14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002384404 2014-11-06"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :58:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΒΤΔ7ΛΛ-ΩΦΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1459/54 ΑΔΑ: Ταχ. Δ/νση : Βας. Όλγας 198 Τ.Κ Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάθεση του έργου της: «Ετήσιας Συντήρησης Αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς και των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης»,με απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας σύμβασης του έργου της Συντήρησης - Αναγόμωσης των Πυροσβεστήρων της Π.Κ.Μ,της Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, και έχοντας υπόψη: 1.Το Ν.385/010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»..Το Ν.4071/01, αρ. Φ.Ε.Κ.85 Τεύχος Α «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 009/50/ΕΚ». 3.Το Π.Δ.133/010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 4.Το Ν.8/95, άρθρο, παράγραφο 13, περ.viii Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ. 19 Α / ) περί ανάδειξης προμηθευτή με 1

2 απευθείας ανάθεση. 5.Το Ν. 3/95 (ΦΕΚ 47 Α / ) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Π.Δ.118/007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο, εδάφιο α (ΦΕΚ 150 Α / ). 7.Την αριθμ.35130/739/ Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν.3/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 8. Το Ν.450/ , άρθρο 3 περί Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου. 9. Την αριθ /45/ (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 34/ ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονίας περί Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Π.Κ.Μ. 10.Το αριθμ /359/ έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης, με τα οποία μας αιτείται την ανάγκη του εν λόγω έργου. 11.Την αριθμ /338/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 1357, με ΑΔΑ:ΒΙΗΜ7ΛΛ- ΩΩΠ, ΑΔΑΜ:14 REQ ,με αριθμ. Καταχώρησης 34 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε- Κωδ Λοιπές ειδικές αμοιβές καθώς και την αριθμ.48/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Προκηρύσσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης για το έργο της Ετήσιας Συντήρησης και Αναγόμωσης των πυροσβεστήρων της Π.Κ.Μ, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου και κατόπιν διαπραγμάτευσης μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,με δικαίωμα προαίρεσης 1.000,00. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την οποία έχει γίνει δέσμευση πίστωσης με την αριθμ.1357 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης, Το δικαίωμα προαίρεσης θα ενεργοποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις : α) Εκ νέου αναγόμωσης πυροσβεστήρων, ήδη αναγομωμένων, μετά από έκτακτη χρήση τους κατά την διάρκεια της χρονιάς. β) Μη καταγεγραμμένων στον παρακάτω Πίνακα 1 πυροσβεστήρων που χρήζουν συντήρηση ή/και αναγόμωση. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή,να καταγράψει σε μία κατάσταση τους πυροσβεστήρες που βρέθηκαν και στην συνέχεια μετά το τέλος του καταγεγραμμένου έργου θα ακολουθήσει η συντήρηση ή/και αναγόμωση αυτών των πυροσβεστήρων,πάντα με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπή.

3 1.ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της παρούσας είναι η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων της ΠΚΜ, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 1 που ακολουθεί και περιγράφει αναλυτικά όλο τον υφιστάμενος εξοπλισμός σε πυροσβεστήρες διαφόρων ειδών και μεγεθών όπως φορητών, τροχήλατων, οροφής, καθώς και πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα (CO), που χρήζουν συντήρηση ή/και αναγόμωση. Στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί περιγράφει αναλυτικά τους πυροσβεστήρες που πρέπει να αναγομωθούν. Με τον όρο συντήρηση εννοούνται οι εργασίες, τα υλικά πλήρωσης και τα ανταλλακτικά (τυχόν φθαρμένων εξαρτημάτων) που θα απαιτηθούν για τον πλήρη έλεγχο της καλής λειτουργίας τους, τον εντοπισμό και τη διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών, την αναγόμωση των πυροσβεστήρων λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 5, 10 και 15 ετών για τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και των 10 ετών για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακα καθώς και ο εργαστηριακός-υδραυλικός έλεγχος. Επίσης στη συντήρηση των πυροσβεστήρων περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστήρων. Η συντήρηση / αναγόμωση θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψ το μέσο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον τύπο, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και το είδος του υλικού που περιέχει ο πυροσβεστήρας. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ABC ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ CO Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Π.Κ.Μ. Βασ. Όλγας 198 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ης Οκτωβρίου Προβλήτα 11 Λιμένα Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μοναστηρίου 1 (4ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασ. Ηρακλείου 1 (ος, 7ος, 8ος όροφος) Τ.Ε. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ

4 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. Στρωμνίτσης 53 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Στρωμνίτσης 53 (4ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Σ.Σ. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ) ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Σ.Σ. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αιγαίου 15 & Σολωμού 1 (1ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αιγαίου 15 & Σολωμού 1 (1ος,ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Παπαναστασίου 3 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. Παπαναστασίου 3 (ος όροφος) Γ.Α.Ο. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 5ης Μαρτίου Γ.Α.Ο. ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΣ.ΥΔΑΤΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ Λουτρών 14 (3ος όροφος) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΜΑΛΓΑΡΩΝ Λ. Θεσ/κης & Π. Μελά ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1 17 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Δημοκρατίας ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΗΡΙΟ) 1η Πύλη Λιμένα Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΓΡ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) Σοφοκλέους 34 Σταυρούπολη Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μοναστηρίου 1 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Μοναστηρίου 1 (τμήμα 7ου ορόφου) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΧΟΡΗΓ. ΑΔΕΙΩΝ-ΤΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μοναστηρίου 1 (7ος όροφος)

5 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Βασ. Ηρακλείου 1 (1ος,ος, 3ος & τμήμα ου ορόφου) Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 χλμ. Θεσ/νίκης Πολυγύρου Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ (Β ) ΚΤΕΟ Περιοχή Καλοχωρίου Λαχαναγοράς Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Περιοχή Καλοχωρίου Λαχαναγοράς Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ (Α ) ΚΤΕΟ Περιοχή Καλοχωρίου Λαχαναγοράς Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ.Ε.Θ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε.Θ. Μοναστηρίου 15 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μοναστηρίου (4ος όροφος) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κατσιμίδη & Μήλου 33 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη, Σταυρούπολη (1ος όροφος) Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη, Σταυρούπολη (ος-3ος όρ.) Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σαπφούς 44 Α` ΚΕΔΔΥ 10 χλμ Θεσ/νίκης - Μουδανιών Β` ΚΕΔΔΥ Κολοκοτρώνη, Σταυρούπολη (3ος όροφος) ΣΥΝΟΛΟ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ABC ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ CO Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Π.Κ.Μ. Βασ. Όλγας 198 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ης Οκτωβρίου Προβλήτα 11 Λιμένα Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μοναστηρίου 1 (4ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασ. Ηρακλείου 1 (ος, 7ος, 8ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. Στρωμνίτσης 53 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Στρωμνίτσης 53 (4ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Σ.Σ. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ) ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Σ.Σ. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ)ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αιγαίου 15 & Σολωμού 1 (1ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αιγαίου 15 & Σολωμού 1 (1ος,ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Παπαναστασίου 3 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. Παπαναστασίου 3 (ος όροφος) Γ.Α.Ο. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 5ης Μαρτίου Γ.Α.Ο. ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΣ. ΥΔΑΤΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ Λουτρών 14 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΜΑΛΓΑΡΩΝ Λ. Θεσ/κης & Π. Μελά Τ.Ε. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1

7 17 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ 1 18 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Δημοκρατίας ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΗΡΙΟ) 1η Πύλη Λιμένα Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΓΡ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) Σοφοκλέους 34 Σταυρούπολη Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μοναστηρίου 1 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Μοναστηρίου 1 (τμήμα 7ου ορόφου) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΧΟΡΗΓ. ΑΔΕΙΩΝ - ΤΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μοναστηρίου 1 (7ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Βασ. Ηρακλείου 1 (1ος,ος, 3ος & τμήμα ου ορόφου) Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 χλμ. Θεσ/νίκης Πολυγύρου Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ (Β ) ΚΤΕΟ Περιοχή Καλοχωρίου Λαχαναγοράς Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Περιοχή Καλοχωρίου Λαχαναγοράς Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ (Α ) ΚΤΕΟ Περιοχή Καλοχωρίου Λαχαναγοράς Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ.Ε.Θ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε.Θ. Μοναστηρίου 15 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μοναστηρίου (4ος όροφος) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κατσιμίδη & Μήλου

8 3 4 5 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη, Σταυρούπολη (1ος όροφος) Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη, Σταυρούπολη (ος-3ος όρ.) Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σαπφούς 44 Α` ΚΕΔΔΥ 10 χλμ Θεσ/νίκης - Μουδανιών Β` ΚΕΔΔΥ Κολοκοτρώνη, Σταυρούπολη (3ος όροφος) ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Συντήρηση Η συντήρηση σύμφωνα με την νομοθεσία πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ελέγχεται εξωτερικά ο πυροσβεστήρας για τυχόν διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα ή βλάβες. Στη συνέχεια ανοίγεται ο πυροσβεστήρας, λύνεται το κλείστρο, αντικαθίστανται τα ελαστικά μέρη στεγανοποίησης και ελέγχεται γενικά το κλείστρο και τα εξαρτήματα του ενώ λιπαίνονται τα κινούμενα μέρη με ειδικό λιπαντικό. Τα φθαρμένα εξαρτήματα απορρίπτονται και αντικαθίστανται με καινούργια. Ελέγχεται το πυροσβεστικό υλικό ως προς την κατάσταση του και ελέγχεται η σκόνη η οποία δεν πρέπει να έχει πήγματα και σβολιάσματα καθώς και το βάρος,σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις τότε η σκόνη είτε κοσκινίζεται είτε περνά από το μηχάνημα που κάνει αναγόμωση για να είναι αφράτη και όχι πετρωμένη ώστε να μπορεί να περάσει από τον σωλήνα εκτόξευσης χωρίς να δημιουργήσει φραξίματα. Επανατοποθετείται το πυροσβεστικό υλικό συμπληρώνοντας αν απαιτηθεί υλικό και τελικά εισάγεται το προωθητικό αέριο. Ο πυροσβεστήρας πρέπει να περάσει από έλεγχο στεγανότητας. Τοποθετείται ο ειδικός δακτύλιος ελέγχου μεταξύ του σώματος και του κλείστρου του πυροσβεστήρα, χρώματος πράσινο για το έτος 014 και συμπληρώνεται η ετικέτα ελέγχου συντήρησης και λειτουργίας.. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Αναγόμωση Η διαδικασία της αναγόμωσης πραγματοποιείται κάθε 5 έτη για τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και κάθε 10 έτη για τους πυροσβεστήρες CO. Ελέγχεται εξωτερικά ο πυροσβεστήρας για τυχόν διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα ή βλάβες. Στη συνέχεια ανοίγεται ο πυροσβεστήρας, λύνεται το κλείστρο, αντικαθίστανται τα ελαστικά μέρη στεγανοποίησης και ελέγχεται γενικά το κλείστρο και τα εξαρτήματα του ενώ λιπαίνονται τα κινούμενα μέρη με ειδικό λιπαντικό. Τα φθαρμένα εξαρτήματα απορρίπτονται και αντικαθίστανται με καινούργια. 8

9 Εκκενώνεται το περιεχόμενο του πυροσβεστήρα και αντικαθίστανται με νέο κατασβεστικό υλικό. Εισάγεται το προωθητικό αέριο και ελέγχεται η στεγανότητα του πυροσβεστήρα. Μετά τον κλείνουμε έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να βεβαιωθούμε για την καταλληλότητα του πυροσβεστήρα. Τοποθετείται ο ειδικός δακτύλιος ελέγχου μεταξύ του σώματος και του κλείστρου του πυροσβεστήρα, χρώματος πράσινο για το έτος 014 και συμπληρώνεται η ετικέτα ελέγχου συντήρησης και λειτουργίας.3 Εργαστηριακός Υδραυλικός έλεγχος Εργαστηριακός έλεγχος με αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού και αποστολή για υδραυλική δοκιμή και πλήρη επανέλεγχο του συγκροτήματος πίεσης του πυροσβεστήρα. Υπενθυμίζουμε ότι η πίεση και ημερομηνία της υδραυλικής δοκιμής πρέπει να χαράσσονται ανάγλυφα στο σώμα του πυροσβεστήρα ή της φιάλης. Ο εργαστηριακός έλεγχος, σύμφωνα με την νομοθεσία γίνεται ανά 10 έτη. Κάθε φιάλη πυροσβεστήρα θα είναι εφοδιασμένη με δακτύλιο και καρτελάκι ημερομηνίας ελέγχου ή αναγόμωσης για την προβλεπόμενη από το νόμο επανάληψη. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Οι ανωτέρω εργασίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και εργαστηριακού υδραυλικού ελέγχου των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθούν μόνο από πιστοποιημένες αναγνωρισμένες εταιρείες και πιστοποιημένα αρμόδια άτομα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.18/43/005 (ΦΕΚ5/Β /005) Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης, καθώς και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων.. Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που πιθανόν θα απαιτηθούν καθώς και των δαπανών που απορρέουν από τους σχετικούς κανονισμούς και νομοθεσία, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. 3. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων μετά τις εργασίες,συντήρησης και αναγόμωσης ελέγχου. 4. Οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες θα παραλαμβάνονται (όπως ορίζεται στις ανωτέρω ΚΥΑ) από τους χώρους των αναφερόμενων κτιρίων και μετά θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται στην ίδια θέση, έτοιμοι προς χρήση, με ευθύνη και με δαπάνες του αναδόχου. Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται τμηματικά και με τρόπο που δε θα αφήσει κανένα χώρο χωρίς την κάλυψη των απολύτως απαραίτητων πυροσβεστήρων. 9

10 5. Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι θα αποσυρθούν και θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης με τους αριθμούς των πυροσβεστήρων που αποσύρονται.. Τα ανταλλακτικά που κρίνονται ακατάλληλα θα αλλαχθούν, πάντα μετά από ενημέρωση της αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης. 7. Πυροσβεστήρες που χρησιμοποιήθηκαν θα αναγομώνονται το ταχύτερο δυνατό, ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 8. Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την προβλεπόμενη από την νομοθεσία ανάγλυφη σήμανση. 9. Όλοι οι πυροσβεστήρες που θα υποβάλλονται σε διαδικασίες συντήρησης ή /και αναγόμωσης θα φέρουν την προβλεπόμενη από την νομοθεσία αυτοκόλλητη, ανεξίτηλη και ευανάγνωστη ετικέτα ελέγχου η οποία δεν θα καλύπτει τις σημάνσεις του κατασκευαστή και θα παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα : α) ελεγμένο από το αρμόδιο άτομο με αρ. πιστοποίησης του αρμόδιου ατόμου, β) ημερομηνία ελέγχου-συντήρησης ή /και αναγόμωσης (έτος και μήνας) γ) η ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία δ) όνομα, διεύθυνση και αρ. πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας 10. Όλοι οι πυροσβεστήρες που θα υποβάλλονται σε διαδικασίες συντήρησης ή /και αναγόμωσης θα φέρουν δακτύλιο ελέγχου, οποίος θα είναι κατασκευασμένος από συμπαγές υλικό, ενιαίου κυκλικού σχήματος (δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο ( η περιφέρεια της εφάπτεται στο λαιμό του κελύφους) που να μην επιτρέπει στο δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος-μηχανισμού εκτόξευσης, μανόμετρο, κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως. Η τοποθέτηση του δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζει την λειτουργικότητα του και θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του θα είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης- αναγόμωσης. 11. Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης, τις βεβαιώσεις ελέγχου και καλής λειτουργίας για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων ανά Δ/νση που έχουν συντηρηθεί ή /και αναγομωθεί για διάστημα ενός έτους. 1. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα παραδώσει ξεχωριστές υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε ένα κτίριο όπου στεγάζεται μία υπηρεσία (σύμφωνα με τον πίνακα 1) στις οποίες θα αναγράφονται ο τύπος και η ποσότητα των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν ή /και αναγομώθηκαν. Σε κάθε υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας, ο 10

11 αριθμός πιστοποίησης του αρμοδίου ατόμου που ορίστηκε από την αναγνωρισμένη εταιρία ως Τεχνικός υπεύθυνος και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της αναγνωρισμένης εταιρείας. Σύμφωνα με το έντυπο και τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 13. Ο συντηρητής μετά το πέρας των εργασιών είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει και να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης το μητρώο συντήρησης ή /και αναγόμωσης πυροσβεστήρων της Π.Κ.Μ. στο οποίο θα αναγράφονται σε αναλυτική κατάσταση (ηλεκτρονική μορφή.xls) οι πυροσβεστήρες που συντηρήθηκαν, οι πυροσβεστήρες που αναγομώθηκαν, οι πυροσβεστήρες που υπεβλήθησαν σε υδραυλική δοκιμή, οι πυροσβεστήρες που κρίθηκαν ακατάλληλοι καθώς και η ανάγκη τυχόν προμήθειας καινούργιων πυροσβεστήρων, ανά κτίριο στεγασμένης υπηρεσίας. Επιπλέον για κάθε έναν πυροσβεστήρα θα αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία : Αύξων αριθμός Αριθμός σειράς φιάλης Κατασκευαστής φιάλης- κατασκευαστής πυροσβεστήρα ή προμηθευτής Περιεχόμενο είδος και βάρος Ημερομηνία κατασκευής Ημερομηνία ελέγχου (έτος και μήνας) Παρατηρήσεις ελέγχου για το υλικό γόμωσης, την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων, την αναγόμωση, την υδραυλική δοκιμή κλπ Ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη απαιτούμενη διαδικασία αναγόμωσης. 4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εξωτερικά στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. Εσωτερικά του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα: 1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ., στην οποία πρέπει να αναφέρονται: α. το περιεχόμενο του κυρίως φακέλου β. το ότι η προσφορά τους ισχύει και δεσμεύεται για 10 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού. 11

12 γ. ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται στο (άρθρο 5) της παρούσας πρόσκλησης, σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο και αντίγραφο, τοποθετημένα σε σφραγισμένο υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Το πρώτο αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με το δεύτερο αντίτυπο, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο Υπόδειγμα προς συμπλήρωση, σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο και αντίγραφο, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το πρώτο αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με το δεύτερο αντίτυπο, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 5.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.Αδεία λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.Ευκρινή Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών από το Φορέα Διαπίστευσης που να αποδεικνύει ότι διαθέτει πιστοποίηση ως Αναγνωρισμένη Εταιρεία Επιχείρηση. 3. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται : α)το όνομα του πιστοποιημένου Αρμόδιου Ατόμου, β) ο αριθμός πιστοποιητικού που αυτός φέρει γ) το αρμόδιο πιστοποιημένο άτομο θα είναι είτε συνεργάτης της εταιρείας είτε υπάλληλος της εταιρείας και έχει οριστεί ως Τεχνικός Υπεύθυνος. 4) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου (3) τριμήνου απ όπου να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και γενικότερα ότι η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 5)Πιστοποιητικό αρμόδιου Επιμελητηρίου.. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην οικονομική προσφορά οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν στο σύνολο του έργου και συγκεκριμένα : α) στο κόστος συντήρησης (Πίνακας Α) ανά πυροσβεστήρα ανάλογα με τον τύπο, τη χωρητικότητα και το υλικό γόμωσης του. Όλοι οι πυροσβεστήρες θα συντηρηθούν δηλαδή και οι 1, 1

13 β) στο κόστος αναγόμωσης των 35 πυροσβεστήρων όπως καταγράφονται στον Πίνακας Β ανάλογα με τον τύπο, τη χωρητικότητα και το υλικό γόμωσης του. Η τιμή θα δίνεται ανά πυροσβεστήρα και θα προκύπτει με βάση την τιμή ανά κιλό υλικού γόμωσης (ξηράς σκόνης ή CO) και τη χωρητικότητα σε κιλά του πυροσβεστήρα. Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παρατίθεται στο τέλος τους παρόντος εγγράφου Πίνακας Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς προς συμπλήρωση. Σημειώνεται δε ότι ο ανάδοχος που θα προκύψει προτού παραλάβει τους πυροσβεστήρες, θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία πρέπει να είναι παρούσα κατά την παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων. Όλοι οι πυροσβεστήρες θα θεωρούνται εν δυνάμει αναγομωτέοι, σε περίπτωση χρήσης τους κατά τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Το κόστος των εν δυνάμει αναγομωτέων πυροσβεστήρων θα καλύπτεται κατά περίπτωση από το ποσό προαίρεσης των 1.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που έχει προβλεφθεί. Η τιμή αναγόμωσης θα υπολογίζεται με τον προαναφερθέντα τρόπο. Ο συντηρητής που θα προκύψει οφείλει να ενημερώσει την Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης για τους πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι και με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής θα καταστραφούν. Όσοι πυροσβεστήρες κριθούν ακατάλληλοι θα εκλείψει η συντήρηση και αναγόμωση και θα δοθεί Υπεύθυνη δήλωση με τους αριθμούς των πυροσβεστήρων που θα αποσυρθούν ή καταστραφούν. 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης όλου του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, οι δε εργασίες που οφείλει να εκτελέσει ο ανάδοχος για την κάθε Δ/νση δε μπορεί να ξεπεράσει τις 10 ημερολογιακές ημέρες. Η παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. 8. ΙΣΧΥ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (10) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν την λήξη. Μετά τη λήξη και 13

14 του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ). 9.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα επικοινωνεί πάντα με την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησής για όλες τις ενέργειες της. Ο ανάδοχος θα φροντίζει κατά την συλλογή των πυροσβεστήρων να μην αφήνει ακάλυπτο το κτήριο,το τμήμα ή την Δ/νση χωρίς πυροσβεστήρες υπό χρήση και να ολοκληρώνει τις απαιτούμενες εργασίες ανά Δ/νσεις εντός 10 ημερών από την παραλαβή τους Οι πυροσβεστήρες θα επανατοποθετούνται από τα σημεία που θα παραλαμβάνονται. Οι πυροσβεστήρες θα κρεμαστούν στους υπάρχοντες αντίστοιχους γάντζους και όπου αυτοί δεν υπάρχουν θα τοποθετούνται νέοι. Θα δίνεται Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για όλες τις ενέργειες και εργασίες συντήρησης φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων στην αρμόδια επιτροπή. Ο συντηρητής θα έχει την αστική και ποινική ευθύνη για την καλή λειτουργία των πυροσβεστήρων, τέλος θα παρέχεται εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν συντηρηθεί αναγομωθεί για διάστημα ενός έτους. 10.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η Πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης καθώς και όλων τον νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος και θα αξιολογηθεί, όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα καταγραφούν αρχικά οι οικονομικές προσφορές και στη συνέχεια θα διεξαχθεί η διαπραγμάτευση επί των αρχικών τιμών των υποψηφίων,προς βελτίωση και επίτευξη συμφέρουσας τιμής. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο ανάδοχος του οποίου η οικονομική προσφορά είναι η χαμηλότερη σε ότι αφορά το σύνολο του έργου δηλαδή του Πίνακα Α και Β αθροιστικά, μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους εγγράφως σε φάκελο μέχρι τις και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος 14

15 Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198. Η διαδικασία διενέργειας της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί από την Υπηρεσία,κατόπιν προσκλήσεις προς τους υποψηφίους μετά την συγκέντρωση των προσφορών. Μ.Ε.Π. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ 15

16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Επιχείρηση με την επωνυμία... που εκπροσωπείται από τον... καταθέτει την οικονομική προσφορά της, αποδεχόμενη πλήρως τους όρους της αριθμ:... με Αρ.ΑΔΑ... πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων για της κεντρικές Υπηρεσίες της Π.Κ.Μ, της Π.Ε.Θεσσαλονίκης και των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν.Θες/νίκης. Α)ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Π.Κ.Μ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 10 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 78 5 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 1 1 ΚΙΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ 1 5 ΚΙΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ 1 50 ΚΙΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ 13 ΚΙΛΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 4 1 ΚΙΛΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΚΟΝΗΣ -3 ΚΙΛΑ CO 1 1

17 5 ΚΙΛΑ CO 5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡ/ΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ(Α) ΑΝΕΥ ΦΠΑ Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Π.Κ.Μ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤ ΗΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 38 5 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 1 ΚΙΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ 3 5 ΚΙΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ 50 ΚΙΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΙΛΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 1 1 ΚΙΛΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 10 17

18 -3 ΚΙΛΑ CO 1 5 ΚΙΛΑ CO ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡ/ΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 35 ΣΥΝΟΛΟΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Α+Β) ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥ ΦΠΑ Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ 18

15PROC002684604 2015-04-02

15PROC002684604 2015-04-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.02 14:42:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 725Ι7ΛΛ-5ΧΘ Θεσσαλονίκη: 02-04-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:431088/13942

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.:15543 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815579 2015-06-02

15PROC002815579 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065575 2015-09-18

15PROC003065575 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003062126 2015-09-18

15PROC003062126 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 08:39:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΦΣ7ΛΛ-Χ00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457Ω7ΛΛ-865. Θεσσαλονίκη 15-11-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 203788/11942 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 457Ω7ΛΛ-865. Θεσσαλονίκη 15-11-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 203788/11942 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15-11-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 203788/11942 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 25/08/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:9604/746814 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001700387 2013-11-05

13PROC001700387 2013-11-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 04 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 417083/13748 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/3/12 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4998 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ: Γρ. Προμηθειών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΑΚ Α.Ε. 2014»

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΑΚ Α.Ε. 2014» Αριθμ. Πρωτ.: 4916 Χανιά 26.8.2014 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΑΚ Α.Ε. 2014» Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 31-8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 229420/5580 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Χανδόλια Αναστασία Τηλέφωνο : 2351 351 245 Fax : 2351 351 221 email : a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr

Πληροφορίες : Χανδόλια Αναστασία Τηλέφωνο : 2351 351 245 Fax : 2351 351 221 email : a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 01 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.153526(1421) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Aνάθεση εργασιών σε υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμήμα Προμηθειών 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ. 2107464102 ΚΟΙΝ.: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΔΔ1-ΦΕΞΑ Φ.800/101/2686

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κιλκίς, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:οικ.489800/6339 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 38 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΚΜ. Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ.430994(13993)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 38 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΚΜ. Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ.430994(13993) ΔΗΜΟΣΙ ΔΙΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΣΗ 38 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΚΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Π.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΚΜ Βενιζέλου 89 23313 53400 23310 77885 dmetafepik@imathia.pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:37:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΨΙΦΓ-ΚΝΒ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 06 - -0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 607/806 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13208 ΤΗΛ: 213 2058448 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑ: 306671 CPV: 34350000-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.430,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.018,90

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002659623 2015-03-23

15PROC002659623 2015-03-23 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001656942 2013-10-09

13PROC001656942 2013-10-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. ΜΑΡΓΩΝΗ Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα