14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002384404 2014-11-06"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :58:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΒΤΔ7ΛΛ-ΩΦΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1459/54 ΑΔΑ: Ταχ. Δ/νση : Βας. Όλγας 198 Τ.Κ Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάθεση του έργου της: «Ετήσιας Συντήρησης Αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς και των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης»,με απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας σύμβασης του έργου της Συντήρησης - Αναγόμωσης των Πυροσβεστήρων της Π.Κ.Μ,της Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, και έχοντας υπόψη: 1.Το Ν.385/010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»..Το Ν.4071/01, αρ. Φ.Ε.Κ.85 Τεύχος Α «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 009/50/ΕΚ». 3.Το Π.Δ.133/010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 4.Το Ν.8/95, άρθρο, παράγραφο 13, περ.viii Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ. 19 Α / ) περί ανάδειξης προμηθευτή με 1

2 απευθείας ανάθεση. 5.Το Ν. 3/95 (ΦΕΚ 47 Α / ) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Π.Δ.118/007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο, εδάφιο α (ΦΕΚ 150 Α / ). 7.Την αριθμ.35130/739/ Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν.3/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 8. Το Ν.450/ , άρθρο 3 περί Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου. 9. Την αριθ /45/ (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 34/ ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονίας περί Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Π.Κ.Μ. 10.Το αριθμ /359/ έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης, με τα οποία μας αιτείται την ανάγκη του εν λόγω έργου. 11.Την αριθμ /338/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 1357, με ΑΔΑ:ΒΙΗΜ7ΛΛ- ΩΩΠ, ΑΔΑΜ:14 REQ ,με αριθμ. Καταχώρησης 34 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε- Κωδ Λοιπές ειδικές αμοιβές καθώς και την αριθμ.48/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Προκηρύσσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης για το έργο της Ετήσιας Συντήρησης και Αναγόμωσης των πυροσβεστήρων της Π.Κ.Μ, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου και κατόπιν διαπραγμάτευσης μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,με δικαίωμα προαίρεσης 1.000,00. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την οποία έχει γίνει δέσμευση πίστωσης με την αριθμ.1357 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης, Το δικαίωμα προαίρεσης θα ενεργοποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις : α) Εκ νέου αναγόμωσης πυροσβεστήρων, ήδη αναγομωμένων, μετά από έκτακτη χρήση τους κατά την διάρκεια της χρονιάς. β) Μη καταγεγραμμένων στον παρακάτω Πίνακα 1 πυροσβεστήρων που χρήζουν συντήρηση ή/και αναγόμωση. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή,να καταγράψει σε μία κατάσταση τους πυροσβεστήρες που βρέθηκαν και στην συνέχεια μετά το τέλος του καταγεγραμμένου έργου θα ακολουθήσει η συντήρηση ή/και αναγόμωση αυτών των πυροσβεστήρων,πάντα με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπή.

3 1.ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της παρούσας είναι η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων της ΠΚΜ, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 1 που ακολουθεί και περιγράφει αναλυτικά όλο τον υφιστάμενος εξοπλισμός σε πυροσβεστήρες διαφόρων ειδών και μεγεθών όπως φορητών, τροχήλατων, οροφής, καθώς και πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα (CO), που χρήζουν συντήρηση ή/και αναγόμωση. Στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί περιγράφει αναλυτικά τους πυροσβεστήρες που πρέπει να αναγομωθούν. Με τον όρο συντήρηση εννοούνται οι εργασίες, τα υλικά πλήρωσης και τα ανταλλακτικά (τυχόν φθαρμένων εξαρτημάτων) που θα απαιτηθούν για τον πλήρη έλεγχο της καλής λειτουργίας τους, τον εντοπισμό και τη διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών, την αναγόμωση των πυροσβεστήρων λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 5, 10 και 15 ετών για τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και των 10 ετών για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακα καθώς και ο εργαστηριακός-υδραυλικός έλεγχος. Επίσης στη συντήρηση των πυροσβεστήρων περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστήρων. Η συντήρηση / αναγόμωση θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψ το μέσο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον τύπο, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και το είδος του υλικού που περιέχει ο πυροσβεστήρας. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ABC ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ CO Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Π.Κ.Μ. Βασ. Όλγας 198 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ης Οκτωβρίου Προβλήτα 11 Λιμένα Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μοναστηρίου 1 (4ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασ. Ηρακλείου 1 (ος, 7ος, 8ος όροφος) Τ.Ε. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ

4 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. Στρωμνίτσης 53 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Στρωμνίτσης 53 (4ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Σ.Σ. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ) ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Σ.Σ. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αιγαίου 15 & Σολωμού 1 (1ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αιγαίου 15 & Σολωμού 1 (1ος,ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Παπαναστασίου 3 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. Παπαναστασίου 3 (ος όροφος) Γ.Α.Ο. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 5ης Μαρτίου Γ.Α.Ο. ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΣ.ΥΔΑΤΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ Λουτρών 14 (3ος όροφος) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΜΑΛΓΑΡΩΝ Λ. Θεσ/κης & Π. Μελά ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1 17 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Δημοκρατίας ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΗΡΙΟ) 1η Πύλη Λιμένα Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΓΡ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) Σοφοκλέους 34 Σταυρούπολη Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μοναστηρίου 1 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Μοναστηρίου 1 (τμήμα 7ου ορόφου) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΧΟΡΗΓ. ΑΔΕΙΩΝ-ΤΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μοναστηρίου 1 (7ος όροφος)

5 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Βασ. Ηρακλείου 1 (1ος,ος, 3ος & τμήμα ου ορόφου) Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 χλμ. Θεσ/νίκης Πολυγύρου Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ (Β ) ΚΤΕΟ Περιοχή Καλοχωρίου Λαχαναγοράς Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Περιοχή Καλοχωρίου Λαχαναγοράς Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ (Α ) ΚΤΕΟ Περιοχή Καλοχωρίου Λαχαναγοράς Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ.Ε.Θ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε.Θ. Μοναστηρίου 15 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μοναστηρίου (4ος όροφος) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κατσιμίδη & Μήλου 33 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη, Σταυρούπολη (1ος όροφος) Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη, Σταυρούπολη (ος-3ος όρ.) Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σαπφούς 44 Α` ΚΕΔΔΥ 10 χλμ Θεσ/νίκης - Μουδανιών Β` ΚΕΔΔΥ Κολοκοτρώνη, Σταυρούπολη (3ος όροφος) ΣΥΝΟΛΟ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ABC ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ CO Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Π.Κ.Μ. Βασ. Όλγας 198 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ης Οκτωβρίου Προβλήτα 11 Λιμένα Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μοναστηρίου 1 (4ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασ. Ηρακλείου 1 (ος, 7ος, 8ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. Στρωμνίτσης 53 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Στρωμνίτσης 53 (4ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Σ.Σ. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ) ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ. Σ.Σ. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ)ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αιγαίου 15 & Σολωμού 1 (1ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αιγαίου 15 & Σολωμού 1 (1ος,ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Παπαναστασίου 3 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. Παπαναστασίου 3 (ος όροφος) Γ.Α.Ο. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 5ης Μαρτίου Γ.Α.Ο. ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΣ. ΥΔΑΤΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ Λουτρών 14 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΜΑΛΓΑΡΩΝ Λ. Θεσ/κης & Π. Μελά Τ.Ε. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1

7 17 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ 1 18 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Δημοκρατίας ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΗΡΙΟ) 1η Πύλη Λιμένα Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ.& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΓΡ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) Σοφοκλέους 34 Σταυρούπολη Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μοναστηρίου 1 (3ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Μοναστηρίου 1 (τμήμα 7ου ορόφου) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΧΟΡΗΓ. ΑΔΕΙΩΝ - ΤΜ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μοναστηρίου 1 (7ος όροφος) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Βασ. Ηρακλείου 1 (1ος,ος, 3ος & τμήμα ου ορόφου) Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 χλμ. Θεσ/νίκης Πολυγύρου Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ (Β ) ΚΤΕΟ Περιοχή Καλοχωρίου Λαχαναγοράς Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Περιοχή Καλοχωρίου Λαχαναγοράς Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ (Α ) ΚΤΕΟ Περιοχή Καλοχωρίου Λαχαναγοράς Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ.Ε.Θ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε.Θ. Μοναστηρίου 15 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μοναστηρίου (4ος όροφος) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κατσιμίδη & Μήλου

8 3 4 5 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη, Σταυρούπολη (1ος όροφος) Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη, Σταυρούπολη (ος-3ος όρ.) Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σαπφούς 44 Α` ΚΕΔΔΥ 10 χλμ Θεσ/νίκης - Μουδανιών Β` ΚΕΔΔΥ Κολοκοτρώνη, Σταυρούπολη (3ος όροφος) ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Συντήρηση Η συντήρηση σύμφωνα με την νομοθεσία πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ελέγχεται εξωτερικά ο πυροσβεστήρας για τυχόν διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα ή βλάβες. Στη συνέχεια ανοίγεται ο πυροσβεστήρας, λύνεται το κλείστρο, αντικαθίστανται τα ελαστικά μέρη στεγανοποίησης και ελέγχεται γενικά το κλείστρο και τα εξαρτήματα του ενώ λιπαίνονται τα κινούμενα μέρη με ειδικό λιπαντικό. Τα φθαρμένα εξαρτήματα απορρίπτονται και αντικαθίστανται με καινούργια. Ελέγχεται το πυροσβεστικό υλικό ως προς την κατάσταση του και ελέγχεται η σκόνη η οποία δεν πρέπει να έχει πήγματα και σβολιάσματα καθώς και το βάρος,σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις τότε η σκόνη είτε κοσκινίζεται είτε περνά από το μηχάνημα που κάνει αναγόμωση για να είναι αφράτη και όχι πετρωμένη ώστε να μπορεί να περάσει από τον σωλήνα εκτόξευσης χωρίς να δημιουργήσει φραξίματα. Επανατοποθετείται το πυροσβεστικό υλικό συμπληρώνοντας αν απαιτηθεί υλικό και τελικά εισάγεται το προωθητικό αέριο. Ο πυροσβεστήρας πρέπει να περάσει από έλεγχο στεγανότητας. Τοποθετείται ο ειδικός δακτύλιος ελέγχου μεταξύ του σώματος και του κλείστρου του πυροσβεστήρα, χρώματος πράσινο για το έτος 014 και συμπληρώνεται η ετικέτα ελέγχου συντήρησης και λειτουργίας.. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Αναγόμωση Η διαδικασία της αναγόμωσης πραγματοποιείται κάθε 5 έτη για τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και κάθε 10 έτη για τους πυροσβεστήρες CO. Ελέγχεται εξωτερικά ο πυροσβεστήρας για τυχόν διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα ή βλάβες. Στη συνέχεια ανοίγεται ο πυροσβεστήρας, λύνεται το κλείστρο, αντικαθίστανται τα ελαστικά μέρη στεγανοποίησης και ελέγχεται γενικά το κλείστρο και τα εξαρτήματα του ενώ λιπαίνονται τα κινούμενα μέρη με ειδικό λιπαντικό. Τα φθαρμένα εξαρτήματα απορρίπτονται και αντικαθίστανται με καινούργια. 8

9 Εκκενώνεται το περιεχόμενο του πυροσβεστήρα και αντικαθίστανται με νέο κατασβεστικό υλικό. Εισάγεται το προωθητικό αέριο και ελέγχεται η στεγανότητα του πυροσβεστήρα. Μετά τον κλείνουμε έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να βεβαιωθούμε για την καταλληλότητα του πυροσβεστήρα. Τοποθετείται ο ειδικός δακτύλιος ελέγχου μεταξύ του σώματος και του κλείστρου του πυροσβεστήρα, χρώματος πράσινο για το έτος 014 και συμπληρώνεται η ετικέτα ελέγχου συντήρησης και λειτουργίας.3 Εργαστηριακός Υδραυλικός έλεγχος Εργαστηριακός έλεγχος με αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού και αποστολή για υδραυλική δοκιμή και πλήρη επανέλεγχο του συγκροτήματος πίεσης του πυροσβεστήρα. Υπενθυμίζουμε ότι η πίεση και ημερομηνία της υδραυλικής δοκιμής πρέπει να χαράσσονται ανάγλυφα στο σώμα του πυροσβεστήρα ή της φιάλης. Ο εργαστηριακός έλεγχος, σύμφωνα με την νομοθεσία γίνεται ανά 10 έτη. Κάθε φιάλη πυροσβεστήρα θα είναι εφοδιασμένη με δακτύλιο και καρτελάκι ημερομηνίας ελέγχου ή αναγόμωσης για την προβλεπόμενη από το νόμο επανάληψη. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Οι ανωτέρω εργασίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και εργαστηριακού υδραυλικού ελέγχου των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθούν μόνο από πιστοποιημένες αναγνωρισμένες εταιρείες και πιστοποιημένα αρμόδια άτομα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.18/43/005 (ΦΕΚ5/Β /005) Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης, καθώς και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων.. Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που πιθανόν θα απαιτηθούν καθώς και των δαπανών που απορρέουν από τους σχετικούς κανονισμούς και νομοθεσία, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. 3. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων μετά τις εργασίες,συντήρησης και αναγόμωσης ελέγχου. 4. Οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες θα παραλαμβάνονται (όπως ορίζεται στις ανωτέρω ΚΥΑ) από τους χώρους των αναφερόμενων κτιρίων και μετά θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται στην ίδια θέση, έτοιμοι προς χρήση, με ευθύνη και με δαπάνες του αναδόχου. Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται τμηματικά και με τρόπο που δε θα αφήσει κανένα χώρο χωρίς την κάλυψη των απολύτως απαραίτητων πυροσβεστήρων. 9

10 5. Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι θα αποσυρθούν και θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης με τους αριθμούς των πυροσβεστήρων που αποσύρονται.. Τα ανταλλακτικά που κρίνονται ακατάλληλα θα αλλαχθούν, πάντα μετά από ενημέρωση της αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης. 7. Πυροσβεστήρες που χρησιμοποιήθηκαν θα αναγομώνονται το ταχύτερο δυνατό, ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 8. Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την προβλεπόμενη από την νομοθεσία ανάγλυφη σήμανση. 9. Όλοι οι πυροσβεστήρες που θα υποβάλλονται σε διαδικασίες συντήρησης ή /και αναγόμωσης θα φέρουν την προβλεπόμενη από την νομοθεσία αυτοκόλλητη, ανεξίτηλη και ευανάγνωστη ετικέτα ελέγχου η οποία δεν θα καλύπτει τις σημάνσεις του κατασκευαστή και θα παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα : α) ελεγμένο από το αρμόδιο άτομο με αρ. πιστοποίησης του αρμόδιου ατόμου, β) ημερομηνία ελέγχου-συντήρησης ή /και αναγόμωσης (έτος και μήνας) γ) η ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία δ) όνομα, διεύθυνση και αρ. πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας 10. Όλοι οι πυροσβεστήρες που θα υποβάλλονται σε διαδικασίες συντήρησης ή /και αναγόμωσης θα φέρουν δακτύλιο ελέγχου, οποίος θα είναι κατασκευασμένος από συμπαγές υλικό, ενιαίου κυκλικού σχήματος (δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο ( η περιφέρεια της εφάπτεται στο λαιμό του κελύφους) που να μην επιτρέπει στο δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος-μηχανισμού εκτόξευσης, μανόμετρο, κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως. Η τοποθέτηση του δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζει την λειτουργικότητα του και θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του θα είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης- αναγόμωσης. 11. Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης, τις βεβαιώσεις ελέγχου και καλής λειτουργίας για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων ανά Δ/νση που έχουν συντηρηθεί ή /και αναγομωθεί για διάστημα ενός έτους. 1. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα παραδώσει ξεχωριστές υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε ένα κτίριο όπου στεγάζεται μία υπηρεσία (σύμφωνα με τον πίνακα 1) στις οποίες θα αναγράφονται ο τύπος και η ποσότητα των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν ή /και αναγομώθηκαν. Σε κάθε υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας, ο 10

11 αριθμός πιστοποίησης του αρμοδίου ατόμου που ορίστηκε από την αναγνωρισμένη εταιρία ως Τεχνικός υπεύθυνος και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της αναγνωρισμένης εταιρείας. Σύμφωνα με το έντυπο και τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 13. Ο συντηρητής μετά το πέρας των εργασιών είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει και να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης το μητρώο συντήρησης ή /και αναγόμωσης πυροσβεστήρων της Π.Κ.Μ. στο οποίο θα αναγράφονται σε αναλυτική κατάσταση (ηλεκτρονική μορφή.xls) οι πυροσβεστήρες που συντηρήθηκαν, οι πυροσβεστήρες που αναγομώθηκαν, οι πυροσβεστήρες που υπεβλήθησαν σε υδραυλική δοκιμή, οι πυροσβεστήρες που κρίθηκαν ακατάλληλοι καθώς και η ανάγκη τυχόν προμήθειας καινούργιων πυροσβεστήρων, ανά κτίριο στεγασμένης υπηρεσίας. Επιπλέον για κάθε έναν πυροσβεστήρα θα αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία : Αύξων αριθμός Αριθμός σειράς φιάλης Κατασκευαστής φιάλης- κατασκευαστής πυροσβεστήρα ή προμηθευτής Περιεχόμενο είδος και βάρος Ημερομηνία κατασκευής Ημερομηνία ελέγχου (έτος και μήνας) Παρατηρήσεις ελέγχου για το υλικό γόμωσης, την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων, την αναγόμωση, την υδραυλική δοκιμή κλπ Ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη απαιτούμενη διαδικασία αναγόμωσης. 4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εξωτερικά στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. Εσωτερικά του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα: 1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ., στην οποία πρέπει να αναφέρονται: α. το περιεχόμενο του κυρίως φακέλου β. το ότι η προσφορά τους ισχύει και δεσμεύεται για 10 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού. 11

12 γ. ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται στο (άρθρο 5) της παρούσας πρόσκλησης, σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο και αντίγραφο, τοποθετημένα σε σφραγισμένο υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Το πρώτο αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με το δεύτερο αντίτυπο, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο Υπόδειγμα προς συμπλήρωση, σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο και αντίγραφο, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το πρώτο αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με το δεύτερο αντίτυπο, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 5.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.Αδεία λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.Ευκρινή Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών από το Φορέα Διαπίστευσης που να αποδεικνύει ότι διαθέτει πιστοποίηση ως Αναγνωρισμένη Εταιρεία Επιχείρηση. 3. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται : α)το όνομα του πιστοποιημένου Αρμόδιου Ατόμου, β) ο αριθμός πιστοποιητικού που αυτός φέρει γ) το αρμόδιο πιστοποιημένο άτομο θα είναι είτε συνεργάτης της εταιρείας είτε υπάλληλος της εταιρείας και έχει οριστεί ως Τεχνικός Υπεύθυνος. 4) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου (3) τριμήνου απ όπου να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και γενικότερα ότι η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 5)Πιστοποιητικό αρμόδιου Επιμελητηρίου.. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην οικονομική προσφορά οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν στο σύνολο του έργου και συγκεκριμένα : α) στο κόστος συντήρησης (Πίνακας Α) ανά πυροσβεστήρα ανάλογα με τον τύπο, τη χωρητικότητα και το υλικό γόμωσης του. Όλοι οι πυροσβεστήρες θα συντηρηθούν δηλαδή και οι 1, 1

13 β) στο κόστος αναγόμωσης των 35 πυροσβεστήρων όπως καταγράφονται στον Πίνακας Β ανάλογα με τον τύπο, τη χωρητικότητα και το υλικό γόμωσης του. Η τιμή θα δίνεται ανά πυροσβεστήρα και θα προκύπτει με βάση την τιμή ανά κιλό υλικού γόμωσης (ξηράς σκόνης ή CO) και τη χωρητικότητα σε κιλά του πυροσβεστήρα. Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παρατίθεται στο τέλος τους παρόντος εγγράφου Πίνακας Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς προς συμπλήρωση. Σημειώνεται δε ότι ο ανάδοχος που θα προκύψει προτού παραλάβει τους πυροσβεστήρες, θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία πρέπει να είναι παρούσα κατά την παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων. Όλοι οι πυροσβεστήρες θα θεωρούνται εν δυνάμει αναγομωτέοι, σε περίπτωση χρήσης τους κατά τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Το κόστος των εν δυνάμει αναγομωτέων πυροσβεστήρων θα καλύπτεται κατά περίπτωση από το ποσό προαίρεσης των 1.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που έχει προβλεφθεί. Η τιμή αναγόμωσης θα υπολογίζεται με τον προαναφερθέντα τρόπο. Ο συντηρητής που θα προκύψει οφείλει να ενημερώσει την Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης για τους πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι και με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής θα καταστραφούν. Όσοι πυροσβεστήρες κριθούν ακατάλληλοι θα εκλείψει η συντήρηση και αναγόμωση και θα δοθεί Υπεύθυνη δήλωση με τους αριθμούς των πυροσβεστήρων που θα αποσυρθούν ή καταστραφούν. 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης όλου του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, οι δε εργασίες που οφείλει να εκτελέσει ο ανάδοχος για την κάθε Δ/νση δε μπορεί να ξεπεράσει τις 10 ημερολογιακές ημέρες. Η παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. 8. ΙΣΧΥ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (10) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν την λήξη. Μετά τη λήξη και 13

14 του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ). 9.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα επικοινωνεί πάντα με την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησής για όλες τις ενέργειες της. Ο ανάδοχος θα φροντίζει κατά την συλλογή των πυροσβεστήρων να μην αφήνει ακάλυπτο το κτήριο,το τμήμα ή την Δ/νση χωρίς πυροσβεστήρες υπό χρήση και να ολοκληρώνει τις απαιτούμενες εργασίες ανά Δ/νσεις εντός 10 ημερών από την παραλαβή τους Οι πυροσβεστήρες θα επανατοποθετούνται από τα σημεία που θα παραλαμβάνονται. Οι πυροσβεστήρες θα κρεμαστούν στους υπάρχοντες αντίστοιχους γάντζους και όπου αυτοί δεν υπάρχουν θα τοποθετούνται νέοι. Θα δίνεται Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για όλες τις ενέργειες και εργασίες συντήρησης φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων στην αρμόδια επιτροπή. Ο συντηρητής θα έχει την αστική και ποινική ευθύνη για την καλή λειτουργία των πυροσβεστήρων, τέλος θα παρέχεται εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν συντηρηθεί αναγομωθεί για διάστημα ενός έτους. 10.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η Πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης καθώς και όλων τον νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος και θα αξιολογηθεί, όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα καταγραφούν αρχικά οι οικονομικές προσφορές και στη συνέχεια θα διεξαχθεί η διαπραγμάτευση επί των αρχικών τιμών των υποψηφίων,προς βελτίωση και επίτευξη συμφέρουσας τιμής. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο ανάδοχος του οποίου η οικονομική προσφορά είναι η χαμηλότερη σε ότι αφορά το σύνολο του έργου δηλαδή του Πίνακα Α και Β αθροιστικά, μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους εγγράφως σε φάκελο μέχρι τις και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος 14

15 Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198. Η διαδικασία διενέργειας της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί από την Υπηρεσία,κατόπιν προσκλήσεις προς τους υποψηφίους μετά την συγκέντρωση των προσφορών. Μ.Ε.Π. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ 15

16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Επιχείρηση με την επωνυμία... που εκπροσωπείται από τον... καταθέτει την οικονομική προσφορά της, αποδεχόμενη πλήρως τους όρους της αριθμ:... με Αρ.ΑΔΑ... πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων για της κεντρικές Υπηρεσίες της Π.Κ.Μ, της Π.Ε.Θεσσαλονίκης και των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν.Θες/νίκης. Α)ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Π.Κ.Μ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 10 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 78 5 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 1 1 ΚΙΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ 1 5 ΚΙΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ 1 50 ΚΙΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ 13 ΚΙΛΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 4 1 ΚΙΛΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΚΟΝΗΣ -3 ΚΙΛΑ CO 1 1

17 5 ΚΙΛΑ CO 5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡ/ΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ(Α) ΑΝΕΥ ΦΠΑ Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Π.Κ.Μ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤ ΗΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 38 5 ΚΙΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 1 ΚΙΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ 3 5 ΚΙΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ 50 ΚΙΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΙΛΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 1 1 ΚΙΛΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 10 17

18 -3 ΚΙΛΑ CO 1 5 ΚΙΛΑ CO ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡ/ΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 35 ΣΥΝΟΛΟΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Α+Β) ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥ ΦΠΑ Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ 18

15PROC002684604 2015-04-02

15PROC002684604 2015-04-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.02 14:42:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 725Ι7ΛΛ-5ΧΘ Θεσσαλονίκη: 02-04-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:431088/13942

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815579 2015-06-02

15PROC002815579 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065575 2015-09-18

15PROC003065575 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003062126 2015-09-18

15PROC003062126 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 08:39:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΦΣ7ΛΛ-Χ00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790459 2015-05-20

15PROC002790459 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 3/2015 ΤΟΥ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 3/2015 ΤΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.03 15:03:42 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ9Ρ4690ΒΣ-5ΨΔ ΕΛΛHΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΔΙΟΙΚΗΣΗ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:ΒΙΦ87ΛΛ-ΙΘ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη : 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 174206(5783) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14PROC002058572 2014-05-20 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ. ΠΡΟΜ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ : 110ΠΜ 140ΣΕΠΗΠ

ΠΡΟΣ: ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ. ΠΡΟΜ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ : 110ΠΜ 140ΣΕΠΗΠ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ. ΠΡΟΜ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΙΝ : 110ΠΜ 140ΣΕΠΗΠ Φ.831/Α.305 Σ.305 Λάρισα, 7 Απρ 15 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001826069 2014-01-14

14PROC001826069 2014-01-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Θ. : 10226 Τ.Κ. : 54655- Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002003693 2014-04-22

14PROC002003693 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008 Πληροφορίες : Χ. Κοτσαπουϊκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001709644 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 2013-11-11 1834 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 113.821,14 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 26.178,86 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα