ΦΩ Ί;ΟΓΡΑΦΙια ΑΛΜΠΟΥΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΩ Ί;ΟΓΡΑΦΙια ΑΛΜΠΟΥΜ"

Transcript

1 Τεχνικέ( Eείlίδε( φωτογραφία Π6cπς αναμνηστικές φωτογραφίες auυυενών, φίλων, ιδιαίτερων στιγμών, ταξιδιών δεν καταλήγουν σε κάποια ΣVρτάρ., ξεχνιούνται ή φτάνουν ξανά στην cmφάνc,σ μετά σπ6 κσιρ6; Π6ΟΣς φορές δε γεννιέται η cmsujiia για ένα ταξίδι στο πσρελθ6ν με τη ροήθεια εικ6νων ή η ανάγκη για πσpαaτaπkή εξιaτ6pηaη ΥεΥον6των κα, περιγραφή προσώπων αι: μια φιλική auykένrpωαηί της ΧΡIΣΤιΝΑΣ ΒΑΖΟΥ ΦΩ Ί;ΟΓΡΑΦΙια ΑΛΜΠΟΥΜ Μαζεύοντας αναμνήaεις Τα σύνεργα τπ ς "ouijeidc. Α π λό κα ι EUKoltovdnro. M6ffffov υπάρχουν σε κάθε onfti. Πρώτπ ύffn το άλμπουμ ΚΟΙ κυρ(ως n δ ιάθεσπ oufifioync αναμνπσεω ν. σχέση το υ ανθρώπ ο υ Η του 20 0υ αιώνα μ ε τη φωτογ ρ αφία κaτ αμα ρτυρείτα ι από τις μικρές κ αι αυθόρμητες ή πιο συ στη μ ατικές συλλογές φωτογ ρ αφ ιών π ο υ υπ άρχο υ ν σχεδόν σε κάθ ε σπίτι. Ακό μη και αν απουσιάζει η φωτογραφική μηχανή, σχεδόν όλο ι, ενστικτωδώς ή ενσυ νε ίδ ητα, προσπαθούν να κ ρατούν κάπ ο ιες ση μαντικ ές στιγ μ ές στο φωτογ ρ α φι κό χαρτ ί. Η τάση αυτή ισχύ ε ι εξ ίσο υ για ανθρώπου ς π ο υ κατοικο ύ ν σε απομακρυσμένα μεταξύ τους ση μεία τη ς γης, με ρ ι ζικά ΦΩΤΟ 82 IIfWOI δ ια φο ρ οπ οιη μένες πολιτιστικές αξίες, επίπ εδο ο ι κονο μ ική ς ανάm υ ξη ς ή μόρφωσης. Π ιστεύου με ότι αυτή η π αρατήρ ηση πο υ ενοπο ι εί την στάση των σύγχρονων ανθρώπ ων απέναντι στη φ ωτογραφ ία, απο κτά κο ινων ι ολογ ι κή σημασ ία, κα ι κάποια στιγ μή πρέπε ι να αποτελέ σε ι αντ ι κείμενο μελέτης. Άλμπουμ: μικρές φωτογραφικές ιaτopιες Τοποθετώντας τη σ υλλογή των τυπ ω μ ένων αναμνήσεων σ ' ένα φωτογραφικό άλμπου μ, μπο ρούμε να επιχειρήσου με

2 )(. v ' έτσι αρκετά που μας επιτρέπουν να μελετάμε την προσωπικότητα, τις ενδυμασίες και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για μια ολόκληρη εποχή. Χωρίς αυτές τις πρωτόλειες συλλογές, θα απουσίαζαν οι οmικές μαρτυρίες και οι γνώσεις μας για την ιστορία των προηγούμενων καιρών θα ήταν ελλιπείς. Άλμπουμ με χσρσκτήρσ «σι άποψη Σε αρκετές περιmώσεις αυτός που φτιάχνει το άλμπουμ διαθέτει λίγο παραπάνω χρόνο και περισσότερη έμπνευση για να δώσει ένα προσωπικό τόνο. Επιλέγει με προσοχή και συνοδεύει τις φωτογραφίες με ημερομηνίες και υπότιτλους. Μερικοί διαμορφώνουν το άλμπουμ καλλιτεχνικά και προσθέτουν σκίτσα, μικρές μια αναδρομή στο παρελθόν, χωρίς να χάσουμε τη ροή του χρόνου. Είναι σαν να συνθέτουμε ένα όμορφο μυθιστόρημα, αναβιώνοντας παλιές ιστορίες, πρόσωπα αγαπημένα, γειτονιές ξεχασμένες. τους ενδιαφερόμενους. Παραβλέπουμε όμως την "ιστορική" διάσταση. Ας αναλογιστούμε ότι μεγάλο μέρος από το ιστορικό υλικό για την μελέτη του περασμένου Φωτογραφίες και όflμπoυμ : Κατερίνα ΜαRμnρdv αιώνα προέρχεται από άλμπουμ της εποχής. Τότε η δυνατότητα συγκρότησης ενός συνόλου φωτογραφιών ανήκε στις πιο εύπορες τάξεις. Περισώζονται ζωγραφιές, κάποιες φορές κατασκευάζουν κολ:λάζ από διαφορετικά θέματα των φωτογραφιών τους. Όσοι θέλουν να είναι πιο παραστατικοί κολλάνε δίπλα στις αναμνηστικές εικόνες ενός ταξιδιού αποκόμματα εισιτηρίων, μικροσκοπικούς χάρτες ή διευθύνσεις. Κάθε άλμπουμ, ακόμα και το πιο απλό, διαπνέεται από την ιδιαιτερότητα των φωτογραφ ιών που περιέχει. Όταν αφιερωθεί περισσότερος χρόνος, όταν γίνει τρόπος έκφρασης, τότε ελευθερώνεται και το καλλιτεχνικό πνεύμα του δημιουργού. Η σύνθεση ενός λευκώματος ε ίναι κάτι το ξεχωριστό και εκφράζει την προσωπικότητα, την ιδιοσυγκρασία και τη νοοτροπία του δημιουργού. Όλες, λίγο πολύ, οι οικογένειες έχουν στην κατοχή τους ένα ή περισσότερα αναμνηστικά φωτογραφικά άλμπουμ. Συχνά οι φωτογραφ ίες έχουν τοποθετηθεί σ' αυτά χωρίς ιδιαίτερη προσοχή και βρίσκονται εκεί μόνο για να υπάρχουν. Τα -,ατορ,κ6-6λμπουμ Έχουμε την τάση ν ' αντιπαρερχόμαστε με αδιαφορ ία τα οικογενειακά άλμπουμ, τις προσωπικές στιγμές και πιστεύουμε ότι ~ έχουν αξία μόνο για τους ίδιους e ΦΩτο 83 Aff"O! -

3 ..- ΜΑΗΕ Τα άffμπουμ γάμου κατέχουν ποffύ σπμαντικό μερίδιο σrπν Karav6ftωon. Κυκftαφορούν σε τεράστια noikifffa, όπου n διaφοροnοίnσn έγκειται σro εξώφυλλα: ρομαντικές εικόνες με EnIκpdrnan του λευκού αλλά και μοντέρνες συνθέσεις. ζωγραφικές αναπαραγωγές και γενικά ανάπαφρ οι τόνοι. Οι θι1κες για portfo/io είναι npolκraon rn t; ιδέας των άλμπαυμ σε πιο επαγγελματικές απoσroλές: Τα portfofio αντιπροσωπεύουν rnv ταυrόrπτσ και μαζι το διαβατπριο του φωτογράφου για rnv επαγγεftμαrικπ επ /τυχία. Γι αυτό αξί~o υν τπν π ιο καλπ παρουσίασπ. Τα δερμάτινα άλμπουμ αποπνέουν rnv αίσθnσn rn, στιβαρότπτας και τπς διακρ/τικπς ποflυτέfιε ιας. Ακρ ιβά με ν offffd πραγμσrιkά Koαμπμσrα για rnv φωτογραφική ouflfloyri σας. Ας μην ξεχνάμε ότι μία καλή φωτογραφία μπορεί και πρέπει να μιλάει μόνη της. Σ' αυτή την περίmωση είναι άδικο να αλλοιώνεται με πρόσθετους χρωματισμούς, Ψαλιδίσματα ή να χάνει την ουσία και την ιδιαιτερότητά της, J τοποθετημένη ακριβώς δίπλα σε μία άλλη εικόνα. Η,δ,απερ6nιτσ κάθε φωτουραφιας Τα φωτογραφικά άλμπουμ δεν περιέχουν μόνο φωτογραφίες αρχείου, καλοτραβηγμένες και καλοτυπωμένες. Ο κάτοχός τους δεν ενδιαφέρεται πάντα τόσο για την ποιοτική απεικόνιση, όσο για το περιεχόμενο της εικόνας, για το συγκεκριμένο πρόσωπο που μπορεί να διακρίνεται λίγο στο βάθος, για το συναίσθημα που του ξυπνά η συγκεκριμένη στιγμή. Ενώ κάποιες φωτογραφίες αφήνουν τον τρίτο παρατηρητή αδιάφορο, οι ίδιες σημαίνουν πολλά για τα άτομα που νιώθουν μια έλξη ή αγάπη πρ ο ς το τοπ ίο, τον άνθρωπο ή το αντικείμενο που απεικονίζεται. Οι μνήμες ζωντανεύουν κι αυτό είναι ΦΩΤΟ 84 AΓfWOl αρκετό για να κερδίσουν οι συγκεκριμένες φωτογραφίες μία θέση στο άλμπουμ. Στις περιmώσεις αυτές μπορε ί να επεκταθεί το νόημα της εικόνας, να δοθεί βάρος σ ' ένα μέρος της μόνο, να διακοσμηθε ί με πρόσθετα στοιχεία, να αυξηθεί η δράση της απέναντι σε τρίτους, ν ' αποκτήσει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται συχνά για να σωθούν φωτογραφίες οι οποίες, αν περνούσαν από την αυστηρή ματιά ενός κριτικού φωτογραφίας, μπορεί να κατέληγαν στα σκουπίδια. ΘΙματσ Άλλη ενδιαφέρουσα ιδέα είναι κάθε άλμπουμ να έχει ένα συγκεκριμένο θεματικό πυρήνα δηλ. η κεντρική ι δέα να αφορά ένα θέμα που αναπτύσσεται σε όλη την έκταση του άλμπουμ. Έτσι μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη φωτογραφική διαπραγμάτευση ποικίλων θεμάτων πχ φωτογράφηση ενός βιότοπου, οι παλιές πόρτες στις γειτονιές, πρόσωπα εργαζομένων κλπ. Οι προτάσεις ε ίναι πολλές και διαφορετικές. Αυτό ακριβώς

4 Η γνώμη των ειδικών Η προσφορό όλμπουμ έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια στπν ελλπνική aγoρό. Διατίθενται προϊόντα με μεγόλπ ποικιλία σε ότι αφορό την ποιότητα, την τοποθέτηση των φωτογραφιών, τις διαστάσεις, το δέσιμο και το εξώφυλλο. προκειμένου να ηροσδιορίσουμε τις προτιμήσεις των καταναλωτών στο όλμπουμ και να πόρουμε μερικό ενδιαφέροντα στοιχεία, είχαμε μια μόνο λύση. Έηρεπε να απευθυνθούμε στους κατό τεκμήριο ειδικούς. Στους αντιιπροσώπους δηλ. και τα μaγαζlό που διακινούν και διοχετεύουν στην κατανόλωση μεγόλους αρlθμοuς όλμnουμ. τους θέσαμε λοιπόν ερωτήμστα για τπν συμπεριφορά του σγοραστικού κοlνοu και τα πιο δημοφιλή είδη όλμπουμ που κυκλοφορούν. Συγκεκριμένα, ΟΙ ερωτήσεις που διατυπώθηκαν ενιαία ήταν: 1. nold άλμπουμ επιλέγουν στην πλειοψηφία τους οι ογοροστές; 2. nόσα περίπου χρήματα ξοδεύουν κατά μέσο όρο; Δινουν μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα n την χαμηλή τιμή; Φωτ. και άπμποuμ : ΊνγKρινr Δόμβροu δίνει ενδιαφέρον στο επικοινωνίας με φίλους και αντικείμενο και οδηγεί στην γνωστούς. Οι εικόνες και ο ποικιλομορφία που συναντάμε τρόπος που τις συνθέτουμε θα καθώς ταξιδεύουμε, έχovτας ως τους δώσουν την ευκαιρία να ο δηγό ένα άλμπουμ γνωρίσουν μια διαφορετική όψη αναμνήσεων. μας. Ένα όλμπουμ με φωτογραφίες μπορεί επίσης να Το άλμπουμ ως επικοινωνία γίνει ένα πολύ όμορφο δώρο κα ι ωςιδια που θα ενώσει περισσότερο τα Ανεξάρτητα από το είδος του άτομα μιας συντροφιάς. Μπορεί φωτογραφικού άλμπουμ και τις κάλλιστα να θεωρηθεί ως φωτογραφ ίες που θα προέκταση της φωτογραφικής τοποθετήσουμε σ' αυτό, η έκφρασης. Αξίζει λοιπόν να σ ύνθεσή του είναι μια όμορφη, κοιτάξουμε ξανά παλι ές δημιουργική απασχόληση. Το φωτογραφίες, να αγοράσουμε φωτογραφικό άλμπουμ δεν είναι ένα άλμπουμ και με φαντασία μόνο διαχρονικό, αλλά και κέφι να ταξινομήσουμε τις χρησιμεύει και ως μέσο αναμνήσεις μας. ~... _---_. Μ. Γεραμ(ις.. Σια Aυrol που ξlρουν προτιμούν το σύσrπμα sjip iπ. ΕΙναι οικονομικό και προnάvrων δεν κιτρινίζουν τα φύffifα σrπν πάροδο του χρόνου. Το τεπευταιο σύμπτωμα επιβαρύνει τα φθπνά μαγνπτικά άifμπουμ και απογοπτεύει μακροπρόθεσμα όσους τα διαπέγουν. Πάvrως για γάμους και βαφτισια τα μαγνπτικά εξακοπουθούν να πουπlούνται, lδιως αυτά με τπν κορν!ζα. Τα άπμπουμ με το ριζ6χορτο, τπν αράχνπ 6πως πέμε εμείς που είμαστε τπς 60υπειάς, δεν έχουν μεγάππ nlpaon, δεν τα προτιμάει ο κάσμος. Τα fi/p υρ δεν " φεύγουν με το ρυθμ6 που τα ('nravav οι neffdre, παπιότερα. K6... voς Οι EpaOIrlXVE, δεν διαθ[τουν ποππά χρπματο για φωτογραφικά άπμπουμ. Οι επιπογ[ς για τα πιο ακριβά ανι1κουν σιγουρα στους επογγεπματίες. 'Οσον αφορά τπ δικπ μας πεπατεία, φαίνεται 6τι προτιμά τα μαγνπτικά. Εμείς [χουμε μεγάππ ποικιπία από ποιοτικά άπμπουμ με ριζ6χαρτο affifd απ6 τα δ[κα που θα πουifnθούν μόνο δύο ανι1κουν σε αυrπ τπν κοτπγορία. Είναι βπέπετε πιο ακριβά και άχl και τόσο εύxρπσrα. Στις πιγες περιπτώσεις που αγοράζοvrαι, π EnlifOyn npolpxeral απ6 ιδιώτες που Ψάχνουν για κάτι διαφορετικό, ίσως πιο κπασικό. Τα fiip υρ lxouv πίγπ ζπτπσπ. " Φεύγουν μ6νο σαν φθπνι1 Πύσπ. Κ. 8εοχίιρης ΕμεΙς προοφtρουμε μεγάππ ποικιπlα από άπμπουμ slip - ίπ. προτιμούνται από τους EpaOftlXVE, γιαrίχρnσιμοποιούνταl εύκοifα, ~ΩTO 85 AIl' ιnoi ειναι αρκετά οικονομικά και δεν φθειροvrαl στο πέρασμα του χρόνου. Ο κόσμος ξοδεύει τώρα πιο ποππά χρπμοτα για αυτά τα άifμπουμ οε οχίοπ με παπιότερα. Τα άπμπουμ με ριζόχαρτο προωθούνται πιο δύσκοifα σroν καταναπωτπ. θα [α προτιμπσουν οι πεπάτες που Ψάχνουν για κάτι ποιοτlκ6, με ιδιαιτερ6τπτα. Χ. Γ,ανν(ιτος Το Kατάσrπμά μας δινει μεγάππ βαρύτπτα στο άπμπουμ και έχει αφιερώσει ειδlκ6 τμπμα σroν τομέα αυτό. Η πείρα μας δείχνει ότι πιο διαδεδομένο ειναl το άπμπουμ με τπ θι1κπ (slίp - InJ. Οι φωτογραφlες τοποθετούνται εύκοπα σrπ θέοπ τους και ξαναβγαίνουν για τυχάν ανακατατάξεις χωρις να καταστραφεί το άπμπουμ. Κυκποφορε( οε διάφορα μεγέθπ κοι μάπifον οικονομικlς τιμές. Η επ6μενπ δπμοφιππς KατπγoριCι είναι το μαγνπτικ6 άπμπουμ. ΟΙ πεπάτες έχουν το περιθώριο να διαπέξουν ανάμεσα στο φθπνό splraj, [ον τύπο με τπ "βίδct 6που προστίθενται φύππα και σro πιο ακριβ6 με τπν βιβifιοδεσία. Εξαρτάται πάντα από τον προορισμό και το xρπμαrιk6 ποσό που είναι αnοφaσισμtνος να ξοδtψει. Λιγόrερο διαδεδομtνα είναι [α άifμποuμ με ριζ6χαρτ:ο. Αφορούν πε/iάτ:ες που Ψάχνουν για κάτι ξεχωριστ:6. Τα περισσότ:ερα άrμnουμ που /(ατ:αναrώνοvrαf ανήκουν αε μια τ:άξπ δαπάνπς δΡχ. Ακ6μπ και στ:ις περιπτ:ωοεις που πρ6κεπαι για άffμnουμ με γάμο r'ί 8αφτ:ίσlα. οι nerdte, δισfftγουν στ:πν nrειοψnφία τους κάτι οικονομικό, χωρίς - να ano/(ffefoνral οι εξαιρlοεις.

5 ΑrΟΡΑΖΟΝΤΑΣΑΑΜΠΟVΜ Στπν αγορά ΚUKλoφoρεί μεγάλπ ΠOIKlίtία απ6 φωτογραφικά άλμπουμ. Τα περιασότερα εισάγονται από το nptnei να ανασπκωθούν οι θιikες για να αποκαλυφθούν οι εlκ6νες. Τα άλμπουμ αυτού του είδους ε~ωτεριkό. Και όμως. πpάkειrαι για κυκλοφοραύν αε διάφορα μεγέθπ. ένα αντικειμενο που πρααφέρεται ιδιαίτερα για βιοτεχνικιι παραγωγιi. αύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθπ τπς ελλπνιkιiς αγοράς. Ας ελπίσουμε 6τl σro μιλλον κάποιοι θα αποφασίσουν να επενδύσουν σrην αγορά αυτιi που όπως φαίνεrαι έχει Αρχίζουν από τις διασrάσεις " τσέππι;' lαπό 400δρχ.l και συνεχίζουν σε εμφάνισπ βιβλίου για 200 περίπου φωτογραφίες lαπό δρχ.l ιι δεμένα για μεγαλύτερπ xωρnτιk6τητα $00 φωτογραφιών και άνω lαπό δρχ.l αρκετές πραοπτικές. Άιtμπoυμ μβ θιίκβς Τα άλμπουμ τπς αγοράς διαφέραυν αε μέγεθος, αριθμό σελίδων, ε~ώφυλλo, τράπο ΤΟΠΟθέτπσπς φωτογραφιών, ποl6τητα και τιμή. Το μέγεθος των σελίδων σχετίζεται με τις διασrάσεις της εκrύπωσης και με τον είtεύθερo Χώρο που δημιουργείται γύρω απ6 τις φωτογραφίες και που πειτουργεί συχνά σαν κάδρα. Πς προς τπν βιβλιοδεσία τα άλμπουμ είναι είτε ~ δεμtνrt' με πλάτη είτε με splral ή τέλος απoτεπoύνrαι απ6 αυτ6νομες σελίδες τοποθετημένες σε κλασέρ. Το ε~ώφυλλo "ΜσΥνητ,κά" ιj σuroκ6λληrσ Οι φωτογραφίες τοποθετούνται ανάμεσα σε λευκό ιi μαύρα Xαρrόνι και μια διάφανη ζείtατίνα. Είναι πολύ /JOIfIKb γιατί η σύνθεσπ τείtειώνεl γριiγoρα και εύκολα ακόμπ και για κάποιον που δεν είναι πολύ σχετικ6ς με άλμπουμ. Στα αρνητικά σημεία αναφέρουμε τπν μαιφοπράθεσμπ επίδρασπ σrπν δισrήρπση των φωτογραφιών. Μερικές φορές π κόλλα που είναι εμποτισμένα τα φύλλα σιγά σιγά Kιrρινιζει και στα κακής ποι6τητας άλμπουμ μπορεί να Kαιασrρέψει τις κατασκευάζεται από απλό rf φωτογραφίες. Προτείνουμε λοιπόν χρωματιστό ππασrιkoπoιπμένo την εηιλογπ της καλύτερης δυνατπς χαρτ6νι, συχνά δε διακοσμείται από ποι6τπτας στα μαγνητικά άίtμπoυμ ζωγραφιές tf σκίτσα, ανάπογα με τον αφού δεν σxετιζεrαι μ6νο με την Λfαννnrl,,6 ιί aurok6illtnra 6ιtμπουμ Άιtμnoυμ Μs ΡΙζόχαρτο προορισμό του άίtμπoυμ lφωιογραφίες από βαφιίσια, γάμο, παιδιkιi ηλικία, ταξίδι Kfln.J. Μερικά πιο "πραχωρπμέν<f' άλμπουμ έχουν ε~ώφυλλo με επικάλυψπ από ύφασμα, φλούδα φελλού, δέρμα, πλέ~ιγkλας, ακόμα και από λεπτό ~ύλo. Άλμποuμ με θιjkες Σε αυτή την περίπτωση οι φωτογραφίες τοποθετούνται σε ειδικές πλασrιkές θιikες. Η Kατανoμιi των θηκών εξαρτάται από τις διασrάσεις των σελίδων. ΣυνΠθως οι θπκες υποδιχονται φωιογραφίες μέχρι 10x15Cm και σπανιότερα 13χ18. Μερικοί εκπρόσωποι αυτrίς της κατηγορίας, ια άλμπουμ που ονομάζονται SIIp Ιπ, Ιχουν ελεύθερο Χώρο δίπλα από την φωτογραφία για σημειώσεις, στο τελευταίο εσώφυλλο δε υπάρχει πράβλεψπ για φύλα~π των αρνητικών. Ας σημειωθεί ότι πρασφέρειαι μια δεύιερπ παραλλαγιl, τα άλμπουμ fjip υρ που αισθητικπ αλλά αυτrί Kαθαυτιi την συνrιfpηση των φωτογραφιών. ΔιαιΙθενται σε διάφορες παραλλαγές, ιύπου spirai lαπό δρχ.) rί τύηου /Jίδαr: στο οποίο προστίθενται σελίδες κλπ. ΤΟ τελευταίο KOσrιζει αρκετά ακριβά lείδαμε ένα με 10 σελίδες για βάφτισπ που χρεωνόιαν δΡΧ.l αlfίtά είναι πολύ Πεlτουργικ6. Με ρ,ζ6χσρro Τα φύλλα μπορεί να είναι λευκά rί μαύρα χαρτόνια ποιfυτελείας όπου κάθε αελίδα διαχωρίζειαι από τπν επ6μενη με ριζόχαρτο, για την προστασία του φωτογραφικού χαρτιού. Σ ' αυφ την περίπτωση οι φωτογραφίες προσαρμόζονται με ειδικπ κόλλσ, αυτοκόλλητα διπλrίς όψπς ιι αυτοκόλλπτες γωνιες. Οι τιμές ~εkινάνε από δΡΧ. και κλιμακώνονται μέχρι ιις δρχ. 11Ι) ανάλογα με ιο μέγεθος, ιπν ηοιότητα του εξωφύπλου και τον αριθμό των σελίδων AΓfWO l

6 Για καλές αγορές Στα άλμπουμ συναντάμε μέτριο βαθμ6 τυποποιησης. ΠροaφΙρονται βιομηχανικά άλμπουμ μαζικής παραγωγής σλλά και χειροποίητα δημιουρυήματα υψηλής αιaθητιkής αξίας που από μόνα τους είναι μικρά καλλlτεχνήματα. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα το είδος του άλμπουμ, την πολιτική τιμολόγησης κάθε καταστήματος, την κατανάλωση που επιτυνχάνε:ι κλπ. Μερικοί εισάγουν μόνοι τους τα άλμπουμ και τα διαθέτουν απευθείας ατο κοινό ενώ ΟΙ υπόλοιποι τα προμηθεύονται από χονδρcμπ6ρους. ΕπΙaης αλλάζουν τα ποσοστά κέρδους από κατάστημα σε κατάστημα. Σc ΥcνικΙς Υραμμές τα μικρά μαυαζιά της γειτονιάς έχουν ακριβότερες τιμ ές γιοτί προσπαθούν να αντλή σουν τα έσοδά τους από μικρότερο αριθμό πελατών, χωρίς να 1000ύει σε κάθε περίπτωση. Πάντως νια τα τυποποιημένα άλμπουμ γνωστών εταιριών αξίζει να ψάξουμε σε μαγαζιά του κέντρου όπου ο ανταγωνισμός αυμπlιζεl τις τιμις προς όφελος του καταναλωτή. Ε/(σrο~66εςκaισυ.νν6χιΠι6δεςφω rουρaφrες σεσrnμέf1nrα σuρrάρια nεριμένουνυπομονεrιl<6 rn ν σrιυμπ που θα... ορυανωθούν. EΠπtςoυμε 6rι n av6vvωon αυτού του 6ρθρου σας {6ωσε lδtες, ερεθίσμara κα ι προ π6vrων anoφaaiσrik6rn ra Υισ να nροχωρπσεrε σε 6ρασrΙKές... άλμnoυμ - λύσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (E-COMMERCE AND ONLINE SHOP COMPARATIVE ANALYSIS)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (E-COMMERCE AND ONLINE SHOP COMPARATIVE ANALYSIS) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α.Μ. 8916 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Α.Μ 13155 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (E-COMMERCE AND ONLINE SHOP

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Κεφάλαιο 1 Η αγορά Το συμβατικό πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου μικροοικονομικής αποτελεί μια πραγμάτευση των «ορίων και των μεθόδων» της Οικονομικής. Παρόλο που το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. ΕΚΠΩΝΗΣΗ: ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΔΡΕΛΙΔΟΥ ΜΑΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιωάννης Γεροντίδης Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το Δικτυακό Marketing συγκριτικά με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις ως επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Α Εξάμηνο 1999 Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Επιμέλεια Κειμένων : Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σε μια εποχή όπου η επένδυση στο Χρηματιστήριο αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουτσουριδάκη Κλειώ Μαρίνα (Α.Μ.:381)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕ1370

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 7ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (10149) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ (9571)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: << ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ>>

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: << ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΟ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙ ΚΟ Ι ΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙ ΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: > Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διανομή. Εισαγωγή στη Διανομή. Dr. Natalie Dimitriadis

Ενότητα 3: Διανομή. Εισαγωγή στη Διανομή. Dr. Natalie Dimitriadis Ενότητα 3: Διανομή Εισαγωγή στη Διανομή Dr. Natalie Dimitriadis 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΔΙΑΝΟΜΗ Εισαγωγή στη Διανομή Σ 3 1. Μέθοδοι Διανομής Σ 5 1.1. Απ ευθείας Πωλήσεις Σ 5 1.1.1. Προσωπικές Πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ 133-152_22ENOTHTA7 4/3/2013 12:13 µµ Page 133 ENOTHTA 7 ENOTHTA 7 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ (Επικοινωνία και Ενημέρωση) Ένας «χάρτης» από λέξεις... νοήματα επικοινωνούμε με... ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Κεφάλαιο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να αναλυθεί η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προϊόντος. 1. 1 Δημιουργία ιδεών. 1.2 Αξιολόγηση ιδεών - Επιλογή τελικής ιδέας. 1. 3 Ανάπτυξη προϊόντος - κατασκευή πρωτοτύπου

Ανάπτυξη προϊόντος. 1. 1 Δημιουργία ιδεών. 1.2 Αξιολόγηση ιδεών - Επιλογή τελικής ιδέας. 1. 3 Ανάπτυξη προϊόντος - κατασκευή πρωτοτύπου 1. Ανάπτυξη προϊόντος 1. 1 Δημιουργία ιδεών 1.2 Αξιολόγηση ιδεών - Επιλογή τελικής ιδέας 1. 3 Ανάπτυξη προϊόντος - κατασκευή πρωτοτύπου 1.4 Έλεγχος Αγοράς 1.5 Προώθηση Προϊόντος 2. Το μοντέλο PEST 3. Άσκηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή»

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» Τριμελής επιτροπή: Φοιτήτρια: Επιβλέπων: Τσίτουρας Α. Παρλιάρου Ασημίνα- Ελένη Αμπελιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΗΡΩ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΗΡΩ ΚΙΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΙΝΗ-ΗΡΩ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ::ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΙΔΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΗΡΩ 2014 Π Α Ν Ε Π ΙΙ Σ Τ Η Μ ΙΙ Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

it 't p «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

it 't p «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ it 't p ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης. Σπουδάστριες: ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ Υπεύθυνος καθηγητής: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα