15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002815579 2015-06-02"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου Τηλέφωνο : Fax : INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY PROC Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :29:32 EEST Reason: Location: Athens Θεσσαλονίκη ΑΡ. ΠΡΩΤ.:117473/3166 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάθεση του έργου της: Ετήσιας συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ,των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς και των Υπηρεσιών των Δ/νσων Εκπαίδευσης του Ν.Θεσ/νίκης,με απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, του έργου της «Ετήσιας Συντήρηση και παρακολούθησης των Κλιματιστικών μηχανημάτων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς και των Υπηρεσιών των Δ/νσων Εκπαίδευσης του Ν.Θες/νίκης, και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α / ). 2. Το Ν.4071/2012, αρ. Φ.Ε.Κ.85 Τεύχος Α «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 3. Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.» 4. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α / ) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.2286/95, άρθρο 2, παράγραφο 13, περ.viii Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ. 19 Α / ) περί ανάδειξης προμηθευτή με απευθείας ανάθεση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο 22, εδάφιο α (ΦΕΚ 150 Α / ).

2 15PROC Την αριθμ.35130/739/ Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 8. Τις Δ/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/ ), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 10. Το Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 60 (Φ.Ε.Κ. 93/τ. Α / ). 11. Το Ν.4250/ , άρθρο 3 περί Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου. 12. Το αριθμ /21336/ με ΑΔΑΜ:15REQ πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Διοίκησης. 13. Την αριθμ /3186/ με ΑΔΑ:74Α37ΛΛ-ΥΩ9, ΑΔΑΜ:13 REQ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1725 και με αριθμό καταχώρησης α/α 387 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ Κωδ καθώς και την αριθμ.602/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 14. Την αριθμ. οικ (9980)/ (Αρ.Φ. 3129/Τ.Β'/ ) Απόφαση Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. περι μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Προκηρύσσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης για το έργο της ετήσιας συντήρησης όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων της Π.Κ.Μ,της Π.Ε.Θεσσαλονίκης καθώς και των Υπηρεσιών των Δ/νσων Εκπαίδευσης του Ν.Θεσ/νίκης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης μετά από την αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την οποία έχει γίνει δέσμευση πίστωσης με την Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης α/α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3 - 3-15PROC Η συντήρηση των κλιματιστικών θα συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες, ανά τύπο κλιματιστικών μηχανημάτων, σύμφωνα με όλες τις μάρκες των κλιματιστικών μηχανημάτων που διαθέτει η Π.Κ.Μ.(π.χ. HITACHI RAS, DAI ICHI,MEDIA, κτλ) όπως περιγράφονται στις κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές: Τα προς συντήρηση κλιματιστικά μηχανήματα περιγράφονται κατά τύπο ως εξής: α) Κλιματιστικά τοίχου τύπου SPLIT UNI σύνολο 575 μηχανημάτων. β)κλιματιστικά τύπου «ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ» σύνολο 12 μηχανήματα. γ) FAN COIL UNITS της κεντρικής μονάδας κλιματισμού στο σύνολο 230 μηχανημάτων. δ) Τα μηχανήματα Κεντρικών Μονάδων σύνολο 4 μονάδες. 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 2.1 Συντήρηση & ρύθμιση τοπικών κλιματιστικών μονάδων fan coil units. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 1.πλύσιμο των εσωτερικών & εξωτερικών στοιχείων 2.το πλύσιμο των ανεμιστήρων 3. το πλύσιμο των πλαστικών ή μεταλλικών τμημάτων όπου απαιτείται και το πλύσιμο των φίλτρων με ειδικά χημικά απορρυπαντικά. 4. θα γίνουν μετρήσεις των πιέσεων και θα προστεθεί η θα αφαιρεθεί ψυκτικό υγρό. 5. Τέλος θα γίνει οπτικός έλεγχος στις καλωδιώσεις και στις πλακέτες των μηχανημάτων κλιματισμού. 6. Ετήσια αντικατάσταση μπαταριών των χειριστηρίων. Η συντήρηση των fan coil units θα πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος. 2.2 Συντήρηση & ρύθμιση τοπικών κλιματιστικών μονάδων split units. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα «εσωτερικών» τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται επιμελώς με νερό. Όποια έχουν χάρτινα ειδικά φίλτρα θ αντικαθίστανται. 2. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφωνιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ) 3. Πλύσιμο του μηχανήματος εξωτερικά.

