Αριθμός 35(111) του 2004 ΜΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 35(111) του 2004 ΜΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3851, Ν. 35(ΙΙΙ)/2004 Ο περί της Συμβάσεως για την Προσωρινή Εισαγωγή (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 35(111) του 2004 ΜΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προοίμιο. ^"^ΕΤΊΕΙΔΗ μέσα στις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, για εναρμόνιση με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και η προσχώρηση της στη Σύμβαση για την Προσωρινή Εισαγωγή. ΕΠΕΙΔΗ η Ε.Ε. έχει διατυπώσει ορισμένες επιφυλάξεις κατά την προσχώρηση της στη Σύμβαση για την Προσωρινή Εισαγωγή. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 21 Απριλίου 2004, ενέκρινε την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για την Προσωρινή Εισαγωγή υιοθετώντας τις επιφυλάξεις, που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προσχώρηση της στη Σύμβαση. Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμβάσεως για την Προσωρινή Εισαγωγή, (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο:- «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση για την Προσωρινή Εισαγωγή, η οποία υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Ιουνίου Κύρωση. 3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για την Προσωρινή Εισαγωγή με την υιοθέτηση των επιφυλάξεων, που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προσχώρηση της στη Σύμβαση. Πίνακας. 4. Το κείμενο της Σύμβασης για την Προσωρινή Εισαγωγή και οι επιφυλάξεις, που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προσχώρηση της στη Σύμβαση, παρουσιάζονται στον Πίνακα, που επισυνάπτεται στον παρόντα Νόμο.

2 3302 ΠΙΝΑΚΑΣ Ca-fvfo πί - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΉΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ της παρούσας σύμβασης, που εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας. ΔΙΑΙΉΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι η επικρατούσα κατάσταση των διεθνών τελωνειακών συμβάσεων για την προσωρινή εισαγωγή δεν είναι ικανοποιητική, λόγω του πολλαπλασιασμού και της διασποράς τους, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω στο μέλλον, όταν νέες περιπτώσεις προσωρινής εισαγωγής θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο διεθνών ρυθμίσεων, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις επιθυμίες που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των εμπορυχών και άλλων ενδιαφερόμενων κύκλων, που επιθυμούν τη διευκόλυνση της διεκπεραίωσης των διατυπώσεων για την προσωρινή εισαγωγή, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι απλούστευση και η εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων και, ιδίως, η θέσπιση ενιαίου διεθνούς οργάνου, που θα συγκεντρώνει όλες τις υπάρχουσες συμβάσεις στον τομέα της προσωρινής εισαγωγής, μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών στις ισχύουσες διεθνείς διατάξεις στον τομέα της προσωρινής' εισαγωγής και να συμβάλουν, με αποτελεσματικό τρόπο, στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και άλλων μορφών διεθνών συναλλαγών, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι ένα διεθνές όργανο, που θα προτείνει ομοιόμορφες διατάξεις στον τομέα της προσωρινής εισαγωγής, μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα στις διεθνείς συναλλαγές και να εξασφαλίσει ένα μεγαλύτερο βαθμό απλούστευσης και εναρμόνισης των τελωνειακών καθεστώτων, γεγονός που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του συμβουλίου τελωνειακής συνεργασίας, Λ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να διευκολύνουν την προσωρινή εισαγωγή με την απλούστευση και την εναρμόνιση των διαδικασιών, επιδιώκοντας στόχους οικονομικού, ανθρωπιστικού, πολιτιστικού, κοινωνικού ή τουριστικού χαρακτήρα, ~\ ι ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η καθιέρωση τυποποιημένων υποδειγμάτων τίτλων προσωρινής εισαγωγής, ως διεθνών τελωνειακών εγγράφων που θα συνοδεύονται από διεθνή εγγύηση, συμβάλλει στη διευκόλυνση της διαδικασίας προσωρινής εισαγωγής εφόσον απαιτείται τελωνειακό έγγραφο και εγγύηση, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ στις ακόλουθες διατάξεις:

3 3303 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Γενικές διατάξεις Ορισμοί Άρθρο 1 Για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, νοείται ως: α) «προσωρινή εισαγωγή»: το τελωνειακό" καθεστώς που επιτρέπει να γίνονται δεκτά στο τελωνειακό έδαφος με αναστολή εισαγωγικών δασμών και φόρων, χωρίς εφαρμογή, κατά την εισαγωγή, απαγορεύσεων ή περιορισμών οικονομικού χαρακτήρα, ορισμένα εμπορεύματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα), που εισάγονται για συγκεκριμένο σκοπό και προορίζονται να επανεξαχθούν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, χωρίς να έχουν υποστεί μετατροπή, με εξαίρεση την κανονική μείωση της αξίας τους λόγω της χρησιμοποίησης τους β) «εισαγωγικοί δασμοί και φόροι»: οι τελωνειακοί δασμοί και πάντα τα λοιπά δικαιώματα, φόροι και τέλη ή ποικίλες επιβαρύνσεις, που εισπράττονται κατά την εισαγωγή ή επ 1 ευκαιρία της εισαγωγής εμπορευμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα), εξαιρουμένων των τελών και επιβαρύσεων, το ύψος των οποίων περιορίζεται τττο κατά προσέγγιση κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών γ) «εγγύηση»: οτιδήποτε εξασφαλίυει, κατά τρόπο ικανοποιητικό για το τελωνείο, την εκτέλεση υποχρέωσης έναντι αυτού. Η εγγύηση αποκαλείται γενική εφόσον εξασφαλίζει την εκτέλεση υποχρεώσεων που προκύπτουν από πολλές πράξεις δ) «τίτλος προσωρινής εισαγωγής»: το διεθνές τελωνειακό έγγραφο που επέχει θέση τελωνειακής διασάφησης και επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα) και περιλαμβάνει εγγύηση που ισχύει σε διεθνές επίπεδο και καλύπτει τους εισαγωγικούς δασμούς και φόρους ε) «τελωνειακή ή οικονομική ένωση»: ένωση που συνιστάται και αποτελείται από τα μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 της παρούσας σύμβασης και είναι αρμόδια για την έκδοση της νομοθεσίας της. η οποία είναι υποχρεωτική για τα μέλη της όσον αφορά τους τομείς που καλύπτει η^ παρούσα σύμβαση, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες, για την υπογραφή, την επικύρωση ή την προσχώρηση στην παρούσα σύμβαση

4 . στ) «πρόσωπο»: 3304 τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, εκτός αν το κείμενο ορίζει άλλως ζ) «συμβούλιο»: ο οργανισμός που έχει συσταθεί με τη σύμβαση για την ίδρυση του συμβουλίου τελωνειακής συνεργασίας, Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 1950 η) «επικύρωση»: η επικύρωση αυτή καθαυτή, η αποδοχή ή η έγκριση. λ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης Άρθρο 2 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει την προσωρινή εισαγωγή, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, στα εμπορεύματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα), που αποτελούν το αντικείμενο των παραρτημάτων της παρούσας σύμβασης. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος Ε, η προσωρινή εισαγωγή παρέχεται με πλήρη αναστολή εισαγωγικών δασμών και φόρων και χωρίς εφαρμογή, κατά την εισαγωγή απαγορεύσεων ή περιορισμών οικονομικού χαρακτήρα. Δομή των παραρτημάτων Άρθρο 3 Κάθε παράρτημα της παρούσας σύμβασης αποτελείται κυρίως: α) από ορισμούς των κύριων τελωναιικών ύρων, πυυ χρησιμοποιούνται στο εν λόγω παράρτημα. β) από ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα), τα οποία αποτελούν το αντικείμενο του παραρτήματος.

5 3305 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Ειδικές διατάξεις Έγγραφο και εγ/όηση Άρθρο 4 1. Εκτός εάν ορίζεται άλλως σε παράρτημα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να θέτει ως προϋπόθεση για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα), την προσκόμιση τελωνειακού εγγράφου και τη σύσταση εγγύησης. 2. Όταν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, απαιτείται η σύσταση εγγύησης, μπορεί να επιτρέπεται στα πρόσωπα που πραγματοποιούν συνήθως πράξεις προσωρινής εισαγωγής, η σύσταση γενικής εγγύησης. 3. Εκτός αντιθέτων διατάξεων που προβλέπονται σε παράρτημα, το ποσό της εγγύησης δεν υπερβαίνει το ποσό των εισαγωγικών δασμών και φόρων, η είσπραξη των οποίων αναστέλλεται. 4. Όταν πρόκειται για εμπορεύματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα), τα οποία υποβάλλονται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς κατά την εισαγωγή, που προκύπτουν από εθνικούς νόμους και κανονισμούς, μπορεί να απαιτείται συμπληρωματική εγγύηση υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία. Τίτλοι προσωρινής εισαγωγής Άρθρο 5 Με την επιφύλαξη των πράξεων προσωρινής εισαγωγής του παραρτήματος Ε, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αποδέχεται, στη θέση των εθνικών του τελωνειακών 'εγγράφων και ως εγγύηση των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παραρτήματος Α, κάθε τίτλο προσωρινής εισαγωγής, που ισχύει στα έδαφος του και έχει εκδοθεί και χρησιμοποιείται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα για τα εμπορεύματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα), που εισάγονται προσωρινά κατ 1 εφαρμογή άλλων παραρτημάτων της παρούσας σύμβασης, τα οποία έχει αποδεχθεί. Εξακρίβωση της ταυτότητας Άρθρο 6 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να θέτει ως προϋπόθεση για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα) τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητας τους κατά τη λήξη της προσωρινής εισαγωγής.

6 3306 Προθεσμία επανεξαγωγής Άρθρο 7 1. Τα εμπορεύματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα) που υπάγονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής πρέπει να επανεξάγονται εντός καθορισμένης προθεσμίας, η οποία θεωρείται επαρκής για την επίτευξη.του στόχου της προσωρινής εισαγωγής. Η προθεσμία αυτή ορίζεται χωριστά σε κάθε παράρτημα. 2. Οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα είτε να παραχωρούν προθεσμία μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται σε κάθε παράρτημα είτε να παρατείνουν την αρχική προθεσμία. 3. Όταν τα εμπορεύματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα), που έχουν _ υπαχθεί σε προσωρινή εισαγωγή δεν μπορούν να επανεςαχθούν λόγω κατάσχεσης και εφόσον η κατάσχεση αυτή δεν διενεργήθηκε κατ 1 αίτηση των ενδιαφερομένων, η υποχρέωση επανεξαγωγής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της κατάσχεσης. Μεταφορά της προσωρινής εισαγωγής Άρθρο 8 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, να επιτρέψει τη μεταβίβαση του πλεονεκτήματος του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εφόσον το πρόσωπο αυτό: α) πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονταιαπό την παρούσα σύμβαση και β) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του αρχικού δικαιούχου της προσωρινής εισαγωγής. Λήξη της προσωρινής εισαγωγής Άρθρο 9 Η κανονική λήξη της προσοιρινής εισαγωγής επέρχεται με την επανεξαγωγή των εμπορευμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα μεταφορικά μέσα), που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή εισαγωγή. Άρθρο 10 Τα εμπορεύματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα), που έχουν υπαχθεί σε προσωρινοί εισαγωγή μπορούν να επανεξάγονται με μία ή περισσότερες αποστολές. Άρθρο 11 Τα εμπορεύματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα) που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή εισαγωγή μπορούν να επανεξάγονται από τελωνείο διαφορετικό από εκείνο της εισαγωγής.

7 3307 Άλλες πιθανές ΐΐεριτπώσεις )^ςης Άρθρο 12 Η λήξη του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής μπορεί να επέρχεται, κατόπιν συμφωνίας των αρμοδίων αρχών, με τη θέση των εμπορευμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα) σε ελεύθερους λιμένες ή ελεύθερες ζώνες, σε τελωνειακή αποθήκη ή σε καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης, ενόψει της μεταγενέστερης εξαγωγής τους ή κάθε άλλου αποδεκτού προορισμού. Άρθρο 13 Η λήξη του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής μπορεί να επέρχεται με την παράδοση στην κατανάλωση, εφόσον το δικαιολογούν οι περίστασης και το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις που ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρθρο Η λήξη της προσωρινής εισαγωγής μπορεί να επέρχεται, εφόσον τα εμπορεύματα (στα οποία περυλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα), που υπέστησαν σοβαρή ζημία μετά από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία σύμφωνα με την απόφαση των τελωνειακών αρχών: α) υποβάλλονται στους εισαγωγικούς δασμούς και φόρους που οφείλονται την ημερομηνία κατά την οποία προσκομίστηκαν, μετά τη ζημία, στο τελωνείο με σκοπό τη λήξη της προσωρινής εισαγωγής ' β) εγκαταλείφθηκαν, ελεύθερα από κάθε έξοδο, στις αρμόδιες αρχές, του εδάφους της προσωρινής εισαγωγής στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος της προσωρινής εισαγωγής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των εισαγωγικών δασμών και φόρων ή γ) καταστράφηκαν, υπό επίσημο έλεγχο, με έξοδα των ενδιαφερομένων, ενώ τα ληφθέντα. απορρίμματα και τμήματα υποβλήθηκαν, σε περίπτωση παράδοσης στην κατανάλωση, στους εισαγωγικούς δασμούς και φόρους που οφείλονταν την ημερομηνία που προσκομίστηκαν στο τελωνείο και σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν μετά το τυχαίο γεγονός ή την ανωτέρα βία. 2. Η λήξη της προσωρινής εισαγωγής μπορεί επίσης να επέρχεται όταν, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με την απόφαση των τελωνειακών αρχών, τα εμπορεύματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα), λάβουν έναν από τους προορισμούς που προβλέπονται στα στοιχεία β) ή γ) της παραγράφου 1. j. Η /.ήςη της προσωρινής εισαγωγής μπορεί επίσης να επέρχεται μετά απο αίτηση του ενδιαφερομένου, αν αυτός δικαιολογεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές την καταστροφή ή την πλήρη απώλεια των εμπορευμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα), μετά από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος της προσωρινής εισαγωγής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισαγωγικών δασμών και φόρων.

8 3308 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Διάφορες διατάξεις Περιορισμός των διατυπώσεων Άρθρο 15 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος περιορίζει στο ελάχιστο τις τελωνειακές διατυπώσεις που αφορούν τις διευκολύνσεις που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και δημοσιεύει, το ταχύτερο δυνατό, τους κανονισμούς που εκδίδει για τις εν λόγω διατυπώσεις. Προηγούμε\>η άδεια Άρθρο Όταν για την προσωρινή εισαγωγή απαιτείται προηγούμενη άδεια, αυτή παρέχεται από το αρμόδιο τελωνείο τα ταχύτερο δυνατό. 2. Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απαιτείται άδεια άλλη από τελωνειακή άδεια, αυτή χορηγείται το ταχύτερο δυνατό. Ε)Λχιστες διευκολύνσεις Άρθρο 17. Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης ορίζουν ελάχιστες διευκολύνσεις και δεν παρεμποδίζουν την εφαρμογή μεγαλύτερων διευκολύνσεων, που παρέχουν ή θα μπορούσαν να παράσχουν τα Συμβαλλόμενα Μέρηείτε με μονομερείς διατάξεις είτε βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών. Τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις Άρθρο Για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, τα εδάφη των συμβαλλομένων μερών που αποτελούν μια τελωνειακή ή οικονομική ένωση μπορούν να θεωρούνται ως ένα και μόνον έδαφος. ~ 2. Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν αποκλείει το δικαίωμα των συμβαλλομένων μερών, που σχηματίζουν μια τελωνειακή ή οικονομική ένωση, να προβλέπουν ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις πράξεις προσωρινής εισαγωγής στο έδαφος της εν λόγω ένωσης^ εφόσον οι κανόνες αυτοί δεν περιορίζουν τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

9 3309 Απαγορεύσεις και περιορισμοί Άρθρο 19 Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης δεν εμποδίζουν την εφαρμογή των απαγορεύσεων και περιορισμών που προκύπτουν από εθνικούς νόμους και κανονισμούς και βασίζονται σε εκτιμήσεις μη οικονομικού χαρακτήρα, όπως εκτιμήσεις ηθικού περιεχομένου ή δημοσίας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγιεινής ή υγείας ή σε εκτιμήσεις κτηνιατρικού ή φυτοϋγειονόμικού χαρακτήρα ή σχετικές με την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, που απειλούνται με εξαφάνιση ή που αφορούν την προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Παραβάσεις Άρθρο Κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας σύμβασης εκθέτει τον παραβάτη, στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους όπου διαπράχθηκε η παράβαση, στις κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του εν λ,όγω συμβαλλόμενου μέρους. 2. Όταν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί το έδαφος στο οποίο διαπράχθηκε παρατυπία. αυτή θεωρείται ότι διαπράχθηκε στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο διαπιστώθηκε. Ανταλλαγή πληροφοριών Άρθρο 21 Τα Συμβαλλόμενα Μέρηγνωστοποιούν αμοιβαία, μετά από σχετική αίτηση και εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας σύμβασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Τελικές διατάξεις Επιτροπή Διαχείρισης Άρθρο Ιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης που θα εξετάζει την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης και θα μελετά κάθε μέτρο που προορίζεται για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής της καθώς και κάθε προτεινόμενη τροποποίηση. Αποφασίζει, επίσης, για την προσθήκη νέων παραρτημάτων στην παρούσα σύμβαση.

10 Τα Συμβαλλόμενα Μέρηαποτελούν μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης. Η Επιτροπή Διαχείρισης μπορεί να αποφασίσει ότι η αρμόδια υπηρεσία μέλους, κράτους ή τελωνειακού εδάφους, που αναφέρεται στο άρθρο 24 της παρούσας σύμβασης και" δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή οι εκπρόσωποι των διεθνών οργανισμών θα μπορούν, για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, να παρίστανται στις συνόδους της επιτροπής διαχείρισης με την ιδιότητα των παρατηρητών. 3. Το Συμβούλιο εξασφαλίζει στην επιτροπή διαχείρισης τις αναγκαίες υπηρεσίες γραμματείας. 4. Η επιτροπή διαχείρισης προβαίνει, σε καθεμία από τις συνόδους της, στην εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου της. 5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των συμβαλλομένων μερών ανακοινώνουν στο Συμβούλιο τις αιτιολογημένες προτάσεις τροποποίησης της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις αιτήσεις εγγραφής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη των συνόδων της επιτροπής διαχείρισης. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί τις ανακοινώσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων μερών και των μελών, κρατών ή τελωνειακών, εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 24 της παρούσας σύμβασης και δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη." 6. Το Συμβούλιο συγκαλεί την επιτροπή διαχείρισης σε ημερομηνία που αυτή καθορίζει καθώς επίσης και μετά από αίτηση των αρμοδίων αρχών δύο τουλάχιστον συμβαλλομένων μερών. Διανέμει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης στις αρμόδιες υπηρεσίες των συμβαλλομένων μερών και των μελών, κρατών ή τελωνειακών εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 24 της παρούσας σύμβασης και δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη, έξι τουλάχιστον εβδομάδες πριν από τη σύνοδο της επιτροπής διαχείρισης. 7. Με απόφαση της επιτροπής διαχείρισης, που λαμβάνεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των μελών, κρατών ή τελωνειακών εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 24 της παρούσας σύμβασης και δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τους ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς, να ορίσουν αντιπροσώπους τους στις συνόδους της επιτροπής διαχείρισης με την ιδιότητα των παρατηρητών. 8. Οι προτάσεις τίθενται σε ψηφοφορία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που εκπροσωπείται στη συνεδρίαση διαθέτει μία ψήφο. Οι προτάσεις, εκτός από τις προτάσεις τροποποίησης της παρούσας -σύμβασης, γίνονται αποδεκτές από την επιτροπή διαχείρισης με την πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων μελών. Οι προτάσεις τροποποίησης της παρούσας σύμβασης εγκρίνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφισάντων μελών. 9. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 24 παράγραφος 7 της παρούσας σύμβασης, οι τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις που αποτελούν μέρη της σύμβασης διαθέτουν σε περίπτωση ψηφοφορίας αριθμό ψήφων ίσο προς το σύνολο των ψήφων που αντιστοιχούν στα μέλη τους, τα οποία αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρητης παρούσας σύμβασης. 10. Πριν από το πέρας τής συνόδου της, η επιτροπή διαχείρισης εγκρίνει έκθεση.

11 Ελλείψει σχετικών διατάξεων στο παρόν άρθρο, εφαρμόζεται, στις κατάλληλες περιπτώσεις, ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου, εκτός αν η επιτροπή διαχείρισης αποφασίσει άλλως. Ρύθμιση των διαφορών Άρθρο Κάθε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβαλλομένων μερών, όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ρυθμίζεται, στο μέτρο του δυνατού, με άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εν λόγω μερών. 2. Κάθε διαφορά, που δεν ρυθμίζεται με άμεσες διαπραγματεύσεις, φέρεται από τα μέρη τα -οποία αφορά η διαφορά ενώπιον της επιτροπής διαχείρισης, η οποία την εξετάζει και διατυπώνει συστάσεις για τη ρύθμισης της. 3. Τα μέρη τα οποία αφορά η διαφορά μπορούν να συμφωνήσουν εκ των προτέρων να αποδεχθούν τις συστάσεις της επιτροπής διαχείρισης. Υπογραφή, επικύρωσΐ] και προσχώρηση Άρθρο Κάθε μέλος του Συμβουλίου και κάθε μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή των ειδικών οργάνων του μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας σύμβασης: - α) υπογράφοντας την χωρίς την επιφύλαξη επικύρωσης της β) καταθέτοντας έγγραφο επικύρωσης, σε περίπτωση που την έχει υπογράψει με την επιφύλαξη της επικύρωσης της ή γ) προσχωρώντας & αυτή. 2. Η παρούσα σύμβαση θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή από τα μέλη που αναφέρονται. στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είτε κατά τη διάρκεια των συνόδων του Συμβουλίου κατά τις οποίες θα γίνει αποδεκτή είτε, στη συνέχεια, στην έδρα του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, μέχρι τις 30 Ιουνίου Μετά την ημερομηνία αυτή, η σύμβαση θα παραμείνα ανοικτή για την προσχώρηση των μελών αυτών. 3. Κάθε κράτος ή κυβέρνηση οποιουδήποτε χωρισάβύ* τελωνειακού εδάφους, που προτείνεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος επίσημα επιφορτισμένο με το χειρισμό των διπλωματικών του σχέσεων αλλά το οποίο είναι αυτό,γρμ.&, όσον αφορά το χειρισμό των εμπορικών του σχέσεων, μη μέλος των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο οποίο απευθύνεται πρόσκληση για το σκοπό αυτό από το θεματοφύλακα μετά από αίτηση της επιτροπής διαχείρισης, μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας σύμβασης προσχωρώντας σ' αυτή μετά την έναρξη της ισχύος της.

12 Κάθε μέλος, κράτος ή τελωνειακό έδαφος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου καθορίζει, κατά τη στιγμή που υπογράφει χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης επικυρώνει την παρούσα σύμβαση ή προσχωρεί α αυτή. τα παραρτήματα που αποδέχεται,- υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει να αποδεχθεί το παράρτημα Α και τουλάχιστον ένα ακόμη παράρτημα. Μπορεί αργότερα να κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα ότι αποδέχεται ένα ή περισσότερα άλλα παραρτήματα. 5. Τα συμβαλλόμενα μέρη, που αποδέχονται κάθε νέο παράρτημα πρυ η επιτροπή διαχείρισης αποφασίζει να ενσωματώσει στην παρούσα ; σύμβαση,. το κοινοποιούν στο θεματοφύλακα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 6. Τα Συμβαλλόμενα Μέρηκοινοποιούν στο θεματοφύλακα τις προϋποθέσεις εφαρμογής ή τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου S και του άρθρου 24 παράγραφος 7 της παρούσας σύμβασης, του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήματος Α και του άρθρου 4 του παραρτήματος Ε. Κοινοποιούν επίσης κάθε αλλαγή που επέρχεται κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 7. Κάθε οικονομική ή τελωνειακή ένωση μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου, να. καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας σύμβασης.. Μια τέτοια οικονομική ή τελωνειακή ένωση ενημερώνει το θεματοφύλακα για την αρμοδιότητα της, όσον αφορά τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση. Η εν λόγω οικονομική ή τελωνειακή ένωση, συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας σύμβασης, ασκεί, όσον αφορά τα θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της.. ες ιδίου ονόματος, τα δικαιώματα και αναλαμβάνει της ευθύνες που η παρούσα σύμβαση επιβάλλει στα μέλη της που αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρητης παρούσας σύμβασης. Σε παρόμοιες περυιτώσεις, τα εν λόγω μέλη δεν είναι εξουσιοδοτημένα να ασκούν μεμονωμένα ιά δικαιώματα αυτά. περιλαμβανομένου και του δικαιώματος της ψήφου. Θεματοφύλακας Άρθρο Η παρούσα σύμβαση, όλες οι υπογραφές με ή χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης και όλα τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης κατατίθενται στον θεματοφύλακα. 2. Ο θεματοφύλακας: α) παραλαμβάνει τα πρωτότυπα των καμένων της παρούσας σύμβασης και εξασφαλίζει τη φύλαξη τους β) εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτότυπων κειμένων της παρούσας σύμβασης και τα κοινοποιεί στα μέλη και ης οικονομικές ή τελωνειακές ενώσεις που. αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 7 της παρούσας σύμβασης γ) δέχεται κάθε υπογραφή με ή χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, επικύρωση ή προσχώρηση στην παρούσα σύμβαση, παραλάμβανα και φυλάσσει όλα τα έγγραφα, τις κοινοποιήσεις και τις ανακοινώσεις που αφορούν την παρούσα σύμβαση

13 3313 δ) εξετάζει αν μια υπογραφή, έγγραφο, ανακοίνωση ή κοινοποίηση, που αφορά την παρούσα σύμβαση, παρέχεται με τον απαιτούμενο τύπο και, ενδεχομένως, θέτει το θέμα υπόψη του ενδιαφερόμενού μέρους ε) κοινοποιεί στα Συμβαλλόμενα Μέρητης παρούσας σύμβασης, στους λοιπούς υπογράφοντες., στα μέλη του Συμβουλίου, που δεν αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρητης παρούσας σύμβασης και στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: τις υπογραφές, επικυρώσεις, προσχωρήσεις και αποδοχές των παραρτημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 24 της παρούσας σύμβασης, τα νέα παραρτήματα που η επιτροπή διαχείρισης αποφασίζει να ενσωματώσει στη σύμβαση, την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα σύμβαση και κάθε ένα από τα παραρτήματα της αρχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 26 της παρούσας σύμβασης. τις κοινοποιήσεις, που έχει λάβει σύμφωνα με τα άρθρα 24, 29, 30 και 32 της παρούσας σύμβασης, τις καταγγελίες, τις οποίες έχει λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 31_ της παρούσας σύμβασης, τις τροποποιήσεις που θεωρούνται ως αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 32 της παρούσας σύμβασης καθώς και την ημερομηνία της έναρξης ισχύος τους. 3. Όταν προκύπτει διαφορά μεταξύ ενός συμβαλλόμενού μέρους και του θεματοφύλακα ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου, ο θεματοφύλακας ή το εν λόγω μέρος θέτει το θέμα υπόψη των λουτών συμβαλλομένων μερών και των υπογραφόντων ή, ενδεχομένως, του συμβουλίου. Έναρξη ισχύος Άρθρο Η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία πέντε από τα μέλη ή τις οικονομικές ή τελωνειακές ενώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 7 της παρούσας σύμβασης θα έχουν υπογράψει την παρούσα σύμβαση χωρίς την επιφύλαξη επικύρωσης ή θα έχουν κατάθεση το έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησης. 2. Έναντι κάθε συμβαλλόμενου μέρους που υπογράφει την παρούσα σύμβαση. χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, που την επικυρώνει ή προσχωρεί σ* αυτή, αφού πέντε μέλη ή οικονομικές ή τελωνειακές ενώσεις έχουν υπόγραψα τη σύμβαση χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, ή έχουν καταθέσει το έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησης, η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος θα την

14 3314 έχει υπογράψει-χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης ή θα έχει καταθέσει τα έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησης. 3. Κάθε παράρτημα της παρούσας σύμβασης αρχίζει να ισχύει τρεκ μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία πέντε μέλη ή οικονομικές ή τελωνειακές ενώσεις θα έχουν αποδεχθεί το εκάστοτε παράρτημα. 4. Έναντι κάθε συμβαλλόμενου μέρους που αποδέχεται ένα -παράρτημα, αφού το έχουν αποδεχθεί πέντε μέλη ή οικονομικές ή τελωνειακές ενώσεις, το εν λόγω παράρτημα αρχίζει να ισχύει τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση της αποδοχής του από το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος. Ωστόσο, κανένα παράρτημα δεν άρχιζα να ισχύει έναντι ενός συμβαλλόμενου μέρους πριν από την έναρξη ισχύος της ίδιας της σύμβασης έναντι του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους. Ακυρωτική διάταξη Άρθρο 27 Κατά την έναρξη ισχύος ενός παραρτήματος της παρούσας σύμβασης που. περιλαμβάνει ακυρωτική διάταξη, το εν λόγω παράρτημα θα κατάργησα και θα αντικαταστήσει τις συμβάσεις ή τις διατάξεις των συμβάσεων που αποτελούν το αντικείμενο της ακυρωτικής διάταξης, στις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που έχουν αποδεχθεί το εν λόγω παράρτημα και αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρητων εν λόγω συμβάσεων. Σύμβαση και παραρτήματα Άρθρο Για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, τα παραρτήματα που ισχύουν έναντι συμβαλλόμενου μέρους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης 7 όσον αφορά το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος, κάθε αναφορά στη σύμβαση εφαρμόζεται επίσης στα εν λόγω παραρτήματα. 2. Για την ψηφοφορία στα πλαίσια της επιτροπής διαχείρισης, κάθε παράρτημα θεωρείται ότι αποτελεί μια χωριστή σύμβαση. Επιφυλάξεις Άρθρο Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που αποδέχεται ένα παράρτημα θεωρείται ότι αποδέχεται όλες τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σ* αυτό, εκτός αν κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα, κατά τη στιγμή αποδοχής του εν λόγω παραρτήματος ή αγρότερα, τη διάταξη ή τις διατάξεις για τις οποίες διατυπώνει επιφυλάξεις, εφόσον η δυνατότητα α\)τή_πρρβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα, αναφέροντας" τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διατάξεων της εθνικής του νομοθεσίας και των συγκεκριμένων διατάξεων.

15 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει, τουλάχιστον κάθε τιέντε έτη, τις διατάξεις για τις οποίες διατύπωσε επιφυλάξεις, τις συγκρίνει με τις διατάξεις της εθνικής του νομοθεσίας και κοινοποιεί στο θεματοφύλακα τα 'αποτελέσματα αυτής της εξέτασης. 3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που έχει διατυπώσει επιφυλάξεις μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις άρει, εν όλω ή εν μέρει, με κοινοποίηση στο θεματοφύλακα, αναφέροντας την ημερομηνία κατά την οποία αίρονται οι συγκεκριμένες επιφυλάξεις. Εδαφικά όρια Άρθρο Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, είτε κατά τη στιγμή της υπογραφής.χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, της επικύρωσης ή της προσχώρησης είτε αργότερα, να κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα ότι η ισχύς της παρούσας σύμβασης εκτείνεται σε όλα ή σε ορισμένα από τα εδάφη, οι διεθνείς σχέσεις των οποίων υπάγονται στην αρμοδιότητα του. Η κοινοποίηση αυτή ιρχίζει να ισχύει τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία παραλαμβάνεται από το θεματοφύλακα. Ωστόσο, η σύμβαση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα εδάφη που ορίζονται στην κοινοποίηση πριν αυτή να αρχίσει να ισχύει έναντι του ενδιαφερομένου συμβαλλόμενου μέρους. 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που έχει, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κοινοποιήσει ότι η'ισχύς της παρούσας σύμβασης εκτείνεται σε έδαφος οι διεθνείς σχέσεις του οποίου υπάγονται στην αρμοδιότητα του, μπορεί να κοινοποιήσει στο θεματοφύλακα, με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 31 της παρούσας σύμβασης, ότι το εν λόγω έδαφος θα παύσει να εφαρμόζει τη σύμβαση. Kata:r:z'/.io. Άρθρο Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται για απεριόριστη διάρκεια. Ωστόσο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να την καταγγείλει ανά πάσα στιγμή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 26 της παρούσας σύμβασης. 2. Η καταγγελία κοινοποιείται με έγγραφο που κατατίθεται στο θεματοφύλακα. 3. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει έξι μήνες μετά την παραλαβή του εγγράφου καταγγελίας από τον θεματοφύλακα. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης όσον αφορά τα παραρτήματα της σύμβασης, δεδομένου ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, ανά πάσα στιγμή μετά την ημερομηνία, έναρξης της ισχύος τους, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 26 της παρούσας σύμβασης, να ανακαλέσει την αποδοχή ενός ή περισσότερων παραρτημάτων. Το συμβαλλόμενο μέρος που ανακαλεί την αποδοχή όλων των παραρτημάτων θεωρείται ότι καταγγέλλει τη σύμβαση. Εξάλλου, ένα συμβαλλόμενο μέρος που ανακαλεί την αποδοχή του παραρτήματος Α, ακόμη και αν εξακολουθήσει να αποδέχεται τα υπόλοιπα παραρτήματα, θεωρείται ότι καταγγέλλει τη σύμβαση.

16 3316 Διαδικασία τροποποίησης Άρθρο Η επιτροπή διαχείρισης, συνερχόμενη συμφωνά με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 22 της παρούσας σύμβασης, μπορεί να σοστήσει τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης και των παραρτημάτων της. 2. Το κείμενο κάθε τροποποίησης που συστήνεται κατ' αυτό τον τρόπο ανακοινώνεται από τον θεματοφύλακα στα Συμβαλλόμενα Μέρητης παρούσαο σύμβασης, στους λοιπούς υπογράφολτες και στα μέλη του Συμβουλίου που δεν αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρητης παρούσας σύμβασης. 3. Κάθε σύσταση για τροποποίηση που ανακοινώνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο αρχίζει να ισχύει έναντι όλων των συμβαλλόμενων μερών εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη λήξη της δωδεκάμηνης περιόδου που ακολουθεί την ημερομηνία ανακοίνωσης της σύστασης τροποποίησης, αν δεν έχει κοινοποιηθεί στο θεματοφύλακα καμία αντίρρηση ως προς την εν λόγω σύσταση τροποποίησης από ένα συμβαλλόμενο μέρος κατά την εν λόγω περίοδο. 4. Αν έχουν κοινοποιηθεί στο θεματοφύλακα αντιρρήσεις ως προς τη σύσταση τροποποίησης από ένα συμβαλλόμενο μέρος πριν από τη λήςη της δωδεκάμηνης περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η-τροποποίηση θεωρείται ότι δεν έγινε αποδεκτή και δεν ισχύει. 5. Για την κοινοποίηση αντιρρήσεων, κάθε παράρτημα θεωρείται ότι αποτελεί χωριστή σύμβαση. Αποδοχή των τροποποιήσεων Άρθρο Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, που επικυρώνει την παρούσα σύμβαση ή προσχωρεί.σ' αυτή, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις που αρχίζουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης. 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που αποδέχεται ένα παράρτημα.θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις του εν λόγω παραρτήματος, που αρχίζουν να ισχύουν την ημερομηνία κατά "την οποία κοινοποιεί την αποδοχή του στο θεματοφύλακα, εκτός αν διατυπώσει επιφυλάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 της παρούσας σύμβασης. Καταχώρηω] και αυθεντικά κείμενα Άρθρο 34 Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η παρούσα σύμβαση θα καταχωρηθεί στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, μετά από αίτηση του θεματοφύλακα.

17 3317 Εις πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.. - Έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στις 26 Ιουνίου χίλια ενιακόσια ενενήντα, σε ένα μόνο πρωτότυπο στα αγγλικά και στα γαλλικά και τα δύο κείμενα έχουν την ίδια ισχύ: 0 θεματοφύλακας καλείται να' εξασφαλίσει και να διανείμει έγκυρες μεταφράσεις της παρούσας σύμβασης στα αραβικά, κινέζικα, ισπανικά και ρωσικά.

18 3318 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ! ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ CPD) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ορισμοί ' Άρθρο 1 Για την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, νοούνται ως: α) «τίτλος προσωρινής εισαγωγής»: το διεθνές τελωνειακό έγγραφο, που επέχει θέση διασάφησης και επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων), το οποίο περιλαμβάνει εγγύηση, ισχύουσα σε διεθνή κλίμακα, για την κάλυψη των εισαγωγικών δασμών και φόρων β) «δελτίο ΑΤΑ»: " ο τίτλος προσωρινής εισαγωγής που χρησιμοποιείται για την προσωρινή εισαγωγή των εμπορευμάτων, μεεξαίρεση τα μεταφορικά μέσα* γ) «δελτίο CPD»: ο τίτλος προσωρινής εισαγωγής που χρησιμοποιείται για την προσωρινή εισαγωγή μεταφορικών μέσων δ) «εγγυοδοτικό δίκτυο»: σύστημα εγγυήσεων που παρέχεται από διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν εγγυοδοτικοί οργανισμοί ε) «διεθνής οργανισμός» : οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν εθνικοί οργανισμοί εξουσιοδοτημένοι για την εγγύηση και την έκδοση τίτλων προσωρινής εισαγωγής στ) «εγγυοδοτικός οργανισμός»: οργανισμός εγκεκριμένος από τις τελωνειακές αρχές ενός συμβαλλομένου μέρους για την παροχή εγγύησης, που καλύπτει τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος παραρτήματος, στο έδαφος του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους, ο οποίος συμμετέχει σε εγγυοδοτικό δίκτυο ζ) «εκδοτικός οργανισμός»:

19 3319 οργανισμός εγκεκριμένος από τις τελωνειακές αρχές για την έκδοση τίτλων προσωρινής εισαγωγής, ο οποίος συμμετέχει αμέσως ή εμμέσως σε εγγυοδοτικό δίκτυο η) «αντίστοιχος εκδοτικός οργανισμός»: ~. ' εκδοτικός οργανισμός εγκατεστημένος σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος, ο οποίος συμμετέχει στο ίδιο εγγυοδοτικό δίκτυο θ) «τελωνειακή διαμετακόμιση»: το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται τα εμπορεύματα που μεταφέρονται υπό τελωνειακό έλεγχο από ένα τελωνείο σε άλλο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αποδέχεται, στη θέση των εθνικών του τελωνειακών εγγράφων και ως εγγύηση για τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο δ του παρόντος παραρτήματος και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας σύμβασης, κάθε τίτλο προσωρινής εισαγωγής που ισχύει στο έδαφος του και έχει εκδοθεί και χρησιμοποιείται υπό τους όρους που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα για τα εμπορεύματα (περιλαμβανομένων και των μεταφορικών μέσων), που εισάγονται προσωρινά κατ' εφαρμογήν των άλλων παραρτημάτων της παρούσας σύμβασης, τα οποία αυτό έχει ενδεχομένως αποδεχθεί. 2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί επίσης να αποδέχεται κάθε τίτλο προσωρινής εισαγωγής, που εκδίδεται και χρησιμοποιείται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, για τις πράξεις προσωρινής εισαγωγής που εκτελούνται κατ' εφαρμογήν των εθνικών του νόμων και κανονισμών. 3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αποδέχεται για την τελωνειακή διαμετακόμιση κάθε τίτλο προσωρινής εισαγωγής που εκδίδεται και χρησιμοποιείται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. 4. Τα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων), τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας ή επισκευής δεν είναι δυνατό να εισαχθούν βάσει τίτλου προσωρινής εισαγωγής. Άρθρο 3 1. Οι τίτλοι προσωρινής εισαγωγής πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα του παρόντος παραρτήματος, το δελτίο ΑΤΑ και το προσάρτημα 1, το δελτίο CPD και το προσάρτημα II. 2. Τα προσαρτήματα του παρόντος παραρτήματος θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του..

20 3320. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΙ' ".}γύηση και έκδοση των τίτ/χον προσωρινής εισαγωγής Άρθρο 4 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις και τις. εγγυήσεις που θα ορίσει. να εξουσιοδοτήσει εγγυοδοτικούς οργανισμούς να παρέχουν εγγυήσεις και να εκδίδουν τίτλους προσωρινής εισαγωγής, είτε απευθείας, είτε μέσω εκδοτικών οργανισμών. 2. Ένας εγγυοδοτικός οργανισμός μπορεί να εγκριθεί από συμβαλλόμενο μέρος μόνον αν η εγγύηση του εκτείνεται- στις. ευθύνες που δημιουργούνται στο εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος λόγω πράξεων που εκτελούνται βάσει τίτλων προσωρινής εισαγωγής, που εκδίδονται από τους αντίστοιχους εκδοτικούς οργανισμούς. Άρθρο 5 1. Οι εκδοτικοί οργανισμοί δεν μπορούν, να εκδίδουν τίτλους προσωρινής εισαγωγής, η διάρκεια ισχύος των οποίων υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης τους. 2. Κάθε τροποποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον. τίτλο προσωρινής εισαγωγής, εκ μέρους του εκδοτικού οργανισμού, πρέπει να εγκρίνεται δεόντως από τον εν λόγω οργανισμό ή από τον εγγυοδοτικό οργανισμό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση μετά την αποδοχή των τίτλων εκ μέρους των τελωνειακών αρχών του εδάφους προσωρινής εισαγωγής χωρίς τη συγκατάθεση των εν λόγω αρχών. 3. Κανένα εμπόρευμα δεν μπορεί να προστεθεί, μετά την έκδοση του δελτίου ΑΤΑ. στον πίνακα εμπορευμάτων που απαριθμούνται στην οπίσθια σελίδα του εξωφύλλου του δελτίου και. ενδεχομένως, στις συμπληρωματικές σελίδες που προσαρτώνται σ' αυτό (γενικός πίνακας). Άρθρο 6. Στον τίτλο προσωρινής εισαγωγής πρέπει να αναφέρονται: η επωνυμία του εκδοτικού οργανισμού, η επωνυμία του διεθνούς εγγυοδοτικού δικτύου, οι χώρες ή τα τελωνειακά εδάφη στα οποία ισχύει ο τίτλος και η επωνυμία των εγγυοδοτικών οργανισμών των εν λόγω χωρών ή τελωνειακών εδαφών. Άρθρο 7 Η προθεσμία που ορίζεται για την επανεςαγωγή των εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων), που εισάγονται -βάσει τίτλου προσωρινής εισαγωγής, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω τίτλου.

21 3321 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. Εγγύηση - Άρθρο 8 1. Κάθε εγγυοδοτικός οργανισμός εγγυάται στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους, στο έδαφος του οποίου έχει την έδρα του. την καταβολή του ποσού των εισαγωγικών δασμών και φόρων και των άλλων ποσών που απαιτούνται, με εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 της παρούσας σύμβασης, σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων που έχουν οριστεί για την προσωρινή εισαγωγή ή την τελωνειακή διαμετακόμιση των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων, που εισάγονται στο εν λόγω έδαφος βάσει τίτλου προσωρινής εισαγωγής που έχει εκδοθεί από τον αντίστοιχο εκδοτικό οργανισμό. Ευθύνεται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τα πρόσωπα που οφείλουν τα προαναφερθέντα ποσά, σε καταβολή αυτών των ποσών. 2. Δελτίο ΑΤΑ Η υποχρέωση του εγγυοδοτικού οργανισμού δεν υπερβαίνει το ποσό των εισαγωγικών δασμών και φόρων κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % αυτών. 3. Δελτίο CPD Ο εγγυοδοτικός οργανισμός δεν υποχρεούται να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από το ποσό των εισαγωγικών δασμών και φόρων προσαυξημένο, ενδεχομένως, κατά το ποσό των τόκων υπερημερίας. Σε περίπτωση πού οι τελωνειακές αρχές του εδάφους προσωρινής εισαγωγής εξοφλούν χωρίς επιφύλαξη έναν τίτ?ι.ο προσωρινής εισαγωγής για ορισμένα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων), δεν μπορούν πλέον να ζητούν από τον εγγυοδοτικό οργανισμό, όσον αφορά αυτά τα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων), την καταβο?νή των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Ωστόσο, είναι ακόμη δυνατόν να ζητείται η καταβολή της εγγύησης από τον _ εγγυοδοτικό οργανισμό, αν διαπιστωθεί αργότερα ότι η εξόφληση επιτεύχθηκε παράτυπα ή δολίως ή ότι σημειώθηκε παράβαση των προϋποθέσεων, οι οποίες έχουν οριστεί για την προσωρινή εισαγωγή ή την τελωνειακή διαμετακόμιση. 4. Δελτίο ΑΤΑ Οι τελωνειακές αρχές δεν δικαιούνται σε καμίε περίπτωση να απαιτούν από τον εγγυοδοτικό οργανισμό την πληρωμή των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αν δεν έχει εγερθεί σχετική απαίτηση έναντι του εν λόγω οργανισμού εντός ετήσιας προθεσμίας από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του δελτίου ΑΤΑ.

22 Δελτίο CPD Οι τελωνειακές αρχές δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να. απαιτούν από τον εγγυοδοτικό οργανισμό την πληρωμή των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αν δεν έχει κοινοποιηθεί στον -εγγυοδοτικό οργανισμό η μη εξόφληση του δελτίου CPD εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του δελτίου. Οι τελωνειακές αρχές οφείλουν να παρέχουν στον εγγυοδοτικό οργανισμό πληροφορίες για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών και φόρων εντός έτους από την κοινοποίηση της μη εξόφλησης. Η ευθύνη του εγγυοδοτικού οργανισμού βάσει των ποσών αυτών λήγει αν οι πληροφορίες αυτές δεν παρασχεθούνεντός προθεσμίας ενός έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 1. Δελτίο ΑΤΑ Τακτοποίηση των τίτλων προσωρινής εισαγωγής Άρθρο 9 α) Οι εγγυοδοτικοί οργανισμοί έχουν προθεσμία έξι μηνών, από την ημερομηνία έγερσης, εκ μέρους των τελωνειακών αρχών, απαίτησης πληρωμής των ποσών, που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος, για την προσκόμιση αποδείξεων σχετικά με την επανεξαγωγή των εμπορευμάτων, υπό τους όρους που προβλέπονται από ίο παρόν παράρτημα, ή με κάθε άλλη κανονική εξόφληση του δελτίου ΑΤΑ β) αν οι αποδείξεις αυτές δεν παρασχεθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο εγγυοδοτικός οργανισμός παρακαταθέτει αμέσως ή καταβάλλει προσωρινά τα ποσά αυτά. Η παρακαταθήκη ή η καταβολή αυτή καθίσταται οριστική μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας αυτής προθεσμίας, ο εγγυοδοτικός οργανισμός μπορεί να προσκομίσει τις προβλεπόμενες στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου γ) στα συμβαλλόμενα, μέρη. των οποίων οι νόμοι και κανονισμοί δεν προβλέπουν την παρακατάθεση ή την προσωρίλή καταβολή των εισαγωγικών δασμών και φόρων, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου θεωρούνται μεν οριστικές, τα καταβληθέντα όμως ποσά αποδίδονται εφόσον προσκομιστούν οι αποδείξεις που. προβλέπονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία πληρωμής. Δελτίο CPD. α) Οι εγγυοδοτικοί οργαλίσμοί έχουν προθεσμία ενός έτους, από την ημερομηνία κοινοποίησης της μη εξόφλησης των δελτίων CPD, για την προσκόμιση αποδείξεων σχετικά με την επανεξαγωγή- τω\ μεταφορικών μέσων, υπό τους όρους που προβλέπει

23 3323 το παρόν παράρτημα ή με κάθε άλλη εξόφληση του δελτίου CPD. Ωστόσο, η περίοδος αυτή αρχίζει να ισχύει μόνο μετά τη λήξη των δελτίων CPD. Εάν οι τελωνειακές αρχές αμφισβητήσουν την ισχύ των παρεχόμενων αποδεικτικών στοιχείων, πρέπει να. ενημερώσουν σχετικά τον εγγυοδοτικό οργανισμό εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει το ένα έτος β) αν οι αποδείξεις αυτές δεν παρασχεθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, Ό εγγυοδοτικός οργανισμός παρακαταθέτει αμέσως ή καταβάλλει προσωρινά, εντός μέγιστης προθεσμίας τριών μηνών, τους εισαγωγικούς δασμούς και φόρους που πρέπε\ να εισπραχθούν. Η παρακαταθήκη ή η καταβολή αυτή. καθίσταται οριστική μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας αυτής προθεσμίας, ο εγγυοδοτικός οργανισμός μπορεί ακόμη να προσκομίσει τις προβλεπόμενες στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου αποδείξεις, με σκοπό την' επιστροφή των παρακατατεθέντων ή καταβληθέντων ποσών.γ) στα συμβαλλόμενα μέρη. των οποίων οι νόμοι και κανονισμοί δεν προβλέπουν την παρακατάθεση ή την προσωρινή καταβολή των εισαγωγικών δασμών και φόρων, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου θεωρούνται μεν οριστικές, τα καταβληθέντα όμως ποσά αποδίδονται, εφόσον προσκομιστούν οι αποδείξεις που προβλέπονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία πληρωμής. Άρθρο 10 " 1. Η απόδειξη επανεξαγωγής των εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων), που εισάγονται βάσει τίτλου προσωρινής εισαγωγής παρέχεται με το απόκομμα του τίτλου αυτού που προορίζεται για την επανεξαγωγή. δεόντως συμπληρωμένο, επί του οποίου έχει τεθεί η σφραγίδα των τελωνειακών αρχών του εδάφους προσωρινής εισαγωγής. 2. Αν η επανεξαγωγή δεν βεβαιωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι τελωνειακές αρχές του εδάφους προσωρινής εισαγωγής μπορούν, έστω και μετά τη λήξη της ισχύους του τίτλου προσωρινής εισαγωγής, να αποδέχονται.ως* απόδειξη της επανεξαγωγής: α) τις εγγραφές ^ου πραγματοποιούν οι τελωνειακές αρχές άλλου συμβαλλομένου μέρους στους τίτλους προσωρινής εισαγωγής κατά την εισαγωγή ή την επανεισαγωγή ή πιστοποιητικό των εν λόγω αρχών, βασιζόμενο στις εγγραφές που έγιναν σε φύλλο αποσπώμενο από τον τίτλο κατά την εισαγωγή ή την επανεισαγωγή στο έδαφος τους. υπό τον όρο ότι οι εγγραφές αυτές αναφέρονται σε εισαγωγή ή επανεισαγωγή, για τις οποίες μπορεί να αποδειχθεί ότι πράγματι σημειώθηκαν μετά την επανεξαγωγή, την οποία καλούνται να αποδείξουν* β) κάθε άλλη απόδειξη σύμφωνα με την οποία τα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων) βρίσκονται εκτός του εν λόγω εδάφους. 3. Στην περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές ενός συμβαλλόμενου μέρους απαλλάσσουν από την υποχρέωση επανεςαγωγής ορισμένα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων), που έχουν εισαχθεί στο έδαφος τους βάσει τίτλου προσωρινής εισαγωγής.

24 3324 ο εγγυοδοτικός οργανισμός δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του, παρά μόνον αν οι αρχές αυτές βεβαιώσουν, στον ίδιο τον τίτλο, ότι η κατάσταση των εμπορευμάτων αυτών (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων) έχει τακτοποιηθεί. Άρθρο 1 1. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφοο 2 του παρόντος παραρτήματος, οι τελωνειακές αρχές έχουν το δικαίωμα επιβολής τέλους διακανονισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI διάφορες διατάξεις Αρθρο 12 Οι θεωρήσεις των τίτλων προσωρινής εισαγωγής πόυ χοησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους ""που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα δεν συνεπάγονται την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής για την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών, εφόσον αυτές διεξάγονται στο τελωνείο και κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας του. Άρθρο 13 Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή κλοπής του τίτλου προσωρινής εισαγωγής κατά το χρόνο που τα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων) που αναφέρονται σ 1 αυτόν βρίσκονται στο έδαφος ενός συμβαλλομένου μέρους, οι τελωνειακές αρχές του' συμβαλλομένου αυτού μέρους αποδέχονται, μετά από αίτηση του εκδοτικού οργανισμού και με την επιφύλαξη των όρων που θέτουν οι αρχές αυτές, έναν τίτλο αντικατάστασης του οποίου η ισχύς λήγει την ίδια ημερομηνία με εκείνη του τίτλου τον οποίο αλαικαθιστά. Άρθρο 14. '.. " ' 1. Αν προβλέπεται ότι η πράξη προσωρινής εισαγωγής υπερβαίνει την προθεσμία ισχύος _ τίτλου προσωρινής εισαγωγής και ο δικαιούχος του εν λόγω τίτλου δεν είναι σε θέση να επανεξαγάγει τα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων), εντός της προθεσμίας, αυτής, ο εκδοτικός οργανισμός του εν λόγω τίτλου μπορεί να εκδίδει τίτλο αντικατάστασης. Αυτός υποβάλλεται στον έλεγχο των τελωνειακών αρχών των ενδιαφερομένων συμβαλλομένων μερών. Κατά την αποδοχή του τίτλου αντικατάστασης, οι ενδιαφερόμενες τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν εξόφληση του αντικατασταθέντος τίτλου. 2. Η ισχύς των δελτίων CPD μπορεί να παραταθεί μόνο μία φορά και για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος.. Μετά την προθεσμία αυτή. πρέπει να εκδοθεί νέο δελτίο σε. αντικατάσταση του προηγουμένου και να γίνει αποδεκτό από τις τελωνειακές αρχές.

25 3325 Άρθρο 15 Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας σύμβασης, οι τελωνειακές αρχές ανακοινώνουν, στο. μέτρο του δυνατού, στον εγγυοδοτικό οργανισμό τιζ κατασχέσεις, που πραγματοποιήθηκαν από αυτές ή μετά από αίτηση τους, των εμπορευμάτων. (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων), που καλύπτονται από τίτλο προσωρινήΰ εισαγωγής εγγυημένο από το συγκεκριμένο οργανισμό και του ανακοινώνουν τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν. Άρθρο 16 Σε περίπτωση απάτης, καταστρατήγησης ή κατάχρησης, τα Συμβαλλόμενα Μέρηέχουν το δικαίωμα, παρά τις διατάξεις'του παρόντος παραρτήματος, να κινήσουν δικαστική δίωξη - εναντίον προσώπων που χρησιμοποιούν τίτλους προσωρινής εισαγωγής για να εισπράξουν τους εισαγωγικούς δασμούς και φόρους και τα λοιπά οφειλόμενα ποσά, καθώς και να επιβάλουν τις ποινές στις οποίες υπόκεινται αυτά τα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή., οι οργανισμοί οφείλουν να παρέχουν τη συνδρομή τους στις τελωνειακές αρχές. Άρθρο 17 Εισάγονται με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και φόρους και δεν υποβάλλονται σε καμία απαγόρευση ή περιορισμό κατά την εισαγωγή, οι τίτλοι προσωρινής εισαγωγής ή τμήματα των τίτλων αυτών που εκδίδονται ή πρόκειται να εκδοθούν στο έδαφος εισαγωγής των εν λόγω τίτλων και αποστέλλονται στους εκδοτικούς οργανισμούς από έναν εγγυοδοτικό οργανισμό, ένα διεθνή οργανισμό ή τις τελωνειακές αρχές ενός συμβαλλόμενου μέρους. Κατά την εξαγωγή, παρέχονται ανάλογες διευκολύνσεις. Άρθρο Τα Συμβαλλόμενα Μέρημπορούν να διατυπώσουν επιφύλαξη, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 της παρούσας σύμβασης, όσον αφορά την αποδοχή των δελτίων ΑΤΑ για τις ταχυδρομικές αποστολές. 2.. Δεν επιτρέπεται ή διατύπωση καμίας άλλης επιφύλαξης ως προς το παρόν παράρτημα. Άρθρο Κατά την έναρξη ισχύος του. το παρόν παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της παρούσας σύμβασης, θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει την 'τελωνειακή σύμβαση περί του δελτίου. ΑΤΑ για την προσωρινή εισαγωγή των εμπορευμάτων, Βρυξέλλες. 6 Δεκεμβρίου 1961, στις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που θα αποδεχθούν το εν λόγω παράρτημα και τα οποία αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρητης εν λόγω σύμβασης. 2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα δελτία ΑΤΑ που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογής της τελωνειακής σύμβασης περί του δελτίου ΑΤΑ για την προσωρινή εισαγωγή των εμπορευμάτων, 1961, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος παραρτήματος θα γίνονται αποδεκτά μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι πράξεις για τις οποίες αυτά εκδόθηκαν.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος: 1817/1988 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/15-11-88)) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/1

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/1 26.6.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/1 II (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών,

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών, 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 56 στο εν λόγω καθεστώς, το ποσό της οφειλής αυτής ισούται με τη διαφορά του ποσού των δασμών που καθορίζεται κατ' εφαρμογήτης παραγράφου 1 και του ποσού που οφείλεται κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

1973 Ν. 26(ΙΙΙ)/2001

1973 Ν. 26(ΙΙΙ)/2001 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3544, 9.11.2001 1973 Ν. 26(ΙΙΙ)/2001 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Συνεργασία και για Αμοιβαία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα