Χολαργός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χολαργός 16-9 - 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός Διεύθυνσ : Οικονομικού Αριθ. Πρωτ Τμήμα : Προμθειών Ταχ.Δ/νσ : Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Πλροφορίες:Κ.Σαξιών Τλ. : ΘΕΜΑ : «Πρόσκλσ ενδιαφέροντος για προμήθεια πακέτων λογισμικού διαχείρισς αδειών (προμήθεια ολοκλρωμένου συστήματος διαχείρισς ανθρώπινων πόρων) CPV με κριτήριο κατακύρωσς τν χαμλότερ τιμή». Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ανακοινώνει ότι επιθυμεί να προμθευτεί πακέτα λογισμικού διαχείρισς αδειών (προμήθεια ολοκλρωμένου συστήματος διαχείρισς ανθρώπινων πόρων) προϋπολογισμού (17.000,00), συμπ/νου Φ.Π.Α. Η προμήθεια θα γίνει με τ διαδικασία τς απευθείας ανάθεσς και κριτήριο κατακύρωσς τν χαμλότερ τιμή, σύμφωνα με τις αριθ.69515/ απόφασ Προέδρου ΕΟΦ και τν αρίθμ.6311/ ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές. Η ανάθεσ θα γίνει από τν αρμόδια ετήσια Επιτροπή Κατακύρωσς του ΕΟΦ, με τ συγκέντρωσ δύο (2) τουλάχιστον προσφορών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν τν προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Γεν. Γραμματείας( Πρωτόκολλο) τς Δ/νσς Δ/κού, μέχρι τν Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ 1. Γρ. Β Αντιπροέδρου ΕΟΦ 2. Δ/νσ Οικονομικού Τμήμα Προμθειών(2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ 3. Επιτροπή Κατακύρωσς

2 Προμήθεια Ολοκλρωμένου Συστήματος Διαχείρισς Ανθρώπινων Πόρων CPV Περιγραφή Συστήματος Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων διενεργεί διαγωνισμό για τν προμήθεια λογισμικού διαχείρισς προσωπικού, το οποίο θα αποτελείται από τις εξής βασικές εφαρμογές: α) Εφαρμογή Διαχείρισς Ατομικού Φακέλου Προσωπικού, β) Εφαρμογή Διαχείρισς Ωροσήμανσς Προσωπικού και γ) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισς Αιτμάτων Προσωπικού. Η κάθε επιμέρους εφαρμογή θα είναι μέρος του ίδιου συστήματος λογισμικού και στο σύνολο τους θα αποτελούν ένα Ολοκλρωμένο Σύστμα Διαχείρισς Ανθρωπίνων Πόρων (ΟΣΔΑΠ). Το ΟΣΔΑΠ θα ακολουθεί τα διεθνή ανοικτά πρότυπα σε ότι αφορά τν διεπαφή χρστών και το περιβάλλον εργασίας αυτών και θα εφαρμόζει τις νεότερες τεχνολογίες. Θα είναι συμβατό με τν εθνική νομοθεσία. Η αρχιτεκτονική λειτουργίας θα είναι client-server, χωρίς να απαιτείται εγκατάστασ εξειδικευμένου λογισμικού client. Η επικοινωνία με τον server θα γίνεται μέσω των πρωτοκόλλων Web και θα απαιτείται μόνο ένας περιγτής Ιστού (μοντέλο thin client). Θα συνεργάζεται με σχεσιακές βάσεις δεδομένων για τν αποθήκευσ δεδομένων.

3 Πιο συγκεκριμένα, το ΟΣΔΑΠ θα υποστρίζει drug-and-drop λειτουργίες, on-line βοήθεια, drill-down αναζτήσεις. Θα βασίζεται σε αμφίδρομ επικοινωνία με το περιβάλλον Windows OLE και θα έχει δυνατόττα εξαγωγής δεδομένων σε μορφή ASCII, MS XLS, MS DOC, PDF και HTML. Θα υποστρίζει τν εκτέλεσ εξωτερικών εφαρμογών, όπως MS Excel και MS Word. Ειδικά για τις διαδικασίες παραγωγής αναφορών, θα υποστρίζεται το μοντέλο On-Line Analytical Process (OLAP). Το ΟΣΔΑΠ θα είναι επεκτάσιμο, έτσι ώστε στο μέλλον να είναι δυνατόν να προστεθούν και άλλες επιχειρσιακές εφαρμογές. 1.1 Εφαρμογή Διαχείρισς Ατομικού Φακέλου Θα δίνεται δυνατόττα τήρσς καρτέλας υπαλλήλου όπου θα παρακολουθούνται αναλυτικά τα σταθερά στοιχεία του υπαλλήλου (για παράδειγμα Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ) και τα μεταβλτά (για παράδειγμα μισθολογικά, διοικτικά) με καταγραφή τς όποιας μεταβολής. Επίσς, θα καταγράφονται και θα παρακολουθούνται τα μισθολογικά κλιμάκια, εργασιακή σχέσ, τα επιδόματα, οι κρατήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία, κατ' ελάχιστον. Όλοι οι πίνακες που σχετίζονται με τους υπολογισμούς τς μισθοδοσίας, όπως είναι οι εργασιακές σχέσεις, τα επιδόματα, τα ταμεία, τα προσθετικά ή αφαιρετικά ποσά, τα φορολογικά καθεστώτα, θα είναι παραμετρικοί. Θα παρέχεται δυνατόττα πολλαπλών τρόπων υπολογισμού τς μισθοδοσίας. Η εφαρμογή θα παρέχει έτοιμες αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις με δυνατόττα ομαδοποίσς με οποιοδήποτε πεδίο τς καρτέλας του υπαλλήλου. Θα είναι διαθέσιμα όλα τα υποχρεωτικά έντυπα προς ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ κατά τν πρόσλψ ή αποχώρσ των υπαλλήλων, καθώς και οι αντίστοιχες γραμμογραφήσεις για τν κάλυψ όλων των υποχρεώσεων προς τους ασφαλιστικούς φορείς. 1.2 Εφαρμογή Διαχείρισς Ωροσήμανσς Στν εν λόγω εφαρμογή θα καταχωρούνται όλοι οι τύποι άδειων και θα πραγματοποιείται παρακολούθσ ωραρίου και υπερωριών. Συγκεκριμένα θα καταχωρούνται οι κανονικές, οι υπρεσιακές ανά είδος, οι αναρρωτικές ανά είδος, οι γονικές, οι ειδικές, οι άδειες άνευ αποδοχών και οι εκπαιδευτικές. Η εφαρμογή θα εμφανίζει τα υπόλοιπα των αδειών για κάθε τύπο. Στους υπολογισμούς των υπολοίπων θα συνυπολογίζονται και οι αργίες. Επίσς, εφαρμογή θα συνεργάζεται με και θα αντλεί πλροφορίες από τν συσκευή ωρομέτρσς του Οργανισμού. 1.3 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισς Αιτμάτων Προσωπικού Η εφαρμογή θα βασίζεται σε τεχνολογία Web και θα δέχεται λεκτρονικά αιτήματα από το προσωπικό. Η διακίνσ των αιτμάτων προς τους ανωτέρους θα γίνεται ιεραρχικά για έγκρισ και αυτόματ καταχώρσ. Μέσω ενός περιγτή Ιστού, οι υπάλλλοι του Οργανισμού θα έχουν πρόσβασ κατ' ελάχιστον στν προσωπική τους καρτέλα, στις αξιολογήσεις και στις εκπαιδεύσεις, ενώ θα παρέχεται δυνατόττα να μεταβολής συγκεκριμένων στοιχείων (όπως για παράδειγμα ταχυδρομική διεύθυνσ, ο αριθμός τλεφώνου κατοικίας). Ο υπάλλλος θα δύναται να καταχωρήσει μία αίτσ προς το σύστμα και να αιτθεί κατ' ελάχιστον κανονική άδεια, αναγνώρισ υπερωριών, ειδική άδεια, συμμετοχή σε σεμινάριο. Η εφαρμογή θα ενμερώνει αυτόματα μέσω τον αρμόδιο προϊστάμενο για τν αίτσ σε εκκρεμόττα και αυτός με τ σειρά του, μέσω ενός

4 περιγτή Ιστού, θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει το σχετικό αίτμα. Ο υπάλλλος θα ενμερώνεται μέσω και παράλλλα θα ενμερώνεται αυτόματα το υποσύστμα αδειών. Το περιβάλλον τς εφαρμογής πρέπει να είναι φιλικό και εύκολο στ χρήσ. 2 Πίνακες Συμμόρφωσς Ο παρακάτω πίνακας θα περιέχεται συμπλρωμένος στν τεχνική προσφορά. Το προσφερόμενο ΟΣΔΑΠ, εκτός από τις ακόλουθες προδιαγραφές, θα πρέπει να καλύπτει και ότι περιγράφκε στις προγούμενες παραγράφους. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναφορά στις παραπάνω προδιαγραφές, όχι όμως κατ' ανάγκ υπό τ μορφή πίνακα. Απόκλισ στα περιεχόμενα τς τεχνικής προσφοράς μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 2.1 Επιχειρσιακά Χαρακτριστικά Προδιαγραφή Απαίτσ Απάντσ Σχόλια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Ολοκλρωμέν διαχείρισ των ατομικών στοιχείων των εργαζομένων που αφορούν τ μισθοδοσία (μισθολογικά κλιμάκια, επιδόματα, ασφαλιστικά ταμεία, κλίμακες φορολογίας κτλ) Πλήρως παραμετρική σχεδίασ ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα σε οποιεσδήποτε σύνθετες και εξειδικευμένες ανάγκες υπολογισμού μισθοδοσίας Έτοιμες εκτυπώσεις και αναφορές, αναλυτικές ή συγκεντρωτικές (ανά εργαζόμενο, ταμείο κτλ) πλήρως παραμετρικές ώστε να τροποποιούνται άμεσα και εύκολα Αποθήκευσ ιστορικού μεταβολών για κάθε εργαζόμενο και για κάθε είδους κατγορία σε κάθε χρονική περίοδο Δυνατόττα σχεδίασς τς οργανωτική δομής του Οργανισμού Αναλυτικά περιεχόμενα καρτέλας εργαζομένου: - Αριθμός Μτρώου Εργαζόμενου - Επώνυμο και Όνομα - Πατρώνυμο, Μτρώνυμο διαφοροποίσ

5 - Ονοματεπώνυμο συζύγου - Αριθμός τέκνων - Φύλο - Ημερομνία, Χώρα και Τόπος Γέννσς - Ηλικία - Εορτή - Μτρική Γλώσσα - Εθνικόττα, Υπκοόττα - Στοιχεία Διεύθυνσς Κατοικίας και Τλέφωνα - Εσωτερικό τλέφωνο, Γραφείο, Ηλεκτρονική Διεύθυνσ ( ) - ΑΦΜ και ΔΟΥ - ΑΜΚΑ - Στοιχεία Δελτίου Ταυτόττας - Στοιχεία Διαβατρίου - Στοιχεία Άδειας Εργασίας - Στοιχεία Άδειας Οδήγσς - Νεοεισερχόμενος (ένδειξ) - Φωτογραφία Εργαζόμενου - Ψφιακή Υπογραφή Εργαζόμενου Αναλυτικά στοιχεία εργασίας: - Ωράριο εργασίας - Ημερομνία πρόσλψς - ΦΕΚ Διορισμού - Ημερομνία και ΦΕΚ μετατάξεων και αποσπάσεων - Ημερομνία Αιτιολογία αποχώρσς - Ημέρες Ώρες εργασίας - Αναγνωρισμέν προϋπρεσία - Εργασιακή σύμβασ - Εργασιακή σχέσ - Μισθός - Αιτιολογία μεταβολής μισθού (από πίνακα), π.χ. αρχική πρόσλψ, προαγωγή, αλλαγή ειδικόττας κτλ - Μισθός Συλλογικής Σύμβασς - Μισθολογική Βαθμίδα - Προϊστάμενος εργαζομένου - Κτίριο και υπρεσία στν οποία εργάζεται - Τίτλος Εργασίας, Θέσ Εργασίας - Επίπεδο Οργανογράμματος - Ειδικόττα - Ιστορική καταχώρισ τς βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξς - Ιστορική καταχώρισ των τοποθετήσεων σε διευθύνσεις διαφοροποίσ

6 και τμήματα του Οργανισμού και τν περιγραφή θέσς που κατέχει από σχετικό πίνακα επιλογής (με αντίστοιχα πεδία για αριθμό απόφασς και μερομνία) - Ιστορική καταχώρισ ανάθεσς καθκόντων, κυρίων και παράλλλων. - Οικογενειακή Κατάστασ - Τρόπος Πλρωμής - Στοιχεία Τράπεζας Αναλυτικά στοιχεία προϋπρεσίας: - Εργοδότς - Θέσ Προϋπρεσίας - Χρονική περίοδος (Από - Έως Ημερομνία) - Διάρκεια Προϋπρεσίας (Έτ - Μήνες - Ημέρες) - Ένδειξ Αναγνώρισς Προϋπρεσίας - Σχόλια Προσόντα προσωπικού: - Βασικός τίτλος σπουδών, Εκπαιδευτικό ίδρυμα, έτος απόκτσς τίτλου, βαθμός, Απόφασ/έτος ΔΙΚΑΤΣΑ, - Δεύτερος τίτλος σπουδών, Εκπαιδευτικό ίδρυμα, έτος απόκτσς τίτλου, βαθμός, Απόφασ/έτος ΔΙΚΑΤΣΑ - Διδακτορικό δίπλωμα, εκπαιδευτικό ίδρυμα, έτος, ΔΙΚΑΤΣΑ, συνάφεια (αριθμός απόφασς) - Μεταπτυχιακό δίπλωμα, εκπαιδευτικό ίδρυμα, έτος, ΔΙΚΑΤΣΑ, συνάφεια (αριθμός απόφασς) - Έτος αποφοίτσς στν ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ - Τίτλος Αγγλικής γλώσσας, φορέας πιστοποίσς, έτος, επίπεδο γνώσς - Τίτλος ξένς γλώσσας, φορέας πιστοποίσς, έτος, επίπεδο γνώσς - Γνώσ Η/Υ (είδος προγράμματος, φορέας πιστοποίσς) - Σεμινάρια: τίτλος, φορέας οργάνωσς/ πιστοποίσς, διάρκεια, μερομνίες διεξαγωγής. - Επισύναψ βιογραφικού σμειώματος διαφοροποίσ διαφοροποίσ

7 Λοιπά στοιχεία: - Αξιολόγσ: έτος, βαθμός, εισγτής, αξιολογτής - Πάγιος εξοπλισμός: χρεώσεις ανά άτομο - Στοιχεία υγιεινής και ασφάλειας: Υπεύθυνοι ορόφου, ατυχήματα, ασκήσεις πρόλψς Προστατευόμενα μέλ αναλυτικά: - Ημερομνίες γέννσς - Προσκομιθέντα δικαιολογτικά γέννσς, ενλικίωσς - Λήξ επιδομάτων Παρακολούθσ μνιαίων μεταβολών (παρουσίες, άδειες, απουσίες, υπερωρίες κτλ) Μαζικές κινήσεις σε επαναλαμβανόμενες εργασίες ή ομάδες εργαζομένων Όλες οι βάσει νόμου υποχρεωτικές εκτυπώσεις Παραμετρικό σύστμα δμιουργίας εκτυπώσεων από το χρήστ Δυνατόττα επισύναψς αρχείων Δυνατόττα προειδοποίσς για κρίσιμα συμβάντα (πχ αλλαγή κλιμακίου, υπέρβασ αναρρωτικών αδειών για γνωμάτευσ υγειονομικής επιτροπής κλπ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗΣ Ορισμός κανόνων υπολογισμού ωρών εργασίας διαφοροποίσ διαφοροποίσ Διαχείρισ αργιών Παροχή διαδικασίας έγκρισς υπερωριών Έλεγχος παρουσιών προσωπικού Παρακολούθσ αδειών και απουσιών Παρακολούθσ αδειών εξόδου Παραγωγή αναλυτικών και συγκεντρωτικών

8 καταστάσεων παρουσιών. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασισμένο σε τεχνολογίες Web Δυνατόττα καταχώρσς αιτμάτων προσωπικού Ανάγνωσ κατ' ελάχιστον του Ατομικού Φακέλου, των Αδειών, των Αξιολογήσεων και των Εκπαιδεύσεων από ενδιαφερόμενο, κατόπιν σχετικής πιστοποίσς ταυτόττας Δυνατόττα μεταβολής συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων Έγκρισ αιτμάτων αδειών και ταυτόχρον ενμέρωσ του υποσυστήματος Αδειών Αυτόματ ενμέρωσ Προϊσταμένου/ Διευθυντή για τις αιτήσεις σε εκκρεμόττα μέσω λεκτρονικού ταχυδρομείου Διαχείρισ όλων των αιτήσεων σε εκκρεμόττα από ένα σμείο Πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας 2.2 Τεχνικά Χαρακτριστικά Υποστήριξ σχεσιακής βάσς δεδομένων Oracle 11g και MS SQL Server 2008/ Υποστήριξ παραμετροποίσς στα δικαιώματα πρόσβασς Υποστήριξ συσκευής ωρομέτρσς SYNEL μοντέλο SY Εργασία παραμετροποίσς παραπάνω ωρομετρτή SYNEL για σύνδεσ σε δίκτυο δεδομένων και απόθεσ δεδομένων σε απομακρυσμένο δίσκο Υποστήριξ των περιγτών Firefox έκδοσς 20 και νεότερς και Internet Explorer έκδοσς 9 και νεότερς Εγκατάστασ σε Windows

9 2008/ 2012 και λειτουργία σε περιβάλλον VMware Δυνατόττα Προειδοποίσς για κρίσιμα συμβάντα : - Παρακολούθσ κατάστασς των οικογενειακών μελών των εργαζομένων - Παρακολούθσς των Δανείων των εργαζομένων - Παρακολούθσς μεταβολής ασφάλισς ΕΤΑΑ - Παρακολούθσς προσωπικών υπενθυμίσεων για μεμονωμένα συμβάντα που αφορούν τους εργαζόμενους του οργανισμού. NAI 3. Προδιαγραφές Ανάδοχου Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να πλροί τις παρακάτω προδιαγραφές: Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να έχει αποδεδειγμέν ωριμόττα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να χρσιμοποιείται από τουλάχιστον 30 φορείς του Δμόσιου τομέα. Θα περιγραφεί ο τρόπος χρήσς σε κάθε φορέα και θα δοθούν στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου Τμήματος και υπάλλλου για τν εν λόγω εγκατάστασ.

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 HRMS-01

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 HRMS-01 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 HRMS-01 Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Δημοσίου Τομέα Συνοπτική Παρουσίαση Το Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 21/01/2015 Αριθμ. Πρωτ. 116

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 21/01/2015 Αριθμ. Πρωτ. 116 Νοσ/µείο Παίδων «Αγία Σοφία» Παπαδιαµαντοπούλου και Θηβών 1 Αθήνα Γουδί 11527 Τηλ: 2132037308-2132037305 Fax: 210 7700111 e-mail: inchildh@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 21/01/2015 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού. Ο Δήμαρχος Παλλήνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού. Ο Δήμαρχος Παλλήνης ΑΔΑ: 6ΑΡ6ΩΞΚ-ΕΧΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 28-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 14941 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικό (Personnel Records)

Προσωπικό (Personnel Records) Προσωπικό (Personnel Records) Το υποσύστημα Προσωπικό, αποτελεί τον πυρήνα της οικογένειας εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ωρομέτρησης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς».

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ωρομέτρησης του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142371 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 30-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 20144184

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» Κωδικός ΟΠΣ: 327694 που υλοποιείται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ωρομέτρηση (Time & Attendance)

Ωρομέτρηση (Time & Attendance) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. copyright DATA COMMUNICATION

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. copyright DATA COMMUNICATION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 161 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 161 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ PREMIUM HRM - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ... 161 3. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ PREMIUM HRM - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ... 164 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1836 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 1475 Αθήνα,27/08/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός 16-9 - 2014

Χολαργός 16-9 - 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός 16-9 - 2014 Διεύθυνση : Οικονομικού Αριθ. Πρωτ. 81770 Τμήμα : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 284,15562

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εξειδικευμένης Εφαρμογής Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής - λογισμικού Δήμου Ηρακλείου Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης του Πληρ/κού συστήματος του Ε.Ο.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης του Πληρ/κού συστήματος του Ε.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ ιεύθυνση: Οικονομικού Χολαργός, 13-10-2009 Tμήμα: Προμηθειών Αρ. ιακήρυξης: 7/2009 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα