσ Δθμοςίων Σχζςεων, τθσ πλζον εξωςτρεφοφσ Δ/νςθσ τθσ Υπθρεςίασ ςε επίπεδο διεκνοφσ επικοινωνίασ, το ζργο και θ ορκι λειτουργία τθσ οποίασ είχαν εμφατικά αναγνωριςτεί ςε προγενζςτερα ςθμειϊματα πολιτικισ θγεςίασ ωσ προσ τισ οργανικζσ δομζσ τθσ. Η Δ/νςθ Δθμοςίων Σχζςεων ιταν διαχρονικά μία από τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ αποςτολισ για τθν οποία είχε δθμιουργθκεί θ Υπθρεςία. Η ςυρρίκνωςθ και ο υποβιβαςμόσ τθσ ςε Τμιμα αναμζνεται να δθμιουργιςει τεράςτια προβλιματα τόςο ςε επίπεδο λειτουργικότθτασ και αποδοτικότθτασ, όςο και τυπικϊν διαδικαςιϊν. Σθμειϊνεται ότι θ Δ/νςθ Δθμοςίων Σχζςεων τθσ ΓΓΕΕ είναι θ μοναδικι ςτο ελλθνικό Δθμόςιο που ζχει αντικείμενο τθν άμεςθ και με ποικίλουσ τρόπουσ επαφι με τα διεκνι ΜΜΕ (πρόκειται για οργανικι μονάδα που το κοινό τθσ είναι δθμοςιογράφοι, εκπρόςωποι διεκνϊν ΜΜΕ). Το εφροσ και θ πολυμορφία των αρμοδιοτιτων τθσ απαιτεί επιμεριςμό των εκτελεςτικϊν δράςεων ςε μικρότερεσ επιχειρθςιακζσ μονάδεσ, βάςει του διακριτοφ τρόπου με τον οποίο κάκε μία διεκπεραιϊνει τισ εργαςίεσ τθσ και, κυρίωσ, βάςει των εξειδικευμζνων κακθκόντων που επιτελοφνται και αδυνατοφν να ςυγχωνευτοφν μεταξφ τουσ. Ενδεικτικά, θ Δ/νςθ ζχει ςτθν αρμοδιότθτά τθσ και υλοποιεί, μεταξφ άλλων, όλεσ τισ φιλοξενίεσ, τα ταξίδια εξοικείωςθσ και τθν εξυπθρζτθςθ εκπροςϊπων διεκνϊν ΜΜΕ κατά τθν παραμονι τουσ ςτθν Ελλάδα, το Γραφείο Ανταποκριτϊν Ξζνου Τφπου με 200 περίπου μόνιμα διαπιςτευμζνουσ ανταποκριτζσ και ςτενι ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ Ανταποκριτϊν Ξζνου Τφπου, εξυπθρετεί επικοινωνιακά τισ επιςκζψεισ ξζνων θγετϊν και αποςτολϊν τουσ, τα ταξίδια Ρ/Θ και Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ ςτο εξωτερικό και ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ λειτουργίασ Κζντρων Τφπου, τθ διοργάνωςθ ςυνεδρίων κ.ά. Τα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ ςτο εξωτερικό, βαςικι δομι που λειτουργεί ωσ αιχμι του δόρατοσ ςτθ διεκνι επικοινωνιακι αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, μετά από ςυνεχι περιοριςμό και υποβάκμιςθ ςε αρικμό, προςωπικό και πόρουσ τα τελευταία χρόνια ςτο όνομα ενόσ περιοριςμοφ δαπανϊν που ςτθν πράξθ ζχει καταρριφκεί, υποβακμίηονται ςτο ΡΔ ςε μθ αυτοτελι Τμιματα, με αςαφζσ κακεςτϊσ. Ζτςι αποδυναμϊνονται από πολλζσ δυνατότθτεσ διεκνοφσ προβολισ τθσ χϊρασ. Το ΡΔ κίγει τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των ειδικά εκπαιδευμζνων για τθ διεκνι επικοινωνία και προβολι τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό ςτελεχϊν του Κλάδου Συμβοφλων και Ακολοφκων Επικοινωνίασ (για τα οποία άλλωςτε ιςχφει ειδικό βακμολόγιο) και τουσ εκκζτει ςε κινδφνουσ αποειδίκευςθσ. Με τον τρόπο αυτό κίγεται θ αρχι τθσ ιςότθτασ, κακϊσ τουσ εξομοιϊνει με υπαλλιλουσ από τουσ οποίουσ ακολοφκθςαν ςαφϊσ διακριτζσ διαδικαςίεσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ, ακόμθ και μζςα από διαφορετικά Τμιματα ςτθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Εξίςου παραβιάηεται θ αρχι τθσ αξιοκρατίασ. Το ΡΔ δεν προβλζπει τθ ςφνδεςθ του Κλάδου με τισ αρμοδιότθτεσ διεκνοφσ επικοινωνίασ και Δθμόςιασ Διπλωματίασ ι με κζματα διεκνϊν ΜΜΕ και δεν γίνεται καμία αναφορά ςτο ειδικό βακμολόγιο του Κλάδου. Σχετικά με τθν κατάταξθ του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ των πρϊθν Γενικϊν Γραμματειϊν αναφζρεται ςτο ΡΔ «κατάταξθ διοριςμοφ ςφμφωνα με τα προςόντα διοριςμοφ του οικείου κλάδου», χωρίσ να ορίηεται ςαφϊσ ότι τα ςτελζχθ του κλάδου ςτελεχϊνουν αποκλειςτικά τισ οργανικζσ μονάδεσ που είναι επιφορτιςμζνεσ με κζματα διεκνοφσ επικοινωνίασ. Στο ΡΔ δεν γίνεται καμία αναφορά ςτο οικείο Τμιμα τθσ ΕΣΔΔ από το οποίο προζρχονται τα ςτελζχθ του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων 7

8 Επικοινωνίασ, το οποίο υφίςταται και δεν ζχει καταργθκεί, παρότι ςτουσ τελευταίουσ διαγωνιςμοφσ δεν προκιρυξε κζςεισ. Αντίκετα υπιρχε ρθτι αναφορά ςτο άρκρο 7 του Ν. 3166/2003. Αξιότιμθ κα Υφυπουργζ, Ο προκάτοχόσ ςασ ςτθν με τθν υπ αρ. πρωτ. Υ/ΙΕ/173/ απάντθςι του ςτθν υπ αρ. 719/ τθσ βουλευτι Γιαννακάκθ επιςθμαίνει ότι «το αναγκαίο κεςμικό πλαίςιο για τθν επιτυχι άςκθςθ των κακθκόντων των υπαλλιλων του κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ [ ] υφίςταται ιδθ και εφαρμόηεται.» Στθν ίδια απάντθςθ αναφζρεται ςτον ν.3166/2003, όπωσ ιςχφει και ςυμπλθρϊνει ότι «με τισ διατάξεισ του ν.3166/2003 αναγνωρίηεται ρθτά θ ιδιαιτερότθτα του Κλάδου Συμβοφλων και Ακολοφκων (ιδθ Γραμματζων) Επικοινωνίασ (βλ. πλείονεσ ςχετικζσ αναφορζσ ςτθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ του ν.3166/2003) όςο και το ειδικό ζργο που τουσ ανατίκεται κατά τθν υπθρεςία τουσ ςτα ΓΤΕ ςτο εξωτερικό,[ ], διαμορφϊνοντασ για τουσ υπαλλιλουσ του κλάδου αυτοφ ζνα ειδικό κεςμικό κακεςτϊσ ωσ αναγκαίο όρο και εγγφθςθ για τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των ειδικϊν κακθκόντων που τουσ ζχουν ανατεκεί.» Κακϊσ ςτθν απάντθςι ςασ αναγνωρίηετε τθν εξειδίκευςθ του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ, αιςιοδοξοφμε ότι ςφντομα, με επαναπροςδιοριςμό των προτεραιοτιτων τθσ ΓΓΕΕ- ΓΓΜΕ ςτθ βάςθ των προτάςεων που ζχουμε κατακζςει και με τθν ορκολογικι και αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των ςτελεχϊν του Κλάδου ςε αντίςτοιχα εξειδικευμζνεσ οργανικζσ μονάδεσ εντόσ τθσ Υπθρεςίασ, θ διεκνισ επικοινωνία τθσ Ελλάδασ και θ προβολι τθσ εικόνασ τθσ ςτο εξωτερικό κα ανακτιςει τθ βαρφτθτα που τθσ αρμόηει ςε μια εποχι που τα ανωτζρω αποτελοφν αναγκαιότθτα υψίςτθσ ςθμαςίασ. Σο Δ τησ ΕΝΑΣ 8

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ 2011-2014 Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 2014 Ενότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ Επιχειρθςιακό Σχζδιο 2014-2015 Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ Ερμοφ 23-25,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 18110 ΣΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ,

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατηγικζσ κατευθφνςεισ αναδιοργάνωςησ Η πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν του Τπουργείου, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ,

Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ, ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΟΤ 2011 Υεβρουάριος 2012 1 ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ 2011 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 1ο Βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards 5 Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ ςτα

Διαβάστε περισσότερα