4 15PROC Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωτών (Condensers) με χρήση αντλίας χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές. 5. Έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού και επισκευή του ψυκτικού κυκλώματος σε περίπτωση εντοπισμού διαρροής. 6. Πλήρωση της μονάδας με ψυκτικό υγρό σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. 7. Έλεγχος ομαλής λειτουργάς των ανεμιστήρων και της σωστής φοράς περιστροφής τους. 8. Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των ηλεκτρονικών πλακετών, των καλωδίων και της καλής λειτουργίας των συμπιεστών 9. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων Η συντήρηση των τοπικών κλιματιστικών μονάδων split units θα πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος. 2.3 Κλιματιστικό τύπου ντουλάπας Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 1. Καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας με ειδικά χημικά 2. Ψεκασμό στοιχείου εσωτερικής μονάδας με ειδικό μυκητιοκτόνο αντιβακτηριακό 3. Έλεγχο λειτουργίας κλιματιστικού 4. Έλεγχο των ρακόρ και σύσφιξη όπου απαιτείται 5. Έλεγχο των μονώσεων σωλήνων 6. Καθαρισμό των λεκανών από βουλωμένες αποχετεύσεις 7. Ηλεκτρολογικό έλεγχο καλωδίων 8. Καθαρισμό εσωτερικού ανεμιστήρα Η συντήρηση των τοπικών κλιματιστικών μονάδων ντουλάπας θα πραγματοποιηθεί μία φορά ανά έτος, σε μηχανήματα διαφορετικών τύπων, εταιρειών και αποδόσεων. 2.4 Συντήρηση & ρύθμιση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων Κ.Κ.Μ. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 1. πλύσιμο των φίλτρων, το χημικό καθαρισμό του κοινού στοιχείου ψύξης θέρμανσης καθώς 2. πλύσιμο του φυγοκεντρικού ανεμιστήρα 3. πλύσιμο των πλαστικών ή μεταλλικών τμημάτων όπου απαιτείται. 4. θα γίνει έλεγχος τόσο στις καλωδιώσεις όσο και στις πλακέτες της ΚΚΜ.

5 15PROC Η συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων Κ.Κ.Μ. θα πραγματοποιηθεί μία φορά ανά έτος, σε μηχανήματα διαφορετικών τύπων, εταιρειών και αποδόσεων. Εντός της τιμής προσφοράς θα περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα μικροϋλικά και αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση όλων των ανωτέρων των κλιματιστικών μηχανημάτων. Η εκτέλεση του έργου της ετήσιας συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων από τον ανάδοχο θα γίνεται κατόπιν υποδείξεων και παρακολούθηση από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία θα συγκροτηθεί αρμοδίως, στην σύνθεση της οποίας θα συμμετέχει Μηχανικός της Δ/νση Τεχνικών Έργων. 2.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 1. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να υποδεικνύει τις εγκαταστάσεις ρυθμιστικών στοιχείων με σκοπό την βελτίωση των αποδόσεων, την επίτευξη οικονομίας στις καταναλώσεις και την αποφυγή υπερθερμάνσεων ή υποθερμάνσεων στους χώρους του κτιρίου με κατάλληλες ρυθμίσεις. 2. Τα υλικά-ανταλλακτικά που θα αντικαθίστανται, θα απομακρύνονται από τους χώρους κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Παρακολούθησης. 3. Οι εργασίες θα γίνονται σε όλα τα Υπηρεσιακά Κτίρια της Π.Κ.Μ, θα παρακολουθούνται και θα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 4.Ο συντηρητής έχει υποχρέωση να διαθέτει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση κάθε όργανο ή συσκευή για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων και κλιματιστικών μηχανημάτων και κάθε εργαλείο απαραίτητο για την επισκευή και την ρύθμισή τους. 5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση κάποιας συσκευής από την Υπηρεσία, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο. Δίνεται παρακάτω αναλυτικός πίνακας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. με τον αντίστοιχο αριθμό και τύπο κλιματιστικών μηχανημάτων.

6 - 6-15PROC ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 198 ΤΟΙΧΟΥ SPLIT UNIT FAN COIL UNITS ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 60 1 ΚΤΗΡΙΟ Π.Σ.- ΓΡ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ,ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ,ΑΙΘ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ- ΩΝ ΚΤΗΡΙΟ Π.Σ. - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΩΡΟΦΟ - Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 8 ΚΤΗΡΙΟ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜ.& CIBUS - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 ΚΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ.ΕΣ. ΕΛΕΓΧΟΥ 2 ΚΤΗΡΙΟ 1 - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟ 2 - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 12 (4ος όροφος) - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 (7ος & 8ος όροφος) 9 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΛ Α.Π.Θ. (ΟΡΟΦΗ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ) 2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΕΡΜΟΥ) 2 ΚΟΡΔΕΛΙΟ (2ο & 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 2 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΠΛ. ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΩΝ ΠΑΤΡΙΔΩΝ) 2 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ (ΣΧΟΛΕΙΟ) 1 ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΑΛΣΟΣ) 2 ΣΙΝΔΟΣ (ΤΕΙ, ΟΡΟΦΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 2 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 53 (4ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΩΡΑΙΟΚΆΣΤΡΟΥ ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 12 (3ος όροφος) - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 12 (7ος όροφος) 2 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 12 (7ος όροφος) - ΤΗΛ / Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 (1ος,2ος,3ος & 6ος) ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΑΝΤΑΛΟΥ 32 (3ος όροφος) - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 63 (3ος όροφος) - ΤΗΛ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 63 (2ος όροφος) - ΤΗΛ ΓΑΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 12 - ΤΗΛ ΓΑΟ ΙΩΝΙΑΣ - ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32 - ΤΗΛ ΓΑΟ ΛΑΓΚΑΔΑ & ΤΜ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΣ. ΥΔΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΡΩΝ 14 ΤΗΛ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΤΗΛ

7 - 7-15PROC ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΤΗΛ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ - ΤΗΛ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ - ΤΗΛ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ - ΤΗΛ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΧΟΥ - ΤΗΛ ΤΜ. ΦΥΤ.&ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΓΡ. ΜΗΧΑΝ.) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 34 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΤΗΛ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΗΡΙΟ 12η ΠΥΛΗ ΛΙΜΕΝΟΣ 4 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Κ.Μ. - ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Κ.Μ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡ. Π.Ε.Θ. - ΤΜ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΑΙΟΥ 15 & ΣΟΛΩΜΟΥ 1 - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 15 - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕ ΘΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ.Ε. ΘΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 15 - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ.Ε. ΘΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (5ος όροφος) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (4ος όροφος) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ Τ.Κ ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ (Α) ΚΤΕΟ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12ο ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ & ΜΗΛΟΥ 33 - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΑΠΦΟΥΣ 44 - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΣΥΠ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 8 (20ο ΛΥΚΕΙΟ) - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΣΥΠ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ 11& ΣΑΠΦΟΥΣ 3 ΠΕΡΑΙΑ ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 26 ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2ο ΚΕΣΥΠ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΛΟΥΤΡΩΝ 14 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΤΚ ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 46 - ΤΗΛ Β ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ -(3ος όρ.) ΤΗΛ Δ/ΝΣΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 7 ΣΥΝΟΛΟ

8 - 8-15PROC Η συντήρηση των ανωτέρων κλιματιστικών θα περιλαμβάνει την μία άπαξ ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων με ότι αυτή απαιτεί. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης όλου του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με σειρά προτεραιότητας και κριτήριο τις υπηρεσιακές ανάγκες των Δ/νσεων που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα, όπως αυτός θα υποδεικνύονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. Σημειώνεται δε ότι σε περίπτωση μετακόμισης ή μεταστέγασης μίας η περισσοτέρων υπηρεσιών του ανωτέρου πίνακα δεν θα εκλείψει είτε η αντίστοιχή συντήρηση αλλά θα πραγματοποιηθεί στην νέα ταχυδρομική Δ/νση. Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά αιτιολογημένες συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 3.ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» και το άλλο «αντίτυπο», όπου το «πρωτότυπο» θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του, με τα υπόλοιπα αντίτυπα. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους,ανεξάρτητους,σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 1)«Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»,ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση (άρθρο 5). 2)«Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου,όπως περιγράφεται το άρθρο 6. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της

9 15PROC προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα πρόσκληση. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ). 5.ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατέχουν μία από τις παρακάτω άδειες: α) Τεχνικού Ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας β) Τεχνικού Ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας γ) Τεχνικού Ψυκτικών εγκαταστάσεων 3ης ειδικότητας γ)τεχνικού Ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών βάσει του Π.Δ. 87/96 και να διαθέτουν ικανό αριθμό εξειδικευμένων τεχνικών για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. 2) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία προσκομίζοντας βεβαιώσεις ή τιμολόγια. 3) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα ορίζεται ο υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και κλιματιστικών μηχανημάτων και θα δηλώνεται ότι τα άτομα που θα απασχοληθούν διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνικά προσόντα. 4) Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή. 5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. (Οι υπεύθυνες δηλώσεις, υπογράφονται από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς,και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.)

10 15PROC Όλοι οι συντηρητές και τεχνικοί που θα εργαστούν στις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ, θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Όλες οι εργασίες συντήρησης, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής για την Ελληνική αγορά. 6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την οικονομική προσφορά παρέχεται Υπόδειγμα προς υποχρεωτική συμπλήρωση, που αφορά όλο το έργο, και θα δίνεται : α)τιμή μονάδας ανά τύπο κλιματιστικού χωρίς Φ.Π.Α, β) συνολική τιμή του εν λόγω έργου χωρίς Φ.Π.Α και τέλος συνολική τιμή του έργου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή,επί του συνολικού έργου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η Πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής, καθώς και όλων τον νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα εξετασθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος και θα αξιολογηθεί, στη συνέχεια όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών».μειοδότης θα αναδειχθεί ο ανάδοχος του οποίου η οικονομική προσφορά είναι η χαμηλότερη σε ότι αφορά το σύνολο του έργου. Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα καταγραφούν αρχικά οι οικονομικές προσφορές και στη συνέχεια θα διεξαχθεί η διαπραγμάτευση επί των αρχικών τιμών των υποψηφίων,προς βελτίωση και επίτευξη συμφέρουσας τιμής. Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού έργου μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

11 15PROC Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε φάκελο μέχρι τις και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198. Το άνοιγμα το προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα στις και ώρα 15:00 μ.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

12 PROC ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο/Η καταθέτει την οικονομική προσφορά της, αποδεχόμενη/ος πλήρως τους όρους και τις εργασίες και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην με Αρ.Πρωτ: /3166 / με Αρ.ΑΔΑ: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου της συντήρησης παρακολούθησης των κλιματιστικών μηχανημάτων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ, των υπηρεσιών της Π.Ε.Θεσσαλονίκης και των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν.Θες/νίκης. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Α/α ΤΥΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 SPLIT UNIT ΤΟΙΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ 12 ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 3 FAN COIL UNITS ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Ο Υποψήφιος

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα