Προς Διοικητζς των Υ.Πε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς Διοικητζς των Υ.Πε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ. 7 ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ Ταχ. Κώδικασ: , Αθήνα Τηλ: Fax: Προς Διοικητζς των Υ.Πε. (με ευθφνη ςασ να ενημερώςετε άμεςα τουσ φορείσ εποπτείασ ςασ) Διοικητζς ή Προζδρους των λοιπών Φορζων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ν. 3580/07 Θέμα: «Κωδικοποίηση των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι Υορείς του άρθρου 9 του ν.3580/07, στις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, των Προγραμμάτων Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας (Π.Π.Τ.Τ.)» χετικά: 1. Η Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Τγείας, θέμα 3 ο /83 η υνεδρίαση της «χέδιο εγκυκλίου, κωδικοποίησης των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι Υορείς του άρθρου 9 του ν.3580/07, στις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, των Προγραμμάτων Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας (Π.Π.Τ.Τ.)» 2. Οι διατάξεις: 1.1. Σου άρθρου 3 παράγραφο (ι) περίπτωση (ιδ) Ν. 3580/2007 (ΥΕΚ 134/Α/ ) «Προμήθειες Υορέων εποπτευομένων από το Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα του άρθρου 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 16, του Ν. 3918/2011 (ΥΕΚ 31/Α/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Σου άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 (ΥΕΚ 66/Α/ ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 1

2 1.4. Σο Ν.3861/2010 (ΥΕΚ112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» Σου άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΥΕΚ 115/Α/ ) «Νέο Ασφαλιστικό ύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» Σου άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (ΥΕΚ 128/Α/ ) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Τπουργείου Οικονομικών» Σων άρθρων 22 και 34 του Ν. 3868/2010 (ΥΕΚ 129/Α/ ) «Αναβάθμιση του Εθνικού υστήματος Τγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Τπουργείου Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 3. Σο υπ αριθμ. 068/11/ΣΜ/αν/ , έγγραφο της ΜΟΔ ΑΕ «Εργασία μας με αντικείμενο τις κρατήσεις επί των συμβάσεων προμηθειών / υπηρεσιών των φορέων υγείας». ε εφαρμογή του 1 ου σχετικού, αναφορικά με τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τους Υορείς του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ν. 3580/07, στα Προγράμματα Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας, που καταρτίζει η Ε.Π.Τ, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση (α) του προαναφερόμενου νόμου, σας αναφέρουμε τα εξής: Κεφάλαιο Α : Γενικές Επισημάνσεις Οι προβλεπόμενες κρατήσεις στον παρόντα οδηγό, πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς των Υορέων του άρθρου 9 του ν. 3580/07, κατά την διαμόρφωση της προσφοράς τους, διότι επιβαρύνουν την συμβατική αξία των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. Ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνιζόμενους χωρίς να προβλέπεται καμιά εξαίρεση (πλην των περιπτώσεων που έχουν θεσμοθετηθεί απαλλαγές για κατ ιδίαν φορείς). Οι φορείς υγείας του άρθρου 9 του Ν.3580/07 (ΥΕΚ 134Α/ ) στις προκηρύξεις που συντάσσουν και δημοσιεύουν, οφείλουν να ορίζουν όλες τις νομοθετημένες γενικότερα ή για τους ιδίους ειδικότερα κρατήσεις (προτείνουμε η αναφορά αυτή να γίνεται στο άρθρο της διακήρυξης : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ ΚΡΑΣΗΕΙ). Ομοίως οφείλουν να περιλαμβάνουν τις νομοθετημένες κρατήσεις αυτές και στα κείμενα των συμβάσεων που συντάσσουν ή στις αποφάσεις ανάθεσης. Οι προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών που γίνονται χωρίς να ακολουθείται μια επίσημη διαγωνιστική διαδικασία τακτικού ή πρόχειρου διαγωνισμού και οι οποίες δεν συνοδεύονται από υπογραφή σύμβασης, ονομάζονται μικροπρομήθειες και προβλέπονται από τις διατάξεις περί προμηθειών δημοσίου. Πρόκειται συνήθως για μικρές προμήθειες υγειονομικού υλικού, αναλωσίμων, φαρμάκων κλπ που γίνονται για λόγους κατεπείγοντος και στο μεσοδιάστημα μέχρι να καταλήξουν σε αναδόχους οι σχετικοί διαγωνισμοί, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σονίζουμε στους φορείς ότι κάθε σύμβαση του Δημοσίου (άρα και των δημόσιων νοσοκομείων, των ΤΠε και των λοιπών φορέων υγείας) με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των (καθαρό ποσό προ ΥΠΑ) για να είναι έγκυρη, 2

3 απαιτεί την κατάρτιση τουλάχιστον ιδιωτικού εγγράφου [Ν. 2362/95 ΥΕΚ 247Α/ , όπως τροποποιήθηκε ιδίως με το ΠΔ 113/2010 και τον Ν.3871/2010 και ισχύει, άρθρο 80, και ΤΑ 2/59649/0026/ ΥΕΚ 1427Β/ αλλά και Ν.Δ. 496/1974 ΥΕΚ 204 Α, «Λογιστικό των ΝΠΔΔ», άρθρο 41, και απόφαση με αρ πρωτ οικ. 2/42053/0094/ του ΤΠΟΙΟ/ΓΛΚ / 39 Η ΔΝΗ ΝΠΔΔ (Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 41 του ΝΔ 496/1974)]. Κατά συνέπεια κάθε προμήθεια ή υπηρεσία (ή έργο) καθαρού ποσού άνω των απαιτεί σύμβαση, δηλ δεν έχουν ισχύ οι μικρές προμήθειες ποσού, προ ΦΠΑ, μεγαλύτερου των 2.500, χωρίς την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Κεφάλαιο Β : Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ΑΔΑ: ΒΟΝ2Θ-ΕΤΟ ύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 (ΥΕΚ 151 Α/ ) : (Κύρωση του Κώδικα Υορολογίας Εισοδήματος), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2992/2002 (ΥΕΚ 54Α/ ) : «Δημόσιες υπηρεσίες,.και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, (ΣΣ άρα και οι φορείς υγείας) κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών, με συντελεστή ως ακολούθως : - Ένα τοις εκατόν (1%) για τα υγρά καύσιμα - Τέσσερα τοις εκατόν (4%) για τα λοιπά αγαθά - Οκτώ τοις εκατόν (8%) για την παροχή υπηρεσιών». Μάλιστα κατά το ίδιο άρθρο εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι φορείς όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των 146,74. Η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου πρέπει να γίνεται με την υποβολή σχετικής δήλωσης μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, στην ΔΟΤ της έδρας του υπόχρεου (βλέπε σχετικά και άρθρα 55 και 60 Ν.2238/1994) Σονίζουμε ότι όταν δημόσιοι φορείς, οργανισμοί, υπηρεσίες κλπ προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις η κατάρτιση σύμβασης προμήθειας και εφόσον η καθαρή αξία αυτών κατά συναλλαγή δεν υπερβαίνει το ποσό των 146,74 της καθαρής αξίας του τιμολογίου, δεν διενεργείται καμία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Αντιθέτως όπου υπάρχει σύμβαση προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών θα διενεργείται παρακράτηση φόρου ακόμα και αν το ποσό της συναλλαγής είναι κάτω των 146,74. Επαναλαμβάνουμε ότι η υποχρέωση για παρακράτηση φόρου πρέπει να αναφέρεται στις διακηρύξεις διαγωνισμών και στις σχετικές συμβάσεις. Κεφάλαιο Γ : Κράτηση ΦΠΑ χετικά με τον Υόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΥΠΑ) θέλουμε να υπενθυμίσουμε στα τμήματα λογιστηρίου των φορέων υγείας που διενεργούν διαγωνισμούς προμήθειας ή υπηρεσίας, ότι ο μειωμένος κατά 30% συντελεστής ΥΠΑ του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 (ΥΕΚ 248Α/ ) δεν ισχύει για την προμήθεια μεταφορικών μέσων. Κατά τα λοιπά, για τις περιπτώσεις μειωμένου ΥΠΑ ή απαλλαγής από αυτό, οι φορείς μπορούν να ανατρέξουν στα άρθρα 21 και 22 του Ν.2859/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σονίζουμε ότι ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες (μέσω ΕΠΑ) προμήθειες και υπηρεσίες, ο ΥΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο. 3

4 Κεφάλαιο Δ : Ειδικές κρατήσεις Υ.Υ.Κ.Α. ( 2% ΚΑΙ 2 ) ε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των επί μέρους προϋποθέσεων (τακτικός π/υ ή ΠΔΕ, συμβατικές ή μικρές προμήθειες αγαθών / υπηρεσιών, άνω ή κάτω των 146,73 κλπ), υφίσταται : Α) Η κράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΥΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24 Ν. 3846/2010 (ΥΕΚ 66 Α/ ) και στην υπουργική απόφαση ΔΤ6α/οικ / (ΥΕΚ 545Β / ). Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω κράτηση εφαρμόζεται υποχρεωτικά από , ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΥΕΚ, ενώ συνεχίζει να υφίσταται και μετά την 1/1/2012, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ 1 του ν..3918/2011 (ΥΕΚ 31Α/2-3-11). * Σημειώνουμε ότι για να επιβληθεί η κράτηση του 2% πρέπει να υπάρχει σύμβαση, ενώ για συμβάσεις προμηθειών ή/και υπηρεσιών άνω των 2.500,00 προ ΦΠΑ, ακόμα και όταν γίνονται χωρίς σύμβαση (, βλέπε κεφάλαιο Α του παρόντος οδηγού), οι φορείς υγείας πρέπει να παρακρατούν το ποσοστό αυτό από τα καθαρό ποσό των τιμολογίων. Σονίζουμε ότι η παρακράτηση του 2% επί της αξίας των τιμολογίων και η απόδοση των ποσών αυτών στην Σράπεζα της Ελλάδος σε πίστωση του λογαριασμού Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο. υγκέντρωση εισπράξεων πληρωμών» θα γίνονται σύμφωνα με το λογιστικό των ΝΠΔΔ (ΝΔ 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» - ΥΕΚ 204Α και το εφαρμοστικό αυτού ΠΔ 584/1975 «Περί του τρόπου και της διαδικασίας εξοφλήσεως των χρηματικών ενταλμάτων ή ετέρων τίτλων πληρωμής των ΝΠΔΔ και εισαγωγής και αποδόσεως των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων» - ΥΕΚ 188Α), βλέπε και το υπ αριθμ οικ. 2/70794/Α0024/ έγγραφο της 24 ης Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου του Γ.Λ.Κ, και ειδικότερα : με την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα εισάγουν στον π/υ τους με γραμμάτιο είσπραξης την παρακράτηση του εν λόγω ποσοστού υπό τον κωδικό αριθμό εισόδου 5291 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου» η κράτηση αυτή θα αποδίδεται στο δημόσιο με μέριμνα των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπό τον κωδικό αριθμό εξόδου 3391 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου». ημειώνουμε τέλος ότι η κράτηση αυτή πρέπει να προβλέπεται από τους φορείς υγείας τόσο στις Προκηρύξεις Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας όσο και στις αποφάσεις ανάθεσης αυτών (πχ σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό). Β) Η κράτηση 2 υπέρ νοσοκομείου, εισήχθη με το άρθρο 6 7 Ν.3580/2007 κατά το οποίο, στα νοσοκομεία του ΕΤ δημιουργείται ειδικός κωδικός στον οποίο παρακρατείται για την αντιμετώπιση των άμεσων λειτουργικών αναγκών του νοσοκομείου το δύο τοις χιλίοις (2 ) επί του συνόλου των προμηθειών που πραγματοποιεί το νοσοκομείο. Προφανώς η κράτηση αυτή δεν υφίσταται στις προμήθειες που εκτελεί κεντρικά η ΕΠΤ ή κάποια ΤΠε και τις εξοφλούν από τον τακτικό τους π/υ (αν όμως οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται για λογαριασμό των νοσοκομείων και εξοφλούνται από τον τακτικό π/υ αυτών, η κράτηση αυτή υφίσταται). Σονίζουμε ακόμα ότι η κράτηση αυτή προφανώς υφίσταται μόνο στις προμήθειες που εκτελούν τα νοσοκομεία του ΕΤ, άρα δεν πρέπει να την περιλαμβάνουν στις διακηρύξεις τους και στα ΦΕΠ που εκδίδουν, οι λοιποί φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 όπως τα προνοιακά ιδρύματα, οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας, το ΕΚΑΒ, το ΚΕ.ΘΕ.Α. κλπ. 4

5 Εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελούν τα προνοιακά ιδρύματα, που εντάχθηκαν με την ψήφιση του άρθρου 11 ν. 4025/11 (ΦΕΚ Α 228/ ), οργανικά στα Νοσηλευτικά ιδρύματα. Σέλος ενημερώνουμε στους φορείς υγείας ότι η κράτηση του 2 παύει να ισχύει μετά την 1/1/2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15 παρ. 1 και 77 παρ. 1 του Ν.3918/2011. Κατά συνέπεια θα αναφέρεται μεν σε προκηρύξεις προμηθειών και υπηρεσιών των φορέων υγείας που δημοσιεύονται μέχρι 31/12/2011, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στις συμβάσεις που υπογράφονται μετά την 1/1/2012 και προφανώς δεν θα παρακρατείται και από τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Κεφάλαιο Ε : Κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Η κύρια αναφορά στην κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. (Μετοχικό Σαμείο Πολιτικών Τπαλλήλων) ευρίσκεται στο ΠΔ 422/1981 (ΥΕΚ 114Α/ ) «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Σαμείου Πολιτικών Τπαλλήλων διατάξεων». Σο Μ.Σ.Π.Τ. αρχικά Ν.Π.Δ.Δ., συνιστά πλέον δυνάμει της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.2443/1996 αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Τπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Θα διακρίνουμε στο παρόν κεφάλαιο τις περιπτώσεις εκείνες που διαφοροποιούνται οι κρατήσεις Μ.Σ.Π.Τ. στις προμήθειες / υπηρεσίες των φορέων υγείας. Αυτές είναι : 1) Προμήθειες / υπηρεσίες που διενεργούνται σε βάρος του τακτικού π/υ του Υορέα ή του τακτικού π/υ του ΤΤΚΑ Οι προμήθειες / υπηρεσίες αυτές υπόκεινται σε κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. Και αν μεν πρόκειται : Α) Για δαπάνες προμηθειών / υπηρεσιών (και έργων) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ π/υ ΣΟΤ ΤΤΚΑ (και όχι τον δικό τους τακτικό π/υ), - για δαπάνες προμηθειών / υπηρεσιών (και έργων) όλων των ΝΠΔΔ υπό του κράτους συσταθέντων τα οποία υπάγονται και εποπτεύονται από το ΤΤΚΑ δηλ. φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 εκτός των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εκτός δηλ των φορέων που δεν είναι νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως πχ οι Μονάδες Κοινωνικής Υροντίδας (δηλ. τα κέντρα αποθεραπείας, τα κέντρα αποκατάστασης, τα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, τα Κ.Ε.Κ.Τ.Κ.Α.ΜΕ.Α. κλπ, τα οποία παρέχουν περίθαλψη και όχι νοσηλεία) οι οποίες λειτουργούν ως ΝΠΔΔ από τις 16/5/2005 (βλέπε απόφαση Π3/Υ.ΝΟΜ/ΓΠοικ.45162, ΥΕΚ 604Β/ ), το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΥ, ο ΕΥΕΣ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) κλπ, ανεξάρτητα ποιόν π/υ βαρύνουν - για δαπάνες προμηθειών / υπηρεσιών (και έργων) των ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το ΤΤΚΑ όπως ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το ΚΕ.Θ.Ε.Α., το Γεν. Νοσοκ. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», κλπ, ανεξάρτητα ποιόν π/υ βαρύνουν, επειδή ακριβώς είναι ΝΠΙΔ - για δαπάνες προμηθειών / υπηρεσιών (και έργων) που βαρύνουν τα ίδια τα Πολιτικά Τπουργεία ως το ΤΤΚΑ ή τα Όργανα Διοίκησης όπως οι ΤΠε, η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. είναι 3%, ενώ Β) Αν πρόκειται για δαπάνες για προμήθειες / υπηρεσίες (και έργα) που ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ π/υ ΣΨΝ ΙΔΙΨΝ ΣΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΨΝ ΙΔΡΤΜΑΣΨΝ, η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. περιορίζεται στο 50% αυτής ήτοι είναι 1,5%, (βλέπε ΠΔ 422/1984, άρθρο 22 παρ. Α και Γνωμοδότηση 13/2007 του ΝΚ). 5

6 Η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20% επ αυτής υπέρ ΟΓΑ, ήτοι σε επιβάρυνση 2,40% επί της κράτησης Μ.Σ.Π.Τ. (άρθρο 10 Ν.187/1943 / ΥΕΚ 156Α/ ) και άρθρο 7 Ν.1884/1990 (ΥΕΚ 81Α/ ). Η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. πρέπει να αποδίδεται στο ταμείο μέχρι την 10 η ημέρα του επόμενου από την διενέργεια της σχετικής κράτησης μήνα, όταν η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 1 του Β.Δ. 760/1969) ή μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου της εξοφλήσεως των ενταλμάτων πληρωμής μήνα, όταν η σχετική δαπάνη βαρύνει τον π/υ του ΝΠΔΔ (άρθρα 6 και 7 του Π.Δ. 584/1975). Η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. υφίσταται για οιονδήποτε τύπο προμηθευόμενων ή χορηγούμενων εκ του εσωτερικού ή του εξωτερικού ειδών. Ακόμη στην κράτηση Μ.Σ.Π.Τ. περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν εργασίες, έργα, ενοίκια, παροχή υπηρεσιών από ΟΣΕ αε, ΔΕΗ αε, και τις θυγατρικές αυτών (COSMOTE, TELLAS κλπ), παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (WIND, VODAFONE, κλπ), και εταιρείες παροχής φυσικού αερίου, κατά 3% ή 1,5% ανάλογα με τον π/υ και με το είδος του φορέα, που κατά τα άνω, βαρύνουν οι δαπάνες αυτές. Δεν επιβάλλεται όμως κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. στις υπηρεσίες που παρέχει η ΕΤΔΑΠ (βλέπε Γνωμοδ. 13/2007, ΝΚ, Σμ. Β ). Θυμίζουμε ακόμα ότι πόρο του Μ.Σ.Π.Τ. αποτελούν τα πρόστιμα, οι ποινικές ρήτρες και οι καταπτώσεις εγγυήσεων των προμηθευτών του δημοσίου και των ΝΠΔΔ (ΠΔ 422/1981, άρθρο 22 περίπτωση Δ). Τπόχρεος για την καταβολή της κράτησης έναντι του Μ.Σ.Π.Τ. είναι πάντοτε ο προμηθευτής, εργολάβος, παρέχων υπηρεσίες ή εκμισθωτής, χωρίς όμως να αποκλείεται η μετακύληση της κράτησης κατόπιν συμφωνίας στον άλλο συμβαλλόμενο ήτοι στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ κλπ (βλέπε τε 1340/1997, ΝΚ 591/2005) ημειώνουμε ότι από 14 Ιουνίου 2010 η κράτηση υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. έχει ενταχθεί στην ειδική συναλλαγή 4300 της Εθνικής Σράπεζας της Ελλάδος. Κατά συνέπεια όταν οι φορείς υγείας διενεργούν τις καταθέσεις από κρατήσεις προμηθειών/υπηρεσιών υπέρ Μ.Σ.Π.Τ. στην Εθνική Σράπεζα της Ελλάδος, αυτό θα γίνεται με την υποχρεωτική συμπλήρωση του σχετικού ενημερωτικού εντύπου (βλέπε σχετικά και στην ιστοσελίδα : την περίπτωση αυτή ο κωδικός απόδοσης στο Μ.Σ.Π.Τ. είναι ο ΚΑΕ Όταν όμως οι φορείς υγείας καταθέτουν τις σχετικές κρατήσεις υπέρ Μ.Σ.Π.Τ., από προμήθειες / υπηρεσίες, στην αρμόδια ΔΟΤ, η κατάθεση θα γίνεται στον ΚΑΕ (κωδικός είσπραξης από την ΔΟΤ). 2) Προμήθειες / υπηρεσίες / μισθώσεις ακινήτων / εκτελέσεις έργων που βαρύνουν αμιγώς τον π/υ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Οι προμήθειες / υπηρεσίες που βαρύνουν αμιγώς τον π/υ Δημοσίων Επενδύσεων (το ΠΔΕ) απαλλάσσονται του Μ.Σ.Π.Τ. (βλέπε και Ν.Δ. 2957/1954, το άρθρο 11 1,2 του Ν.2860/2000 / ΥΕΚ 251Α/2000 και το άρθρο 14 3 Ν.3614/2007 / ΥΕΚ 267Α/ (ΕΠΑ). Κατά συνέπεια δεν υφίσταται η κράτηση Μ.Σ.Π.Τ. σε προμήθειες / υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται με βάση απόφαση ένταξης - από το ΕΠΑ. Κεφάλαιο ΣΤ : Τρόπος υπολογισμού και αφαίρεσης των παρακρατήσεων Σονίζουμε προς τους φορείς υγείας ότι σε κάθε περίπτωση οι κρατήσεις επιβάλλονται στο καθαρό ποσό που προκύπτει αν από το ποσό του τιμολογίου αφαιρεθεί ο αναλογών ΥΠΑ. το καθαρό αυτό ποσό επιβάλλεται στην συνέχεια ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί. Έτσι αν ο προμηθευτής έχει κόψει τιμολόγιο (με ΥΠΑ) έστω 100, ή αν έχουμε σύμβαση συνολικού ποσού με ΥΠΑ 100, τότε στο ΦΕΠ που θα εκδώσει το λογιστήριο του φορέα υγείας θα υπολογίσει τις κρατήσεις στο καθαρό ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση του αναλογούντα ΥΠΑ και το οποίο είναι τα = 77 (ή = 84 για τις 6

7 περιοχές με μειωμένο ΥΠΑ). το ποσό των 77 πρέπει να υπολογιστούν στην συνέχεια οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις (πχ το ΜΣΠΤ 1,5%,συν 2,40% επ αυτού, το 2% υπέρ ψυχικής υγείας, το 2 υπέρ νοσοκομείων κλπ), έστω ότι προκύπτουν πχ 3. το τελικό ποσό των 77-3 = 74,00 πρέπει να υπολογισθεί ο αναλογών φόρος, που αν πρόκειται για προμήθεια έστω ότι είναι 4% ήτοι 4% Φ 74 = 2,96. Άρα ο προμηθευτής (ανάδοχος) θα λάβει επιταγή 74-2,96 = 71,04. το σημείο αυτό επαναλαμβάνουμε στους φορείς υγείας ότι η παρακράτηση του 2% επί της αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, θα γίνεται επί του καθαρού ποσού μετά την παρακράτηση του ΥΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (άρθρο 3ε Ν.3580/2007). το τέλος του μήνα εκδίδονται συνολικά γραμμάτια είσπραξης για κάθε μία από τις επί μέρους κρατήσεις από το ταμείο, και το λογιστήριο εκδίδει τα αντίστοιχα ΦΕΠ ώστε η αντικριζόμενη δαπάνη να αποδοθεί στον αντίστοιχο δικαιούχο (ΔΟΤ, Μετοχικό Σαμείο, Σράπεζα Ελλάδος κλπ) με επιταγή της ΣτΕ. Κεφάλαιο Ζ : Διάφορες περιπτώσεις 1Α) Προμήθειες / υπηρεσίες των οποίων η καθαρή αξία (δηλ. αξία τιμολογίου μείον τον ΥΠΑ) δεν ξεπερνά τις 146,74. την περίπτωση αυτή οι υπηρεσίες που λαμβάνουν την προμήθεια / υπηρεσία δεν παρακρατούν φόρο, και εφόσον δεν απαιτείται σύμβαση. 1Β) Προμήθειες / υπηρεσίες των οποίων η καθαρή αξία ξεπερνά τις 146,75 την περίπτωση αυτή (ανεξάρτητα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σύμβαση, δηλ τόσο για συμβατικές όσο και για μικρές προμήθειες / υπηρεσίες) υφίσταται παρακράτηση φόρου η οποία γίνεται από τον υπόχρεο προς τούτο δημόσιο φορέα ή δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή ΝΠΔΔ η οποία γίνεται κατά την έκδοση της σχετικής εντολή πληρωμής και υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή της υπηρεσίας. Ο φόρος αυτός είναι 1% για προμήθεια υγρών καυσίμων, 4% για προμήθεια λοιπών αγαθών, 8% για παροχή υπηρεσιών (βλέπε άρθρο 24 Ν. 2198/1994, ΥΕΚ 43Α). 1Γ) Προμήθειες / υπηρεσίες των οποίων η καθαρή αξία ξεπερνά τις 2.500,00 Ισχύει ότι και στην περίπτωση 1Β άνω όσον αφορά τον φόρο, επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, τα τιμολόγια επιβαρύνονται και με την κράτηση του 2% υπέρ ψυχικής υγείας. 2Α) Προμήθειες / υπηρεσίες που διενεργούνται συμβατικά Επιβαρύνονται με τον αντίστοιχο φόρο ανεξαρτήτως ύψους του καθαρού ποσού της προμήθειας/ υπηρεσίας. 2Β) Προμήθειες / υπηρεσίες που διενεργούνται με απευθείας ανάθεση Απαλλάσσονται του αντίστοιχου φόρου εφόσον δεν υπερβαίνουν σε καθαρό ποσό τα 146,74. 3Α) Η προμήθεια των καυσίμων και των τροφίμων μετά την ισχύ του Ν.3580/2007 και την έγκριση του πρώτου ΠΠΤΤ 2010 (ήτοι από 1/2/2010) έχει περάσει από την αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στην ευθύνη των νοσοκομείων, περιλαμβάνεται δε στην προμήθεια αγαθών των συγκεντρωτικών πινάκων στο τέλος του παρόντος οδηγού. Οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται με ποσοστό έκπτωσης, εκδίδονται δε ΦΕΠ για την πληρωμή του αναδόχου στα οποία γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Προσοχή απαιτείται στην προμήθεια βενζίνης ή πετρελαίου η επιβάρυνση των νόμιμων κρατήσεων που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο. Σέλος η προμήθεια τροφίμων γίνεται και αυτή συμβατικά (είτε με κανονικές τιμές είτε με ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής που προτείνει κάθε χρόνο η Δνση Εμπορείου του Τπουργείου Ανάπτυξης, ενώ για όσα δεν προτείνει τιμές από την μέση τιμή που προκύπτει από έρευνα αγοράς) και επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κατά περίπτωση κρατήσεις. 7

8 3Β) Η προμήθεια φαρμάκων (με τιμές ΕΟΥ) γίνεται πλέον με διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούν τόσο οι φορείς υγείας, όσο και οι Τ.Πε. και η Ε.Π.Τ. Η προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων, υγειονομικού και παραφαρμακευτικού υλικού (ότι δεν έχει κουπόνι) γίνεται με διαγωνιστικές διαδικασίες και συμβατικά (εκτός αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί, οπότε γίνονται λόγω του επείγοντος με διαπραγμάτευση). Και οι δύο περιπτώσεις θα αναζητηθούν στην περίπτωση «προμήθεια αγαθών» του συγκεντρωτικού πίνακα 1 ή στην περίπτωση «υλικά υπηρεσίες» του συγκεντρωτικού πίνακα 2 (στο κεφάλαιο ΙΑ ). Κεφάλαιο Η : Επιλεξιμότητα κρατήσεων στις συγχρηματοδοτούμενες προμήθειες υλικών και υπηρεσιών Σονίζουμε ότι οι ως άνω κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους (δηλ στους φορείς υγείας εν προκειμένω) για λογαριασμό τρίτων, είναι επιλέξιμη δαπάνη για συγχρηματοδότηση από το ΕΠΑ, εφόσον καταβάλλονται στους τρίτους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι επιλέξιμες οι κρατήσεις υπέρ του ιδίου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις που επιστρέφουν στον δικαιούχο με οποιονδήποτε τρόπο [βλέπε απόφαση αριθμ /ΕΤΘΤ 2041 «Σροποποίηση της υπ αριθμ /ΕΤ 1749/ υπουργικής απόφασης υστήματος Διαχείρισης) (ΥΕΚ 1957Β/ ), άρθρο 28, και Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1083/2006 του υμβουλίου της 11 η ς Ιουλίου 2006, άρθρο 56]. Κεφάλαιο Θ : Κρατήσεις του ν. 2286/95 (δεν ισχύουν για το Π.Π.Υ.Υ.) Οι κρατήσεις : 0,10% (υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών του Τπουργείου Εμπορείου), 0,25% (υπέρ του Δημοσίου) και 0,30% (υπέρ του Σαμείου Αρωγής Τπαλλήλων του Τπουργείου Εμπορείου) επί του συμβατικού τιμήματος προμηθειών που εκτελούνται από το Τπουργείο Εμπορείου ή από άλλους Υορείς ύστερα από εξουσιοδότηση του, εισήχθησαν κατά πρώτον με τον Ν. 1797/1988 (ΥΕΚ 164Α/ ) με το άρθρο 15 παρ. 3 και 15 και εμφανίζονται πάλιν στο άρθρο 7 (με τίτλο Λογιστικές διατάξεις) παρ. 2-4 του Ν. 2286/1995 (ΥΕΚ 19Α/ ) ο οποίος κατάργησε τον πρώτο (στο ενδιάμεσο διάστημα η κράτηση 0,10% είχε καταργηθεί με το άρθρο 41 παρ. 17 του Ν. 2000/1991/ΥΕΚ 296Α/ ). Μάλιστα επί της κράτησης 0,30% επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 187/1943, ενώ στις κρατήσεις 0,10% και 0,25% επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον εισφορά 20% σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 18 του Κώδικα Φαρτοσήμου. Σονίζουμε στους φορείς υγείας ότι δεν πρέπει πλέον να προβαίνουν στις κρατήσεις 0,10%, 0,25% και 0,30% του άρθρου 7 του Ν. 2286/1995 καθόσον αυτές αφορούν κρατήσεις ειδών που εκτελούνται από το Τπουργείο Ανάπτυξης (πρώην Τπουργείο Εμπορείου) ή από άλλους φορείς στους οποίους όμως ανατέθηκε ειδικά η εκτέλεση ή/και η σύναψη τους. Πέραν τούτου οι προμήθειες που εντάσσονται στο ΠΠΤΤ της ΕΠΤ αυτοδικαίως δεν εντάσσονται στο Ε.Π.Π. της ΔΚΠ/ΓΓΕ του Τπουργείου Ανάπτυξης, άρα εξαιρούνται από τις κρατήσεις αυτές, βλέπε σχετικό έγγραφο με αρ πρωτ ΔΤ6α/Γ.Δ.28844/ που 8

9 εξέδωσε και το ΤΤΚΑ / Γεν. Δ/νση Διοι/κής Τποστήριξης και Σεχνικών Τποδομών / Δνση Προμηθειών / Σμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων Προμηθειών Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση πάντως οι κρατήσεις 0,25% και 0,30% δεν επιβάλλονται σε προμήθειες / υπηρεσίες που εκτελούνται σε βάρος του ΠΔΕ (άρθρο 41 παρ. 18 Ν.2000/1991), άρα δεν τις επιβαρύνονται οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις. Κεφάλαιο Ι : Κράτηση Υπέρ Υ.Υ.Κ.Α.(δεν ισχύει για το Π.Π.Υ.Υ.) Η κράτηση 3,5% υπέρ Τ.Τ.Κ.Α. (επίδομα αυξημένης ευθύνης κίνητρο αποδοτικότητας στο προσωπικό των ΕΚΑΒ, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ν.δ/τος 2592/1953 αρμοδιότητας Τπουργείου Τγείας και Πρόνοιας, σε νομικά πρόσωπα του τομέα πρόνοιας του ιδίου υπουργείου και στους γιατρούς του ΕΤ) εισήχθη με το άρθρο 8 παρ 3β, Ν.2430/1996 ΥΕΚ 156Α/ Ομοίως οι φορείς υγείας του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 δεν πρέπει πλέον να πραγματοποιούν την κράτηση 3,5% υπέρ Τ.Τ.Κ.Α., καθόσον η κράτηση αυτή επιβάλλεται μόνο για είδη που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π.Π. του Τπουργείου Ανάπτυξης και εκτελούνται εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα (βλέπε και απόφαση αριθ. ΔΤ5β/10756/96 ΚΤΑ ΥΕΚ 721Β/1996). χετικό έγγραφο με αρ πρωτ ΔΤ6α/Γ.Δ.36452/ (και σχετικά τα και 33491) εξέδωσε και το ΤΤΚΑ / Γεν. Δ/νση Διοικητικής Τποστήριξης και Σεχνικών Τποδομών / Δνση Προμηθειών /Σμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων Προμηθειών. Κεφάλαιο ΙΑ : Συντομογραφίες επεξηγήσεις ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ Τ.Τ.Κ.Α. = Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης π/υ ή Π/Τ = προϋπολογισμός Π/Δ/Ε/ = Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Δ.Κ.Π./Γ.Γ.Ε. = Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών / Γενική Γραμματεία Εμπορείου Ε.Π.Τ. = Επιτροπή Προμηθειών Τγείας Π.Π.Τ.Τ. = Πρόγραμμα Προμηθειών και Τπηρεσιών Τγείας (Ν. 3580/07) Ε.Π.Π. = Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Τπουργείου Ανάπτυξης (πρώην Τπουργείου Εμπορείου) ΦΕΠ = Φρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΕΙΔΗ ΚΡΑΣΗΕΨΝ 1) Μ.Σ.Π.Τ. 1,5% ή 3% = ΚΡΑΣΗΗ ΜΕΣΟΦΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ (άρθρο 22 ΠΔ 422/1981) Η κράτηση αυτή δεν υφίσταται όταν η προμήθεια γίνεται εις βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟ ΕΠΑ 2) Σ.Α.Τ.Τ.Ε. 0,30% = ΚΡΑΣΗΗ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΡΨΓΗ ΣΨΝ ΤΠΑΛΛΗ-ΛΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΜΠΟΡΕΙΟΤ (άρθρο 7 παρ 3 Ν. 2286/1995) 9

10 Η κράτηση αυτή διενεργείται μόνο για τα είδη που εντάσσονται στο Ε.Π.Π. ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΕΙΔΗ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΠΤΤ 3) ΔΗΜΟΙΟ 0,25% = ΚΡΑΣΗΗ ΤΠΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ (άρ-θρο 7 παρ 3 Ν. 2286/1995) Η κράτηση αυτή διενεργείται μόνο για τα είδη που εντάσσονται στο Ε.Π.Π ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΕΙΔΗ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΠΤΤ 4) Γ.Δ.Κ.Π. 0,10% = ΚΡΑΣΗΗ ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΙΟΤ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Τπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 7 παρ 2 Ν.2286/1995). Η κράτηση αυτή προβλέπεται για τις προμήθειες που εκτελούνται κεντρικά από το Τπουργείο Ανάπτυξης (πρώην Εμπορείου) ή από άλλους φορείς ύστερα από εξουσιοδότηση του. Η κράτηση αυτή διενεργείται μόνο για τα είδη που εντάσσονται στο Ε.Π.Π. ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΕΙΔΗ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΠΤΤ 5) Τ.Τ.Κ.Α. 3,50% = ΚΡΑΣΗΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙ-ΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ. Επίδομα αυξημένης ευθύ-νης (κίνητρο αποδοτικότητας) στο προσωπικό των ΕΚΑΒ, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και στους γιατρούς του ΕΤ (άρθρο 8 παρ 3β Ν.2430/1996). Κατατίθεται πλέον είτε στο Δημόσιο Σαμείο είτε στην ΣτΕ σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 (Ν.3697/2008 ΥΕΚ 194Α - και εγκύκλιος 2/95794/0020/ Η κράτηση αυτή διενεργείται μόνο για τα είδη που εντάσσονται στο Ε.Π.Π. και εκτελούνται εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα ΔΕΝ ΑΥΟΡΑ ΕΙΔΗ / ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΠΤΤ 6) ΤΠΕΡ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 2% ΚΡΑΣΗΗ ΤΠΕΡ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ. Επιβάλλεται στα τιμολόγια των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας όταν αυτά εξοφλούνται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και υπολογίζεται επί του τιμολογίου αφού αφαιρεθεί ο ΥΠΑ και κάθε άλλο παρα-κρατούμενο ποσό υπέρ τρίτου. 7) ΤΠΕΡ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 2 ΤΠΕΡ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ. Παύει να ισχύει μετά την 1/1/ ) ΦΑΡΣΟΗΜΟ 1% Προβλέπεται από το άρθ. 15 παρ. 18 του Κώδικα Φαρτοσήμου & επιβάλλεται στις κρατήσεις Νο 3 και 4 άνω 9) ΦΑΡΣΟΗΜΟ 2% Προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν.187/1943 & επιβάλλεται στις κρατήσεις Νο 1,και 2 άνω. 10) ΟΓΑ ΦΑΡΣΟΗΜΟΤ 20% Προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν.187/1943 και επιβάλλεται στις κρατήσεις Νο 1,2,3 και 4 άνω. ημ : Οι κρατήσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6 άνω αναφέρονται σε καθαρά ποσά προ ΥΠΑ Κατόπιν των άνω, οι διάφορες περιπτώσεις κρατήσεων που είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 για τα είδη που έχουν εντάξει στο ΠΠΥΥ 2011 της ΕΠΥ, δίδονται συγκεντρωτικά στο επόμενο κεφάλαιο ΙΑ σε δύο πίνακες, προς χρήση από τους φορείς. Στον πίνακα 1 η ταξινόμηση έγινε με βάση την πηγή χρηματοδότησης (τακτικός π/υ νοσοκομείου, τακτικός π/υ λοιπών φορέων υγείας πλην νοσοκομείων, ΠΔΕ) ενώ στον πίνακα 2 με βάση τον φορέα της προμήθειας (νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ.Κ.Α., λοιποί φορείς υγείας πλην νοσοκομείων). 10 ΑΔΑ: ΒΟΝ2Θ-ΕΤΟ

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΒ : ΠΙΝΑΚΔ ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 : ΚΡΑΣΗΔΙ ΣΙ ΤΜΒΑΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ / ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 9 ΣΟΤ Ν.3580/07, ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ Π.Π.Τ.Τ. ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΤΟΜΔΝΟ ΔΙΓΟ, ΤΠΑΡΞΗ ΤΜΒΑΗ, ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ Α/ ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟ- ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ Α ΓΟΣΗΗ (ΥΧΡΙ ΣΟΝ ΦΠΑ) 1 2 (1) Π/Τ ΓΗΜΟΙΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ Π/Τ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΑΡΘΡΟΤ 9 Ν3580 /07 πτ ΤΠε, ΔΚΑΒ, προνοιακά, ΤΤΚΑ κλπ ΠΛΗΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΩΝ 3 ΑΠΟ ΠΓΔ (ΤΓΥΡΗΜΑΣΟ- ΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΠΡΑΞΔΙ ΔΠΑ) (2) ΑΓΑΘΩΝ / ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ / ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (3) ΤΜΒΑ- ΣΙΚΟ ΜΙΚΡΟΠΡ ΟΜΗΘΔΙΑ 1,5 % ΠΛΔΟΝ 0,024 % ΥΑΡΣ + ΟΓΑ ΤΜΒΑ- ΣΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΜΗΘ ΔΙΑ ΤΜΒΑ- ΣΙΚΟ (4) ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΠΟΟΤ ΑΝΩ ΣΩΝ 2.500,01 ΑΝΩ ΣΩΝ 146,75 ΚΑΙ ΔΩ 2.500,00 Μ.Σ.Π.Τ. (5) 1,5 % ΠΛΔΟΝ 0,024 % ΥΑΡΣ + ΟΓΑ ταρτοσ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ (6) ΚΡΑΣΗΔΙ ΤΠΔΡ ΝΟΟΚΟ- ΜΔΙΟΤ * (7) 2 % 2 2 % 0 % 2 ΚΑΣΩ ΣΩΝ 146,74 0 % 2 ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΠΟΟΤ ΑΝΩ ΣΩΝ 2.500,01 ΑΝΩ ΣΩΝ 146,75 ΚΑΙ ΔΩ 2.500,00 3 % ΠΛΔΟΝ 0,024 % ΥΑΡΣ + ΟΓΑ ταρτοσ. 3 % ΠΛΔΟΝ 0,024 % ΥΑΡΣ + ΟΓΑ 2 % 2 2 % 0 % 2 ΚΑΣΩ ΣΩΝ 146,74 0 % 2 ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΠΟΟΤ 0 % 2 % 2 2 % 2 ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗ- ΔΧΝ ** (8) 3,536% σσν 2 1,536% σσν 2 1,536% σσν 2 5,072% σσν 2 3,072% σσν 2 3,072% σσν 2 2% σσν 2 2% σσν 2 ΦΟΡΟ *** (9) 1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 8% 1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 8% 0% 1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 8% 1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 8% 0% 1% ΤΓΡΑ ΚΑΤΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 8% 11

12 ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΚΡΑΣΗΔΙ ΣΙ ΤΜΒΑΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ / ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 9 ΣΟΤ Ν.3580/07, ΠΟΤ ΔΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ Π.Π.Τ.Τ. Α / Α 1 ΦΟΡΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΜΟΝΑΓΑ ΤΓΔΙΑ (ΝΟΟΚΟΜΔΙ Ο-ΚΤ) ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΡΑΣΗΔΙ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΩΝ ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟ- ΓΟΣΗΗ Π/Τ ΠΓΔ - ΔΠΑ ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗ- ΘΔΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΚΡΟ- (τωρίς σύμβαση) ΜΙΚΡΟ- (τωρίς σύμβαση) ΜΙΚΡΟ- (σύμβαση) ΠΟΟ (δεν ζσμπεριλαμβάνεηαι ο ΦΠΑ) Από 0,01 και άνω Από 0,01-146,74 Από 146, ,00 Από 2.500,01 και άνω Μ.Σ.Π.Τ. 1,5% & 0,024% 1,5% & 0,024% 1,5% & 0,024% 1,5% & 0,024% ΦΤΥΙ- ΚΗ ΤΓΔΙ-Α ΤΠΔΡ ΝΟΟΚΟ- ΜΔΙΟΤ (ιζτύει έως 31/12/2011) ΤΓΡΑ ΚΑΤΙ- ΜΑ ΛΟΙ-ΠΑ ΑΓΑ- ΘΑ ΤΠΗ- ΡΔΙ- Δ 2% 2 1% 4% 8% 0% 2 0% 0% 0% 0% 2 1% 4% 8% 2% 2 1% 4% 8% ΤΜΒΑΗ Από 0,01 και άνω 0% 2% 2 1% 4% 8% 2 ΛΟΙΠΟΙ ΔΠΟΠΣΔΤ- ΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3580/07 (Τ.Πε., ΔΚΑΒ, ΔΟΦ κλπ) ΠΓΔ-ΔΠΑ ΤΜΒΑΗ ΜΙΚΡΟ- (τωρίς σύμβαση) ΜΙΚΡΟ- (τωρίς σύμβαση) ΜΙΚΡΟ- (σύμβαση) ΤΜΒΑΗ Από 0,01 και άνω Από 0,01-146,74 Από 146, ,00 Από 2.500,01 και άνω Από 0,01 και άνω 3% & 0,024% 3% & 0,024% 3% & 0,024% 3% & 0,024% 3% & 0,024% 2% 0% 1% 4% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 8% 2% 0% 1% 4% 8% 2% 0% 1% 4% 8% 12

13 Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. Η Πρόεδρος Αικατερίνη Καστανιώτη Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Τπουργού Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδου 2. Γραφείο Τφυπουργού Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Σιμοσίδη 3. Γραφείο Τφυπουργού Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτριο Βαρτζόπουλο 4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΔΟΕ κ. Ιωάννη Διώτη 5. Πρόεδρο Ελεγκτικού υνεδρίου κ. Ιωάννη Καραβοκύρη 6. Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή ΕΤΤΠ κ. Μιχαήλ αμπατακάκη 7. Τπηρεσίες Διαχειριστικών Αρχών Διοικητικών Περιφερειών 8. Διαχειριστική Αρχή του Τ.Τ.Κ.Α Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραφείο Αντιπροέδρου 3. Μέλη ΕΠΤ 4. Γραφείο Διευθυντή Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών 5. Σμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προμηθειών (Τπεύθυνοι Τ.Πε) 13

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 445 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Υ.320/7/7995 Σαχ. Δ/νση Σαχ. Κώδικας Πληροφορίες Σηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ. οικ.10436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 9/12/2014 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 92/2014 Σύμβαση του διαγωνισμού με αρ. διακ. 181/2014. ΤΜΒΑΗ Αρ. 92/2014. ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 5ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & Σ.

Αρ. 92/2014 Σύμβαση του διαγωνισμού με αρ. διακ. 181/2014. ΤΜΒΑΗ Αρ. 92/2014. ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 5ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & Σ. ΑΔΑ: ΒΘΑ6469Η2Γ-ΥΚΩ ΑΔΑΜ: 14SYMV002170150 ΤΜΒΑΗ Αρ. 92/2014 ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ 5ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & Σ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «MEDI SUP ΑΕ ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΤΓΡΩΝ ΟΤΡΕΤΛΛΕΚΣΕ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.: 10 3501536, Φαξ: 10 800398

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΑΡΑΦΕΤΑ ΤΗΛ.210-3332864 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2013 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015 Υπηρεσία Τήρησης Πρακτικών των Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 12.970,35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ FAX: 210 25 99 302 ΑΔΑ:4AΓΤΛ-8 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 19/04/2011

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ.210-3332896 f.nikolaou@mnec.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑ: "Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών". Σχετικά: τα µε αριθµ. διεκπ. 12828/-4-2007, 2150/0-5-2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΚΑ-ΨΩΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ N. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αριθμ. πρωτ.: 8518/22-5-2015 ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ 14564 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.10 14:07:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ν314690ΒΣ-14Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Koζάνη 10-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.:1376 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές»

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Σ.Α. Σαχ. Δ/νση: ταδίου 27 Σαχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ INFORMATICS DEVELOPMEN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ T AGENCY ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EEST Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.13 13:14:42 Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 21 /6/2013. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 21 /6/2013. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 21 /6/2013. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ πρωτ.οικ123643 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΔΑΓΛΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ : 213 2101239 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:ΜΠΟΤΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002429605 2014-11-26

14PROC002429605 2014-11-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών Πληρ. : Τολιάδου Ελευθερία Τηλ : 24673 50621

Διαβάστε περισσότερα