ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

2 Η διάβρωση των κεραµικών οφείλεται σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Οι ενδογενείς παράγοντες περιλαµβάνουν όλους εκείνους τους παράγοντες φθοράς εξαιτίας της κατασκευής και των προσµίξεων στις πρώτες ύλες του κεραµικού: α. Ατέλειες ψησίµατος, δηλαδή οι ατέλειες του κεραµικού που προκύπτουν εξαιτίας του ψησίµατος που έγινε σε χαµηλή θερµοκρασία ή εξαιτίας της απότοµης ανόδου της θερµοκρασίας ή λόγω µη σταδιακού στεγνώµατος. β. Προσµίξεις ανθρακικού ασβεστίου. Οι ανθρακικές προσµίξεις σε ένα κεραµικό δηµιουργούν αλκαλικό περιβάλλον και καθιστούν το κεραµικό ευπαθές σε τυχόν όξινη προσβολή µε αποτέλεσµα την αποδιοργάνωση του υλικού του.

3 Η όξινη προσβολή θα µπορούσε να περιλαµβάνει δράση της όξινης βροχής για κεραµικό εκτεθειµένο σε ρυπασµένη ατµόσφαιρα, δράση των όξινων νερών του υπεδάφους για θαµµένα κεραµικά και δράση των οξέων που χρησιµοποιούνται σαν καθαριστικά της επιφάνειας του από διάφορες επικαθίσεις. Η διαδικασία αυτή γίνεται µε την αντίδραση: CaCO 3 + 2H 3 O + Ca 2+ + CO 2 + 3H 2 O

4 γ. ιαφορά στο συντελεστή θερµικής διαστολής - συστολής µεταξύ υαλώµατος και σώµατος. Ο συντελεστής γραµµικής θερµικής διαστολής α ενός υλικού δίνεται από τον τύπο: l θ = l 0.(1 + α.θ) όπου l θ είναιτοµήκοςτουυλικούσεθερµοκρασίαθ C, l 0 είναιτοµήκοςτουυλικούσεθερµοκρασία 0 C α ο συντελεστής γραµµικής θερµικής διαστολής σε grad -1.

5 Οι εξωγενείς παράγοντες που περιλαµβάνουν την επίδραση του περιβάλλοντος στο αντικείµενο: α. Εξαιτίας της χρήσης του αντικειµένου, όπου προκύπτουν διάφορα προβλήµατα στο κεραµικό από τις κρούσεις, τις τριβές, τη µεταφορά και τα διάφορα διαβρωτικά υλικά που αποθηκεύτηκαν µέσα σ' αυτό. β. Θραύσεις από µηχανικούς παράγοντες, όπως κτυπήµατα, πτώσεις ή και άλλες µηχανικές κακώσεις του κεραµικού αντικειµένου κατά την ανασκαφή, τη µεταφορά και την αποθήκευσή του. γ. Θραύσεις από θερµικούς παράγοντες, όπως το ζέσταµα και το απότοµο στέγνωµα ενός βρεγµένου κεραµικού µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ρωγµών στο σώµα του κεραµικού από την απότοµη αποµάκρυνση του περιεχόµενου νερού. δ. Λέκιασµα από οργανικούς λεκέδες, από υλικά και υγρά που κατά καιρούς αποθηκεύτηκαν στο κεραµικό αντικείµενο, µε αρνητικά αισθητικά αποτελέσµατα κατά την εµφάνισή του.

6 Υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες, που δρουν κατά το χρονικό διάστηµα που το κεραµικό είναι θαµµένο στο έδαφος και συνήθως το χρονικό αυτό διάστηµα είναι πολύ µεγάλο, από το θάψιµο του κεραµικού λόγω καταστροφής του µνηµείου µέχρι τη στιγµή της ανασκαφής.

7 Οι παράγοντες αυτοί είναι οι παρακάτω: α. ηµιουργούνται µηχανικές καταπονήσεις από υπερκείµενες πιέσεις, που προκαλούν το χώµα, οι πέτρες κ.λπ. που υπάρχουν επάνω από τα θαµµένα κεραµικά αντικείµενα. Επίσης διάβρωση µπορεί να προκληθεί από τις ρίζες των διαφόρων φυτών και δέντρων, αφενός λόγω των µηχανικών τάσεων που ασκούν οι ρίζες για να προχωρήσουν όταν µεγαλώνουν και αφετέρου λόγω των διαφόρων διαβρωτικών υγρών, π.χ. οξέα, µε αντίστοιχη διάλυση του κεραµικού υλικού, ειδικότερα όταν το κεραµικό περιέχει προσµίξεις ανθρακικού ασβεστίου.

8 β. Οι ανθρακικές προσµίξεις στο κεραµικό προσβάλλονται από τα όξινα νερά του υπεδάφους. Το έδαφος που περιέχει τα θαµµένα κεραµικά, περιέχει νερό που έχει ανέλθει µε τριχοειδή αναρρίχηση στα πετρώµατα από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Πολλές φορές, αυτό το νερό έχει όξινη αντίδραση και αυτό οφείλεται στην ύπαρξη ιόντων διαφόρων διαλυτών αλάτων που είναι διαλυµένα µέσα στο νερό. Για παράδειγµα η παρουσία ιόντων του αµµωνίου µε υδρόλυση δηµιουργεί ιόντα οξωνίου (όξινο περιβάλλον) σύµφωνα µε την αντίδραση: NH 4+ + H 2 O NH 3 + H 3 O + οπότε τα οξώνια αντιδρούν µε το ανθρακικό ασβέστιο και τις άλλες ανθρακικές προσµίξεις σύµφωνα µε την αντίδραση: CaCO 3 + 2H 3 O + Ca 2+ + CO 2 + 3H 2 O και διαβρώνουν το κεραµικό υλικό.

9 γ. Κεραµικά που έχουν ψηθεί σε θερµοκρασίες µικρότερες από 300 C είναι σπάνιο να βρεθούν µέσα στο έδαφος, εκτός αν έχει σχηµατιστεί στην επιφάνειά τους κρούστα από αδιάλυτα άλατα, π.χ. ανθρακικό ασβέστιο και πυριτικό ασβέστιο, που δρα προστατευτικά. δ. Τα νερά του υπεδάφους, εκτός από την όξινη προσβολή στις ανθρακικές προσµίξεις, δρουν και µε τα διαλυτά άλατα που περιέχουν, στο σώµα του κεραµικού.

10 ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ Ο µηχανισµός δράσης των διαλυτών αλάτων διαφέρει σηµαντικά από κεραµικό σε κεραµικό και οι πηγές προέλευσής τους είναι: α. Τα νερά του υπεδάφους (τριχοειδής αναρρίχηση). Ιόντα: νατρίου, καλίου, µαγνησίου, ασβεστίου, θειικά, ανθρακικά, χλωριούχα καιπυριτικά. β. Ηθάλασσα (αλατονέφωση). Περιεκτικότητασε NaCl 3,5% κ.ό.. Αναλογία SO 4 2- /Cl - = 0,139. γ. Ταδοµικάυλικά (τσιµέντο, γύψος). Ιόντα: θειικά. δ. Η ατµοσφαιρική ρύπανση.

11 Τα πιο συνηθισµένα διαλυτά άλατα που δρουν και διαβρώνουν το κεραµικό είναι τα εξής: Αλίτης NaCl Γύψος CaSO 4.2H 2 O Εξανδρίτης MgSO 4.6H 2 O Επσοµίτης ΜgSO 4.7H 2 O Κιζερίτης ΜgSO 4.H 2 O Μιραβιλίτης Na 2 SO 4.10H 2 O Τεναρδίτης Na 2 SO 4

12 Η πίεση κρυστάλλωσης δίνεται από τον τύπο: P = (R.T/Us). ln(c/cs) όπου P: πίεσηκρυσταλλοποίησηςσε Atms. R: ησταθεράτωνιδανικώναερίωνίσηµε 0,082 lt.atm/mole.grad. T: ηαπόλυτηθερµοκρασίασε Κ. Us: οµοριακόςόγκοςτουστερεούάλατοςσε lt/mole. C: ηπαρούσασυγκέντρωσητουάλατος. Cs: ησυγκέντρωσηκορεσµούτουάλατος.

13 Το άνυδρο θειικό νάτριο (Na 2 SO 4 ) µπορεί να περάσει στην ένυδρη µορφή (Na 2 SO 4.10H 2 O), ανησχετικήυγρασίαείναιµεγαλύτερηαπό 75%, σύµφωνα µε την αντίδραση: Na 2 SO H 2 O Na 2 SO 4.10H 2 O καιπαρουσιάζειαύξησηόγκουτηςτάξηςτου 308%.

14 Περιοχές σταθερότητας τουάνυδρου Na 2 SO 4 καιτου Νa 2 SO 4.10H 2 Οσεσυνάρτησηµετηθερµοκρασίακαι τησχετικήυγρασίατηςατµόσφαιρας (V. Furland). RH% Na 2 SO 4.10H 2 O+H 2 O(α) Na 2 SO 4 +H 2 O(α) o Θ( C)

15 Τα χλωριούχα άλατα έχουν αρχικά το χαρακτηριστικό ότι είναι πιο ευκίνητα από τα θειικά και τα ανθρακικά, µε αποτέλεσµα να διεισδύουν µέσα σε πόρους καιρωγµέςόπουκρυσταλλώνονταικαιασκούνµεγάλεςµηχανικέςτάσεις. Καθιστούν µεγάλα συγκροτήµατα αργίλων να "πέπτονται", δηλαδή να περνούν σε κολλοειδή αιωρήµατα, οπότε διαλύονται οι άργιλοι του απολιθώµατοςκαισυντελείταιταχύτερηαπώλειατουυλικού. Τα θειικά και τα χλωριούχα άλατα διαλύουν το µαγνήσιο σε µαγνησιούχες προσµίξεις των κεραµικών. Αυξάνουν την µη στοιχειοµετρία των κρυστάλλων και έτσι συµβάλλουν στην καταστροφήτουσυνδετικούυλικούτωνκόκκωντουυλικού.

16 ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ Η φθορά που προκαλείται από τον παγετό δεν µπορεί να εξηγηθεί σε κάθε περίπτωση µόνοαπόµίααπλήαύξησητουειδικούόγκουτουπάγουσχετικάµετονερό, τηςτάξης του 9,2%. Γενικά υπάρχουν διάφοροι υποθετικοί µηχανισµοί που επαληθεύουν τη φθορά ανάλογα µε το βαθµό κορεσµού του απολιθώµατος, της πορώδους δοµής του και τηςταχύτηταςκαιτηςαντοχήςτουστηνψύξη: Τα συµπεράσµατα της διάβρωσης του απολιθωµένου υλικού από τον παγετό είναι: 1. Η µηχανική φθορά του υλικού είναι ανάλογη µε την περιεκτικότητα των πόρων σε νερό και για κορεσµό 100%, κανένα υλικό δεν εξέρχεται χωρίς ζηµιά, ακόµα και µετά απόένακύκλοψύξης -απόψυξης. 2. Τοµέγεθοςτουπορώδουςυλικούεπηρεάζειτηνευαισθησίασχετικάµετηδιάβρωση, δηλαδήηαντίστασηστονπαγετόαυξάνειµετηµείωσητουµεγέθους. 3. Ηδιάβρωσηαυξάνεταιµεαυξανόµενορυθµόψύξης. 4. Ότανέχουµε στερεό µε µεγάλο ή µικρό πορώδες, έχουµε µικρή διάβρωση παγετού, ενώταυλικάµέσουπορώδουςέχουνεντονότεροπρόβληµα. 5. Τακύριαχαρακτηριστικάτηςφθοράςαπότονπαγετόείναικοινάγιαόλαταπορώδη υλικά. 6. Η µηχανική διάβρωση είναι πολύ µεγαλύτερη, αν το πορώδες στερεό περιέχει διάλυµααντίγιακαθαρόνερόκαιηέκτασητηςδιάβρωσηςδενεξαρτάταιαπότηχηµική φύση του διαλυµένου σώµατος, αλλά από τη συγκέντρωσή του. Οι µεγαλύτερες µορφές διάβρωσηςσυµβαίνουνσεσχετικάχαµηλέςσυγκεντρώσειςτηςτάξηςτου 2-5%.

17 ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Κύριοι βιολογικοί παράγοντες που προκαλούν φθορές είναι οι µύκητες, τα διάφορα είδη φυκών, τα βακτήρια, οι λειχήνες και τα βρύα που είναι ζωντανοί οργανισµοί και διαθέτουν τις λειτουργίες της λήψης τροφής, της αφοµοίωσης, της αναπνοής και της αναπαραγωγής. Οι µικροοργανισµοί αυτοί ευνοούνται από περιβάλλον που συνδυάζει υγρασία, µέτριες θερµοκρασίες, οργανικές ουσίες, φωςκ.λπ.. Μύκητες. Οι µύκητες αναπτύσσονται σε όξινο περιβάλλον (ph 5-5,5), τρέφονται µε πολύ λίγο οργανικό υλικό, διατηρούνται µε µόνη την υγρασία του αέρα και αντέχουν στην έλλειψη ηλιακού φωτός. Φύκη. Για να αναπτυχθούν είναι απαραίτητη η παρουσία υγρασίας, θερµοκρασίας και φωτός. Το κυριότερο µέρος των φυκών, τα χλωροφύκη αντέχουν σε µεγάλο εύρος θερµοκρασίας και οξύτητας (ph 3,5-9). Βακτήρια. Είναι µικροοργανισµοί που αναπτύσσονται σε αλκαλικό περιβάλλον (ph 8-8.5) και τα κυριότερα αυτότροφα είδη τους παράγουν θειικό οξύ µε την οξείδωση θειούχων ενώσεων που διαλύει τις ανθρακικές προσµίξεις του κεραµικού. Λειχήνες. Περισσότερο αναπτύσσονται σε ασβεστολιθικά υλικά, αλλά υπάρχουν και είδη που αναπτύσσονται και σε αργιλοπυριτικά. Η δράση τους οφείλεται στη µηχανική καταπόνηση που προκαλούν στο υλικό και στη χηµική δράση τους µε οξαλικό οξύ και διοξείδιο του άνθρακα.

18 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από τη δράση του παγετού και κρυστάλλωση διαλυτών αλάτων.

19 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών αλάτων.

20 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών αλάτων.

21 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από τη δράση του παγετού και κρυστάλλωση διαλυτών αλάτων.

22 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την δράση του παγετού και κρυστάλλωση διαλυτών αλάτων.

23 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων.

24 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων.

25 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων.

26 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων.

27 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων.

28 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων.

29 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων (ανασκαφή).

30 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων (ανασκαφή).

31 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων (ανασκαφή).

32 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων (ανασκαφή).

33 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων (ανασκαφή).

34 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων.

35 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων (ανασκαφή).

36 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων και βιολογικές επικαθίσεις.

37 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων και βιολογικές επικαθίσεις.

38 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων.

39 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων και επικαθίσεων από οξείδωση µεταλλικού ευρήµατος.

40 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων.

41 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων.

42 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων.

43 ιάβρωση κεραµικού αγγείου από την κρυστάλλωση διαλυτών και αδιάλυτων αλάτων.

44 ιάβρωση και επικαθίσεις κεραµικού γλυπτού από την ατµοσφαιρική ρύπανση. Αέτωµα της Ακαδηµίας Αθηνών.

45 ιάβρωση και επικαθίσεις κεραµικού γλυπτού από την ατµοσφαιρική ρύπανση. Αέτωµα της Ακαδηµίας Αθηνών.

46 ιάβρωση κεραµικού και επικαθίσεις γλυπτού από την ατµοσφαιρική ρύπανση. Αέτωµα της Ακαδηµίας Αθηνών.

47 ιάβρωση κεραµικού και επικαθίσεις γλυπτού από την ατµοσφαιρική ρύπανση. Αέτωµα της Ακαδηµίας Αθηνών.

48 ιάβρωση κεραµικού και επικαθίσεις γλυπτού από την ατµοσφαιρική ρύπανση. Αέτωµα της Ακαδηµίας Αθηνών.

49 ιάβρωσηκεραµικούκαιεπικαθίσειςγλυπτούαπότηνατµοσφαιρικήρύπανση. Αέτωµα της Ακαδηµίας Αθηνών.

50 ιάβρωση κεραµικού και επικαθίσεις γλυπτού από την ατµοσφαιρική ρύπανση. Αέτωµα της Ακαδηµίας Αθηνών.

51 ΦΘΟΡΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι προηγούµενες επεµβάσεις συντήρησης είναι δυνατόν να έχουν προκαλέσει άµεσες ή έµµεσες αλλοιώσεις. Σε αυτές περιλαµβάνονται: 1. Αλλοιώσεις από δραστικό βούρτσισµα ή γενικότερα από µηχανικό καθαρισµό. 2. Αλλοιώσεις από δηµιουργία διαλυτών αλάτων από τον καθαρισµό µε οξύ. 3. Αλλοιώσεις από τη συνύπαρξη του κεραµικού υλικού ή του υαλώµατος µε διάφορες ρητίνες που χρησιµοποιήθηκαν για στερέωση, συγκόλλησηκαισυµπλήρωσητουκεραµικούαντικειµένου. Οι αλλοιώσεις αυτές είναι δύο ειδών: α. Αισθητική εξ αιτίας της αλλαγής χρώµατος της ρητίνης, συνήθως απόκίτρινοµέχρικαφέ, µετηνπάροδοτουχρόνουκαιτηνεπίδραση του φωτός. β. Λόγω µηχανικών τάσεων, εξ αιτίας της διαφοράς στο θερµικό συντελεστή διαστολής - συστολής, όπως αναφέρεται παρακάτω.

52 ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται σιδερένιοι ή µπρούντζινοι σύνδεσµοι, τα προϊόντα διάβρωσης, που µπορεί να είναι οξείδια του σιδήρου ή βασικά ανθρακικά άλατα του χαλκού, παραµένουν στην επιφάνεια αυξάνοντας κατά πολύ τον όγκο του συστήµατος µέταλλο - προϊόντα διάβρωσης και προκαλούν τελικά το σπάσιµο του υλικού που είναι εγκλωβισµένος ο σύνδεσµος. Η διόγκωση οφείλεται αφενός στη διαφορά των µοριακών όγκων των προϊόντων διάβρωσης από τα µέταλλα και αφετέρου στην αύξηση του όγκου, που οφείλεται στο µηχανισµό διάβρωσης των µετάλλων, µε βραδύτερο στάδιο τη διάχυση µεταλλοκατιόντων προς το διαβρωτικό περιβάλλον µέσα από το στρώµα του ήδη σχηµατισµένου προϊόντος διάβρωσης.

53 ιάβρωση συγκολλητικού σε κεραµικό αντικείµενο.

54 ιάβρωση συγκολλητικού σε κεραµικό αντικείµενο.

55 ιάβρωση συγκολλητικού σε κεραµικό αντικείµενο.

56 ιάβρωση συγκολλητικού σε κεραµικό αντικείµενο.

57 Βιολογικές επικαθίσεις σε κεραµικό αντικείµενο.

58 ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΥΑΛΩΜΑΤΟΣ Το υάλωµα µπορεί να υποστεί διάφορες µορφές διάβρωσης, οι κυριότερες των οποίων είναι: α. Η αδιαφανοποίηση, που οφείλεται σε λεπτό στρώµα από επικαθίσεις αδιάλυτων αλάτων, π.χ. ανθρακικό ασβέστιοήπυριτικό ασβέστιο ήσε µηχανική φθορά, π.χ. κτυπήµατα, εκδορέςκ.λπ.. β. Ο ιριδισµός, ο οποίος από πλευράς µορφολογίας παρουσιάζεται όταν υπάρχουν αλλεπάλληλα στρώµατα διάβρωσης στο υάλωµα. Στα στρώµατα αυτά εµφανίζεται µια ποικιλία χρωµάτων στην περίπτωση που έχουµε διάθλασητουφωτόςµέσααπότουάλωµα, αλλάκαιστην περίπτωση που έχουµε ανάκλαση του φωτός επάνω σ' αυτό. Ειδικά στην περίπτωση της διάθλασης του φωτός έχουµε περισσότερο έντονους χρωµατισµούς, όταν η διεύθυνση του φωτισµού είναι κάθετη στην επιφάνεια του υαλώµατος.

59 Ιριδισµοί υαλώµατος σε κεραµικό αντικείµενο.

60 ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΣ, ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Η κόλλα και το στερεωτικό παρουσιάζουν διαφορές σε µηχανική αντοχή ή στο συντελεστή θερµικής συστολήςδιαστολής σε σχέση µε το κεραµικό υλικό, οπότε έχουµε διάβρωση του αρµού που είναι η συγκόλληση και της επιφάνειάς του που έχει στερεωθεί. Επίσης οι διάφορες ρητίνες που χρησιµοποιούνται σαν κόλλες ή σαν στερεωτικά υφίστανται σηµαντικές φθορές από παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως θερµοκρασία, υγρασία, υπεριώδειςακτίνεςκαιατµοσφαιρικήρύπανση. Το αποτέλεσµα είναι κιτρίνισµα, κρακελάρισµα και δηµιουργία µηχανικών τάσεων στο κεραµικό αντικείµενο.

61 Οι µηχανικές αυτές τάσεις δηµιουργούνται εξ αιτίας των διαφορών στο συντελεστή γραµµικής θερµικής διαστολής (grad -1 ) διαφόρων υλικών σχετικά µε το κεραµικό υλικό, όπως φαίνονται αριθµητικά παρακάτω: Κεραµικό Ακρυλικές ρητίνες Εποξειδικές ρητίνες Πολυεστερικές ρητίνες Σίδηρος Χάλυβας Χαλκός Γυαλί , , ,8.10-6

62 Κρακελάρισµα υαλώµατος σε κεραµικό αντικείµενο.

63 Κρακελάρισµα υαλώµατος σε κεραµικό αντικείµενο.

64 Σχηµατική παράσταση κρακελαρισµένου υαλώµατος. (1) κεραµικό. (2) υάλωµα.

65 Σχηµατική παράσταση αποφλοιωµένου υαλώµατος. (1) κεραµικό. (2) υάλωµα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Βασικά στοιχεία που αφορούν στη συντήρηση ενός γυάλινου αρχαιολογικού ή ιστορικού αντικειµένου: - Αρχή συµβατότητας υλικών συντήρησης, - Αρχή αντιστρεψιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Πλίνθοι, Κέραμοι)

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Πλίνθοι, Κέραμοι) ntua ACADEMIC OPEN COURSES ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Πλίνθοι, Κέραμοι) Σχολή Χημικών Μηχανικών 9 ο Εξαμ. Χ-Μ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Καθ. Α. Μοροπούλου Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η συντήρηση ενός κεραµικού αντικειµένου περιλαµβάνει: Τις αναλύσεις του υλικού του κεραµικού, του υαλώµατος, του χρώµατος αν υπάρχει και των επικαθίσεων. Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ Εξάµηνο: 5ο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Α.Τ. ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΛ. 210 5381169, Ε-MAIL: arout@teipir.gr ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι ΤΕΤΡΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Εδαφικοί Πόροι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 08119 UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF NATURAL SCIENCES DEPARTMENT OF GEOLOGY SECTION OF EARTH MATERIALS 265 00 PATRAS GREECE

ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 08119 UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF NATURAL SCIENCES DEPARTMENT OF GEOLOGY SECTION OF EARTH MATERIALS 265 00 PATRAS GREECE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF NATURAL SCIENCES DEPARTMENT OF GEOLOGY SECTION OF EARTH MATERIALS 265

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως ορίζεται από τον ISO 8044 του 1986, διάβρωση είναι η αλληλεπίδραση ενός µετάλλου µε

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της υγιεινής του Νερού στην Ποιότητα των Τροφίµων

Επίδραση της υγιεινής του Νερού στην Ποιότητα των Τροφίµων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Επίδραση της υγιεινής του Νερού στην Ποιότητα των Τροφίµων The influence of water usage in food process ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1 Ο κύκλος του νερού Οι κυριότερες φυσικές δεξαµενές υδάτων στον πλανήτη µας είναι: 1) Οι ωκεανοί που περιέχουν 1,32 10 9 km 3 νερού. 2) Οι παγετοί που περιέχουν 29,2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ / ΜΝΗΜΕΙΑ: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ / ΜΝΗΜΕΙΑ: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Συντήρηση Ενίσχυση Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ / ΜΝΗΜΕΙΑ: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Καθ. ΕΜΠ Αντωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝΚΑΙ ΚΑΙΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ E-mail:

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝΚΑΙ ΚΑΙΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ E-mail: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝΚΑΙ ΚΑΙΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ E-mail: blabro@teiath.gr Website: www.vlampropoulos.gr Ασφάλεια εστί το προνοείν και το προλαµβάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση αγροτικών κατασκευών Χαρίλαος Γουναράς Μαγδαληνή Λασκαρίδου

ιάβρωση αγροτικών κατασκευών Χαρίλαος Γουναράς Μαγδαληνή Λασκαρίδου ιάβρωση αγροτικών κατασκευών Χαρίλαος Γουναράς Μαγδαληνή Λασκαρίδου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ Η διάβρωση ορίζεται ως η υποβάθµιση ή ακόµη και η καταστροφή ενός υλικού εξ αιτίας δράσεων µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό, που αποτελείται κυρίως από τσιμέντο, αδρανή και νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του θείου 5.1. Εισαγωγή

Ο κύκλος του θείου 5.1. Εισαγωγή Ο κύκλος του θείου 5.1. Εισαγωγή 5 Το θείο (S) είναι ένα αμέταλλο στοιχείο της ομάδας 6Α του περιοδικού πίνακα. Έχει ατομικό αριθμό 16, ατομικό βάρος 32.06 και έξι ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2006 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Πόσιµου νερού

Επεξεργασία Πόσιµου νερού Επεξεργασία Πόσιµου νερού Μάθηµα 1ο Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού 17/02/2006 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού 1 Φυσικά νερά Τα φυσικά νερά µπορεί να περιέχουν αιωρούµενα και διαλυµένα ανόργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία.

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία. ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Σύσταση του θαλασσινού νερού, αλμυρότητα, θερμοκρασία. Η σύσταση του θαλασσινού νερού έχει επικρατήσει να καθορίζεται με βάση τη συγκέντρωση χλωριδίων και την αλμυρότητα. Η συγκέντρωση χλωριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Φυσική Γεωγραφία

Γενική Φυσική Γεωγραφία Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΓ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Γενική Φυσική Γεωγραφία Παύλος Αβραμίδης Διδάκτωρ Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών Νοέμβριος, 2002 Γενική Φυσική Γεωγραφία 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

I I II ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία Πράσινης Χηµείας εκπονήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 στο τµήµα Χηµείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και απετέλεσε αντικείµενο του Διαπανεπιστηµιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Πρόκειται για την προμήθεια των ακόλουθων οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης σε διάφορους χώρους. του Δήμου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Πρόκειται για την προμήθεια των ακόλουθων οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης σε διάφορους χώρους. του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Δήμου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για την

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MIC

Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MIC Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5 ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ Η µικροβιολογικά επηρεασµένη διάβρωση προκαλείται από βιολογικούς οργανισµούς (µικρόβια).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ. [Cr(VI)] ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ» Ονοµατεπώνυµο: ηµήτρουλα Ελένη

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ. [Cr(VI)] ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ» Ονοµατεπώνυµο: ηµήτρουλα Ελένη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε ΑΦΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ [Cr(VI)] ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα