ΑΔΑ: Β42ΑΩ10-3ΛΒ. Αριθµ. Απόφασης: 665 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β42ΑΩ10-3ΛΒ. Αριθµ. Απόφασης: 665 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 665 / 2012 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισµού δράσεων, χρήσης πεζοδρόµων, πεζοδροµίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων. Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 24 η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 25/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 39 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος.Σ.) Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας.Σ.) Αγοραστός Αγοραστός Αναστασιάδης Αντώνιος Αραµπατζής Θεόδωρος Αρναούτογλου Φωτεινή Βαλτσάνης ηµήτριος Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Γκότσης Ηλίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης ηµητρίου Ευστράτιος ήµου Ιωάννης ούκας Γεώργιος ρίγκα Χρυσούλα Ηλιοπούλου Σταλακτή Θεοχάρης Μιχαήλ Ίντος ηµήτριος Καλαϊτζίδης Βασίλειος Κατιρτζόγλου Βασίλειος Κοτρώνης Παναγιώτης Μερετούδης ηµήτριος Μηλίδης Θεόδωρος Μοσχολιός Ζωγράφος Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία Μυστακίδης Παύλος Νιζάµης ηµήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή Σαραντίδου Ερµοφύλη Σούζας Ζαχαρίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος Στεργίου Νικόλαος Τατούδης Παναγιώτης Φωτιάδης Στέφανος Χασαπίδης Κων/νος Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Χράπας Παντελής Χρυσανθίδης Βασίλειος 1

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, 2. Αποστολίδου Ραχήλ. Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Ανεστούδης Γεώργιος, Γασπαρίδης ηµήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθηµανή. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Μετά την ολοκλήρωση του 15 ου θέµατος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση η ηµoτική Σύµβουλος κα Μπιτζίδου Σοφία. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 10 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων, που έχει ως εξής: << Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα σας υποβάλλουµε : 1. Τα πρακτικά Συνεδρίασης Συµβουλίου ηµοτικών Τοπικών Κοινοτήτων σχετικά µε το σχέδιο τροποποίησης κανονισµού δράσεων, χρήσης πεζοδρόµων, πεζοδροµίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, µε το οποίο οι περισσότερες συµφωνούν. Οι Τοπικές Κοινότητες Αναγέννησης, Μονοκλησιάς και Προβατά δεν συµφωνούν µε το σχέδιο και προτείνουν να παραµείνουν, όπως έχουν µέχρι σήµερα Τα τοπικά Συµβούλια Αδελφικού, Κωνσταντινάτου στερούνται Γραµµατέως, όπως τόσο τηλεφωνικά όσο και εγγράφως µας δήλωσαν και ως εκ τούτου αδυνατούν να συνεδριάσουν και να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση. 2. Το αριθµ. 3/17/9/2012 πρακτικό συνεδρίασης της δηµοτικής Επιτροπής διαβούλευσης, όπου οµόφωνα ενέκριναν την εισήγηση. 3.Την αριθµ 23/2012 απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής, η οποία ενέκρινε την σχετική εισήγηση. Παρακαλούµε λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προαναφερόµενες αποφάσεις, να εισηγηθείτε στο ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη της σχετικής απόφασης >>. και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη τα πρακτικά Συνεδρίασης όλων των ηµοτικών Τοπικών Συµβουλίων, το αριθµ. 3/17/9/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης και την αριθµ. 23/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Τροποποιεί τον Κανονισµό δράσεων, χρήσης πεζοδρόµων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, ως ακολούθως: πεζοδροµίων, 2

3 1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Αποµάκρυνση όλων των πλαστικών (νάυλον) και λοιπών κλειστών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, πεζοδρόµους και τις πρασιές µε αυστηρή προειδοποίηση επιβολής προστίµου και κατεδάφισης στην περίπτωση επανατοποθέτησης, καθ ότι δεν επιτρέπονται σε καµία περίπτωση από τον Γ.Ο.Κ. και µε καµία µορφή ή σχεδιασµό. 2. Στα πεζοδρόµια όπου προβλέπεται από τον κανονισµό ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων θα προβλέπεται ελεύθερος χώρος διάβασης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 µ. ή πλέον τούτου όπου αποτυπώνεται στο αντίστοιχο σχέδιο του κανονισµού. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στα πεζοδρόµια ανάπτυξη οµπρελών παρά µόνον το επιτρεπόµενο από τον Γ.Ο.Κ. στέγαστρο σταθερό ή κινητό χωρίς κάθετα στοιχεία και σε ύψος από 3.00 µ. και άνω. Στα πεζοδρόµια δεν επιτρέπεται κανένα κινητό στοιχείο διαχωριστικό µεταξύ ιδιοκτησιών. 3. Στους πεζόδροµους επιβάλλεται στον άξονα αυτού, κατά κανόνα, ελεύθερος χώρος διέλευσης πεζών ή οχηµάτων πλάτους τουλάχιστον 3,5 µ. Εφόσον προβλέπεται κίνηση αυτοκινήτων συνεχής και προστατευτικά διαχωριστικά κάγκελα για την προστασία των πεζών (όπως στην οδό Εµµ. Ανδρόνικου), εκατέρωθεν της λωρίδας διέλευσης αυτοκινήτων θα πρέπει να προβλέπεται, όπως και στα πεζοδρόµια ελεύθερος χώρος διάβασης πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 µ. Στους πεζόδροµους δεν επιτρέπεται µεταξύ των καταστηµάτων διαχωριστικό, µε τζάµι ασφαλείας κινητό ύψους έως 1,60 µ. παρά µόνο µετά από σύµφωνη απόφαση και των δύο ενδιαφεροµένων. Στην περίπτωση διαχωριστικού κινητού µε τζάµι ασφαλείας κατά µήκος του άξονα του πεζόδροµου θα επιτρέπεται µόνον και αυστηρά πέραν των 3,5 µ. (χώρου διέλευσης ή µεγαλύτερου πλάτους που προβλέπεται από τον κανονισµό) και µε ύψος έως 1,60 µ.). Το στέγαστρο σταθερό ή κινητό είναι αυτό που προβλέπεται από τν Γ.Ο.Κ. ήτοι στο 1/10 του πλάτους του πεζοδροµίου και όχι µεγαλύτερο των 2,00 µ. και σε ύψος 3,00 µ. και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε το άρθρο 11 Γ.Ο.Κ. 4. Απαγορεύεται η κοπή και το κλάδεµα δένδρων από ιδιώτες καταστηµατάρχες. 5. Απαγορεύεται η σταθερή σύνδεση µε το φυσικό έδαφος οποιασδήποτε κατασκευής βιδωτής ή µε άλλο τρόπο σταθεροποίησης της κατασκευής. 6. Οι διάδροµοι που ευρίσκονται εντός των χώρων των τραπεζοκαθισµάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη. 7. Στέγαστρα για ΤΑΞΙ και ΚΤΕΛ επιτρέπονται µόνον µετά από: α. Αίτηση του φορέα προς τον δήµο Σερρών, σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γνωµοδότηση της Αστυνοµίας (Τµήµα Τροχαίας) και γνωµοδότηση της Επιτροπής Ενάσχεσης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ή Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής. β. Για την διαφηµιστική εκµετάλλευση των στεγάστρων και στάσεων θα εφαρµόζεται ο Ν. 3852/10, άρθρο 94, παρ. 2. 3

4 8. Απαγορεύεται η έκθεση προϊόντων, χωρίς την απαιτούµενη άδεια, έξω από τα καταστήµατα σε στάντς και διάφορες άλλες κατασκευές. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους κατόχους περιπτέρων. Τα στάντς που θα υπάρχουν θα πρέπει να µη δυσχεραίνουν την ελεύθερη διέλευση των πεζών και να παρουσιάζουν µια καλαίσθητη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση θα αφήνεται διάδροµος πεζών πλάτους 1,50 µ., µετρουµένου από του παρακείµενου κρασπέδου του πεζοδροµίου, ο οποίος και θα παραµένει εντελώς ελεύθερος. Ο κ. ήµαρχος Σερρών διατηρεί το κατά νόµων δικαίωµα της διάθεσης των ανωτέρω περιγραφοµένων χώρων µε απόφαση του, έχοντας υπόψη και την υποχρέωση άφεσης ζώνης πλάτους 1,20 µ. από της προθήκης του καταστήµατος. 9. Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος τα οποία παίρνουν προέγκριση για άδεια λειτουργίας από τα τοπικά συµβούλια ή την επιτροπή ποιότητας ζωής, η τελική έγκριση θα δίνεται µετά από αυτοψία της υπηρεσίας δόµησης (πολεοδοµία), για τον έλεγχο της νοµιµότητας των κατασκευών του καταστήµατος. Ο ενδιαφερόµενος θα ενηµερώνεται για την επικείµενη αυτοψία κατά το στάδιο της προέγκρισης. 2. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων που δύνανται να παραχωρηθούν κατά χρήση στους χρήστες ή και τους ιδιοκτήτες καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί της πλατείας Ελευθερίας, είναι αυτά που αναλυτικά περιγράφονται και προδιαγράφονται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης απόφασης και έχει εγκριθεί µε την αριθµ.633/2004 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο υπόλοιπος χώρος της πλατείας παραχωρείται µόνο σε συλλόγους-σωµατεία και πολιτικές οργανώσεις και δεν θα παραχωρείται σε ιδιώτες και για εµπορικό σκοπό, πλην ειδικών περιπτώσεων που η παραχώρηση θα γίνεται κατόπιν αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου. Στους χώρους αυτούς πλην του κεντρικού υπόστεγου (Χρυσό) και κατά µήκος του πεζοδροµίου της κεντρικής οδούς, όπου σήµερα υπάρχουν κινητά στέγαστρα επί σταθερών βάσεων τα οποία θα πρέπει να προσαρµοστούν στο ύψος των 3.00 µ. βάσει του Γ.Ο.Κ. θα επιτρέπεται η τοποθέτηση οµοιόµορφων οµπρελών µετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου (µαζί µε πιθανή πρόταση για επανεξέταση της µορφής των µονίµων στεγάστρων υπόστεγων Χρυσού κλπ.) ούτως ώστε να προκύψει ένα οµοιογενές και καλαίσθητο σύνολο στην κεντρική πλατεία της πόλης που θα αναβαθµίσει και την πλατεία και τα καταστήµατα. Όλες οι εκ νέου κατασκευές (οµπρέλες σταθερά στέγαστρα κλπ.) σε πιθανή διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα ελεγχθούν από την Ε.Ε.Α.Ε. σύµφωνα µε τον Γ.Ο.Κ. και θα αντικατασταθούν σταδιακά από τους καταστηµατάρχες. Απαγορεύεται η ανάπτυξη άλλων αντικειµένων, τα οποία θα αποµακρύνονται από συνεργεία του δήµου, επιβάλλοντας τα προβλεπόµενα πρόστιµα αυθαιρέτου χρήσεως κοινοχρήστων χώρων. Ο ΟΣ ΕΡΜΟΥ Η οδός Ερµού παραµένει εµπορικός δρόµος και δεν επιτρέπεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 4

5 Ο ΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Η οδός Ελ. Βενιζέλου παραµένει εµπορικός δρόµος και δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Ο ΟΣ ΕΞΟΧΩΝ Στην οδό Εξοχών απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ ΜΠΟΕΜ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ Λόγω της ιδιοµορφίας και της στενότητας αυτών θα χρησιµοποιούνται κατά την κρίση του ηµάρχου δια της σχετικής πράξης που θα εκδίδει και µετά από γνωµοδότηση της Eπιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ Στον πεζόδροµο Σελεύκου ελεύθερη ζώνη όδευσης ορίζονται τα 7,10 µ. πλάτος από τη συµβολή τους µε την οδό Β. Βασιλείου και τα 3,50 µ. το ελάχιστο στη συµβολή της µε την οδό Ερµού. Κοινόχρηστος χώρος που µπορεί να παραχωρηθεί σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ψησταριάς, µπαρ, ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.) εκατέρωθεν της οδού είναι 4,67 µ. έως 2,98 µ. πλάτος. Στο τµήµα του πεζοδρόµου δύναται να φιλοξενούνται διάφορες εκδηλώσεις (Happenings, εκθέσεις οικολογικών προϊόντων, παιδικές δραστηριότητες κ.λ.π.) Σε κάθε περίπτωση απαιτείται σχετική άδεια από τον δήµο και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών θα λαµβάνεται µέριµνα ώστε να υπάρχει ζώνη διέλευσης πεζών πλάτους 3,50 µ. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ Ορίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πλάτους 3,50 µ. και δυνατότητα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εκατέρωθεν της οδού πλάτους 2,35 µ. (µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής ποιότητας ζωής) για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ Ν. ΣΤΑΥΡΙ Η Ορίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πλάτους 3,50 µ. και δυνατότητα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εκατέρωθεν της οδού πλάτους ενός (1) µέτρου, από της προσόψεως των καταστηµάτων. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΣΚΡΑ Ορίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πλάτους επτά (7) µέτρων και δυνατότητα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου πλάτους έως τριών (3) µέτρων εκατέρωθεν της οδού για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος από της προσόψεως των. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ Ορίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πλάτους επτά (7) µέτρων και δυνατότητα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου πλάτους έως τριών (3) µέτρων εκατέρωθεν της οδού για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος από της προσόψεως των. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ Ορίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πλάτους επτά (7) µέτρων και δυνατότητα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου πλάτους έως τριών (3) µέτρων εκατέρωθεν της οδού για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος από της προσόψεως των. 5

6 ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ ΙΑΚ. ΟΡΕΙΝΟΥ Ορίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πλάτους επτά (7) µέτρων και δυνατότητα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου πλάτους έως τριών (3) µέτρων εκατέρωθεν της οδού για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος από της προσόψεως των. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΣ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ εν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. Στο τµήµα του πεζοδρόµου 7,10 µ. πλάτος φιλοξενούνται διάφορες εκδηλώσεις (Happenings, εκθέσεις οικολογικών προϊόντων, παιδικές δραστηριότητες κ.λ.π.) Σε κάθε περίπτωση και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών θα λαµβάνεται µέριµνα ώστε να υπάρχει ζώνη διέλευσης πεζών πλάτους 3,50 µέτρων. Επισήµανση : α. Για τις παραπάνω παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων απαιτείται η γνωµοδότηση της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στις περιπτώσεις εκδηλώσεων απαιτείται η σχετική άδεια του δήµου. β. Απαγορεύεται στους πεζόδροµους, πεζοδρόµια και πλατείες η δηµιουργία χώρων αποθήκευσης, µπουφέδων, ψυγείων κλπ για το σερβίρισµα ποτών και εδεσµάτων. γ. Οι πάσης φύσεως διαφηµίσεις επί σταθερών πινακίδων ή σε οποιαδήποτε άλλη µορφή σε κοινόχρηστο χώρο, επιτρέπονται µόνο κατόπιν σχετικής αδείας από τον δήµο, αφού προσκοµισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ Α. Καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες διακρίνονται σε : α. Ζώνη Α η οποία καθορίζεται από τους πεζόδροµους, πλατείες που περικλείονται από τις οδούς Μεραρχίας, 29 ης Ιουνίου, Π. Μελά, Ερµού, Β. Βασιλείου, Λ. Παπαπαύλου, Ιακ. Ορεινού, Τσιµισκή,. Σολωµού της πόλης των Σερρών, καθώς και από την Εθν. Αντίστασης (από την οδό Κύπρου έως την οδό Χατζηπανταζή). β. Ζώνη Β η οποία καθορίζεται από όλες τις οδούς Μαραγκουδάκη, Γ. Ζλάτκου (από Κων/πόλεως έως Μ. Αλεξάνδρου), Αλ. Παναγούλη (από Κων/πόλεως έως Ορφέως), Χατζηπανταζή (από Κων/πόλεως έως Ρωµανού), Αρχ. Μακαρίου (από Εθν. Αντίστασης έως πλ. Εµπορίου), καθώς και τα πεζοδρόµια των οδών Μεραρχίας (από 29 ης Ιουνίου έως την οδό Βαλκανιονίκη Μπεκιάρη), Βενιζέλου, Μ. Αλεξάνδρου, Κ. Σταµούλη, Φιλίππου,. Θράκης, Ραβινέ, ηµογερόντων, Εφόρων, Υψηλάντου, Φιλώτα, Χρυσ. Σµύρνης, Ν. Πλαστήρα, Γρ. Λαµπράκη, Πριγκ. Χριστοφόρου, Κοµνηνών, Κ. Αλεξανδρίδη, Θεσσαλονίκης, 8 ης Μαϊου, Ν. Ιντζέ, Σπετσών, Ρούζβελτ, Γενναδίου, Αριστοτέλους, Ν. Φωκά, Αν. Θράκης, Αν. Θράκης, Εδέσσης, Περ. Κωστοπούλου, Τσαλοπούλου, Ιουστινιανού, ηµ. Φλωριά, και Ιων. ραγούµη. γ. Ζώνη Γ η οποία καθορίζεται από τις υπόλοιπες οδούς της πόλης των Σερρών. δ. Ζώνη η οποία καθορίζεται από όλες τις τοπικές κοινότητες του διευρυµένου ήµου Σερρών. Β. Όποιος προτίθεται να χρησιµοποιήσει κοινόχρηστο χώρο ή το υπέδαφος του υποβάλλει, προ της χρήσεως, αίτηση στο ήµο. 6

7 Στην αίτηση αναγράφονται: α). Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία της επιχείρησης, β). η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούµενου προς χρήση χρόνου καθώς και η χρονική διάρκεια της χρήσης. Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου χορηγείται από το δήµαρχο κατόπιν σχετικής γνωµοδοτήσεως της Αστυνοµικής αρχής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην άδεια πέραν των άλλων αναγράφεται και ο αριθµός του γραµµατίου εισπράξεως του τέλους. Η άδεια είναι ονοµαστική, ως εκ τούτου σε περίπτωση αλλαγής επωνύµου του κατόχου της επιχείρησης ή αλλαγή επωνυµίας της επιχείρησης απαιτείται εκ νέου έκδοση αδείας. Γ. Αυθαίρετη χρήση κυρώσεις Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούµενη άδεια του ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορήγησης άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρηµένου χώρου, είτε τη χρονική διάρκεια της άδειας. Με τη λήξη των αδειών, εφ όσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, µε ευθύνη της επιχείρησης αποµακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείµενα. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, ο δήµος µε τα συνεργεία του προβαίνει στην αποµάκρυνση των τραπεζοκαθισµάτων, µε την συνδροµή της ηµοτικής Αστυνοµίας και επιβάλει ειδικό για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται από το αρ.3, παρ.8, του Νόµου 1080/80.. Ο Αντιδήµαρχος της ηµοτικής Αστυνοµίας και ο Αντιδήµαρχος της ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Αγροτικής οικονοµίας έχουν την κύρια ευθύνη για την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισµού. O παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, οροθετείται µε λευκή ή κίτρινη γραµµή, σε συνεργασία της Τεχνικής υπηρεσίας του ήµου και της ηµοτικής Αστυνοµίας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρηµένου χώρου θεωρείται και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήµατος. Στην απόφαση αυτή µειοψήφισε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ αντίθετος µε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, και ότι οι επαγγελµατίες δεινοπαθούν και γι αυτό δεν πρέπει να τους κυνηγάµε αλλά να τους δείξουµε σεβασµό και να µην µαζέψουµε καµιά καρέκλα. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: Μηλίδης Θεόδωρος, Γκότσης Ηλίας, ινάκης Κων/νος, Ίντος ηµήτριος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Τατούδης Παναγιώτης, ψήφισαν ΝΑΙ, µε την επισήµανση να τηρείται η νοµιµότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Με την ως άνω επισήµανση συµφώνησε και ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κατριτζόγλου Βασίλειος, ο οποίος παρατήρησε στον πεζόδροµο του ΜΠΟΕΜ να υπάρχει κενό 3,5 µέτρων. 7

8 Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Φωτιάδης Στέφανος, ψήφισε ΝΑΙ, στην πιστή και καθολική εφαρµογή του κανονισµού. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κοτρώνης Παναγιώτης, ψήφισε ΝΑΙ, µε την επισήµανση να τηρούµε αυτά που ψηφίζουµε και όχι µόνο να τα επικαιροποιούµε. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. ΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Όπως υπογράφουν στο πρακτικό Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ. Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