ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 445 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Κώδικας: , Αθήνα Τηλ: Fax: Προς ιοικητές των Υ.Πε. (µε ευθύνη σας να ενηµερώσετε άµεσα τους φορείς εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007 Θέµα : «Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι Φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007, στις προµήθειες υλικών, υπηρεσιών και φαρµάκων των Προγραµµάτων Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.)» Σχετικά : 1. Το απόσπασµα- πρακτικού από την υπ αριθµ. 25/ (θέµα 15 ο ) Συνεδρίαση της Ε.Π.Υ. µε θέµα «Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι Φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007, στις προµήθειες υλικών, υπηρεσιών και φαρµάκων των Προγραµµάτων Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.)». 2. Οι διατάξεις : 1.1. Του άρθρου 3 παράγραφο (ι) περίπτωση (ιδ) Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134Α/ ) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα Του άρθρου 6 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 15 και 16, του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ ) «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/ ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 1

2 1.5. Του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α/ ) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» Του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α/ ) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» Των άρθρων 22 και 34 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α/ ) «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41Α/ ), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (άρθρα 7, 8 και 14) Του Π 85/2012 (ΦΕΚ 141Α/ ) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», άρθρα 1, 2 και Τα έγγραφα της Ε.Π.Υ.: 1. Την Απόφαση της Ολοµέλειας Θέµα 3 ο /83 η Συνεδρίαση της Την υπ αριθµ. 7/ εγκύκλιο. 3. Τα έγγραφα της ΜΟ Α.Ε. : α) µε αρ. πρωτ. 068/11/ΤΜ/αν/ και θέµα : «Εργασία µας µε αντικείµενο τις κρατήσεις επί των συµβάσεων προµηθειών / υπηρεσιών των φορέων υγείας» και β) Το από ηλεκτρονικό µήνυµα. Σε εφαρµογή του 1 ου σχετικού, αναφορικά µε τις κρατήσεις που πραγµατοποιούνται από τους Φορείς του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007, στα Προγράµµατα Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας, που καταρτίζει η ΕΠΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτωση (α) του προαναφερόµενου νόµου, σας αναφέρουµε τα εξής : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Γενικές Επισηµάνσεις Οι προβλεπόµενες κρατήσεις στον παρόντα οδηγό, πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν από τους συµµετέχοντες σε διαγωνισµούς των Φορέων του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ τεύχ. Α 134) (εφεξής Φορείς ή Φορείς Υγείας), κατά την διαµόρφωση της προσφοράς τους, διότι επιβαρύνουν την συµβατική αξία των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών. Ισχύουν για όλους τους διαγωνιζόµενους χωρίς να προβλέπεται καµιά εξαίρεση (πλην των περιπτώσεων που έχουν θεσµοθετηθεί απαλλαγές για κατ ιδίαν φορείς). Οι Φορείς στις διακηρύξεις που συντάσσουν και δηµοσιεύουν, οφείλουν να ορίζουν όλες τις νοµοθετηµένες γενικότερα ή για τους ιδίους ειδικότερα κρατήσεις (προτείνουµε η αναφορά αυτή να γίνεται στο άρθρο της διακήρυξης : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ). Οµοίως οφείλουν να περιλαµβάνουν τις νοµοθετηµένες αυτές κρατήσεις και στα κείµενα των συµβάσεων που συντάσσουν ή στις αποφάσεις ανάθεσης. Οι προµήθειες αγαθών, υπηρεσιών ή φαρµάκων (εφεξής προµήθειες) που γίνονται χωρίς να ακολουθείται µια επίσηµη διαγωνιστική διαδικασία διεθνή, τακτικού ή πρόχειρου διαγωνισµού και οι οποίες δεν συνοδεύονται από υπογραφή σύµβασης (για ποσά κάτω των 2.500,00 ), ονοµάζονται µικροπροµήθειες και προβλέπονται από τις διατάξεις περί προµηθειών δηµοσίου. Πρόκειται συνήθως για µικρές προµήθειες υγειονοµικού υλικού, αναλωσίµων, φαρµάκων κλπ που γίνονται για λόγους κατεπείγοντος και στο µεσοδιάστηµα µέχρι να καταλήξουν σε αναδόχους οι σχετικοί διαγωνισµοί, µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τονίζουµε στους φορείς ότι κάθε σύµβαση του ηµοσίου, µε αντικείµενο αξίας µεγαλύτερης των 2.500,00 (καθαρό ποσό προ ΦΠΑ) για να είναι έγκυρη, απαιτεί την κατάρτιση τουλάχιστον ιδιωτικού εγγράφου [Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α/ ), όπως τροποποιήθηκε ιδίως µε το Π 113/2010 και τον Ν.3871/2010 και ισχύει, άρθρο 80, και ΥΑ 2/59649/0026/2001 (ΦΕΚ 1427Β/ ) αλλά και Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ 204Α/ ), «Λογιστικό των ΝΠ», άρθρο 41, και απόφαση µε αρ. πρωτ. οικ.2/42053/0094/ του ΥΠΟΙΟ / ΓΛΚ / ΓΕΝ ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 2

3 ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ / 39 Η ΝΣΗ ΝΠ / ΤΜΗΜΑ Α (Αναπροσαρµογή χρηµατικού ποσού του άρθρου 41 του Ν 496/1974)]. Κατά συνέπεια κάθε προµήθεια (ή έργο) καθαρού ποσού άνω των 2.500,00 απαιτεί σύµβαση. ΣΗΜ. : Τονίζουµε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 7 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β) του Νόµου 4052/2012 (ΦΕΚ 41Α/ ), η εν λόγω νέα έκδοση της παρούσας εγκυκλίου έχει εφαρµογή µόνο στις προµήθειες ειδών / υπηρεσιών των φορέων υγείας του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007 που περιλαµβάνονται στα Π.Π.Υ.Υ. της ΕΠΥ και δεν εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΠΑ) τα οποία χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Η προµήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες περί Κρατικών Προµηθειών διατάξεις (βλέπε και Εγκύκλιο ΕΠΥ µε αρ. πρωτ. 2269/ και θέµα : «ιευκρινίσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/ , ΦΕΚ Α 41, προς τους Φορείς Υγείας και Πρόνοιας», Α Α : Β445Θ-ΩΩΒ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος Σύµφωνα µε το άρθρο 55 1 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α/ ) : (Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/ ) : «ηµόσιες υπηρεσίες,.και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, (ΣΣ άρα και οι φορείς υγείας) κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών, µε συντελεστή ως ακολούθως : - Ένα τοις εκατόν (1%) για τα υγρά καύσιµα - Τέσσερα τοις εκατόν (4%) για τα λοιπά αγαθά - Οκτώ τοις εκατόν (8%) για την παροχή υπηρεσιών». Κατά το ίδιο άρθρο εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι φορείς όταν προµηθεύονται υλικά η φάρµακα ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύµβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των 150,00 (περίπτωση στ, υποπερίπτωση αα του πρώτου εδαφίου του άρθρου 55, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 εδάφιο 72 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α). Οι Φορείς απαλλάσσονται της υποχρέωσης να παρακρατούν τον εν λόγω φόρο, όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο (πχ στην αµοιβή ελευθέρων επαγγελµατιών όταν εκδίδουν δελτίο παροχής υπηρεσιών κλπ). Η απόδοση του παρακρατούµενου φόρου πρέπει να γίνεται µε την υποβολή σχετικής δήλωσης µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα, στην ΟΥ της έδρας του υπόχρεου σε παρακράτηση (βλέπε σχετικά και άρθρα 55 και 60 3 Ν. 2238/1994, όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.3091/2002). Οι Φορείς υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση σε αυτούς από τους οποίους έγινε παρακράτηση φόρου, µέχρι την 15 η Φεβρουαρίου του επόµενου οικονοµικού έτους (άρθρο 83 Ν.2238/1994). Τονίζουµε ότι όταν δηµόσιοι φορείς, οργανισµοί, υπηρεσίες κλπ προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις η κατάρτιση σύµβασης προµήθειας και εφόσον η καθαρή αξία αυτών κατά συναλλαγή δεν υπερβαίνει το ποσό των 150,00 της καθαρής αξίας του τιµολογίου, δεν διενεργείται καµία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. Αντιθέτως όπου υπάρχει σύµβαση προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών θα διενεργείται παρακράτηση φόρου ακόµα και αν το ποσό της συναλλαγής είναι κάτω των 150,00 (Εγκ. Υπ. Οικον /982/Α0012/ΠΟΛ. 1131/1994). Η παρακράτηση του φόρου θα πρέπει να γίνεται επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων, ήτοι επί της αξίας που αποµένει µετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και των τυχόν κρατήσεων υπέρ ηµοσίου που βαρύνεται ο προµηθευτής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (Εγκ. Υπ. Οικον /982/Α0012/ΠΟΛ. 1131/1994). Η παρακράτηση αυτή θα διενεργείται από την υπηρεσία ή τον υπόλογο κατά τον χρόνο της καταβολής (πληρωµής) της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών και ανεξάρτητα εάν εξοφλείται ολόκληρη η αξία του τιµολογίου αγοράς ή µέρος αυτού. Σε περίπτωση εκδόσεως ενταλµάτων πληρωµής, το ποσό του φόρου που πρέπει να παρακρατηθεί θα αναγράφεται στην στήλη των κρατήσεων κατά τον χρόνο έκδοσης αυτών. 3

4 Όταν στα τιµολόγια περιλαµβάνεται προµήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών τότε, εφόσον είναι δυνατόν να διαχωριστεί η προµήθεια αγαθών από την παροχή υπηρεσιών, ο παρακρατούµενος φόρος θα υπολογίζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε κατηγορίας. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός αγαθών και υπηρεσιών, ο παρακρατούµενος φόρος θα υπολογίζεται µε τον συντελεστή της κατηγορίας εκείνης που καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης. Οι κωδικοί αριθµοί που θα καταχωρείται η παρακράτηση ως έσοδο και έξοδο στα ΝΠ είναι ο ΚΑΕ Έσοδα υπέρ ηµοσίου και ο ΚΑΕ 3391 Απόδοση εισπράξεων που έγιναν για το ηµόσιο, αντίστοιχα. Επαναλαµβάνουµε ότι η υποχρέωση για παρακράτηση φόρου πρέπει να αναφέρεται στις διακηρύξεις διαγωνισµών και στις σχετικές συµβάσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Κράτηση ΦΠΑ Σχετικά µε τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) θέλουµε να υπενθυµίσουµε στα τµήµατα λογιστηρίου των φορέων υγείας που διενεργούν διαγωνισµούς προµήθειας ή υπηρεσίας, τα ακόλουθα συνοπτικά σηµεία : Οι συντελεστές ΦΠΑ είναι κατ αρχήν τρεις. 1. Ο κανονικός 23%, ο µειωµένος 13% και ο υπερµειωµένος 6,5%. 2. Για τα νησιά του Αιγαίου πλην Κρήτης (Νοµοί Λέσβου, Χίου, Σάµου, ωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαµοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο), οι συντελεστές του φόρου µειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), άρθρο 21 4 Ν Από 01/01/2011 ο συντελεστής του ΦΠΑ στις ανωτέρω περιοχές διαµορφώνεται ως εξής (άρθρο 4 παρ.1 Ν.3899/2010, Εγκ. Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1003/ και 17Ε/ /ΕΞ 2010/2010) : - Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ (23%) διαµορφώνεται σε 16%. - Ο µειωµένος συντελεστής για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήµατος ΙΙΙ (13%) διαµορφώνεται σε 9%. - Ο υπερµειωµένος συντελεστής (6,5%) διαµορφώνεται σε 5%. Η µείωση αυτή ισχύει, εφόσον πρόκειται για αγαθά τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός : α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείµενο στο φόρο που είναι εγκαταστηµένος στα νησιά αυτά, β) πωλούνται µε προορισµό τα νησιά αυτά από υποκείµενο στο φόρο, εγκαταστηµένο σε οποιοδήποτε µέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείµενο ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο, εγκαταστηµένο στα νησιά αυτά, γ) αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς υποκείµενο στο φόρο ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο που είναι εγκαταστηµένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, δ) εισάγονται στα νησιά αυτά. Η πιο πάνω µείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα και τα µεταφορικά µέσα, ισχύει όµως για αυτοκίνητα οχήµατα καινουργή που προορίζονται για µεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού, ειδικά κατασκευασµένα ή διασκευασµένα για την µεταφορά αναπήρων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Κατά τα λοιπά, για τις περιπτώσεις µειωµένου ΦΠΑ ή απαλλαγής από αυτό, οι φορείς µπορούν να ανατρέξουν στα άρθρα 21 και 22 και στο Παράρτηµα III (ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΙ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΤΗ ΦΠΑ 8%) του Ν.2859/2000 : «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθεµένης Αξίας» (ΦΕΚ 248Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε τους Νόµους 3193/2003, 3833/2010, 3842/2010, 3845/2010, 3899/2010, 3986/2011 κλπ και ισχύει σήµερα. ΣΗΜ. : Τονίζουµε ότι ειδικά για τις συγχρηµατοδοτούµενες (µέσω ΠΑ) προµήθειες και υπηρεσίες, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη µόνο εφόσον βαρύνει πραγµατικά και οριστικά τον δικαιούχο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ειδικές κρατήσεις του Υπουργείου Υγείας (2% και 2 ) 4

5 Σε κάθε περίπτωση διακήρυξης ή σύναψης σύµβασης από Φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3580/2007, άρθ. 9 και 10, όπως ισχύουν και ανεξαρτήτως των επί µέρους προϋποθέσεων (τακτικός π/υ ή Π Ε, συµβατικές ή µικρές προµήθειες αγαθών / υπηρεσιών, άνω ή κάτω των 150,00 κλπ), υφίσταται : Α) Η κράτηση 2% υπέρ των οργανισµών ψυχικής υγείας (2% επί της αξίας του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη µε το άρθρο 3 παρ. ββ (µετά την αναρίθµηση µέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεµφανίζεται στο άρθρο 24 6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/ ). Επισηµαίνουµε ότι η ανωτέρω κράτηση εφαρµόζεται υποχρεωτικά από , ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στο ΦΕΚ, (βλέπε και Εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. Υ6α/οικ / του Υ.Υ.Κ.Α. / Γεν. νσης ιοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδοµών / νσης Προµηθειών / Τµήµα Α), ενώ συνεχίζει να υφίσταται και µετά την 1/1/2012, σύµφωνα µε το άρθρο 77 παρ 1 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ ). Υπενθυµίζουµε ότι πέραν των συµβάσεων που συνάπτει η ΕΠΥ για λογαριασµό των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, δυνάµει του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007, σε συνδυασµό µε το άρθρο 24 παρ. 1 και 6 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/ ), επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής της υποχρέωσης παρακράτησης και στις συµβάσεις προµηθειών / υπηρεσιών υγείας που συνάπτουν οι ίδιοι οι εποπτευόµενοι φορείς και εποµένως παρακρατείται και αποδίδεται από αυτούς κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων που εµπίπτουν στο άρθ. 10 του Ν. 3580/2007. ΣΗΜ. 1 : Για να επιβληθεί η κράτηση του 2% πρέπει να υπάρχει σύµβαση, ενώ για πράξεις προµηθειών ή/και υπηρεσιών άνω των 2.500,00 προ ΦΠΑ, ακόµα και όταν γίνονται χωρίς σύµβαση (βλέπε κεφάλαιο Α του παρόντος οδηγού), οι φορείς υγείας πρέπει να παρακρατούν το ποσοστό αυτό από τα καθαρό ποσό των τιµολογίων. Τονίζουµε ότι η παρακράτηση του 2% επί της αξίας των τιµολογίων και η απόδοση των ποσών αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος σε πίστωση του λογαριασµού Νο 200 «Ελληνικό ηµόσιο. Συγκέντρωση εισπράξεων πληρωµών», θα γίνονται σύµφωνα µε το λογιστικό των ΝΠ (Ν 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» - ΦΕΚ 204Α και το εφαρµοστικό αυτού Π 584/1975 «Περί του τρόπου και της διαδικασίας εξοφλήσεως των χρηµατικών ενταλµάτων ή ετέρων τίτλων πληρωµής των ΝΠ και εισαγωγής και αποδόσεως των υπέρ του ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων» - ΦΕΚ 188Α), και ειδικότερα : τα νοσηλευτικά ιδρύµατα στα ΧΕΠ που εκδίδουν για την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων των προµηθειών και υπηρεσιών υγείας, θα περιλαµβάνουν, εκτός των άλλων, και την παρούσα κράτηση. µε την εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων τα νοσηλευτικά ιδρύµατα θα εισάγουν στον π/υ τους µε γραµµάτιο είσπραξης την παρακράτηση του εν λόγω ποσοστού υπό τον κωδικό αριθµό εισόδου 5291 «Έσοδα υπέρ ηµοσίου» η κράτηση αυτή θα αποδίδεται στο ηµόσιο µε µέριµνα των αρµόδιων οικονοµικών υπηρεσιών των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής υπό τον κωδικό αριθµό εξόδου 3391 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου». [βλέπε : α) το υπ αριθµ οικ.2/70784/α0024/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ./Γεν. νσης Θησαυρο-φυλακίου και Προϋπολογισµού / 24 ης ιεύθυνσης Λογαριασµών ηµοσίου / Τµήµα Α, β) την ΚΥΑ Υ6α/οικ.36932/ (ΦΕΚ 545Β/ ) : «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων των προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 ν. 3580/2007)», και γ) το έγγραφο µε αρ πρωτ 6631/ της ΕΠΥ µε θέµα : «Συγκέντρωση στοιχείων για την παρακράτηση του 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας των Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ν. 3580/07»]. Σηµειώνουµε τέλος ότι η κράτηση αυτή επιβάλλεται µόνο στις προµήθειες / υπηρεσίες του άρθρου 10 του Ν. 3580/2007 βάσει συµβάσεων (έτσι για παράδειγµα δεν επιβάλλεται στους λογαριασµούς κοινής ωφέλειας που εξοφλούν τα νοσοκοµεία ή οι Υ.Πε. ενώ υφίσταται στα τιµολόγια φυσικού αερίου, ως καυσίµου) και πρέπει να προβλέπεται από τους φορείς υγείας και τους Λοιπούς Φορείς, τόσο στις ιακηρύξεις (τακτικών ή πρόχειρων διαγωνισµών) Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας όσο και στις συµβάσεις και στις αποφάσεις ανάθεσης αυτών (πχ σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισµό). Επισηµαίνει ότι, από νοµοτεχνική άποψη, είναι σκόπιµο στις σχετικές αποφάσεις, προκηρύξεις και συµβάσεις να µη µνηµονεύεται ως νοµική βάση της σχετικής υποχρέωσης µόνο το άρθρο 3 του Ν. 5

6 3580/2007, αλλά σωρευτικά «το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 σε συνδυασµό µε το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/2010». ΣΗΜ. 2 : Τονίζουµε ότι η κράτηση 2% είναι πλέον η µοναδική πηγή χρηµατοδότησης της Ψυχικής Υγείας και η µη παρακράτηση της µπορεί να επιφέρει πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις. ΣΗΜ. 3 : Η κράτηση 2%, µετά την δηµοσίευση του Ν.4052/2012 (άρθρο 7), δεν πρέπει να επιβάλλεται στις προµήθειες / υπηρεσίες που συγχρηµατοδοτούνται από το ΠΑ. ΣΗΜ. 4 : Υπενθυµίζουµε στους φορείς υγείας του άρθρου 9 1 του Ν.3580/2007, ότι βάσει εγγράφου του Υπουργείου Υγείας (έγγραφο του Υπουργείου Υγείας / Γεν νσης Υπηρεσιών Υγείας / νσης Ψυχικής Υγείας µε αρ πρωτ Υ5α,β/Γ.Π. οικ / ) θα πρέπει να αποσταλεί προς την νση Ψυχικής Υγείας του Υ.Υ., συγκεντρωτικός πίνακας µε τα ποσά από την παρακράτηση του 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας των τιµολογίων τους κατά µήνα κράτησης, καθώς και το χρόνο απόδοσής τους στην ΤτΕ, για το διάστηµα 1/1/ /10/2012, ενώ ζητείται εκτίµηση του παρακρατηθέντος ποσού για το επόµενο διάστηµα µέχρι 31/03/2013. Β) Η κράτηση 2 υπέρ νοσοκοµείου (για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών των νοσοκοµείων) εισήχθη µε το άρθρο 6 7 του Ν. 3580/2007. Η κράτηση αυτή έχει πάψει να ισχύει µετά την 1/1/2012, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 15 1 και 77 1 του Ν.3918/2011 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του Ν.4052/2012. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να εµφανίζεται πλέον ούτε στις διακηρύξεις ούτε στις συµβάσεις που υπογράφονται µετά την 1/1/2012 και προφανώς δεν πρέπει να παρακρατείται από τα αντίστοιχα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : Κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Ε1. Η κύρια αναφορά στην κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων) ευρίσκεται στο Π 422/1981 (ΦΕΚ 114Α/ ) «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων». Το Μ.Τ.Π.Υ. αρχικά ΝΠ, συνιστά πλέον δυνάµει της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.2443/1996 αποκεντρωµένη δηµόσια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Ε2. Θα διακρίνουµε στο παρόν κεφάλαιο τις περιπτώσεις εκείνες που διαφοροποιούνται οι κρατήσεις Μ.Τ.Π.Υ. στις προµήθειες / εργολαβίες / υπηρεσίες των φορέων υγείας. Αυτές είναι : 1) Προµήθειες / εργολαβίες που διενεργούνται σε βάρος του τακτικού π/υ του Φορέα ή του τακτικού π/υ του Υ.Υ. Αυτές οι προµήθειες / εργολαβίες υπόκεινται σε κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Και αν µεν πρόκειται: α) - για δαπάνες προµηθειών / εργολαβιών των ηµόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων που ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ Υ.Υ. (και όχι τον δικό τους τακτικό π/υ), - για δαπάνες προµηθειών / εργολαβιών όλων των δηµόσιων νοµικών προσώπων και υπηρεσιών, που λειτουργούν µε τη µορφή ΝΠ και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας εκτός των δηµόσιων νοσηλευτικών ιδρυµάτων, όπως πχ το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΦ, ο ΕΦΕΤ, το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) κλπ, ανεξάρτητα ποιόν π/υ βαρύνουν - για δαπάνες προµηθειών / εργολαβιών των ΝΠΙ που εποπτεύονται από το Υ.Υ. όπως ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το ΚΕ.Θ.Ε.Α., το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», κλπ, ανεξάρτητα ποιόν π/υ βαρύνουν, επειδή ακριβώς είναι ΝΠΙ και όχι ΝΠ - για δαπάνες προµηθειών / εργολαβιών που βαρύνουν τα ίδια τα Πολιτικά Υπουργεία ως το Υ.Υ. ή τα Όργανα ιοίκησης όπως οι Υ.Πε., η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. είναι 3%, ΣΗΜ. : Θυµίζουµε ότι µε τον Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41Α/ ), άρθρο 9 5, η Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας µεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΕΚΑ) και οι µονάδες πρόνοιας συντονίζονται από την Γενική ιεύθυνση Πρόνοιας που ανήκει πλέον στο ΥΕΚΑ. Κατά συνέπεια η παρούσα εγκύκλιος δεν αφορά πλέον τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες 6

7 βέβαια λειτουργούν ως ΝΠ από τις 16/5/2005 (βλέπε απόφαση Π3/Φ.ΝΟΜ/ΓΠοικ : «Έναρξη Λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ως Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου», ΦΕΚ 604Β/ ). ενώ β) - Αν πρόκειται για δαπάνες για προµήθειες / εργολαβίες που ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ Π/Υ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ, η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. περιορίζεται στο 50% αυτής ήτοι είναι 1,5%, (βλέπε Π 422/1984, άρθρο 22 παρ. Α και Γνωµοδότηση 13/2007 του ΝΣΚ). 2) Υπηρεσίες των φορέων του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 (είτε πρόκειται για δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα, είτε για ΝΠ ή ΝΠΙ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας ή για Όργανα της ιοίκησης κλπ) η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. είναι 3%, Υπογραµµίζουµε ότι ειδικά οι υπηρεσίες των δηµόσιων νοσηλευτικών ιδρυµάτων επιβαρύνονται µε κράτηση Μ.Τ.Π.Υ. 3%, ανεξαρτήτως αν οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον τακτικό π/υ του νοσοκοµείου ή του Υ.Υ. ή το Π Ε. Και αυτό καθ όσον η ως άνω µείωση του 50% ισχύει µόνο για τις πράξεις που περιλαµβάνονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 22 παράγραφος Α του Π 422/1981, ήτοι µόνο για εργολαβίες (έργα) και για προµήθειες ειδών από οποιονδήποτε και µε οποιοδήποτε τύπο εκ του εσωτερικού ή εξωτερικού προµηθευοµένων ή χορηγουµένων. 3) Προµήθειες / υπηρεσίες / µισθώσεις ακινήτων / εκτελέσεις έργων που βαρύνουν αµιγώς τον π/υ του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) Οι προµήθειες / υπηρεσίες που βαρύνουν αµιγώς τον π/υ ηµοσίων Επενδύσεων απαλλάσσονται του Μ.Τ.Π.Υ. (το Π Ε) [Βλέπε και απόφαση Αριθµ /52 των Υπουργών επί του Συντονισµού και επί των Οικονοµικών (ΦΕΚ 254Β/ ) η οποία κυρώθηκε µε το Ν /1954 (ΦΕΚ 186Α/ ), άρθρο 1]. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται η κράτηση Μ.Τ.Π.Υ. σε προµήθειες / υπηρεσίες / έργα που συγχρηµατοδοτούνται µε βάση απόφαση ένταξης - από το ΠΑ. Ε3. Η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσηµο πλέον εισφορά 20% επ αυτής υπέρ ΟΓΑ, ήτοι σε επιβάρυνση 2,40% επί της κράτησης Μ.Τ.Π.Υ. (άρθρο 10 Ν.187/1943, ΦΕΚ 156Α/ και άρθρο 7 Ν.1884/1990, ΦΕΚ 81Α/ , βλέπε σχετικά και την Πράξη 42/1998 του IV Τµήµατος του Ε.Σ.). Η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. πρέπει να αποδίδεται στο ταµείο µέχρι την 10 η ηµέρα του επόµενου από την διενέργεια της σχετικής κράτησης µήνα, όταν η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό (άρθρο 1 του Β.. 760/1969) ή µέχρι την 15η ηµέρα του επόµενου της εξοφλήσεως των ενταλµάτων πληρωµής µήνα, όταν η σχετική δαπάνη βαρύνει τον π/υ του ΝΠ (άρθρα 6 και 7 του Π.. 584/1975). Ε4. Η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. υφίσταται για οιονδήποτε τύπο προµηθευόµενων ή χορηγούµενων εκ του εσωτερικού ή του εξωτερικού ειδών (πχ προµήθεια διαφόρων ειδών, προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, προµήθεια µεταφορικών µέσων κλπ). Ακόµη στην κράτηση Μ.Τ.Π.Υ. περιλαµβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν εργολαβίες ή εκτελούµενα έργα, κατά 3% ή 1,5% ανάλογα µε τον π/υ και µε το είδος του φορέα που κατά τα άνω βαρύνουν οι δαπάνες αυτές, αλλά και οι δαπάνες που αφορούν σε εκπαίδευση, σε οδοιπορικά για µετακίνηση υπαλλήλων στην ηµεδαπή, σε ενοίκια και κοινόχρηστα, στην συµµετοχή σε συνέδρια, σε λογαριασµούς σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου, στα ασφάλιστρα επιβατηγών αυτοκινήτων και ασθενοφόρων κλπ. εν επιβάλλεται όµως κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις υπηρεσίες που παρέχει η ΕΥ ΑΠ (βλέπε Γνωµοδ. 13/2007, Τµ. Β, ΝΣΚ). 7

8 Σχετική είναι και η εγκύκλιος του Μετοχικού Ταµείου ηµοσίων Υπαλλήλων / νση Ασφαλισµένων µε αρ πρωτ 28944/ , Α Α : Β49ΨΗ-Υ4Γ. Για περισσότερο αναλυτική καταγραφή των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων που πρέπει να διενεργούνται από τις υπηρεσίες που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, παραπέµπουµε περαιτέρω στην εγκύκλιο του Μετοχικού Ταµείου ηµοσίων Υπαλλήλων / νση Ασφαλισµένων µε αρ πρωτ 43481/ και θέµα : «Επικαιροποιηµένες επισηµάνσεις σχετικά µε τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις που πρέπει να διενεργούνται από τις υπηρεσίες που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», µε Α Α : Β4Λ5Η-5ΑΒ. Θυµίζουµε ακόµα ότι πόρο του Μ.Τ.Π.Υ. αποτελούν τα πρόστιµα, οι ποινικές ρήτρες και οι καταπτώσεις εγγυήσεων των προµηθευτών του δηµοσίου και των ΝΠ (Π 422/1981, άρθρο 22 περίπτωση ). Ε5. Επίσης η προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας ή έργου από ιδιώτη (δηλ άτοµο που δεν κατέχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ειδικού ταµείου ή ΝΠ ) προς Νοσοκοµείο, αλλά και οι αµοιβές των δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία που παρέχουν τις νοµικές τους υπηρεσίες σε δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα και Υ.Πε., επιβαρύνονται µε Μ.Τ.Π.Υ. 3%. Ειδικότερα: - σε παροχή υπηρεσιών µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών (από εταιρίες) η επιβάρυνση είναι ΜΤΠΥ 3% µε χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,40% επί του ΜΤΠΥ και φόρο 8% - σε παροχή υπηρεσιών από την άσκηση ελευθερίων επαγγελµάτων µε απόδειξη παροχής υπηρεσιών (από ιδιώτες όπως πχ δικηγόρους, λογοθεραπευτές, µηχανικούς, καθηγητές, οικονοµολόγους, λογιστές/φοροτέχνες, αναλυτές/προγραµµατιστές, συµβούλους επιχειρή-σεων, κοινωνιολόγους, εµπειρογνώµονες, κλπ) η επιβάρυνση είναι ΜΤΠΥ 3% µε χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,40% επί του ΜΤΠΥ και φόρο 20% (άρθρο 48 1 Ν.2238/1994 και άρθρο 1 14 Ν.2954/2001). Τέλος σηµειώνουµε ότι και η εξόφληση εφηµερίδων (για δηµοσιεύσεις διαγωνισµών κλπ) επιβαρύνεται µε ΜΤΠΥ 3% συν 2,40% χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου επί αυτού καθώς και µε 8% φόρο (το τελευταίο εφόσον η αξία τιµολογίου είναι ανώτερη των 150,00 ). Υπενθυµίζουµε ότι η τιµή των δηµοσιεύσεων του ηµοσίου, Ν.Π..., Ο.Τ.Α. α και β βαθµού και ανεξάρτητων αρχών που καταχωρούνται στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο και αναφέρονται σε καθαρά υπηρεσιακές ανάγκες, όπως προσλήψεις, προµήθειες, προσκλήσεις, προκηρύξεις διαγωνισµών ή διακηρύξεις, καθώς και των δηµοσιεύσεων που είναι υποχρεωτικές µε βάση το ελληνικό και κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθορίζονται στο ΦΕΚ 2441Β/ (απόφαση αριθµ 2/82452/0020). Υπόχρεος για την καταβολή της κράτησης έναντι του Μ.Τ.Π.Υ. είναι πάντοτε ο προµηθευτής, εργολάβος, παρέχων υπηρεσίες ή εκµισθωτής, χωρίς όµως να αποκλείεται η µετακύληση της κράτησης κατόπιν συµφωνίας στον άλλο συµβαλλόµενο ήτοι στο ηµόσιο, σε ΝΠ κλπ (βλέπε ΣτΕ 1340/1997, ΝΣΚ 591/2005). Ε5. Σηµειώνουµε ότι από 14 Ιουνίου 2010 η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. έχει ενταχθεί στην ειδική συναλλαγή 4300 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά συνέπεια όταν οι φορείς υγείας διενεργούν τις καταθέσεις από κρατήσεις προµηθειών/υπηρεσιών υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό θα γίνεται µε την υποχρεωτική συµπλήρωση του σχετικού ενηµερωτικού εντύπου (βλέπε σχετικά και στην ιστοσελίδα : Στην περίπτωση αυτή ο Κωδικός Απόδοσης στο Μ.Τ.Π.Υ. είναι ο Όταν όµως οι φορείς υγείας καταθέτουν τις σχετικές κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., από προµήθειες / υπηρεσίες, στην αρµόδια ΟΥ, η κατάθεση θα γίνεται στον ΚΑΕ (κωδικός είσπραξης από την ΟΥ). Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς υγείας µπορούν να ενηµερώνονται γενικότερα για τις κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και από τον «Οδηγό Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.», στην ιστοσελίδα : ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ : Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Σύµφωνα µε τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/ ) ιδρύεται Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ ΗΣΥ). Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του νόµου αυτού : «.Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 8

9 λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης». Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 4 3 και 2 1 του ως άνω νόµου αλλά και των άρθρων 2 2 των Π 59/2007 και Π 60/2007 και του άρθρου 80 Ν. 2362/1995, προκύπτει ότι η κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑ ΗΣΥ : - Εφαρµόζεται σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται γραπτώς κι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4013/2012, ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης, εκτός βέβαια αυτών που αναφέρονται ρητά ότι εξαιρούνται στο ως άνω άρθρο 2 του Ν.4013/ Η κράτηση επιβάλλεται επί του αρχικού συµβατικού τιµήµατος (προ ΦΠΑ) και όχι επί του εκτελεσθέντος αντικειµένου της σύµβασης. Εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η κράτηση 0,10% επιβάλλεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύµβασης, δηλ πριν αφαιρεθεί οποιαδήποτε άλλη υπέρ τρίτου κράτηση. Η Γενική Γραµµατεία Εµπορείου / Γενική νση Κρατικών Προµηθειών / νση Πολιτικής Προµηθειών / Τµήµα Α του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, εξέδωσε ήδη το έγγραφο µε αρ πρωτ Π1/1493/ , µε το οποίο ενηµέρωσε τις αρµόδιες υπηρεσίες σχετικά. Σύµφωνα µε το έγγραφο αυτό, έχει ενεργοποιηθεί ήδη στο όνοµα της Αρχής, σύµφωνα µε το υπ αρίθµ. πρωτ. 183/ έγγραφό της, ο αριθ. ΕΤΕ ειδικός λογαριασµός της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να καταθέτουν σε αυτόν όλες οι αναθέτουσες αρχές της χώρας τα ως άνω παρακρατούµενα ποσά. Κατά συνέπεια, τα τµήµατα λογιστηρίου των φορών υγείας σε κάθε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής που εκδίδουν έναντι τιµολογίου του αναδόχου και σε συνέχεια δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών που υπάγονται στον Ν.4013/2011, πρέπει να παρακρατούν το 0,10% της αξίας προ ΦΠΑ του τιµολογίου αυτού και να το αποδίδουν στον ως άνω λογαριασµό της ΕΤΕ. ΣΗΜ. 1 : Σηµειώνουµε ότι ο κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του π/υ των ΝΠ έχει τροποποιηθεί µε την εγγραφή νέου κωδικού αριθµού εσόδου, του : «Κ.Α. Εσόδου 5299 : «Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων», στον οποίο και θα εγγράφονται οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ. Η απόδοσή τους θα γίνεται από τον ήδη υπάρχοντα Κ.Α. Εξόδου 3399 : «Λοιπές αποδόσεις». (Βλέπε έγγραφο µε αρ πρωτ 2/69213/ του Υπ. Οικον. / Γ.Λ.Κ. / Γεν. νσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού / νση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης / Τµήµα Β, Α Α : Β4ΤΝΗ-461) ΣΗΜ. 2 : Για θέµατα που αφορούν τον χρόνο, τον τρόπο και την διαδικασία παρακράτησης των χρηµατικών ποσών αναφορικά µε την προαναφερόµενη κράτηση, αναµένεται ΚΥΑ των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και ικτύων και Οικονοµικών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν.4013/2012 άρθρο 4 3, όπως αντικαταστάθηκε µε τον Ν.4072/2012, άρθρο περίπτωση β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ : Τρόπος υπολογισµού και αφαίρεσης των παρακρατήσεων Τονίζουµε προς τους φορείς υγείας ότι κάθε κράτηση επιβάλλεται στην καθαρή αξία τιµολογίου, δηλ στο υπόλοιπο που προκύπτει αν από το ποσό του τιµολογίου (µικτή αξία τιµολογίου) αφαιρεθεί ο αναλογών ΦΠΑ. Στο τελικό ποσό που προκύπτει αφού αφαιρεθεί από την καθαρή αξία τιµολογίου το σύνολο των κρατήσεων, επιβάλλεται στην συνέχεια ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : Έστω ότι ο ανάδοχος της σύµβασης εκδίδει τιµολόγιο (µε ΦΠΑ) 100,00. Τότε έχουµε την ακόλουθη ανάλυση (εξετάζουµε την περίπτωση σύµβασης προµήθειας / υπηρεσίας ποσού άνω των 2.500,00 ) : α/α ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΕΚ ΟΤΗΣ -ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ,00 (Συµπεριλαµβάνεται ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή ΤΙΜΟ-ΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΙΩΝ που εκδίδει ο ανάδοχος της προµήθειας / υπηρεσίας. 9

10 ΦΠΑ 23%) Μικτή αξία τιµολογίου (µε τον ΦΠΑ) ,00 ΧΕΠ που εκδίδει το λογιστήριο του φορέα υγείας. Ανάλυση / επεξήγηση : 3 186,99 ΦΠΑ 23% 4 813,01 Καθαρή αξία τιµολογίου (προ ΦΠΑ) 5 12,20 Κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% (ή 3% κατά περίπτωση) επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου. Το λογιστήριο του φορέα εκδίδει αντίστοιχο ΧΕΠ προς ΕΤΕ ή ΟΥ (*) 6 0,24 Χαρτόσηµο 2% επί του ποσού (5) κράτησης του Μ.Τ.Π.Υ. Το λογιστήριο του φορέα εκδίδει αντίστοιχο ΧΕΠ προς ΟΥ (*) 7 0,05 ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ποσού (6) του χαρτοσήµου. Το λογιστήριο του φορέα εκδίδει αντίστοιχο ΧΕΠ προς ΟΥ (*) 8 0,81 Κράτηση υπέρ ΕΑΑ ΗΣΥ 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου. Το λογιστήριο του φορέα εκδίδει αντίστοιχο ΧΕΠ προς ΕΤΕ (*) 9 [813,01- (12,20+0,24+0,05+0,81)]*2%=15,99 Κράτηση υπέρ ψυχικής υγείας 2% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, αφού αφαιρεθούν επιπλέον και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το λογιστήριο του φορέα εκδίδει αντίστοιχο ΧΕΠ προς ΤτΕ (*) 10 29,29 Σύνολο κρατήσεων : (5) + (6) + (7) + (8) + (9) ,71 Καθαρή αξία τιµολογίου µείον σύνολο κρατήσεων : (4) (10) 12 31,35 Φόρος εισοδήµατος 4% για αγαθά (ή 8% αν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών και 1% όταν πρόκειται για καύσιµα) επί του υπολοίπου (α/α 11). Το λογιστήριο του φορέα εκδίδει αντίστοιχο ΧΕΠ προς ΟΥ (*) 13 60,64 Σύνολο κρατήσεων και φόρος : (10) + (12) ,36 Πληρωτέο στον ανάδοχο : Μικτή αξία τιµολογίου µείον το σύνολο κρατήσεων και τον φόρο : (1) - (13). Ποσό ΧΕΠ µε το οποίο θα πληρωθεί ο ανάδοχος. 10

11 15 939,36 ΕΠΙΤΑΓΗ εµπορικής τράπεζας που εκδίδει το λογιστήριο του φορέα υγείας στο όνοµα του αναδόχου ή ΕΜΒΑΣΜΑ στον λογαριασµό του αναδόχου ,99 Ο ανάδοχος αποδίδει τον ΦΠΑ στην ΟΥ ,36 ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ η οποία παραδίδεται στον φορέα (1) Στο τέλος του µήνα θα γίνει η απόδοση των κρατήσεων. Το ταµείο του φορέα υγείας θα εκδώσει γραµµάτια είσπραξης (για τις κρατήσεις που παρακρατήθηκαν από τους προµηθευτές) και το λογιστήριο του φορέα θα εκδώσει τα ΧΕΠ της απόδοσης των κρατήσεων και τα οποία θα αποσταλούν στον Επίτροπο για θεώρηση. Με βάση τα θεωρηµένα ΧΕΠ, το ταµείο θα αποδώσει τις κρατήσεις αυτές µέσω επιταγών ή µετρητών στους δικαιούχους ( ΟΥ, ΤτΕ, ΕΤΕ κλπ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η : Κρατήσεις που δεν επιβαρύνουν τα Π.Π.Υ.Υ. 1. Οι κρατήσεις : 0,10% (υπέρ του ηµοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Γραµµατείας Κρατικών Προµηθειών του Υπουργείου Εµπορείου), 0,25% (υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου) και 0,30% (υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εµπορείου) επί του συµβατικού τιµήµατος προµηθειών οι οποίες εκτελούνται από το ΥΠΑΑΥΠΟΜΕ Ι (πρώην Υπουργείο Εµπορείου) ή από άλλους Φορείς ύστερα από εξουσιοδότηση του, και εµφανίζονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2-4 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/ ) και 2. Η κράτηση : 3,5% υπέρ Υ.Υ.Κ.Α. (επίδοµα αυξηµένης ευθύνης κίνητρο αποδοτικότητας στο προσωπικό των ΕΚΑΒ, των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων του ν.δ/τος 2592/1953 αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σε νοµικά πρόσωπα του τοµέα πρόνοιας του ιδίου υπουργείου και στους γιατρούς του Υ) που εισήχθη µε το άρθρο 8 παρ 3β, Ν.2430/1996 (ΦΕΚ 156Α/ ), δεν ισχύουν για τις προµήθειες / υπηρεσίες που εντάσσονται στα Π.Π.Υ.Υ., κατά συνέπεια δεν πρέπει να αναφέρονται στις διακηρύξεις για προµήθειες / υπηρεσίες των Π.Π.Υ.Υ. που δηµοσιεύουν οι φορείς υγείας του άρθρου 9 του Ν.3580/2007, ούτε βέβαια στις σχετικές συµβάσεις ή στα αντίστοιχα ΧΕΠ που εκδίδουν προς εξόφληση των αναδόχων. [Βλέπε : α) σχετικό έγγραφο µε αρ πρωτ Υ6α/Γ.Π.28844/ που εξέδωσε και το ΥΥΚΑ / Γεν. /νση ιοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδοµών / νση Προµηθειών / Τµήµα Κατάρτισης Προγραµµάτων Προµηθειών µε θέµα : «Σχετικά µε κρατήσεις επί συµβάσεων προµηθειών», β) την απόφαση αριθ. Υ5β/10756/96 ΚΥΑ : «Σύσταση ειδικού εντόκου λογαριασµού» (ΦΕΚ 721Β/ ) και γ) το έγγραφο µε αρ πρωτ Υ6α/Γ.Π.36452/ (και σχετικά τα και 33491) που εξέδωσε και το ΥΥΚΑ / Γεν. /νση ιοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδοµών / νση Προµηθειών / Τµήµα Κατάρτισης Προγραµµάτων Προµηθειών µε θέµα : «Σχετικά µε την κράτηση 3,5% επί συµβάσεων προµηθειών»]. ΣΗΜ. : Σε κάθε περίπτωση, οι κρατήσεις 0,25% και 0,30% δεν επιβάλλονται σε προµήθειες / υπηρεσίες που εκτελούνται σε βάρος του Π Ε (άρθρο 41 παρ. 18 Ν.2000/1991), άρα δεν επιβαρύνουν τις συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις ΠΑ. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ : Επιλεξιµότητα κρατήσεων στις συγχρηµατοδοτούµενες µέσω ΠΑ προµήθειες υλικών και υπηρεσιών Τονίζουµε ότι οι ως άνω κρατήσεις που πραγµατοποιούνται από τους δικαιούχους (δηλ στους φορείς υγείας εν προκειµένω) για λογαριασµό τρίτων, είναι επιλέξιµη δαπάνη για συγχρηµατοδότηση από το ΠΑ, εφόσον καταβάλλονται στους τρίτους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. εν είναι επιλέξιµες οι κρατήσεις υπέρ του ιδίου του δικαιούχου ή για λογαριασµό του ή παρακρατήσεις που επιστρέφουν στον δικαιούχο µε οποιονδήποτε τρόπο. [Βλέπε απόφαση αριθµ /ΕΥΘΥ 2041 «Τροποποίηση της υπ αριθµ /ΕΥΣ 1749/ υπουργικής απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης) (ΦΕΚ 1957Β/ ), άρθρο 28, και Κανονισµό (ΕΚ) αριθ 1083/2006 του Συµβουλίου της 11 ης Ιουλίου 2006, άρθρο 56]. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ : Συντοµογραφίες επεξηγήσεις 1) Συντοµογραφίες Υ.Υ.Κ.Α. = Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (νυν Υ.Υ. : Υπουργείο Υγείας) Υ.Πε. = Υγειονοµική Περιφέρεια, κατά το άρθρο 1 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/ ) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.4052/2012 π/υ ή Π/Υ = προϋπολογισµός Π Ε = Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ΧΕΠ = Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής.Κ.Π./Γ.Γ.Ε. = ιεύθυνση Κρατικών Προµηθειών / Γενική Γραµµατεία Εµπορείου ΕΠΥ = Επιτροπή Προµηθειών Υγείας Π.Π.Υ.Υ. = Πρόγραµµα Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Ν. 3580/2007) Ε.Π.Π. = Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό- τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (πρώην Υπουργείο Εµπορείου) ΝΠ /ΝΠΙ = Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου / Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου ΚΥΑ = Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΑΑΥΠΟΜΕ Ι = Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Π 85/2012). ΕΑΑ ΗΣΥ = Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων ΕΤΕ = Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΤτΕ = Τράπεζα της Ελλάδος ΟΥ = ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ( ηµόσιο Ταµείο) Γ.Λ.Κ. = Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 2) Επεξηγήσεις ΕΙ Η ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1) Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% ή 3% : ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρθρο 22 Π 422/1981) Η κράτηση αυτή δεν υφίσταται όταν η προµήθεια γίνεται εις βάρος των πιστώσεων του Π..Ε. ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙ / ΥΠΗΡΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΟΥΜΕΝ ΑΠΟ ΠΑ ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΕΙ Η / ΥΠΗΡΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Π.Π.Υ.Υ. 2) ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% : Επιβάλλεται στα τιµολόγια των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών υγείας όταν αυτά εξοφλούνται από τα νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας και υπολογίζεται επί του τιµολογίου αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ και κάθε άλλο παρακρατούµενο ποσό υπέρ τρίτου. 3) ΥΠΕΡ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2 : ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/

13 4) ΥΠΕΡ ΕΑΑ ΗΣΥ 0,10% : Εισάγεται µε το άρθρο 4 3 του Ν. 4013/2011 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑ ΗΣΥ και υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. 5) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% : Προβλέπεται από το άρθρο 10 1 του Ν.187/1943 & επιβάλλεται στην κράτηση Νο 1 άνω (Ν.1884/1990, άρθρο 7). 6) ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% : Προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν.187/1943 και επιβάλλεται στην κράτηση Νο 5 άνω (Ν.1884/1990, άρθρο 7). ΣΗΜ : Οι κρατήσεις 1, 2 και 4 άνω αναφέρονται σε καθαρά ποσά προ ΦΠΑ Κατόπιν των άνω, οι διάφορες περιπτώσεις κρατήσεων που είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν από τους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 για τα είδη που εντάσσουν στα Π.Π.Υ.Υ. της ΕΠΥ, δίδονται συγκεντρωτικά στο επόµενο κεφάλαιο ΙΒ σε δύο πίνακες, προς χρήση από τους φορείς. Στον Πίνακα 1 η ταξινόµηση έγινε µε βάση την πηγή χρηµατοδότησης (τακτικός π/υ δηµόσιου νοσοκοµείου, τακτικός π/υ λοιπών φορέων υγείας πλην δηµόσιων νοσοκοµείων, Π Ε - συγχρηµατοδότηση) ενώ στον Πίνακα 2 µε βάση τον φορέα της προµήθειας (δηµόσιο νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ.Κ.Α., λοιποί φορείς υγείας πλην δηµόσιων νοσοκοµείων). 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ : ΠΙΝΑΚ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3580/2007, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Π.Π.Υ.Υ. (ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ) Α/ Α ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙ ΟΣ, ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΗΓΗ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑ- (ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΣΗ ΦΠΑ) ΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ ΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Υ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ / Ι Β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΙΩΝ Μ.Τ.Π.Υ. ΨΥΧΙ -ΚΗ ΥΓΕΙ Α ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑ ΗΣ Υ * ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ** ΦΟΡΟΣ *** (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Α) 3,536% συν 1.1 Α) 1,5%+0,024% * 0,10% ΣΥΜΒΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ή 2 % 0,10% ή -ΤΙΚΟ ΠΟΣΟΥ Β) 3% + 0,024% * Β) 5,072% συν 0,10% ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 9 1 Ν3580/2007 πχ ΥΠε, ΕΚΑΒ, Υ.Υ. κλπ ΠΛΗΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩ Ν ΑΠΟ Π Ε / ΣΥΓΧΡΗΜΑ- ΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ / Ι / ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΙΚΡΟ- ΠΡΟΜΗ -ΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑ -ΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ- ΠΡΟΜΗ -ΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑ -ΤΙΚΟ 1.2 ΑΝΩ ΤΩΝ 2.500,01 (Σύµβαση) 1.3 ΑΝΩ ΤΩΝ 150,00 ΚΑΙ ΕΩΣ 2.500, ΚΑΤΩ ΤΩΝ 150, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ 2.2 ΑΝΩ ΤΩΝ 2.500,01 (Σύµβαση) 2.3 ΑΝΩ ΤΩΝ 150,00 ΚΑΙ ΕΩΣ 2.500, ΚΑΤΩ ΤΩΝ 150,00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ Α) 1,5%+0,024% * ή Β) 3% + 0,024% * Α) 1,5%+0,024% * ή Β) 3% + 0,024% * Α) 1,5%+0,024% * ή Β) 3% + 0,024% * 2 % 0,10% 0 % 0 % 0 % 0 % Α) 3,536% ή Β) 5,072% Α) 1,536% ή Β) 3,072% Α) 1,536% ή Β) 3,072% 3 % + 0,024 % * 2 % 0,10% 5,072% συν 0,10% 3 % + 0,024 % * 2 % 0,10% 5,072% συν 0,10% 3 % + 0,024 % * 0 % 0 % 3,072% 1% ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 8% ΥΠΗΡΙ 0% 1% ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 8% ΥΠΗΡΙ 3 % + 0,024 % * 0 % 0 % 3,072% 0% 0 % 0 % 0,10% 0,10% 1% ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 4% ΛΟΙΠΑ

15 ΠΑ **** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00 ΑΓΑΘΑ 8% ΥΠΗΡΙ * Χαρτόσηµο 2% και επ αυτού ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,20%, σύνολο 0,024% επί της αντίστοιχης κράτησης. ** (8) = (5) +(6) + (7). Οι κρατήσεις (5), (6) και (7) υπολογίζονται επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ (4). *** Ο Φόρος (9) υπολογίζεται επί του ποσού (4) (8). **** Η περίπτωση Α/Α 3 άνω, δεν αφορά πλέον (µετά τον Ν. 4052/2012) τα Π.Π.Υ.Υ. και παραµένει για λόγους καθαρά ενηµέρωσης. Κατά τα λοιπά, η προµήθεια των ειδών της περίπτωσης γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες περί Κρατικών Προµηθειών διατάξεις και υπόκειται στις αντίστοιχες νόµιµες κρατήσεις.

16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3580/2007, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Π.Π.Υ.Υ. Α / Α 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ** ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΜΟΝΑ Α ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣΟΚΟ -ΜΕΙΟ - ΚΥ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗΣ Π/Υ 1.1 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ Ο-ΓΙΣΜΟΣ 1.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ Ο-ΓΙΣΜΟΣ 1.3 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ Ο-ΓΙΣΜΟΣ 1.4 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ Ο-ΓΙΣΜΟΣ 1.5 Π Ε ΠΑ *** ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (χωρίς τον ΦΠΑ) Ι ΣΥΜΒΑΣΗ Από 0,01 και άνω ΥΠΗΡΙ Ι ΥΠΗΡΙ Ι ΥΠΗΡΙ Ι ΜΙΚΡΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (χωρίς σύµβαση) ΜΙΚΡΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (χωρίς σύµβαση) ΜΙΚΡΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙ Α (Σύµβαση) Από 0,01-150,00 Από 150, ,00 Από 2.500,01 και άνω Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024% * 3% & 0,024% * 1,5% & 0,024% * 3% & 0,024% * 1,5% & 0,024% * 3% & 0,024% * 1,5% & 0,024% * ΨΥΧΙ -ΚΗ ΥΓΕΙ Α ΥΠΕΡ ΕΑΑ ΗΣ Υ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠ Α ΑΓΑΘ Α ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙ -ΜΑ ΥΠΗ- ΡΙ- 2% 0,10% 1% 4% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 8% 2% 0,10% 1% 4% 8% ΥΠΗΡΙ 3% & 0,024% * Ι ΣΥΜΒΑΣΗ Από 0,01 και άνω 0% 0% 0,10% 1% 4% 8% ΥΠΗΡΙ 2 ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΟΠΤΕ Υ- 2.1 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ Ο-ΓΙΣΜΟΣ Ι- ΥΠΗΡΙ ΣΥΜΒΑΣΗ Από 0,01 και άνω 3% & 0,024% * 2% 0,10% 1% 4% 8%

17 ΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 9 1 του Ν.3580/07 (Υ.Πε., ΕΚΑΒ, ΕΟΦ κλπ) 2.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ Ο-ΓΙΣΜΟΣ 2.3 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ Ο-ΓΙΣΜΟΣ 2.4 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ Ο-ΓΙΣΜΟΣ 2.5 Π Ε - ΠΑ *** Ι- ΥΠΗΡΙ Ι- ΥΠΗΡΙ Ι- ΥΠΗΡΙ Ι- ΥΠΗΡΙ ΜΙΚΡΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (χωρίς σύµβαση) ΜΙΚΡΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (χωρίς σύµβαση) ΜΙΚΡΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙ Α (Σύµβαση) Από 0,01-150,00 3% & 0,024% * 0% 0% 0% 0% 0% Από 150, ,00 Από 2.500,01 και άνω ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00 3% & 0,024% * 0% 0% 1% 4% 8% 3% & 0,024% * 2% 0,10% 1% 4% 8% ΣΥΜΒΑΣΗ Από 0,01 και άνω 3% & 0,024% * 0% 0,10% 1% 4% 8% * Χαρτόσηµο 2% και επ αυτού ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,20%, σύνολο 0,024% επί της αντίστοιχης κράτησης. ** Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων υπολογίζονται επί του καθαρού ποσού της προµήθειας προ ΦΠΑ. *** Η περίπτωση Π Ε ΠΑ άνω, δεν αφορά πλέον (µετά τον Ν. 4052/2012) τα Π.Π.Υ.Υ. και παραµένει για λόγους καθαρά ενηµέρωσης. Κατά τα λοιπά, η προµήθεια των ειδών της περίπτωσης γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες περί Κρατικών Προµηθειών διατάξεις και υπόκειται στις αντίστοιχες νόµιµες κρατήσεις. (ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΙΑΣ)

18 Παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες. Η Πρόεδρος Αικατερίνη Καστανιώτη Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Μάριο Σαλµά 3. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας κα Φωτεινή Σκοπούλη 4. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Σ ΟΕ 5. Πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου 6. Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή ΣΕΥΥΠ 7. Υπηρεσίες ιαχειριστικών Αρχών ιοικητικών Περιφερειών 8. ιαχειριστική Αρχή του Υ.Υ.Κ.Α. 9. Μονάδα Οργάνωσης της ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, ΜΟ αε Εσωτερική ιανοµή 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραφείο Αντιπροέδρου 3. Μέλη ΕΠΥ 4. Γραφείο ιευθυντή Προγραµµατισµού και Ελέγχου Προµηθειών 5. Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προµηθειών (Υπεύθυνοι Υ.Πε) 18

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003362911 2015-11-24

15PROC003362911 2015-11-24 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.24 13:25:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΒΧΡΙΜΞ-ΑΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών Σχολικών Επιτροπών. Σχετικά: τα με αρ.διεκπ/σης 12828/3-4-07 και 21350/30-5-07 έγγραφα του Ταμείου μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑ: "Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών". Σχετικά: τα µε αριθµ. διεκπ. 12828/-4-2007, 2150/0-5-2007,

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1305,08 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1305,08 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθ. Πρωτ. :6640 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060204/982/Α0012 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. &. Π. ΠΟΛ 1131 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα,

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. Πρωτ. 387729 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης).

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Θέμα: Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΑΔΑ: Β4Μ11-ΝΙ4 ΑΔΑ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟΘ-ΕΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟΘ-ΕΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΟΥΠΗ Τηλέφωνο : 2131500771

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΛΑ ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε.Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210 22309 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 30 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 01/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ1Θ-8. Fax. : 213 1500751 : mandroni@mou.gr, akaraoglanis@mou.gr

ΑΔΑ: 4ΑΓ1Θ-8. Fax. : 213 1500751 : mandroni@mou.gr, akaraoglanis@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 11/04/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1027/Φ 305.23 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Γ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1208 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής ΗΜΟΣ ΗΜΟΥ Κ.Α. : 1. Κ.Α. 10.6643.02 2. Κ.Α. 20.6641.03 3. Κ.Α. 30.6641.03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε ενδιαφερόµενο

Προς κάθε ενδιαφερόµενο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 8/12/ 2011 Αριθµός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844269 2015-06-12

15PROC002844269 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 11/06/2015 Αριθµ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr

FAX: 213-2005151 E-mail: promanat@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ.210-3332896 f.nikolaou@mnec.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Προϋπ. : 121.380,40 (με Φ.Π.Α. 23 %) και έως εξαντλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα