ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ηλεκτρική μηχανή είναι μια διάταξη μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα. απώλειες Μηχανική ενέργεια Γεννήτρια Κινητήρας Ηλεκτρική ενέργεια Δράση μαγνητικού πεδίου Ηλεκτρικές μηχανές Μηχανές συνεχούς ρεύματος Σύγχρονες μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος Ασύγχρονες μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος Κάθε ηλεκτρική μηχανή μπορεί να εργαστεί και ως γεννήτρια και ως κινητήρας. Ο μετασχηματιστής είναι διάταξη μετατροπής εναλλασσόμενης ηλεκτρικής ενέργειας συγκεκριμένου πλάτους τάσης σε εναλλασσόμενη ενέργεια με άλλο πλάτος τάσης. Πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών μηχανών: η ηλεκτρική ενέργεια είναι μια καθαρή (χωρίς καυσαέρια) και ταυτόχρονα αποτελεσματική μορφή ενέργειας, εύκολα μεταφερόμενη. ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ Εσωτερικό γινόμενο: ab = ab osθ (το εσωτερικό γινόμενο 2 κάθετων διανυσμάτων είναι 0, α- φού τότε θ = 90 ). Εξωτερικό γινόμενο: είναι διάνυσμα κάθετο στο επίπεδο των ab,, με μέτρο a b =absinθ (το εξωτερικό γινόμενο παράλληλων διανυσμάτων είναι 0, αφού τότε θ = 0 ). a b b θ a ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Τα κινητά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών περιστρέφονται γύρω από μια νοητή ευθεία, τον άξονα της μηχανής. Για την περιγραφή της κίνησης αυτής απαιτείται ουσιαστικά μόνο γωνιακή διάσταση. Σημειώσεις ηλεκτρικών μηχανών 1

2 Πάνω σ ένα σώμα που περιστρέφεται, η θέση ενός σημείου καθορίζεται από τη γωνία θέσης θ, η οποία σχηματίζεται από το διάνυσμα θέσης του σημείου και κάποιον άξονα αναφοράς. Ανθωρολογιακή φορά (θετικές γωνίες) Ωρολογιακή φορά (αρνητικές γωνίες) Η γωνιακή ταχύτητα ω (rad/se) ενός περιστρεφόμενου σώματος είναι ο ρυθμός μεταβολής της γωνίας θέσης ως προς το χρόνο: dθ ω = Άλλες μονάδες μέτρησης είναι οι στροφές ανά δευτερόλεπτο (rps) και οι στροφές ανά λεπτό (rpm). Αν συμβολιστεί η γωνιακή ταχύτητα, εκφρασμένη στις δύο παραπάνω μονάδες, με f και n, τότε θα ισχύουν οι ισοδυναμίες n= 60 f, f = ω / 2π και ω = 2 π n /60. Η γραμμική ταχύτητα ενός σημείου σε απόσταση r από τον άξονα περιστροφής είναι u = ωr. Η γωνιακή επιτάχυνση α είναι ο ρυθμός μεταβολής (ως προς το χρόνο) της γωνιακής ταχύτητας: dω α = Η ροπή (Nm) που ασκείται σε ένα σώμα ως προς κάποιον άξονα περιστροφής είναι ένα διάνυσμα με μέτρο το γινόμενο της δύναμης επί την κάθετη απόσταση: τ = r, τ = r sinθ rsinθ r θ Η ροπή είναι το αντίστοιχο μέγεθος της δύναμης στην ευθύγραμμη κίνηση και, όταν εφαρμόζεται, μεταβάλλει τη γωνιακή ταχύτητα. Προφανώς, η ροπή μιας δύναμης που η διεύθυνσή της τέμνει τον άξονα περιστροφής είναι μηδενική. Το έργο (J) που παράγεται λόγω σταθερής ροπής κατά την περιστροφική κίνηση πάνω σε τόξο γωνίας θ ισούται με W = τθ ενώ η αντίστοιχη ισχύς (έργο ανά μονάδα χρόνου) δίνεται από τη σχέση Σημειώσεις ηλεκτρικών μηχανών 2

3 dw d dθ P = = ( τθ) = τ = τω με μονάδα μέτρησης το Watt (ή σε ίππους-hp). ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Τα μαγνητικά πεδία, η δράση των οποίων αποτελεί το βασικό μηχανισμό μετατροπής ενέργειας στις ηλεκτρικές μηχανές, δημιουργούνται α) από μόνιμους μαγνήτες και β) από ρευματοφόρους αγωγούς. Σχετικά φαινόμενα είναι: η παραγωγή πεδίου από ρευματοφόρους αγωγούς, η επαγωγή τάσης λόγω χρονικής μεταβολής του πεδίου, η άσκηση δύναμης σε ρευματοφόρους αγωγούς και η επαγωγή τάσης σε κινούμενους αγωγούς. Σύμφωνα με το νόμο του Ampere, το ρεύμα που περικλείεται από μια κλειστή καμπύλη (= διάρρευμα) ισούται με το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της μαγνητικής πεδιακής έντασης στην καμπύλη αυτής, δηλ. I net = H d l Η ένταση του μαγνητικού πεδίου μετριέται σε A/m και εκφράζει το μέτρο της προσπάθειας του ρεύματος να δημιουργήσει μαγνητικό πεδίο. I 1 I 3 H d l = I I 1 2 I 2 Από την ένταση του μαγνητικού πεδίου υπολογίζεται η μαγνητική επαγωγή: B= μh όπου μ η μαγνητική διαπερατότητα του υλικού. Η μαγνητική διαπερατότητα ενός υλικού εκφράζει το βαθμό ευκολίας που χαρακτηρίζει το υλικό αυτό, όσον αφορά την ανάπτυξη μαγνητικού πεδίου. 7 Για το κενό είναι μ0 = 4π 10 Η/m. Η σχετική μαγνητική διαπερατότητα ενός υλικού δείχνει πόσο μεγαλύτερη είναι η μαγνητική διαπερατότητα του υλικού από αυτήν του κενού, δηλαδή μ μr =. μ 0 Η μαγνητική ροή που διέρχεται από κάποια νοητή επιφάνεια υπολογίζεται από το επιφανειακό S ολοκλήρωμα B Φ= d s S B Σημειώσεις ηλεκτρικών μηχανών 3

4 και εκφράζει το πλήθος των δυναμικών γραμμών του πεδίου που διέρχονται από την επιφάνεια αυτή. Αν το πεδίο είναι σταθερό και κάθετο στην επιφάνεια, τότε Φ = BS. ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ARADAY Σύμφωνα με το νόμο του araday (νόμος της επαγωγής), αν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια που ορίζει ένας αγωγός, τότε επάγεται στα άκρα του αγωγού τάση (ΗΕΔ) που ισούται με τον αρνητικό ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής: dφ eind =. Αν ο αγωγός αποτελείται από N σπείρες, η συνολική επαγώμενη τάση θα είναι dφ dψ eind = N =. Ο όρος NΦ ονομάζεται πεπλεγμένη ροή (ο γενικός ορισμός της είναι το άθροισμα των ροών που διέρχονται από όλες τις σπείρες: Ψ= Φ i i ). Το αρνητικό πρόσημο είναι αποτέλεσμα του νόμου του Lenz, σύμφωνα με τον οποίο, η πολικότητα της e ind είναι τέτοια, ώστε το παραγόμενο ρεύμα (συνδέοντας τα άκρα του αγωγού) να αντιτίθεται στη μεταβολή της ροής (μέσω της ροής που αυτό προκαλεί). Συνεπώς, αν αυξάνεται η ροή, το ρεύμα που επάγεται προκαλεί πεδίο που αντιτίθεται στο υπάρχον. Αντίθετα, αν η ροή μειώνεται, το προκαλούμενο ρεύμα προκαλεί ροή που ενισχύει την αρχική. Η μεταβολή της μαγνητικής ροής μπορεί να οφείλεται σε χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, στη μετακίνηση του κυκλώματος στο χώρο, σε αλλαγή του σχήματος του αγωγού, ή σε συνδυασμό των παραπάνω φαινομένων. e ind + I Φ dφ > 0 + e ind I Φ dφ < 0 ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΓΩΓΟ Έστω ρευματοφόρος αγωγός μήκους l που διαρρέεται από ρεύμα εντάσεως I και κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο B. Στον α- γωγό ασκείται δύναμη εξ επαγωγής (δύναμη Laplae) που ισούται με ( ) = I l B θ Ι όπου η διεύθυνση του διανύσματος l καθορίζεται από τη φορά του Β ρεύματος. Το μέτρο της δύναμης Laplae είναι = BIlsinθ όπου θ η γωνία ανάμεσα στα διανύσματα l και B. Η επαγωγή δυνάμεως σε ηλεκτροφόρο αγωγό κινούμενο μέσα σε μαγνητικό πεδίο αποτελεί τη βασική αρχή λειτουργίας του ηλεκτρικού κινητήρα. Σημειώσεις ηλεκτρικών μηχανών 4

5 ΤΑΣΗ ΕΞ ΕΠΑΓΩΓΗΣ Έστω αγωγός μήκους l, κινούμενος μέσα σε μαγνητικό πεδίο B με ταχύτητα u. Σε ένα φορτίο q του αγωγού ασκείται από το πεδίο δύναμη u B = q ( ) με συνέπεια στα άκρα του αγωγού να εμφανίζονται αντίθετα φορτία. Το κάθε φορτίο αντιλαμβάνεται ηλεκτρική πεδιακή ένταση E= u B + Β οπότε ανάμεσα στα άκρα του αγωγού εμφανίζεται τάση ίση με e = u B l. ind ( ) Αν τα τρία διανύσματα είναι κάθετα μεταξύ τους, τότε η επαγόμενη τάση ισούται με eind = Bul Ο προσανατολισμός του l επιλέγεται αυθαίρετα. Αν προκύψει αρνητικό πρόσημο στην τιμή της τάσης, αυτό σημαίνει πως η πραγματική τάση έχει αντίθετη από τη σημειωμένη φορά. Για το παράδειγμα του σχήματος, το διάνυσμα u B έχει φορά προς τα πάνω. Αν το l επιλεγεί με φορά προς τα κάτω, τότε θα είναι eind = u B l os180 = Bul Η εμφάνιση τάσης στα άκρα κινούμενου σε μαγνητικό πεδίο αγωγού αποτελεί την αρχή λειτουργίας των γεννητριών. e ind - u u B ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα σιδηρομαγνητικά υλικά έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν στο εσωτερικό τους οποιοδήποτε επιβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο. Η μαγνητική τους διαπερατότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του κενού ( μr 1). Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές μηχανές, αφού για συγκεκριμένο ρεύμα παράγεται μαγνητική ροή πολλαπλάσια από αυτή που θα παραγόταν στον αέρα. Η τιμή της μαγνητικής διαπερατότητάς τους δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από την τιμή του πεδίου (μη γραμμικά υλικά). Μετά την απομάκρυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, παραμένουν μαγνητισμένα. I N S N S + - Φ R l Το διάρρευμα (At) ισούται με Ampere ισχύει = NI και η μαγνητική ροή με Φ = BS. Από το νόμο του = NI = Hl H = l Σημειώσεις ηλεκτρικών μηχανών 5

6 οπότε η μαγνητική ροή ισούται με l R Φ= μhs = μ S = Φ =Φ l μs Με R συμβολίζεται η μαγνητική αντίσταση του σιδηρομαγνητικού υλικού, ενώ το διάρρευμα ο- νομάζεται και μαγνητεγερτική δύναμη (επειδή μ r >> 1, η μαγνητική αντίσταση του αέρα είναι πολύ μεγαλύτερη από του σιδηρομαγνητικού υλικού). Στη ΜΕΔ αποδίδεται μια φορά αναφοράς, θεωρώντας ως θετικό το άκρο από το οποίο εξέρχεται η μαγνητική ροή. Όπως οι ηλεκτρικές αντιστάσεις, έτσι και οι μαγνητικές μπορούν να είναι συνδεδεμένες σε σειρά ή παράλληλα, υπακούοντας στις ίδιες σχέσεις ισοδυναμίας. Προσεγγίσεις: α) Η μαγνητική ροή θεωρήθηκε ότι περιορίζεται αποκλειστικά μέσα στον πυρήνα (στην πράξη, ένα μικρό τμήμα της ροής ξεφεύγει στον αέρα). β) Το μέσο μήκος και η διατομή θεωρήθηκαν σταθερές. Υστέρηση Βρόχος υστέρησης Θεωρώντας αρχικά αμαγνήτιστο τον πυρήνα, η παρακάτω καμπύλη αποτελεί την καμπύλη μαγνήτισης ή κορεσμού. Ξεκινώντας από μηδενικό ρεύμα, η αύξηση της ΜΕΔ προκαλεί μεγάλη και απότομη αύξηση της μαγνητικής ροής (ακόρεστη περιοχή-γραμμική περιοχή). Από κάποιο συγκεκριμένο σημείο και μετά, η αύξηση της ΜΕΔ προκαλεί μικρότερη αύξηση της ροής, καταλήγοντας τελικά η μεταβολή της ΜΕΔ πρακτικά να μην επηρεάζει τη ροή (περιοχή κορεσμού). Η περιοχή μετάβασης από την ακόρεστη στην κορεσμένη περιοχή αποτελεί το γόνατο της καμπύλης. Επειδή B Φ και H I B f H Φ= f., η καμπύλη = ( ) είναι αντίστοιχη με την καμπύλη ( ) Φ (Wb) B (T) (At) H (A/m) Ας θεωρήσουμε τώρα ότι το ρεύμα του τυλίγματος του πυρήνα έχει ημιτονοειδή μορφή. Θεωρώντας μηδενική αρχικά τη ροή του πυρήνα, κατά την αύξηση του ρεύματος από τη μηδενική ως τη μέγιστη τιμή, η προκαλούμενη μαγνητική ροή ακολουθεί τη διαδρομή ab. Κατά τη μείωση της τιμής του ρεύματος από τη μέγιστη ως την τιμή 0, δεν ακολουθείται η διαδρομή ba, αλλά η b. Δηλαδή η τιμή της ροής δεν εξαρτάται μόνο από το επιβαλλόμενο ρεύμα, αλλά και από τις προγενέστερες τιμές της Φ. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται υστέρηση και η συνολική διαδρομή bdeb βρόχος υστέρησης. Παρατηρούμε ακόμη ότι όταν μηδενιστεί η ΜΕΔ (σημείο ) η ροή που διέρχεται από τον πυρήνα δεν είναι μηδενική (παραμένουσα μαγνητική ροή). Για να μηδενιστεί η παραμένουσα μαγνητική ροή θα πρέπει να εφαρμοστεί ΜΕΔ αντίθετης πολικότητας (απομαγνητίζουσα δύναμη). Σημειώσεις ηλεκτρικών μηχανών 6

7 I Φ b T/2 T t a e d Κάθε σιδηρομαγνητικό υλικό αποτελείται από επιμέρους μαγνητικούς τομείς-περιοχές, όπου τα μαγνητικά πεδία των ατόμων έχουν κοινό προσανατολισμό, οπότε συμπεριφέρονται ως στοιχειώδεις μαγνήτες (το γεγονός αυτό σχετίζεται με την περιστροφική κίνηση των ηλεκτρονίων τόσο γύρω από τον εαυτό τους, όσο και γύρω από τον πυρήνα). Αρχικά το σιδηρομαγνητικό υλικό είναι αμαγνήτιστο, λόγω του τυχαίου προσανατολισμού των μαγνητικών περιοχών. Με την εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, ευθυγραμμίζονται με αυτό, προκαλώντας επιπρόσθετη μαγνητική ροή και ενίσχυση του πεδίου. Τελικά όλα τα άτομα και οι τομείς προσανατολίζονται σύμφωνα με το επιβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο. Μετά το σημείο κορεσμού, περαιτέρω αύξηση του εξωτερικού πεδίου μεταβάλλει τη ροή με τον ίδιο τρόπο που τη μεταβάλλει στον αέρα. Κατά τη μείωση του πεδίου, οι μαγνητικοί τομείς δεν επανέρχονται στην αρχική τους θέση, γιατί δεν παρέχεται η απαραίτητη ενέργεια (όπως δόθηκε κατά τον προσανατολισμό). Έτσι ουσιαστικά το υλικό μετατρέπεται σε μόνιμο μαγνήτη. Οι απώλειες υστέρησης αντιστοιχούν στην ενέργεια που δαπανάται κατά τον προσανατολισμό των μαγνητικών τομέων, στη διάρκεια μιας περιόδου του ρεύματος του πυρήνα. Αποδεικνύεται ότι οι απώλειες αυτές είναι ανάλογες με το εμβαδόν που περικλείεται από το βρόχο υστέρησης. Άρα όσο πιο περιορισμένη είναι η ΜΕΔ που εφαρμόζεται, τόσο μικρότερες είναι οι απώλειες, διότι προκύπτουν μικρότεροι βρόχοι (που περικλείουν μικρότερο εμβαδόν). Άλλες απώλειες στον πυρήνα οφείλονται στην παρουσία δινορευμάτων. Όπως και στο τύλιγμά του, έτσι και στον ίδιο τον πυρήνα η μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή επάγει τάση, η οποία προκαλεί ρεύματα με τη μορφή στροβίλων. Η παρουσία τους συνεπάγεται κατανάλωση ενέργειας με τη μορφή θερμότητας. Επειδή οι ενεργειακές απώλειες είναι ανάλογες του μήκους της διαδρομής που α- Σημειώσεις ηλεκτρικών μηχανών 7

8 κολουθούν τα δινορρεύματα, οι σιδηρομαγνητικοί πυρήνες κατασκευάζονται από λεπτά φύλλα (δυναμοελάσματα), στα οποία παρεμβάλλεται μονωτικό υλικό. Το άθροισμα των απωλειών υστέρησης και των απωλειών λόγω δινορρευμάτων ονομάζονται απώλειες πυρήνα. Σημειώσεις ηλεκτρικών μηχανών 8

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικές µηχανές ονοµάζονται οι συσκευές που χρησιµοποιούνται στη µετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε µηχανική και το αντίστροφο. Ειδικότερα, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Κεφάλαιο 1 Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της θεωρίας των μαγνητικών πεδίων και της φυσικής των μαγνητικών υλικών. Το κεφάλαιο διαιρείται σε τρείς βασικές ενότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ OERSTED - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ Στα 1820 ο Δανός φυσικός Oersted τοποθέτησε κοντά σε έναν ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μια μαγνητική βελόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης.,

ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης., ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης., Study of the operating modes in induction heating and melting technology with power electronic

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΑΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΟΠΑΑΙΔΗΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μαγνητικό πεδίο α. Περιγραφή Αν ρίξουµε ρινίσµατα σιδήρου πάνω σε ένα τζάµι και κάτω από αυτό τοποθετήσουµε ένα µαγνήτη θα πάρουµε µια εικόνα όπως το διπλανό σχήµα. Η Β εικόνα αυτή είναι το µαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ 5768

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ 5768 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του/της Φοιτητή/τριας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΚΑΡΛΗΣ Τριφασική πηγή

Διαβάστε περισσότερα

5 σειρά ασκήσεων. 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης.

5 σειρά ασκήσεων. 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης. η 5 σειρά ασκήσεων Σε όλα τα πιο κάτω προβλήματα δίνεται ότι μ o = 4πx10-7 Τm/Α 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Τράκα Φωτεινής Α.Μ. 6107 «Ανάλυση Ελεγχόµενης Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010

ΦΥΕ14, 2009-2010-Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 28/6/2010 ΦΥΕ4, 9--Εργασιά 6 η Ημερομηνία παράδοσης 8/6/ Άσκηση A) Μια ράβδος μήκους είναι ομοιόμορφα φορτισμένη θετικά με συνολικό ηλεκτρικό φορτίο Q και βρίσκεται κατά μήκος του θετικού άξονα x από το σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου

Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου Κεφάλαιο Η8 Πηγές µαγνητικού πεδίου Μαγνητικά πεδία Τα µαγνητικά πεδία δηµιουργούνται από κινούµενα ηλεκτρικά φορτία. Μπορούµε να υπολογίσουµε το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργούν διάφορες κατανοµές ρευµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 6 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ), ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Φυσική Β Γυμνασίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 2 Εισαγωγή 1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους Φαινόμενα: Μεταβολές όπως το λιώσιμο του πάγου, η

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Λ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η µελέτη του νόµου του Faraday σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, καθώς και φαινοµένων που προκύπτουν από αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα