Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα;"

Transcript

1 Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα; Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: φράγµα, υδροηλεκτρικό έργο, περιβάλλον, κατάκλυση γέφυρας, περιβαλλοντικοί όροι, εκτροπή Αχελώου ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το αδειοδοτηµένο από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) του Αγίου Νικολάου στον ποταµό Άραχθο και το ήδη κατασκευασµένο από τη ΕΗ ΥΗΕ Μεσοχώρας στον ποταµό Αχελώο, έχουν εµπλακεί εδώ και πολλά χρόνια σε µια ατελείωτη περιπέτεια αµφισβήτησης των περιβαλλοντικών τους όρων. Παρά τις όποιες φιλότιµες προσπάθειες που έχουν γίνει για προσαρµογή του σχεδιασµού του πρώτου στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και της ικανοποίησης των βασικών τουλάχιστον οικονοµικών αιτηµάτων των κατοίκων του οµώνυµου χωριού, στην περίπτωση του δεύτερου, δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα απεµπλοκής, γιατί και τα δύο έργα, ατυχώς συνδέονται µε δήθεν καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οι περιπέτειες του ΥΗΕ Αγίου Νικολάου στον ποταµό Άραχθο Ο σχεδιασµός των ΥΗΕ στο µέσο ρου του ποταµού Αράχθου από τη ΕΗ ( ), προέβλεπε µεταξύ άλλων και το ΥΗΕ Αγίου Νικολάου, µε φράγµα ύψους 115 m περίπου (µε στέψη στο υψόµετρο ), ωφέλιµο όγκο ταµιευτήρα 100 hm 3 και κατακλυζόµενη έκταση 5000 στρεµµάτων. Με την προβλεπόµενη µέγιστη στάθµη λειτουργίας του ταµιευτήρα στο υψόµετρο +270 θα κατακλυζόταν στο σύνολό της η ιστορική γέφυρα της Πλάκας (κοίτη ποταµού στη θέση της γέφυρας στο +238, κλείδα γέφυρας στο +256 περίπου) {1}. Η ετήσια παραγωγή του έργου, µε βάση τα µάλλον αισιόδοξα υδρολογικά στοιχεία της εποχής, προβλεπόταν στις ~400 GWh και η ισχύς των µονάδων του υδροηλεκτρικού σταθµού στα 140 MW. Το έργο περιλαµβανόταν, µέχρι και στο τελευταίο, πριν από το νόµο για την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, εγκεκριµένο από το ΥΠ.ΑΝ. πενταετές πρόγραµµα της ΕΗ ( ), µε την προοπτική ανασχεδιασµού του λόγω και της κατάκλυσης της γέφυρας της Πλάκας, αλλά περιλαµβάνεται επίσης ακόµη και στα διάφορα κατά καιρούς διαχειριστικά σχέδια των υδατικών πόρων της Ηπείρου. Όταν η ΕΗ εγκατέλειψε την ιδέα να κατασκευάσει το έργο, υπεβλήθη πρόταση από ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος και έλαβε, εδώ και µερικά χρόνια, την προβλεπόµενη άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ, για κατασκευή στην ίδια περιοχή, µικρότερου σε ύψος φράγµατος (~90 m), δηλαδή µε µέγιστη στάθµη λειτουργίας κατά 30 m χαµηλότερη από την αρχική (στο +240), µε κατακλυζόµενη έκταση 2700 στρέµµατα, µε υπόγειο αγωγό προσαγωγής (σήραγγα) προς το σταθµό παραγωγής µήκους 7.5 km, και πρόβλεψη για οικολογική παροχή 6 m 3 /s, στον πόδα του φράγµατος, ώστε να διατηρείται συνεχής ροή στο ενδιάµεσο τµήµα της κοίτης µεταξύ φράγµατος και σταθµού παραγωγής. Η οικολογική παροχή προβλέπεται να παρέχεται µέσω µικρού υδροηλεκτρικού σταθµού εγκατεστηµένου στον πόδα του φράγµατος {2}.

2 Η εγκατεστηµένη ισχύς του κυρίως σταθµού παραγωγής θα είναι ~90 MW, µε εκτιµώµενη συνολική παραγωγή ενέργειας ~320 GWh. Το συνολικό κόστος του έργου εκτιµάται περί τα 150 εκατ.. Τέλος σηµαντικό από περιβαλλοντική άποψη είναι να επισηµανθεί ότι µε το υπόψη σχήµα αξιοποίησης όταν ο ταµιευτήρας θα βρίσκεται στη ΜΣΛ, θα κατακλύζεται µόνο ένα µικρό τµήµα της κοίτης του ποταµού, βάθους 2.0 m περίπου, στην περιοχή της ιστορικής γέφυρας της Πλάκας. Παρά τις ριζικές τροποποιήσεις σχεδιασµού, ώστε να µη θίγεται το γεφύρι της Πλάκας, το νέο περιβαλλοντικά βελτιωµένο έργο κινδυνεύει να ναυαγήσει οριστικά µετά από τις συνήθεις και γνωστές ενστάσεις και προσφυγές για περιβαλλοντικούς λόγους,. 1.2 Το ατελείωτο δράµα του ολοκληρωµένου ΥΗΕ Μεσοχώρας στον ποταµό Αχελώο Το ΥΗΕ Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του ποταµού Αχελώου και αποτελεί την πρώτη βαθµίδα ενεργειακής αξιοποίησής του. Το έργο µε ισχύ MW (2 µεγάλες µονάδες των 80 MW η κάθε µία και µία µικρή µονάδα των 1.6 ΜW) και εκτιµούµενη συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας 384 GWh, άρχισε να κατασκευάζεται το 1986 {3}. Αν και η κατασκευή του έργου, µετά από πολλές καθυστερήσεις, περατώθηκε ουσιαστικά τον Απρίλιο του 2001 και έχουν επενδυθεί σ αυτό µέχρι σήµερα περίπου 450 εκατ., σε σηµερινές τιµές, το έργο δεν έχει τεθεί ακόµη σε λειτουργία. Η ετήσια απώλεια από τη µη παραγωγή της ενέργειας ξεπερνά τα 28 εκατ., ενώ άλλα τουλάχιστον 22 εκατ. είναι το ετήσιο κόστος για την εξυπηρέτηση των ανενεργών κεφαλαίων που έχουν ήδη επενδυθεί και δεσµευτεί στο έργο. Και γιατί αυτή η κατάσταση µέχρι σήµερα; Γιατί το έργο έχει εµπλακεί στο γενικότερο πρόβληµα των έργων εκτροπής του Αχελώου στη Θεσσαλία και τις γνωστές περιπέτειες µε τους περιβαλλοντικούς όρους. εν έχει γίνει όµως κατανοητό ότι µετά τον περιορισµό της προβλεπόµενης ετήσιας εκτροπής προς Θεσσαλία από τα 1200 στα 600 hm 3 νερού, η σύνδεση και λειτουργική σχέση του ΥΗΕ Μεσοχώρας µε τα έργα της εκτροπής είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, µόνο ο Αχελώος τα συνδέει. Τι συµβαίνει λοιπόν, µήπως το όλο σύστηµα λειτουργεί µόνο µε αγκυλώσεις και πληµµελή πληροφόρηση; Μήπως η δυνατότητα για κατασκευή και άλλων µεγάλων φραγµάτων στην Ελλάδα τελείωσε για πάντα, ανεξάρτητα από τις όποιες φιλότιµες προσπάθειες γίνουν για βελτιώσεις του αρχικού σχεδιασµού τους; 2 ΤΟ ΥΗΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2.1 Θέση του έργου και λεκάνη κατάκλυσης Η λεκάνη απορροής του ποταµού Αράχθου και η θέση του φράγµατος του Αγ. Νικολάου δείχνεται στην Εικόνα 1. Το έργο βρίσκεται στο µέσο περίπου του κύριου ρου του ποταµού, έχει λεκάνη απορροής 1118 km 2 και µέση ετήσια παροχή ποταµού ~47 m 3 /s. Στην Εικόνα 2 δείχνεται η λεκάνη κατάκλυσης του ταµιευτήρα του έργου τόσο για τον αρχικό σχεδιασµό µε ΜΣΛ στο +270, όσο και για τον αναθεωρηµένο σχεδιασµό µε ΜΣΛ στο Είναι προφανής η µείωση της έκτασης της κατάκλυσης στο 50 % περίπου της αρχικής. 2.2 Η ιστορική γέφυρα της Πλάκας Η βασική αρχική αντίρρηση στην κατασκευή του ΥΗΕ Αγίου Νικολάου µε τον αρχικό σχεδιασµό του, (ΜΣΛ +270), ήταν το γεγονός της ολοκληρωτικής κατάκλυσης της ιστορικής γέφυρας της Πλάκας, της οποίας το υψηλότερο σηµείο του τόξου (κλείδα) βρίσκεται στο υψόµετρο +256 περίπου. Με τον αναθεωρηµένο όµως σχεδιασµό (ΜΣΛ +240), η γέφυρα πλέον δεν κατακλύζεται. Στην Εικόνα 2 φαίνονται τα όρια κατάκλυσης του ταµιευτήρα, τα οποία µόλις φτάνουν στην περιοχή της γέφυρας, ενώ στην Εικόνα 3 φαίνεται ότι η κοίτη του ποταµού στην περιοχή της γέφυρας είναι περί το υψόµετρο +238, άρα θα υπάρχουν περίπου 2.0 m βάθους νερού κάτω από τη γέφυρα όταν ο ταµιευτήρας του έργου θα είναι γεµάτος. Η στάθµη όµως αυτή δηµιουργείται ούτως

3 ή άλλως στη θέση της γέφυρας και σήµερα που δεν υπάρχει το έργο του Αγίου Νικολάου, όταν η παροχή του ποταµού αυξάνεται στα ~200 m 3 /s. 2.3 Αγωγός προσαγωγής, µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός και οικολογική παροχή Για την αναπλήρωση του ύψους πτώσης που χάθηκε από την κατά 30 m ταπείνωση της αρχικής ΜΣΛ του έργου, έχει επιλεγεί η κατασκευή σταθµού παραγωγής σε απόσταση ~7.5 km από το φράγµα, στα όρια του ταµιευτήρα του ΥΗΕ Πουρναρίου που λειτουργεί από το 1981 (Εικόνα 4). Για να διατηρηθεί µία ελάχιστη ροή στην κοίτη του ποταµού µεταξύ φράγµατος και σταθµού παραγωγής, προβλέπεται η κατασκευή στον πόδα του φράγµατος µικρού υδροηλεκτρικού σταθµού ο οποίος θα παρέχει αδιάλειπτα την προβλεπόµενη οικολογική παροχή των 6 m 3 /s. 2.4 ιαχείριση των πληµµυρών Το φράγµα προβλέπεται να κατασκευασθεί από κυλινδρούµενο σκυρόδεµα και θα φέρει επ αυτού υπερχειλιστή χωρίς θυροφράγµατα (Εικόνες 5, 6). Το µήκος της στέψης του υπερχειλιστή θα είναι 91.0 m. Με αυτά τα δεδοµένα η ανάσχεση της πληµµύρας σχεδιασµού του έργου, περιόδου επαναφοράς 10,000 ετών και αιχµής 3810 m 3 /s, δίδει ανώτατη στάθµη πληµµύρας στο υψόµετρο m, δηλαδή 8.8 m περίπου χαµηλότερα από την κλείδα της γέφυρας της Πλάκας, στάθµη που δεν κατακλύζει ούτε τις εκατέρωθεν προσβάσεις στη γέφυρα. 2.5 Αποθήκευση νερού στον Άραχθο Το µόνο µεγάλο έργο µε σηµαντική αποθήκευση νερού στον Άραχθο είναι το ΥΗΕ Πουρναρίου µε ωφέλιµο όγκο ταµιευτήρα 340 hm 3. Ο ποταµός όµως στη θέση του Πουρναρίου έχει µέσες ετήσιες απορροές της τάξεως των 1850 hm 3 και στη θέση του Αγ. Νικολάου περί τα 1480 hm 3. Άρα υπάρχει χώρος αποθήκευσης µόνο για το 18.5 % των µέσων ετήσιων απορροών του ποταµού. Το µέγεθος αυτό, συγκρινόµενο µε τα 1660 hm 3 αποθηκευτικού όγκου στον Αλιάκµονα (περιλαµβανοµένου και του αποθηκευτικού όγκου στον Ιλαρίωνα), δηλαδή το 99 % του µέσου ετήσιου όγκου απορροών στο πλέον κατάντη έργο των Ασωµάτων και τα περίπου 3250 hm 3 αποθηκευτικού όγκου στον Αχελώο (περιλαµβανοµένου και του αποθηκευτικού όγκου στη Μεσοχώρα, αλλά χωρίς τους σηµαντικούς αποθηκευτικούς όγκους των µελλοντικών έργων Συκιάς και Αυλακίου), δηλαδή πάνω από το 60 % του µέσου ετήσιου όγκου απορροών στο πλέον κατάντη έργο του Στράτου, δείχνει ότι υπάρχει οξύ πρόβληµα αποθήκευσης των νερών στον Άραχθο και γι αυτό είναι απαραίτητη η κατασκευή νέων µεγάλων ταµιευτήρων στον ποταµό. 2.6 Αντιπληµµυρική προστασία στον Άραχθο Οι πληµµύρες στον Άραχθο είναι µεγάλες, µε υψηλές αιχµές, µικρό χρόνο συγκέντρωσης και µεγάλο πληµµυρικό όγκο. Στο ΥΗΕ Πουρναρίου µπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά και µόνο κατά τη διάρκεια της πληµµυρικού φαινοµένου, το µέγιστο 120 hm 3 από τα ~1000 hm 3 του πληµµυρικού όγκου της πληµµύρας σχεδιασµού του έργου. Η διατήρηση της στάθµης του ταµιευτήρα του ΥΗΕ Πουρναρίου σε χαµηλά υψόµετρα, κατά τους χειµερινούς µήνες, για την αντιµετώπιση των µικρού έστω µεγέθους πληµµυρών, δεν είναι αποτελεσµατική λύση και απαξιώνει την υδροηλεκτρική παραγωγή του έργου. Συνεπώς οι κατάντη περιοχές είναι ουσιαστικά απροστάτευτες από µεγάλα πληµµυρικά γεγονότα και κατά συνέπεια απαιτείται η κατασκευή µεγάλων ταµιευτήρων στον ποταµό για τον πρόσθετο αυτό λόγο.

4 3 ΤΟ ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ 3.1 Θέση του έργου και λεκάνη κατάκλυσης Το έργο βρίσκεται στον άνω ρου του ποταµού Αχελώου, είναι το πλέον ανάντη µεγάλο ΥΗΕ για την υδροηλεκτρική αξιοποίηση του υπόψη ποταµού, έχει λεκάνη απορροής 663 km 2 και µέση παροχή ποταµού ~23 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας του έργου µε ΜΣΛ στο +770, κατακλύζει ένα σηµαντικό τµήµα του οµώνυµου χωριού Μεσοχώρα. Η επιφάνεια του ταµιευτήρα στη ΜΣΛ είναι 7.8 km 2 και ο ωφέλιµος όγκος του 228 hm 3 {3}. Το έργο έχει εγκατεστηµένη ισχύ MW (2 µεγάλες µονάδες των 80 MW η κάθε µία και µία µικρή µονάδα των 1.6 ΜW) και εκτιµούµενη συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας 384 GWh. Η κατασκευή του έργου άρχισε το 1986 και µετά από πολλές καθυστερήσεις περατώθηκε ουσιαστικά τον Απρίλιο του 2001 (Εικόνες 7, 8). 3.2 Η περιβαλλοντική εµπλοκή Το έργο έχει εµπλακεί εδώ και πολλά χρόνια σε µια ατέρµονη διελκυστίνδα µεταξύ ΕΗ και κατοίκων της περιοχής, κυρίως του χωριού Μεσοχώρα, αρχικά σχετικά µε την αποζηµίωση, µετοίκιση και αποκατάστασή τους. Στη συνέχεια όµως το όλο θέµα συνδέθηκε µε το γενικότερο πρόβληµα της εκτροπής του Αχελώου στη Θεσσαλία, από τον κατάντη ταµιευτήρα του ΥΗΕ Συκιάς και τις γνωστές περιπέτειες µε τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς όρους. Είναι όµως γνωστό ότι µετά τον περιορισµό της προβλεπόµενης ετήσιας εκτροπής προς Θεσσαλία από τα 1200 στα 600 hm 3 νερού, η σύνδεση και λειτουργική σχέση του έργου της Μεσοχώρας µε τα έργα της εκτροπής είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Και είναι προφανές, ο µεγάλος ταµιευτήρας του ΥΗΕ Συκιάς µε ωφέλιµο όγκο 440 hm 3 (ΜΣΛ στο +545), υπερεπαρκεί για να εξασφαλιστούν τα 600 hm 3 της εκτροπής προς Θεσσαλία και δεν χρειάζεται για το σκοπό αυτό και η συµβολή των 228 hm 3 του ωφέλιµου όγκου του ταµιευτήρα του ΥΗΕ Μεσοχώρας. Παρόλα αυτά, συνεχίζεται µε έµφαση η δηµόσια συζήτηση και επιχειρηµατολογία κατά του ΥΗΕ Μεσοχώρας, µε κύριο επιχείρηµα ότι αποτελεί κοµµάτι του συνόλου των απαραίτητων έργων για την υλοποίηση της κακής εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία. 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το παράδειγµα της αναίτιας εµπλοκής των δύο µεγάλων ΥΗΕ Αγ. Νικολάου και Μεσοχώρας, µε ανεδαφικές και εν πολλοίς ανύπαρκτες αιτιάσεις, δείχνει µε τον πλέον εµφατικό τρόπο τις πρόσθετες και πολλές φορές ανυπέρβλητες δυσκολίες υλοποίησης µεγάλων τεχνικών έργων µε δευτερεύουσες και ασήµαντες αιτιάσεις, καθώς και την επιτακτική ανάγκη να αρχίσει επιτέλους ένας επίπονος, επίµονος αλλά ειλικρινής δηµόσιος διάλογος, γύρο από τα θέµατα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. ιαφορετικά όχι µόνο τα µεγάλα ΥΗΕ αλλά σύντοµα ίσως και τα µικρά ΥΗΕ, θα πρέπει να ξεχαστούν. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. ΕΗ Προµελέτη και Μελέτη ηµοπράτησης ΥΗΕ Αγ. Νικολάου στον ποταµό Άραχθο, Αθήνα 2. ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε Μελέτη ΥΗΕ Αγ. Νικολάου για την άδεια παραγωγής, Αθήνα 3. ΕΗ 1985-σήµερα. Μελέτες ηµοπράτησης και Κατασκευής ΥΗΕ Μεσοχώρας στον ποταµό Αχελώο, Αθήνα

5 ΥΗΕ Αγ. Νικολάου ΥΗΕ Πουρναρίου Εικόνα 1: Λεκάνη ποταµού Αράχθου. Θέση των ΥΗΕ Αγίου Νικολάου και Πουρναρίου

6 Εικόνα 2: ΥΗΕ Αγίου Νικολάου. Έκταση ταµιευτήρα για στάθµες νερού στα υψόµετρα +240 και +270 και σε σχέση µε τη γέφυρα Πλάκας Εικόνα 3: ΥΗΕ Αγίου Νικολάου. Στάθµες νερού στη γέφυρα Πλάκας Εικόνα 4: ΥΗΕ Αγίου Νικολάου. Αγωγός προσαγωγής

7 Εικόνα 5: ΥΗΕ Αγίου Νικολάου. Φράγµα από κυλινδρούµενο σκυρόδεµα - Κάτοψη Εικόνα 6: ΥΗΕ Αγίου Νικολάου. Τοµή φράγµατος στη θέση του υπερχειλιστή

8 Εικόνα 7: ΥΗΕ Μεσοχώρας. Όψη από ανάντη του ολοκληρωµένου φράγµατος Εικόνα 8: ΥΗΕ Μεσοχώρας. Μέτωπο προς το φράγµα της οδικής σήραγγας προσπέλασης

9 Is there a real and sincere concern for the environment or an excuse for a general objection to large dams? J.P. Stefanakos Civil Engineer (Dipl. NTUA, DIC, MSc, MBA, PhD), Lecturer at NTUA N.I. Moutafis Civil Engineer (BSc, MSc, PhD), Lecturer at NTUA ABSTRACT: Agios Nikolaos hydroelectric project on the Aracthos River has been already granted by the Regulatory Authority for Energy (RAE) the permission for production, as required by the relevant Greek Law. The construction of Messochora hydroelectric project on the Acheloos River has been completed practically since Both projects have been involved in a long discussion and controversy on their environmental impacts. Despite of any effort with improvements on the design of the first project and on the compensation schemes to the local communities for the second project, there is very little hope for a solution to the problem and this is because both projects have been unfortunately and untruly accused for distractive environmental impacts.

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα

Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα. ηµόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: υπερχειλιστής,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Μέσου και Άνω Αλιάκμονα: Κατασκευή του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ελαφιού

Αξιοποίηση Μέσου και Άνω Αλιάκμονα: Κατασκευή του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ελαφιού Αξιοποίηση Μέσου και Άνω Αλιάκμονα: Κατασκευή του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ελαφιού Δ. Γεωργιόπουλος Πολ. Μηχανικός, ΔΕΗ/ΔΑΥΕ/ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΠΡΟΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατρεπόµενα θυροφράγµατα ασφαλείας (Fusegate) σε υπερχειλιστές φραγµάτων

Ανατρεπόµενα θυροφράγµατα ασφαλείας (Fusegate) σε υπερχειλιστές φραγµάτων Ανατρεπόµενα θυροφράγµατα ασφαλείας (Fusegate) σε υπερχειλιστές φραγµάτων Α.Γ. Καγιαννάς ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: Ανατρεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: φράγµα, αστοχία, θραύση, υπερπήδηση, κατάρρευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα φράγµατα, όπως και άλλα µεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία

Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία Ταξινόµηση αποδοτικότητας έργων εκµετάλλευσης επιφανειακών υδάτων: Εφαρµογή στη Θεσσαλία Ι. Θανόπουλος ρ. Μηχανικός, ΕΗ/ ΥΗΠ/ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κ. Γκούµας Γεωπόνος, Ν.Α Λάρισας Π. ούβλης Γεωλόγος, ΕΗ/ ΥΗΠ/ΚΕΨΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Γιώργο και την Τιμόκλεια

Στο Γιώργο και την Τιμόκλεια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEE. Πρωτοβουλία του ΤΕΕ για το έργο Μεσοχώρας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 #88 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

TEE. Πρωτοβουλία του ΤΕΕ για το έργο Μεσοχώρας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 #88 ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ TEE ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 #88 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ. & Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρωτοβουλία του ΤΕΕ για το έργο Μεσοχώρας

Διαβάστε περισσότερα

Η συµµετοχή των φραγµάτων στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού των νησιών του Αιγαίου (GR14)

Η συµµετοχή των φραγµάτων στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού των νησιών του Αιγαίου (GR14) Η συµµετοχή των φραγµάτων στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού των νησιών του Αιγαίου (GR14) Σ. Μίχας Πολιτικός Μηχανικός, Υδροεξυγιαντική ΕΕ..Οικονοµίδης Χηµικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας.

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Ι. Γ. Αργυράκης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βοηθός /ντής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4 1.1 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα 4 1.2 Υδροηλεκτρική Ενέργεια 6 1.3 Η υδροηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα 7 1.4 Ορισµοί και

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα

Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα Κατασκευή µέγα-φραγµ φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα*. Η ΕΗ ΑΕ σχεδιάζει τη µετατροπή του µεγαλύτερου ποταµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οφέλη από την κατασκευή των µεγάλων φραγµάτων της ΕΗ ΑΕ

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οφέλη από την κατασκευή των µεγάλων φραγµάτων της ΕΗ ΑΕ Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οφέλη από την κατασκευή των µεγάλων φραγµάτων της ΕΗ ΑΕ Σ. Π. Τζιτζή Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΗ ΑΕ, ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής/Τοµέας ΥΗΣ Λέξεις κλειδιά: φράγµατα, υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1: Συνοπτική έκθεση

Τεύχος 1: Συνοπτική έκθεση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα Τεύχος 1: Συνοπτική έκθεση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα

Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα ΕΕΜΦ Οκτώβριος 2014-1- -2- Πίνακας Περιεχόµενων 1. Εισαγωγή...4 1.1 Σκοπός....4 1.2 Η έννοια της πληµµύρας σχεδιασµού....4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Επίπτωση της Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενεργείας της Κρήτης» Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τοµέας Σχεδιασµός και ιαχείριση Συστηµάτων ΑΠΕ Εργαστήριο Ήπιων µορφών ενέργειας ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Τοµέας Συστηµάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Τσιώλης Σπύρος Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη

Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη Η θέση της «Καλλιστώ» για το Φράγμα Νεστορίου - Σύνοψη Το φράγμα στο Νεστόριο έχει προβληθεί ως ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις του ωστόσο, κοινωνικές και περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Η Ελληνική Εμπειρία

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Η Ελληνική Εμπειρία Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ. 1-2 2004, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-2 9 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Η Ελληνική Εμπειρία Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα