ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1) Να αναφέρετε τις 4 παραδοχές που ισχύουν για το ηλεκτρικό φορτίο 2) Εξηγήστε πόσα είδη κατανοµών ηλεκτρικού φορτίου υπάρχουν. ιατυπώστε τους ορισµούς των αντιστοίχων πυκνοτήτων φορτίου για κάθε µορφή κατανοµής. 3) ιατυπώστε τον ορισµό του µεγέθους J ( χωρική πυκνότητα ρεύµατος). Ποια σχέση συνδέει το ηλεκτρικό ρεύµα i που ρέει δια µιας επιφάνειας S µε το µέγεθος J ; ( δεν ζητείται η απόδειξη) 4) ιατυπώστε και αποδείξτε την σχέση που συνδέει την χωρική πυκνότητα ρεύµατος J µε την χωρική πυκνότητα κινουµένου φορτίου ρ. 5) ιατυπώστε και αποδείξτε τον νόµο διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου 6) ιατυπώστε την σχέση που δίνει την ηλεκτροµαγνητική δύναµη που ασκείται σε ένα κινούµενο σηµειακό φορτίο q. Εξηγείστε όλα τα φυσικά µεγέθη που εµπλέκονται στη σχέση αυτή. 7) Εξηγείστε, µε κατάλληλους συλλογισµούς, πως προκύπτει η σχέση που δίνει την στοιχειώδη ηλεκτροµαγνητική δύναµη df r em που ασκείται σε ένα στοιχειώδες µήκος dl ενός αγωγού που διαρρέεται από ρεύµα i. 8) Τι ονοµάζουµε συντακτική σχέση σε ένα ηλεκτροµαγνητικό πεδίο; ιατυπώστε τις συντακτικές σχέσεις για το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο. 9) Εξηγείστε τι ονοµάζουµε πεδίο ροής συνεχούς ηλεκτρικού ρεύµατος σε αγωγό. Αναφέρατε την συντακτική σχέση του. Ποια η βασική διαφορά του πεδίου αυτού από το ηλεκτροστατικό πεδίο;

2 2 10) Τι εννοούµε λέγοντας ηλεκτροδιαχωριστική δύναµη; ιατυπώστε στη συνέχεια τον ορισµό του µεγέθους ηλεκτρεγερτική δύναµη 11) ιατυπώστε, µε τη βοήθεια προχείρου σχήµατος, τον νόµο Biot Savart. Εξηγείστε λεπτοµερώς όλα τα µεγέθη που υπεισέρχονται στην διατύπωση. 12) Θεωρείστε ένα µεταλλικό αγωγό που διαρρέεται από σταθερό ρεύµα i. Ξεκινώντας από r r την σχέση J= ρ u, διατυπώστε µε κατάλληλους συλλογισµούς και τη βοήθεια προχείρου σχήµατος, την σχέση µεταξύ του J και της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου E r µέσα στον αγωγό. Ποιο όνοµα φέρει ο νόµος αυτός; 13) Θεωρείστε µια ηλεκτρική πηγή συνεχούς ( σταθερού ) ρεύµατος. Ποιες δυνάµεις ασκούνται στα ελεύθερα κινούµενα φορτία στο εσωτερικό της πηγής; Να γίνει πρόχειρο ενδεικτικό σχήµα. ιατυπώστε την έκφραση του νόµου του Ohm στην περίπτωση ηλεκτρικής πηγής. Υπολογίστε την διαφορά δυναµικού V αβ µεταξύ των δύο άκρων α-β της πηγής 14) ιατυπώστε και αποδείξτε, µε τη βοήθεια προχείρου σχήµατος, την σχέση που δίνει την µαγνητική δύναµη συνεχές επαγωγή B r. F r m που ασκείται σε ευθύγραµµο αγωγό µήκους L, που διαρέεται από ρεύµα i και βρίσκεται σε χώρο όπου υπάρχει µαγνητικό πεδίο µε µαγνητική 15) Περιγράψτε αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας γραµµικής ηλεκτρικής γεννήτριας ( δηλ. κίνηση αγωγού σε ευθεία γραµµή) Το σχετικό σχήµα της διατάξεως της γεννήτριας σας δίδεται. Θεωρείστε καταστάσεις λειτουργίας χωρίς φορτίο και υπό φορτίο. Υπολογίστε το ισοζύγιο ισχύος. 16) Περιγράψτε αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας γραµµικού ηλεκτρικού κινητήρα ( δηλ. κίνηση αγωγού σε ευθεία γραµµή) Το σχετικό σχήµα της διατάξεως του κινητήρα σας δίδεται. Υπολογίστε το ισοζύγιο ισχύος.

3 3 17) Να σχεδιάσετε τα ισοδύναµα κυκλώµατα ηλεκτρικής γεννήτριας υπό φορτίο και ηλεκτρικού κινητήρα. Σχολιάστε οµοιότητες και διαφορές. 18) ιατυπώστε, µε τη χρήση βοηθητικών σχηµάτων, τον νόµο Faraday και τον νόµο Ampere Maxwell. Εξηγείστε όλα τα φυσικά µεγέθη που υπεισέρχονται. 19) ιατυπώστε, µε τη χρήση βοηθητικών σχηµάτων, τον νόµο Gauss για το ηλεκτρικό και για το µαγνητικό πεδίο. Εξηγείστε όλα τα φυσικά µεγέθη που υπεισέρχονται. 20) ιατυπώστε τη µορφή των εξισώσεων Maxwell για τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ηλεκτροστατικό πεδίο β) Μόνιµο πεδίο ροής συνεχούς ρεύµατος γ) Στατικό µαγνητικό πεδίο συνεχούς ρεύµατος 21) Έστω ένας κυκλικός βρόχος που διαρρέεται από συνεχές ρεύµα i. Σχεδιάστε πρόχειρα τις δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου που δηµιουργεί ο βρόχος. 22) Να διατυπώσετε τους ορισµούς των µεγεθών Μαγνητική Ροπή και Μαγνήτιση 23) Να διατυπώσετε την σχέση που συνδέει τα µεγέθη: Μαγνητική επαγωγή B r, Ένταση µαγνητικού πεδίου H r, Μαγνήτιση M r. 24) Εξηγήστε σε ποιές κατηγορίες κατατάσσονται τα διάφορα υλικά ανάλογα µε την τιµή της σχετικής µαγνητικής διαπερατότητας µ r που έχουν. Για κάθε κατηγορία αναφέρατε τις βασικές ιδιότητες. 25) Σχεδιάστε πρόχειρα µια τυπική καµπύλη µαγνήτισης ενός σιδηροµαγνητικού υλικού και σηµειώστε τα διάφορα τµήµατά της. 26) Σχεδιάστε πρόχειρα µια τυπική µορφή του βρόχου υστέρησης ενός σιδηροµαγνητικού υλικού. Σηµειώστε ποιά είναι τα κύρια σηµεία του βρόχου και εξηγήστε τι σηµαίνει το κάθε ένα.

4 4 27) Να αναφέρετε σε ποιές κατηγορίες κατατάσσονται τα σιδηροµαγνητικά υλικά. Ποιές οι εφαρµογές της κάθε κατηγορίας; 28) Εξηγήστε τι είναι το µαγνητικό κύκλωµα. Σχεδιάστε πρόχειρα δύο µορφές µαγνητικών κυκλωµάτων. 29) Ποιές είναι οι βασικές παραδοχές που γίνονται κατά την διαδικασία επίλυσης ενός µαγνητικού κυκλώµατος; 30) Αναφέρατε τους 2 νόµους του Ηλεκτροµαγνητισµού που χρησιµοποιούνται για την επίλυση ενός µαγνητικού κυκλώµατος. 31) ιατυπώστε, και µε την βοήθεια προχείρου σχήµατος, τον ορισµό του µεγέθους µαγνητική αντίσταση. 32) Θεωρείστε ένα τυχαίο µαγνητικό κύκλωµα. Τι ονοµάζουµε «ισοδύναµο ηλεκτρικό κύκλωµα» του µαγνητικού αυτού κυκλώµατος; Αναφέρατε τον τρόπο επίλυσης του µαγνητικού κυκλώµατος µέσω του αντιστοίχου ηλεκτρικού κυκλώµατος. 33) ιατυπώστε και µε τη βοήθεια σχήµατος τον νόµο της Ηλεκτροµαγνητικής Επαγωγής. Σε ποια περίπτωση έχουµε ανάπτυξη ηλεκτρεγερτικής δύναµης; 34) ιατυπώστε και µε τη βοήθεια σχήµατος τον κανόνα του Lenz 35) Θεωρείστε ένα ορθογώνιο πλαίσιο που κινείται µέσα σε ένα µη οµογενές µαγνητικό πεδίο µε µαγνητική επαγωγή Β. Εξηγήστε την ανάπτυξη ηλεκτρεγερτικής δύναµης στο πλαίσιο αυτό. Η εξήγηση να γίνει µε δύο διαφορετικούς τρόπους. α) Μέσω της δύναµης Lorentz β) Με χρήση του νόµου Faraday 36) Εξηγήστε πως δηµιουργείται το φαινόµενο της Αυτεπαγωγής, σε ένα αγωγό ηλεκτρικού ρεύµατος. 37) Αναφέρατε τις δύο βασικές εφαρµογές του φαινοµένου της ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής

5 5 38) Εξηγήστε, χωρίς λεπτοµέρειες, πως δηµιουργείται σε ένα αγωγό το λεγόµενο «επιδερµικό φαινόµενο». Ποιο το αποτέλεσµά του; 39) Πότε ένα υλικό, µέσα στο οποίο αναπτύσσεται ηλεκτροµαγνητικό πεδίο, ονοµάζεται ισοτροπικό; Αναφέρατε τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα ισοτροπικά υλικά ανάλογα µε τη σχέση Ε µε D, και Η µε Β 40) ιατυπώστε τις 4 βασικές προτάσεις που ισχύουν σχετικά µε την ενέργεια και τις απώλειες στο Ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. 41) Εξηγήστε πως προκύπτουν οι ενεργειακές απώλειες «υστερήσεως» σε ένα σιδηροµαγνητικό υλικό. Ποια η σχέση της ενέργειας που χάνεται µε το εµβαδόν του βρόχου υστερήσεως του εν λόγω υλικού; ( εν ζητείται η απόδειξη) 42) Εξηγήστε πως προκύπτουν οι ενεργειακές απώλειες «δινορρευµάτων» σε ένα σιδηροµαγνητικό υλικό. Ποιος ο τρόπος αντιµετώπισης των απωλειών αυτών; 43) Θεωρείστε ένα πηνίο µε σιδηροπυρήνα. Αναφέρατε τα διάφορα είδη ενεργειακών απωλειών που εµφανίζει το πηνίο αυτό. ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Να µελετηθούν προσεκτικά οι ακόλουθες λυµένες ασκήσεις το βιβλίου: ΑΣΚ. 2.1, ΑΣΚ 2.2, ΑΣΚ 2.3, ΑΣΚ 4.1, ΑΣΚ 4.2, ΑΣΚ 4.4, ΑΣΚ 4.6, ΑΣΚ 5.1, ΑΣΚ 6.2, ΑΣΚ 7.1, ΑΣΚ 7.2 ΣΥΜΒΟΥΛΗ : Καλό θα ήταν να διαβαστούν και τα συµπληρωµατικά φυλλάδια του Μαθήµατος που έχουν αναρτηθεί στο e- class

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικές µηχανές ονοµάζονται οι συσκευές που χρησιµοποιούνται στη µετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε µηχανική και το αντίστροφο. Ειδικότερα, οι

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Λ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η µελέτη του νόµου του Faraday σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, καθώς και φαινοµένων που προκύπτουν από αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Μαγνητικό πεδίο α. Περιγραφή Αν ρίξουµε ρινίσµατα σιδήρου πάνω σε ένα τζάµι και κάτω από αυτό τοποθετήσουµε ένα µαγνήτη θα πάρουµε µια εικόνα όπως το διπλανό σχήµα. Η Β εικόνα αυτή είναι το µαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου Κεφάλαιο Η8 Πηγές µαγνητικού πεδίου Μαγνητικά πεδία Τα µαγνητικά πεδία δηµιουργούνται από κινούµενα ηλεκτρικά φορτία. Μπορούµε να υπολογίσουµε το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργούν διάφορες κατανοµές ρευµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Κεφάλαιο 1 Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της θεωρίας των μαγνητικών πεδίων και της φυσικής των μαγνητικών υλικών. Το κεφάλαιο διαιρείται σε τρείς βασικές ενότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Τράκα Φωτεινής Α.Μ. 6107 «Ανάλυση Ελεγχόµενης Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 Ο Η σφαίρα µάζας m= 1kg κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο

Διαβάστε περισσότερα

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι μαγνητικοί πόλοι υπάρχουν πάντοτε σε ζευγάρια. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΟΛΑ. Οι ομώνυμοι πόλοι απωθούνται, ενώ οι

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010 ΦΥΕ4, 9--Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 8/6/ Άσκηση A) Μια ράβδος μήκους είναι ομοιόμορφα φορτισμένη θετικά με συνολικό ηλεκτρικό φορτίο Q και βρίσκεται κατά μήκος του θετικού άξονα x από το σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ª π π µ π øƒπ π º ƒª ª π

ƒ ª π π µ π øƒπ π º ƒª ª π ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ƒ ª π π µ π øƒπ π º ƒª ª π Θεμελιώδεις έννοιες και νόμοι του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική δωρεά Παγκρητικής Eνώσεως Aμερικής HΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΑΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΟΠΑΑΙΔΗΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΙΣΥΧΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ή ΕΜΠΕ ΗΣΗ;

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ή ΕΜΠΕ ΗΣΗ; ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ή ΕΜΠΕ ΗΣΗ; Γράφει ο Ντίνος Νοµικός SV1GK Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Ένα από τα σηµαντικότερα µεγέθη που πρέπει να γνωρίζει κάποιος για την µελέτη µιας κεραίας είναι και η σύνθετη αντίσταση που

Διαβάστε περισσότερα