Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη"

Transcript

1 Ακινα 25 Ιουλίου 2014 Α.Ρ.: 19 Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Σε ςυνζχεια τθσ απάντθςθσ ςασ με Α.Ρ. Υ/ΙΕ/221/ ςτο υπ αρ. 7754/ τθσ Βουλευτι κασ Γιαννακάκθ και ςε ςυνζχεια τθσ υπ αρ. 149/2014 Γνωμοδότθςθσ του Ε Τμιματοσ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ κα κζλαμε να κζςουμε υπόψθ ςασ τα ακόλουκα: Α) ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο Κλάδοσ Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ αρικμεί 190 ςτελζχθ, εκ των οποίων 170 είναι απόφοιτοι του αντίςτοιχου εξειδικευμζνου Τμιματοσ τθσ ΕΣΔΔ. Το ςφνολο των ςτελεχϊν του Κλάδου χαρακτθρίηεται από απόλυτθ εξειδίκευςθ ςε κζματα Δθμόςιασ Διπλωματίασ ςτο πλαίςιο τθσ διεκνοφσ επικοινωνίασ και τθσ προβολισ τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό, αποκτθκείςα τόςο από ςτοχευμζνα προγράμματα ςπουδϊν όςο και από πολφχρονθ εμπειρία από ςτελζχωςθ των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ Εξωτερικοφ και των αντίςτοιχων υποςτθρικτικϊν Διευκφνςεων τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ. Ο Κλάδοσ αποτελεί τον μοναδικό ςτθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ με εξειδίκευςθ ςε κζματα διεκνοφσ επικοινωνίασ. Με τθ δθμιουργία το 1993 του Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου ςτθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, το οποίο ςτθ ςυνζχεια μετονομάςτθκε ςε Ακολοφκων Επικοινωνίασ (2003) και Στελεχϊν Επικοινωνίασ (2006), θ Ελλθνικι Ρολιτεία εξεδιλωςε τθ βοφλθςθ θ προβολι τθσ εκνικισ εικόνασ ςτο εξωτερικό να αποτελζςει, κάτω από τισ οδθγίεσ τθσ εκάςτοτε κυβερνθτικισ θγεςίασ, ζργο εξειδικευμζνων ςτελεχϊν υψθλϊν τυπικϊν προςόντων με επάρκεια ςε περιςςότερεσ από μία ξζνεσ γλϊςςεσ και τθν αντίςτοιχθ κατάρτιςθ που παρζχει θ εκπαιδευτικι διαδικαςία τθσ ΕΣΔΔ. Η πρόκεςθ τθσ Ρολιτείασ για τθ δθμιουργία εξειδικευμζνων ςτελεχϊν διεκνοφσ επικοινωνίασ καταγράφεται εξαρχισ ςτο ΑΡ 746/ ζγγραφο του ΓΓ Τφπου και Ρλθροφοριϊν κ. Β. Μαγγίνα προσ τον Υπουργό Ρροεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ κ. Σ. Κοφβελα με το οποίο ηθτείται θ «Κδρυςθ Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου» για τισ ανάγκεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν. Οι απόφοιτοι αυτοί κα εντάςςονται αυτομάτωσ ςτον Κλάδο ΡΕ2, όπωσ προβλζπει ο Οργανιςμόσ τθσ ΓΓΤΡ και κα επανδρϊνουν τα Γραφεία Τφπου Εξωτερικοφ ι τισ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ που ζχουν ςχζςθ με το αντικείμενό τουσ». 1

2 Στα Ρρακτικά τθσ ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ 22 α, , του ΔΣ του ΕΚΔΔ με κζμα τθ «Σφςταςθ Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου ςτθν ΕΣΔΔ» ο Ειςθγοφμενοσ το κζμα, Δ/ντισ τθσ ΕΣΔΔ, αν. Κακθγθτισ κ. Γ. Δονάτοσ, μεταξφ άλλων, ςθμειϊνει: «... Σκοπόσ του Τμιματοσ κα είναι θ παροχι πλθρζςτερθσ και πλζον εξειδικευμζνθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ μελλοντικοφσ Ακολοφκουσ Τφπου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν. Επειδι θ Σχολι ζχει τθ δυνατότθτα παροχισ εκπαίδευςθσ για τθ δθμιουργία ικανϊν ςτελεχϊν, που κα εκπροςωπιςουν τθ χϊρα μασ ςτο εξωτερικό ωσ Ακόλουκοι Τφπου, ειςθγοφμαι να γίνει πρόταςθ ςτον Υπουργό Ρροεδρίασ για τα παρακάτω: α) τθ ςφςταςθ Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου ςτθν ΕΣΔΔ, * +, από τθ Θ εκπαιδευτικι ςειρά, με αποςτολι τθν παροχι πλθρζςτερθσ και πλζον εξειδικευμζνθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ μελλοντικοφσ Ακολοφκουσ Τφπου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τφπου και Ρλθροφοριϊν. β) Τον κακοριςμό του αρικμοφ των ειςακτζων ςε 15 ςπουδαςτζσ ετθςίωσ. Γ) Τθν εξζταςθ των υποψθφίων ςτο τελικό ςτάδιο ςε δφο ξζνεσ γλϊςςεσ με υποχρεωτικι τθν αγγλικι [ ]». Είχε προθγθκεί θ εκπόνθςθ «Μελζτθσ για τθ Σκοπιμότθτα Κδρυςθσ νζου Τμιματοσ Εξειδίκευςθσ Ακολοφκων ςτο Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» από τουσ Β. Καπετανγιάννθ, Ακ. Βερζμθ, Ρ. Καφετηι, Δ. Χαραλάμπθ, Σπ. Διαμαντι, Ακινα Σε όλα τα Ρρογράμματα Σπουδϊν του Τμιματοσ, τουσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ και ςχετικά ζγγραφα του ΕΚΔΔ καταγράφεται με ςαφινεια θ εξειδίκευςθ των αποφοίτων ςτελεχϊν του Κλάδου ςε κζματα διεκνοφσ επικοινωνίασ για τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ. Ενδεικτικά, ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Θ Εκπαιδευτικισ Σειράσ (πρϊτθ για τουσ Ακολοφκουσ Τφπου το 1995) ςθμειϊνεται, μεταξφ άλλων, ειςαγωγικά: «Η ιδιαιτερότθτα του επαγγζλματοσ του (Ακολοφκου Τφπου) είναι κακοριςτικι ςτον προςδιοριςμό ειδικϊν κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων, ζτςι ϊςτε να ανταπεξζλκει επιτυχϊσ ςτισ ανάγκεσ τθσ ςταδιοδρομίασ του ωσ Ακόλουκοσ ςτα Γραφεία Τφπου εξωτερικοφ, κακϊσ το ζργο του Ακολοφκου Τφπου εντάςςεται ςτθ διπλωματικι εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ του» «Αφετθρία του προτεινόμενου προγράμματοσ ςπουδϊν είναι θ παραδοχι ότι οι υφιςτάμενεσ ελλείψεισ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ επικοινωνίασ δεν μποροφν να καλυφκοφν παρά με τθν παραγωγι εξειδικευμζνων κρατικϊν ςτελεχϊν, ικανϊν να διαχειρίηονται τθν επικοινωνιακι ςτρατθγικι του κράτουσ» «Εδράηεται α) ςτο ρόλο που διαδραματίηουν τα ΜΜΕ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ, β) ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ Ελλάδασ για τθν πειςτικι προβολι ςτο εξωτερικό των διεκνϊν και περιφερειακϊν τθσ δυνατοτιτων και των εκνικϊν τθσ κεμάτων, κακϊσ και για τθ δθμιουργία κετικισ εικόνασ για τθ χϊρα ςτο εξωτερικό γ) ςτθν ανάγκθ τθσ «αρμόδιασ διαχείριςθσ» των δθμόςιων ςχζςεων του κράτουσ». Στθν Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων ζτουσ 2002 του ΕΚΔΔ (ΙΕ Εκπαιδευτικι Σειρά), μεταξφ άλλων, ςθμειϊνεται: «Σκοπόσ του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι θ βζλτιςτθ προετοιμαςία των μελλοντικϊν Ακολοφκων Τφπου, ϊςτε να καταςτοφν ικανοί να διαχειριςτοφν αποτελεςματικά ζνα κατεξοχιν πολφτιμο για τθν εποχι μασ αγακό, τθν πλθροφορία και να αςκιςουν ζναν πολυδιάςτατο και απαιτθτικό ρόλο, ωσ επικοινωνιακοί κόμβοι μεταξφ τθσ Ελλάδασ και του υπόλοιπου κόςμου, ςτο πεδίο τθσ ελλθνικισ εξωτερικισ πολιτικισ, τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνεργαςίασ, και ευρφτερα, τθσ πολιτικισ και τθσ διπλωματίασ». Ανάλογεσ εμφατικζσ αναφορζσ ςτθν εξειδίκευςθ των ςτελεχϊν του Κλάδου καταγράφονται ςε όλα τα Ρρογράμματα Σπουδϊν. Ενδεικτικά για τθν ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Στελεχϊν Επικοινωνίασ (2010), αναφζρεται ειςαγωγικά ωσ ςκοπόσ του να «τουσ κακιςτά ικανοφσ να αςκιςουν ςτο μζλλον το επάγγελμά τουσ, δθλαδι να λειτουργιςουν αποτελεςματικά ωσ ςτελζχθ επικοινωνίασ επιφορτιςμζνα με τθν προβολι τθσ Ελλάδασ ςτο εξωτερικό, τθν ανάδειξθ του ςφγχρονου 2

3 προςϊπου τθσ χϊρασ και των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ». Στουσ ειδικοφσ ςτόχουσ, μεταξφ άλλων, ςθμειϊνεται ότι «το πρόγραμμα τθσ ειδικισ φάςθσ ςπουδϊν ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να δϊςει ςτα μελλοντικά Στελζχθ Επικοινωνίασ τισ ειδικζσ εκείνεσ γνϊςεισ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ ςτθν εργαςία τουσ. Με βάςθ αυτι τθ λογικι κα μελετθκοφν, αναλυκοφν και εξεταςτοφν κζματα ςχετικά με: τισ Στρατθγικζσ Επικοινωνίασ, το Διεκνζσ Επικοινωνιακό Σφςτθμα, τθ Δθμόςια Διπλωματία και το Nation Branding, τθν Ελλθνικι Εξωτερικι Ρολιτικι και κζματα Διεκνοφσ Δικαίου και το επαγγελματικό πεδίο των Στελεχϊν Επικοινωνίασ, δθλαδι, τθν οργάνωςθ και λειτουργία των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνία και το ρόλο του Στελζχουσ Επικοινωνίασ, τισ τεχνικζσ ραδιοφωνικισ και τθλεοπτικισ ςυνζντευξθσ και τθ ςφνταξθ άρκρων, αναςκευαςτικϊν επιςτολϊν, position papers κλπ.». Ενδεικτικά ςτισ κεματικζσ που παρακολοφκθςαν τα ςτελζχθ του Κλάδου, μεταξφ άλλων, ιταν: «Αρχζσ Στρατθγικισ Επικοινωνίασ», «Δθμόςια Διπλωματία», «Διεκνζσ Επικοινωνιακό Σφςτθμα», «Nation Branding: Θεωρία και Ρρακτικι», «Διεκνζσ Ρολιτικό Σφςτθμα», «Η Ελλθνικι Εξωτερικι Ρολιτικι και θ Ευρωπαϊκι ϋενωςθ», «Ειδικά Θζματα Διεκνοφσ Δικαίου», «Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ», «Τεχνικζσ αδιοφωνικισ και Τθλεοπτικισ Συνζντευξθσ», «Σφνταξθ Άρκρων, Αναςκευαςτικϊν Επιςτολϊν, Position Papers, Bullet Points» κ.α. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ςυμπλθρωματικά εργαςτιρια, τα οποία πραγματοποιικθκαν με τθ μορφι διαλζξεων, επιςκζψεων και αςκιςεων προςομοίωςθσ, για τθν πρακτικι εμπζδωςθ τεχνικϊν και άλλων δεξιοτιτων (επικοινωνιακζσ, κοινωνικζσ κλπ.). Τα μζλθ του Κλάδου παρακολοφκθςαν επίςθσ εξειδικευμζνο πρόγραμμα ανάπτυξθσ γλωςςικϊν και επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, προςαρμοςμζνο ςτισ ειδικότερεσ απαιτιςεισ του μελλοντικοφ τουσ επαγγζλματοσ. Σε αυτό το ςκεπτικό ςτθρίηεται το άρκρο 7 του ν.3166/2003 περί πλιρωςθσ κζςεων του Κλάδου Συμβοφλων και Ακολοφκων Επικοινωνίασ, το οποίο προβλζπει τθ ςτελζχωςθ του Κλάδου από απόφοιτουσ του Τμιματοσ Ακολοφκων Τφπου τθσ ΕΣΔΔ, το οποίο μετονομάηεται ςε Τμιμα Ακολοφκων Επικοινωνίασ. Συγκεκριμζνα θ Ειςθγθτικι Ζκκεςθ αναφζρει ότι «Η ίδρυςθ του τμιματοσ αυτοφ είχε ωσ ςκοπό μζςα από αυςτθρζσ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ και αξιολόγθςθσ, να παραχκοφν ςτελζχθ με εξειδικευμζνα προςόντα, τα οποία, με ταχεία εξζλιξθ, κα καταςτοφν ικανά να προωκιςουν τθν αναβάκμιςθ των Γραφείων Τφπου ςτο εξωτερικό, θ οποία εντάςςεται ςτο γενικότερο εκςυγχρονιςμό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.» Στθν απάντθςι ςασ αναγνωρίηεται, επίςθσ, ότι «πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ άςκθςθ των αρμοδιοτιτων και εν γζνει θ εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ των Γενικϊν Γραμματειϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ και Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ τόςο υπό τθ μζχρι ςιμερα όςο και υπό τθν υπό κζςπιςθ νζα οργανωτικι τουσ δομι, δεν είναι δυνατι χωρίσ τθ ςυνειςφορά του εξειδικευμζνου ςε κζματα επικοινωνίασ προςωπικοφ του Κλάδου Γραμματζων και Συμβοφλων Επικοινωνίασ» θ οποία, όμωσ, ςυνδζεται με τθν επιτακτικι ανάγκθ ςτελζχωςθσ των οργανικϊν μονάδων των ανωτζρω Γενικϊν Γραμματειϊν από τον εν κζματι Κλάδο χωρίσ, όμωσ, να εξθγείται πϊσ και γιατί ζνασ εξειδικευμζνοσ Κλάδοσ κα πρζπει να τοποκετθκεί ςε όλεσ τισ οργανικζσ μονάδεσ και γιατί κα πρζπει να αποειδικευκεί αναλαμβάνοντασ κακικοντα ζξω από τθν εξειδίκευςι του. Επ αυτοφ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ φπαρξθ του Κλάδου αυτοφ (ωσ εξειδικευμζνου) επαναλαμβάνεται τόςο ςτο ν.4024/2011 για το ενιαίο μιςκολόγιο, αλλά και ςτο διευκρινιςτικό ΡΔ 18/2012, όπωσ και ςτο άρκρο 13 του ν.4208/2013 «υκμίςεισ για τθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ Ελλθνικισ Ρροεδρίασ» με το οποίο προςτίκεται το άρκρο 6 Α ςτο ν.4148/2013 «Σφςταςθ Γραφείου Ελλθνικισ Ρροεδρίασ και άλλεσ διατάξεισ». 3

4 Β) ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Στθν απάντθςι ςασ αναφζρεται ότι τα κακικοντα του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ δεν ςυνδζονται ρθτά με κάποιο αποκλειςτικό και ειδικό ζργο, αναγνωρίηονται όμωσ οι γνϊςεισ τουσ επί κεμάτων επικοινωνιακισ πολιτικισ. Επ αυτοφ, παρότι δεν γίνεται ρθτι αναφορά ςτον ν.3166/2003 ςε ςφνδεςθ κακθκόντων του Κλάδου με κάποιο αποκλειςτικό και ειδικό ζργο θ ςφνδεςθ αυτι ςυνάγεται, ενδεικτικά και όχι εξαντλθτικά, ωσ ακολοφκωσ: Καταρχάσ, από τθν ίδια τθν φπαρξθ του ειδικοφ Κλάδου ςτον ν.3166/2003, κακϊσ δεν νοείται θ φπαρξθ ενόσ Κλάδου που δεν ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνα κακικοντα. Πςον αφορά ςτθν αξιοποίθςθ των ςτελεχϊν του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ με βάςθ τθν εξειδίκευςι τουσ, ςτο άρκρο 5 του ν.3166/2003 προβλζπεται, μεν, όπωσ αναφζρεται ςτθν απάντθςι ςασ, θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων του εν λόγω Κλάδου ςτθ Διεφκυνςθ Υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων, ςτθ Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ, ςτθ Διεφκυνςθ Αναλφςεων και Τεκμθρίωςθσ, ςτθ Διεφκυνςθ Εποπτείασ ΜΜΕ, ςτθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Σχεδίαςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, ςτο Γραφείο MEDIA Ακθνϊν (το οποίο ζχει καταργθκεί), κακϊσ και πρωτίςτωσ ςτα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ ςτο Εξωτερικό, αλλά, όπωσ προκφπτει από τθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ, ο νομοκζτθσ απζβλεπε ςτθν εκπαίδευςθ των υπαλλιλων και όχι ςτθ ςτελζχωςθ των οργανικϊν μονάδων. Επίςθσ, θ για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ τοποκζτθςι τουσ ςτισ Δ/νςεισ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν αφορά αποκλειςτικά ςτθν απαςχόλθςθ με ηθτιματα διοικθτικισ και οικονομικισ φφςθσ που ςχετίηονται με τθ λειτουργία των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ. Ωςτόςο, ςτθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ του ν. 3166/2003 ςτο άρκρο 5 αναφζρεται ότι θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων του Κλάδου ςε άλλεσ Διευκφνςεισ κρίνεται αναγκαία «προκειμζνου να αποκτοφν ςφαιρικι γνϊςθ των αντικειμζνων των Διευκφνςεων του Υπουργείου, ϊςτε να ανταποκρίνονται με μεγαλφτερθ επιτυχία ςτα κακικοντά τουσ ςτα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ». Η επικυμία του νομοκζτθ ιταν ςαφισ, ότι πρόκειται για εκπαιδευτικι τοποκζτθςθ, και όπωσ γνωρίηετε, θ τοποκζτθςθ των ςτελεχϊν του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ, ειδικά ςτισ Διευκφνςεισ Ρλθροφόρθςθσ και ςτθ Διεφκυνςθ Αναλφςεων και Τεκμθρίωςθσ, Διευκφνςεισ τθσ Υπθρεςίασ που κατεξοχιν ςτελεχϊνονται από το χϊρο τθσ δθμοςιογραφίασ, ατόνθςε μζχρι πρότινοσ ακριβϊσ διότι θ τοποκζτθςθ ςτισ Διευκφνςεισ αυτζσ δεν αξιοποιοφςε τα ςτελζχθ με βάςθ τθν αναγνωριςμζνθ εξειδίκευςι τουσ και δεν προςζκετε τθν απαραίτθτθ εμπειρία που κα ιταν χριςιμθ ςτθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ ςτα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ. Επιπροςκζτωσ, θ τοποκζτθςι τουσ ςτισ δφο προαναφερκείςεσ Διευκφνςεισ κάτω από Ρροϊςταμζνουσ με λιγότερα τυπικά προςόντα, ςυχνά μθ πτυχιοφχουσ και επιπλζον μθ μονίμουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ δθμιουργοφςε άλλα κεςμικά (νομικά) προβλιματα. Ρροςφυγζσ υπαλλιλων του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ για αντίςτοιχεσ τοποκετιςεισ, υπό αυτό το κακεςτϊσ, ςτο παρελκόν ζχουν δικαιωκεί ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια ενϊ υπάρχει και ςχετικι απόφαςθ του ΣτΕ που δικαιϊνει ειδικά τα ςτελζχθ του Κλάδου. Οι πρόςφατεσ τοποκετιςεισ ζξι υπαλλιλων του Κλάδου ςτθ Διεφκυνςθ Ρλθροφόρθςθσ ενιςχφουν τα παραπάνω. Οι τοποκετιςεισ ςυναδζλφων με πολλά χρόνια υπθρεςίασ και προχπθρεςία ςε 4

5 Γραφεία Τφπου Εξωτερικοφ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν επικυμία του νομοκζτθ. Επιπλζον, οι αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί δεν αξιοποιοφν τα προςόντα και τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ τουσ. Ειδικά για τθν τοποκζτθςθ υπαλλιλων του εν λόγω Κλάδου ςτισ Διευκφνςεισ Διοίκθςθσ και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν θ Ειςθγθτικι Ζκκεςθ εξειδικεφει ακόμα περιςςότερο και διευκρινίηει ότι «το αντικείμενο εναςχόλθςισ τουσ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, είναι ςυναφζσ, των ειδικϊν κακθκόντων τουσ. Αφορά, δθλαδι, διοικθτικά και οικονομικά ηθτιματα που ζχουν ςχζςθ με τθν οικονομικι ςτιριξθ και διοικθτικι λειτουργία των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ, ζτςι ϊςτε οι υπάλλθλοι του Κλάδου να αποκτοφν πολφπλευρθ εμπειρία, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτα κακικοντα τουσ ςτα ΓΤΕ» και γι αυτό και προβλζπεται θ τοποκζτθςθ τουσ ςτισ Διευκφνςεισ για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ. Ρροσ ενίςχυςθ τθσ άποψθσ ότι ο νομοκζτθσ προζβλεψε τθν τοποκζτθςθ των υπαλλιλων του Κλάδου ςε άλλεσ Διευκφνςεισ για εκπαιδευτικοφσ και μόνο λόγουσ προςτίκεται και το γεγονόσ ότι ςτον ν.3166/2003 δεν προβλζπεται θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων του Κλάδου ςε κζςεισ Ρροϊςταμζνων ςε άλλεσ Διευκφνςεισ πλθν των Γραφείων Τφπου Εξωτερικοφ και των Διευκφνςεων Υπθρεςιϊν Εξωτερικοφ και Δθμοςίων Σχζςεων, όπου ρθτά αναφζρεται ότι τοποκετοφνται και εξελίςςονται υπθρεςιακά. Άρα υπάρχει θ παραδοχι ότι θ τοποκζτθςθ των υπαλλιλων ςτισ άλλεσ Διευκφνςεισ είναι κατά παρζκκλιςθ και ότι δεν αποτελεί τμιμα τθσ υπθρεςιακισ πορείασ των υπαλλιλων του εν λόγω Κλάδου. Σε ότι αφορά ςτθν ορκολογικι αξιοποίθςθ του Κλάδου και των αντίςτοιχων δομϊν τθσ Υπθρεςίασ, ςτθ Συνεδρίαςθ ΚΣΤϋ τθσ Συνόδου Γϋ τθσ Ιϋ Ρεριόδου του Κοινοβουλίου ( ) και ςτο πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ του Νόμου 3166/2003, διατυπϊκθκε εμφατικά από τθν πλειοψθφία των ειςθγθτϊν θ άποψθ ότι θ πλζον ορκολογικι επιλογι για τθ διαχείριςθ τθσ επικοινωνιακισ προβολισ τθσ Ελλάδασ ςτο εξωτερικό είναι θ μεταφορά των Γραφείων Τφπου και Επικοινωνίασ ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν. Ειδικότερα, μιλϊντασ εκ μζρουσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, ο κακθγθτισ βουλευτισ κ. Ρροκόπθσ Ραυλόπουλοσ ηιτθςε, μεταξφ άλλων, τθν κατάργθςθ του Υπουργείου Τφπου και τθ μεταφορά των Γραφείων Τφπου ςτον «φυςικό τουσ φορζα» που είναι το Υπουργείο Εξωτερικϊν. Στο ίδιο πλαίςιο τοποκετικθκε ο βαςικόσ ειςθγθτισ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, κ. Αναςτάςιοσ Ραπαλθγοφρασ, αναφερόμενοσ ςτο προθγοφμενο υπαγωγισ του κλάδου Οικονομικϊν- Εμπορικϊν Συμβοφλων και Ακολοφκων ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ενότθτα τθσ διοίκθςθσ των ελλθνικϊν αντιπροςωπειϊν ςτο εξωτερικό. Στο πλαίςιο αυτό, τθσ ορκολογικισ αξιοποίθςθσ του Κλάδου και τθσ περαιτζρω εξοικονόμθςθσ πόρων και δθμιουργίασ οικονομίασ κλίμακασ, θ ΕΝΑΤ εκπροςωπϊντασ το ςφνολο του Κλάδου και με αποφάςεισ τθσ ΓΣ ζχει ταχκεί υπζρ τθσ λφςθσ αυτισ, εφόςον θ αξιοποίθςθ του Κλάδου ςτισ παροφςεσ και τισ ςχεδιαηόμενεσ δομζσ του νζου Οργανιςμοφ δεν υπθρετεί τθν ανάγκθ προβολισ τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό. Ππωσ μάλιςτα αναφζρεται ςτθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ επί του άρκρου 13 του ν.4208/2013, με το οποίο προςτίκεται το άρκρο 6 Α «υκμίςεισ για τθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ Ελλθνικισ Ρροεδρίασ» ςτον ν.4148/2013 «Σφςταςθ Γραφείου Ελλθνικισ Ρροεδρίασ και άλλεσ διατάξεισ», «Δεδομζνου ότι θ Ρροεδρία αποτελεί μείηον διεκνζσ γεγονόσ και από επικοινωνιακι άποψθ, ο Ρρωκυπουργόσ, ςτον οποίο υπάγεται θ ΓΓΕΕ, ωσ εκπρόςωποσ τθσ χϊρασ, κα ζχει τθν ευχζρεια και ευκφνθ να απευκφνεται ςε διεκνζσ κοινό για κζματα ευρωπαϊκισ και παγκόςμιασ εμβζλειασ. Στο πλαίςιο αυτό, ο Ρρωκυπουργόσ κα πρζπει να ζχει τθν πρωτοβουλία και τον ζλεγχο για τθν προβολι τθσ χϊρασ. Εξάλλου, θ Ελλθνικι Ρροεδρία πρζπει να 5

6 ενταχκεί ςαφϊσ ςτο ευρφτερο πλαίςιο των φράςεων για τθν αναβάκμιςθ τθσ διεκνοφσ εικόνασ τθσ χϊρασ, τθν προβολι κεμάτων εκνικοφ ενδιαφζροντοσ κακϊσ και τθν προϊκθςθ προτεραιοτιτων και πολιτικϊν ςε επίπεδο ΕΕ. Για τθν εξυπθρζτθςθ των ανωτζρω ςκοπϊν, [ ], κα πρζπει να αξιοποιθκοφν πλιρωσ οι υφιςτάμενεσ υπθρεςιακζσ δομζσ που είναι αρμόδιεσ για ηθτιματα κρατικισ επικοινωνίασ και διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςε κζματα που εμπίπτουν ςτθν άςκθςθ τθσ Ρροεδρίασ. Σε αυτζσ ςυγκαταλζγονται οι υπθρεςίεσ τθσ ΓΓΕΕ, οι οποίεσ ζχουν διαχειριςτεί επιτυχθμζνα κατά το παρελκόν κρίςιμουσ τομείσ για τθν επιτυχία μιασ Ρροεδρίασ, πχ οργάνωςθ και λειτουργία Κζντρων Τφπου, διαδικαςίεσ διαπίςτευςθσ και εξυπθρζτθςθ εκπροςϊπων των ΜΜΕ, δθμιουργία και διαχείριςθ ενθμερωτικϊν ιςτοςελίδων για ςθμαντικά γεγονότα κ.ά.» Γ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η αξιολόγθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αποτελεί αναγκαία ςυνκικθ για τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Μζςα από τθ διαρκι αξιολόγθςθ θ Διοίκθςθ είναι ςε κζςθ να ςυλλζγει εκείνα τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν οριοκζτθςθ των προτεραιοτιτων, τθ χάραξθ των αναγκαίων πολιτικϊν, τθν υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων προτάςεων και, τζλοσ, τθν ανάλθψθ διορκωτικϊν δράςεων για τθ ςυνεχι ποιοτικι αναβάκμιςθ του παραγόμενου ζργου και του δυναμικοφ τθσ Διοίκθςθσ. Στο πλαίςιο αυτό κα κζλαμε για άλλθ μία φορά να τονίςουμε ότι ςε κάκε περίπτωςθ δεν ζχουμε καμία αντίρρθςθ με τθν ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ, αντικζτωσ αναγνωρίηουμε τθν ανάγκθ αξιολόγθςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων. Ωςτόςο, είναι ςτακερι κζςθ μασ θ διαμόρφωςθ του όποιου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ να ςτθρίηεται ςτθ δθμιουργία των κατάλλθλων προχποκζςεων και είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για βελτίωςθ του ειδικοφ τρόπου αξιολόγθςθσ που ειςάγει ο ν.3166/2003 με ξεχωριςτό ζντυπο αξιολόγθςθσ, και το οποίο ςυνδζεται με το ειδικό βακμολόγιο του Κλάδου. Τα ανωτζρω τελοφν ςε ιςχφ βάςει των ν.4024/2011 και ΡΔ 18/2012. Επιπροςκζτωσ, κα κζλαμε για άλλθ μία φορά να εκφράςουμε, όπωσ ο Σφλλογοσ Ρροςωπικοφ και θ ΕΣΗΕΑ, τθν αντίκεςι μασ και τον προβλθματιςμό μασ για τθν προωκοφμενθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και κυρίωσ τθν επιβολι ποςοςτϊςεων. Δ) ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΤ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Πςον αφορά ςτο Σχζδιο Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ για τον Οργανιςμό τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ κα κζλαμε να επιςθμάνουμε τα ακόλουκα: Ο νζοσ Οργανιςμόσ δθμιουργεί ςφγχυςθ των διακριτϊν πυλϊνων αρμοδιοτιτων τθσ Υπθρεςίασ, νοκεφοντασ το χαρακτιρα των επιμζρουσ οργανικϊν μονάδων τθσ με επικαλυπτόμενεσ αρμοδιότθτεσ και κακικοντα. Επιφυλάξεισ υπάρχουν ωσ προσ τθν περιγραφόμενθ ςτο ΡΔ αποςτολι των Γενικϊν Γραμματειϊν, ωσ «ςυνολικι οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ του κράτουσ ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό». Οι δφο αυτοί πυλϊνεσ αποτελοφν διακριτζσ αρμοδιότθτεσ διακριτϊν υπθρεςιϊν ςε όλα τα δυτικά κράτθ. Απαιτοφν αντίςτοιχα εξειδικευμζνεσ δομζσ και ςτελζχωςθ ςε προςωπικό: (α) τθσ εςωτερικισ πολιτικισ επικοινωνίασ (αντικείμενο Δ/νςεων με ςτελζχθ που προζρχονται από το χϊρο τθσ δθμοςιογραφίασ), (β) τθσ εποπτείασ και νομοκετικισ ρφκμιςθσ ΜΜΕ και του καταμεριςμοφ τθσ κρατικισ διαφιμιςθσ (αντικείμενο τθσ ςθμερινισ Δ/νςθσ Εποπτείασ ΜΜΕ, αν και θ ςυνικθσ ευρωπαϊκι πρακτικι είναι θ άςκθςθ από υπθρεςίεσ υπουργείων πολιτιςμοφ) και (γ) τθσ δθμόςιασ διπλωματίασ και των πολιτικϊν 6

7 βελτίωςθσ τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό (εξειδικευμζνο αντικείμενο και αρμοδιότθτα του Κλάδου Γραμματζων και Συμβοφλων Επικοινωνίασ). Η αναδιοργάνωςθ των οργανικϊν μονάδων τθσ Υπθρεςίασ λειτουργεί εισ βάροσ του πυλϊνα τθσ διεκνοφσ επικοινωνίασ ςυρρικνϊνοντασ ςθμαντικζσ και ουςιϊδεισ δομζσ για τθ κεμελίωςθ τθσ αναγκαιότθτασ λειτουργίασ τθσ. Ριο χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ο υποβιβαςμόσ ςε Τμιμα τθσ Δ/νςθσ Δθμοςίων Σχζςεων, τθσ πλζον εξωςτρεφοφσ Δ/νςθσ τθσ Υπθρεςίασ ςε επίπεδο διεκνοφσ επικοινωνίασ, το ζργο και θ ορκι λειτουργία τθσ οποίασ είχαν εμφατικά αναγνωριςτεί ςε προγενζςτερα ςθμειϊματα πολιτικισ θγεςίασ ωσ προσ τισ οργανικζσ δομζσ τθσ. Η Δ/νςθ Δθμοςίων Σχζςεων ιταν διαχρονικά μία από τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ αποςτολισ για τθν οποία είχε δθμιουργθκεί θ Υπθρεςία. Η ςυρρίκνωςθ και ο υποβιβαςμόσ τθσ ςε Τμιμα αναμζνεται να δθμιουργιςει τεράςτια προβλιματα τόςο ςε επίπεδο λειτουργικότθτασ και αποδοτικότθτασ, όςο και τυπικϊν διαδικαςιϊν. Σθμειϊνεται ότι θ Δ/νςθ Δθμοςίων Σχζςεων τθσ ΓΓΕΕ είναι θ μοναδικι ςτο ελλθνικό Δθμόςιο που ζχει αντικείμενο τθν άμεςθ και με ποικίλουσ τρόπουσ επαφι με τα διεκνι ΜΜΕ (πρόκειται για οργανικι μονάδα που το κοινό τθσ είναι δθμοςιογράφοι, εκπρόςωποι διεκνϊν ΜΜΕ). Το εφροσ και θ πολυμορφία των αρμοδιοτιτων τθσ απαιτεί επιμεριςμό των εκτελεςτικϊν δράςεων ςε μικρότερεσ επιχειρθςιακζσ μονάδεσ, βάςει του διακριτοφ τρόπου με τον οποίο κάκε μία διεκπεραιϊνει τισ εργαςίεσ τθσ και, κυρίωσ, βάςει των εξειδικευμζνων κακθκόντων που επιτελοφνται και αδυνατοφν να ςυγχωνευτοφν μεταξφ τουσ. Ενδεικτικά, θ Δ/νςθ ζχει ςτθν αρμοδιότθτά τθσ και υλοποιεί, μεταξφ άλλων, όλεσ τισ φιλοξενίεσ, τα ταξίδια εξοικείωςθσ και τθν εξυπθρζτθςθ εκπροςϊπων διεκνϊν ΜΜΕ κατά τθν παραμονι τουσ ςτθν Ελλάδα, το Γραφείο Ανταποκριτϊν Ξζνου Τφπου με 200 περίπου μόνιμα διαπιςτευμζνουσ ανταποκριτζσ και ςτενι ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ Ανταποκριτϊν Ξζνου Τφπου, εξυπθρετεί επικοινωνιακά τισ επιςκζψεισ ξζνων θγετϊν και αποςτολϊν τουσ, τα ταξίδια Ρ/Θ και Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ ςτο εξωτερικό και ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ λειτουργίασ Κζντρων Τφπου, τθ διοργάνωςθ ςυνεδρίων κ.ά. Τα Γραφεία Τφπου και Επικοινωνίασ ςτο εξωτερικό, βαςικι δομι που λειτουργεί ωσ αιχμι του δόρατοσ ςτθ διεκνι επικοινωνιακι αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ, μετά από ςυνεχι περιοριςμό και υποβάκμιςθ ςε αρικμό, προςωπικό και πόρουσ τα τελευταία χρόνια ςτο όνομα ενόσ περιοριςμοφ δαπανϊν που ςτθν πράξθ ζχει καταρριφκεί, υποβακμίηονται ςτο ΡΔ ςε μθ αυτοτελι Τμιματα, με αςαφζσ κακεςτϊσ. Ζτςι αποδυναμϊνονται από πολλζσ δυνατότθτεσ διεκνοφσ προβολισ τθσ χϊρασ. Το ΡΔ κίγει τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των ειδικά εκπαιδευμζνων για τθ διεκνι επικοινωνία και προβολι τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό ςτελεχϊν του Κλάδου Συμβοφλων και Ακολοφκων Επικοινωνίασ (για τα οποία άλλωςτε ιςχφει ειδικό βακμολόγιο) και τουσ εκκζτει ςε κινδφνουσ αποειδίκευςθσ. Με τον τρόπο αυτό κίγεται θ αρχι τθσ ιςότθτασ, κακϊσ τουσ εξομοιϊνει με υπαλλιλουσ από τουσ οποίουσ ακολοφκθςαν ςαφϊσ διακριτζσ διαδικαςίεσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ, ακόμθ και μζςα από διαφορετικά Τμιματα ςτθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Εξίςου παραβιάηεται θ αρχι τθσ αξιοκρατίασ. Το ΡΔ δεν προβλζπει τθ ςφνδεςθ του Κλάδου με τισ αρμοδιότθτεσ διεκνοφσ επικοινωνίασ και Δθμόςιασ Διπλωματίασ ι με κζματα διεκνϊν ΜΜΕ και δεν γίνεται καμία αναφορά ςτο ειδικό βακμολόγιο του Κλάδου. Σχετικά με τθν κατάταξθ του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ των πρϊθν Γενικϊν Γραμματειϊν αναφζρεται ςτο ΡΔ «κατάταξθ διοριςμοφ ςφμφωνα με τα προςόντα διοριςμοφ του οικείου κλάδου», χωρίσ να ορίηεται ςαφϊσ ότι τα ςτελζχθ του κλάδου ςτελεχϊνουν αποκλειςτικά τισ οργανικζσ μονάδεσ που είναι επιφορτιςμζνεσ με κζματα διεκνοφσ επικοινωνίασ. Στο ΡΔ δεν γίνεται καμία αναφορά ςτο οικείο Τμιμα τθσ ΕΣΔΔ από το οποίο προζρχονται τα ςτελζχθ του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων 7

8 Επικοινωνίασ, το οποίο υφίςταται και δεν ζχει καταργθκεί, παρότι ςτουσ τελευταίουσ διαγωνιςμοφσ δεν προκιρυξε κζςεισ. Αντίκετα υπιρχε ρθτι αναφορά ςτο άρκρο 7 του Ν. 3166/2003. Αξιότιμθ κα Υφυπουργζ, Ο προκάτοχόσ ςασ ςτθν με τθν υπ αρ. πρωτ. Υ/ΙΕ/173/ απάντθςι του ςτθν υπ αρ. 719/ τθσ βουλευτι Γιαννακάκθ επιςθμαίνει ότι «το αναγκαίο κεςμικό πλαίςιο για τθν επιτυχι άςκθςθ των κακθκόντων των υπαλλιλων του κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ [ ] υφίςταται ιδθ και εφαρμόηεται.» Στθν ίδια απάντθςθ αναφζρεται ςτον ν.3166/2003, όπωσ ιςχφει και ςυμπλθρϊνει ότι «με τισ διατάξεισ του ν.3166/2003 αναγνωρίηεται ρθτά θ ιδιαιτερότθτα του Κλάδου Συμβοφλων και Ακολοφκων (ιδθ Γραμματζων) Επικοινωνίασ (βλ. πλείονεσ ςχετικζσ αναφορζσ ςτθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ του ν.3166/2003) όςο και το ειδικό ζργο που τουσ ανατίκεται κατά τθν υπθρεςία τουσ ςτα ΓΤΕ ςτο εξωτερικό,[ ], διαμορφϊνοντασ για τουσ υπαλλιλουσ του κλάδου αυτοφ ζνα ειδικό κεςμικό κακεςτϊσ ωσ αναγκαίο όρο και εγγφθςθ για τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των ειδικϊν κακθκόντων που τουσ ζχουν ανατεκεί.» Κακϊσ ςτθν απάντθςι ςασ αναγνωρίηετε τθν εξειδίκευςθ του Κλάδου Συμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ, αιςιοδοξοφμε ότι ςφντομα, με επαναπροςδιοριςμό των προτεραιοτιτων τθσ ΓΓΕΕ- ΓΓΜΕ ςτθ βάςθ των προτάςεων που ζχουμε κατακζςει και με τθν ορκολογικι και αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των ςτελεχϊν του Κλάδου ςε αντίςτοιχα εξειδικευμζνεσ οργανικζσ μονάδεσ εντόσ τθσ Υπθρεςίασ, θ διεκνισ επικοινωνία τθσ Ελλάδασ και θ προβολι τθσ εικόνασ τθσ ςτο εξωτερικό κα ανακτιςει τθ βαρφτθτα που τθσ αρμόηει ςε μια εποχι που τα ανωτζρω αποτελοφν αναγκαιότθτα υψίςτθσ ςθμαςίασ. Σο Δ τησ ΕΝΑΣ 8

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατηγικζσ κατευθφνςεισ αναδιοργάνωςησ Η πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν του Τπουργείου, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 / 01 / 2014. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/7 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 10 / 01 / 2014. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/7 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 10 / 01 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/7 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ Απάντηςη ςτη Δημόςια Διαβοφλευςη τησ ΕΕΤΤ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςησ Φάςματοσ & Ζγχυςησ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςησ Αθήνα Δεκζμβριοσ 2011 Παρατιρθςθ νομικοφ

Διαβάστε περισσότερα

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ 10 Φεβρουαρίου 2011 Εισήγηση Ομάδας Εργασίας ΚΕΤ Πίνακασ Περιεχομζνων 1. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ 5 1.1 ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΙΚΘ 5 1.2 ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΕΡΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 6 2. ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα