ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 112 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 112 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 8/5/205, ημέρα Παρασκευή και ώρα 200, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ Πρωτ07/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ,5 και 75 του 852/200 όπως ισχύουν Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΑΠΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 2 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 5 ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΘΕ ο ΕΗΔ: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ετήσιας διάρκειας περιόδου » Ψηφίσθηκε ομόφωνα από τον Πρόεδρο και τα μέλη, ως κατεπείγουσα η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, λόγω λήξης του προηγούμενου συμφωνητικού και της αναγκαιότητας της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ πρωτ 06/ έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας αποστέλλουμε συνημμένα το πρακτικό διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ετήσιας διάρκειας περιόδου », (ΑΔΑ: ΩΘ2ΟΩΗΟ-Η) προϋπολογισμού 879,20 Ευρώ με ΦΠΑ και με αρπρωτ909/60205 προκειμένου να εγκρίνεται το αποτέλεσμά του Ο διαγωνισμός αφορούσε στην προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και είχε ως κριτήριο κατακύρωσης την ενιαία χαμηλότερη τιμή μονάδας 2 Το με αρ πρωτ 6576/ (ΑΔΑ ΩΓ2ΜΟΡΙ-Ο) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου -Ερμούπολης οε 205 Τη με αρ /205 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ετήσιας χρονικής διάρκειας, περιόδου (cpv )» Τη με αρ 80/205 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ετήσιας χρονικής διάρκειας, περιόδου

2 5Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης 6Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει το από 28//205 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών λοιπών αναλωσίμων, ειδών παντοπωλείου, γραφικής ύλης κλπ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και κατακυρώσει την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης στον κ Φραγκίσκο Ρ Καμπέλη, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο 7Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 267 του Ν 852/200 8 Τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α Εγκρίνει το από 28//205 κάτωθι πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών λοιπών αναλωσίμων, ειδών παντοπωλείου, γραφικής ύλης κλπ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΥ Στην Ερμούπολη σήμερα 28 Απριλίου 205 ημέρα Τρίτη και ώρα :00 πμ η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών λοιπών αναλωσίμων, ειδών παντοπωλείου, γραφικής ύλης, κλπ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, που αποτελεί την επιτροπή για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού «προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ετήσιας διάρκειας περιόδου » και αξιολόγησης του αποτελέσματος, και αποτελείται από τους : Πανταζή Μαρία, Πρόεδρος επιτροπής 2 Μαργαρίτη Νικολέττα, τακτικό μέλος Ρούσσου Φρειδερίκη, τακτικό μέλος αφού λάβαμε υπόψη μας τις σχετικές διατάξεις: ) Την υπ αριθμ89 (ΦΕΚ 85 τεύχος Β/2--9) Υπουργική απόφαση περί "Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", 2) Το Ν 6/06 ΦΕΚ Α / Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ) Την 2/207/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν 6/2006 ) Το Ν 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων", 5) Το Ν 852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 6) Το Ν 07/202 (ΦΕΚ Α/85/0202) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 7) Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 6/Α/602007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 200/8/ΕΚ» 8) Το N 86/ΦΕΚ 2 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 9) Το Ν 0/ (ΦΕΚ 20Α ) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 0) Το Ν 86/ (ΦΕΚ 2Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» ) Την Απόφαση Υπ Οικονομικών 50/79/ (ΦΕΚ 29/08200 τεύχος Β) 2) Την υπ αριθμόν Π/05/--200 (ΦΕΚ 789/Β /2--200) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί αυξήσεως και ορισμού των χρηματικών ορίων ) Την Πράξη Νομοθ Περιεχομένου (ΦΕΚ 20/22202 τεύχος Α ) Άρθρο «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού», που κυρώθηκε με τον Νόμο /20 ) Το Ν 58/07 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 5) Την υπ αριθμόν 98/ (ΦΕΚ 222/Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»

3 6) Τις διατάξεις του άρθρου του Ν 250/ (ΦΕΚ 7/Α /26020) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 8/992 (Α' 6) και λοιπές ρυθμίσεις» 7) Τις διατάξεις των άρθρων που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και ιδιαίτερα των άρθρων 57 και 20 παρ 5 του Ν 28/ (ΦΕΚ 60/Α/080820) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, 8) Το άρθρο 7 του Ν 20/205 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις 9) Την 26/20 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό μελών στις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών (ΑΔΑ: 7ΑΓΒΩΗΟ-67Ξ) 20) Την 5/205 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση πιστώσεων των ΚΑΕ της προμήθειας, οικ έτους 205 (ΑΔΑ:Ω8ΣΜΩΗΟ-ΔΞΝ), 2) Την 85/205 Απόφαση Δημάρχου για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού (ΑΔΑ: 76ΞΩΗΟ-Μ6) 22) Την 2/205 μελέτη του Τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού & Λογιστηρίου με τίτλο Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης ετήσιας διάρκειας περιόδου ) Την /205 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης των ΚΑΕ της προμήθειας, του Δήμου οικ Ετών (ΑΔΑ:ΩΠΓΘΩΗΟ-ΖΡ6) 2) Την 508/205 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:7ΒΟΘΩΗΟ-5ΑΜ) 25) Την 80/205 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης (ΑΔΑ:ΒΜΡΑΩΗΟ-808) 26) Την 90/205 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης έκδοσης της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού (ΑΔΑ:Β5ΡΑΩΗΟ-7ΧΝ) 27) Την 909/ Προκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΘ2ΟΩΗΟ- ΗΙ) συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Ερμούπολης υπό την προεδρία της κ Πανταζή Μαρίας και έχοντας υπόψη την αριθ 909/ διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού Στην αρχή, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού, και η Επιτροπή συνεδριάζουσα δημόσια, δέχθηκε τις προσφορές των ενδιαφερομένων καθ όλη τη διάρκεια της ώρας που ορίστηκε με την διακήρυξη, κατά σειρά προσέλευσης, όπως παρακάτω : Πρώτη κατατέθηκε, μέσω ταχυδρομείου, η προσφορά του κ Ευθυμιάδη Χαρ Δημήτριου και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 9666 της , και αναγράφηκε ως η αριθ προσφορά Δεύτερη κατατέθηκε, η προσφορά του κ Φραγκίσκου Ρ Καμπέλη και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 999 της , και αναγράφηκε ως η αριθ 2 προσφορά Κανενός άλλου παρισταμένου και αφού πέρασε η ώρα που ορίστηκε στη διακήρυξη ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα την παράδοση των φακέλων Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα συμμετοχής των διαγωνιζομένων και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών και μετά από κλειστή συνεδρίαση αποφασίζει και ανακοινώνει ότι : Γίνονται αποδεκτοί οι φάκελοι των κκ Ευθυμιάδη Χαρ Δημήτριου και Φραγκίσκου Ρ Καμπέλη διότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι σύμφωνα με την την αριθ 909/ διακήρυξη, Στη συνέχεια η Επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίαση άνοιξε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών όσων γίνανε αποδεκτοί Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων έχουν ως εξής: κ Ευθυμιάδη Χαρ Δημήτριου Ομάδα η Τόνερ εκτυπωτικών μηχανημάτων

4 Μ ΣΥΝ Α ΟΛΟ ΔΑ ΜΟ ΠΟΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡ ΔΗΜΟ ΑΘΛΗ ΜΕΡΙΜ ΟΤΗ Ο ΗΣΗΣ Σ Τ ΝΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Toner τύπου RICOH Aficio MP 000B (cpv ) ΤΕΜ 2 2 5,0 90,60 2Toner τύπου RICOH Aficio MP 2000 ΤΕΜ 2 2 9,90 9,80 Toner τύπου Xerox CopyCentre C8 (cpv ) ΤΕΜ 6,20 6,20 Toner τύπου Xerox WorkCentre 5020 ΤΕΜ 22,50 22,50 5Toner τύπου Samsung 2675F ΤΕΜ 56,60 56,60 Drum για Xerox WorkCentre (cpv ) ΤΕΜ 2 2 0,90 20,80 Toner τύπου Xerox WorkCentre (cpv ) ΤΕΜ ,90 5,80 Toner τύπου Xerox WorkCentre 55 8(cpv ) ΤΕΜ 0 0 9,80 98,00 Toner τύπου Canon IR05N (cpv ) ΤΕΜ 57,50 57,50 2 κ Φραγκίσκος Ρ Καμπέλης ΜΟΝ ΑΔΑ ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ Δ ΗΜΟΣ Ο ΤΕΛΕΣ Ο Μ ΤΕΛΕΣ Α ΠΟΛ/Σ Ομάδα η Τόνερ εκτυπωτικών μηχανημάτων ΛΕΣ ΠΟΛ/ ΑΘΛ ΗΤ Σύνολο Ομάδας 590,80 ΦΠΑ6% 25,5 Σύνολο με ΦΠΑ6% 85, Ο ΤΕΛΕ Σ ΜΕΡΙ ΜΝΑΣ Ο ΠΟΣΟΤ ΗΤΩΝ ΤΙΜΗ ΔΑΣ Ο ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Toner τύπου RICOH Aficio MP 000B (cpv ) ΤΕΜ 2 2 5,25 90,50 2 Toner τύπου RICOH Aficio MP 2000 ΤΕΜ 2 2 9,0 78,60 Toner τύπου Xerox CopyCentre C8 (cpv ) ΤΕΜ 6,50 6,50 Toner τύπου Xerox WorkCentre 5020 ΤΕΜ 20,98 20,98 5 Toner τύπου Samsung 2675F ΤΕΜ,, 6 Drum για Xerox WorkCentre 5222 (cpv ) ΤΕΜ ,79 79,58 7 Toner τύπου Xerox WorkCentre 5222 (cpv ) ΤΕΜ 2 2 6, 28,66 8 Toner τύπου Xerox WorkCentre 55 (cpv ) ΤΕΜ ,9 80,90 9 Toner τύπου Canon IR05N (cpv ) ΤΕΜ 5,6 5,6

5 Σύνολο Ομάδας 2,70 ΦΠΑ6% 227,95 Σύνολο με ΦΠΑ6% 652, Ομάδα 2η Εκτυπωτικό Χαρτί ΛΕΣ Ο ΤΕΛΕ Σ ΠΟΛ/ Ο ΤΙΜΗ Ο ΜΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΛ ΜΕΡΙ ΠΟΣΟΤ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡ Σ ΗΤ ΜΝΑΣ ΗΤΩΝ ΔΑΣ ΦΠΑ ΔΕΣΜ ΧΑΡΤΙ Α 80ΓΡ (cpv ) ,96 22,76 ΔΕΣΜ ΧΑΡΤΙ Α 80ΓΡ (cpv ) , ,00 ΧΑΡΤΙ PLOTTER 9mm (cpv ) ΡΟΛΟ,79 9,06 ΧΑΡΤΙ PLOTTER 60mm (cpv ) ΡΟΛΟ 6 6 9,8 55,08 Σύνολο Ομάδας 07,82 ΦΠΑ6% 209,97 Σύνολο με ΦΠΑ6% 566,79 Ομάδα η Είδη αποθήκευσης, αρχειοθέτησης ΛΕΣ ΠΟΛ/ Ο ΤΕΛΕ Σ ΜΕΡΙ ΜΝΑΣ Ο ΠΟΣΟΤ ΗΤΩΝ ΤΙΜΗ ΔΑΣ Ο ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΛ ΜΕΤΡ Σ ΗΤ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Α ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΑΝΟΙΓ ΑΠΌ ΠΑΝΩ (cpv ) ΤΕΜ ,07 02,75 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΤΩΝ (0 ΧΩΡΙΣΜ) (cpv ) ΠΑΚ ,60 9,20 ΚΛΑΣΣΕΡ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙ ΚΑΙ ΚΡΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Α -2 (cpv ) ΤΕΜ ,8,90 ΚΛΑΣΣΕΡ ΠΛΑΣΤ/ΝΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙ ΚΑΙ ΚΡΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ Α 8-2 (cpv ) ΤΕΜ ,28 66,00 ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΡΤΙΝΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2Χ25Χ5 (cpv ) ΤΕΜ 50 6,0 77,0 ΦΑΚΕΛΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕΓΑΛΑ 27χ7 ΤΕΜ ,88 52,00

6 (cpv ) ΦΑΚΕΛΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (cpv ) ΤΕΜ ,2 529,60 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ 0 ΔΙΑΦΑΝΙΕΣ (cpv ) ΤΕΜ 5 5,5 2,75 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ (ΜΕΤΡΟ) (cpv ) ΤΕΜ ,08 8,00 ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ ,0 280,00 ΚΟΥΤΙ ΓΩΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΡΑΧΗΣ 7cm (cpv ) ΤΕΜ 50 50,50 75,00 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΑΝΟΙΓ ΣΤΟ ΠΛΑΙ 00 ΤΕΜ (cpv ) ΠΑΚ,80,80 Σύνολο Ομάδας 06,0 ΦΠΑ6% 5,98 Σύνολο με ΦΠΑ6% 95,08 ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 5Χ26 (cpv ) ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΜΙΣΟ Α (cpv ) ΦΑΚΕΛΑ ΜΠΕΖ Χ2 (cpv ) ΦΑΚΕΛΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (cpv ) ΦΑΚΕΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΑ 6X2 (cpv ) ΦΑΚΕΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΑ 6X2 ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (cpv ) ΦΑΚΕΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Α (cpv Ομάδα η Είδη Αλληλογραφίας ΛΕΣ ΠΟΛ/ ΜΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΡ Σ ΑΘΛ ΗΤ Ο ΤΕΛΕ Σ ΜΕΡΙ ΜΝΑΣ Ο ΠΟΣΟΤ ΗΤΩΝ ΤΙΜΗ ΔΑΣ ΤΕΜ τα τεμ 28,80 ΤΕΜ 500 τα τεμ 8 τα ΤΕΜ τεμ 28 τα ΤΕΜ τεμ 2 τα ΤΕΜ τεμ 0 τα ΤΕΜ τεμ Ο ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 98,9,0 9,00 560,28 8,0 8,00 ΤΕΜ 0 0 0,25 0,00

7 ) ΦΑΚΕΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΕΞΙ (cpv ) ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΡΙΝΑ Α ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (cpv ) ΤΕΜ τα τεμ 20,00 56,25 ΤΕΜ τα τεμ 7,25 Σύνολο Ομάδας 69,82 ΦΠΑ6% 25,7 Σύνολο με ΦΠΑ6% 70, Ομάδα 5η Είδη γραφής, διόρθωσης ΛΕΣ ΠΟΛ/ Ο ΤΕΛΕ Σ ΜΕΡΙ ΜΝΑΣ Ο ΠΟΣΟΤ ΗΤΩΝ ΤΙΜΗ ΔΑΣ Ο ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΛ ΜΕΤΡ Σ ΗΤ ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΣΧΕΔΙΟΥ τύπου PELICAN (cpv ) ΤΕΜ ,0 6,20 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ BLANCO SET (cpv ) ΤΕΜ ,80 0,20 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ BLANCO ROLLER πλάτος ταινίας 2mm (cpv ) ΤΕΜ ,99 2,57 ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ (ΚΟΥΤΙ 6ΤΕΜ) (cpv ) ΤΕΜ ,08 62,6 ΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΥΡΟΙ (cpv ) ΤΕΜ ,5 20,65 ΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (cpv ) ΤΕΜ 6 9,20 0,80 ΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΠΤΟΙ (κουτί 2 χρωμάτων) (cpv ) ΤΕΜ 2,00 8,00 ΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ (cpv ) ΤΕΜ 0,65 2,60 ΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ (ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤ 2ΤΕΜ) (cpv ) ,5 56,95 ΡΚΑΔΟΡΟΙ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΤΥΠΟΥ PELICAN ΚΙΤΡΙΝΟ (cpv ) ΤΕΜ ,5 28,09 ΡΚΑΔΟΡΟΙ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΤΥΠΟΥ PELICAN ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (cpv ) ΤΕΜ ,5,27 ΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ ΥΡΟΙ (cpv ) ΤΕΜ ,5 9,60 ΜΟΛΥΒΙΑ ΓΡΑΦΗΣ τύπου FABER 0,5 (cpv ) ΤΕΜ ,52 80,08

8 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 (cpv ) ΤΕΜ ,52 9,0 5 ΣΤΥΛΟ ΥΡΟ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 (cpv ) ΤΕΜ ,52 9,60 6 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 (cpv092-8 ) ΤΕΜ ,52 90,00 7 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 00φ (cpv ) ΤΕΜ 20 20,00 20,00 8 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 0X20 00ΦΥΛΛΩΝ (cpv ) ΤΕΜ ,20 2,80 9 ΜΠΛΟΚ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ Νο (cpv ) ΤΕΜ 0 7 7,20 20,0 20 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 0X 00ΦΥΛΛΩΝ (cpv ) ΤΕΜ 2 2 5,20 0,0 ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2 ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 00 ΦΥΛΛΩΝ ΚΩΔ 526 ΤΕΜ 0 0 5,95 78,50 22 ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ Α (cpv ) ΤΕΜ ,70,00 Σύνολο Ομάδας 8,75 ΦΠΑ6% 27,0 Σύνολο με ΦΠΑ6% 72,5 Ομάδα 6η Καλλιτεχνικά Είδη ΛΕΣ Ο ΤΕΛΕ Σ ΠΟΛ/ Ο ΤΙΜΗ Ο ΜΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΛ ΜΕΡΙ ΠΟΣΟΤ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡ Σ ΗΤ ΜΝΑΣ ΗΤΩΝ ΔΑΣ ΦΠΑ ΑΤΛΑΚΟΛ ΚΙΛΟΥ (cpv ) ΤΕΜ,80 67,20 2 ΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΧΙΩΝ ΠΑΚ 2 2,00 6,00 ΜΠΑΛΕΣ ΦΕΛΙΖΟΛ ΤΩΝ 5 ΤΕΧΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20εκ ΠΑΚ 0 0,50 5,00 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΤΕΡ 80 ΤΕΜ (cpv ) ΠΑΚ,59,59 5 ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΤΩΝ 80 ΤΕΜ ΠΑΚ 2 2 2,00,00 6 ΔΕΣΜ ΠΑΠΥΡΟΣ 90ΓΡ(cpv ) ,00 50,00 7 ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ των 00 ΤΕΧΙΩΝ ΠΑΚ,00, ΠΗΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΣΕΤ (cpv ) ΤΕΜ 6 6,50 2,00 ΠΗΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 500ΓΡ (cpv ) ΠΑΚ ,9 7,60 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ κουτί τεμ (cpv ΚΟΥΤ ) , 58,76 ΣΠΑΓΓΟΣ ΛΕΠΤΟΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΙ (cpv ) ΤΕΜ 5 5 0,86,0

9 2 ΣΠΑΓΓΟΣ ΧΟΝΤΡΟΣ ΣΕ ΚΟΥΒΑΡΙ (cpv ) ΤΕΜ ,96 2,2 ΣΤΕΝΣΙΛ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΣΧΗΤΑ 5 τεμ ΠΑΚ 6 6 5,00 0,00 ΣΥΡ ΠΙΠΑΣ 5 ΤΕΧΙΩΝ 0εκ ΠΑΚ 0,70 2,80 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8mmX66μ 5 ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (cpv ) ΤΕΜ ,79 86, 6 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8mmX66μ ΚΑΦΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (cpv ) ΤΕΜ ,79 8,7 ΧΑΡΤΙ Α ΠΟΛΥΧΡΩ 7 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 60ΓΡ (cpv ΔΕΣΜ ) ,70 5,50 8 ΧΑΡΤΙ Α ΠΟΛΥΧΡΩ ΔΕΣΜ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 80ΓΡ (cpv ) 2 5 7,70 5,50 9 ΧΑΡΤΙ ΒΕΛΟΥΤΕ (cpv ) ΤΕΜ ,6 9,00 20 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ (cpv ) ΤΕΜ ,25 5,00 2 ΧΑΡΤΟΝΙ ΟΝΤΟΥΛΕ (cpv ) ΤΕΜ ,65 5,50 22 ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ 250ΓΡ (cpv ) ΣΑΚ 5 5 2,80,00 2 ΧΡΥΣΟΧΑΡΤΟΝΑ (cpv ) ΤΕΜ , 2,90 2 ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ (cpv ) ΤΕΜ ,2,0 25 ΤΕΜΠΕΡΕΣ 0,5 kg (cpv ) ΤΕΜ 50 50,69 8,50 26 ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (cpv ) ΤΕΜ 7 7 0,0,0 27 ΧΑΡΤΙ ΓΚΛΑΣΕ ΣΕ ΜΠΛΟΚ (cpv ) ΤΕΜ 0 0 0, 2,0 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜ ΚΟΛΛΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 28 ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ (cpv ) ΤΕΜ 0 0,00 0,00 29 ΣΕΤ ΧΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΕΜ 2 2,20 2,0 0 ΜΠΛΟΚ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟΥ Α 50 φύλλων ΤΕΜ 2 2,20 8,0 ΜΠΛΟΚ ΡΙΖΟΧΑΡΤΟΥ Α 50 φύλλων ΤΕΜ 2 2,0 8,20 ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ 2 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΣΕΤ ΣΕΤ ,00 20,00 Σύνολο Ομάδας 72,2 ΦΠΑ6% 27,9 Σύνολο με ΦΠΑ6% 986,06 ΣΥΡΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 20/6 ΜΙΚΡΑ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 2ΤΕΜ) (cpv Ομάδα 7η Συνδετήρες Συρραπτικά ΛΕΣ ΠΟΛ/ Ο ΤΕΛΕ Σ ΜΕΡΙ ΜΝΑΣ Ο ΠΟΣΟΤ ΗΤΩΝ ΤΙΜΗ ΔΑΣ Ο ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΛ ΜΕΤΡ Σ ΗΤ ΚΟΥΤ ,20 85,60

10 ) ΣΥΡΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 7/20 (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 2ΤΕΜ) (cpv ) ΚΟΥΤ ,0,70 ΣΥΡΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 2/6 ΜΕΓΑΛΑ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 2ΤΕΜ) (cpv ΚΟΥΤ ) ,70 70,0 ΚΛΙΠΣ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΑ κουτί 2 τεμ ΚΟΥΤ (cpv ) ,60 57,60 ΚΛΙΠΣ ΜΕΣΑΙΑ κουτί 2τεμ (cpv ) ΤΕΜ 5 5 0,60 9,00 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο (ΚΟΥΤΙ 0Χ00 ΚΟΥΤ ΤΕΧΙΩΝ) (cpv ) ,0 7,90 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο (ΚΟΥΤΙ 0Χ00 ΚΟΥΤ ΤΕΧΙΩΝ) (cpv ) ,80 76,00 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5 (ΚΟΥΤΙ 0Χ00 ΚΟΥΤ ΤΕΧΙΩΝ) (cpv ) ,20 608,0 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΡΤΑ 2/6-26/6-2/8 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 0 ΦΥΛΛΩΝ 80gsm (cpv ) ΤΕΜ 0,60 56,0 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΡΤΑ 20/6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΦΥΛΛΩΝ 80gsm (cpv ) ΤΕΜ ,90 69,60 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΓΙΑ ΣΥΡΤΑ 2/6-2/8-2/0-2/ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 00 ΦΥΛΛΩΝ 80gsm (cpv ) ΤΕΜ 5 5 2,80 9,00 Σύνολο Ομάδας 22,0 ΦΠΑ6% 58,60 Σύνολο με ΦΠΑ6% 2599,90 Ομάδα 8η Λοιπά Είδη ΜΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΡ Σ ΛΕΣ ΠΟΛ/ ΑΘΛ ΗΤ Ο ΤΕΛΕ Σ ΜΕΡΙ ΜΝΑΣ Ο ΠΟΣΟΤ ΗΤΩΝ ΤΙΜΗ ΔΑΣ Ο ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2ΨΗΦΙΩΝ (cpv ) ΤΕΜ 5 8,50 6,00 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 2 70X7mm κουτί Α 00φ (cpv ) ΤΕΜ ,25 56,25 ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ 205 (cpv ) ΤΕΜ ,80 2,60 ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ-ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (cpv ) ΤΕΜ 0 0 0,60 6,00

11 5 ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥΣ (cpv ) ΤΕΜ ,50 0,00 6 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (cpv ) ΤΕΜ 0,0,0 7 ΚΟΛΑ ΤΥΠΟΥ UHU ΣΤΙΚ (cpv ) ΤΕΜ ,09 22,7 8 ΚΟΛΑ ΤΥΠΟΥ UHU ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ (cpv ) ΤΕΜ ,95 5,85 9 ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΑ (cpv ) ΤΕΜ ,0 9,00 0 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ τύπου PELICAN (cpv ) ΤΕΜ ,25 6,50 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ (cpv 000-0) ΤΕΜ ,25 5,00 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ (cpv ) ΤΕΜ ,25 0,00 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (cpv ) ΤΕΜ ,2 2,88 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΣΑΙΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΕΩΣ 6 ΦΥΛΛΩΝ 80gsm (cpv ) ΤΕΜ 6 2,0,80 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΕΠΑΓΓΕΛΤΙΚΟΣ 5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΤΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ (cpv ) ΤΕΜ 2 6 2,80 2,80 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΣΕΛΙΠ) 6 ΠΛΑΤΟΥΣ 5mm ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0μ (cpv ) ΤΕΜ ,5 8,5 7 ΤΑΜΠΟΝ 7Χ ΜΠΛΕ (cpv ) ΤΕΜ 0 0,80 2,80 8 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΙ ΟΚΟΛΛΗΤΑ (POST IT) 7,6X7,6 (cpv ) ΤΕΜ ,28 6,8 9 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΥΒΟΙ ΛΕΥΚΑ (cpv ) ΤΕΜ 0 5 0,88,88 20 ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (cpv ) ΤΕΜ ,99 29,70 2 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕ ΔΟΝΤΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΟ (cpv ) ΤΕΜ 2 2,6,26 22 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕ ΔΟΝΤΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟ (cpv ) ΤΕΜ 7 7 0,65,55 2 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ (cpv ) ΤΕΜ 5 2 7,50 0,50 2 ΤΣΑΝΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΝΙΝΕΣ (cpv ) ΤΕΜ 25 25,00 25,00 25 ΤΑΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ (cpv ) ΤΕΜ 6 6 2,56 5,6 26 ΚΟΥΤ ΠΙΝΕΖΕΣ (cpv ) 6 6 0,,86 27 ΠΙΝΕΖΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΥΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (cpv ) 7 7 0, 2,7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΕΡΤΙΝΗ 7X25 (cpv ) ΤΕΜ 20 20,0 62,00 Σύνολο Ομάδας 29,66 ΦΠΑ6% 95,5

12 Σύνολο με ΦΠΑ6%,8 Γενικό Σύνολο Ομάδων 2602,27 ΦΠΑ6% 65,6 Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ6% 097, Με βάση τις ανωτέρω οικονομικές προσφορές η Επιτροπή γνωμοδοτεί, προς το αρμόδιο όργανο, για την κατακύρωση της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης ως εξής: Στον κ Φραγκίσκο Ρ Καμπέλη το σύνολο της προμήθειας (Ομάδες έως 8), λόγω της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής, και με συνολικό κόστος 2602, ,6 ΦΠΑ6%=097, Β Κατακυρώνει την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης στον κ Φραγκίσκο Ρ Καμπέλη, με ΑΦΜ 07772, ΔΟΥ Σύρου, ταχ διεύθυνση Εμμ Ροίδη 26, 8 00 Σύρος, λόγω της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής, και με συνολικό κόστος 2602, ,6 ΦΠΑ6%=097, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΡΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.39,20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΣΙΓΟΚ67-ΤΔΛ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑΜ: 15REQ003062552 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/3/015, ημέρα Τρίτη και ώρα 1.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 7 η Απόφαση υπ αριθ. 374/2014

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 153/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 6890 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΫΠ. : 48.748,95 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Φ.Π.Α. : 11.212,26 ΣΥΝΟΛΟ : 59.961,21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.999,58 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.999,58 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α.α 30/2014 Κ.Α. : 10.6612 ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: 2o όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026 Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 05 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. µελέτης 70 / 2015

Αρ. µελέτης 70 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002744350 2015-04-30

15REQ002744350 2015-04-30 15REQ002744350 2015-04-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 242/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 143/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ :12-09-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ :12-09-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /νση: Κύπρου 68 ΤΚ 16410 Αργυρούπολη Τηλ.: 213.1.8748-751, Fax: 21318755 /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ :12-09-14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 593-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικών προσφορών και καταγραφή αυτών στους κάτωθι πίνακες ανά Παράρτημα:

οικονομικών προσφορών και καταγραφή αυτών στους κάτωθι πίνακες ανά Παράρτημα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΡ-Ψ2Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 438/2013 ΘΕΜΑ: 44 ο Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα