Προς Διοικητζς των Υ.Πε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς Διοικητζς των Υ.Πε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ. 7 ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ Ταχ. Κώδικασ: , Αθήνα Τηλ: Fax: Προς Διοικητζς των Υ.Πε. (με ευθφνη ςασ να ενημερώςετε άμεςα τουσ φορείσ εποπτείασ ςασ) Διοικητζς ή Προζδρους των λοιπών Φορζων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ν. 3580/07 Θέμα: «Κωδικοποίηση των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι Υορείς του άρθρου 9 του ν.3580/07, στις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, των Προγραμμάτων Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας (Π.Π.Τ.Τ.)» χετικά: 1. Η Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Τγείας, θέμα 3 ο /83 η υνεδρίαση της «χέδιο εγκυκλίου, κωδικοποίησης των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι Υορείς του άρθρου 9 του ν.3580/07, στις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, των Προγραμμάτων Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας (Π.Π.Τ.Τ.)» 2. Οι διατάξεις: 1.1. Σου άρθρου 3 παράγραφο (ι) περίπτωση (ιδ) Ν. 3580/2007 (ΥΕΚ 134/Α/ ) «Προμήθειες Υορέων εποπτευομένων από το Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα του άρθρου 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 16, του Ν. 3918/2011 (ΥΕΚ 31/Α/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Σου άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 (ΥΕΚ 66/Α/ ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 1

2 1.4. Σο Ν.3861/2010 (ΥΕΚ112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» Σου άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΥΕΚ 115/Α/ ) «Νέο Ασφαλιστικό ύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» Σου άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (ΥΕΚ 128/Α/ ) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Τπουργείου Οικονομικών» Σων άρθρων 22 και 34 του Ν. 3868/2010 (ΥΕΚ 129/Α/ ) «Αναβάθμιση του Εθνικού υστήματος Τγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Τπουργείου Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 3. Σο υπ αριθμ. 068/11/ΣΜ/αν/ , έγγραφο της ΜΟΔ ΑΕ «Εργασία μας με αντικείμενο τις κρατήσεις επί των συμβάσεων προμηθειών / υπηρεσιών των φορέων υγείας». ε εφαρμογή του 1 ου σχετικού, αναφορικά με τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τους Υορείς του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ν. 3580/07, στα Προγράμματα Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας, που καταρτίζει η Ε.Π.Τ, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση (α) του προαναφερόμενου νόμου, σας αναφέρουμε τα εξής: Κεφάλαιο Α : Γενικές Επισημάνσεις Οι προβλεπόμενες κρατήσεις στον παρόντα οδηγό, πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς των Υορέων του άρθρου 9 του ν. 3580/07, κατά την διαμόρφωση της προσφοράς τους, διότι επιβαρύνουν την συμβατική αξία των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. Ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνιζόμενους χωρίς να προβλέπεται καμιά εξαίρεση (πλην των περιπτώσεων που έχουν θεσμοθετηθεί απαλλαγές για κατ ιδίαν φορείς). Οι φορείς υγείας του άρθρου 9 του Ν.3580/07 (ΥΕΚ 134Α/ ) στις προκηρύξεις που συντάσσουν και δημοσιεύουν, οφείλουν να ορίζουν όλες τις νομοθετημένες γενικότερα ή για τους ιδίους ειδικότερα κρατήσεις (προτείνουμε η αναφορά αυτή να γίνεται στο άρθρο της διακήρυξης : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ ΚΡΑΣΗΕΙ). Ομοίως οφείλουν να περιλαμβάνουν τις νομοθετημένες κρατήσεις αυτές και στα κείμενα των συμβάσεων που συντάσσουν ή στις αποφάσεις ανάθεσης. Οι προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών που γίνονται χωρίς να ακολουθείται μια επίσημη διαγωνιστική διαδικασία τακτικού ή πρόχειρου διαγωνισμού και οι οποίες δεν συνοδεύονται από υπογραφή σύμβασης, ονομάζονται μικροπρομήθειες και προβλέπονται από τις διατάξεις περί προμηθειών δημοσίου. Πρόκειται συνήθως για μικρές προμήθειες υγειονομικού υλικού, αναλωσίμων, φαρμάκων κλπ που γίνονται για λόγους κατεπείγοντος και στο μεσοδιάστημα μέχρι να καταλήξουν σε αναδόχους οι σχετικοί διαγωνισμοί, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σονίζουμε στους φορείς ότι κάθε σύμβαση του Δημοσίου (άρα και των δημόσιων νοσοκομείων, των ΤΠε και των λοιπών φορέων υγείας) με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των (καθαρό ποσό προ ΥΠΑ) για να είναι έγκυρη, 2

3 απαιτεί την κατάρτιση τουλάχιστον ιδιωτικού εγγράφου [Ν. 2362/95 ΥΕΚ 247Α/ , όπως τροποποιήθηκε ιδίως με το ΠΔ 113/2010 και τον Ν.3871/2010 και ισχύει, άρθρο 80, και ΤΑ 2/59649/0026/ ΥΕΚ 1427Β/ αλλά και Ν.Δ. 496/1974 ΥΕΚ 204 Α, «Λογιστικό των ΝΠΔΔ», άρθρο 41, και απόφαση με αρ πρωτ οικ. 2/42053/0094/ του ΤΠΟΙΟ/ΓΛΚ / 39 Η ΔΝΗ ΝΠΔΔ (Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 41 του ΝΔ 496/1974)]. Κατά συνέπεια κάθε προμήθεια ή υπηρεσία (ή έργο) καθαρού ποσού άνω των απαιτεί σύμβαση, δηλ δεν έχουν ισχύ οι μικρές προμήθειες ποσού, προ ΦΠΑ, μεγαλύτερου των 2.500, χωρίς την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Κεφάλαιο Β : Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ΑΔΑ: ΒΟΝ2Θ-ΕΤΟ ύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 (ΥΕΚ 151 Α/ ) : (Κύρωση του Κώδικα Υορολογίας Εισοδήματος), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2992/2002 (ΥΕΚ 54Α/ ) : «Δημόσιες υπηρεσίες,.και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, (ΣΣ άρα και οι φορείς υγείας) κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών, με συντελεστή ως ακολούθως : - Ένα τοις εκατόν (1%) για τα υγρά καύσιμα - Τέσσερα τοις εκατόν (4%) για τα λοιπά αγαθά - Οκτώ τοις εκατόν (8%) για την παροχή υπηρεσιών». Μάλιστα κατά το ίδιο άρθρο εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι φορείς όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των 146,74. Η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου πρέπει να γίνεται με την υποβολή σχετικής δήλωσης μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, στην ΔΟΤ της έδρας του υπόχρεου (βλέπε σχετικά και άρθρα 55 και 60 Ν.2238/1994) Σονίζουμε ότι όταν δημόσιοι φορείς, οργανισμοί, υπηρεσίες κλπ προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις η κατάρτιση σύμβασης προμήθειας και εφόσον η καθαρή αξία αυτών κατά συναλλαγή δεν υπερβαίνει το ποσό των 146,74 της καθαρής αξίας του τιμολογίου, δεν διενεργείται καμία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Αντιθέτως όπου υπάρχει σύμβαση προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών θα διενεργείται παρακράτηση φόρου ακόμα και αν το ποσό της συναλλαγής είναι κάτω των 146,74. Επαναλαμβάνουμε ότι η υποχρέωση για παρακράτηση φόρου πρέπει να αναφέρεται στις διακηρύξεις διαγωνισμών και στις σχετικές συμβάσεις. Κεφάλαιο Γ : Κράτηση ΦΠΑ χετικά με τον Υόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΥΠΑ) θέλουμε να υπενθυμίσουμε στα τμήματα λογιστηρίου των φορέων υγείας που διενεργούν διαγωνισμούς προμήθειας ή υπηρεσίας, ότι ο μειωμένος κατά 30% συντελεστής ΥΠΑ του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (ΥΕΚ 248Α/ ) δεν ισχύει για την προμήθεια μεταφορικών μέσων. Κατά τα λοιπά, για τις περιπτώσεις μειωμένου ΥΠΑ ή απαλλαγής από αυτό, οι φορείς μπορούν να ανατρέξουν στα άρθρα 21 και 22 του Ν.2859/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σονίζουμε ότι ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες (μέσω ΕΠΑ) προμήθειες και υπηρεσίες, ο ΥΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο. 3

4 Κεφάλαιο Δ : Ειδικές κρατήσεις Υ.Υ.Κ.Α. ( 2% ΚΑΙ 2 ) ε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των επί μέρους προϋποθέσεων (τακτικός π/υ ή ΠΔΕ, συμβατικές ή μικρές προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών, άνω ή κάτω των 146,73 κλπ), υφίσταται : Α) Η κράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΥΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24 Ν. 3846/2010 (ΥΕΚ 66 Α/ ) και στην υπουργική απόφαση ΔΤ6α/οικ / (ΥΕΚ 545Β / ). Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω κράτηση εφαρμόζεται υποχρεωτικά από , ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΥΕΚ, ενώ συνεχίζει να υφίσταται και μετά την 1/1/2012, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ 1 του ν..3918/2011 (ΥΕΚ 31Α/2-3-11). * Σημειώνουμε ότι για να επιβληθεί η κράτηση του 2% πρέπει να υπάρχει σύμβαση, ενώ για συμβάσεις προμηθειών ή/και υπηρεσιών άνω των 2.500,00 προ ΦΠΑ, ακόμα και όταν γίνονται χωρίς σύμβαση (, βλέπε κεφάλαιο Α του παρόντος οδηγού), οι φορείς υγείας πρέπει να παρακρατούν το ποσοστό αυτό από τα καθαρό ποσό των τιμολογίων. Σονίζουμε ότι η παρακράτηση του 2% επί της αξίας των τιμολογίων και η απόδοση των ποσών αυτών στην Σράπεζα της Ελλάδος σε πίστωση του λογαριασμού Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο. υγκέντρωση εισπράξεων πληρωμών» θα γίνονται σύμφωνα με το λογιστικό των ΝΠΔΔ (ΝΔ 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» - ΥΕΚ 204Α και το εφαρμοστικό αυτού ΠΔ 584/1975 «Περί του τρόπου και της διαδικασίας εξοφλήσεως των χρηματικών ενταλμάτων ή ετέρων τίτλων πληρωμής των ΝΠΔΔ και εισαγωγής και αποδόσεως των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων» - ΥΕΚ 188Α), βλέπε και το υπ αριθμ οικ. 2/70794/Α0024/ έγγραφο της 24 ης Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου του Γ.Λ.Κ, και ειδικότερα : με την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα εισάγουν στον π/υ τους με γραμμάτιο είσπραξης την παρακράτηση του εν λόγω ποσοστού υπό τον κωδικό αριθμό εισόδου 5291 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου» η κράτηση αυτή θα αποδίδεται στο δημόσιο με μέριμνα των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπό τον κωδικό αριθμό εξόδου 3391 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου». ημειώνουμε τέλος ότι η κράτηση αυτή πρέπει να προβλέπεται από τους φορείς υγείας τόσο στις Προκηρύξεις Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας όσο και στις αποφάσεις ανάθεσης αυτών (πχ σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό). Β) Η κράτηση 2 υπέρ νοσοκομείου, εισήχθη με το άρθρο 6 7 Ν.3580/2007 κατά το οποίο, στα νοσοκομεία του ΕΤ δημιουργείται ειδικός κωδικός στον οποίο παρακρατείται για την αντιμετώπιση των άμεσων λειτουργικών αναγκών του νοσοκομείου το δύο τοις χιλίοις (2 ) επί του συνόλου των προμηθειών που πραγματοποιεί το νοσοκομείο. Προφανώς η κράτηση αυτή δεν υφίσταται στις προμήθειες που εκτελεί κεντρικά η ΕΠΤ ή κάποια ΤΠε και τις εξοφλούν από τον τακτικό τους π/υ (αν όμως οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται για λογαριασμό των νοσοκομείων και εξοφλούνται από τον τακτικό π/υ αυτών, η κράτηση αυτή υφίσταται). Σονίζουμε ακόμα ότι η κράτηση αυτή προφανώς υφίσταται μόνο στις προμήθειες που εκτελούν τα νοσοκομεία του ΕΤ, άρα δεν πρέπει να την περιλαμβάνουν στις διακηρύξεις τους και στα ΦΕΠ που εκδίδουν, οι λοιποί φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 όπως τα προνοιακά ιδρύματα, οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας, το ΕΚΑΒ, το ΚΕ.ΘΕ.Α. κλπ. 4

5 Εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελούν τα προνοιακά ιδρύματα, που εντάχθηκαν με την ψήφιση του άρθρου 11 ν. 4025/11 (ΦΕΚ Α 228/ ), οργανικά στα Νοσηλευτικά ιδρύματα. Σέλος ενημερώνουμε στους φορείς υγείας ότι η κράτηση του 2 παύει να ισχύει μετά την 1/1/2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15 παρ. 1 και 77 παρ. 1 του Ν.3918/2011. Κατά συνέπεια θα αναφέρεται μεν σε προκηρύξεις προμηθειών και υπηρεσιών των φορέων υγείας που δημοσιεύονται μέχρι 31/12/2011, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στις συμβάσεις που υπογράφονται μετά την 1/1/2012 και προφανώς δεν θα παρακρατείται και από τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Κεφάλαιο Ε : Κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Η κύρια αναφορά στην κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. (Μετοχικό Σαμείο Πολιτικών Τπαλλήλων) ευρίσκεται στο ΠΔ 422/1981 (ΥΕΚ 114Α/ ) «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Σαμείου Πολιτικών Τπαλλήλων διατάξεων». Σο Μ.Σ.Π.Τ. αρχικά Ν.Π.Δ.Δ., συνιστά πλέον δυνάμει της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.2443/1996 αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Τπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Θα διακρίνουμε στο παρόν κεφάλαιο τις περιπτώσεις εκείνες που διαφοροποιούνται οι κρατήσεις Μ.Σ.Π.Τ. στις προμήθειες / υπηρεσίες των φορέων υγείας. Αυτές είναι : 1) Προμήθειες / υπηρεσίες που διενεργούνται σε βάρος του τακτικού π/υ του Υορέα ή του τακτικού π/υ του ΤΤΚΑ Οι προμήθειες / υπηρεσίες αυτές υπόκεινται σε κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. Και αν μεν πρόκειται : Α) Για δαπάνες προμηθειών / υπηρεσιών (και έργων) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ π/υ ΣΟΤ ΤΤΚΑ (και όχι τον δικό τους τακτικό π/υ), - για δαπάνες προμηθειών / υπηρεσιών (και έργων) όλων των ΝΠΔΔ υπό του κράτους συσταθέντων τα οποία υπάγονται και εποπτεύονται από το ΤΤΚΑ δηλ. φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 εκτός των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εκτός δηλ των φορέων που δεν είναι νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως πχ οι Μονάδες Κοινωνικής Υροντίδας (δηλ. τα κέντρα αποθεραπείας, τα κέντρα αποκατάστασης, τα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, τα Κ.Ε.Κ.Τ.Κ.Α.ΜΕ.Α. κλπ, τα οποία παρέχουν περίθαλψη και όχι νοσηλεία) οι οποίες λειτουργούν ως ΝΠΔΔ από τις 16/5/2005 (βλέπε απόφαση Π3/Υ.ΝΟΜ/ΓΠοικ.45162, ΥΕΚ 604Β/ ), το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΥ, ο ΕΥΕΣ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) κλπ, ανεξάρτητα ποιόν π/υ βαρύνουν - για δαπάνες προμηθειών / υπηρεσιών (και έργων) των ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το ΤΤΚΑ όπως ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το ΚΕ.Θ.Ε.Α., το Γεν. Νοσοκ. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», κλπ, ανεξάρτητα ποιόν π/υ βαρύνουν, επειδή ακριβώς είναι ΝΠΙΔ - για δαπάνες προμηθειών / υπηρεσιών (και έργων) που βαρύνουν τα ίδια τα Πολιτικά Τπουργεία ως το ΤΤΚΑ ή τα Όργανα Διοίκησης όπως οι ΤΠε, η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. είναι 3%, ενώ Β) Αν πρόκειται για δαπάνες για προμήθειες / υπηρεσίες (και έργα) που ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ π/υ ΣΨΝ ΙΔΙΨΝ ΣΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΨΝ ΙΔΡΤΜΑΣΨΝ, η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. περιορίζεται στο 50% αυτής ήτοι είναι 1,5%, (βλέπε ΠΔ 422/1984, άρθρο 22 παρ. Α και Γνωμοδότηση 13/2007 του ΝΚ). 5

6 Η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20% επ αυτής υπέρ ΟΓΑ, ήτοι σε επιβάρυνση 2,40% επί της κράτησης Μ.Σ.Π.Τ. (άρθρο 10 Ν.187/1943 / ΥΕΚ 156Α/ ) και άρθρο 7 Ν.1884/1990 (ΥΕΚ 81Α/ ). Η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. πρέπει να αποδίδεται στο ταμείο μέχρι την 10 η ημέρα του επόμενου από την διενέργεια της σχετικής κράτησης μήνα, όταν η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 1 του Β.Δ. 760/1969) ή μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου της εξοφλήσεως των ενταλμάτων πληρωμής μήνα, όταν η σχετική δαπάνη βαρύνει τον π/υ του ΝΠΔΔ (άρθρα 6 και 7 του Π.Δ. 584/1975). Η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. υφίσταται για οιονδήποτε τύπο προμηθευόμενων ή χορηγούμενων εκ του εσωτερικού ή του εξωτερικού ειδών. Ακόμη στην κράτηση Μ.Σ.Π.Τ. περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν εργασίες, έργα, ενοίκια, παροχή υπηρεσιών από ΟΣΕ αε, ΔΕΗ αε, και τις θυγατρικές αυτών (COSMOTE, TELLAS κλπ), παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (WIND, VODAFONE, κλπ), και εταιρείες παροχής φυσικού αερίου, κατά 3% ή 1,5% ανάλογα με τον π/υ και με το είδος του φορέα, που κατά τα άνω, βαρύνουν οι δαπάνες αυτές. Δεν επιβάλλεται όμως κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. στις υπηρεσίες που παρέχει η ΕΤΔΑΠ (βλέπε Γνωμοδ. 13/2007, ΝΚ, Σμ. Β ). Θυμίζουμε ακόμα ότι πόρο του Μ.Σ.Π.Τ. αποτελούν τα πρόστιμα, οι ποινικές ρήτρες και οι καταπτώσεις εγγυήσεων των προμηθευτών του δημοσίου και των ΝΠΔΔ (ΠΔ 422/1981, άρθρο 22 περίπτωση Δ). Τπόχρεος για την καταβολή της κράτησης έναντι του Μ.Σ.Π.Τ. είναι πάντοτε ο προμηθευτής, εργολάβος, παρέχων υπηρεσίες ή εκμισθωτής, χωρίς όμως να αποκλείεται η μετακύληση της κράτησης κατόπιν συμφωνίας στον άλλο συμβαλλόμενο ήτοι στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ κλπ (βλέπε τε 1340/1997, ΝΚ 591/2005) ημειώνουμε ότι από 14 Ιουνίου 2010 η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. έχει ενταχθεί στην ειδική συναλλαγή 4300 της Εθνικής Σράπεζας της Ελλάδος. Κατά συνέπεια όταν οι φορείς υγείας διενεργούν τις καταθέσεις από κρατήσεις προμηθειών/υπηρεσιών υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. στην Εθνική Σράπεζα της Ελλάδος, αυτό θα γίνεται με την υποχρεωτική συμπλήρωση του σχετικού ενημερωτικού εντύπου (βλέπε σχετικά και στην ιστοσελίδα : την περίπτωση αυτή ο κωδικός απόδοσης στο Μ.Σ.Π.Τ. είναι ο ΚΑΕ Όταν όμως οι φορείς υγείας καταθέτουν τις σχετικές κρατήσεις υπέρ Μ.Σ.Π.Τ., από προμήθειες / υπηρεσίες, στην αρμόδια ΔΟΤ, η κατάθεση θα γίνεται στον ΚΑΕ (κωδικός είσπραξης από την ΔΟΤ). 2) Προμήθειες / υπηρεσίες / μισθώσεις ακινήτων / εκτελέσεις έργων που βαρύνουν αμιγώς τον π/υ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Οι προμήθειες / υπηρεσίες που βαρύνουν αμιγώς τον π/υ Δημοσίων Επενδύσεων (το ΠΔΕ) απαλλάσσονται του Μ.Σ.Π.Τ. (βλέπε και Ν.Δ. 2957/1954, το άρθρο 11 1,2 του Ν.2860/2000 / ΥΕΚ 251Α/2000 και το άρθρο 14 3 Ν.3614/2007 / ΥΕΚ 267Α/ (ΕΠΑ). Κατά συνέπεια δεν υφίσταται η κράτηση Μ.Σ.Π.Τ. σε προμήθειες / υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται με βάση απόφαση ένταξης - από το ΕΠΑ. Κεφάλαιο ΣΤ : Τρόπος υπολογισμού και αφαίρεσης των παρακρατήσεων Σονίζουμε προς τους φορείς υγείας ότι σε κάθε περίπτωση οι κρατήσεις επιβάλλονται στο καθαρό ποσό που προκύπτει αν από το ποσό του τιμολογίου αφαιρεθεί ο αναλογών ΥΠΑ. το καθαρό αυτό ποσό επιβάλλεται στην συνέχεια ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί. Έτσι αν ο προμηθευτής έχει κόψει τιμολόγιο (με ΥΠΑ) έστω 100, ή αν έχουμε σύμβαση συνολικού ποσού με ΥΠΑ 100, τότε στο ΦΕΠ που θα εκδώσει το λογιστήριο του φορέα υγείας θα υπολογίσει τις κρατήσεις στο καθαρό ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση του αναλογούντα ΥΠΑ και το οποίο είναι τα = 77 (ή = 84 για τις 6

7 περιοχές με μειωμένο ΥΠΑ). το ποσό των 77 πρέπει να υπολογιστούν στην συνέχεια οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις (πχ το ΜΣΠΤ 1,5%,συν 2,40% επ αυτού, το 2% υπέρ ψυχικής υγείας, το 2 υπέρ νοσοκομείων κλπ), έστω ότι προκύπτουν πχ 3. το τελικό ποσό των 77-3 = 74,00 πρέπει να υπολογισθεί ο αναλογών φόρος, που αν πρόκειται για προμήθεια έστω ότι είναι 4% ήτοι 4% Φ 74 = 2,96. Άρα ο προμηθευτής (ανάδοχος) θα λάβει επιταγή 74-2,96 = 71,04. το σημείο αυτό επαναλαμβάνουμε στους φορείς υγείας ότι η παρακράτηση του 2% επί της αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, θα γίνεται επί του καθαρού ποσού μετά την παρακράτηση του ΥΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3ε Ν.3580/2007). το τέλος του μήνα εκδίδονται συνολικά γραμμάτια είσπραξης για κάθε μία από τις επί μέρους κρατήσεις από το ταμείο, και το λογιστήριο εκδίδει τα αντίστοιχα ΦΕΠ ώστε η αντικριζόμενη δαπάνη να αποδοθεί στον αντίστοιχο δικαιούχο (ΔΟΤ, Μετοχικό Σαμείο, Σράπεζα Ελλάδος κλπ) με επιταγή της ΣτΕ. Κεφάλαιο Ζ : Διάφορες περιπτώσεις 1Α) Προμήθειες / υπηρεσίες των οποίων η καθαρή αξία (δηλ. αξία τιμολογίου μείον τον ΥΠΑ) δεν ξεπερνά τις 146,74. την περίπτωση αυτή οι υπηρεσίες που λαμβάνουν την προμήθεια / υπηρεσία δεν παρακρατούν φόρο, και εφόσον δεν απαιτείται σύμβαση. 1Β) Προμήθειες / υπηρεσίες των οποίων η καθαρή αξία ξεπερνά τις 146,75 την περίπτωση αυτή (ανεξάρτητα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σύμβαση, δηλ τόσο για συμβατικές όσο και για μικρές προμήθειες / υπηρεσίες) υφίσταται παρακράτηση φόρου η οποία γίνεται από τον υπόχρεο προς τούτο δημόσιο φορέα ή δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή ΝΠΔΔ η οποία γίνεται κατά την έκδοση της σχετικής εντολή πληρωμής και υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή της υπηρεσίας. Ο φόρος αυτός είναι 1% για προμήθεια υγρών καυσίμων, 4% για προμήθεια λοιπών αγαθών, 8% για παροχή υπηρεσιών (βλέπε άρθρο 24 Ν. 2198/1994, ΥΕΚ 43Α). 1Γ) Προμήθειες / υπηρεσίες των οποίων η καθαρή αξία ξεπερνά τις 2.500,00 Ισχύει ότι και στην περίπτωση 1Β άνω όσον αφορά τον φόρο, επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, τα τιμολόγια επιβαρύνονται και με την κράτηση του 2% υπέρ ψυχικής υγείας. 2Α) Προμήθειες / υπηρεσίες που διενεργούνται συμβατικά Επιβαρύνονται με τον αντίστοιχο φόρο ανεξαρτήτως ύψους του καθαρού ποσού της προμήθειας/ υπηρεσίας. 2Β) Προμήθειες / υπηρεσίες που διενεργούνται με απευθείας ανάθεση Απαλλάσσονται του αντίστοιχου φόρου εφόσον δεν υπερβαίνουν σε καθαρό ποσό τα 146,74. 3Α) Η προμήθεια των καυσίμων και των τροφίμων μετά την ισχύ του Ν.3580/2007 και την έγκριση του πρώτου ΠΠΤΤ 2010 (ήτοι από 1/2/2010) έχει περάσει από την αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στην ευθύνη των νοσοκομείων, περιλαμβάνεται δε στην προμήθεια αγαθών των συγκεντρωτικών πινάκων στο τέλος του παρόντος οδηγού. Οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται με ποσοστό έκπτωσης, εκδίδονται δε ΦΕΠ για την πληρωμή του αναδόχου στα οποία γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Προσοχή απαιτείται στην προμήθεια βενζίνης ή πετρελαίου η επιβάρυνση των νόμιμων κρατήσεων που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο. Σέλος η προμήθεια τροφίμων γίνεται και αυτή συμβατικά (είτε με κανονικές τιμές είτε με ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής που προτείνει κάθε χρόνο η Δνση Εμπορείου του Τπουργείου Ανάπτυξης, ενώ για όσα δεν προτείνει τιμές από την μέση τιμή που προκύπτει από έρευνα αγοράς) και επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κατά περίπτωση κρατήσεις. 7

8 3Β) Η προμήθεια φαρμάκων (με τιμές ΕΟΥ) γίνεται πλέον με διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούν τόσο οι φορείς υγείας, όσο και οι Τ.Πε. και η Ε.Π.Τ. Η προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων, υγειονομικού και παραφαρμακευτικού υλικού (ότι δεν έχει κουπόνι) γίνεται με διαγωνιστικές διαδικασίες και συμβατικά (εκτός αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί, οπότε γίνονται λόγω του επείγοντος με διαπραγμάτευση). Και οι δύο περιπτώσεις θα αναζητηθούν στην περίπτωση «προμήθεια αγαθών» του συγκεντρωτικού πίνακα 1 ή στην περίπτωση «υλικά υπηρεσίες» του συγκεντρωτικού πίνακα 2 (στο κεφάλαιο ΙΑ ). Κεφάλαιο Η : Επιλεξιμότητα κρατήσεων στις συγχρηματοδοτούμενες προμήθειες υλικών και υπηρεσιών Σονίζουμε ότι οι ως άνω κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους (δηλ στους φορείς υγείας εν προκειμένω) για λογαριασμό τρίτων, είναι επιλέξιμη δαπάνη για συγχρηματοδότηση από το ΕΠΑ, εφόσον καταβάλλονται στους τρίτους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι επιλέξιμες οι κρατήσεις υπέρ του ιδίου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις που επιστρέφουν στον δικαιούχο με οποιονδήποτε τρόπο [βλέπε απόφαση αριθμ /ΕΤΘΤ 2041 «Σροποποίηση της υπ αριθμ /ΕΤ 1749/ υπουργικής απόφασης υστήματος Διαχείρισης) (ΥΕΚ 1957Β/ ), άρθρο 28, και Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1083/2006 του υμβουλίου της 11 η ς Ιουλίου 2006, άρθρο 56]. Κεφάλαιο Θ : Κρατήσεις του ν. 2286/95 (δεν ισχύουν για το Π.Π.Υ.Υ.) Οι κρατήσεις : 0,10% (υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών του Τπουργείου Εμπορείου), 0,25% (υπέρ του Δημοσίου) και 0,30% (υπέρ του Σαμείου Αρωγής Τπαλλήλων του Τπουργείου Εμπορείου) επί του συμβατικού τιμήματος προμηθειών που εκτελούνται από το Τπουργείο Εμπορείου ή από άλλους Υορείς ύστερα από εξουσιοδότηση του, εισήχθησαν κατά πρώτον με τον Ν. 1797/1988 (ΥΕΚ 164Α/ ) με το άρθρο 15 παρ. 3 και 15 και εμφανίζονται πάλιν στο άρθρο 7 (με τίτλο Λογιστικές διατάξεις) παρ. 2-4 του Ν. 2286/1995 (ΥΕΚ 19Α/ ) ο οποίος κατάργησε τον πρώτο (στο ενδιάμεσο διάστημα η κράτηση 0,10% είχε καταργηθεί με το άρθρο 41 παρ. 17 του Ν. 2000/1991/ΥΕΚ 296Α/ ). Μάλιστα επί της κράτησης 0,30% επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 187/1943, ενώ στις κρατήσεις 0,10% και 0,25% επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον εισφορά 20% σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 18 του Κώδικα Φαρτοσήμου. Σονίζουμε στους φορείς υγείας ότι δεν πρέπει πλέον να προβαίνουν στις κρατήσεις 0,10%, 0,25% και 0,30% του άρθρου 7 του Ν. 2286/1995 καθόσον αυτές αφορούν κρατήσεις ειδών που εκτελούνται από το Τπουργείο Ανάπτυξης (πρώην Τπουργείο Εμπορείου) ή από άλλους φορείς στους οποίους όμως ανατέθηκε ειδικά η εκτέλεση ή/και η σύναψη τους. Πέραν τούτου οι προμήθειες που εντάσσονται στο ΠΠΤΤ της ΕΠΤ αυτοδικαίως δεν εντάσσονται στο Ε.Π.Π. της ΔΚΠ/ΓΓΕ του Τπουργείου Ανάπτυξης, άρα εξαιρούνται από τις κρατήσεις αυτές, βλέπε σχετικό έγγραφο με αρ πρωτ ΔΤ6α/Γ.Δ.28844/ που 8

9 εξέδωσε και το ΤΤΚΑ / Γεν. Δ/νση Διοι/κής Τποστήριξης και Σεχνικών Τποδομών / Δνση Προμηθειών / Σμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων Προμηθειών Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση πάντως οι κρατήσεις 0,25% και 0,30% δεν επιβάλλονται σε προμήθειες / υπηρεσίες που εκτελούνται σε βάρος του ΠΔΕ (άρθρο 41 παρ. 18 Ν.2000/1991), άρα δεν τις επιβαρύνονται οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις. Κεφάλαιο Ι : Κράτηση Υπέρ Υ.Υ.Κ.Α.(δεν ισχύει για το Π.Π.Υ.Υ.) Η κράτηση 3,5% υπέρ Τ.Τ.Κ.Α. (επίδομα αυξημένης ευθύνης κίνητρο αποδοτικότητας στο προσωπικό των ΕΚΑΒ, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ν.δ/τος 2592/1953 αρμοδιότητας Τπουργείου Τγείας και Πρόνοιας, σε νομικά πρόσωπα του τομέα πρόνοιας του ιδίου υπουργείου και στους γιατρούς του ΕΤ) εισήχθη με το άρθρο 8 παρ 3β, Ν.2430/1996 ΥΕΚ 156Α/ Ομοίως οι φορείς υγείας του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 δεν πρέπει πλέον να πραγματοποιούν την κράτηση 3,5% υπέρ Τ.Τ.Κ.Α., καθόσον η κράτηση αυτή επιβάλλεται μόνο για είδη που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π.Π. του Τπουργείου Ανάπτυξης και εκτελούνται εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα (βλέπε και απόφαση αριθ. ΔΤ5β/10756/96 ΚΤΑ ΥΕΚ 721Β/1996). χετικό έγγραφο με αρ πρωτ ΔΤ6α/Γ.Δ.36452/ (και σχετικά τα και 33491) εξέδωσε και το ΤΤΚΑ / Γεν. Δ/νση Διοικητικής Τποστήριξης και Σεχνικών Τποδομών / Δνση Προμηθειών /Σμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων Προμηθειών. Κεφάλαιο ΙΑ : Συντομογραφίες επεξηγήσεις ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ Τ.Τ.Κ.Α. = Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης π/υ ή Π/Τ = προϋπολογισμός Π/Δ/Ε/ = Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Δ.Κ.Π./Γ.Γ.Ε. = Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών / Γενική Γραμματεία Εμπορείου Ε.Π.Τ. = Επιτροπή Προμηθειών Τγείας Π.Π.Τ.Τ. = Πρόγραμμα Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας (Ν. 3580/07) Ε.Π.Π. = Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Τπουργείου Ανάπτυξης (πρώην Τπουργείου Εμπορείου) ΦΕΠ = Φρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΕΙΔΗ ΚΡΑΣΗΕΨΝ 1) Μ.Σ.Π.Τ. 1,5% ή 3% = ΚΡΑΣΗΗ ΜΕΣΟΦΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ (άρθρο 22 ΠΔ 422/1981) Η κράτηση αυτή δεν υφίσταται όταν η προμήθεια γίνεται εις βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟ ΕΠΑ 2) Σ.Α.Τ.Τ.Ε. 0,30% = ΚΡΑΣΗΗ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΡΨΓΗ ΣΨΝ ΤΠΑΛΛΗ-ΛΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΜΠΟΡΕΙΟΤ (άρθρο 7 παρ 3 Ν. 2286/1995) 9

10 Η κράτηση αυτή διενεργείται μόνο για τα είδη που εντάσσονται στο Ε.Π.Π. ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΕΙΔΗ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΠΤΤ 3) ΔΗΜΟΙΟ 0,25% = ΚΡΑΣΗΗ ΤΠΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (άρ-θρο 7 παρ 3 Ν. 2286/1995) Η κράτηση αυτή διενεργείται μόνο για τα είδη που εντάσσονται στο Ε.Π.Π ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΕΙΔΗ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΠΤΤ 4) Γ.Δ.Κ.Π. 0,10% = ΚΡΑΣΗΗ ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΙΟΤ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Τπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 7 παρ 2 Ν.2286/1995). Η κράτηση αυτή προβλέπεται για τις προμήθειες που εκτελούνται κεντρικά από το Τπουργείο Ανάπτυξης (πρώην Εμπορείου) ή από άλλους φορείς ύστερα από εξουσιοδότηση του. Η κράτηση αυτή διενεργείται μόνο για τα είδη που εντάσσονται στο Ε.Π.Π. ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΕΙΔΗ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΠΤΤ 5) Τ.Τ.Κ.Α. 3,50% = ΚΡΑΣΗΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙ-ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ. Επίδομα αυξημένης ευθύ-νης (κίνητρο αποδοτικότητας) στο προσωπικό των ΕΚΑΒ, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και στους γιατρούς του ΕΤ (άρθρο 8 παρ 3β Ν.2430/1996). Κατατίθεται πλέον είτε στο Δημόσιο Σαμείο είτε στην ΣτΕ σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 (Ν.3697/2008 ΥΕΚ 194Α - και εγκύκλιος 2/95794/0020/ Η κράτηση αυτή διενεργείται μόνο για τα είδη που εντάσσονται στο Ε.Π.Π. και εκτελούνται εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΕΙΔΗ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΠΤΤ 6) ΤΠΕΡ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 2% ΚΡΑΣΗΗ ΤΠΕΡ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ. Επιβάλλεται στα τιμολόγια των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας όταν αυτά εξοφλούνται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και υπολογίζεται επί του τιμολογίου αφού αφαιρεθεί ο ΥΠΑ και κάθε άλλο παρα-κρατούμενο ποσό υπέρ τρίτου. 7) ΤΠΕΡ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 2 ΤΠΕΡ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ. Παύει να ισχύει μετά την 1/1/ ) ΦΑΡΣΟΗΜΟ 1% Προβλέπεται από το άρθ. 15 παρ. 18 του Κώδικα Φαρτοσήμου & επιβάλλεται στις κρατήσεις Νο 3 και 4 άνω 9) ΦΑΡΣΟΗΜΟ 2% Προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν.187/1943 & επιβάλλεται στις κρατήσεις Νο 1,και 2 άνω. 10) ΟΓΑ ΦΑΡΣΟΗΜΟΤ 20% Προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν.187/1943 και επιβάλλεται στις κρατήσεις Νο 1,2,3 και 4 άνω. ημ : Οι κρατήσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6 άνω αναφέρονται σε καθαρά ποσά προ ΥΠΑ Κατόπιν των άνω, οι διάφορες περιπτώσεις κρατήσεων που είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 για τα είδη που έχουν εντάξει στο ΠΠΥΥ 2011 της ΕΠΥ, δίδονται συγκεντρωτικά στο επόμενο κεφάλαιο ΙΑ σε δύο πίνακες, προς χρήση από τους φορείς. Στον πίνακα 1 η ταξινόμηση έγινε με βάση την πηγή χρηματοδότησης (τακτικός π/υ νοσοκομείου, τακτικός π/υ λοιπών φορέων υγείας πλην νοσοκομείων, ΠΔΕ) ενώ στον πίνακα 2 με βάση τον φορέα της προμήθειας (νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ.Κ.Α., λοιποί φορείς υγείας πλην νοσοκομείων). 10 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Θ-ΕΤΟ

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΒ : ΠΙΝΑΚΔ ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 : ΚΡΑΣΗΔΙ ΣΙ ΤΜΒΑΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ / ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 9 ΣΟΤ Ν.3580/07, ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ Π.Π.Τ.Τ. ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΤΟΜΔΝΟ ΔΙΓΟ, ΤΠΑΡΞΗ ΤΜΒΑΗ, ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ Α/ ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟ- ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ Α ΓΟΣΗΗ (ΥΧΡΙ ΣΟΝ ΦΠΑ) 1 2 (1) Π/Τ ΓΗΜΟΙΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ Π/Τ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΑΡΘΡΟΤ 9 Ν3580 /07 πτ ΤΠε, ΔΚΑΒ, προνοιακά, ΤΤΚΑ κλπ ΠΛΗΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΩΝ 3 ΑΠΟ ΠΓΔ (ΤΓΥΡΗΜΑΣΟ- ΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΠΡΑΞΔΙ ΔΠΑ) (2) ΑΓΑΘΩΝ / ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ / ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (3) ΤΜΒΑ- ΣΙΚΟ ΜΙΚΡΟΠΡ ΟΜΗΘΔΙΑ 1,5 % ΠΛΔΟΝ 0,024 % ΥΑΡΣ + ΟΓΑ ΤΜΒΑ- ΣΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΜΗΘ ΔΙΑ ΤΜΒΑ- ΣΙΚΟ (4) ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΠΟΟΤ ΑΝΩ ΣΩΝ 2.500,01 ΑΝΩ ΣΩΝ 146,75 ΚΑΙ ΔΩ 2.500,00 Μ.Σ.Π.Τ. (5) 1,5 % ΠΛΔΟΝ 0,024 % ΥΑΡΣ + ΟΓΑ ταρτοσ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ (6) ΚΡΑΣΗΔΙ ΤΠΔΡ ΝΟΟΚΟ- ΜΔΙΟΤ * (7) 2 % 2 2 % 0 % 2 ΚΑΣΩ ΣΩΝ 146,74 0 % 2 ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΠΟΟΤ ΑΝΩ ΣΩΝ 2.500,01 ΑΝΩ ΣΩΝ 146,75 ΚΑΙ ΔΩ 2.500,00 3 % ΠΛΔΟΝ 0,024 % ΥΑΡΣ + ΟΓΑ ταρτοσ. 3 % ΠΛΔΟΝ 0,024 % ΥΑΡΣ + ΟΓΑ 2 % 2 2 % 0 % 2 ΚΑΣΩ ΣΩΝ 146,74 0 % 2 ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΠΟΟΤ 0 % 2 % 2 2 % 2 ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗ- ΔΧΝ ** (8) 3,536% σσν 2 1,536% σσν 2 1,536% σσν 2 5,072% σσν 2 3,072% σσν 2 3,072% σσν 2 2% σσν 2 2% σσν 2 ΦΟΡΟ *** (9) 1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 8% 1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 8% 0% 1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 8% 1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 8% 0% 1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 8% 11

12 ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΚΡΑΣΗΔΙ ΣΙ ΤΜΒΑΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ / ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 9 ΣΟΤ Ν.3580/07, ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ Π.Π.Τ.Τ. Α / Α 1 ΦΟΡΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΜΟΝΑΓΑ ΤΓΔΙΑ (ΝΟΟΚΟΜΔΙ Ο-ΚΤ) ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΡΑΣΗΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΩΝ ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟ- ΓΟΣΗΗ Π/Τ ΠΓΔ - ΔΠΑ ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗ- ΘΔΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΚΡΟ- (τωρίς σύμβαση) ΜΙΚΡΟ- (τωρίς σύμβαση) ΜΙΚΡΟ- (σύμβαση) ΠΟΟ (δεν ζσμπεριλαμβάνεηαι ο ΦΠΑ) Από 0,01 και άνω Από 0,01-146,74 Από 146, ,00 Από 2.500,01 και άνω Μ.Σ.Π.Τ. 1,5% & 0,024% 1,5% & 0,024% 1,5% & 0,024% 1,5% & 0,024% ΦΤΥΙ- ΚΗ ΤΓΔΙ-Α ΤΠΔΡ ΝΟΟΚΟ- ΜΔΙΟΤ (ιζτύει έως 31/12/2011) ΤΓΡΑ ΚΑΤΙ- ΜΑ ΛΟΙ-ΠΑ ΑΓΑ- ΘΑ ΤΠΗ- ΡΔΙ- Δ 2% 2 1% 4% 8% 0% 2 0% 0% 0% 0% 2 1% 4% 8% 2% 2 1% 4% 8% ΤΜΒΑΗ Από 0,01 και άνω 0% 2% 2 1% 4% 8% 2 ΛΟΙΠΟΙ ΔΠΟΠΣΔΤ- ΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3580/07 (Τ.Πε., ΔΚΑΒ, ΔΟΦ κλπ) ΠΓΔ-ΔΠΑ ΤΜΒΑΗ ΜΙΚΡΟ- (τωρίς σύμβαση) ΜΙΚΡΟ- (τωρίς σύμβαση) ΜΙΚΡΟ- (σύμβαση) ΤΜΒΑΗ Από 0,01 και άνω Από 0,01-146,74 Από 146, ,00 Από 2.500,01 και άνω Από 0,01 και άνω 3% & 0,024% 3% & 0,024% 3% & 0,024% 3% & 0,024% 3% & 0,024% 2% 0% 1% 4% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 8% 2% 0% 1% 4% 8% 2% 0% 1% 4% 8% 12

13 Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. Η Πρόεδρος Αικατερίνη Καστανιώτη Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Τπουργού Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου 2. Γραφείο Τφυπουργού Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Σιμοσίδη 3. Γραφείο Τφυπουργού Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτριο Βαρτζόπουλο 4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΔΟΕ κ. Ιωάννη Διώτη 5. Πρόεδρο Ελεγκτικού υνεδρίου κ. Ιωάννη Καραβοκύρη 6. Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή ΕΤΤΠ κ. Μιχαήλ αμπατακάκη 7. Τπηρεσίες Διαχειριστικών Αρχών Διοικητικών Περιφερειών 8. Διαχειριστική Αρχή του Τ.Τ.Κ.Α Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραφείο Αντιπροέδρου 3. Μέλη ΕΠΤ 4. Γραφείο Διευθυντή Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών 5. Σμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προμηθειών (Τπεύθυνοι Τ.Πε) 13

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 445 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Αθήνα, 19/08/ 2015 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Α.Π. 85948/ΔΟΔ 4011 ΣΜΗΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ Π.Δ.Ε. Σαχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Σ.Κ.: 10180 Πληροφορίες:. Δημάκης Σηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του ν.4270/2014 στις Δ.Υ.Ε.Ε.»

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του ν.4270/2014 στις Δ.Υ.Ε.Ε.» Εξαιρετικά επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ.: 2/95592/0026 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟΔΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟΔΟΣ Πληροφορίες: Μαστόρου Γεώργιος Τηλέφωνο: (22413) 60379 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/652/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/652/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 3/652/11.7.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του με αριθ. πρωτ. 761/19.02.2013 Προκήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Παπάγου, 30 /07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Υ.320/7/7995 Σαχ. Δ/νση Σαχ. Κώδικας Πληροφορίες Σηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λακκί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.: 10 3501536, Φαξ: 10 800398

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 1 - Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης Για την με προϋπολογισμό : 49.500 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΑΡΑΦΕΤΑ ΤΗΛ.210-3332864 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2013 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332940/k.triant@mnec.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15 Ιουλίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα 15 Ιουλίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΑΣΑΙ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα 15 Ιουλίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1108253 ΕΞ2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466405 Φ.800/12/126615 Σ.131 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα Τηλ.:210 38 21 524, 38 29 266, Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos Str,

Διαβάστε περισσότερα

2. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ 3. Νοσοκομεία ΙΚΑ

2. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ 3. Νοσοκομεία ΙΚΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 4-1-10 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ32/ 1 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241- Αθήνα ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Καλογεράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.210-3332469 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2014 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 92/2014 Σύμβαση του διαγωνισμού με αρ. διακ. 181/2014. ΤΜΒΑΗ Αρ. 92/2014. ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 5ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & Σ.

Αρ. 92/2014 Σύμβαση του διαγωνισμού με αρ. διακ. 181/2014. ΤΜΒΑΗ Αρ. 92/2014. ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 5ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & Σ. ΑΔΑ: ΒΘΑ6469Η2Γ-ΥΚΩ ΑΔΑΜ: 14SYMV002170150 ΤΜΒΑΗ Αρ. 92/2014 ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 5ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & Σ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «MEDI SUP ΑΕ ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΤΓΡΩΝ ΟΤΡΕΤΛΛΕΚΣΕ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑΜ: 16PROC004885960 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒ314691ΩΓ-7ΤΓ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. Γ99/ΠΟΥ/35/3088 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466212-6405 Φ.800/123/131621 Σ.1355 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 30/07/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.Οικ. 11641/136083 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 2 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 2012 Τηλέφωνο : 2313 306 410 Τηλ/τυπία : 2310 838 597 Αρ. Πρωτ.: 2649 Πληροφορίες : Μ.

Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 2012 Τηλέφωνο : 2313 306 410 Τηλ/τυπία : 2310 838 597 Αρ. Πρωτ.: 2649 Πληροφορίες : Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Διεύθυνση : Λεωφ. Στρατού 2 Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ. οικ.10436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 9/12/2014 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Θέμα: Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΑΔΑ: Β4Μ11-ΝΙ4 ΑΔΑ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια βιβλίων, κάρτες εισόδου εξόδου και Μπλοκ που θα χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004425595 2016-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2016 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΡΚ-Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

ΑΔΑ: 4ΙΙΡΚ-Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αριθμός Μελέτης: 21/2016 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων»

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 26 επτεμβρίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77786/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ.210-3332896 f.nikolaou@mnec.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ )

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11923 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑ: "Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών". Σχετικά: τα µε αριθµ. διεκπ. 12828/-4-2007, 2150/0-5-2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα