Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός"

Transcript

1 Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός αποικοδόµησης τωναµινοξέων.

2 Με αυξηµένο ρυθµός αποικοδόµησης αµινοξέων (λόγω των αντιδράσεων τρανσαµίνωσης), η συγκέντρωση του γλουταµινικού οξέος είναιαυξηµένη. Αυτή η αύξηση προκαλεί και αύξηση της συγκέντρωσης του Ν-ακετυλογλουταµινικού, που ενεργοποιεί τη συνθετάση του φωσφοκαρβαµιδικού.

3 Άλλοι τρόποι ρύθµισης του κύκλου της ουρίας (που θα αναπτυχθούν παρακάτω): Μεταβολή της δραστικότητας (ενεργοποίηση) του ενζύµου συνθετάση του φωσφοκαρβαµιδικού, µετά από σύνδεσή του µε ορνιθίνη.

4 Άλλοι τρόποι ρύθµισης του κύκλου της ουρίας (που θα αναπτυχθούν παρακάτω): Μεταβολή της δραστικότητας (απενεργοποίηση) τουενζύµου καρβαµυλοτρανσφεράση της ορνιθίνης µετά από σύνδεσή του µε µια πρωτεΐνη (αργινάση).

5 Η παραγωγή ουρίας µειώνεται σηµαντικά µόνο από τηνελάττωσητηςδραστικότηταςτηςαργινάσης. Ελάττωση της δραστικότητας άλλων ενζύµων του κύκλου δεν έχει σηµαντική επίδραση στην παραγωγή ουρίας, αλλά αυξάνει τη συγκέντρωση των πρόδροµων ενώσεων του κύκλου και τελικά και της αµµωνίας στο αίµα.

6 Είναι γνωστές πολλές κληρovoµικές διαταραχές τoυ µεταβoλισµoύ πoυ σχετίζovται µε τα έvζυµα τoυ κύκλoυτης oυρίας. Πλήρης έλλειψη εvός εvζύµoυ δεv είvαι συµβατή µε τηζωή. Στηv περίπτωση όµως ελαττωµέvης δραστικότητας εvός από αυτά, παρoυσιάζovται διαταραχές λόγω των αυξηµένων επιπέδων αµµωνίας στο αίµα, πoυ µπoρoύv vα αvτιµετωπισθoύv µε διατρoφή φτωχή σε πρωτεΐvες. Μερικές από τις διαταραχές είvαι oι υπεραµµωvιαιµίες τύπoυ I (αvεπάρκεια στη συvθετάσητoυφωσφo-καρβαµιδικoύ) καιτύπoυ II.

7 Τα υψηλά επίπεδα της αµµωνίας θέτουν επίσης σε λειτουργία και ένα σύστηµα αποµάκρυνσης της αµµωνίαςπουδρακυρίωςστονεγκέφαλο. Ο εγκέφαλος είναι πολύ ευαίσθητος στην αµµωνία και δυσλειτουργίες του κύκλου της ουρίας, λόγω κληρονοµικών ενζυµικών ανωµαλιών, προκαλούν πνευµατική καθυστέρηση καιλήθαργο. Τοσύστηµααυτόενσω- µατώνει αµµωνία στο α- κετογλουταρικό, προς γλουταµινικό που µε αµµωνίαςδίνειγλουταµίνη.

8 Έτσι µειώνονται τα επίπεδα του α-κετο-γλουταρικού (µειώνεται η ταχύτητα παραγωγής ενέργειας µέσω του κύκλου του Krebs ) καιτου γλουταµινικού (δηµιουργία προβληµάτωναφούτο γλουταµινικό είναι νευροδιαβιβαστής αλλά και αποτελεί πρόδροµη ένωση του γ-αµινοβουτυρικού, ενός άλλου νευροδιαβιβαστή).

9 ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜIΝΟΞΕΩΝ Οι πρωτεΐvες της τρoφής διασπώvται σε αµιvoξέα τα oπoία µεταφέρovται στo ήπαρ και είτε χρησιµoπoιoύvται για πρωτεϊvoσύvθεση, είτε για παραγωγή εvέργειας, είτε τέλoς απoθηκεύovται και µεταφέρovται µε τo αίµα, τµηµατικά, στoυςιστoύς.

10 Τααµιvoξέατωvιστώv, χρησιµoπoιoύvται: Γιαπρωτεϊvoσύvθεση, Γιαπαραγωγήεvέργειας, Είναι πρόδροµες ενώσεις γιασηµαντικάβιοµόριαπ.χ. για διάφορες ορµόνες και νευροδιαβιβαστές, για τα νουκλεοτίδια, για τη γλουταθειόνη, για αρκετά συνένζυµα και για τις πορφυρίνες. Όλαταάτοµαάνθρακακαι αζώτου της αίµης προέρχονται από τη γλυκίνη και το οξικό.

11 Η γλουταθειόνη που είναι τριπεπτίδιο και αποτελείται από γλουταµινικό οξύ, κυστεΐνη και γλυκίνη.

12 Η γλουταθειόνη : συµµετέχει σε µεταβολικές πορείες, σε διεργασίες «απότοξίνωσης»καιµεταφοράς, αποτελείτοµέσοµετο οποίο µεταφέρονται αµινοξέα µέσα στο κύτταρο (κύκλος της γ- γλουταµυλ-οµάδας), κατά τον οποίο λαµβάνει χώρα βιοσύνθεση και διάσπαση της γλουταθειόνης (στοήπαρ, στανεφράκαισε άλλους ιστούς).

13 Ηµεταφοράτηςαµµωνίαςαπό τους ιστούς στο ήπαρ γίνεται µέσω τηςγλουταµίνης, ηοποίαµετοαίµα µεταφέρεται στο ήπαρ και εκεί δίνει τηναµµωνίατηςστονκύκλοτης ουρίας. Απότοµυϊκόιστόηµεταφοράτης αµµωνίαςγίνεταιµέσωτηςαλανίνης, ηοποίαµετοαίµαµεταφέρεταιστο ήπαρ, όπου περνάει στο γλουταµινικόκαιµετάστονκύκλοτηςουρίας. Ηαλανίνηµετατρέπεταισεγλυκόζη, ηοποίαµετο αίµαεπανέρχεταιστοµυ, γιαναπαράγεικαιπάλι αλανίνη και να συνεχιστεί ο κύκλος της µεταφοράς της αµµωνίας από τους µύες στο ήπαρ (κύκλος γλυκόζης αλανίνης).

14 Τα περισσότερα φυτά και oι µικρooργαvισµoί µπoρoύv vα συvθέτoυv όλα τα αµιvoξέα τoυς (κάτι πoυδεσυµβαίvειµετovάvθρωπo). Έτσι, αvάλoγα µε τηv αvαβoλική τoυς πoρεία, τα αµιvoξέα διακρίvovται σε: απαραίτητα, δηλαδή αυτά πoυ δεv µπoρεί vα συvθέσει o oργαvισµός τo σκελετό τoυς (για τov άvθρωπoείvαιηλυσίvη, λευκίvη, βαλίvη, φαιvυλαλαvίvη, θρεovίvη, ισoλευκίvη, µεθειovίvη και θρυπτoφάvη), µηαπαραίτηταδηλαδήαυτάπoυµπoρεί vα συvθέσει o oργαvισµός τo σκελετό τoυς και ηµιαπαραίτητα.

15 (αvάλoγα µε τηv αvαβoλική τoυς πoρεία, τα αµιvoξέα διακρίvovται σε: απαραίτητα, µηαπαραίτητα ) ηµιαπαραίτητα, µια εvδιάµεση κατηγoρία, δηλαδή αυτά πoυ µπoρεί µεν vα συvθέσει o oργαvισµός τo σκελετό τoυς αλλά όχι στις αναγκαίες ποσότητες (για τov άvθρωπo είvαι η αργιvίvη, η ιστιδίvη και σε ειδικέςπεριπτώσεις -ασθεvειώv, εγκυµoσύvης, ηλικίας κ.λπ. - η κυστεΐvη, η τυρoσίvη και τo γλoυταµιvικό oξύ ).

16 ιαγραµµατικά οι πορείες βιοσύνθεσης των 20 «πρωτεϊνικών» αµινοξέων.

17 Αvάλoγα µε τηv καταβoλική τoυς πoρεία, τα αµινοξέα διακρίvovται σε : γλυκoγovικά (όσα καταλήγoυv σε πυροσταφυλικό, α-κετο-γλουταρικό, ηλεκτρυλο-coa, φουµαρικό και οξαλοξικό, δηλαδή όσα µπορούν να καταλήξουν στη γλυκoλυτική πoρεία), κετoγovικά (όσα καταλήγoυv σε ακετυλο-coa καικετovoσώµατα) και ηµικετoγovικά (όσα καταλήγουν και στη γλυκoλυτική πoρεία και σε ακετυλο-coa και κετovoσώµατα). Βέβαια, υπάρχoυv και αµιvoξέα πoυ δεv µπoρoύv vακαταταγoύvστιςτρειςπαραπάvωκατηγoρίες.

18 ιαγραµµατικά ο καταβολισµός των 20 «πρωτεϊνικών» αµινοξέων.

19 Και για τα αµινοξέα υπάρχουν κληρονοµικές ασθένειες (εκ γενετής ασθένειες ή συγγενείς ελλείψεις) που σχετίζονται µε το µεταβολισµό και οφείλονται σε µειωµένη δραστικότητα κάποιου ενζύµου της αποικοδοµητικήςπορείαςτωναµινοξέων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα στη µεταβολική πορεία να παρατηρείται: αύξηση της συγκέντρωσης ενδιάµεσων ενώσεων που δρουν σαν υποστρώµατα στα ένζυµαπουεµφανίζουνµειωµένηδραστικότητα, καθώς επίσης και των ενώσεων που είναι πρόδροµες των υποστρωµάτων αυτών και µείωση των ενδιάµεσων ενώσεων που αποτελούν προϊόντα στις ενζυµικές αυτές αντιδράσεις, καθώς επίσης και των ενώσεων που προέρχονται από αυτά.

20 Η αντιµετώπιση των κληρονοµικών ασθενειών γίνεται : µετηνπιστοποίησήτουσταπρώταστάδιατης ζωής και στησυνέχειατηχορήγησητροφήςπουδεν περιέχει (ή περιέχει σε µειωµένα ποσά) το αµινοξύ που παρουσιάζει το πρόβληµα στο µεταβολισµό του.

21 Παραδείγµατα κληρονοµικών ασθενειών (εκ γενετής ασθένειες ή συγγενείς ελλείψεις) που σχετίζονται µε το µεταβολισµό των αµινοξέων: Η υπερλυσιναιµία, αυξηµένη λυσίνη στο αίµα µε προβλήµατα στο κεντρικό νευρικό σύστηµα και πνευµατική καθυστέρηση. Οφείλεται στα µειωµένα επίπεδα του ενζύµου µεταβολισµού της λυσίνης αφυδρογονάσης της σακχαροπίνης (ή αφυδρογονάσης λυσίνης κετογλουταρικού). Η οµοκυστεϊνουρία, µειωµένα επίπεδα του ενζύµου β-συνθάση κυσταθειονίνης το οποίο συµµετέχει στο µεταβολισµό της µεθειονίνης. Έτσι αυξάνονται τα επίπεδα της οµοκυστεΐνης στα ούρα, αλλά συγχρόνωςπροκαλείταιπνευµατικήκαθυστέρηση, σηµαντικά προβλήµατα στα µάτια, θροµβώσεις και προβλήµατα στη δοµή των οστών.

22 Η φαινυλκετονουρία (ονοµασία που οφείλεται στα υψηλάεπίπεδαφαινυλο-κετόνηςσταούρα) οφείλεταισεκακόµεταβολισµότηςφαινυλαλανίνης, λόγω µειωµένων επιπέδων του ενζύµου του µεταβολισµού της φαινυλαλανίνης 4-µονοξυγονάση της φαινυλαλανίνης. Αν δε ρυθµιστεί κατάλληλα η διατροφή, µπορούν να προκληθούν σηµαντικά προβλήµατα όπως νευρολογικά και πνευµατική καθυστέρηση. Ο αλµπινισµός, που έχει σαν αποτέλεσµα άσπρα µαλλιά, ανοιχτούχρώµατοςδέρµακαιφωτοφοβία, λόγω της έλλειψης µελανίνης. Αυτό οφείλεται στην αδυναµία του οργανισµού να βιοσυνθέτει στα µελανοσώµατα µελανίνη από τυροσίνη, λόγω µειωµένων επιπέδων του ενζύµου τυροσινάση.

23 Η αλκαπτονουρία, όπου υπάρχουν στα ούρα υψηλά επίπεδα οµογεντισικού οξέος, λόγω µειωµένων επιπέδων του ενζύµου 1,2-διοξυγονάση του οµογεντισικού οξέος, που συµµετέχει στο µεταβολισµό της τυροσίνης. Τα συµπτώµατα είναι απόκτηση δέρµατος σκούρου χρώµατος, αρθριτικά κ.λπ.

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ Η επιβίωση των ζώντων οργανισµών οφείλεται εκτός των άλλων και στην ικανότητά τους να ρυθµίζουν την αποθήκευση και την κινητοποίηση της ενέργειας για το µεταβολισµότους.

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πέρα από τις εξειδικεύσεις που παρουσιάζει στο µεταβολισµό κάθε όργανο, όλα µπορούν να πραγµατοποιούν σε κάποιο βαθµό τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακό Μάθημα Ι

Φροντιστηριακό Μάθημα Ι Βιολογική Χημεία Ι Δρ Γεωργία Νταλαγιώργου Βιοχημικός Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Φροντιστηριακό Μάθημα Ι Κλινικοί συσχετισμοί Αρχές Μεταβολισμού Γλυκόλυση Νεογλυκογένεση Οδός Φωσφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες ΔΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Λιπo ειδή Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες δoµικές µovάδες (αµιvoξέα

Διαβάστε περισσότερα

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις διάφορες διεργασίες που γίνονται μέσω των μεμβρανών. Eίναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 Στόχοι ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 1. Να εξετάσουμε τις βασικές αρχές του μεταβολισμού των μακροθρεπτικών συστατικών.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτεΐνες Μόρια τα οποία αποτελούνται από άνθρακα, οξυγόνο, υδρογόνο και άζωτο. Πολλές πρωτεΐνες περιέχουν θείο και φώσφορο. Εξωγενής πρόσληψη πρωτεϊνών. ηµιουργούνται από τη σύνδεση αµινοξέων Αµινοξέα

Διαβάστε περισσότερα

AΣΘENEIEΣ TOY METABOΛIΣMOY AΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ο διαβήτης

AΣΘENEIEΣ TOY METABOΛIΣMOY AΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ο διαβήτης AΣΘENEIEΣ TOY METABOΛIΣMOY AΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ο διαβήτης (diabetes mellitus), σανασθένεια, είναι γνωστός πάνω από δύο

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Εισαγωγή. Ένζυμα. κεφάλαιο

2.1 Εισαγωγή. Ένζυμα. κεφάλαιο κεφάλαιο Ένζυμα 2 2.1 Εισαγωγή Τα ένζυμα είναι πρωτεϊνικά μόρια που αποτελούνται από μία ή περισσότερες πολυπεπτιδικές αλύσους, στις οποίες η αλληλουχία των αμινοξέων καθορίζεται γενετικά, όπως άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Το κύτταρο 2 Ρόλος κυτταρικών οργανιδίων Πυρήνας περιέχει τα μόρια DNA μαζί με άλλες συνδεμένες πρωτεΐνες και περιβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα Ο κύκλος του Krebs Ο κύκλος του κιτρικού οξέος είναι µια κυκλική αλληλουχία αντιδράσεων, στην οποία το τελικό προϊόν είναι αντιδρόν του αρχικού σταδίου. Στον κύκλο αυτό συµµετέχουν πολλά ένζυµα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Τι είναι η Βιοχηµεία Η επιστήµη που µελετά τη χηµική σύσταση και τις χηµικές αλληλεπιδράσεις στους ζωντανούς οργανισµούς Νόµοι θερµοδυναµικής Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού Ï Îfi Ë KΕΦΑΛΑΙΟ 30 ATP Αλληλεπίδραση µεταβολικών πορειών για την παραγωγή ενέργειας. Στα αριστερά, η φωτογραφία δείχνει λεπτοµέρεια από έναν ελληνικό αµφορέα του 6ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Τα µικροθρεπτικά συστατικά περιλαµβάνουν τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητες ουσίες στη διατροφή του ανθρώπου γιατί δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου :

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : 1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Διάρκεια: 3 ώρες Οδηγίες προς τους διαγωνιζόμενους.... 1. Το εξεταστικό δοκίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ANOPΓANA ΣYΣTATIKA Mε τον όρο ανόργανα συστατικά χαρακτηρίζονται κάποια χημικά στοιχεία που βρίσκονται στην τέφρα των θρεπτικών συστατικών ή των

ANOPΓANA ΣYΣTATIKA Mε τον όρο ανόργανα συστατικά χαρακτηρίζονται κάποια χημικά στοιχεία που βρίσκονται στην τέφρα των θρεπτικών συστατικών ή των ANOPΓANA ΣYΣTATIKA Mε τον όρο ανόργανα συστατικά χαρακτηρίζονται κάποια χημικά στοιχεία που βρίσκονται στην τέφρα των θρεπτικών συστατικών ή των ιστών του σώματος. Tα ανόργανα συστατικά αποτελούν το 4%

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJEKT) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. 1o ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ Α1 ΘΕΜΑ :

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJEKT) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. 1o ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ Α1 ΘΕΜΑ : 1o ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJEKT) ΘΕΜΑ : ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Υπευθυνος καθηγητης Οικονοµου Ιωαννης ΤΜΗΜΑ : Α1 Γκατζή Κατερίνα Αντάρη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Η φαινυλκετονουρία,γνωστή και ως PKU έχει αναγνωριστει για πρώτη φορά από τον γιατρό Asbjørn Følling στη Νορβηγία το 1934. Η φαινυλκετονουρία (PKU)

Η φαινυλκετονουρία,γνωστή και ως PKU έχει αναγνωριστει για πρώτη φορά από τον γιατρό Asbjørn Følling στη Νορβηγία το 1934. Η φαινυλκετονουρία (PKU) Η φαινυλκετονουρία,γνωστή και ως PKU έχει αναγνωριστει για πρώτη φορά από τον γιατρό Asbjørn Følling στη Νορβηγία το 1934. Η φαινυλκετονουρία (PKU) μπορεί να ορισθεί ως μια σπάνια μεταβολική διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Βιοχηµείας ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. Πληροφορίες για το µάθηµα Οδηγός µελέτης

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Βιοχηµείας ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. Πληροφορίες για το µάθηµα Οδηγός µελέτης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Βιοχηµείας ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι Πληροφορίες για το µάθηµα Οδηγός µελέτης Σκοποί Δεξιότητες Αναλυτική Ύλη Βιβλιογραφία Υλικό Φροντιστηρίων Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιωάννης Ρούσσης Καθηγητής ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 1 ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Το μάθημα ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ - NUTRIGENETICS

ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ - NUTRIGENETICS Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ - NUTRIGENETICS ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα. ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΡΟΥΣΣΟΥ ΦΑΝΗ ΚΑΛΤΣΙ ΗΣ ΑΜΙΑΝΟΣ Σητεία, 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 8. Σημειώστε με ποιους από τους παρακάτω τρόπους δρα το σάλιο: α. συμβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών β. συμμετέχει στη δημιουργία βλωμού (μπουκιάς) γ. συμβάλλει στην καθαριότητα των δοντιών δ. λειαίνει

Διαβάστε περισσότερα